Mobiliteitsanalyse De Wetering

Analyse en aanbevelingen vervoersaanbod

Thema mobiliteitsadvisering Utrecht maart 2002

Inhoudsopgave

Voorwoord Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inleiding Interviews en vragenlijsten Bereikbaarheid Mobiliteit Knelpunten Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen 1. vragenlijst 2. overzicht van kilometrage en tijden 3. offerte Vipre

TheMa mobiliteitsadvisering

2

Voorwoord
Mobiliteit is al lang geen zaak meer van individuen die zich van A naar B verplaatsen. Mobiliteit neemt een belangrijke plaats in onze samenleving. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Het organiseren van mobiliteit verreist dan ook samenwerking tussen diverse partijen. Zonder samenspel lopen we het risico niet te kunnen voldoen aan onze mobiliteitsbehoefte. Op bedrijventerrein de Wetering gaan bedrijven en hun medewerkers samen aan de slag en zoeken naar mogelijkheden om hun mobiliteit te waarborgen. We danken dan ook eenieder die aan de totstandkoming en invulling van dit onderzoek heeft meegewerkt.

TheMa mobiliteitsadvisering

3

1. Inleiding
Algemeen Bedrijventerrein de Wetering, onderdeel van het gebied Leidsche Rijn, wordt op dit moment in snel tempo ontwikkeld en volgebouwd. Een aantal bedrijven heeft er zich inmiddels gevestigd. De bedrijvigheid op de Wetering kenmerkt zich door een relatief laag aantal werknemers per bedrijfsvloeroppervlakte. Verder betreft het veelal bedrijven die reeds gevestigd waren in de regio Utrecht. In deze rapportage wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden er zijn om op andere wijzen aan de vervoersvraag van de werknemers van de verschillende bedrijven tegemoet te komen en welk draagvlak voor een dergelijk aanbod is. In de rest van dit rapport wordt de term vervoermanagement gebruikt voor de mogelijke maatregelen. Aanpak Om een antwoord te geven op deze vraag is in overleg een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan voorziet in een aantal fasen waarin het in eerste instantie van belang is duidelijk inzicht te krijgen in de vraag naar vervoer. Hierna wordt bezien welke mogelijkheden er zijn. Deze rapportage is een weergave van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden eind 2001. Het betrof hier interviews met het management van de betrokken bedrijven en een korte vragenlijst die verspreid is onder de werknemers op de Wetering. Het doel van deze vragenlijst is om meer inzicht te verkrijgen in:
Keuze van vervoerwijze en andere gegevens. Voorkeuren voor vervoerwijzen. Houding van het management en het personeel ten aanzien van vervoermanagement.

Deze rapportage
In deze rapportage wordt allereerst een beschrijving gegeven van de mobiliteitsanalyse die heeft plaatsgevonden voor het bedrijventerrein Wetering. Dit onderzoek leidt tot een concrete richting voor het vervoermanagement voor de bedrijven op de Wetering. Om een volledig antwoord te geven op de vraagstelling en aansluitend op de conclusies van dit onderzoek is in het vervolg op de mobiliteitsanalyse gezocht naar een passende aanbieder. Het betreft hier een offerte van Vipre.

TheMa mobiliteitsadvisering

4

2. Interviews en vragenlijsten
Op basis van interviews met de betrokken bedrijven is op voorhand vastgesteld welke problematiek heerst op het bedrijventerrein. Voorst is een er vragenlijst samengesteld waarin werknemers gevraagd wordt hun mening te geven op de aangegeven problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. De vragenlijst is bedoeld om gegevens van de bereikbaarheid van de Wetering te verzamelen. Deelname en respons Nagenoeg alle bedrijven die ten tijde van dit onderzoek op de Wetering gevestigd waren hebben deelgenomen aan de interviews en vragenlijsten. In tabel 1 is per bedrijf het deelname percentage aan de vragenlijst weergegeven. Het deelnamepercentage aan de vragenlijst is voldoende betrouwbaar om uitspraken te kunnen doen voor alle werknemers.
Bedrijf Respons weknemers Deelname percentage IVECO 15 25 60 Kreon 26 30 87 Kuyf 20 41,8 Langerak 13 20 65 NPD 54 100 54 VSU 18 30 60 Totaal 146 205 71 Tabel1: deelnamepercentage

Verantwoording van de respons Statistisch is de betrouwbaarheid van een onderzoek te bepalen doormiddel van de volgende formule: n = N/(1 + 0.0026 (N-1)) Als het aantal terugontvangen enquêtes (n) minder is dan het resultaat van deze formule, zijn er vraagtekens te zetten bij de betrouwbaarheid van het onderzoek. 205/(1+0.00026 (205-1))=134 146 > 134 dus resultaat is betrouwbaar voor de Wetering

TheMa mobiliteitsadvisering

5

3. Bereikbaarheid
Algemeen Bedrijventerrein De Wetering is gelegen aan de A2 met directe aansluitingen op de A27 en A28. Op dit moment wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing om het terrein per auto op te komen. Nu nog is er een verlenging vanaf de brug. Voor gemotoriseerd verkeer is het eenvoudig om het terrein op te komen. Anders is dit voor fietsers. Zij moeten grote omwegen maken om op de Wetering te komen. Per openbaar vervoer is de Wetering niet te bereiken. Een enkeling maakt gebruik van de bus naar het aan de overzijde van de A2 gelegen bedrijventerrein Lage Weide en laat zich voorts vanaf de Wetering ophalen per auto. Parkeren Tijdens de gesprekken met de betrokken bedrijven bleek dat er geen sprake zou zijn van parkeerproblemen. Er is voldoende ruimte voor de eigen werknemers, voor bezoekers en leveranciers. Reistijden Door middel van de vragenlijst is te achterhalen dat de gemiddelde reistijd van de werknemers op de Wetering 49 minuten is. Hierbij er een verschil tussen de reistijd ’s ochtends (53 minuten) en de reistijd ’s avonds (46 minuten). De door het computerprogramma “Travelmanager” uitgerekende tijd bedraagt 24 minuten. Een volledige weergave van de reistijden is te vinden in bijlage 2. Reisafstand en spreiding van werknemers Voor het vinden van vervoersalternatieven is de spreiding van woonadressen van werknemers van belang. De gemiddelde afstand die werknemers afleggen tussen hun woonadres en de Wetering bedraagt 30 kilometer. De maximale reisafstand is 148 kilometer en de minimale is 7 kilometer. Het grootste gedeelte van de werknemers 62% heeft een reisafstand tussen de 10 en de 40 kilometer. Onderstaande figuren geven per bedrijf aan waar de werknemers wonen. Per afstandscirkel is het aantal werknemers weergegeven.

