ONTWERP REGIONAAL STRUCTUURPLAN HAAGLANDEN 2020

Sterk in internationale netwerken van bestuur, technologie, agrologistiek en toerisme

Nota van Beantwoording Voorlopig ontwerp RSP 14 november 2007

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

1

INHOUDSOPGAVE

1

Inleiding..................................................................................................................................3 1.1 Kader.......................................................................................................................................3 1.2 Opzet van de Nota van Beantwoording.............................................................................4 1.3 Rode draad uit de reacties en de vertaling naar het ontwerp-RSP...............................4 1.3.1 Complimenten ............................................................................................................4 1.3.2. Vragen en zorgpunten ..............................................................................................5 1.3.3. Samenwerking aan uitwerking ................................................................................9 1.4 Status RSP............................................................................................................................10 1.5 Vervolg vaststellingsprocedure .........................................................................................10 2 Gemeente Delft ...................................................................................................................12 3 Gemeente Den Haag ..........................................................................................................14 4 Gemeente Leidschendam-Voorburg.................................................................................19 5 Gemeente Midden Delfland ...............................................................................................25 6 Gemeente Pijnacker-Nootdorp..........................................................................................27 7 Gemeente Rijswijk ..............................................................................................................29 8 Gemeente Schiedam...........................................................................................................32 9 Gemeente Wassenaar ........................................................................................................34 10 Gemeente Westland ...........................................................................................................37 11 Gemeente Zoetermeer .......................................................................................................38 12 Gemeente Lansingerland ...................................................................................................40 13 GGD ZHW .............................................................................................................................41 14 Hoogheemraadschap van Delfland ..................................................................................42 15. Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard ............................................46 16. Hoogheemraadschap van Rijnland...................................................................................47 17. Stadsregio Rotterdam ........................................................................................................48 18. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland..........................................................................................49 19. Kamer van Koophandel Haaglanden................................................................................50 20. N.V. Nederlandse Gasunie................................................................................................57 21. Provinciale Planologische Commissie...............................................................................58 22. Provincie Zuid-Holland .......................................................................................................63 23. Rijk (ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM)...................................................................................................................................67 24. Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)......................................................75 25. VNO-NCW West...................................................................................................................79 26. LTO Noord Glaskracht ........................................................................................................83 27. PvdA-leden in het algemeen bestuur Haaglanden.........................................................87 28. Gezamenlijke GroenLinksfracties in Haaglanden ...........................................................91

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

2

1

Inleiding

1.1 Kader Op 5 juni 2007 heeft het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden het voorlopig ontwerp (VO) RSP 2020 vastgesteld ten behoeve van het bestuurlijk vooroverleg in het kader van artikel 21 A BRO. Bij brief SH07.849 van 13 juni 2007 is het VO RSP aan de onderstaande bestuurlijke partners en een aantal intermediaire en maatschappelijke organisaties toegestuurd met de vraag om voor 1 oktober 2007 een reactie te geven op het voorlopig ontwerp RSP. Een klein aantal organisaties had ons tevoren ingelicht dat hun reactie door de procedure na 1 oktober 2007 bij ons binnen zou komen. Op vrijdag 5 oktober 2007 hebben we de virtuele postbus voor de reacties op het voorlopig ontwerp RSP gesloten. Uiteindelijk hebben we van de onderstaande organisaties een reactie op het voorlopig ontwerp RSP ontvangen. A: Haaglandengemeenten ! B&W Delft ! B&W Den Haag ! B&W Leidschendam-Voorburg ! B&W Midden-Delfland ! B&W Pijnacker-Nootdorp ! B&W Rijswijk ! B&W Wassenaar ! B&W Westland ! B&W Zoetermeer B: Publieke partners ! B&W Lansingerland ! B&W Schiedam ! Stadsregio Rotterdam ! GS Provincie Zuid-Holland (ambtelijke, informele reactie) ! Provincie Zuid-Holland PPC ! Gezamenlijke Ministeries (Defensie, EZ, LNV, OC&W, VROM, V&W/RWS ZH, RACM) ! Hoogheemraadschap van Delfland ! Hoogheemraadschap van Rijnland ! Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard C: Maatschappelijke en intermediaire organisaties ! Kamer van Koophandel Haaglanden ! LTO noord Glaskracht ! Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) ! VNO/NCW West ! Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ! Gasunie West ! GGD Zuid-Holland West In aanvulling daarop kregen we ook een zienswijze toegestuurd van: ! PvdA-leden in het algemeen bestuur Haaglanden ! Gezamenlijke GroenLinksfracties in Haaglanden Van de gemeenten Katwijk, Leiden, Maassluis, Rijnwoude, Rotterdam, Vlaardingen, Voorschoten, Zoeterwoude en van de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland ontvingen we helaas geen reactie. Hetzelfde geldt voor de Zuid-Hollandse Milieufederatie, ANWB, ROVER, NS regio Randstad Zuid, NEPROM. De hulpverleningsregio stuurde ons een voorstel voor een paragraaf externe veiligheid toe, die we in overleg met de betrokken Haaglandensectoren hebben opgenomen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

3

1.2 Opzet van de Nota van Beantwoording Deze Nota van Beantwoording geeft per organisatie in een overzicht zowel de vragen en antwoorden als de beantwoording daarvan door het dagelijks bestuur van Haaglanden weer. Op basis van de reacties en beantwoording van de reacties uit deze Nota van Beantwoording is het voorlopig ontwerp RSP aangevuld en aangepast tot het huidige ontwerp RSP. De reactie-overzichten zijn als volgt ingedeeld: ! Nummer van de reactie; ! Deel van het RSP, het onderwerp waar de reactie betrekking op heeft; ! De vraag/opmerking; ! Het antwoord van Haaglanden; ! De consequentie/actie richting het ontwerp RSP. 1.3 Rode draad uit de reacties en de vertaling naar het ontwerp-RSP

1.3.1 Complimenten
Kijkend naar de reacties krijgen we van een groot aantal respondenten complimenten over de manier waarop we het proces en de samenwerking – door alle tijdsdruk heen - hebben vormgegeven. De complimenten richten zich op de onderstaande onderdelen. Diverse partijen spreken hun waardering uit voor de compleetheid en integraliteit van het RSP. Het rijk waardeert de focus op duurzaamheid die een centrale rol speelt in het RSP. De SVH ondersteunt de inzet om de sociale structuur van Haaglanden onderdeel te laten zijn van de RSPambities en het RSP-beleid.

Compleetheid en integraliteit

Visie en ambities als basis

De provincie Zuid-Holland onderstreept de meerwaarde van de benadering die in het RSP is gekozen om allereerst de visie op de regio Haaglanden in de Randstad en de dragende economische pijlers hieronder te bepalen. Het hieruit volgende ruimtelijke beleid kan worden gefocust en de individuele bijdragen van de gemeenten aan de regionale ruimtelijke ontwikkeling kan in een gezamenlijk perspectief worden geplaatst. Diverse partijen, waaronder de Provincie Zuid-Holland en VNO/NCW steunen de keuze voor de vier economische pijlers internationale stad, kennis, Greenport Westland-Oostland en toerisme. Men acht dit de logische pijlers voor de regio Haaglanden om een bijdrage aan de concurrentiepositie van de Randstad te kunnen leveren. De Kamer van Koophandel vraagt hierop aanvullend meer aandacht voor de internationale positie van de regio Haaglanden op zichzelf. Het RSP bevat hoge ambities op het gebied van groen en water. Diverse partijen ondersteunen de hoge ambities voor groen. Men steunt de analyse dat een duurzaam aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat in Haaglanden een sterke, toegankelijke en aansprekende groenstructuur vereist. Het Rijk en het Hoogheemraadschap Delfland spreken hun waardering uit voor de centrale positie die de wateropgave in het RSP heeft. Op basis hiervan kan de wateropgave en de groeiende opgave van de klimaatbestendigheid een stevig onderdeel van de ruimtelijke planvorming zijn.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

4

1.3.2. Vragen en zorgpunten
Daarnaast komen er ook opmerkingen, vragen en zorgpunten uit de reacties naar voren. Hieronder worden deze kort samengevat en wordt aangegeven op welke wijze deze zorgpunten in het ontwerp-RSP hun vertaling hebben gekregen. Diverse partijen maken zich zorgen over de hoge ambities van het RSP. Men waarschuwt ervoor voldoende gerichtheid in het plan te brengen. Liever enkele projecten goed uitvoeren dan vele half, is in feite de boodschap. Het Stadsgewest begrijpt deze zorg. De hoge ambities zijn een direct gevolg van het karakter van het RSP als regionale structuurvisie (vooruitlopend op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening). Het RSP zet de bestuurlijke visie op en de ambities voor de ontwikkeling van Haaglanden neer. De selectiviteit en de prioritering in het omvangrijke pakket dat hieruit resulteert wordt uitgewerkt in het kader van de uitvoering van het RSP. Na vaststelling van het RSP wordt allereerst gestart met de invulling van een investeringsstrategie en een top 20projecten die de komende periode prioriteit krijgen. In de investeringsstrategie komen zaken als prioritering, financiële dekking, kosten-batenanalyse, ontwikkeling regionaal instrumentarium (zoals fondsvorming) aan de orde. In het ontwerp-RSP is dit duidelijker aangegeven. Diverse partijen vragen aandacht voor de sturing op de regionale groenstructuur en het duurzaam glas. Men vindt de kaderstellende uitspraken in het voorlopig ontwerp nog onvoldoende duidelijk en sturend. Het Stadsgewest herkent dit commentaar. Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening laat in het ontwikkelproces naar het voorlopig ontwerp RSP kon niet meer worden ingespeeld op het feit dat het RSP zal worden vastgesteld met de status van regionaal structuurplan conform de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening. In het ontwerp-RSP zijn de kaderstellende uitspraken concreet ingevuld. Het ontwerpRSP werkt deze kaderstellende uitspraken uit met het instrument van de structurerende elementen. Sturing met behulp van structurerende elementen maakt het mogelijk om enerzijds essentiële gebiedskwaliteiten te benoemen en te waarborgen en anderzijds ruimte te bieden voor een ontwikkelgerichte aanpak die het mogelijk maakt deze essentiële gebiedskwaliteiten te verbeteren. Uitgangspunt is hierbij het “nee, tenzij-principe”. Ontwikkelingen zijn in de betreffende gebieden niet mogelijk tenzij zij voldoen aan de beschrijving in deze structurerende elementen. Deze structurerende elementen zijn gebiedsgericht ingevuld. Dit RSP stelt de structurerende elementen vast tot 2020. Tot 2020 kan het blijken dat het in voorkomende gevallen wenselijk is om bij de toetsing van ruimtelijke visies of bestemmingsplannen af te wijken van de plankaarten en/of de structurerende elementen. Vanwege het belang van het duurzaam glas en de regionale groenstructuur voor de regio Haaglanden wordt in deze gevallen een zorgvuldige besluitvormingsprocedure gehanteerd. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden kan bij de beoordeling van ruimtelijke (bestemmings)plannen pas afwijken van de structurerende elementen en plankaarten nadat de commissie Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Volkshuisvesting en Milieu (RVGM), de colleges van B&W en de artikel 21-2 BRO instanties (zoals provincie, Rijk en waterschappen) zijn gehoord. Voor ingrijpende afwijkingen van de plankaarten en/of structurerende elementen dienen de plankaarten en/of structurerende elementen te worden herzien. Dit zal dan plaatsvinden door middel van een (partiële) herziening van het Regionaal Structuurplan, tegen die tijd in te passen in de systematiek van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de wijze waarop de provincie ZuidHolland haar beleid en instrumentarium voor het groen en het duurzaam glas invult.

Gerichtheid ambities en uitvoering

Sturing regionale groenstructuur en duurzaam glas

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

5

Omvang areaal duurzaam glas in Haaglanden

Een aantal partijen waaronder het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel, VNO/NCW en LTO vragen zich af hoe Haaglanden het transformeren van 1.000 hectare glas in relatie tot het RSP combineert met het feit dat de Greenport Westland-Oostland een van de economische pijlers is. Ook merkt men op dat voor het beleid voor duurzaam glas niet alleen moet worden gericht op het productieareaal, maar ook ruimte moet bieden voor aan de productie gelieerde bedrijvigheid. Ook vraagt men aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in de Greenport, met name groen en water. In de periode 2001-2020 transformeert in Haaglanden ongeveer 1000 hectare glastuinbouw naar andere functies, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, water en groen waarvan circa 450 ha tot 2007. Ten aanzien van het areaal glas dat in Haaglanden transformeert is dit op basis van eerder vastgesteld beleid. Een voorbeeld is de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid (Sion/’t Haantje) tot woonlocatie met substantiële ruimte voor werken. De transformatie van dit glasgebied was al onderdeel van het vorige RSP, alleen de ontwikkelrichting diende nog te worden bepaald. Het nieuwe Regionaal Structuurplan zorgt niet voor aanvullende transformatieopgaven. Integendeel: ten opzichte van het vorige Regionaal Structuurplan transformeert in Haaglanden minder glas. In tegenstelling tot de huidige vigerende ruimtelijke plannen gaat Westland meer duurzaam glas behouden. Het gaat daarbij onder meer om de kustzone (Noordlandse Polder, Waalblok, Slaperdijk) en het gebied waar in het IOPW het duinmeer was voorzien (Lange Stucken). Ook Nieuwe Tuinen bij De Lier blijft nu duurzaam glas. In totaal is dat 300 ha. De glasgebieden Dwarskade, Rijskade en Overgauw in Pijnacker waren in het vorige RSP nog aangemerkt als transformatiegebieden. Dit ontwerp-RSP geeft aan dat deze locaties in ieder geval tot 2025 onderdeel zijn van het areaal duurzaam glas. Voordat dit glas verdwijnt, moet sprake zijn van compensatie, bij voorkeur binnen de invloedsfeer van de Greenport. In Westland gaat in de periode 2001 en 2020 ongeveer 550 hectare glas transformeren conform de Greenportvisie, waarvan 135 hectare tot 2007. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gebieden: 1. Woningbouwlocaties: Woerdblok (Naaldwijk), Molensloot (De Lier), Hoogeland. (Naaldwijk). Bedrijventerreinen: Honderdland fase 1 en 2, Trade Parc Westland fase 2 en 3 en uitbreiding ABC Westland. Aanleg nieuwe infrastructuur. In totaal 200 ha. 2. ONW-woningbouwlocaties in combinatie met de waterberging in de Poelzone (100 ha). 3. Westlandse Zoom (200 ha.) In de andere gemeenten in de regio Haaglanden gaat het om de volgende locaties: - Den Haag: 105 ha. waarvan 85 tot 2007 en nog 20 ha. tot 2020 (beide Westlandse. Zoom); - Midden-Delfland: 300 ha. waarvan 200 ha. tot 2007 (Harnaschpolder en AWZI) en nog 130 ha. tot 2020 (Harnaschpolder 80 ha. en opruimen verspreid glas 50 ha.) - Rijswijk: 60 ha. waarvan ca 10 ha. tot 2007 (Eikelenburg) en nog 50 ha. tot 2020 (RijswijkZuid); - Pijnacker-Nootdorp: 51 ha. waarvan 30 ha. tot 2007 (verspreid glas Oude Leede) en nog 21 ha. tot 2020 (Klapwijk-Noord); - Leidschendam-Voorburg: nog 25 ha. tot 2020 (verspreid glas Stompwijk en Duivenvoorde). De uitwerking van de kaderstellende uitspraken voor duurzaam glas naar structurerende elementen biedt ruimte voor de versterking van het gehele Greenportcluster. Duurzaam glas is in het ontwerp-RSP het geheel aan functies dat noodzakelijk is om een glastuinbouwgebied goed te laten functioneren en als drager te dienen voor een sterke concurrentiepositie voor de Greenport Westland-Oostland. Bij de herstructurering van het duurzaam glas is in het algemeen een integrale aanpak noodzakelijk. Water, groen, wegen, restpercelen, verwerking van producten, research, verplaatsing van burgerwoningen en financiën dienen de reconstructie mogelijk te maken. De

