INVESTEREN IN UTRECHT EN HET GOOI MAAKT DE RANDSTAD BEREIKBAAR!

De NV Utrecht wil haar sterke kanten verder ontwikkelen door het uitbouwen van de economische motorfunctie en het aanbieden van aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus. Voor het realiseren van deze randstedelijke ambities zijn aanzienlijke investeringen nodig in de bereikbaarheid van de regio en daarmee van de Randstad.

NV Utrecht: de kosten van noodzakelijke investeringen
Met het realiseren van alle in deze folder benoemde opgaven vóór 2030, is een investering door de betrokken overheden van naar schatting 13,4 miljard euro gemoeid. De regionale partijen nemen een groot deel van deze totale investering voor eigen rekening. Over de realisering van een aantal van deze ambities vóór 2010 en over een deel van de financiering daarvan, zijn met de betrokken partijen al afspraken gemaakt. De toegankelijkheid van de Randstad en de economische ontwikkeling van Utrecht en het Gooi hebben de hoogste prioriteit. Voor het aanpakken van de infrastructuur en het verder versterken van de (kennis)economie in de regio, wordt een dringend beroep gedaan op het Rijk óók haar verantwoordelijkheid te nemen. De investeringen die hiermee gepaard gaan bedragen om en nabij de 3,8 miljard euro. Hiermee zal vóór 2020 het Randstadspoor moeten worden gerealiseerd en zullen de verbindingen over de belangrijkste autosnelwegen van en naar de Randstad en de bereikbaarheid van de knopen Utrecht, Hilversum en Amersfoort veiliggesteld moeten worden. Zonder een substantiële bijdrage van het Rijk, bovenop dat wat de regionale partijen al opbrengen, zal dat niet gaan. Bij het formuleren van deze opgaven is er overigens van uitgegaan dat de projecten waarover al overeenstemming is bereikt - en die inmiddels in een vergevorderd stadium zijn - gewoon worden afgemaakt. Een voorbeeld hiervan is het vergroten van de capaciteit van de autosnelweg en het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. Daarnaast zijn er taken die ons door het Rijk al zijn ‘toevertrouwd’ en die voor de regio ook een hoge prioriteit hebben, zoals met name de binnenstedelijke transformaties en het ontwikkelen van groen-blauwe slingers rond de grote steden. Voor deze en de andere opgaven in deze folder geldt dat de NV Utrecht samen met de andere Randstadpartners, het bedrijfsleven en het Rijk naar oplossingen wil zoeken om ze vóór 2030 te verwezenlijken.
Deze brochure is een gezamenlijke publicatie van de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Gooi en Vechtstreek, Gewest Eemland en de provincie Utrecht. Oplage 3000 exemplaren. Concept en vormgeving VISTA landscape and urban design. Foto’s: Grafisch centrum provincie Utrecht (1,5,6), Gemeente Hilversum (2) en Hollandse Hoogte (3,4). Februari 2004.

NV Utrecht prioriteiten

NV Utrecht: bijdrage aan de Deltametropool
Onder de noemer “NV Utrecht” presenteren zich binnen de Deltametropool de gemeenten Amersfoort, Hilversum, Utrecht, de gewesten Eemland en Gooi en Vechtstreek, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht. De NV Utrecht heeft ambities en prioriteiten geformuleerd voor de periode na 2010. Prioriteiten die hoogst noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de Utrechtse en Gooise regio en die direct bijdragen aan behoud en versterking van de (internationale) positie van de Randstad. De NV Utrecht fungeert door haar ligging in Nederland als de centrale knoop van verbindingen tussen de Randstad en het Europese achterland. Daarmee is de infrastructuur in de regio van essentieel belang voor de bereikbaarheid van Schiphol en de Rotterdamse haven: de twee mainports van de Randstad. Utrecht heeft de hoogst opgeleide bevolking van Nederland en is daarmee dé broedplaats van kennis en talent. Het economische belang van de NV Utrecht voor de randstedelijke en nationale economie laat zich aflezen aan de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. De regio staat op de tweede plaats na Groot-Amsterdam en nog vóór Rijnmond. Met zijn kwaliteit en variatie aan landschappen (het veenweidegebied, het plassengebied, de Utrechtse heuvelrug en het Gooi) biedt de regio binnen de Randstad een rijkdom aan natuur en aantrekkelijke woon- en werkmilieus.