TheMa mobiliteitsadvisering

6

Figuur 1: spreiding werknemers IVECO

De gemiddelde reisafstand van de werknemers bij IVECO bedraagt 25 kilometer. In de ochtend bedraagt de gemiddelde reistijd 40 minuten en in de avond bedraagt de reistijd 45 minuten. De berekende gemiddelde reistijd is 22 minuten.

Figuur 2: spreiding werknemers Kreon

De gemiddelde reisafstand van de werknemers van Kreon is 37 kilometer. In de ochtend bedraagt de reistijd 1 uur. In de avond is de reistijd 22 minuten. De berekende reistijd is 29 minuten. Het verschil tussen de reistijd in de ochtend en
TheMa mobiliteitsadvisering

7

de avond is wellicht te verklaren doordat werknemers vaker buiten de spitstijden rijden in de avonduren.

Figuur 3: spreiding werknemers Kuyf

De gemiddelde reisafstand is 13 kilometer. In de ochtend is de gemiddelde reistijd 40 minuten en in de avond 24 minuten. De berekende reistijd is 15 minuten.

Figuur 4: spreiding werknemers Langerak

TheMa mobiliteitsadvisering

8

De gemiddelde reisafstand bedraagt 21 kilometer. De reistijd in de ochtend is 35 minuten. In de avond is de reistijd ook 35 minuten. De berekende reistijd is 18 minuten.

Figuur 5: spreiding werknemers NPD

De gemiddelde reisafstand is 40 kilometer. In de ochtend bedraagt de gemiddelde reistijd voor werknemers van de NPD 58 minuten en de avond 1 uur en 9 minuten. De berekende gemiddelde reistijd is 29 minuten. De NPD heeft de grootste spreiding van werknemers. Dit verschil is wellicht te verklaren door het grote aantal mensen in de IT-branche dat momenteel werkzaam is voor de NPD op de Wetering.

TheMa mobiliteitsadvisering

9

Figuur 6: spreiding werknemers VSU

De gemiddelde reisafstand bedraagt 17 kilometer. De reistijd in de ochtend is 24 minuten en in de avond 44 minuten. De berekende gemiddelde reistijd bedraagt gemiddeld 17 minuten. Aanwezigheid en werktijden Het draagvlak voor vervoersalternatieven wordt in belangrijke mate bepaald door de frequentie van bezoek aan de Wetering. Onderstaande tabel is een weergave van het aantal malen per week dat werknemers naar de Wetering komen. In tabel 2 is te zien dat 77% van de werknemers 5 dagen per week naar de Wetering komt.
Aantal Frequency Percent Cumulative Percent dagen 1,5 1 ,7 ,7 2 2 1,4 2,1 3 6 4,1 6,2 4 12 8,2 14,4 4,5 1 ,7 15,1 5 112 76,7 91,8 6 9 6,2 97,9 7 2 1,4 99,3 Geen antwoord 1 ,7 100,0 Totaal 146 100,0 Tabel 2: aantal werkdagen per week

Driekwart van de werknemers werkt 5 dagen. Uit de vragenlijst blijkt voorts dat er een klein verschil is tussen de diverse bedrijven. Dit verschil is te verklaren doordat een aantal bedrijven met nacht- en weekenddiensten werkt.

TheMa mobiliteitsadvisering

10

Onderstaande figuren geven een overzicht van de aankomst en vertrektijden van de werknemers op de Wetering.
tijd Frequency Percent 77% van de werknemers heeft een aanvangstijd tussen 4:00 1 ,7 7:00 uur en 9:00 uur. 5:00 4 2,7 Het hoogste percentage (21%) werknemers begint om 5:19 1 ,7 8:00 uur. 16% begint een uur eerder, om 7 uur en 17% 5:30 1 ,7 om 8:30 uur. De verdere spreiding van aanvangstijden 6:00 3 2,1 wordt veroorzaakt door de avond- en nachtdiensten die 6:30 2 1,4 bij de NPD gebruikelijk zijn. 7:00 24 16,4 7:14 1 ,7 7:15 2 1,4 tijd Frequency Percent Cumulative Percent 7:30 6 4,1 12:30 1 ,7 10,3 7:45 2 1,4 13:00 3 2,1 12,3 8:00 31 21,2 14:00 2 1,4 13,7 8:15 2 1,4 14:45 1 ,7 14,4 8:20 1 ,7 15:00 2 1,4 15,8 8:30 25 17,1 15:30 1 ,7 16,4 9:00 18 12,3 15:45 2 1,4 17,8 9:15 1 ,7 16:00 18 12,3 30,1 9:30 5 3,4 16:15 2 1,4 31,5 10:00 1 ,7 16:30 7 4,8 36,3 12:00 1 ,7 16:45 3 2,1 38,4 13:00 1 ,7 17:00 25 17,1 55,5 Totaal 146 100,0 17:15 1 ,7 56,2 Tabel 3: aanvangstijden 17:30 21 14,4 70,5 17:45 1 ,7 71,2 18:00 24 16,4 87,7 Het vertrek naar huis is vooral (49%) 18:30 7 4,8 92,5 van 17:00 uur tot 18:00 uur. 19:00 5 3,4 95,9 Ook hier is een spreiding te zien. 19:30 1 ,7 96,6 20:00 1 ,7 97,3 21:30 1 ,7 97,9 3:18 1 ,7 98,6 5:00 1 ,7 99,3 9:15 1 ,7 100,0 Totaal 146 100,0 Tabel 4: vertrektijden

TheMa mobiliteitsadvisering

11

4. Mobiliteit
Het is belangrijk om inzicht te krijgen wat de huidige verplaatsingswijze van de werknemers is. In de vragenlijst zijn hier diverse vragen over gesteld. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten beschreven. Verdeling over de vervoermiddelen Het merendeel (82%) van alle werknemers op de Wetering heeft de beschikking over een auto.

