No: 4e/11112004 Onderwerp: Verordening leges

De Raad van de gemeente Noordenveld; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 19 oktober 2004; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2005. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. b. c. d. e. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt; 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen; 'maand': het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) dag in de volgende kalendermaand; 'jaar': het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) volgende kalenderjaar. ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
e e e e

dag in het

Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam 'leges' worden rechten geheven terzake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Artikel 3 Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Artikel 4 Vrijstellingen Leges worden niet geheven voor: a. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Tarieven 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Legesverordening 2005

2.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: a. b. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving. 2. Met betrekking tot de diensten als bedoeld in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel mogen de leges voorzover deze meer bedragen dan € 1660,00 worden betaald in vijf gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. Artikel 8 Kwijtschelding Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 9 Teruggaaf 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling. 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Legesverordening 2005

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 1. De 'Legesverordening 2004' van 10 november 2003 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt. 4. 5. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2005'.

Roden, 11 november 2004 De Raad van de gemeente Noordenveld, voorzitter, griffier,

doc.: no 4e leges
Legesverordening 2005

TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de 'Legesverordening 2005'. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: 1.1 Afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina verhoogd met de hieraan bestede arbeidstijd, als deze de tijdsduur van een kwartier overschrijdt, berekent op basis van een uurtarief van 1.2 1.3 1.4 Een lichtdruk en scans inclusief een vergoeding voor de hieraan te besteden arbeidstijd Een tweede en volgende lichtdruk tegelijkertijd uit hetzelfde dossier met betrekking tot hetzelfde adres Een beschikking, vergunning, vrijstelling of ontheffing op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Artikel 2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 2.1 Een exemplaar van een gemeentebegroting, inclusief begroting gemeentelijk grondbedrijf, met daarbij behorende memorie van toelichting 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Een exemplaar van een beleidsplan met meerjarenbegroting Een exemplaar van een gemeenterekening Een exemplaar van de rekening van het gemeentelijk grondbedrijf Een volledige set van de in de gemeente van kracht zijnde belastingverordeningen Een afzonderlijk exemplaar van een belastingverordening Een jaarabonnement op de raadsagenda's, raadsvoorstellen, ontwerpraadsbesluiten en notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, indien deze raadsstukken worden afgehaald 2.8 Een jaarabonnement op de geregelde toezending van de onder 2.7 genoemde raadsstukken € 82,00 € 24,45 € € 10,95 3,75 € € € € 13,40 10,95 13,40 10,95 € 15,75 € 4,10 € 8,10 € 52,00 € 0,25

Legesverordening 2005

2.9

Een jaarabonnement op de commissiestukken, indien deze stukken worden afgehaald, per commissie € € 24,45 82,00

2.10 Een jaarabonnement op de geregelde toezending van de onder 2.9 genoemde commissiestukken, per commissie Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Artikel 3 3.1.1 Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op: maandag tot en met vrijdag zaterdag (ook op locatie) op locatie 3.1.2 Voor een optreden van een ambtenaar als een getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per getuige Op maandag en dinsdag is de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het gemeentehuis om 09.00 uur kosteloos. 3.2 Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte bedraagt het tarief op: maandag tot en met vrijdag zaterdag 3.3 Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een locatie anders dan aangegeven in 3.2 bedraagt het tarief op: maandag tot en met vrijdag zaterdag 3.4 Het tarief voor administratieve omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap bedraagt: 3.5 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 3.6 Het tarief bedraagt voor het ter legalisatie opzenden van stukken naar een andere gemeente of autoriteit en voor het aanvragen van afschriften van of uittreksels uit akten van de burgerlijke stand
Legesverordening 2005

€ 198,00 € 472,00 € 305,00 € 20,40

€ 198,00 € 472,00

€ 305,00 € 472,00

52,00

13,00

of andere akten, registers of stukken uit een andere gemeente of van een andere autoriteit 3.7 Het tarief voor het verstrekken van een trouw-, registratie- of familieboekje bedraagt een duplicaat van dit boekje 3.7.1 het tarief voor het kalligraferen van een trouwboekje bedraagt: voor het bijschrijven van een kind 3.8 3.9 Het tarief voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 23b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt: Het tarief voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek bedraagt: € 18,70 € 10,20 € € € € 14,40 14,40 10,00 5,00 € 10,20

