Meer economie in de stad

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland/ TNS NIPO Delft, 15 juni 2004 Contactpersoon: drs. J.J.M. Rats tel.nr: (015) 21 91 283, e-mail: rats@mkb.nl

©Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, juni 2004 Vermenigvuldiging van (delen van) deze uitgave is toegestaan, mits bronvermelding. Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Meer economie in de stad

Inhoudsopgave

Samenvatting ......................................................................................................... 5

De stadseconomie ................................................................................................. 9

De knelpunten in de middelgrote steden van Nederland ...................................... 11 Ruimtelijk beleid en bereikbaarheid ........................................................... 11 Veiligheid .................................................................................................. 13 Dienstverlening gemeente .......................................................................... 14 Arbeidsmarkt ............................................................................................. 16 Kennis ........................................................................................................ 17

Het Stedenprogramma ........................................................................................ 19

MKB-Nederland, 15 juni 2004

3

Meer economie in de stad

4

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

Samenvatting
Ondernemers voelen zich in de middelgrote steden niet goed begrepen en vinden de aandacht voor het ondernemersklimaat tekort schieten, dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Ondernemers in steden hebben te maken met specifieke knelpunten, de prioriteiten per stad verschillen, er zijn dus oplossingen per stad nodig. TNS NIPO heeft in 2004 onderzoek verricht naar de ervaringen van ondernemers in middelgrote en kleine ge meenten. Dit benchmark onderzoek heeft plaats gehad in 80 van de 480 gemeenten die Nederland rijk is (20%).

De Nederlandse bedrijvigheid vindt in toenemende mate plaats in de Nederlandse steden. Daarnaast worden verantwoordelijkheden van de overheid decentraal georganiseerd, zoals blijkt uit de door Minister Dekker gepresenteerde Nota Ruimte en uit de nieuwe organisatie van de bijstand. Hierdoor krijgen ondernemers steeds meer te maken met lokale overheden en stedelijk economisch beleid. MKBNederland heeft daarom de tevredenheid onder de ondernemers in steden door TNS NIPO laten onderzoeken.

Ondernemers zijn niet tevreden over het stedelijk ondernemersklimaat Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers in de middelgrote steden middelmatig tevreden zijn over het ondernemersklimaat in de stad. Bijna twee op de vijf ondernemers komen niet hoger dan een 6. Over de gemeentelijke dienstverlening is bijna de helft van de ondernemers ontevreden. De ontevredenheid bij ondernemers komt voort uit specifieke problemen die ze in de stad ervaren. De kritiek heeft te maken met de dienstverlening van de gemeente, de veiligheid, de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie, de arbeidsmarkt en de interactie met kennisinstellingen.

Mkb-ondernemers vinden het beleid en de regels onduidelijk en ook het inlevingsvermogen van bestuurders wordt bekritiseerd. Zij vinden dat loketten en personen goed te vinden zijn, maar dat de afhandeling lang duurt. Mkb-ers vinden dat ze niet goed worden begrepen en dat de informatievoorziening tekort schiet.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

5

Meer economie in de stad

Ondernemers, bestuurders en diensten van de stad hebben moeite elkaar te vinden en te begrijpen, en dat terwijl er zoveel zaken verbeterd kunnen en moeten worden.

Er zijn specifieke knelpunten en kansen in de middelgrote steden De middelgrote stede n verschillen van de kleine en de grote steden. Op de gebieden van bereikbaarheid van de bedrijfslocatie, veiligheid, arbeidsmarkt en de interactie met kennisinstellingen ervaren grote groepen ondernemers knelpunten in de ontwikkeling van de bedrijven.

De bereikbaarheid wordt door de ondernemers in middelgrote gemeenten slechter ervaren dan in kleine en grote gemeenten. Mkb-ers in middelgrote steden komen tot dit oordeel aangezien zij de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd zijn met verkeersproblemen, terwijl ze dat niet gewend waren. Er zijn minder geschikte bedrijfslocaties in middelgrote steden dan in grote steden. Ten aanzien van veiligheid blijkt dat hoe groter de plaats, hoe onveiliger de bedrijfsomgeving is. In de middelgrote steden concentreert criminaliteit zich rond vandalisme en diefstal. Het mkb wordt veelvuldig met deze criminaliteit geconfronteerd, een kwart van de ondernemers in het laatste jaar. Ruim 40% had meer dan 3 ervaringen met criminaliteit en maar liefst 1 op de 10 onderne mers meer dan 10 keer.

