Masterplan Kloosterstraat

Historie De ambities De behoefte aan bedrijventerreinen Het plan Het programma De procedures Kloosterstraat zoekt partners Het gebied Kloosterstraat is in de regio 's-Hertogenbosch reeds jaren een onderwerp van discussie: mag hier nu wel of niet een bedrijventerrein aangelegd worden? De groene en landschappelijke kwaliteiten van het gebied en de functie van het gebied als waterberging leken zich niet te verenigen met de grote behoefte aan terreinen voor grootschalige bedrijven in de Bossche regio en daarbuiten.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de handschoen opgepakt die door diverse overheden en het bedrijfsleven is toegeworpen. Er is een plan gemaakt dat voorziet in een integraal concept met intensief en meervoudig ruimtegebruik en de vervlechting van "rood", "blauw" en "groen" als leidmotieven. Het plan is een grote kans voor stad en regio omdat het zorgt voor: - een versterking van de economische structuur van stad en regio; - een versterking van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied; - het behoud en benutting van de regionale en lokale waterfunctie van het gebied. Historie Het voornemen om in het gebied Kloosterstraat een bedrijventerrein te realiseren dateert al van het begin van de 90-er jaren. In het Stadsregionaal Uitwerkingsplan voor de regio 's-Hertogenbosch, dat het Streekplan van Noord-Brabant uit 1992 uitwerkt, is de ontwikkeling van het terrein al opgenomen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is vervolgens een convenant met de provincie en de gemeente Sint-Michielsgestel afgesloten, waarin een grenscorrectie en afspraken over de ontwikkeling van een ecologische zone langs de Keerdijk en vestigingsmogelijkheden voor Gestelse bedrijven belangrijke onderwerpen zijn. Een commissie onder leiding van oudgedeputeerde Jacobs-Aarts heeft eind 90-er jaren nog eens aangetoond dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kloosterstraat noodzakelijk is. In het nieuwste Streekplan is het gebied echter aangewezen als Groene Hoofdstructuur Landbouw en Agrarische Hoofdstructuur landschap. Alleen bij aantoonbare maatschappelijke belangen, mag hier verstedelijkt worden. Twee jaar geleden is met de provincie en de PPC afgesproken dat 'sHertogenbosch de planvorming kon starten: de gemeente start de voorbereidingen voor het opstellen van een bestemmingsplan en de provincie gebruikt onderzoeken en studies in dat kader bij de ontwikkeling van Waalboss en BrabantStad. De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente de tijd genomen om een innovatief Masterplan te ontwerpen (met een opdracht aan Ernst von Meijenfeldt, een

Amsterdamse stedenbouwkundige gespecialiseerd in zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik). Tegelijkertijd is een Startnotitie MER opgesteld, een belangrijke eerste stap richting een bestemmingsplanprocedure. In de MER-procedure is het Masterplan een van de te onderzoeken alternatieven.
naar boven

De ambities De meest belangrijke ambitie van het plan is de integraliteit, zoals hiervoor al aangegeven. Vanuit de kwaliteiten van het gebied en de versterking daarvan is bekeken op welke wijze er ruimte gecreeerd kan worden voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het gebied zelf heeft een aantal belangrijke kwaliteiten: - Het is een open gebied met veel en lange zichtlijnen. - Er is een aantal cultuur-historische elementen: de plek van het oude Klooster en de Keerdijk. - Aan de kant van de A2 is het landschap grootschalig, extensief en nat, aan de kant van de Keerdeijk is het kleinschalig en intensief. - Er liggen twee afgegraven dekzandruggen, die een aanleiding voor het ontwerp kunnen zijn. - In het gebied leven dassen en kamsalamanders en kan zich, gezien de ligging in de omgeving, ontwikkelen tot een ecologische verbindingszone. Belangrijk voor de Kloosterstraat zijn ook de aanwezigheid van kwelzones en de functie die het gebied heeft als waterberger. Er is voor gekozen beide functies, naast de bovengenoemde kwaliteiten, als een belangrijke onderlegger voor het Masterplan te gebruiken.

naar boven

De behoefte aan bedrijventerreinen Maar zeer belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling van Kloosterstraat is natuurlijk ook de behoefte aan bedrijventerreinen. Er is de komende jaren een groot tekort aan bedrijventerreinen (met name grootschalige): - tot 2007 is het tekort 75 ha (aanbod 50, vraag 125 ha), - op de lange termijn is het tekort 212 a 277 ha (aanbod 88, vraag 300 a 365 ha). De vraag op het niveau van Waalboss is op de korte termijn 410 ha, op de lange termijn 705 ha. Met de ontwikkeling van Kloosterstraat is het daarnaast nog nodig op andere plekken in de stad en in Waalboss (grootschalige) bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Het is niet of-of maar en-en. Temeer daar Kloosterstraat zich richt op twee specifieke segmenten: het kennissegment en het segment "handel en gemengd. Deze segmenten vertegenwoordigen juist de bedrijfs-takken die de afgelopen jaren in dienstenstad 's-Hertogenbosch de grootste groei hebben doorgemaakt. Ze sluiten daarnaast aan bij het profiel dat gehanteerd wordt bij de intensivering van de A2, die steeds meer een "kennis-as" genoemd kan worden.