Autobeschikbaarheid
100

80

82

60

40

Percentage

20 9 geen rijbewijs geen auto

0

6 ander gebruikt auto auto beschikbaar

grafiek 1

Het merendeel (81%) van de werknemers maakt gebruik van de auto om van en naar de Wetering te komen. Een klein percentage (5%) maakt gebruik van de fiets.

Vervoermiddelkeuze
100

80 76 60

40

Percentage

20 16 0 auto (alleen) 5 Openbaar vervoer (brom) fiets lopend auto (samenrijdend)

grafiek 2

In de vragenlijsten is gevraagd welke de redenen zijn om met de auto van en naar het werk te reizen. Grafiek 3 is een grafische weergave van de antwoorden.

TheMa mobiliteitsadvisering

12

redenen voor autogebruik
60 50 40 30 20 10 0 14 6 8

49

Percent

20

ld vu ge in et ni

grafiek 3

De helft van de werknemers ziet geen andere mogelijkheid om de reis van en naar het werk met de auto te maken. Een vijfde van de werknemers heeft de auto nodig voor de uitvoering van hun werk.

TheMa mobiliteitsadvisering

n. v. t.

au to no di g

rs ijk el de og an m re de an g en in ht ge lic rp ve k er w

en ge

e al ci so vo or

n de re

13

5. Knelpunten
Tijdens de interviews met de bedrijven is een aantal knelpunten geïnventariseerd. Met name de afwezigheid van openbaar vervoer en goede fietsverbindingen bleek voor de meeste bedrijven een knelpunt te zijn. Een aantal bedrijven heeft zelfs aangegeven dat het om die reden in sommige gevallen lastig is personeel te werven en dat er zelfs al werknemers zijn die om deze reden een andere betrekking heeft gezocht. Ook werknemers geven aan dat met de name de vertragingen over de weg en de afwezigheid van openbaar vervoer en fietsverbindingen knelpunten zijn.

Knelpunten woonwerkverkeer
50 40 39 30 35

Percentage

20

10 0 4 4

10 5

rs n de de an pa ts fie e ilig eg ve w on de op g in ag s rtr at ve la rp ee rk pa

en ge

sl ec ht O V

ng di oe rg ve

grafiek 4

4% geeft aan helemaal geen knelpunten te ervaren op de reis van en naar het werk. Het grootste deel (39%) van de werknemers geeft aan het openbaar vervoer als een knelpunt te ervaren. Vertragingen op de weg zijn voor 35% van de werknemers een knelpunt. Opmerkelijk is dat 4% van de werknemers aangeeft parkeren als probleem te zien. Al deze werknemers zijn van het bedrijf Iveco Schouten. Het verbeteren van de fietsmogelijkheden wordt door het merendeel van de werknemers als een mogelijke verbetering gezien voor de reis van en naar hun werk.

TheMa mobiliteitsadvisering

en ge

en nt pu el kn

te ag la

14

Verbeteringen

TheMa mobiliteitsadvisering

50

40

30

20

Percentage

10

0

grafiek 5

rs de er an vo er sv en ijf ts dr aa pl be er ke ar rp ee ol m po ar jc bi lp en hu ss bu lle ne -s ov ie at rm fo -in ov tie ra pa re n ts de fie he ijk el og m ts fie
21 8 11 4 5 4

46

15

6. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies Ogenschijnlijk is de Wetering gunstig gelegen aan de grote uitvalswegen rondom Utrecht. Via de A2 zijn er directe verbindingen met de A12, A27 en A28. In de praktijk blijken dit ook de knelpunten te zijn. Werknemers geven aan dat ze veel last hebben van vertragingen op de weg. Dit is ook te zien aan het verschil van de daadwerkelijke reistijden van de werknemers en de berekende. De totale reistijd is niet hoog maar dit komt doordat het merendeel van de werknemers op minder dan 30 kilometer van de Wetering woonachting is. Ondanks het feit dat reisafstanden kort zijn leidt de afwezigheid van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen ertoe dat het merendeel van de werknemers gebruik maakt van de auto voor de reis van en naar het werk. Openbaar vervoer Op dit moment wordt er zeer weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Dit is niet zo opmerkelijk gezien het feit dat er geen mogelijkheden zijn om per openbaar vervoer de Wetering te bereiken. 39% van de ondervraagden geeft aan de afwezigheid van openbaar vervoer als een knelpunt te zien. Hier uit zou af te leiden kunnen zijn dat er een zekere potentie bestaat voor het inzetten van enige vorm van openbaar of collectief vervoer. Aanbevelingen Vanpool Het ontbreken van openbaar vervoer is voor veel werknemers een knelpunt in hun woonwerkreis. Blijkbaar zouden deze mensen graag gebruik willen maken van een of andere vorm van collectief vervoer. Uit eerdere gesprekken is gebleken dat het reguliere openbaar vervoer nog geen reden ziet om een halte op de Wetering te maken. Vooralsnog is het aantal werknemers op de Wetering te laag voor een renderende openbaar vervoerlijn. Toch verdient het de aanbeveling om nu al te bezien welke mogelijkheden voor een vorm van collectief vervoer er zijn. Een van die mogelijkheden betreft het Vanpoolen. Vanpoolen is een nieuwe wijze om werknemers dagelijks van en naar hun werk te kunnen laten vervoeren. Deze nieuwe, uit de Verenigde Staten afkomstige vervoerwijze, houdt in dat maximaal 9 personen zich dagelijks naar en van hun werk vervoeren in een luxe “Van” en waarbij één van de passagiers vrijwillig als chauffeur optreedt. Op basis van de verzamelde gegevens is een aantal mogelijke Vanpools bepaald. Deze zijn hieronder weergegeven met de daarbij behorende dagelijkse kilometers: Vanpool route Kilometrage per dag 1. Maarssen / De Wetering 36 kilometer per dag retourrit 2. Rotterdam/ De Wetering 116 kilometer per dag retourrit 3. ’s-Gravenhage / De Wetering 126 kilometer per dag retourrit 4. Leiden/ De Wetering 134 kilometer per dag retourrit 5. Haarlem/ De Wetering 100 kilometer per dag retourrit 6. Amsterdam/ De Wetering 70 kilometer per dag retourrit