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

6

bescherming van het duurzaam glas in het RSP dient daarom voldoende ruimte te bieden voor uitvoerbare reconstructieplannen en aan te sluiten bij het feit dat de concurrentiepositie wordt gedragen door de kracht van het gehele Greenportcluster. Het structurerende element biedt ruimte voor bestaande en nieuwe ontsluitingswegen, waterbergingen, natuurvriendelijke oevers en waterlopen, groen, recreatieve verbindingen en te verplaatsen woningen ten behoeve van een goed functionerend glastuinbouwgebied zodat de ruimtelijke kwaliteit en de concurrentiepositie van de Greenport in samenhang kunnen worden versterkt. Diverse partijen, waaronder het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel en VNO/NCW maken zich zorgen over de afkalving van de ruimte voor bedrijvigheid in Haaglanden. De uitspraak in het RSP dat tot 2020 voldoende ruimte beschikbaar is acht men onvoldoende onderbouwd. Het voorlopig ontwerp RSP gaat uit van een behoefte aan bedrijventerrein, gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in het kader van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM). Voor Haaglanden wordt aangesloten bij het scenario Global Economy (GE). Dat voorziet een gemiddelde economische groei van 2 à 2,5% per jaar, waaruit een werkgelegenheidstoename van circa 1,5% per jaar resulteert. Van deze toename dient 25 à 30% op bedrijventerreinen te worden geaccommodeerd. Uitgaande van de situatie ultimo 2004 raamt het voorlopig ontwerp RSP een behoefte aan nieuw bedrijventerrein tot 2020 van 450 ha. Daarin is enige inhaalvraag uit voorgaande jaren begrepen, maar geen compensatie voor toekomstig terreinverlies door transformatie. Bij de inventarisatie van het aanbod komt het voorlopig ontwerp RSP ook uit op circa 450 ha., waarin inbegrepen 80 ha. Prisma, dat ook mede voor de regio Rotterdam ontwikkeld wordt. Afgezien van deze nuance concludeert het voorlopig ontwerp RSP dat vraag en aanbod tot 2020 nog in evenwicht zijn, maar dat afhankelijk van de economische ontwikkeling daarna een tekortsituatie dreigt, die al ruim voor 2020 om maatregelen vraagt. Inmiddels is de conjunctuur aangetrokken en heeft de inhaalvraag zich voorgedaan: in 2005 en 2006 tezamen is circa 53 ha. bedrijventerrein uitgegeven. Voor de periode 2007-2020 kan de behoefte dus op 400 ha. gesteld worden. Het (toekomstig) aanbod is opnieuw geïnventariseerd. Deze inventarisatie komt nu uit op 70 ha thans uitgeefbaar oppervlak en 300 ha. nieuw te ontwikkelen terrein, tezamen 370 ha. (tabel 1). In deze 370 ha. is weer geheel inbegrepen bovengenoemde 80 ha. Prisma, en terrein dat na herstructurering (weer) voor bedrijvenfuncties beschikbaar komt, maar ook 56 ha. voor gemengde functies (merendeels door de transformatie van Nieuw Binckhorst). Het feit dat de 15 ha. bedrijventerrein TNO in Rijswijk binnen Zuid-Holland wel wordt gecompenseerd (Cromstrijen) is in deze cijfers nog niet meegenomen. Ook de mogelijke ruimtewinst door intensivering, dubbel ruimtegebruik en functiemenging is niet meegenomen.
Tabel 1. Bedrijventerreinen in Haaglanden per gemeente, 2007-2020 Gemeente Delft Den Haag LeidschendamVoorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 218,3 374,6 13,4 34,1 90,0 100,0 6,8 456,3 181,7 1-1-2007 voorraad uitgegeven uitgeefbaar 197,8 362,7 13,4 30,6 87,4 99,0 6,8 434,6 169,8 20,5 9,5 2007-10 -8,4 plannen 2011-20 13,0 44,7 2007-20 13,0 36,3 uitgeefbaar + plannen 33,5 45,8 Gepland areaal 2020 231,3 410,9 13,4 83,6 118,6 115,0 6,8 516,2 279,1

Voldoende ruimte voor bedrijvigheid

3,5 2,6 1,0 21,8 11,9

25,9 28,6

23,6 15,0

49,5 28,6 15,0 59,9 97,4

53,0 31,2 16,0 81,7 109,3

19,9 43,4

40,0 54,0

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

7

Haaglanden

1475,2

1402,1

70,8

109,4

190,3

299,7

370,5

1774,9

De aanbodinventarisatie is tevens gedifferentieerd naar profiel (tabel 2). Voorts zijn per locatie werkgelegenheidscijfers bekend (bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden). Dat maakt het mogelijk dichtheden per profiel te berekenen. Uitgaande daarvan kan, bij gelijkblijvende intensiteit, de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in 2020 geraamd worden, en is te bezien of 25 à 30% van de voor 2020 geprognosticeerde werkgelegenheid op bedrijventerreinen geaccommodeerd kan worden. Volgens de ramingen van Stec dient 25 procent van de bedrijventerreinen in de categorie werkterrein te passen. In 2020 beschikt Haaglanden over 460 ha. werkterrein op een totaal van 1.775 ha., oftewel 26 procent.
Tabel 2. Bedrijventerreinen in Haaglanden per profiel, 2007-2020 1-11-1-2007 plannen 2006 Profiel VoorUitge- Uitgeef- 2007- 2011- 2007w.p.* raad geven baar 10 20 20 1e klas bedrijvenpark R&D m.bedrijventerrein agro werkterrein logistiek centrum zeehaven Productie knooppunt gemengd werkmilieu 13.985 379 38.153 11.614 34.783 1.831 2.505 92,0 20,0 455,5 297,8 525,0 20,7 48,2 79,9 6,0 432,3 281,3 518,7 19,7 48,2 3,3 70,8 109,4 53,0 190,3 56,3 299,7 56,3 370,5 12,1 14,0 23,2 16,6 3,9 1,0 19,0 10,0 79,9 19,9 -32,7 10,0 0,0 37,7 10,0 54,0 40,0 -33,4 29,0 56,7 20,0 133,9 59,9 -66,1 39,0 Uitgeefbaar + plannen 68,8 34,0 157,1 76,5 -62,2 39,0 1,0 gepland areaal 2020 148,7 40,0 589,4 357,7 458,9 39,0 20,7 48,2 72,3 1.774,9 geraamd w.p.* 2020 zonder intensivering 26.000 2.500 52.000 14.800 30.800 1.200 1.900 2.500 18.300 150.000

4.043 16,0 16,0 107.29 1.475, 3 2 1.402,1 totaal w.p. = aantal werkzame personen met een werkweek van 12 uur of meer

Uit de cijfers kan worden geconcludeerd dat de nu voorziene vraag/aanbodverhouding ten opzichte van die uit het voorlopig ontwerp RSP enigszins is verslechterd: minimaal dreigt nu tot 2020 een tekort van 30 ha., te verminderen met de compensatie van de 15 ha. van het TNOterrein in Cromstijen en het vermeerderen met mogelijke verliezen in gemengde milieus (behalve Binckhorst en Schie-oevers, die al in de cijfers zitten). Ten aanzien van de kwaliteit van de in 2020 beschikbare bedrijventerreinen kan worden geconcludeerd dat in potentie voldoende ruimte beschikbaar is in de totale voorraad voor de categorie werkterrein. De te handhaven werkgelegenheidsraming uit het voorontwerp RSP is 540.000 in 2020. Daarvan zou 25 à 30% op bedrijventerreinen geaccommodeerd moeten worden, dat wil zeggen 135.000 à 162.000. De raming zonder intensivering komt binnen deze noodzakelijke bandbreedte uit op 150.000. Geconcludeerd kan worden dat het RSP geen verslechtering aanbrengt in de voorraad bedrijventerreinen in Haaglanden, maar anderzijds ook geen verbetering in termen van het beschikbare areaal. Rond 2020 is in Haaglanden de uitgeefbare ruimte bedrijventerrein op omdat nieuwe terreinen teveel ten kosten gaan van het groen, het glas of het water. Dit onderstreept nogmaals de urgentie van verdichting, dubbel ruimtegebruik en functiemenging. Het ontwerp-RSP geeft aan dat het Stadsgewest met andere partijen zwaarder gaat inzetten op het ontwikkelen van duurzame oplossingen die tegemoet komen aan de aan de bedrijventerreinen gekoppelde doelen: ruimte voor werkgelegenheid, ook voor lager opgeleiden, realiseren van toegevoegde waarde, ruimte voor regionaal gebonden dienstverlenende werkgelegenheid. Uitgewerkt gaat worden hoe vanuit deze doelen de bedrijventerreinenstrategie verder kan worden ingevuld.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

8

Voldoende groenstedelijke woningen mede in relatie tot Zuidplaspolder

In het bijzonder het Rijk vraagt aandacht voor het realiseren van een voldoende aanbod groenstedelijke woningen. Men acht de passage dat hiervoor Rijswijk-Zuid en de Vlietzone geschikt zijn onvoldoende, gegeven het omvangrijke aanbod. Het Stadsgewest begrijpt dit commentaar. Vanuit de ambitie de regionale groenstructuur te versterken en niet te verzwakken en voldoende ruimte te houden voor het duurzaam glas zijn nieuwe groenstedelijke uitleglocaties in Haaglanden niet aan de orde. De nog beschikbare passende locaties moeten zo goed mogelijk voor dit woonmilieu worden benut. Daarnaast benoemt het ontwerp-RSP expliciet dat bij de binnenstedelijke programma’s en transformaties ook ruimte dient te worden geboden voor woonmilieus die aantrekkelijk zijn voor groenstedelijke woonconsumenten. In relatie hiermee vragen diverse partijen aandacht voor de inzet in het RSP gericht op de Zuidplaspolder. Men is van mening dat het RSP onvoldoende aansluit bij de inmiddels voor de Zuidplaspolder gemaakte afspraken en geeft aan dat dit gebied zou kunnen voorzien in de vraag naar groenstedelijke woningen vanuit Haaglanden. In het ontwerp-RSP is de tekst aangepast naar aanleiding van de onder andere in het Urgentieprogramma Randstad gestelde ambities voor de Zuidplaspolder. Dit laat onverlet dat Stadsgewest aandacht vraagt voor de gevolgen van de ontwikkeling van een nieuwe grondgebonden locatie op enige afstand van de grootstedelijke centra. Het in stand houden van de concurrentiekracht en de sociale structuur van de grootstedelijke regio’s maakt het noodzakelijk de koopkrachtige vraag en de middeninkomens in de eerste plaats te blijven bundelen binnen de grenzen van het “daily urban system” van de huishoudens dat grosso modo overeenkomt met de grenzen van het Stadsgewest Haaglanden. De prioriteit van het Stadsgewest blijft hiervoor binnen het Stadsgewest aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen binnen bereik van het openbaar vervoer (Stedenbaanconcept). Ontwikkeling van woningen in de Zuidplaspolder biedt pas op langere termijn perspectief afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag naar woningen richting 2030/2040 en het schaalniveau waarop de toekomstige woonconsument opereert. In het ontwerp-RSP is de Zuidplaspolder daarom opgenomen als een mogelijk ventiel voor de woningmarkt in de Zuidvleugel op langere termijn. Diverse partijen, waaronder de Provincie Zuid-Holland, de GroenLinks- en PvdA-fracties in Haaglanden, de Kamer van Koophandel, VNO/NCW, de gemeenten Rijswijk en LeidschendamVoorburg en diverse particulieren maken zich zorgen over de ontwikkeling van de Vlietzone, in het bijzonder gericht op de haalbaarheid en wenselijkheid van de nieuwe haven voor milieuhinderlijke bedrijvigheid en het behoud van het groene karakter van de Vlietzone. Het Stadgewest begrijpt deze zorg. In de Vlietzone komt een veelheid aan ruimteclaims samen die goed ingepast moet worden om te zorgen dat het gebied zijn als groene schakel in een stedelijk gebied kan blijven spelen. De gemeente Den Haag zal dit uitwerken in het masterplan voor de Vliet/A12-zone binnen de kaders die het RSP bevat. Het uitvoeringsprogramma van het RSP bevat hiervoor de planning. De kaders zijn voor wat betreft het groen opgenomen in de structurerende elementen van het ontwerp-RSP. In het ontwerp-RSP is opgenomen dat het masterplan de rode en groene voorzieningen uitwerkt inclusief de financieringsstrategie. Voor de nieuwe haven bevat het RSP het uitgangspunt dat ter voorkoming van hinder de huidige stand der techniek wordt ingezet. De nieuwe haven wordt ingepast in de groene structuur.