In de middelgrote steden zijn knelpunten om geschikt personeel te vinden. Bij ruim 60% van de ondernemers, die problemen hadden met het vervullen van vacatures, gaat het om medewerkers op mbo-niveau. De interactie met scholen, ROC’s en HBO, blijkt niet optimaal te functioneren. Naast geschikt personeel geeft de helft van de ondernemers in de middelgrote steden aan behoefte te hebben aan met name technologische kennis zoals ICT. Eén op de vijf mist regelmatig technologische kennis in de onderneming. Er is een grote kloof tussen de kennisinstellingen en de ondernemers. Hoewel kennis gemist wordt, hebben ze wel tijd, maar geen geld over om de kloof te dichten. Blijkbaar hebben ondernemers niet het vertrouwen om met financiële middelen in de relatie te investeren. Kortom er ligt een grote kans om het innovatieklimaat in deze steden te verbeteren.

6

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

Per stad zijn de knelpunten verschillend Steden hebben een eigen economisch profiel. Dat leidt ertoe dat per stad de knelpunten anders uitpakken. In het Westen van het land hebben ondernemers meer last van criminaliteit en bovendien in een veel agressievere vorm. De uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven zijn in het Oosten van ons land problematisch en in het Noorden veel beter. De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is met name een probleem in de oostelijke gemeenten, terwijl in het zuiden vooral de onderkant van de arbeidsmarkt problemen kent. In Noord-Nederland is een tekort aan ICT-ers op alle niveaus.

Er moet meer aandacht voor ondernemerschap in steden komen met oog voor de verschillen. MKB-Nederland ziet in de resultaten van het onderzoek van TNS NIPO een bevestiging van het vermoeden dat in de middelgrote steden te weinig aandacht is voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Met name de ontevredenheid over de aandacht voor het economisch klimaat en de dienstverlening door de overheid hebben MKB-Nederland er toe doen besluiten om in samenwerking met de Rabobank te starten met het MKB-Stedenprogramma. Met het Stedenprogramma zulle n de komende jaren in 40 steden afspraken worden gemaakt met lokale overheden om de stedelijke economie te versterken. Na analyse van de sterke en zwakke economische kanten van de steden zal MKB-Nederland afspraken maken over het ruimtelijk beleid, de veiligheid, het functioneren van de arbeidsmarkt, interactie met kennisinstellingen en verbetering van de dienstverlening door de overheid. Dit alles met het doel het ondernemersklimaat in de middelgrote steden te verbeteren. De resultaten zullen jaarlijks wor den gemonitord.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

7

Meer economie in de stad

8

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

De stadseconomie
De stad is vanouds dé kern van economische activiteit. Handel en nijverheid bloeien daar waar wegen, vaar- en spoorroutes elkaar kruisen. Zo ontstonden stedelijke gebieden met specifieke vestigingsvoordelen. De voordele n van de grote stad zijn met name de schaal en de nabijheid van aanbieders en afnemers. Het schaalaspect heeft betrekking op de omvang van de stad. In de stad zijn afzetmarkten, markten voor productiemiddelen en het aanbod van kennis, arbeid en voorzieningen groot en (mede daardoor) gedifferentieerd. Dit biedt ondernemingen de mogelijkheid tot specialisatie en het benutten van interne schaalvoordelen. De gedifferentieerde thuismarkt die de stad is, biedt ook kansen voor nieuwe activiteiten: de grote stad als broedplaats. Het nabijheidsaspect heeft betrekking op de fysieke afstand van branchegenoten, afnemers, leveranciers, kennisinstellingen, arbeidsmarkt en voorzieningen.