Met Kloosterstraat wordt ingespeeld op een deels bestaande, maar ook een nog niet herkenbare vraag. Een vraag die zich pas over een aantal jaren zal manifesteren. Kloosterstraat vertegenwoordigt een nieuwe generatie bedrijventerreinen, waar het bedrijfsleven nog aan gewend moet raken. Duidelijk is wel dat met Kloosterstraat een segment aan de top van het bedrijventerreinenaanbod in 's-Hertogenbosch, in Waalboss en in BrabantStad toegevoegd wordt.
naar boven

Het plan Het plan gaat uit van de ontwikkeling van twee bedrijvenclusters op de voormalige dekzandruggen. Deze worden verhoogd aangelegd om (tijdelijke) waterberging mogelijk te maken. Ontsluiting vindt plaats aan de noordkant via bruggen over de Zuidwillemsvaart en aan de zuidkant via de Bosschebaan. Met de fiets zijn de clusters via de nu bestaande infrastructuur in Kloosterstraat bereikbaar. De twee clusters zijn met elkaar verbonden via een dijk. Door de ophoging van de clusters ontstaan er duidelijke randen tussen de bedrijvenclusters en het landschap. De randen worden ingericht als wandel- en fietspromenades. Op de randen komen voorzieningen (vergaderruimten, horeca en dergelijke) die samen met het landschap zelf uitnodigen tot recreeren in het groen. Langs de randen worden aan een kant van de clusters aarden wallen opgeworpen, zodat de vrijkomende grond in het gebied zelf wordt hergebruikt. Het landschap wordt aan de grootschalige A2-kant expliciet ingericht als een extensief beheerd kwelgebied. Aan de kleinschalige Keerdijk-kant zal in een coproductie met de gemeente Sint-Michielsgestel het landschap heringericht worden, waardoor het zich zal ontwikkelen als ecologische verbindingszone. Vooruitlopend daarop en om de huidige populatie kamsalamanders te behouden, zullen binnenkort bij het crossterrein poelen aangelegd worden. Binnen de bedrijvenclusters is er sprake van een zeer intensief ruimtegebruik (zeer hoge Floor Space Indices, voor het kennissegment 4,5 voor het segment handel en gemengd 2). Door hallen te stapelen, kantoren op hallen te situeren en voorzieningen (zoals parkeerplaatsen) gemeenschappelijk te gebruiken kan er met een relatief beperkt ruimtebeslag toch een fors programma gerealiseerd worden.
naar boven

Het programma Samengevat luidt het programma: - Ruim 1 miljoen vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak voor 10.000 a 15.000 arbeidsplaatsen. - Voor kennis 450.000 m2 - Voor handel en gemengd 665.000 m2 - Een beperkt ruimtebeslag van slechts 70 hectare (inclusief infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen), op een totaal van 350 (Bosch' en Gestels grondgebied)

- Een kwelzone - Ruimte voor waterberging - Een heringericht landschap - Een ecologische verbindingszone
naar boven

De procedures De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het initiatief genomen voor een MERprocedure (een inrichting-MER). De MER-Startnotitie wordt eind augustus in procedure gebracht. Dat betekent dat het Milieu-Effect-Rapport in de loop van 2003 beschikbaar moet zijn, zodat het voorontwerpbestemmingsplan medio 2003 in procedure gebracht kan worden. Gedeputeerde Staten kan het bestemmingsplan medio 2004 vaststellen.
naar boven

Kloosterstraat zoekt partners Met het plan Kloosterstraat wil 's-Hertogenbosch de gemeente SintMichielsgestel, de provincie Noord-Brabant, de diverse Ministeries, het bedrijfsleven, ZLTO en de Waterschappen ook nu weer uitnodigen om samen op te trekken, zoals dat ook bij de tot standkoming ervan is gebeurd. Maar ook wil de gemeente de BMF en Groene Ring uitnodigen om tot een gezamenlijke uitwerking en ontwikkeling van het plan Kloosterstraat voor de "groene" en "blauwe" infrastructuur te komen. De gemeente wil en kan de Kloosterstraat niet alleen realiseren.