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie, persoonsgegevens Artikel 4 4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: per verstrekking 4.3 Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: per verstrekking 4.5 4.6 4.7 Het tarief voor het afstemmen van gegevens via alternatieve media voor afnemers bedraagt per afstemming Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens € 2,27 € 13,00 € 22,70 € 4,75 4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: € 4,75 4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:

Legesverordening 2005

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen c.a. Artikel 5 Bouwkosten 5.1 Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: a. de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1992 (UAV 1992), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt. b. een raming van bouwkosten (exclusief omzetbelasting). De hier bedoelde raming wordt berekend aan de hand van een vermenigvuldiging van de kubieke meters met een standaardprijs. Voor de bepaling van de kubieke meters wordt het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, gehanteerd. Voor de bepaling van de standaardprijzen worden de Taxatieboekjes van Elsevier bedrijfsinformatie bv. Uitgave 2002, of zoals deze laatstelijk zijn vervangen of gewijzigd, gehanteerd. 5.1.2 Ingeval van verschillen tussen de aannemingssom als bedoeld in 5.1.1 onder a. en de raming als bedoeld in 5.1.1 onder b. wordt de raming als bedoeld in 5.1.1 onder b. gehanteerd voor de toepassing van deze verordening. Bouwvergunning c.a. 5.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend: van het overeenkomstig 5.5.2, onderscheidenlijk 5.2.3. of 5.2.4. berekende bedrag met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 1.000,00. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis voor het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend mits: de aanvraag tot het verkrijgen van bouwvergunning binnen een termijn van 12 maanden nadat het schetsplan beoordeeld is, wordt ingediend: 5.2.2. een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet of een aanvraag tot het verkrijgen een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p. van de Woningwet: indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.000,00 6,5% van die bouwkosten met een minimum van € 50,00; indien de bouwkosten € 2.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 3.00,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 3.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 4.000,00
Legesverordening 2005

5.2.1 een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op 50%

6% 5,5%

-

van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 4.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 5.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 5.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 6.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 6.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 7.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 7.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 8.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 8.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 9.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 9.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 10.000,00 van die bouwkosten;

5% 4,5% 4% 3,5 % 3,25 % 3%

indien de bouwkosten € 10.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 15.000,00 2,75% van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 15.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 20.000,00 2% van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 20.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 25.000,00 1,75% van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 25.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 30.000,00 1,5% van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 30.000,00 of meer van die bouwkosten; 1,25%

5.2.3 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet: indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.000,00 van die bouwkosten met een minimum van € 50,00; indien de bouwkosten € 2.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 3.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 3.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 4.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 4.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 5.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 5.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 6.000,00 van die bouwkosten; indien de bouwkosten € 6.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 7.000,00
Legesverordening 2005

6%

5,5%

5%

4,5%

4%

3,5%

van die bouwkosten;

-

indien de bouwkosten € 7.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 8.000,00 van die bouwkosten;

3%

-

indien de bouwkosten € 8.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 9.000,00 van die bouwkosten;

2,75%

-

indien de bouwkosten € 9.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 10.000,00 van die bouwkosten;

2,5%

-

indien de bouwkosten € 10.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 15.000,00 2,25% van die bouwkosten;

-

indien de bouwkosten € 15.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 20.000,00 1,5 % van die bouwkosten;

-

indien de bouwkosten € 20.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 25.000,00 1,25% van die bouwkosten;

-

indien de bouwkosten € 25.000,00 bedragen of meer, maar minder dan € 30.000,00 1% van die bouwkosten;

-

indien de bouwkosten € 30.000,00 bedragen of meer van die bouwkosten;

0,75%

5.2.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, al dan niet als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 5.2.3 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval € 250,00 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt; 5.2.5 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet: van die bouwkosten met een minimum van € 250,00. 1%