Ontwikkeling Vlietzone: haalbaarheid en wenselijkheid haven en behoud groene karakter

1.3.3. Samenwerking aan uitwerking
Kijkend naar de toekomst geeft een aantal organisaties aan graag met het Stadsgewest te willen samenwerken aan de verdere uit- en doorwerking van de RSP-ambities: • De provincie Zuid-Holland heeft aan het RSP te willen opnemen in de in ontwikkeling zijnde Provinciale Structuurvisie.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

9

• •

• •

De provincie Zuid-Holland wil met het Stadsgewest samenwerken aan de uitwerking van de investeringsstrategie en de financiering van het RSP. Het Rijk geeft aan weliswaar op dit moment geen mogelijkheden voor aanvullende financiële bijdragen te zien, maar een positieve grondhouding te hebben bij de in ontwikkeling zijnde opties voor rijksbijdragen waaronder de herstructurering van bedrijventerreinen en het verstedelijkingsbeleid in de periode na 2010. Ook zijn diverse prioriteiten van het Stadsgewest Haaglanden opgenomen in het Urgentieprogramma Randstad en in de procedures voor het Nota Ruimte-budget. De SVH werkt graag meen aan de realisatie van de top 3+7-projecten in brede zin. De Stadsregio Rotterdam ziet diverse onderwerpen op het raakvlak tussen beide regio’s waarvoor een versterking van de samenwerking kansen biedt voor gezamenlijke beleidsontwikkeling of voor de intensivering van de onderlinge leerervaringen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Mooi en Vitaal Delfland, het openbaar vervoernetwerk, de inbedding van de sociale agenda in het regionale ruimtelijke beleid en de verstedelijking rond OVlocaties.

1.4 Status RSP Omdat we het ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 ontwikkelen in een tijdsbestek waarin we weten dat de huidige WRO per 1 juli 2008 vervangen wordt door een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die een andere manier van werken voorstaat, willen we voor een goed algemeen begrip als eerste kort ingaan op de juridische status van het RSP. In de Tweede Kamer is inmiddels de Wet ruimtelijke ordening (Wro) behandeld. Bij de behandeling zijn bij amendement de taken en bevoegdheden van de stadsregio’s uit de wet verwijderd. Dit heeft op termijn gevolgen voor de juridische status van het RSP. Bij de vaststelling zal het RSP het vigerende RSP vervangen als Regionaal Structuurplan conform de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treedt wordt het RSP gelijk gesteld met de Provinciale Structuurvisie. Deze status vervalt afhankelijk van de inhoud van de provinciale visie als de provincie een nieuwe Provinciale Structuurvisie vaststelt. Als beide visies overeenkomen kunnen zij probleemloos naast elkaar bestaan. Bij verschillen is, mits deze doorwerking krijgen in een provinciale verordening of doorwerkingsplannen, het provinciale beleid leidend. De planning van de provincie Zuid-Holland is eind 2008 de Provinciale Structuurvisie vast te stellen. Omdat de Provinciale Structuurvisie richtinggevend is voor het inzetten van het provinciale doorwerkingsinstrumentarium is het van belang het RSP goed te borgen in de Provinciale Structuurvisie. De Wro biedt overigens alle ruimte voor stadsregio’s om als samenwerkingsverband van gemeenten visies vast te stellen als gezamenlijk kader op basis van eigen regionale verordeningen. 1.5 Vervolg vaststellingsprocedure Deze Nota van Beantwoording is samen met het concept ontwerp RSP besproken in het bestuurlijk overleg Ruimtelijke Ordening van 7 november 2007 en daarna voor vaststelling besproken in het dagelijks bestuur Haaglanden op 14 november 2007. Dit besluit is officieel bekend gemaakt . De officiële bekendmaking maakt de weg vrij voor de zgn. zienswijzenfase, waarbij het ontwerp RSP aan de bestuurlijke partners, maatschappelijke en intermediaire organisaties wordt toegestuurd en gedurende acht weken van 22 november 2007 tot en met 17 januari 2008 ter inzage ligt op de (stadsdeel)kantoren van het Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

10

In deze periode kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze op het ontwerp-RSP indienen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient men zich voor 4 januari 2008 aan te melden bij Haaglanden. De bijeenkomst voor het mondeling indienen van zienswijzen vindt plaats op donderdag 10 januari van 19.30 – 21.00 uur in het kantoor van Haaglanden. Na afronding van de officiële inspraaktermijn bestaat voor de inspraakgerechtigden de mogelijkheid om hun mondeling naar voren gebrachte of schriftelijk ingediende zienswijze toe te lichten tijdens een hoorzitting van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Volkshuisvesting en Milieu (RGVM) van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 6 maart 2008 op het kantoor van het Stadsgewest Haaglanden, Grote Markstraat 43, Den Haag en begint om 19.30 uur. Wie tijdens deze hoorzitting het woord wil nemen, dient zich hiervoor aan te melden bij het Stadsgewest Haaglanden. De mogelijkheid, tijd en plaats om mondelinge reacties te geven wordt ook vermeld in de kennisgevingsadvertentie in de Staatscourant en huis-aan-huisbladen. De reacties die het Stadsgewest Haaglanden in deze zienswijzenfase van het RSP-proces ontvangt, worden in een op te stellen Nota van Reacties op de zienswijzen besproken. Op basis van de beantwoording van deze zienswijzenreacties wordt in het eerste kwartaal 2008 ontwerp RSP aangepast en het definitief ontwerp RSP opgesteld. Het streven is dit definitieve RSP uiteindelijk in de vergadering van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op 16 april 2008 te agenderen en daarna voor goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De in het kader van het bestuurlijk overleg conform art. 21 A BRO ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp RSP hebben we aan deze Nota van Beantwoording toegevoegd. Alle respondenten krijgen een exemplaar van deze Nota van Beantwoording toegestuurd. Op die manier geven we in antwoord op de ontvangen reacties de respondenten aan hoe we met hun reactie zijn omgegaan in het ontwerp RSP.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

11

2.

Gemeente Delft
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Gemeente Delft 20313056. 26.07.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

1.

Algemeen

De gemeente Delft is verheugd dat het TIC in de top 3 van gebiedsontwikkelingen staat en dat het VO RSP nadrukkelijk aandacht besteedt aan het behoud en de ontwikkeling van groene recreatieve structuren Het onderwerp vervoer over water is in het VO RSP vooralsnog onderbelicht gebleven. Waar het beleid van de provincie ZuidHolland erop is gericht om de beroepsgoederenvaart over vaarwegen te stimuleren evenals de zgn. natte bedrijventerreinen verzoekt de gemeente Haaglanden om in het RSP een visie en beleidskader op te nemen over verkeer en vervoer over water incl. het Rijn-Schiekanaal en hierbij rekening te houden met de standpuntbepaling van Delft.

Geen

N.v.t.

2.

VV

Haaglanden onderschrijft de visie van de Provincie Zuid Holland, inclusief het provinciaal beleid inzake het brugopeningsregime. De provincie beheert de vaarwegen; Haaglanden heeft hierin geen directe bevoegdheden. (Wel is de sector EZ van Haaglanden betrokken bij het provinciaal overleg over het vervoer over water.)

3.

Deel A, paragraaf 3.4 Dit hoofdstuk mist in de visie van de gemeente Delft een passage over het belang van de hart-op-hartverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, zowel over de weg als met OV. Voor het OV is een viersporig tracé Den Haag - Rotterdam hierbij cruciaal; voor het wegverkeer (kenniseconomie en goederenvervoer) zijn resp. de A13 en de A4 van groot belang.

Haaglanden zet voor het (inter)nationale wegverkeer in op een goede bereikbaarheid van de regio vanuit alle corridors - ook vanuit Rotterdam - Delft. Hierbij hoort een goede doorstroming in de A4 corridor inclusief de A4 Delft -Schiedam (IODS) en op de A13. Haaglanden ondersteunt de viersporigheid i.h.k.v. het project Stedenbaan.

Vervoer over water en de rolverdeling ProvincieStadsgewest opnemen in RSP. Hierbij aandacht vragen voor (veilige) ruimte voor toerisme en recreatie over water. Verduidelijken in ontwerp RSP

4.

Met betrekking tot de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid vindt de gemeente Delft het interessant om de kansen en mogelijkheden voor een tramverbinding te onderzoeken ( de lijnen 1/19, 17 en toekomstige lijn 37). Delft heeft dit punt ook aangevoerd in de reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor RijswijkZuid.

Bij de ontwikkeling van Rijswijk-zuid wordt het openbaar vervoer integraal meegenomen. De keuze voor tram of bus hangt samen met de omvang en de dichtheid van de locatie en de mogelijkheden die het OV-netwerk biedt. Deze aspecten spelen ook een rol bij de beoordeling van de mogelijkheden van een Stedenbaanhalte op deze locatie.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

12

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft:

Gemeente Delft 20313056. 26.07.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

5.

Deel A, hoofdstuk 1

Waar gesproken wordt over de bijdrage van Haaglanden aan de Randstad ziet de gemeente Delft graag een kaart van de hele Randstad in het RSP in plaats van een kaart van enkel het gebied tussen Schiphol en de Nieuwe Waterweg. Op de kaart Ontwikkelingsbeeld 2030 is geen onderscheid gemaakt tussen het bestaande hoofdwegennet en de geplande toevoegingen. De gemeente Delft vraagt om dit onderscheid in het kaartbeeld en/of de legenda alsnog op te nemen. Deze aanpassing heeft ook consequenties voor een aantal afgeleide kaarten. Technologisch Innovatief Centrum moet zijn Technologisch Innovatief Complex

Overnemen in uiteindelijke brochure RSP

N.v.t.

6.

Kaart Ontwikkelingsbeeld 2030

De kaarten met de Ontwikkelingsbeelden laten het uiteindelijke N.v.t. eindperspectief zien. Voor wat betreft de planning van de infrastructuur kan worden verwezen naar de kaarten voor OV en wegen in de paragraaf duurzame mobiliteit

7.

Deel B kaart 2

Overnemen

Overnemen

8.

Deel B, paragraaf 12.6

De gemeente Delft interpreteert de in het VO RSP gehanteerde getallen als bruto bedrijventerreinen. De term bedrijfstopvervlakte suggereert in hun visie een netto bedrijfsareaal. De gemeente pleit voor een eenduidige formulering voor de omvang van het bestaande en geprognosticeerde areaal bedrijventerrein. De gemeente Delft heeft recent een voorstel tot wijziging van het regionale fietsroutenetwerk ter plaatse van de geplande Faradaybrug in Delft Zuid ontwikkeld. In geval van inwilliging van het voorstel ziet men e.e.a. graag aangepast op de RSPkaart. De gemeente Delft ondersteunt de ambitie om het definitieve RSP in het eerste kwartaal 2008 vast te stellen en is gaarne bereid met het Stadsgewest Haaglanden en de andere Haaglandengemeenten nader invulling te geven aan deel C: het uitvoeringsprogramma RSP 2008-2012.

Waar het bedrijventerreinen betreft worden oppervlakken steeds aangegeven in netto ha. Kantoorareaal luidt steeds in bruto vloeroppervlak en voor detailhandel gaat het steeds om winkelvloeroppervlak.

Voetnoot “netto” toevoegen.

9.

kaart 16 Regionaal Fietsroutenet 2015

De actualisatie van het regionale fietsroutenetwerk is onderdeel van de actualisatie van de Regionale Nota Mobiliteit. De planning is om de actualisatie RNM voorjaar 2008 te agenderen in het algemeen bestuur van het Stadsgewest. De alsdan vastgestelde nieuwe kaart wordt opgenomen in het definitieve RSP. Naar verwachting wordt het definitieve RSP vastgesteld in het tweede kwartaal 2008 i.c. in de vergadering van het algemeen bestuur van april of juni 2008.

N.v.t.

10.

algemeen

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

13

3. Gemeente Den Haag
Organisatie: Briefnummer: Datum: 1. Betreft: Algemeen Gemeente Den Haag DSO.2007.3425 9.10.2007 Opmerking: De gemeente Den Haag kan zich vinden in de visie en de gestelde ambities van het VO RSP en heeft waardering voor de wijze van totstandkoming van het VO RSP, waardoor het een bestuurlijk gedragen product is geworden van het Stadsgewest Haaglanden en de negen Haaglandengemeenten gezamenlijk. De gemeente wijst er t.a.v. de context op Randstadniveau op, dat de actuele agenda van het Urgentieprogramma Randstad toegevoegd zou moeten worden. Bij alle ambities voor Water, Groen, Energie, Milieu, Wonen, Werken, Mobiliteit hangt veel af van de uitwerking van de nog onvolledige uitvoeringsstrategie. Met name de financiële strategie behoeft nog invulling; e.e.a. in samenspraak met de gemeenten en overige publieke en private partners. De aandacht voor het centrale thema "Haaglanden internationaal op de kaart" wordt door de gemeente Den Haag zeer positief beoordeeld. Men onderschrijft de topprioriteiten. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het Binckhorstproject is het bieden van ruimte voor de watergebonden en milieuhinderlijke bedrijven, mogelijk in de Vlietzone. De gemeente Den Haag dringt aan op snelle besluitvorming hierover. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: N.v.t.

2.

Randstad

De agenda van het Urgentieprogramma Randstad wordt toegevoegd aan de investeringsagenda en het uitvoeringsprogramma.

Toevoegen

3.

Uitvoeringsstrategie

De investeringsstrategie van het RSP zal in samenspraak met de E.e.a. wordt bij de bestuurlijke en maatschappelijke partners worden ingevuld. investerings-agenda in samenspraak uitgewerkt. In het uitvoeringsprogramma van het RSP wordt een planning voor de ontwikkeling van het masterplan voor de Vlietzone opgenomen.

4.

Topprioriteiten/Binck horst

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

14

Organisatie: Briefnummer: Datum: 5. Betreft: Vlietzone

Gemeente Den Haag DSO.2007.3425 9.10.2007 Opmerking: Voor de Vlietzone wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld die zowel de functie als groene, recreatieve schakel, de bereikbaarheid van het gebied, het hoogstedelijke milieu en de opvang van watergebonden en milieuhinderlijke bedrijven (max. 7 ha.) recht doet. Deze opgave leidt tot uitplaatsingvraagstukken. Het onderzoek dient in de visie van de gemeente Den Haag niet beperkt te blijven tot de directe omgeving van het Trekvliettracé. De gemeente bepleit een breder scoop zowel t.a.v. de ruimtelijke mogelijkheden als voor de mogelijke technische oplossingen, zoals ondergrondse mogelijkheden. Over de mogelijke uitplaatsingen moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden gegeven, bijv. over de positie van golfvereniging Leeuwenbergh en recreatiepark Drievliet. De gemeente dringt er dan ook op aan om een nadere concretisering en planning in het VO RSP op te nemen. De functie van de Vlietzone als groene schakel tussen Midden Delfland en het land van Wijken en Wouden stelt eisen aan de inrichting van de zone langs de Vliet in de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Reactie Stadsgewest Haaglanden: In het uitvoeringsprogramma van het RSP wordt een planning voor de ontwikkeling van het Masterplan voor de Vlietzone opgenomen. Actie RSP: De uitwerking van een masterplan Vlietzone wordt genoemd in het uitvoeringsprogramma RSP.