TheMa mobiliteitsadvisering

16

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gorinchem / De Wetering Hilversum/ De Wetering Amersfoort/ De Wetering Nijmegen/ De Wetering Arnhem/ De Wetering Oss / De Wetering

84 kilometer per dag retourrit 52 kilometer per dag retourrit 62 kilometer per dag retourrit 176 kilometer per dag retourrit 136 kilometer per dag retourrit 136 kilometer per dag retourrit

Carpool Voor carpoolen bestaat er een zeker potentieel. Zeker in de situatie dat er nog geen Vanpools geregeld zijn is carpoolen een goede mogelijkheid. Hierbij is het wel van belang dat er aanpassingen gebeuren aan de werktijden. Werknemers moeten in de gelegenheid gesteld worden samen met een auto van en naar het werk te reizen.

figuur 7. carpoolmogelijkheden vanuit de Meern (bron Vipre)

Figuur 8. carpoolmogelijkheid vanuit Utrecht (bron Vipre)

TheMa mobiliteitsadvisering

17

Figuur 9. carpoolmogelijkheid vanuit

Figuur 10. carpoolmogelijkheid vanuit Maarssen (bron Vipre)

Eigen lijndienst Er lijken kansen te liggen voor het onderhouden van een eigen lijndienst voor de Wetering. Enerzijds worden deze kansen ingegeven door de wens van de werknemers voor beter openbaar vervoer. Anderzijds worden de kansen bepaald doordat een groot deel de woonplaatsen van de werknemers geconcentreerd zijn. Met name de omgeving Maarssen en Utrecht lijkt een basis te kunnen bieden voor een eigen lijndienst.

TheMa mobiliteitsadvisering

18

Op basis van bovenstaande gegevens kan zowel in de ochtend - als in de avonduren een touringcar ingezet worden. In de ochtenduren zal een gemiddelde bezettingsgraad van 47,6 % gerealiseerd kunnen worden, voor de avonduren zal een gemiddelde bezettingsgraad van 55,6% gerealiseerd kunnen worden. Eventueel kan overwogen worden de aanvangs- en eindtijden op een collectief gezien, gelijk te trekken. Daarbij kan gedacht worden aan aanvangs- en eindtijden van 07:00 uur, 08:00 uur en 09:00 uur. Mocht aan dit collectief belang gehoor gegeven worden, kunnen in de ochtend- en avonduren bezettingsgraden van respectievelijk 79,3 % en 92,7 % behaald worden. Hiermee zullen de kosten per passagier voordeliger uitkomen. De mogelijke route die gereden kan worden met de touringcar is als volgt: 1e punt: Station NS Maarssen (opstappunt, 0 km) 2e punt: Centraal Station NS in Utrecht (opstappunt, 7,8 km) 3e punt: Utrecht Mesonstraat (uitstappunt, 13,7 km) Deze route zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. De touringcar zal van de Mesonweg rechtstreeks teruggaan naar het 1 e opstappunt in Maarssen (4,3 km) Deze route zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Voor deze route met 2 opstappunten is gekozen omdat: 1. de touringcar kan binnen 30 minuten vanuit Maarssen een ronde rijden via Utrecht naar de Mesonweg en weer terug naar Maarssen; 2. ongeveer éénderde van het aantal respondenten uit Utrecht en Maarssen woont binnen een radius van 3500 meter van één van de stations, hiermee zal een rendabele bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden; 3. van de overige respondenten kan het merendeel middels openbaar vervoer één van de stations bereiken, waarbij Centraal Station Utrecht de voorkeur verdient. Ook hiermee zal een rendabele bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden;

TheMa mobiliteitsadvisering

19

Voor het goed kunnen functioneren van een mogelijk eigen lijndienst is het wenselijk om gebruik te maken van de busbanen op de route van en naar de Wetering. Hiervoor zijn wettelijke regels geldig. Pionierskaart Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet voor de pionierskaart. Deze kaart geeft bewoners van Leidsche Rijn de mogelijkheid om per jaar een zeker budget uit te geven aan vervoer. Het leek er even op dat deze kaart zou gaan verdwijnen. Uit gesprekken met de gemeente Utrecht blijkt dat dit niet het geval is en dat er ook voor de Wetering gezocht kan worden naar aansluiting op de subsidiemogelijkheden die deze kaart biedt. Werknemers van de Wetering zouden dan ook op termijn gebruik kunnen gaan maken van de pionierskaart. Afspraak met het projectbureau is dat de bedrijven op de Wetering samen met het Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht komen tot een voorstel voor invulling van Pionierskaart. Fietsvoorziening De Fietsvoorzieningen van en naar de Wetering worden als slecht ervaren. Enerzijds omdat de infrastructuur niet voldoet. Het gaat hier niet zelden ook nog om niet verharde en onverlichte paden. Anderzijds zijn de routes nogal omslachtig. Een directe verbinding over de A2 behoort tot de aanbeveling bijvoorbeeld middels een aparte fietsstrook over de nu aan te leggen brug die ontsluiting gaat vormen voor de Wetering. Nieuwe vestigingen en Papendorp De bedrijvigheid op de Wetering kenmerkt zich door een lage dichtheid van werknemers per vierkante meter vloeroppervlakte. De efficiëntie van maatregelen in het kader van vervoermanagement op de Wetering kan vergroot worden door in deze fase te anticiperen op de komst van een aantal bedrijven op het bedrijventerrein Papendorp. De planning van dit bedrijventerrein, dat direct gelegen is aan de Wetering, is op dit moment aan de gang. Het verdient de aanbeveling om deze bedrijven nu reeds te benaderen met de vraag aansluiting te zoeken bij het vervoermanagement van de Wetering. Aan dit onderzoek hebben nagenoeg alle bedrijven deelgenomen die op dat moment gevestigd waren op de Wetering. Tijdens de uitvoering van deze analyse zijn er een aantal bedrijfsvestigingen bijgekomen. Het spreekt voor zich dat deze bedrijven in het vervolg van het vervoermanagement worden betrokken. Samenvattend Vertragingen op de weg zijn voor bedrijventerrein de Wetering een groot probleem. Werknemers ervaren dit op hun weg van en naar het werk. Alternatieven om naar de Wetering te komen zijn niet voorhanden. De Wetering is niet of nauwelijks te bereiken per openbaar vervoer en per fiets kan de Wetering in de meeste gevallen slechts met een omweg bereikt worden. Op de Wetering zelf zijn er geen grote problemen ten aanzien van het vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid voor werknemers en leveranciers. Het ontwikkelen van alternatieven in het kader van vervoermanagement is meer dan alleen de zorg voor het aanbieden van een vervoersmogelijkheid. Er dienen duidelijke voorwaarden te worden geschapen om het werknemers ook mogelijk