Verrekening/ teruggaaf Verrekening Revisievergunning 5.3.1.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is
Legesverordening 2005

verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt dan wel waarvan de gereedmelding als bedoeld in artikel 4.12 van de bouwverordening nog niet heeft plaatsgevonden, worden

de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4,of 5.2.5 met dien verstande dat zij niet minder dan € 100,00 zullen bedragen en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning verschuldigde leges plaatsvindt. De hier bedoelde verrekeningsmogelijkheid geldt niet voor verhogingen die op basis van het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 en/of 5.61 tot en met 5.6.5 voor de oorspronkelijke bouwvergunning zijn geheven. Indien in het kader van de hiervoor bedoelde aanvraag een bestemmingsplanwijziging, uitwerking of -wijziging ex artikel 11 WRO dan wel een vrijstelling van het bestemmingsplan dient plaats te vinden, blijft het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 onverkort van toepassing. Indien in het kader van de hiervoor bedoelde aanvraag een welstandsbeoordeling dient plaats te vinden, blijft het bepaalde in de artikelen 5.6.1 tot en met 5.6.5 onverkort van toepassing. Het bepaalde in dit artikel vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan. Geweigerde bouwvergunning uitsluitend op basis van welstandseisen 5.3.1.2 Indien de gevraagde vergunning uitsluitend is geweigerd op grond van het feit dat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, wordt de leges verrekend met de op grond van een nieuwe aanvraag verschuldigde leges indien: a. deze nieuwe aanvraag hetzelfde bouwplan betreft als de geweigerde primaire aanvraag; b. deze nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de bekendmaking van het besluit tot weigering van de primaire aanvraag; c. in de nieuwe aanvraag volledig tegemoet wordt gekomen aan het negatieve welstandsadvies dat de basis vormde voor de weigering van de primaire aanvraag; d. tegen de weigering van de primaire aanvraag geen bezwaar- en of beroep is ingesteld. Er vindt geen restitutie van de voor de primaire aanvraag verschuldigde leges plaats. Indien in het kader van de nieuwe aanvraag een bestemmingsplanwijziging, -uitwerking of - wijziging ex artikel 11 WRO dan wel een vrijstelling van het bestemmingsplan dient plaats te vinden, blijft het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 onverkort van toepassing. Met betrekking tot de toetsing van de nieuwe aanvraag aan welstandscriteria blijft het bepaalde in de artikelen 5.6.1 tot en met 5.6.5 onverkort van toepassing. Teruggaaf Geen gebruik maken van de verleende vergunning
Legesverordening 2005

5.3.2.1 Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen twee maanden na verlening van de vergunning, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt in de derde en

vierde maand na verlening van de vergunning wordt op aanvraag teruggaaf van 35% van de geheven leges verleend. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt vanaf de vijfde maand tot en met uiterlijk 24 maanden na verlening van de vergunning, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend. De hier bedoelde mogelijkheid van teruggaaf geldt niet voor verhogingen die op basis van het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 en/of 5.6.1 tot en met 5.6.5 voor de vergunning zijn geheven. In alle gevallen geldt dat teruggaaf uitsluitend wordt verleend indien de aanvraag daartoe binnen de gestelde termijnen is ingediend en de verleende vergunning binnen de gestelde termijnen schriftelijk is ingetrokken. Intrekking aanvraag 5.3.2.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. De hier bedoelde mogelijkheid van teruggaaf geldt niet voor verhogingen die op basis van het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 en/of 5.6.1 tot en met 5.6.5 van de vergunning zijn geheven. Teruggaaf wordt uitsluitend verleend indien de aanvraag daartoe binnen 8 weken na dagtekening van de bevestiging van de intrekking door de gemeente is ingediend. Weigering bouwvergunning 5.3.2.3 Indien de gevraagde vergunning is geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend. De gemeente gaat pas tot terugbetaling van het hier bedoelde bedrag over nadat de weigering van de gevraagde vergunning in rechte onaantastbaar is geworden. De hier bedoelde mogelijkheid van teruggaaf geldt niet voor verhogingen die op basis van het bepaalde in de artikelen 5.5.1 tot en met 5.5.4 en/of 5.6.1 tot en met 5.6.5 voor de vergunning zijn geheven. Teruggaaf wordt verder uitsluitend verleend indien de aanvraag daartoe binnen 8 weken na dagtekening van de weigering van de bouwvergunning is ingediend. Als gebruik wordt gemaakt van de in artikel 5.3.1.2 geboden mogelijkheid van verrekening blijft het onderhavige artikel buiten toepassing. Overschrijving bouwvergunning 5.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de € 50,00. bouwverordening
Legesverordening 2005