Het belang van de stad neemt verder toe. De overheid decentraliseert verantwoordelijkheden en steden worden geconfronteerd met specifieke problemen op het gebied van verkeer en veiligheid. Hoewel de stad in haar oorsprong veel positieve elementen heeft, is het niet vanzelfsprekend dat deze resulteren in economische bloei.

Ondernemen in een stad kent ook een keerzijde. Veel mkb-ondernemers worden geconfronteerd met typisch grootstedelijke problemen als criminaliteit, onveiligheid, een tekort aan goed opgeleid personeel, slechte bereikbaarheid, een overdaad aan regelgeving en/of een tekort aan goede bedrijfshuisvesting.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

9

Meer economie in de stad

10

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

Middelgrote steden grootste economisch knelpunt
TNS NIPO heeft bij 80 gemeenten onderzoek gedaan naar de mening van ondernemers over het ondernemersklimaat in de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de top 5 onderwerpe n voor ondernemers zijn:

1. Ruimtelijk beleid en bereikbaarheid 2. Woonklimaat en veiligheid 3. Dienstverlening door de gemeente

46% 34% 28%

4. Bestuurlijke organisatie, economisch beleid en lokale lasten 15% 5. Arbeidsmarktbeleid 11%

Mkb-ondernemers in de middelgrote steden (50.000 – 100.000 inwoners) geven het laagste cijfer voor het ondernemersklimaat. Met een matige 6,5 is nog veel ruimte voor verbetering.
% rapportcijfer 6 of minder voor het ondernemingsklimaat in uw gemeente

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

34

37 29

%

5.000-50.000 inwoners Bron: TNS NIPO

50.000-100.000 inwoners

100.000 inwoners of meer

Het onderzoek is uitgevoerd in 3 type steden: grote steden met 100.000 inwoners of meer, middelgrote steden met 50.000-100.000 inwoners en kleine steden met 5.00050.000 inwoners. Daarnaast is in het onderzoek onderscheid gemaakt naar ondernemers in verschillende regio’s: Regio Noord provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Regio Oost provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland, Regio West

MKB-Nederland, 15 juni 2004

11

Meer economie in de stad

provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en Regio Zuid provincies Noord-Brabant en Limburg.

Ruimtelijk beleid en bereikbaarheid Voor ondernemers zijn de bereikbaarheid en de uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijfslocatie van belang. Ten aanzien van de bereikbaarheid blijkt dat de meeste ondernemers redelijk tevreden zijn met de bereikbaarheid per auto. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt mager gewaardeerd. De middelgrote steden presteren slechter dan de grote steden, zelfs op het gebied van bereikbaarheid met de auto.

Rapportcijfer voor: Bereikbaarheid van uw bedrijfspand per auto Bereikbaarheid van uw bedrijfspand per openbaar vervoer Beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocatie

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,5 5,9 5,8

7,2 5,9 6,3

7,7

7,2 6,4

Rapportcijfer

5.000-50.000 inwoners Bron: TNS NIPO

50.000-100.000 inwoners

100.000 inwoners of meer

De ruimte voor het bedrijfspand wordt door één op de 5 ondernemers als te beperkt ervaren. Middelgrote gemeenten scoren dan ook slechter dan grote steden wanneer aan de ondernemers wordt gevraagd naar beschikbaarheid van een geschikte bedrijfslocatie. Er zijn duidelijk verschillen te zien per regio. In het Oosten hebben de ondernemers meer moeite met het vinden van geschikte bedrijfslocaties. In NoordNederland is het makkelijker.

12

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

% ondernemers met onvoldoende ruimte voor hun bedrijf 30 25 20 % 15 10 5 0 Noord-Nederland Bron: TNS NIPO Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland 16 21 17 19

Veiligheid In de middelgrote steden hebben ondernemers veel last van criminaliteit en onveiligheid. Een kwart van de ondernemers heeft het laatste jaar last gehad van criminaliteit. Een groot deel van de ondernemers vindt de omgeving van het bedrijf niet veilig. In het Westen van het land vindt 1 op de 3 ondernemers de omgeving onveilig, in het Noorden is dit 1 op de 5.