6.

Vlietzone

7.

Sion 't Haantje

Voor Sion 't Haantje is o.a. afgesproken dat 15 ha. netto uitgeefbaar bedrijventerrein als standaard werkterrein wordt gerealiseerd en dezelfde omvang aan bedrijventerrein elders in Rijswijk (totaal ong. 21ha bruto). De Rijswijkse locatie moet gespecificeerd en bij voorkeur op de kaart aangegeven worden. Het moet gaan om nieuw uit te geven terrein, zodat grotendeels voldaan kan worden aan de behoefte tot 2020, zoals berekend in de regionale bedrijvenstrategie.

Het belang van de groene verbinding langs de Vliet in Leidschendam en Rijswijk wordt in het ontwerp-RSP opgenomen. De inrichtingsafspraken over de Vlietzone worden gemaakt in samenspraak met de beide andere grondgebiedgemeenten voor deze groene verbinding, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Investeringsmogelijkheden voor de integrale ontwikkeling van de Vlietzone vanuit de drie betrokken gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk kunnen de inbreng tzt. vanuit het mogelijke Fonds Groen Haaglanden en vanuit externe partijen bevorderen. De 15 ha netto bedrijventerrein elders in Rijswijk zal worden gerealiseerd als onderdeel van de herstructurering van het bedrijventerrein Plaspoelpolder.

Groene verbinding LeidschendamRijswijk opnemen in tekst.

Verwerken in tekst.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

15

Organisatie: Briefnummer: Datum: 8. Betreft: Deel A

Gemeente Den Haag DSO.2007.3425 9.10.2007 Opmerking: Deel A zal een belangrijke functie krijgen in de communicatie richting het publiek en de lobby. Dit deel zou meer op die functies moeten worden toegesneden: brochureachtig van karakter en als zelfstandig stuk te lezen. Dit vraagt om een herziening van het kaartmateriaal (samenvattend, globaal en meer context). Aan de tekst zou toegevoegd kunnen worden dat Den Haag Internationale Stad een van de vier Zuid-Hollandse clusters is die in het kader van Pieken in de Delta in het subsidieprogramma van het ministerie van EZ is opgenomen. In het ICT-deel ontbreekt Den Haag ten onrechte. Dit zou met drie toevoegingen kunnen worden opgelost: > blz. 28.: na de zin "Zoetermeer …" Den Haag is als nationale vergadertafel en internationale juridische hoofdstad in toenemende mate de vestigingsplaats van instellingen en bedrijven die met behulp van ICT-producten en diensten leveren om (overheid)beslissingsprocessen te verbeteren, te onderzoeken en te verspreiden". > Blz. 31: onder de tussenkop "inzet van kennis bij regionale ontwikkeling", de tweede zin aanpassen: "Dit RSP bevat naast de inzet op de versterking van de positie van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid tenminste ……." > onder dezelfde tussenkop onderaan toevoegen: "Behalve FES-middelen komen ook vanuit het Pieken in de Deltaprogramma aanzienlijke middelen beschikbaar om te investeren in het internationaal juridisch cluster en het glastuinbouwcluster in Haaglanden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Gekoppeld aan het definitieve RSP zal een toegankelijke en wervende publieksbrochure worden gemaakt. Actie RSP: Ontwikkelen publieksbrochure

9.

Deel B, Internationale Stad

Wordt opgenomen in tekst.

Dit wordt opgenomen in de tekst N.v.t.

10. 11.

Kennis, Innovatie en Technologie eerste toevoeging

Wordt opgenomen in tekst.

Deze toevoeging wordt opgenomen in de tekst

12.

tweede toevoeging

Wordt opgenomen in tekst.

Deze toevoeging wordt opgenomen in de tekst

13.

derde toevoeging

Wordt opgenomen in tekst.

Deze toevoeging wordt opgenomen in de tekst

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

16

Organisatie: Briefnummer: Datum: 14. Betreft: Groen/Water

Gemeente Den Haag DSO.2007.3425 9.10.2007 Opmerking: De gemeente Den Haag stemt in met een samenhangend en toegankelijk groen-blauw systeem van stad, schakelzones en grote groengebieden en dringt erop aan dat het niet alleen gaat om de aanwezigheid van de gebieden en de verbindingen daartussen, maar vooral ook om de kwaliteit van de groen/blauwe voorzieningen. De gemeente vraagt expliciet aandacht voor de na te streven ecologische kwaliteiten en voorwaarden die vanuit deze optiek aan de inrichting van gebieden gesteld moeten worden, als mede voor aspecten als het streven naar een grotere biodiversiteit. Op blz. 47 wordt in de kaderstellende uitspraak aangegeven dat aan de regionale groengebieden een beschermde status wordt gegeven. Een kaart waarop deze gebieden staan ontbreekt echter. Dit is wel nodig om de kaderstellende uitspraak te valideren De gemeente wijst erop dat in het buitengebied voldoende ruimte aanwezig moet zijn om - onder voorwaarden omvangrijke groene recreatieve voorzieningen op te nemen, bijv. voor de golfsport. Blz. 87 2e alinea toevoegen: "De bereikbaarheid van Midden Delfland vanuit Den Haag dient sterk verbeterd te worden." De genoemde kwantitatieve woningbehoefte komt overeen met de Haagse ramingen, die overigens een overaanbod van 2030% in de plancapaciteit aanhouden. Hoewel de woningbouwplannen van de andere gemeenten nog niet allemaal bekend zijn, gaat de gemeente Den Haag er vanuit dat er voldoende ruimte is in het RSP om de Haagse woningambities op te vangen. Ook hier vraagt de gemeente Den Haag aandacht voor de kwalitatieve aspecten. Een nadere omschrijving en verdeling van de op pagina 123 opgenomen gebiedsprofielen is daarbij gewenst. De gemeente vraagt in dit verband om een uitwerking van de niet-fysieke aspecten van het wonen: het aspect leefbaarheid o.a. in de "prachtwijken" in de binnenstad verdient meer aandacht. Reactie Stadsgewest Haaglanden: In het ontwerp-RSP worden de kaderstellende uitspraken uitgewerkt naar structurerende elementen met plankaarten. Ecologie is een onderdeel van het regionale groene netwerk. Actie RSP: Het ontwerp RSP omvat gebiedsgerichte beleidsuitgangspunt en voor Groen incl. plankaarten.

15.

Groen/Water

Zie Uitwerking in RSP: " Structurele elementen in RSP over het Groene Goud van Haaglanden in combinatie met gebiedsbegrenzingen op de kaart" Opgenomen in tekst. De Haagse ambities zijn conform de Haagse structuurvisie één op één opgenomen in het RSP

Groen/EZ

16. 17.

Groen/Water Wonen

Verwerkt in tekst N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

17

Organisatie: Briefnummer: Datum: 18. Betreft: VV

Gemeente Den Haag DSO.2007.3425 9.10.2007 Opmerking: Den Haag onderschrijft de ambitie van duurzame mobiliteit, onder de aanname dat er uitbreiding van wegcapaciteit en prijsbeleid nodig is hiervoor. Het VO RSP geeft niet aan hoe Haaglanden denkt de reistijdnormen uit de landelijke Nota Mobiliteit te gaan halen resp. hoe de robuustheid van het netwerk wordt verbeterd met de genoemde investeringen. De gemeente verwacht dit in de herziening van de Regionale Nota Mobiliteit te kunnen vinden. Blz. 109: Den Haag mist in de zin “voor de langere tijmijn (na 2020) ….." de optie voor een OV-lijn door de Vlietzone, die wel in de legenda van kaart 15 genoemd staat. Bij het Trekvliettracé zou de gemeente Den Haag behalve de wegontsluiting ook de mogelijkheid voor een railontsluiting opgenomen zien. De tekst op blz. 109 zet de urgentie van een spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Schiedam onvoldoende neer. De capaciteitsvergroting op de spoorlijn Rotterdam - Den Haag is noodzakelijk voor de uitvoering van het Stedenbaanconcept. Haaglanden kan de verdichtingsopgave langs Stedenbaan niet goed faciliteren als de frequentieverhoging en dus de capaciteitsvergroting niet wordt gerealiseerd. In de tekst worden de belangrijkste ontbrekende schakels goed beschreven, in volgorde van urgentie: Trekvliettracé, Internationale Ring, verbeterde bereikbaarheid Greenport Westland. Op de kaarten (uit de RNM) staan te veel (deel)projecten, waardoor het beeld ontstaat dat haaglanden ondanks de keuze voor duurzame mobiliteit vooral heel veel wegenprojecten wil realiseren. (In de lijst staan veel kleine projecten apart vermeld en ook al in uitvoering genomen projecten). Verder is een lange lijst met verkenningsprojecten opgenomen. De prioriteiten die in de tekst wel gemaakt worden, worden op de kaarten niet duidelijk. De gemeente verzoekt Haaglanden ook in de kaarten alleen de belangrijkste, prioritaire projecten op te nemen, waardoor de inzet op de andere vervoerswijzen (fiets, OV) beter tot uiting komt. De mogelijke transferia staan wel op de kaart, maar niet in de tekst; graag ook die in de tekst opnemen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Dit is onderdeel van de herziening RNM Actie RSP: N.v.t.

19.

OV- in Vlietzone

Opnemen in ontwerp-RSP.

Opnemen in tekst.

20.

Er is in het kader van het Stedenbaanproject meer capaciteit nodig op het tracé Den haag - Rotterdam die bereikt wordt met de viersporige tunnel Delft en de viersporigheid Delft Schiedam.

Nadrukkelijker opnemen in tekst.

21.

Auto

In overleg met de regiobestuurder verkeer van Haaglanden is besloten om de huidige kaart te handhaven vanwege de consistentie met het RNM en IPVV en omdat alle gemeenten zich er op deze manier in herkennen.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

18

4. Gemeente Leidschendam-Voorburg
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 1. Schakelzone Binckhorst/Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: De bepalingen in het VO RSP beantwoorden aan de ambitie van de gemeente, maar moeten meer scherpte krijgen. De gemeente zet in op het verlengen van het huidige NS station Voorburg richting de Binckhorst. Daarbij moet ook een ondergrondse inpassing van het station worden onderzocht. Het station Voorburg vorm het schakelpunt tussen stedelijke milieus. De afwisselende gradaties van stedelijkheid bieden een aangename, gevarieerde stedelijke omgeving en dienen daarom scherper in het RSP geformuleerd te worden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Akkoord met onderzoek naar overkluizing/ ondertunneling van A12 en station Binckhorst Voorburg. Het ontwikkelen van de Schakelzone Binckhorst - Voorburg biedt kansen om de Groene Schakel Gantel - Erasmusweg - Laak - Binckhorst - Schenkstrook te laten doorlopen over de A12. Actie RSP: Opnemen bij de passages over de ontwikkeling van de Binckhorst.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

19

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 2. Vlietzone

Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: Het versterken en (/door)ontwikkelen van de zgn. kamstructuur is een gepaste ontwikkeling: op bouwstroken (Noord-Zuid) kan verdichting plaatsvinden, de groene zones blijven de zichtassen. Op basis van een op te stellen integrale gebiedsvisie zal de Vlietzone zich verder ontwikkelen als deel van het centrale gebied. De huidige functies op het bedrijventerrein Westvlietweg zijn op den duur minder planologisch gepast. Voor de NS-werkplaats kan bekeken worden of deze beter ingepast kan worden. De Vlietzone kan beter benut worden door te investeren in groenprojecten en aandacht te schenken aan de blauwe (recreatieve) infrastructuur. Aandacht voor de groene samenhang met passende recreatieve voorzieningen zoals het golfterrein en het sportpark, de ADO-trainingsvelden. Deze voorzieningen maken onderdeel uit van het toekomstige leisure-aanbod en onderstrepen het internationale karakter van het Stadsgewest Haaglanden. Voor de milieuhinderlijke bedrijvigheid moet gerekend worden met 10 ha. en i.v.m. de milieuhinder moet met min. 200 meter afstand tot bebouwing gerekend worden. De zoeklocatie voor watergebonden milieuhinderlijke bedrijvigheid biedt mogelijkheden tot clustering; wat ten goede komt aan de verdere binnenstedelijke ontwikkeling (in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). Indien deze zoeklocatie wordt vastgelegd, aan de rand van de Vlietzone (bij Trekvliettracé/knooppunt Ypenburg) zal deze bedrijvigheid in een groen casco moeten worden gerealiseerd. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De betreffende aandachtspunten zijn van belang bij de verdere uitwerking van het Masterplan en leiden beperkt tot aanpassing van de huidige tekst. Het VO RSP geeft als richtinggevende uitspraken o.a.: Het groen van Haaglanden ontwikkelen als een samenhangende structuur van aantrekkelijke, goed verbonden en toegankelijke groengebieden; en: Kansen voor groenblauwe ontwikkelingen benutten bij herstructurering van bedrijventerreinen, stedelijke wijken, glastuinbouwgebieden en realisatie van verkeersinfrastructuur. De groen-blauwe verbinding, parallel aan de strandwallenstructuur, vanaf de Vlietlanden in het noordoosten, langs de Vliet, door het Stadslandschap van Rijswijk, langs de Zweth naar de Nieuwe Waterweg, vormt de centrale lengteas van deze groene samenhangende structuur. In de kaart " Ontwikkelbeeld 2030 voor groen” is voor het centrale deel van deze verbinding de integrale inrichtingsopgave " centrale schakelzone Haaglanden" opgenomen. De voorstellen vormen goede input voor deze integrale inrichtingsopgave. Actie RSP: De opmerkingen betreffen aandachtspunten bij de verdere uitwerking van het Masterplan. E.e.a. leidt beperkt tot een aanpassing van de huidige tekst.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

20

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 3. Infrastructuur

Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: De gemeente Leidschendam-Voorburg hecht grote waarde aan de volgende infra- projecten: een parallelstructuur gebundeld aan de A4, waardoor ook de kern en het glas in Stompwijk beter ontsloten worden en het landelijk gebied gespaard worden resp. de doortrekking van de Noordsingel naar de parallelstructuur A4. Bij de Schakelzone rond de Binckhorst zal de ontwikkeling van de infrastructuur integraal moeten worden meegenomen in een ontwerpproces. De indicatieve trajecten voor de verlenging van de Noordsingel en de ontsluiting van Stompwijk op de A4 staan op de projectenkaart voor de auto in de periode 2015-2030. De gemeente LeidschendamVoorburg wil deze belangrijke infrastructurele projecten voor 2015 op de kaart krijgen. Dit betekent dat er eerder verkenningsstudies gedaan moeten worden om deze projecten ook eerder op de kaart te zetten. Zowel het gebied Midden Delfland als het Duin, Horst en Weidegebied moeten zich verder ontwikkelen en steviger op de kaart worden gezet: een beschermende status en binnen deze status moet de financiering en de besturing van het gebied geregeld worden. E.e.a. wordt verwoord in het Pact van Duivenvoorde en de Gebiedsvisie Stompwijk. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De projecten zijn opgenomen in RSP dan wel Regionale Nota Mobiliteit. Planning voor of na 2015 is gebaseerd op beschikbaarheid financiële dekking voor regionale bijdrage. Gemeente kan verkenning indien gewenst starten. Actie RSP: N.v.t.