Verhoging in verband met bestemmingsplanwijzigingen, vrijstellingen en voorbereidingsbesluiten 5.5.1 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet

worden verleend met toepassing van artikel 15, 16, 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde lid of zesde lid, of 51, derde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3. of 5.2.4 berekende bedrag € 175,00. verhoogd met 5.5.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11 (uitwerkings- en/of wijzigingsbevoegdheid), 19, eerste lid of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3 of 5.2.4 € 350,00. berekende bedrag verhoogd met 5.5.3 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 21 (voorbereidingsbesluit) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.2.2. onderscheidenlijk 5.2.3 of 5.2.4 berekende bedrag naast de verhoging bedoeld in de artikelen 5.5.1, 5.5.2 verder verhoogd € 200,00. met 5.5.4 De verhoging(en) als bedoeld in de artikelen 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3 is (zijn) niet verschuldigd indien wordt voldaan aan één van de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in bijlage l van de tarieventabel. Verhoging in verband met toetsing aan welstandscriteria 5.6.1 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt: 5.6.1.1 indien wel getoetst moet worden maar hierover niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag verhoogd € 25,00; met 5.6.1.2 indien hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag verhoogd met van de bouwkosten met een minimum van € 50,00 5.6.2 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor 0,3%

een

reguliere

bouwvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag verhoogd met van de bouwkosten met een minimum van € 50,00; 5.6.3 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwvergunning eerste fase moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden
Legesverordening 2005

0,3%

ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4 berekende bedrag verhoogd met van de bouwkosten met een minimum van € 50,00; 0,3%

5.6.4

indien in het kader van een schetsplan als bedoeld in artikel 5.2.1 het advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3 berekende bedrag verhoogd met 0,3% € 50,00 en een maximum van € 500,00. van de bouwkosten met een minimum van

5.6.5

Indien een aanvraag als in 5.6.1 onderscheidenlijk 5.6.2 of 5.6.3 bedoeld betrekking heeft op meerdere woningen wordt de in dit artikel bedoelde verhoging per woning berekend.

Aanlegvergunning 5.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid van de Wet op de € 76,00. Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 5.7.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1 € 178,00. berekende bedrag verhoogd met 5.7.3 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1 berekende bedrag € 357,00. verhoogd met Bestemmingswijzigingen, aanlegvergunning 5.8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 15, 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4 of 5.2.5 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een € 178,00 aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1 5.8.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking en/ of wijziging van het bestemmingsplan op basis van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2 onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4 of 5.2.5 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als € 357,00. bedoeld in 5.7.1
Legesverordening 2005

vrijstellingen

en

voorbereidingsbesluiten

zonder

bouw-

en/of

-

Indien voor het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als hiervoor bedoeld een besluit op basis van artikel 21 (voorbereidingsbesluit) van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening is vereist, wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd met Bodemgesteldheidsonderzoek zonder bouwaanvraag 5.9 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening; 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4 indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740, uitgave € 51,00. 1999, naar het historisch gebruik en naar bodemgesteldheid betreft indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de € 76,00. bodemgesteldheid betreft indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming € 102,00. betreft Als het bodemonderzoek deel uitmaakt van een bouwaanvraag wordt aangenomen dat de onder 5.9.1, 5.9.2 of 5.9.3 genoemde leges onderdeel uitmaken van de bouwvergunningleges Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid 5.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 5.10.1 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning € 149,00. 5.10.2 indien de gebruiksvergunning de in 5.10.3. 5.10.4 en 5.10.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen betreft, wordt het onder 1.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen; 5.10.3 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, scho-len, horecagelegenheden, dierenverblijven, ziekenhuizen, apotheken, hotels, nachten dagverblijven, buurthuizen, bejaardenoorden, gezondheidszorgcentra, € 204,00.

zwembaden, sauna’s en bibliotheken met een bruto oppervlakte van: € 92,00 - tot 100 m² € 0,93 per m² - van 100 tot 500 m² van 500 tot 2.000 m² van 2.000 tot 5.000 m² boven 5.000 m² € € 282,00 vermeerderd met € 0,45 per m² 801,00 vermeerderd met € 0,11 per m²

€ 1.273,00 vermeerderd met € 0,02 per m².