TheMa mobiliteitsadvisering

20

te maken om gebruik te maken van diverse alternatieven. Voor deze voorwaarden zijn er voor de Wetering diverse mogelijkheden. In de bijgevoegde offerte (bijlage 3) wordt nader ingegaan op de kosten en de mogelijkheden van verschillende alternatieven.

TheMa mobiliteitsadvisering

21

Bijlagen

TheMa mobiliteitsadvisering

22

Bijlage 1: vragenlijst woon-werkverkeer
Deze enquête is bedoeld voor iedereen die bij XXXXXXXX werkt. Wij willen graag weten hoe u als personeel over uw woon- werk- en zakelijk verkeer denkt en willen wij willen graag weten hoe u de manier ervaart waarop u naar deze vestiging komt. Uw antwoorden zullen worden gebruikt om de bereikbaarheid van deze vestiging te verbeteren. Tenzij anders vermeld, a.u.b. slechts één antwoord per vraag omcirkelen. 1. Bij welke afdeling werkt u?  Ik moet materiaal of gereedschap  Administratie meenemen  Buitendienst  Wegens sociale verplichtingen (kinderen  Verkoop naar school, carpoolen, enzovoort)  Anders, namelijk...  Ik kan hier op geen andere wijze komen  Anders, namelijk... 2. Hoeveel dagen in de week werkt u hier?  Geen van bovengenoemde redenen ....dagen per week 12. Waar liggen wat u betreft de knelpunten bij 3. Wat is de postcode van uw woonadres? uw dagelijkse woon-werkverkeer? _ _ _ _: _ _  Geen knelpunten  Slecht openbaar vervoer 4. Mijn werktijden zijn over het algemeen van:  Te lage reiskostenvergoeding  ___uur ___ min tot ___ uur ___ min  Geen parkeerplaats  onregelmatige of vroege diensten?  Veel last van vertragingen op de weg  Onveilige fietspaden 5. Hoe laat vertrekt u ’s ochtends van huis om  Anders, namelijk... naar uw werk te gaan? ____uur ___ min 13. Wat zou u het liefste verbeterd zien op het gebied van vervoer in verband met uw werk? 6. Hoe laat komt u in de regel aan op uw werk? max. 3 antwoorden aangeven ____uur ___ min  betere/ruimere fietsmogelijkheden  fietsreparatiemogelijkheden 7. Hoe laat vertrekt u ’s avonds van uw werk  OV: meer informatie naar huis? ____uur ___ min  OV: meer en snellere bussen  hulp bij vinden carpoolpartner 8. Hoe laat komt u in de regel thuis aan?  meer parkeerplaatsen ____uur ___ min  Bedrijfsvervoer  Anders, namelijk... 9. Beschikt u over een auto voor de woonwerkreis?  nee, ik heb geen rijbewijs 14. Heeft u nog opmerkingen over deze enquête  Nee, ik heb geen auto of suggesties voor eventuele activiteiten om het  Nee, de auto wordt door iemand anders vervoer rond de organisatie en speciaal het woongebruikt werkverkeer beter te organiseren?  Ja (gebruik eventueel de achterzijde van dit formulier) 10. Hoe komt u normaal gesproken op uw werk?  Auto - alleenrijdend (inclusief motor)  Auto - samenrijdend (carpoolen)  Openbaar vervoer (trein, bus)  Fiets, bromfiets  Lopend 11. Zijn er voor u redenen om met de auto naar het werk te komen?  N.v.t., ik kom niet met de auto  In verband met invaliditeit of ziekte  Ik heb de auto meer dan de helft van het aantal werkdagennodig voor het werk

15. Heeft u er bezwaar tegen als we over bepaalde acties nog contact met u opnemen? Zo nee, wilt u dan uw naam en adres vermelden (thuis of op het werk)? Naam Straat Postcode en woonplaats Afdeling

TheMa mobiliteitsadvisering

23

1

Bijlage 2: afstand en reistijd per werknemer

2

Bijlage 3. Offerte Vipre

Offertevoorstel Bedrijventerrein De Wetering
Vipre BV
Vipre BV is een mobiliteitsmakelaar die gespecialiseerd is op het gebied van woonwerkverkeer en zakelijk vervoer. Vipre is sinds 1948 werkzaam in de vervoerbranche vanuit de regio Eindhoven, waar het hoofdkantoor is gevestigd. Sinds de oprichting heeft zij zich ontpopt tot een mobiliteitsmakelaar die opereert vanuit een zevental vestigingen te weten, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Dublin en Londen, Reading en Uxbridge. Over de gehele linie is er één rode draad te herkennen en dat is het leveren van mobiliteitsoplossingen, die enerzijds kosten besparen, de bereikbaarheid bevorderen, de efficiency verbeteren en die anderzijds een maximale flexibiliteit bieden voor zowel de werknemers als hun werkgevers.

Organisatie
Vipre BV maakt sinds drie jaar deel uit van VPSI Inc. (VanPool Services Incorporated). Deze organisatie is ruim 20 jaar geleden opgericht en opereert ongeveer 4300 Vanpools welke worden gecoördineerd vanuit een 30-tal kantoren verspreid over de Verenigde Staten. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat 20 jaar Vanpool ervaring gecombineerd wordt met meer dan 50 jaar Vipre-ervaring op het gebied van mobiliteitsmanagement in de breedste zin van het woord.