4.

Groen (Duin, Horst, Weide/Pact van Duivenvoorde)

Zie Uitwerking in bijlage bij RSP: " Structurerende elementen in RSP over het Groene Goud van Haaglanden in combinatie met gebiedsbegrenzingen op de kaart"

De status opnemen in de structurerende elementen voor de regionale groenstructuur.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

21

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 5. Integraal inrichtingsplan Vlietzone

Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: De gemeenteraad verzoekt het college te bewerkstelligen dat in het RSP wordt vastgelegd dat er één inrichtingsplan voor de Vlietzone wordt opgesteld, waarin "rode" en "groene" investeringen in het gebied tegelijk worden uitgewerkt en waarin de financiering van de groene investeringen is voorzien. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het VO RSP geeft als richtinggevende uitspraken o.a.: "Het groen van Haaglanden ontwikkelen als een samenhangende structuur van aantrekkelijke, goed verbonden en toegankelijke groengebieden" en "Kansen voor groenblauwe ontwikkelingen benutten bij herstructurering van bedrijventerreinen, stedelijke wijken, glastuinbouwgebieden en realisatie van verkeersinfrastructuur". De groen-blauwe verbinding, parallel aan de strandwallenstructuur, vanaf de Vlietlanden in het noordoosten, langs de Vliet, door het Stadslandschap van Rijswijk, langs de Zweth naar de Nieuwe Waterweg, vormt de centrale lengteas van deze groene samenhangende structuur. In de kaart " Ontwikkelbeeld 2030 voor Groen" is voor het centrale deel van deze verbinding de integrale inrichtingsopgave " Centrale schakelzone Haaglanden" opgenomen. Het verzoek om een integraal inrichtingsplan sluit aan bij deze inrichtingsopgave. Wanneer de stand der techniek innovatieve oplossingen geeft om milieuhinder van 'rode' investeringen te beperken, zullen die zeker ook in Haaglanden worden toegepast. Dit sluit aan bij het duurzame karakter van het RSP. Actie RSP: De tekst in het RSP op enkele punten aanpassen en de planning voor het Masterplan Vliet/A12-zone opnemen in het uitvoeringsprogram ma.

6.

Innovatieve oplossingen

De gemeenteraad verzoekt het college in samenwerking met het Stadsgewest en alle betrokken gemeenten ideeën te genereren voor innovatieve oplossingen om de milieuhinder van "rode" investeringen te beperken of te voorkomen.

In de tekst en het structurerend element opnemen dat voor de ontwikkeling van de nieuwe haven de stand der techniek uitgangspunt is. "bij voorkeur en indien mogelijk" (onder andere pagina 81 deel B) schrappen. Het staat er al als "streven naar"

7.

Parallelstructuur A4

De gemeenteraad verzoekt het college te bewerkstelligen dat de tekst in het RSP nadrukkelijk aangeeft dat de parallelstructuur pal aan de A4 gesitueerd moet worden om aantasting van de Vlietzone te voorkomen.

bij voorkeur en indien mogelijk (onder andere pagina 81 deel B)) schrappen? Het staat er al als "streven naar"

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

22

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 8. Parallelstructuur A4 voor het locale verkeer

Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: De gemeenteraad verzoekt het college daarbij te benadrukken dat de parallelstructuur met name is bedoeld voor het locale verkeer. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De parallelstructuur heeft als doel de regionale en zelfs (inter)nationale bereikbaarheid van Haaglanden te verbeteren. Actie RSP: Niet overnemen. De ontvlechting richt zich ook op het regionale verkeer. Niet overnemen. De ontvlechting richt zich ook op regionale verkeer noord-zuid. N.v.t.

9.

Vlietzone: geen toename van regionale en bovenregionale verkeer Vlietzone

De gemeenteraad verzoekt om daarbij ook te voorkomen dat de Vlietzone in Leidschendam-Voorburg te maken krijgt met een toename van het regionale en bovenregionale verkeer, waarvoor immers de NORAH en straks ook het Trekvliettracé bedoeld zijn.

De parallelstructuur is juist bedoeld voor het regionale verkeer, de uitvoering en de inpassing van de weg zal daarbij ook moeten aansluiten.

10.

De gemeenteraad draagt het college op uit te dragen dat de Het Stadsgewest neemt kennis van de visie van de raad van Leidschendam-Voorburg aanzienlijke bezwaren heeft gemeenteraad. Op basis van de diverse reacties zijn de passages tegen de voorstellen, zoals nu voor de Vlietzone opgenomen in over de Vlietzone op diverse punten aangescherpt. het VO RSP. De gemeenteraad draagt het college op om het standpunt van de raad met betrekking tot het VO RSP over de Vlietzone over te brengen aan het bestuur van Haaglanden en daarbij voortdurend, actief en krachtig in te zetten op het behoud van het groene en recreatieve karakter aan de Vlietzone, zoals vastgelegd in het huidige RSP. De gemeenteraad draagt het college op te bevorderen dat uit het Groenfonds van Haaglanden middelen worden aangewend om het groene en recreatieve karakter van de Vlietzone te behouden en verder te versterken. Het Stadsgewest neemt kennis van de visie van de gemeenteraad. Op basis van de diverse reacties zijn de passages over de Vlietzone op diverse punten aangescherpt.

11.

Inzet op behoud van het groene en recreatieve karakter van de Vlietzone

N.v.t.

12.

Groenfonds aanwenden voor behoud en versterking groene en recreatieve karakter Vlietzone

Het Fonds Groen Haaglanden is in ontwikkeling. Een eerste stap hierin is de investeringsagenda Groen Haaglanden bij de RSP tabel " het Groene Goud van Haaglanden". De Vlietzone is hierin opgenomen. Investeringsmogelijkheden voor de integrale ontwikkeling van de Vlietzone vanuit de drie betrokken gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk kunnen de inbreng t.z.t. vanuit het mogelijke Fonds Groen Haaglanden en vanuit externe partijen bevorderen.

De vulling en de besteding van het Groenfonds zijn nog in ontwikkeling.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

23

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 13. Schakelzone Binckhorst

Gemeente Leidschendam-Voorburg 2007/21124 Opmerking: De gemeenteraad draagt het college op hoge prioriteit te geven aan de opstelling van een ontwikkelingsvisie voor het gebied rond het NS station Voorburg mede in relatie tot een hoogwaardig OV-knooppunt met als uitgangspunt een verlenging van het bestaande perron richting Binckhorst. De gemeenteraad draagt het college op hiervoor een interactief proces te volgen waarbij bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en marktpartijen worden betrokken. Reactie Stadsgewest Haaglanden: In de plannen van Den Haag wordt niet a priori uitgegaan van de verlenging van het bestaande perron richting Binckhorst Actie RSP: Het betreft hier een opdracht aan het college.

14.

Ook in Den Haag wordt een open proces gehanteerd met "samenspraak" met belanghebbenden en zeker ook met gemeente Leidschendam-Voorburg. Den Haag heeft al een concept masterplan opgesteld, dat ook enkele keren gepresenteerd is aan Haaglanden en aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op voorhand is niet aan te geven in hoeverre wijzigingen partieel zullen zijn of zullen nopen tot een integrale aanpassing van het RSP. Als wijzigingen ingrijpen op de hoofdlijnen van het RSP is een integrale herijking aan de orde.

Het betreft hier een opdracht aan het college. Het betreft hier een opdracht aan het college. N.v.t.

15.

Plan van aanpak ontwikkelingsvisie Binckhorst Herijking RSP

De gemeenteraad draagt het college op voor 1 mei 2008 een plan van aanpak voor een ontwikkelingsvisie Binckhorst met planning op te stellen en dit plan voor te leggen aan de commissie Openbaar Gebied. De gemeenteraad verzoekt het college te bewerkstellingen dat over de in deel B genoemde herijking van het RSP als dynamische beleidsvisie (m.n. waar het gaat om ontwikkelingen op de woningmarkt en in de financieringsmogelijkheden van de RSP-plannen) duidelijke afspraken gemaakt worden, welke integraal onderdeel zullen uitmaken van het RSP. De gemeenteraad verzoekt het college daarbij aan te dringen op een herijking eens per 4 jaar, waarbij bij voorkeur moet worden aangesloten bij de herijkingfrequenties van de structuurvisies van de omliggende gemeenten. De gemeenteraad verzoekt het college eveneens te bewerkstelligen dat de betrokken gemeenten actief betrokken zullen worden bij deze herijking.

16.

17.

Herijking RSP

De herijkingsfrequentie is afhankelijk van diverse ontwikkelingen die niet planbaar zijn. Het is daarom wenselijk flexibele termijnen te hanteren. Als verlengd lokaal bestuur zal het Stadsgewest de gemeenten goed betrekken bij herijkingen van het regionale ruimtelijke beleid.

N.v.t.

18.

Herijking RSP

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

24

5. Gemeente Midden Delfland
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 1. Algemeen Gemeente Midden Delfland 2007003494. 13.06.2007 Opmerking: Complimenten voor de manier waarop de bestuurders, de gemeenteraad en alle partners bij de opstelling van het VO RSP zijn betrokken. Hierdoor zijn de voor de gemeente Midden Delfland essentiële onderdelen op een goede wijze in het RSP opgenomen. De gemeente verwijst naar haar kernopgaven: openhouden en versterken van het Midden Defland gebied resp. behoud en versterking van de dorpen en buurtschappen. In relatie tot de eerste kernopgave verzoekt de gemeente Midden Delfland om in het ontwerp RSP ook het project Mooi en Vitaal Delfland uit het Urgentie Programma Randstad (Urgentieprogramma Randstad) op te nemen en ruimte te reserveren voor de afspraken die dat kader worden gemaakt.

Reactie Stadsgewest Haaglanden: N.v.t.

Actie RSP: N.v.t.

2.

Openhouden en versterken Midden Delfland gebied

Opnemen in de uitwerking in bijlage bij RSP: " Structurerende elementen in RSP over het Groene Goud van Haaglanden in combinatie met gebiedsbegrenzingen op de kaart" en in de Investeringsagenda voor Groen Haaglanden.

3.

Toerisme, recreatie en leisure

4.

Behoud en versterking dorpen en buurtschappen

Wij verzoeken u om Midden-Delfland ook een plaats te geven De ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige en robuuste in het dragende project toerisme, recreatie en leisure. regionale groenstructuur levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de toeristische en recreatieve structuur. Het versterken van de relatie tussen de stad en het land is hierbij een belangrijk middel. Hier ligt de kracht van Midden-Delfland, die ook tot uiting komt met het UPR-project Mooi en vitaal Delfland. In het kader van het UPR-project zal dit nader worden ingevuld. Daarom is het UPR-project Mooi en vitaal Delfland opgenomen in de top 3+7-tabel. Haaglanden erkent het belang van het instrument maatwerk De gemeente onderschrijft het RSP-standpunt dat voor de N.v.t. ontwikkeling van de dorpen maatwerk noodzakelijk is om hun gegeven de lopende experimenten. Echter, het is een instrument dat zeer terughoudend en dan nog voor een beperkte periode functie in het landschap op een vitale manier te kunnen blijven vervullen. Op basis van de gemeentelijke visie op vitale wordt toegepast. In het bestuurlijk overleg Wonen is afgesproken dat de lopende maatwerkexperimenten eerst zullen worden dorpen wil de gemeente graag met Haaglanden afspraken maken over de wijze waarop dit maatwerk kan worden geëvalueerd alvorens nieuwe aanvragen besproken zullen worden. uitgevoerd. Het al dan niet honoreren van nieuwe aanvragen zal mede worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties van de lopende experimenten.

De diverse UPRprojecten zijn opgenomen in de investeringsagenda en het uitvoeringsprogramma. RSP actualiseren door opnemen UPRprojecten.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

25

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 5. programmering bedrijventerreinen

Gemeente Midden Delfland 2007003494. 13.06.2007 Opmerking: De gemeente pleit voor een gefaseerde uitgifte van bedrijventerreinen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de bedrijvigheid die vooral bijdraagt aan extra werkgelegenheid en economische groei. Vanuit het belang van het gebied Midden-Delfland onderschrijft de gemeente de ondergrondse aanleg van de hoogspanningsleiding Wateringen – Zoetermeer. Ze vraagt zich af welke middelen Haaglanden concreet kan inzetten om het standpunt van het Rijk in positieve zin te beïnvloeden. De gemeente Midden Delfland ondersteunt de inzet voor een kwalitatief hoogwaardig OV. Wel is men van mening dat ook voor het Midden-Delflandgebied een extra slag gemaakt zou moeten worden. Uit het VO RSP blijkt dit echter (nog) niet. Het OV van en naar Midden-Delfland ervaart de gemeente nu als karig en zonder andere inzet zal dat in haar visie zeker zo blijven. De gemeente verzoekt Haaglanden om in het RSP op te nemen dat de inzet van Haaglanden zich ook zal richten op het OV van en naar Midden-Delfland De gemeente Midden Delfland onderschrijft de doelstellingen en de inzet voor een beter milieu. Ze acht het noodzakelijk dat Haaglanden hierop inzet. De gemeente vindt de voorgestelde maatregelen soms wel te ambities en pleit ervoor om de milieudoelstellingen een wat meer realistisch gehalte te geven. De gemeente Midden Delfland onderschrijft de insteek voor een goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving en stemt haar beleid hierop af. Daarbij loopt men, vooral in Maasland en Schipluiden, tegen problemen op die worden veroorzaakt door sluipverkeer. De gemeente streeft ernaar door middel van maatregelen de overlast op korte en langere termijn te beperken. De gemeente verzoekt om, voor zover dat in het vermogen van Haaglanden ligt, om bij te dragen aan oplossingen die het sluipverkeer in Midden-Delfland kunnen beperken.