5.10.4 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evenementshallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra en kampeerplaatsen met een bruto
Legesverordening 2005

vloeroppervlakte van: tot 100 m² € 45,00

-

van 100 tot 500 m² van 500 tot 2.000 m² van 2.000 tot 5.000 m² boven 5.000 m²

€ € € €

0,45 per m² 140,00 vermeerderd met € 0,23 per m² 399,00 vermeerderd met € 0,09 per m² 659,00 vermeerderd met € 0,02 per m².

5.10.5 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot loodsen, vemen, opslagplaatsen en fabrieken voor zover het betreft niet bebouwd terrein in gebruik voor bedrijfsdoeleinden met een bruto oppervlakte: € 45,00 - tot 500 m² € 92,00 - van 500 tot 2.000 m² van 2.000 tot 5.000 m² boven 5.000 m² € 140,00 € 659,00 vermeerderd met € 23,10 per 5.000 m².

5.10.6 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot tijdelijke bouwsels, markten, kermissen, circussen enzovoort: € 45,00 voor maximaal drie dagen voor een periode van vier tot en met zeven dagen voor een periode van acht dagen en langer € 92,00 vermeerderd met € 7,05 per dag. € 92,00

5.10.7 het tarief voor het overschrijven van een gebruiksvergunning op een andere naam, zonder € 149,00 dat de vergunning wordt gewijzigd Sloopvergunning 5.11.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening Met betrekking tot sloopmeldingen wordt geen leges in rekening gebracht. Overig 5.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover € 100,00 daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen 5.12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 21 (voorbereidingsbesluit) van de Wet op de Ruimtelijke € 250,00 Ordening, buiten de in artikelen 5.5.3 en 5.8.2 bedoelde gevallen € 50,00

Legesverordening 2005

Hoofdstuk 6 Andere vergunningen, ontheffingen en dergelijke Artikel 6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 6.1 voor het verkrijgen van een ventvergunning ingevolge de Apv met: een geldigheidsduur van een dag een week een jaar 6.2 6.3 voor het verkrijgen va een exploitatievergunning ingevolge de Apv voor het verkrijgen van een evenementenvergunning ingevolge de artikelen 2.1.2.1 (optocht), 2.1.4.1 (feest etcetera) en 2.2.2 (evenement) van de Apv 6.4 6.5 6.6 6.7 voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Apv voor het plaatsen van een tijdelijk reclamebord/ spandoek voor het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een prostitutiebedrijf ingevolge de Apv voor het verkrijgen van een kapvergunning ingevolge de Apv voor het verkrijgen van een vergunning (licht)reclame ingevolge de Apv stichting 'Het Drentse Welstandstoezicht' wordt het onder 6.7 vermelde tarief verhoogd met 6.8 6.9 voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning ingevolge de Apv voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterij) 6.9.1 voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 30 b van de Wet op de kansspelen voor: de aanwezigheid van één speelautomaat de aanwezigheid van twee speelautomaten 6.10 voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet 6.10.1 6.10.2 6.11 voor het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het wijzigen van de vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148, lid 1, onder b van de Wegenverkeerswet
Legesverordening 2005

€ € € €

7,80 12,40 52,00 52,00

€ €

10,40 21,10

€ 471,00 € 10,40 € 45,70

6.7.1 indien het noodzakelijk is ter zake advies in te winnen bij de € € € 17,40 20,40 13,40

€ €

57,00 80,00

€ 153,00 € € € 20,40 51,00 10,20

6.12

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 7.1 van het Voertuigreglement, of artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € € € 14,25 10,20 26,45

6.13 6.14 6.15

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (ballonvaart)

