MONITOR VITALITEIT EN POTENTIE BEDRIJVENTERREINEN

07-10-2005 In veel gevallen bestaat er geen duidelijk beeld over het functioneren van bestaande bedrijventerreinen. Een kritische blik op deze bedrijventerreinen is echter van groot belang. Klassiek bedrijventerreinen¬onderzoek levert vooral kwantitatieve informatie op. Over de vitaliteit en potentie van bedrijventerreinen is echter weinig bekend. Bureau Stedelijke Planning BV heeft daarom in samenwerking met OTB TUDelft een monitor ontwikkeld die zowel de vitaliteit als de potentie van bestaande bedrijventerreinen in beeld brengt.

Doelstellin g Het doel van de tweejaarlijk se monitor bedrijvente rreinen is om gemeenten en regio’s een instrument te bieden om inzicht te verkrijgen in de vitaliteit en potentie van hun bedrijventerreinen, zodat zij daar de nodige maatregelen kunnen treffen (handhaving, upgrading, herstructurering, herprofilering en functieverandering). Set van indicatoren In samenwerking met OTB TU Delft heeft Bureau Stedelijke Planning een set van indicatoren opgesteld om de vitaliteit en potentie van bedrijventerreinen gedurende een bepaalde periode in beeld te brengen. De monitor is opgebouwd uit drie elementen: 1. Algemene informatie bedrijventerrein; 2. Economische vitaliteit bedrijventerrein; 3. Potentie bedrijventerrein. Economische vitaliteit: shift & share analyse Bij de economische vitaliteit is een regionale en sectorale component ingebouwd via de zogenaamde shift & share analyse. Met deze methode kan bij de nulmeting reeds iets

gezegd worden over de economische vitaliteit van een bedrijventerrein ten opzichte van een grotere entiteit. Zo kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheid (omvang en samenstelling) afgezet worden tegen de gemeentelijke, regionale en landelijke ontwikkeling.

Potentie: toekomstperspectief Naast de economische vitaliteit is de ontwikkelingspotentie van een bedrijventerrein van belang. Wat is het toekomstperspectief van een terrein? Het betreft hier niet alleen kwantitatieve gegevens, maar ook een beschrijving van de kwalitatieve kenmerken van het terrein. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de staat van de gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte? Hoe zit het met de bereikbaarheid, zijn er voorzieningen aanwezig en is er voldoende bewegwijzering? Naast ruimtelijk-fysieke elementen, betreft het hier ook economisch-fysieke en sociaalfysieke componenten. De meerwaarde Bestaande bedrijventerreinen hebben een belangrijke functie voor de lokale en regionale economie, maar bijvoorbeeld ook voor de sociale veiligheid. Met deze monitor is het mogelijk om te onderzoeken wat de vitaliteit en het toekomstperspectief is van bestaande bedrijventerreinen. Op basis hiervan kunnen gemeenten de nodige maatregelen treffen. Hiermee hebben zij een sturingsinstrument in handen om het functioneren van bedrijventerreinen, waar nodig, te verbeteren IKC RO, 30 november 2005