Reactie Stadsgewest Haaglanden: De profilering van bedrijventerrein is daar zo veel mogelijk op afgestemd, tot uiting komend in onder meer een hoger aandeel 1e klas bedrijvenparken en R&D-locaties. In de bedrijventerreinentabel is de geraamde werkgelegenheid per profiel in 2020 toegevoegd. Het Stadsgewest zet zich in voor het realiseren van een ondergrondse aanleg van de hoogspanningsleiding door lobby en overleg.

Actie RSP: In de tekst aangepaste tabellen bedrijventerreinen opnemen. N.v.t.

6.

380 KV hoogspanningsleiding onder de grond

7.

OV

We zullen graag met de gemeente Midden Delfland overleggen over hoe lijn 38 verbeterd kan worden (lage snelheid als gevolg van gemeentelijke verkeersmaatregelen)

N.v.t.

8.

Milieudoelstellingen

9.

Sluipverkeer

Haaglanden kiest voor hoge milieudoelstellingen die alleen met sterke maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Voor geluid worden in het RSP de wettelijke normen overgenomen. Gemeenten zijn bevoegd in het kader van het lokaal beleid de geluidnormen te specificeren waar zij dat nuttig achten. Het probleem van het sluipverkeer in Midden Delfland wordt door Haaglanden onderkend. Vanuit Haaglanden wordt daarom ook al samen met de gemeente en andere partijen gewerkt aan maatregelen om dit sluipverkeer te verminderen.

De passage over geluidnormen aanpassen.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

26

6. Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Organisatie : Briefnummer: Datum: Betreft: 1. Algemeen Gemeente Pijnacker-Nootdorp EB/AV13423 27.09.2007 Opmerking: Belangrijke onderwerpen in het VO RSP komen overeen met de gemeentelijke toekomstvisie PIT (verstedelijking, infrastructuur, ambities buitengebied, behoud open ruimte, behoud/verdere ontwikkeling/versterking van glas, groen en infrastructuur). De gemeente kan dan ook in grote lijnen instemmen met de doelstellingen en inhoudelijke aandachtspunten in dit VO RSP. Voor de realisatie van de ambities blijft de gemeente rekenen op ondersteuning van het stadsgewest. De omvangrijke woningbouw in Pijnacker-Nootdorp tot ongeveer 2015 is inderdaad vooral bedoeld voor de opvang van de regionale woningbehoefte. Duidelijk is ook aangegeven dat wanneer na deze periode woningen worden gerealiseerd die vooral voor de locale behoefte bestemd zijn. De gemeente Pijnacker-Nootdorp verwacht in verband met de gewenste versterking van de infrastructuur, het groen en het voorzieningennetwerk dat het Stadsgewest Haaglanden zijn bijdrage concretiseert. Uitwerking RSP De gemeente Pijnacker-Nootdorp wijst in het bijzonder op de noodzaak van haar betrokkenheid bij het verwerken van het beleid t.a.v. het groene netwerk in het Groenbeleidsplan. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het Stadsgewest neemt kennis van de instemming van PijnackerNootdorp Actie RSP: N.v.t.

2.

Wonen

Als de VINEX/VINAC productie is gerealiseerd bestaat inderdaad de N.v.t. mogelijkheid dat Pijnacker-Nootdorp primair bouwt om in de locale behoefte te voorzien. De locale markt kan echter niet worden afgeschermd, zodat het eenieder vrijstaat om een woning in Pijnacker-Nootdorp te huren dan wel te kopen. De concrete uitwerking van de visie en ambities naar een investeringsstrategie vindt na vaststelling van het RSP plaats. N.v.t.

3.

4.

Het Stadsgewest betrekt als verlengd lokaal bestuur de gemeenten N.v.t. bij de verdere uitwerking van het beleid.

5.

Groen

De gemeente vindt het van belang bij het Groen de gewenste De concrete uitwerking van de visie en de ambities naar een ontwikkeling, realisatie en het daarvoor verkrijgen van nodige investeringsstrategie vindt na vaststelling van het RSP plaats. middelen verder in beeld te brengen en goed aan te pakken.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

27

Organisatie : Briefnummer: Datum: Betreft: 6. Groen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp EB/AV13423 27.09.2007 Opmerking: De gemeente Pijnacker-Nootdorp vraagt duidelijkheid over de rol en taken van Haaglanden en de wijze waarop gezamenlijke inspanningen worden verricht, bijv. in regionaal en provinciaal verband. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De uitwerking in bijlage bij RSP: " Structurerende elementen in RSP over het Groene Goud van Haaglanden in combinatie met gebiedsbegrenzingen op de kaart" en in de Investeringsagenda voor Groen Haaglanden betreft de gewenste ontwikkeling, de realisatie en de middelen. Bij de investeringsagenda worden de projectverantwoordelijken genoemd. De rol van het Stadsgewest zal per project verschillend zijn, maar steeds wordt e.e.a. geformuleerd vanuit mogelijkheden om vanuit het regionale schaalniveau bij te dragen aan de realisatie en het beheer van het groen(-blauwe) project. De diverse opmerkingen bij kaarten en tekst worden verwerkt. Actie RSP: N.v.t.

7.

Algemeen

8.

RSP conform WRO

De gemeente wijst op de bijlage bij de reactiebrief waarin opmerkingen staan die eerder in het voorlopig ontwerp RSPproces gemaakt zijn op het concept-voorlopig ontwerp RSP en die niet in het voorlopig ontwerp RSP zijn verwerkt. Deze opmerkingen richten zich op de status, de toepassing van de planologische instrumenten, de invulling en de betekenis van het kaartmateriaal. Daarnaast wijst men op specifieke tekstopmerkingen rond het VO RSP. Naast de planologische helderheid met betrekking tot de groene en glastuinbouwgebieden biedt de fase van het opstellen van het ontwerp RSP de gelegenheid om de investeringen die nodig zijn om de ambities van het Stadsgewest waar te kunnen maken ook helder in beeld te brengen. Daarbij komt ook een h heldere invulling van de verantwoordelijkheden van betrokken partijen aan de orde. Men blijft graag intensief betrokken bij het opstellen van het ontwerp RSP om gezamenlijk de gewenste resultaten te bereiken.

De opmerkingen worden verwerkt.

In de investeringsagenda wordt voor zover op dit moment mogelijk N.v.t. nader invulling aan het groen gegeven. Verder is dit een onderdeel van de uitwerking van de investeringsstrategie na vaststelling van het RSP en van de invulling van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden medio 2008.

9.

Algemeen

Het Stadsgewest betrekt als verlengd lokaal bestuur de gemeenten N.v.t. bij de verdere uitwerking van het beleid.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

28

7. Gemeente Rijswijk
Organisatie Briefnummer Datum Betreft: 1. Algemeen Gemeente Rijswijk 07.0022455/DGZ 13.06.2007 Opmerking Reactie Stadsgewest Haaglanden Actie RSP N.v.t.

De gemeente Rijswijk heeft waardering voor de manier waarop We nemen hier kennis van. Haaglanden met de benodigde daadkracht en inventiviteit het RSP-proces heeft geleid en vormgegeven. "Van belang voor ons allen binnen het Stadsgewest is nu", schrijft de gemeente," om dit momentum vast te houden bij de uitwerking van het nieuwe RSP." Rijswijk kan en wil haar bijdrage leveren binnen Haaglanden. Daarbij liggen er vier majeure opgaven te wachten: de Landgoederenzone, de Plaspoelpolder, de ondertunneling van de Beatrixlaan en de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid. De opgaven zijn opgenomen in voorlopig ontwerp-RSP

2.

Rijswijk wil bijdragen aan Haaglanden en kent vier majeure opgaven.

N.v.t.

3.

Financieringsstrategie De gemeente Rijswijk vraagt aandacht voor de financiële opgave m.b.t. de landgoederenzone. Het bestaande karakter gecombineerd met de regionale ambitie, biedt slechts beperkte mogelijkheden om via de "rood-voor-rood" gedachte externe kostendragers te genereren.

N.v.t. Het Fonds Groen Haaglanden is in ontwikkeling. Een eerste stap hierin is de investeringsagenda Groen Haaglanden bij de RSP tabel " het Groene Goud van Haaglanden". De Landgoederenzone Rijswijk is hierin opgenomen. Investeringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de Landgoederenzone vanuit de betrokken gemeente Rijswijk, maar mogelijk ook vanuit Den Haag, kunnen de inbreng t.z.t. vanuit het mogelijke Fonds Groen Haaglanden en door externe partijen bevorderen. Het project Noordpolder van het Waterkader Haaglanden vindt zijn doorwerking in investeringen in de Landgoederenzone. Voor een andere groene investering in Rijswijk, de renovatie van het Stadslandschap in Rijswijk-Zuid biedt de integrale gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid (Sion 't Haantje) mogelijkheden. Een integrale benadering van dit gebied betekent de uitwerking van de richtinggevende uitspraak in het RSP over groen: "Kansen voor groen-blauwe ontwikkelingen benutten bij de herstructurering van bedrijventerreinen, stedelijke wijken, glastuinbouwgebieden en de realisatie van verkeersinfrastructuur".

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

29

Organisatie Briefnummer Datum Betreft: 4.

Gemeente Rijswijk 07.0022455/DGZ 13.06.2007 Opmerking * Intensivering, duurzaamheid en innovatie komen bij de gebieden Binckhorst en A4/Vlietzone zeer nadrukkelijk aan de orde. * T.a.v. de Binckhorst is een goede bereikbaarheid een voorwaarde, bijv. Trekvliettracé. De gemeente vraagt Haaglanden dan ook uitdrukkelijk de volgordelijkheid van ontwikkelingen in dit gebied te bewaken. Reactie Stadsgewest Haaglanden Sluit aan bij voorgenomen beleid. Actie RSP N.v.t.

5.

In de tekst over de Binckhorst (blz. 71) wordt de N.v.t. voorwaardelijkheid van goede bereikbaarheid ten behoeve van de ontwikkelopgave van de Binckhorst aangegeven. N.v.t.

6.

Binckhorst

Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de Vlietzone * Ten aanzien van de A4/Vlietzone geldt hetzelfde, waarbij aanvullend de leefbaarheidseffecten van de nieuw te realiseren wordt de OV-ontsluiting in samenhang met de stedenbouwkundige invulling onderzocht. ontsluitingen en de in dit gebied mogelijk te realiseren milieuhinderlijke bedrijvigheid niet onderschat dienen te worden. De gemeente Rijswijk refereert aan het gunstige vestigingsklimaat voor technologische bedrijven in de Plaspoelpolder dat als een verbinding element tussen de Internationale Stad Den haag en het kenniscentrum TIC Delft kan (blijven) functioneren. . Rijswijk is verontrust door de recente ontwikkelingen rond de A4-corridor. De gemeente hoopt dat het bestuur van Haaglanden in overleg met de bovenregionale partners een maximale inzet zal plegen om een duurzame bereikbaarheid van onze regio in de toekomst toch te bewerkstelligen. De regio staat voor een behoorlijke opgave. Vanuit haar woonvisie zal Rijswijk daarbinnen haar bijdrage van 5000 woningen tot 2020 leveren. Rol Plaspoelpolder in tekst aanvullen.

8.

A4/Vlietzone

E.e.a. wordt opgenomen in de tekst van deel B.

9.

A4-corridor

Haaglanden is voorstander van de realisatie van de A4-corridor N.v.t. inclusief de A4 Midden Delfland (IODS). In Zuidvleugelverband en waar mogelijk elders maakt Haaglanden zich hier sterk voor.

10.

Woningbouw

-

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

30

Organisatie Briefnummer Datum Betreft: 11. Oefenlocatie Hulpverleningsregio

Gemeente Rijswijk 07.0022455/DGZ 13.06.2007 Opmerking In aansluiting op de eerdere brief dd.23 november 2006 vraagt de gemeente nogmaals om aandacht te besteden aan de problematiek rondom de locatie voor de Hulpverleningsregio haaglanden in Rijswijk. Dit mede in het licht van het binnen afzienbare tijd samengaan van de negen brandweerkorpsen in de regio Haaglanden, waardoor de huidige oefenlocatie in de Landgoederenzone volstrekt onvoldoende en te belastend is voor dit groengebied in Rijswijk. Reactie Stadsgewest Haaglanden De uitwerking in bijlage bij RSP: " Structurele elementen in RSP over het Groene Goud van Haaglanden in combinatie met gebiedsbegrenzingen op de kaart" en in de Investeringsagenda voor Groen Haaglanden betreft gewenst ontwikkeling, realisatie en middelen. Bij de Landgoederenzone Rijswijk zal de problematiek rondom de Hulpverleningsregio Haaglanden in Rijswijk toegevoegd worden. Actie RSP De wenselijkheid van het uitplaatsen van de oefenlocatie in de tekst opnemen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

31

8. Gemeente Schiedam
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 1. RO en VV Gemeente Schiedam 07UIT06012 26.09.2007 Opmerking: Het voorgestane VV-mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid sluit niet aan bij de speerpunten rond het versterken van de stedelijke en economische functies en het versterken van de groenstructuur en de open ruimte. Schiedam ondersteunt van harte de voorkeur van het VO RSP voor de Oranjetunnel boven de Blankenburgtunnel. Schiedam ziet de belangrijke functie van de Veilingroute voor de internationale ontsluiting van de Greenport. De gemeente kan niet ontdekken wat de A4 toevoegt. Ook in de inpassing conform het IODS-convenant houdt de A4 nadelige effecten voor het MiddenDelflandgebied. De aanleg van de A4 is strijdig met het VO RSP-beleid tot het behoud en de versterking van het Midden Delfland gebied. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Haaglanden heeft nog geen voorkeur voor de locatie van een nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg. Het Oranjetracé is van de voorgestelde alternatieven de enige die binnen het gebied van de regio Haaglanden ligt en is daarom aangegeven. Nadere studie zal moeten uitwijzen welk tracé de voorkeur geniet. (in de tekst op blz. 114 de term Oranjetracé verwijderen. in de kaart de tunnel niet als pijl maar alleen als nummer aangeven.) Actie RSP: Zowel de tekst als de kaart aanpassen.

2.