€ €

15,45 5,20

6.16 6.17

het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een afschrift van de Apv het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: a. voor een vergunning ingevolge artikel 8, eerste lid van de Wet op de openluchtrecreatie b. een vrijstelling of ontheffing ingevolge artikel 8, tweede lid van de Wet op de openluchtrecreatie c. voor een ontheffing ingevolge artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie (groepskamperen)

€ 106,00 € € € 32,45 15,45 10,70

6.18 6.19

het tarief bedraagt voor het gebruik van de weegbrug op het overlaadperron te Roden per keer het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet € 127,00

6.20

het in 6.19 genoemde bedrag wordt: a. indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met b. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld. € 63,00

6.21

Indien een begroting als bedoeld in 6.20 is uitgebracht, wordt een
Legesverordening 2005

melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

6.22

voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie) Hoofdaanvrager Partner Kind (16 jaar of ouder) Kind (jonger dan 16 jaar) € 578,00 € 578,00 € 578,00 € 239,00 € 15,75

6.23 6.24

voor het verkrijgen van een inritvergunning ingevolge de Apv tot het verstrekken van milieu-informatie op grond van het Verdrag van Aarhus voor een door een ambtenaar van de gemeente daaraan te besteden tijd per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 13,00

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief Artikel 7 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken: 7.1. door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier of een gedeelte daarvan Hoofdstuk 8 Overige stukken Artikel 8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 8.1.1 het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 8.1.2 het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 8.1.1 (zakenpaspoort) 8.1.3 het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 8.1.4 het bijschrijven van één of meer kinderen in een reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3 direct bij aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8.1.5 het bijschrijven van één of meer kinderen middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3 8.1.6 het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)
Legesverordening 2005

13,00

38,80

43,40

€ € € €

38,80 8,05 18,80 31,25

8.2.1 de tarieven als genoemd in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.3 en in 8.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 39,50

8.2.2 het tarief als genoemd in 8.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 8.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 8.2.3 het tarief als genoemd in de onderdelen 8.1.4 en 8.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 8.3 het opmaken van een verklaring van vermissing van een vorig reisdocument of vorig rijbewijs en het instellen van een onderzoek naar de gegevens daarvan 8.4 8.5 het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het verkrijgen van: een niet als reisdocument bestemd nationaliteitsbewijs, een attestatie de vita, zomede elk ander niet uitdrukkelijk in dit hoofdstuk genoemd document in het belang en op verzoek van aanvrager opgemaakt, per bedrukte of beschreven pagina 8.6 8.7 8.8 8.9 vervallen gehandicaptenparkeerkaart het aanbrengen van wijzigingen in een gehandicaptenparkeerkaart legalisatie van een handtekening en/of foto of waarmerking van enig stuk € € € € € € 27,00 12,90 4,75 29,00 18,75 31,00 € 4,75 € € 19,50 29,50 € 18,80

8.10 afgifte van een rijbewijs 8.11 het verkrijgen van een eigen verklaring ten behoeve van de verkrijging van een verklaring van geschiktheid 8.12 het verstrekken van een ontheffing voor exceptionele transporten 8.13 het verstrekken van een verblijfsdocument voor vreemdelingen 8.13.1 verblijf voor bepaalde tijd jonger dan 12 jaar 12 jaar en ouder 8.13.2 verblijf voor onbepaalde tijd wijziging jonger dan 12 jaar 12 jaar en ouder 8.13.3 verlenging 8.13.4 verblijf op grond van het gemeenschapsrecht vergunning en verlenging 8.13.5 verblijf op grond van terugkeeroptie en Working Holiday Scheme
Legesverordening 2005

€ 285,00 € 430,00 € 890,00 € 285,00 € 430,00 € 285,00 € 28,00

of Programme 8.14 het verstrekken van gegevens (bv. Bestemmingsplangegevens, milieugegevens) ten behoeve van een taxatie per object per keer

€ 28,00 € 20,00

Behorende bij raadsbesluit van 11 november 2004 De griffier van de gemeente Noordenveld,