Ervaart u de omgeving van uw bedrijf als veilig of onveilig? Niet veilig, niet onveilig Onveilig

40 35 30 25 20 15 10 5 0

%

12 8 6 12 Noord-Nederland 15 17 15 9

Oost-Nederland

West-Nederland

Zuid-Nederland

Bron: TNS NIPO

De ondernemers die ervaringen hebben met criminaliteit hebben dat meestal meer dan één keer gehad. Één op de 3 ondernemers heeft het laatste jaar meer dan 3 keer last gehad van criminaliteit. 10% van de ondernemers heeft meer dan 10 keer last gehad.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

13

Meer economie in de stad

Hoe vaak is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van criminaliteit?

1
50 40 30 21 20 10 0 Noord-Nederland Bron: TNS NIPO 16 % 47 43 42 33

2

3 of meer

41 35 24

39 34 27

Oost-Nederland

West-Nederland

Zuid-Nederland

Per grootte van de stad zijn er verschillen. In de grote steden hebben ondernemers vaker te maken met criminaliteit, die ook nog eens gewelddadiger is. In de middelgrote steden gaat het met name om diefstal.

Om wat voor vorm van criminaliteit ging het daarbij? Top 5 inbraak/insluipen/snelkraak vernieling/vandalisme
45 40 35 30 % 25 20 15 10 5 0 2 3 0 0 5 5 21 23 21 23

winkeldiefstal geweld/agressie

bedreiging/intimidatie

39 36 34

41 38

5.000-50.000 inwoners
Bron: TNS NIPO

50.000-100.000 inwoners

100.000 inwoners of meer

Dienstverlening gemeente Bijna de helft van de ondernemers in de middelgrote steden geeft een onvoldoende voor de dienstverlening aan ondernemers. Het gemiddelde komt daarmee uit op een

14

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

zesje. Hieruit blijkt dat ondernemers vinden dat de gemeenten niet genoeg aandacht besteden aan ondernemers. Daarnaast blijkt dat ondernemers weinig gehoor krijgen voor hun wensen en problemen. Middelgrote steden zullen meer aandacht moeten schenken aan ondernemers in de stad.

% rapportcijfer 6 of minder over de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers/instellingen 59

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

44

41

%

5.000-50.000 inwoners Bron: TNS NIPO

50.000-100.000 inwoners

100.000 inwoners of meer

Het lage cijfer wordt vooral bepaald door onduidelijkheid en inlevingsvermogen. Onduidelijkheid qua beleid en regels, het gebrek aan inlevingsvermogen van bestuurders en het tekort aan aandacht voor het ondernemingsklimaat zijn de belangrijkste veroorzakers van de slechte beoordeling. De behandeling van vragen en verzoeken wordt het slechts beoordeeld. Hogere cijfers worden gegeven aan de vindbaarheid en de openingstijden van het bedrijfsloket.
Inwoners 5.00010.000 Vindbaarheid van het juiste loket\de juiste persoon Openingstijden van het bedrijfsloket Duidelijkheid beleid en regelgeving Inlevingsvermogen van bestuurders Snelheid behandeling vragen\verzoeken Aandacht voor ondernemingsklimaat Bron: TNS NIPO 5.7 5.6 5.6 5.5 5.3 6.2 5.7 5.4 5.3 5.4 6.3 5.8 5.5 5.5 5.8 6.5 5.8 5.5 5.3 5.8 7 5.8 5.4 5.3 5.7 6.8 10.00020.000 6.9 20.00050.000 6.7 50.000100.000 6.8 100.000 en meer 6.5

MKB-Nederland, 15 juni 2004

15

Meer economie in de stad

Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt in de middelgrote steden verschilt in hoge mate van die in de grote steden. In de middelgrote steden is vooral vraag naar functies op het middenniveau. In de grote steden zijn bijna geen problemen ervaren met de vraag naar lager opgeleiden.

50.000-100.000 inwoners: onvoldoende aanbod personeel per functie en functieniveau

80 70 60 50 % 40 30 20 10 0 Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau 15 13 41 61

71 63

69 58 48 31 35 27 25 17 33

Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau

Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau

Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau

Uitvoerend of technisch personeel Bron: TNS NIPO

Financieel of administratief personeel

Verkoop personeel

IT/automatisering personeel

In de middelgrote steden worden veel problemen ervaren bij het vinden van geschikt uitvoerend of technisch personeel, met name op mbo-niveau. Daarnaast valt op dat in grote steden IT en automatisering niet tot problemen leiden, terwijl ondernemers in middelgrote steden wel moeite hebben om IT-ers te vinden.