Activiteiten
Vipre werkt volgens het principe van het fullservice mobiliteitsconcept. Dit houdt in het kort het volgende in: Vipre B.V. voert onderzoeken uit voor haar klanten. Deze onderzoeken kunnen uiteenlopen van een beknopte Quick-Scan tot een analyse waarin alle denkbare modaliteiten worden betrokken. Vipre B.V. ontwikkelt vervolgens een systeem (of combinaties van systemen) voor haar klant, welke voldoet aan de specifieke wensen van de klant. De volgende stap in het full-service concept is de implementatie van het ontwikkelde plan. Het on-going management geeft invulling aan de laatste stap van het traject. Vipre neemt zo het beheer van het systeem uit handen van de klant zodat deze zich kan concentreren op haar core-business.

Leeswijzer
In dit voorstel komt een aantal aspecten aan de orde teneinde de opdrachtgever “De Wetering” een beeld te kunnen laten vormen over de werkwijze en de producten van Vipre B.V. en tevens om hen een prijsaanbieding te kunnen doen voor de verzorging en uitvoering van het bedrijfsvervoer voor haar medewerkers, die recht doet aan de wensen van de opdrachtgevers. De vragen die hierin centraal staan zijn: wat zijn de mogelijkheden voor een

3

shuttle service voor het bedrijventerrein en wat zijn de opties voor een Vanpool systeem voor het woon- werkverkeer? En derde aandachtspunt richt zich op een mogelijk carpool systeem. In het volgende hoofdstuk treft u de prijsaanbieding aan van Vipre B.V. en de diensten en services die zij u hiervoor kan aanbieden. In Hoofdstuk 3 treft u een overzicht aan van de huidige producten en diensten van Vipre B.V. op het gebied van het uitvoeren en verzorgen van bedrijfsvervoer in verschillende vormen en voor de verschillende opdrachtgevers. Inleiding: aanvraag offerte De prijsopgave concentreert zich op de mogelijkheden omtrent een shuttledienst, het inzetten van Vanpool en het inzetten van carpools. Analyse enquête respons De analyse is gebaseerd op de volgende gegevens: respondenten van de bedrijven Langerak, VSU, NPD, Kreon, IVECO, Kuyf en Little Fuse, in totaal 180 respondenten. Hierbij moet een kanttekening geplaatst worden dat de data van Little Fuse niet geheel recent zijn, deze dateren van juli 2001. De respondenten die voor het onderzoek gekwalificeerd zijn, zijn de respondenten waarvan de aanvangs- en eindtijden en de postcode van het huisadres bekend zijn. Daarnaast zijn de respondenten die hebben aangegeven onregelmatige of vroege diensten te hebben of op de afdeling buitendienst werkzaam te zijn in combinatie met het feit dat ze de auto nodig hebben voor het werk buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het aantal dagen dat een respondent werkt gemakshalve ook buiten beschouwing gelaten. Bij de respondenten van de enquête resultaten kan een indeling gemaakt naar aanvangstijden, eindtijden en een combinatie van aanvangs- en eindtijden. Voor de aanvangstijd is de volgende indeling aangehouden: - Aanvang 07:00 uur: 26 respondenten; - Aanvang 07:30 uur: 12 respondenten; - Aanvang 08:00 uur: 70 respondenten; - Aanvang 08:30 uur: 28 respondenten; - Aanvang 09:00 uur: 18 respondenten; - Totaal 154 potentiële participanten. Voor de eindtijden is de volgende indeling aangehouden: - Eindtijd 16:00 uur: 19 respondenten; - Eindtijd 16:30 uur: 31 respondenten; - Eindtijd 17:00 uur: 38 respondenten; - Eindtijd 17:30 uur: 27 respondenten; - Eindtijd 18:00 uur: 24 respondenten; - Totaal 139 potentiële participanten. Bij de combinatie van aanvangs– en eindtijden is de volgende indeling aangehouden: - Van 07:00 – 16:00 uur: 11 respondenten; - Van 08:00 – 17:00 uur: 23 respondenten; - Van 08:00 – 18:00 uur: 8 respondenten; - Van 08:30 – 17:00 uur: 13 respondenten; - Van 09:00 – 17:30 uur: 12 respondenten; - Totaal 67 potentiële participanten. Opmerking: de aantallen zijn niet gelijk, omdat de respondenten niet dezelfde werktijden hebben. Met de indeling in 5 groepen is het overgrote merendeel van de respondenten 4

weergegeven. Respondenten die voor 07:00 uur beginnen en respondenten die na 18:00 uur klaar zijn, zijn gemakshalve buiten beschouwing gelaten.

5

Theoretisch voorstel Shuttlelijn Op basis van bovenstaande gegevens kan zowel in de ochtend - als in de avonduren een touringcar ingezet worden. In de ochtenduren zal een gemiddelde bezettingsgraad van 47,6 % gerealiseerd kunnen worden, voor de avonduren zal een gemiddelde bezettingsgraad van 55,6% gerealiseerd kunnen worden. Eventueel kan overwogen worden de aanvangs- en eindtijden op een collectief gezien, gelijk te trekken. Daarbij kan gedacht worden aan aanvangs- en eindtijden van 07:00 uur, 08:00 uur en 09:00 uur. Mocht aan dit collectief belang gehoor gegeven worden, kunnen in de ochtend- en avonduren bezettingsgraden van respectievelijk 79,3 % en 92,7 % behaald worden. Hiermee zullen de kosten per passagier voordeliger uitkomen. De mogelijke route die gereden kan worden met de touringcar is als volgt: 1e punt: Station NS Maarssen (opstappunt, 0 km) 2e punt: Centraal Station NS in Utrecht (opstappunt, 7,8 km) 3e punt: Utrecht Mesonstraat (uitstappunt, 13,7 km) Deze route zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. De touringcar zal van de Mesonweg rechtstreeks teruggaan naar het 1e opstappunt in Maarssen (4,3 km) Deze route zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Voor deze route met 2 opstappunten is gekozen omdat: 4. de touringcar kan binnen 30 minuten vanuit Maarssen een ronde rijden via Utrecht naar de Mesonweg en weer terug naar Maarssen; 5. ongeveer éénderde van het aantal respondenten uit Utrecht en Maarssen woont binnen een radius van 3500 meter van één van de stations, hiermee zal een rendabele bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden; 6. van de overige respondenten kan het merendeel middels openbaar vervoer één van de stations bereiken, waarbij Centraal Station Utrecht de voorkeur verdient. Ook hiermee zal een rendabele bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden; De te verwachten kosten voor een shuttlelijn uit Maarssen met als beginpunt Maarssen Station bedragen ongeveer € 124.950,00. per jaar, exclusief BTW. Het aantal rijdagen hierbij is 255. In de bijlage vindt u een visuele ondersteuning van de busroute.