W.F.C. Damman

Legesverordening 2005

Bijlage l bedoeld in artikel 5.5.3 van de Legesverordening van de gemeente Noordenveld In de artikelen 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3 van de Legesverordening van de gemeente Noordenveld wordt bepaald dat de bouwvergunningleges wordt verhoogd indien het volgen van een vrijstellingsprocedure op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Woningwet is vereist. Onverkorte toepassing van deze artikelen kan in een aantal gevallen leiden tot onredelijke situaties. Deze situaties doen zich met namen voor indien: 1. het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen actueel overzicht geeft van het ruimtelijk gewenste beleid ten aanzien van maatvoeringen en oppervlakten of 2. een in het verleden verleende artikel 19 WRO-vrijstelling niet in een later bestemmingsplan voor dat gebied is ingebed. Ad 1. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan geeft geen actueel overzicht van het ruimtelijk gewenste beleid ten aanzien van maatvoeringen en oppervlakten. Een voorbeeld ter verduidelijking. In de recentste bestemmingsplannen van de gemeente mag 60m aan bijgebouwen worden gebouwd.
2 2

In

het

verleden

lag
2

de

m

2

grens

in

de

meeste

bestemmingsplannen op 50m . Daar waar er geen ruimtelijke argumenten zijn aan te voeren voor deze afwijkende oppervlakte dient voor bouwplannen tot 60m de bouwvergunningleges niet te worden verhoogd. Indien er wel ruimtelijke argumenten zijn waarom in een bestemmingplan voor 50m is gekozen, dan dient de bouwvergunningleges in voorkomende gevallen wel te worden verhoogd. Het voorgaande geldt uitsluitend indien het bouwplan op zich binnen de geldende bestemming past. Voor vrijstellingen waarbij van de geldende bestemming wordt afgeweken wordt de bouwvergunningleges wel verhoogd. Ad 2. Een in het verleden verleende artikel 19 WRO-vrijstelling is niet in een later bestemmingsplan voor dat gebied ingebed. In het verleden zijn in de gemeente bouwplannen gerealiseerd door middel van artikel 19 WROvrijstellingen zonder dat deze vrijstellingen in een later bestemmingsplan voor dat gebied zijn opgenomen. Gevolg daarvan is dat voor alle opvolgende bouwplannen voor de betreffende percelen eveneens een artikel 19 WRO-vrijstelling noodzakelijk is. Ook in deze gevallen is het niet redelijk om de bouwvergunningleges te verhogen. Het voorgaande geldt uitsluitend indien er sprake is van een voortzetting van het gebruik overeenkomstig de geldende bestemming. Voor artikel 19 WROvrijstellingen ten behoeve van een afwijking van het gebruik overeenkomstig de geldende bestemming wordt de bouwvergunningleges wel verhoogd.
2

Legesverordening 2005

De leeftijd van een bestemmingsplan (oud of nieuw) is voor het achterwege laten van de legesverhoging op zich niet relevant. Bepalend is in hoeverre het in het bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke beleid nog spoort met de huidige inzichten (kunnen we er nog mee uit de voeten). Ook een oud bestemmingsplan kan een actueel overzicht geven van het ruimtelijk gewenste beleid. In die gevallen is het niet onredelijk om de bouwvergunningleges te verhogen. Indien de bouwaanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11 WRO (uitwerkings- en /of wijzigingsbevoegdheid) is het voorgaande niet van toepassing en wordt de bouwvergunningleges verhoogd.

Legesverordening 2005

Toelichting tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2005

Algemeen De trendmatige verhoging bedraagt 2 % behoudens voor tarieven op basis van bijzondere wetgeving. Afronding van bedragen kleiner dan € 46,00 vindt plaats op € 0,05 naar beneden. Afronding van bedragen groter dan € 46,00 vindt plaats op gehele euro’s. Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 De te besteden tijd is anders gedefinieerd en afgestemd op elders in de tabel gehanteerde tarieven. Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand 3.1.1 3.4 3.5 3.7.1 3.8 Het tarief voor de maandag afzonderlijk is komen te vervallen; er is geen reden om dit te handhaven. Dit tarief bestond nog niet, maar is bij de bezuinigingsvoorstellen ingebracht. Het tarief voor het doen van nasporingen bedroeg € 7,95, maar de werkelijke kosten bedragen € 13,00. Dit is ¼ van het uurtarief van Burgerzaken. Dit tarief wordt al jaren in rekening gebracht, maar is nooit eerder opgenomen in de legesverordening. Er stond een algemene verwijzing in de legesverordening naar het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Met het opnemen van dit artikel wordt duidelijk wat er wordt bedoeld en wat het kost. 3.9 Idem 3.8