16

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau Leidinggevend, management personeel

Meer economie in de stad

100.000 inwoners of meer: onvoldoende aanbod personeel per functie en functieniveau 87 72 44 47 39 25 0 Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau 0 Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau 0 Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau 0 0 0 0 Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau
37 30 19 21 7 50.000-100.000 inwoners Bron: TNS NIPO 16 7 0 100.000 inwoners of meer

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

53 28

%

Uitvoerend of technisch personeel Bron: TNS NIPO

Financieel of administratief personeel

Verkoop personeel

Bij welke functies ervaart u problemen ? Uitvoerend of technisch IT/automatisering 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Financieel of administratief Leidinggevend, management Verkoop

68 43

Kennis Bijna de helft van de ondernemers in middelgrote steden geeft aan behoefte te hebben aan technologische kennis. 20% van de ondernemers geeft aan dat ze technologische kennis missen. Van deze groep zegt meer dan de helft deze kennis regelmatig te missen. Een grote groep ondernemers kan blijkbaar de weg naar de kennisinstellingen niet goed vinden.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

%

Laag functieniveau Midden functieniveau Hoog functieniveau

IT/automatiseringLeidinggevend, personeel management personeel

17

Meer economie in de stad

U heeft aangegeven wel eens het idee te hebben in uw bedrijf bepaalde wetenschappelijke of technologische kennis te missen. Hoe vaak mist u bepaalde kennis? Regelmatig 60% 50% 40% % 30% 20% 10% 0% klein Bron: TNS NIPO middelgroot groot 7% 53% Soms Zelden of nooit

48%
29% 23%

52%
38%

40%

10%

Om de kloof te kunnen dichten hebben ondernemers aangegeven dat ze bereid zijn tijd te investeren, maar ook dat de bereidheid om geld te investeren beperkt is. De ondernemers hebben niet genoeg vertrouwen in de kennisinstellingen, terwijl de vraag aanwezig is.

Ik ben bereid om geld / tijd te investeren zodat wetenschappelijke of technologische kennis gemakkelijker beschikbaar komt.

geld
70% 60% 50% % 40% 30% 20% 10% 0% Mee eens Bron: TNS NIPO 25% 51% 68%

tijd

46%

7%

4%

Mee oneens

Dat weet ik niet precies

18

MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

Het stedenprogramma
De Nederlandse bedrijvigheid vindt in toenemende mate plaats in de Nederlandse steden. Meer dan de helft van de werkgelegenheid is te vinden in de stedelijke gebieden (Bron: Ruimtelijke Plan Bureau). Steden worden ook belangrijker in beleidsmatige zin. De overheid gaat op steeds meer terreinen decentraliseren en zodoende krijgen ondernemers steeds meer te maken met decentrale overheden. De Nota Ruimte laat veel aan lagere overheden over. Daarnaast leidt de nieuwe organisatie van de bijstand, waarbij de gemeenten grote verantwoordelijkheid krijgen, ertoe dat werkgelegenheid en bedrijvigheid belangrijke onderwerpen zijn voor de lokale overheid. Door de toegenomen bedrijvigheid in steden en het decentraal organiseren van verantwoordelijkheden is het van belang dat ondernemers in steden goed kunnen functioneren en in goed contact staan met het stedelijk bestuur.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers in met name middelgrote steden zich niet begrepen voelen door bestuurders. Ook vinden ze dat de regels en het beleid onduidelijk zijn. Het bedrijvenloket is vaak goed te vinden, maar functioneert als een klachtenloket. Ondernemers ervaren knelpunten op belangrijke economische peilers als bereikbaarheid en mogelijkheden voor een geschikte huisvesting. Maar ook op de arbeidsmarkt doen zich knelpunten voor en in het innovatieklimaat is veel ruimte voor verbetering. MKB-Nederland vindt het van cruciaal belang de stadseconomie te versterken en knelpunten weg te nemen. Om dit succesvol te doen is maatwerk per stad nodig. Samen met de Rabobank is MKB-Nederland daarom gestart met het MKBStedenprogramma, dat is gericht op versterking van de lokale economieën. Als geen ander is het mkb immers afhankelijk van de kracht van de directe bedrijfsomgeving. Het Stedenprogramma, heeft tot doel in de komende vier jaar 40 grote en middelgrote steden door te lichten op hun sociaal-economische potentie. Het gaat erom de zwakke punten te elimineren en de sterke te benutten. In overleg met betrokken gemeenten zullen actieprogramma’s worden ontwikkeld. Analoog aan de landelijke organisatie