Dienstverlening
De extra dimensie die Vipre B.V. aan de uitvoering van uw bedrijfsvervoer kan toevoegen is gelegen in het feit dat Vipre B.V. de complete coördinatie, administratie en zorg voor uw bedrijfsvervoer voor u kan verzorgen. Dit “on-going-management” zal in ieder geval bestaan uit de volgende services:  Structureel en zo frequent als noodzakelijk dan wel gewenst is contact houden met de vervoerder(s) en met de opdrachtgevers om de uitvoering van het bedrijfsvervoer zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden, om veranderingen of aanpassingen tijdig te signaleren en door te voeren en om de eventuele klachten naar behoren af te wikkelen.  Een 24-uurs informatie- en helpdesk die door een ieder voor vragen, calamiteiten, klachten etc. geraadpleegd kan worden. Vipre B.V. heeft hiertoe twee telefoonnummers tot haar beschikking: - 020-6914416 24 uur per dag 6

- 0800-0 235 236

tijdens kantooruren

 Het verzorgen van de administratie van het bedrijfsvervoer: Bijhouden van een databestand met gegevens van alle passagiers per lijn, en eventueel per ploeg. Het doorvoeren van wijzigingen en mutaties. Indien gewenst opzetten en bijhouden van een systeem, waarbij alle passagiers van het bedrijfsvervoer van een “buspas” voorzien worden, teneinde de controleerbaarheid van de deelname aan het bedrijfsvervoer te optimaliseren en zodoende ook een beter overzicht te krijgen omtrent het werkelijke gebruik van het bedrijfsvervoer. Deze werkwijze is een voorwaarde om de uitvoering van het bedrijfsvervoer zo goed mogelijk te monitoren en om dus tijdig eventuele efficiency aanpassingen te kunnen signaleren en rapporteren aan de opdrachtgever. Indien gewenst het verzorgen van een rapportage per periode (maand of kwartaal) met daarin verwerkt gegevens omtrent de uitvoering en verzorging van het bedrijfsvervoer en eventuele adviezen tot aanpassing of verbetering van het bedrijfsvervoer.  Het aanvragen van mogelijke subsidie bij de diverse overheden en het voeren van de hiertoe benodigde administratie. De eventuele extra kosten, bijv. ten behoeve van een accountantsverklaring, zullen aan de opdrachtgever doorbelast worden. Concreet betekent dit dat Vipre B.V. de aanvraag, administratie en afhandeling van de mogelijk verkrijgbare subsidie voor De Wetering zal behartigen.  Het aanvragen van mogelijk medegebruik van speciale infrastructuur, zoals doelgroepstroken, busbanen en spitsstroken voor de uitvoering van het bedrijfsvervoer door diverse vervoeraanbieders in opdracht van De Wetering.  Het onderhouden van alle mogelijke contacten met overheden of andere belangrijke instanties die van belang kunnen zijn om de uitvoering en verzorging van het bedrijfsvervoer van De Wetering zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.  Het uitvoeren en administreren van de “Thuis Kom Garantie”. Bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld overwerk of plotselinge ziekte of calamiteit) zal Vipre B.V. zorg dragen voor vervangend vervoer voor de betreffende medewerker. De daadwerkelijke kosten van dit vervoer zullen aan de opdrachtgever doorbelast worden, onder vermelding van de benodigde gegevens, zoals naam medewerker, datum en reden vervangend vervoer. Indien gewenst kunnen hiertoe afspraken gemaakt worden met taxibedrijven. Indien gewenst kunnen bovenomschreven diensten uitgebreid worden met, dan wel aangepast worden aan de wensen van De Wetering. Indien gewenst kan Vipre B.V. ook, namens de opdrachtgever De Wetering, als opdrachtgever optreden voor de gewenste vervoerder(s) om zodoende het administratieve proces voor De Wetering te vereenvoudigen.

7

Theoretisch voorstel Vanpoolsysteem

Vipre’s Vanpool concept:
Vanpoolen is een nieuwe wijze om werknemers dagelijks van en naar hun werk te kunnen laten vervoeren. Deze nieuwe, uit de Verenigde Staten afkomstige vervoerwijze, houdt in dat maximaal 9 personen zich dagelijks naar en van hun werk vervoeren in een luxe “Van” en waarbij één van de passagiers vrijwillig als chauffeur optreedt. Vipre B.V. begeleidt het gehele proces dat vooraf gaat aan de uiteindelijke start van de “Van”, zoals voorlichting aan de mogelijke passagiers, de selectie van de chauffeurs en de verdere begeleiding gedurende het totale proces. Vipre B.V. zorgt voor het voertuig, de “Van”, coördineert het benodigde onderhoud en de afwikkeling van de eventuele schades ten behoeve van de “Van” en sluit de benodigde verzekeringen af. Vipre B.V. zorgt voor de volledige instructie met betrekking tot het voertuig en de verdere administratieve begeleiding. Tenslotte zorgt Vipre B.V. ook voor de volledige procedure voor de aanvraag, afhandeling en uitkering van de eventueel verkrijgbare subsidie(s).