Hoofdstuk 4 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4.5 4.6 4.7 Dit tarief wordt al enige jaren in rekening gebracht en is recentelijk gewijzigd. Dit tarief is niet eerder opgenomen in de legesverordening. Het tarief voor het doen van nasporingen bedroeg € 7,95, maar de werkelijke kosten bedragen € 13,00. Dit is ¼ van het uurtarief van Burgerzaken. Dit betreft een landelijk tarief en is dus aan een maximum gebonden. Het oorspronkelijke bedrag van € 2,40 was te hoog en is nu dus gewijzigd conform landelijke regelgeving.

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen c.a. 5.2.1 In artikel 5.2.1 is een maximum voor de bouwleges naar aanleiding van schetsplannen opgenomen van € 1.000,00.
Legesverordening 2005

5.2.3

In artikel 5.2.3 in samenhang met artikel 5.2.5 zijn de leges voor de reguliere bouwvergunning eerste fase met een half procent verlaagd. Daardoor is een gefaseerde bouwvergunning (worden in de praktijk niet zo vaak verleend) nog maar een half procent duurder dan de gewone bouwvergunning. Het verschil tussen beide was 1% dat verschil werd te groot gevonden om het onderscheid te rechtvaardigen.

5.3.1.1 In artikel 5.3.1.1 is duidelijker verwoord dat verrekening van de leges alleen betrekking heeft op bouwleges sec en niet op eventuele verhogingen (welstand en/ of extra planologische 5.6.4 procedures). Hetzelfde geldt voor de artikelen 5.3.1.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2 en 5.3.2.3. In artikel 5.6.4 zijn de welstandsleges voor schetsplannen gemaximeerd op € 500,00.

Bij de verrekening - en de teruggaafmogelijkheden is een termijn opgenomen waarbinnen het verzoek om verrekening of teruggaaf moet zijn ingediend bij de gemeente. Hoofdstuk 6 Andere vergunningen, ontheffingen en dergelijke 6.22 Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld en waren niet eerder opgenomen in de legesverordening. Ten behoeve van transparantie voor de burger zijn deze tarieven nu ook in de legesverordening opgenomen. 6.23 6.24 Het verkrijgen van een inritvergunning was niet eerder afzonderlijk opgenomen. Dit artikel is opgenomen in verband met nieuwe wetgeving (Verdrag van Aarhus).

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief 7.1 Dit is ¼ van het uurtarief van Burgerzaken.

Hoofdstuk 8 Overige stukken 8.1.1 t/m 8.2.3 8.4 8.6 8.11 8.12 8.13 Tarieven aangepast aan landelijke verhoging. Is een landelijk vastgesteld tarief. M.i.v. 1 januari 2005 wordt er geen Pas65 meer afgegeven. Tarief is dus vervallen. Dit tarief wordt al enige jaren in rekening gebracht en is recentelijk gewijzigd. Dit tarief is niet eerder opgenomen in de legesverordening. Dit tarief wordt al enige jaren in rekening gebracht en is recentelijk gewijzigd. Dit tarief is niet eerder opgenomen in de legesverordening. Dit zijn de huidige tarieven. De tarieven zouden in 2005 omhoog gaan, maar ik kan geen informatie achterhalen over de nieuwe tarieven.
Legesverordening 2005

8.14

Dit artikel is gewijzigd opgenomen. In dit artikel wordt een basis in de legesverordening opgenomen voor de verzoeken van makelaars om informatie die zij nodig hebben voor taxaties. De kosten hiervoor werden reeds in rekening gebracht. Voor 2004 was het bedrag € 15,90 per object per keer. Voorgesteld wordt dit te verhogen voor 2005 tot € 20,00

Legesverordening 2005