MKB-Nederland, 15 juni 2004

19

Meer economie in de stad

MKB-Nederland zullen vervolgens plaatselijke mkb-organisaties en mkb-actieteams worden opgezet.

Een convenant met lokale overheden gericht op resultaat Om de stedelijke economie te bevorderen wil MKB-Nederland, naast het oprichten van een ondernemersvereniging, in een aantal steden concrete afspraken maken met lokale overheden en lokale partners. Afspraken, waarbij wederzijdse verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd in de vorm van een convenant. Alle partijen leveren daaraan een duidelijk omschreven bijdrage, die moet leiden tot meetbaar resultaat. De beleidsthema’s en onderwerpen die in het convenant aan de orde komen, zijn bij uitstek gericht op het bereiken van tastbare resultaten op regionaal en lokaal niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in de vorm van afspraken tussen scholen en ondernemers overeenkomsten tussen politie, gemeente en ondernemers gericht op het terugdringen van criminaliteit het verbeteren van beschikbaarheid en bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkellocaties het uitvoering geven aan nieuwe zorgconcepten waarbij instellingen in wonen, zorg en welzijn samenwerken met lokale ondernemers in andere sectoren het stimuleren van innovatie door een betere kennisuitwisseling en – overdracht tussen kennisinstituten, scholen en ondernemers op gemeentelijk niveau

Het aantal onderwerpen is in beginsel onbeperkt. Het is dan ook aan de stad en de ondernemers te bepalen waarover afspraken worden gemaakt, prioriteiten te stellen en concrete voorstellen uit te werken. Naast gemeenten en ondernemers kunnen ook andere partijen, zoals departementen en provincie, worden betrokken bij de uitvoering van een stedelijk convenant.
20 MKB-Nederland, 15 juni 2004

Meer economie in de stad

Eén ondernemersorganisatie voor het mk b in een stad Om dit soort convenanten en afspraken in gemeenten goed te kunnen maken en uitvoeren is het van groot belang dat er één mkb-brede ondernemersvereniging in de betreffende stad functioneert. Daarom wil MKB-Nederland in 2004 in een tiental steden met deze werkwijze aan de slag gaan en een mkb-brede ondernemersvertegenwoordiging opzetten. Deze organisatie kan uiteraard terugvallen op de deskundigheid van MKB-Nederland. Kenmerken van zo’n ondernemersorganisatie zijn, naast uiteraard

belangenbehartiging voor alle mkb-ondernemers (zowel individueel als georganiseerd in branche- of ondernemersvereniging): aanspreekpunt en vraagbaak voor zowel ondernemers, gemeenten als overige organisaties en instellingen met specifieke vragen over het mkb onderste unende partij bij activiteiten van aangesloten ondernemers c.q. organisaties van ondernemers; initiator en ondersteunende organisatie bij het opstarten en uitvoeren van projecten die toegevoegde waarde bieden voor het mkb en de economie van de stad. Als eerste steden staan in het MKB-Stedenprogramma Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen op de rol. Vervolgens zal het programma worden uitgerold naar steden als, Assen, Enschede, Zwolle, Middelburg, Leeuwarden, Heerenveen, Maastricht en Almere. In de loop van dit ja ar zullen de steden voor de daaropvolgende periode worden bepaald.

MKB-Nederland, 15 juni 2004

21

Meer economie in de stad

22

MKB-Nederland, 15 juni 2004