Investeren in stedelijke netwerken en selectieve economische groei

Investeren in bereikbaarheid en toegankelijkheid

Investeren in aantrekkelijke leefmilieus

Stationsgebied Utrecht Stadscentrum Leidsche Rijn

De Uithof; centrum van de Kennisregio Utrecht Stationsgebied Amersfoort

Media Park / Stationsgebied Hilversum Multimodaal knooppunt Lage Weide

Capaciteitsvergroting snelwegen Capaciteitsvergroting knooppunt Hoevelaken

Doorontwikkeling NRU tot stroomweg Spoorverdubbeling voor HSL West en Oost

Realisatie Randstadspoor Aanleg Gooise Ring en Stichtse Lijn

Binnenstedelijke transformatie Ontwikkeling nieuwe woongebieden Diverse zoeklocaties voor nieuwe uitleg

Ontwikkeling landelijk wonen Ontwikkeling ‘Groen-blauwe slingers’ Herinrichting vliegbasis Soesterberg

Restauratie en ontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie Aanleg ecoducten A28 en A27 Transitie veenweidegebied

De NV Utrecht wil haar positie als “ontmoetingsplaats van talent” verder uitbouwen en daarbij gebruik maken van haar positie als verkeerskruispunt van Nederland. De NV Utrecht kiest voor selectieve groei en profileert zich als aantrekkelijke en dynamische kwaliteitsregio. De groei is vooral gericht op cultuur en multimedia, leisure, horeca en detailhandel, ontwikkeling van de (kennis)economie en de vestiging van hoofdkantoren van (inter)nationale bedrijven. Om de auto-infrastructuur niet onnodig te belasten concentreert de regio de economische groei vooral op stedelijke knooppunten, waar lijnen van openbaar vervoer en weginfrastructuur samenkomen. De ontwikkelingen concentreren zich in de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort, het stadscentrum van Leidsche Rijn, het Media Park in Hilversum en op het universiteitscentrum De Uithof als de spil van de Utrechtse kenniseconomie. Hoog op de agenda staat ook het beter benutten van bedrijventerrein Lage Weide als multimodaal vervoersknooppunt en grootste binnenhaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Aandeel beroepsbevolking met een Universitaire of HBO opleiding
50 40 30 20 10 0 Utrecht Amsterdam Den Haag Rotterdam Nederland

Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van Utrecht en het Gooi zijn absolute randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling van deze regio en daarmee van de Deltametropool. Investeren in infrastructuur en openbaar vervoer blijft noodzakelijk om te voorkomen dat de verbindingen tussen de Randstad en de rest van Europa dichtslibben. Optimalisering van het wegen- en openbaarvervoersnet is voor de doorvoer naar het achter- en buitenland van het grootste belang. Binnen de Deltametropool staat de NV Utrecht daarmee voor een zeer grote opgave. Om de doorgaande wegen te ontlasten, zijn de realisatie van Randstadspoor en de aanleg van hogesnelheidslijnen in richting Oost én West onontbeerlijk. Ook de Stichtse lijn en de Gooise Ring hebben hoge prioriteit. Daarnaast zijn investeringen nodig in de A-wegen van en naar Amsterdam, de Zuidvleugel en van de wegen tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum (en Almere). Tenslotte is het essentieel de Ring Utrecht te completeren.

Bruto Regionaal Product in 2001 (mln. euro’s)
Agglomeratie Den Haag Groot-Rijnmond NV Utrecht Groot-Amsterdam 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

De NV Utrecht onderscheidt zich binnen de Deltametropool door stedelijke diversiteit te combineren met een hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Daarom willen veel mensen hier wonen en werken. Juist dit aantrekkelijke leefmilieu heeft er toe geleid dat het topsegment van het wonen binnen de Randstad voor een heel groot deel in MiddenNederland te vinden is. De regio koestert die functie en wil deze verder uitbouwen. Dit vraagt om een evenwichtige, stedelijke ontwikkeling en een zorgvuldige afweging van ruimte voor natuur en recreatie bij het vinden van locaties voor nieuwe woningen, bedrijven en infrastructuur. Tot 2010 ligt er in de NV Utrecht nog een opgave voor circa 50.000 woningen. Aanvullend zal er, vanwege de enorme druk op de woningmarkt, tussen 2010 en 2030 ruimte gevonden moeten worden voor circa 110.000 woningen. Naast het afmaken van de huidige opgaven wordt daarbij gekeken naar herstructurering en transformatie van bestaande woon- en

werkgebieden en naar diverse zoeklocaties voor nieuwe uitleg. Daarnaast zijn investeringen in water, natuurbehoud en recreatie van belang. Door op selectieve wijze nieuwe woonmilieus te combineren met cultuurhistorie, groene en blauwe projecten kan de ambitie worden gerealiseerd om rond en in de stadsgewesten ook te bouwen voor het topsegment wonen.

bron: CBS, Voorburg/Heerlen, december 2003