Prijsopgave ten behoeve van eventuele Vanpool:
De kosten per “Van” zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid kilometers die met de “Van” jaarlijks gereden worden en van de duur van de overeenkomst die met Vipre B.V. afgesloten wordt. Vipre B.V. heeft een schatting gemaakt van het dagelijks aantal te rijden kilometers en daarbij in ogenschouw genomen dat er extra kilometers nodig zijn om alle passagiersvervoer aan te kunnen bieden van “deur tot deur”. Mogelijke Vanpool en de daarbij behorende dagelijkse kilometers zien er als volgt uit: : Vanpool 1: aarssen / De Wetering 36 kilometer per dag retourrit; Vanpool 2: Rotterdam/ De Wetering 116 kilometer per dag retourrit; Vanpool 3: ’s-Gravenhage / De Wetering 126 kilometer per dag retourrit; Vanpool 4: Leiden/ De Wetering 134 kilometer per dag retourrit; Vanpool 5: Haarlem/ De Wetering 100 kilometer per dag retourrit; Vanpool 6: Amsterdam/ De Wetering 70 kilometer per dag retourrit; Vanpool 7: orinchem / De Wetering 84 kilometer per dag retourrit; Vanpool 8: Hilversum/ De Wetering 52 kilometer per dag retourrit; Vanpool 9: Amersfoort/ De Wetering 62 kilometer per dag retourrit; Vanpool 10: Nijmegen/ De Wetering 176 kilometer per dag retourrit; Vanpool 11: Arnhem/ De Wetering 136 kilometer per dag retourrit; Vanpool 12: Oss / De Wetering 136 kilometer per dag retourrit; Opmerking: deze Vanpool informatie is niet gebaseerd op de gegevens van de analyse; het is een indicatie van de mogelijkheden met de daarbij behorende bedragen.

8

Onderstaand geeft ik u een overzicht van de kosten per “Van” per maand gebaseerd op een aantal kilometers per dag, bij 255 werkdagen per jaar. Km per dag 40 50 60 70 80 90 Km per jaar 10250 12750 15300 17850 20400 22950 Leaseprijs € 888,-€ 888,-€ 900,-€ 913,-€ 927,-€ 938,-Brandstof € € € € € € 80,-80,-95,-110,-126,-140,-Subtotaal € 968,-€ 968,-€ 995,-€ 1023,-€ 1053,-€ 1078,-Incl.19% BTW € 1151,92 € 1151,92 € 1184,05 € 1217,37 € 1253,07 € 1282,82

Tevens bestaat de mogelijkheid om per Vanpool per maand een subsidie te krijgen voor een maximum van 12 maanden. Bedragen hangen af van het aantal kilometers. Een gemiddelde is ongeveer € 185,- p.m. Vipre zal zorgdragen voor de aanvraag, verwerking en periodieke uitkering van deze subsidies. Subsidiebedragen hebben betrekking top prijzen inclusief BTW. Toelichting op de tarieven: 1. Deze prijzen zijn de prijzen per voertuig, per maand en zijn inclusief : Full Operational Lease van het voertuig Peugeot Boxer Minivan. Een maandelijks voorschot voor de brandstof (Diesel). Dit voorschot wordt per kwartaal verrekend op basis van het werkelijke gebruik en de van toepassing zijnde brandstofprijzen. Verzekeringen: een WA Casco verzekering ten behoeve van het voertuig, een ongevallen- en inzittendenverzekering ten behoeve van alle passagiers en een rechtsbijstandsverzekering. Onderhoud en reparaties. Houderschapsbelasting (wegenbelasting). Een GSM-telefoon in het voertuig met beltegoed. Dit beltegoed zal jaarlijks een maal opgewaardeerd worden met € 22,50. Deze telefoon mag slechts gebruikt worden in geval van calamiteiten, zoals ongelukken, vertragingen of gevallen van pech. Er dient nadrukkelijk gesteld te worden dat in het rijdende voertuig niet door de chauffeur getelefoneerd mag worden, door de overige passagiers natuurlijk wel. De voertuigen zullen niet uitgerust zijn met een “car-kit”, daar het gedeelte van de reis dat de chauffeur de enige passagier is slechts een klein gedeelte zal zijn en in de overige gevallen de andere passagiers kunnen telefoneren, indien dit nodig of gewenst is. Het gebruik van deze telefoon voor privé doeleinden is niet toegestaan. Indien de opdrachtgever nadrukkelijk wil dat de voertuigen uitgerust zullen worden met een “car kit”, kan Vipre B.V. de opdrachtgever daartoe een passende prijsopgave verstrekken. “On going”-management van Vipre B.V., hetgeen o.a. bestaat uit het plannen van onderhoud en reparaties, het afhandelen van schadegevallen, het aanvragen van 9

eventuele subsidies en het voeren van de hiertoe benodigde administratie en het bijhouden van de kilometerregistratie ten behoeve van zowel de werkgever als de fiscus. 2. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op een 1-jarige overeenkomst. 3. Indien besloten wordt een 4-jarige overeenkomst aan te gaan met Vipre B.V., zal dit resulteren in een korting van € 90,-- per “Van” per maand. 4. Indien na een overeenkomst van 1 jaar besloten wordt de overeenkomst met 3 jaar te verlengen, zal allereerst de prijs per voertuig, per maand aangepast worden met het gemiddelde prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en zal vervolgens een korting gegeven worden van € 90,-- per voertuig, per maand. 5. Alle in dit voorstel genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW.

10

Theoretisch voorstel Carpoolsysteem

Vipre’s carpool concept:
Op het carpool concept dat Vipre BV aanbiedt, zijn dezelfde voordelige regelingen als het bij Vanpool concept van toepassing. Bij het carpoolconcept wordt echter uitgegaan van een passagiersaantal van 3 à 4 personen. Als vervoermiddel kan bijvoorbeeld een Peugeot 206 XN 1.9 Diesel 5-drs ingezet die op diesel rijdt. Gebaseerd op een kilometrage per jaar van 35000 (145 km per dag retourrit) bedragen de kosten van deze carpool € 603 exclusief 19% BTW per maand. Deze prijs is inclusief: Brandstofvoorschot (€ 106,53 per maand) Verzekeren van de voertuigen: all-risc, inzittenden, rechtsbijstand Vipre administratie Thuiskomgarantie coördinatie Het samenstellen van de groepen Levering van de voertuigen Coördineren van onderhoud Routeplanning 24-uurs helpdesk Audio Dubbele airbags Tankpas Voorwaarden bij deze offerte Deze offerte van Vipre B.V. is 90 dagen geldig, derhalve tot 14 april 2002. Indien “De Wetering” besluit tot opdrachtverlening zal dit contractueel vastgelegd dienen te worden. Alle rechten voorbehouden. Vipre BV

11