VV

Deze punten zijn onderdeel van de verdere uitwerking A4 IOS. De in het RSP geconstateerde behoefte aan een filevrije Beneluxtunnel verhoudt zich in de visie van de gemeente Schiedam eveneens slecht tot de aanleg van de A4 Midden Delfland. De weg genereert nieuw verkeer en zal tot meer files leiden. Een mogelijk groter probleem zal zich bij Ypenburg aandienen, als daar de Veilingroute, A4 Midden Delfland en A13 op zeer korte afstand bij elkaar komen. Gemeente verwijst naar het Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid voor de Randstad, dat bij de brief gevoegd is. Met het plan worden zowel economische als milieudoelstellingen relatief eenvoudig en op korte termijn bereikt. Schiedam doet de suggestie om het Deltaplan, waaronder het snelbussysteem, te betrekken bij de RSPplannen voor een optimale bereikbaarheid (actualisatie Regionale Nota Mobiliteit) en de door Haaglanden nagestreefde ruimtelijke ontwikkelingen. Samenwerking met de stedelijke regio ten zuiden van MiddenDelfland over de uitwerking van de toekomstvisie MiddenDelfland zal leiden tot een versterking van het gebied en van de betekenis en de toegankelijkheid voor de stedeling. In programma "Openbaar vervoer naar een hoger plan"" (OVHP) wordt al voorzien in het inleggen van HOV-buslijnen, daar waar onvoldoende vraag voor railvervoer verwacht wordt.

N.v.t.

3.

VV

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

32

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 4. Regiopark Midden Delfland

Gemeente Schiedam 07UIT06012 26.09.2007 Opmerking: Schiedam ondersteunt dat de toekomstvisie Midden Delfland 2025 in het VO RSP wordt overgenomen. Tevens is men positief over het streven om Midden Delfland tot provinciaal landschap te bestempelen en daarmee een juridisch kader te scheppen waarmee dit bijzondere landschap kan worden behouden, nu naar verwachting in 2008 de beschermende werking van de Reconstructiewet zal vervallen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Samenwerking met de stedelijke regio ten zuiden van MiddenDelfland over de uitwerking van de toekomstvisie MiddenDelfland zal leiden tot een versterking van het gebied en van de betekenis en de toegankelijkheid voor de stedeling. Actie RSP: Deze partijen toevoegen in het uitvoeringsprogramma.

5.

Stimulering OV middels Stedenbaan

De reactie van de gemeente Schiedam ondersteunt de inzet van De gemeente Schiedam is het eens met het streven om de Haaglanden realisering van Stedenbaan ruimtelijk mogelijk te maken, waarbij de gemeente wijst op de meerwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen in Schiedam (Schiedam Centrum/Schieveste, Kethel). In Zuidvleugelverband zijn deze stations van belang voor de versterking van de onderlinge relaties tussen de stadsregio's Haaglanden en Rotterdam. Daarin past ook de totstandkoming van een volledig viersporig traject tussen Den Haag en Rotterdam. De gemeente Schiedam vindt het dan ook terecht dat dit viersporig traject in het VO RSP terugkomt. In het VO RSP spreekt Haaglanden zich uit voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam Airport. De gemeente Schiedam is tegen een verdere ontwikkeling van Rotterdam Airport als die gepaard gaat met langere openstelling ('s nachts) en meer vliegbewegingen. Schiedam voorziet voor Rotterdam Airport vooral een ontwikkeling van het zakelijke vliegverkeer, waarbij het toeristische vliegverkeer wordt teruggedrongen. In de tekst over de ontwikkeling van Rotterdam Airport toegevoegd dat deze binnen de milieurandvoorwaarden dient plaats te vinden.

N.v.t.

6.

Rotterdam Airport

De tekst aanvullen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

33

9. Gemeente Wassenaar
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 1. Algemeen Gemeente Wassenaar 07036175/vgolb 28.09.2007 Opmerking: Belangrijke strategische doelstellingen van de gemeente Wassenaar op het gebied van groen, verkeer en vervoer en wonen zijn in het algemeen goed verwerkt in het VO RSP, waarvoor men Haaglanden complimenteert. Met landschapsstructuur, ecologische verbindingszones en landgoedkarakter als inrichtingsprincipes zijn de nieuwe functies in de visie van de gemeente Wassenaar gerelateerd aan de draf- en rensport en geen instituten. De gemeente Wassenaar verzoekt om op blz.. 83 "Duindigt en omgeving"", de 8e regel van onderen te schrappen of "het institutenmilieu" te schrappen. Deze regel kan er als volgt uitzien: " .... functies (golfsport). Hierbij kan worden gedacht aan leisure & .... Reactie Stadsgewest Haaglanden: Ondersteuning beleid Actie RSP: N.v.t.

2.

Kaart 1 ontwikkelingsbeeld Haaglanden 20230: Duindigt/ Deel B, blz. 83.

De tekst aanpassen. Overnemen. Tevens in de tweede alinea achter Landgoederen Verbinden toevoegen: " De cultuurhistorie van de landgoederen is een uniek 'selling point' dat in toeristisch opzicht beter benut kan worden. Door middel van recreatieve routestructuren voor wandelaars, fietsers en ruiters zal het gebied ook van betekenis zijn voor de recreant uit de stedelijke omgeving.

3.

Deel B blz. 84: Groene De gemeente Wassenaar verzoekt om de tekst op blz. 84 over Buffer Valkenburg de groene buffer aan te passen. Het commentaar bevat hiervoor een tekstvoorstel.

De voorgestelde De tekst sluit grotendeels aan bij de visie van Haaglanden. Voor tekst meenemen bij de Rijnlandroute ten westen van de A44 staat een goede de aanpassing afweging tussen het Korte Vliettracé en het N11-tracé voorop, waarbij het uitgangspunt een minimaal ruimtebeslag in de groene buffer is door de aansluiting van een eventueel N11-tracé te realiseren bij de knoop Leiden-west. in de periode tot 2010 starten betrokken partijen met studie naar nut, noodzaak, haalbaarheid en oplossend vermogen van inpassing. De planning aanpassen.

4.

Inpassing infrastructuur

Om het leefklimaat binnen het Stadsgewest te verbeteren vindt de gemeente Wassenaar dat een hogere prioriteit voor de inpassing van de infrastructuur op zijn plaats is. Dit geldt zowel voor de fasering als voor de investeringen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

34

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 5. Prioriteren ondertunneling N 44/ A44

Gemeente Wassenaar 07036175/vgolb 28.09.2007 Opmerking: Het VO-RSP vermeldt dat voor de ondertunneling van de N44 bij Haaglanden mogelijk pas na 2015 gelden beschikbaar zijn. Gelet op de groene ambities voor de Groene buffer Valkenburg en de dynamiek in dit gebied dient ondertunneling van de A44/N44 tussen de kruising met de Oude Rijn en Maaldrift de hoogste prioriteit te krijgen. De studie naar de ondertunneling van de hele N44 verdient ook een hogere prioriteit dat ze nu heeft. In het kader van het programma "Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan" denkt de gemeente Wassenaar dat het goed is om de HOV-verbinding tussen Valkenburg en Den Haag te laten aansluiten op de RijnGouwe lijn. Vanuit de ontwikkeling van Stedenbaan en het groeiend aandeel van de trein in de verbinding Leiden-Den Haag ligt er in de visie van Wassenaar een grote kans om de verbinding Wassenaar - Voorschoten meer inhoud te geven. De gemeente ziet deze verbinding graag in perspectief geplaatst resp. dat hieraan al op korte termijn invulling gegegeven wordt. T.a.v. het fietsnetwerk wil de gemeente Wassenaar t.b.v. een evenwichtiger opbouw van het fietsnetwerk een dwarsverbinding toegevoegd zien. Deze verbinding zou in het verlengde moeten liggen van de fietsroute die via Zoetermeer en Voorschoten naar Wassenaar gaat. Het lijkt nuttig om deze route door te trekken via De Kieviet naar de route langs de kust. Nabij Lentevreugd, op de grens tussen Haaglanden en Holland Rijnland, zou een fietsroute richting de kust een grote aanwinst zijn voor het recreatieve netwerk. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Tot en met 2015 is het budget belegd met project en zijn geen financiën beschikbaar bij Haaglanden. Primair moet Wassenaar het nut, de noodzaak, de haalbaarheid en het oplossend vermogen van de ondertunneling aantonen. Actie RSP: N.v.t.

6.

OV

Een verbinding Wassenaar - station Voorschoten is de laatste jaren al vaak bestudeerd. Steeds was de uitkomst dat er onvoldoende vervoervraag is voor deze verbinding. Als er omstandigheden zijn die dit weer opportuun maken zal de verbinding opnieuw in studie worden genomen.

N.v.t.

7.

Fietsnetwerk

In het kader van een volgende actualisatie van het regionale N.v.t. fietsroutenetwerk, waarbij de recreatieve component wordt betrokken (start 2008), zullen we dit voorstel mee in overweging nemen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

35

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 9. Groen

Gemeente Wassenaar 07036175/vgolb 28.09.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: De sturing wordt uitgewerkt m.b.v. de structurerende elementen voor de regionale groenstructuur. N.v.t.

Het ontwerp-RSP geeft uitwerking aan de structurerende Nu het RSP onder de huidige WRO valt wordt het tot elementen voor de regionale groene structuur. toetsingskader voor bestemmingsplannen en vrijstellingsprocedures. Er wordt overwogen om de groene gebieden met groene contouren op kaart aan te geven. De begrenzing van de gebieden moet nader bepaald worden. De uitwerking moet in nauw overleg met Wassenaar plaatsvinden. Na vaststelling van het RSP wordt de investeringsstrategie De RSP-ambities om de grote groengebieden en groene uitgewerkt. verbindingen te behouden en te versterken vinden grote instemming bij de gemeente Wassenaar. Deze ambities vergen meer dan alleen kaderstellende en richtinggevende uitspraken: een uitvoeringsstrategie die de ontwikkeling van bouwlocaties en infrastructuur gelijk op laat gaan met de groeninrichting resp. een financieringsstrategie voor de groenstructuur om de realisering van rood, zwart en groen gelijk op te kunnen laten gaan. De gemeente vraagt Haaglanden uitdrukkelijk om hiermee rekening te houden in het vervolgtraject bij de uitwerking van de uitvoeringsstrategie- en financieringsstrategie. De kaart Ontwikkelbeeld 2030 Auto vermeldt een studie voor het tracé van de Rijnlandroute. De gemeente ziet daar graag een daadwerkelijke verbinding opgenomen en verzoekt de dikkere donkere lijn die de A44 aangeeft te laten afbuigen in de richting van de A4. Een dergelijk tracé faciliteert het verkeer en biedt mogelijkheden de A44 gedeeltelijk te downgraden. De gemeente Wassenaar vraagt aandacht voor de afstemming van de RSP-ambities met de visies van de omliggende regio's, bijv. de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland De Rijnlandroute is nog in studie; er is nog geen voorkeurstracé aangewezen. De Rijnlandroute valt buiten de regio Haaglanden, het aangeven van een eigen voorkeurstracé valt buiten onze bevoegdheden.

10. Afstemming projecten

10. Kaart Ontwikkelbeeld 2030 Auto

N.v.t.

11. Algemeen

RSP wordt voorgelegd en besproken met aangrenzende regio's.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

36

10.

Gemeente Westland
Gemeente Westland AVB/07-18626 21.06.2007 Opmerking De gemeente Westland constateert dat de Greenportvisie in belangrijke mate in het VO RSP is verwerkt. De gemeente kan daarom in hoofdzaak met het VO RSP instemmen. De Gemeenteraad van de gemeente Westland geeft aan dat ze zeker tot 2020 geen wenselijkheid en mogelijkheid ziet voor een verbinding met Randstadrail en zet in op de geplande doelgroepenstrook voor vracht- en hoogwaardig busvervoer langs de N 213 Reactie Stadsgewest Haaglanden Actie RSP N.v.t.

Organisatie: Briefnummer Datum: Betreft: 1. Algemeen

2.

VV: Randstadrail en nieuwbouw

In het kader van het programma "OV naar een Hoger Plan" wordt N.v.t. voor het Westland uitwerking gegeven aan verbetering van de OVbereikbaarheid per bus. De verbreding van de N211/N213 is als planstudie fase B project opgenomen voor de periode 2015-2030; dit kan eventueel als bus-/vrachtwagenstrook. In de structurerende elementen voor het duurzaam glas geven we de herstructurering en de integrale benadering een plaats. In de structurerende elementen duurzaam glas geven we ruimte aan de innovatieve Greenportgerelateerde bedrijven. N.v.t.

3.

Herstructurering en Glastuinbouw

Op diverse plaatsen is in de Greenportteksten uitgebreid aandacht Naast de aandacht voor de herstructurering van voor de herstructurering en het belang van de integrale bedrijventerreinen wordt de aandacht voor de benadering. Het structurerende element duurzaam glas dient in herstructurering van de glastuinbouw (samen met de het verlengde hiervan te liggen. De nadere invulling en uitvoering infrastructuur) gemist. Dit onderwerp heeft voor de Greenport een hoge prioriteit. Aan dit onderwerp dient vanuit ervan is de verantwoordelijkheid de stadsgewestelijke een integrale benadering alsnog aandacht te worden glastuinbouwgemeenten zelf. Het Stadsgewest heeft hierbij een besteed. faciliterende rol. Waar de Greenportvisie de ambitie heeft om in te zetten op versterking van de glastuinbouwcluster m.b.t. kennis en innovatie wordt in het VO RSP naar het oordeel van de gemeente Westland onvoldoende aandacht aan dit aspect besteed. Zij verzoekt dit onderwerp in het ontwerp RSP alsnog op te nemen. Naar de mening van de gemeente Westland kleven aan de instelling van regionale fondsen de nodige bezwaren. Instemmen met het VO RSP houdt daarom zeker (nog) niet in dat de gemeente achter een dergelijke ontwikkeling staat. Op diverse plaatsen is in de Greenportteksten uitgebreid aandacht voor kennis en innovatie. Het structurerende element duurzaam glas dient in het verlengde hiervan te liggen.

4.

Kennis en innovatie in de glastuinbouw

5.

Paragraaf 14.2 Financiering: kansen regionale fondsvorming t.b.v. realisatie ambities RSP

Het RSP benoemt mogelijke instrumenten. Verdere besluitvorming vindt plaats in goed overleg met de betrokken gemeenten en andere partijen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

37

11.

Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer 24.10.2007 Opmerking: Op basis van Notitie “Zienswijze college B&W gemeente Zoetermeer op voorlopig ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020” dd 17 september 2007 komt de gemeente Zoetermeer met een aantal opmerkingen Een aantrekkelijke regio zijn en blijven voor bestaande en nieuwe inwoners betekent aansluiten bij hun behoeften en te zorgen voor structurele arbeidsplaatsen. De vertaling in het VO van de internationale concurrentiepositie van de Randstad en het Stadsgewest Haaglanden krijgt in verhouding tot andere eisen die aan het leven in Haaglanden gesteld worden erg veel aandacht. Om tot een goede afweging van belangen en ruimteclaims te komen acht de gemeente het noodzakelijk dat ook andere eisen bij de uitwerking in het VO uitgebreid de aandacht krijgen. In de visie van de gemeente Zoetermeer is de vraag of de verdere groei van de ruimtevraag naar woningen, bedrijven en kantoren voldoende binnen Haaglanden gefaciliteerd kan worden zonder afbreuk te doen aan randvoorwaarden als kwaliteit, duurzaamheid en de instandhouding van het groen. De voorgestelde verdichting in het stedelijk gebied kan leiden tot woonvormen die niet aansluiten op de behoefte van huidige en toekomstige inwoners. Dit trekt geen mensen aan en heeft daarmee een averechts effect. Derhalve stelt gemeente voor om nog eens vanuit de kwaliteit van het wonen te bezien of er uiteindelijk wel voldoende nieuwe aantrekkelijke stedelijke woonvormen en vormen van intensief ruimtegebruik kunnen worden ontwikkeld. Als we daar op voorhand niet zeker van zijn rijst de vraag of daarmee niet nadrukkelijker rekening moet worden gehouden en de ambities op de onderscheiden beleidsterreinen moeten worden bijgesteld. Het RSP bevat een compleet pakket aan ambities en projecten waarin de internationale concurrentiepositie én de kwaliteit van leven van de bewoners van Haaglanden een plaats hebben. Kwaliteit van leven van een regio is immers ook een belangrijke basis voor een wervend vestigingsklimaat. Zoals de ambities op het gebied van de regionale groenstructuur, de diverse kanten van het sociale aspect van de ruimtelijke ontwikkeling van Haaglanden en de inzet voor een duurzame mobiliteit.

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 1. Algemeen

Reactie Stadsgewest Haaglanden:

Actie RSP: N.v.t.

2.

Aantrekkelijke regio

N.v.t.

3.

Ruimclaims

Het RSP geeft nadrukkelijk aan dat de binnenstedelijke bouwopgave moet worden ingevuld op een wijze die aansluit bij de wensen van de markt. Het gaat om het ontwikkelen van vernieuwende aantrekkelijke binnenstedelijke woonmilieus. De voortgang van de uitvoering van het RSP zal worden gevolgd, zodat indien nodig het beleid kan worden aangepast.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

38

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 4. Groei van ruimte voor bedrijven en kantoren.

Gemeente Zoetermeer 24.10.2007 Opmerking: De gemeente Zoetermeer vraagt zich af of de prognoses voor de groei van ruimte voor bedrijven en kantoren niet te veel extrapolaties zijn van ontwikkelingen uit het verleden. Vanuit bedrijfseconomische aspecten, maar ook uit andere gronden zal de overheid een beleid moeten voeren om meer creatief en innovatief gebruik van de ruimte te bevorderen. Transformatie van bestaande bedrijventerreinen naar een andere functionele invulling bijv. wonen behoort in Haaglanden uitdrukkelijker in beeld te komen. Het onderzoek naar mogelijkheden moet voortvarend worden opgepakt om tijdig met de voorbereidingen te kunnen beginnen.

Reactie Stadsgewest Haaglanden: De ramingen van de vraag naar bedrijvigheid in Haaglanden baseren zich op de Bedrijfslokatiemonitor van het CPB. Dit zorgt voor een stevige onderbouwing van de toekomstige vraag naar ruimte voor werken in Haaglanden. Iets voor 2020 zal in Haaglanden de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen op zijn. De periode tot 2020 moet daarom worden gebruikt om te komen tot creatievere vormen van ruimtegebruik die een intensiever ruimtegebruik mogelijk maken door bijvoorbeeld gestapeld bouwen of gemengd gebruik. Vanwege de toekomstige schaarste aan ruimte voor werken is het Stadsgewest terughoudend met het transformeren van bestaande bedrijventerreinen naar woonlocaties. Het RSP geeft een hoge prioriteit aan openbaar vervoer en fiets. Tezamen met een pakket maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen langs OV (Stedenbaan en LOB) en de kilometerprijs van het Rijk maakt dit het mogelijk de groei van de automobiliteit te beperken. De OV-verbinding naar Delft zal in Zoetermeer meer indicatief op de kaart worden gezet.

Actie RSP: N.v.t.

5.

OV

6.

Groen

7.

Herijking Toekomstvisie Zoetermeer

De verbetering en uitbreiding van het OV dient in de ogen van de gemeente Zoetermeer een dusdanig hoge prioriteit gegeven worden dat het gebruik van de auto ook daadwerkelijk wordt beïnvloed en investeringen in de aaneg van nieuwe en uitbreiding van bestaande wegen op termijn waar mogelijk beperkt kunnen worden. Ten aanzien van de voorgestelde OVverbinding naar Delft en Leiden geeft de gemeente aan dat het bij de verbinding naar Delft niet gaat over het Katwijkerlaantracé (zie B&W notitie) en voor de verbinding met Leiden het tracé door de wijk Seghwaert in aansluiting met de Rijn-Gouwelijn is gereserveerd. De gemeente staat positief t.o.v. een Groenfonds t.b.v. de ontwikkeling van de groenstructuren in en om de stad. De grenzen van Haaglanden zijn voor hen daarbij niet alleen bepalend voor investeringen in de groenstructuur. De meerwaarde van de groenstructuur voor de inwoners van Haaglanden moet leidend zijn voor de bijdrage aan de investeringen binnen en buiten Haaglanden Zoetermeer is gestart met de herijking van haar Toekomstvisie, die eind 2007/begin 2008 tot een afrondende besluitvorming komt. De uitkomsten van dit traject zullen de uiteindelijke beoordeling van het definitief ontwerp RSP Haaglanden bepalen.

OV-verbinding Delft in Zoetermeer meer indicatief op kaart zetten.

Het Stadsgewest waardeert de constructieve houding van de gemeente Zoetermeer. In 2008 wordt verdere invulling gegeven aan het Groenfonds.

N.v.t.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

39

12.

Gemeente Lansingerland

Organisatie Datum: Betreft: 1. Algemeen

:

Gemeente Lansingerland UO714920 13.06.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: N.v.t.

Briefnummer :

Haaglanden neemt hier kennis van. De gemeente Lansingerland heeft bij de voorbereiding van haar reactie op het VO RSP niet primair gekeken naar de beleidsmatige en visie-inhoudelijke aspecten, maar zich gericht op vooral de ruimtelijke ontwikkelingen en plannen op het gebied van infrastructuur, die betrekking hebben en/of van invloed zijn op ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen. Zij constateert dat ontwikkelingen als Prisma/Bleizo, Groenzone, Zuidplaspolder en plannen op het gebied van infrastructuur aansluiten op de eigen gemeentelijke visie. Men ziet daarom geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

40

13.

GGD ZHW
GGD ZHW Dir0434.brf 20.09.2007 Opmerking: GGD ZHW is content met de aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving, voor fietspaden GGD ZHW stelt dat de aanleg van hoogspanningslijnen en GSM/UMTS-zendmasten in de directe woonomgeving negatieve invloed kan hebben op de beleving van het woon- en leefgenot. De GGD ZHW refereert in dit kader aan de notitie betreffende hoogspanningslijnen en GSM/UMTS-antennes die de GGD ZHW zomer 2007 aan Haaglanden heeft gezonden Reactie Stadsgewest Haaglanden: Geen aanpassing nodig Actie RSP: N.v.t.

Organisatie Briefnummers Datum Betreft: 1. algemeen

2.

Hoogspanningslijnen

3.

Monitoring/Effectrappo GGD ZHW stelt voor om naast de effecten op het milieu ook de rtage effecten van het RSP op de volksgezondheid in beeld te brengen. Hiertoe kan de door het Ministerie van VROM ontwikkelde gezondheidseffectscreening (GES) gehanteerd worden. Indien Haaglanden hiertoe overgaan is de GGD ZHW gaarne bereid om behulpzaam te zijn om het traject verder in gang te zetten.

De Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 van het Milieu en Natuur Planbureau geeft eveneens aan dat hoogspanningslijnen door het open gebied een negatieve invloed heeft de aantrekkelijkheid van deze gebieden. Het Stadsgewest zet zich in voor de versterking en verbetering van de groengebieden in Haaglanden. Reden voor het Stadsgewest om richting het ministerie van EZ en de Tweede Kamer met klem te pleiten voor ondergrondse aanleg in de belangrijke groengebieden van Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In het Uitvoeringsprogramma RSP wordt opgenomen dat het inzetten van de gezondheidseffectscreening wordt uitgewerkt ten behoeve van het toekomstige ruimtelijk relevante beleid.

N.v.t.

E.e.a. wordt opgenomen in het uitvoeringsprogram ma RSP voor het toekomstig beleid.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

41

14.

Hoogheemraadschap van Delfland
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Hoogheemraadschap van Delfland 651044 27.09.2007 Opmerking: Het VO RSP koppelt water zoveel mogelijk aan groen. Delfland stelt voor om gezamenlijk te bekijken hoe het regionale groene en blauwe netwerk zo effectief mogelijk ingericht kunnen worden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het is vanzelfsprekend dat Delfland betrokken wordt bij de regionale plannen voor het groen en duurzaamheid. Daarnaast stimuleert het Stadsgewest Haaglanden de vroegtijdige samenwerking bij ruimtelijke plannen van gemeenten met waterschappen. Actie RSP: Delfland wordt ook in het vervolgproces RSP actief betrokken bij de verdere uitwerking van het groen/blauwe netwerk. Het belang hiervan wordt benoemd in de tekst van de waterparagraaf.

1.

Groen/Blauw

2.

Groen/Blauw

Delfland is van mening dat ook in het binnenstedelijke gebied de koppeling van groen en water zoveel mogelijk gehanteerd moet worden en dat ook in niet-groene binnenstedelijke gebieden ruimte voor water gemaakt moet worden.

Op de waterkaart is aangegeven dat dit IWO is. Het gaat hier om de integrale wateropgave. Via gemeentelijke waterplannen en waterstructuurvisies wordt dit uitgewerkt. Het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden geeft daarvoor de randvoorwaarden. In de tekst wordt dit verduidelijkt.

3.

Waterplannen

Delfland vraagt Haaglanden om in het ontwerp en definitieve RSP het belang van waterplannen te benadrukken en daarbij te vermelden dat elke waterstaatkundige eenheid moet voldoen aan de gestelde waterbergingsnormen.

In Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden is afgesproken dat de waterplannen door de gemeenten gemaakt moeten worden voor een vastgestelde datum. Daarin is tevens bepaald dat de waterbergingsnormen gehaald moeten worden. In de tekst zal hier dieper worden ingegaan dan enkel te verwijzen naar de regionale afspraken met de gemeenten

In de tekst zal hier dieper worden ingegaan dan enkel te verwijzen naar de regionale afspraken met de gemeenten. De voorgestelde toevoeging wordt overgenomen in de tekst.

4.

Herstructurering glastuinbouw

De voorgestelde toevoeging wordt overgenomen in de tekst. Men vraagt de zinsnede "Herstructurering glastuinbouw Het is een verbetering van wat bedoeld wordt met wordt benut voor duurzame energie en duurzame product." uit te breiden tot "Herstructurering glastuinbouw wordt benut herstructurering van duurzaam glas. voor duurzame energie, duurzame productie en duurzame inrichting (lees waterberging en ecologie)".

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

42

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 5. Klimaatbestendig

Hoogheemraadschap van Delfland 651044 27.09.2007 Opmerking: Delfland wil samen met Haaglanden vormgeven aan een nadere uitwerking van de (ruimtelijke) consequenties voor klimaatadaptatie. Vanuit de vele nog bestaande onzekerheden over de klimaatstudies, de consequenties voor het ruimtebeslag en de ruimteclaims van water(-aspecten) wil het Hoogheemraadschap Delfland graag samen met Haaglanden studeren op de consequenties voor de langere termijn. Delfland is van mening dat in het RSP in ieder geval geen definitieve maatregelen opgenomen worden rond de Vlietzone, voordat er voldoende duidelijkheid is over de ruimtelijke consequenties van de klimaatstudies, waarbij er voldoende reserveruimte geserveerd moet worden voor toekomstige waterberging, zodat evt. tegenvallende uitkomsten van klimaatstudies en het adaptatieprogramma gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de Waterkansenkaart 2004 van Delfland acht het Hoogheemraadschap Delfland het wenselijk om de 15 procent laagste delen van polders waarin nieuwe ontwikkelingen gepland zijn, te vrijwaren van kwetsbare ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om het in het VO RSP als nieuwe woongebied/stedelijke herstructurering aangeduid gebied ten noordwesten van De Lier, het als nieuwe bedrijventerrein aangeduide gebied ten noordwesten van Pijnacker-Nootdorp en het gebied 't Haantje in Rijswijk Reactie Stadsgewest Haaglanden: Via het Innovatieproject Waterkader Haaglanden zal een en ander verder vorm krijgen, zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma. Dit is ondersteuning van het beleid van Haaglanden. Voortdurend overleg over de wateropgave blijft noodzakelijk en is ook vastgelegd in het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden. In het Uitvoeringsprogramma opnemen als evaluatie regionaal bestuursakkoord water Conform de afspraken in het Regionaal Bestuursakkoord Akkoord Water Haaglanden dient bij de ontwikkeling van de Vlietzone rekening gehouden te worden met voldoende waterberging conform de normen. Delfland moet dan ook vroeg bij de planvorming van Den Haag betrokken worden. Tevens is het van belang de natuurvriendelijke oevers als randvoorwaarde mee te nemen in de planvorming In de tekst zal aangegeven worden dat bij nieuwe ontwikkelingen in polders 15 procent van de laagste delen niet ingericht wordt voor kwetsbare functies zoals bedrijven en wonen. Voor de lokale ontwikkelingen zullen vooral de gemeente een vroegtijdig overleg met het Waterschap moeten entameren. Dit is opgenomen in het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden. Actie RSP: E.e.a. wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma RSP. E.e.a. wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma RSP.

6.

Klimaatbestendig

7.

Vlietzone

Deze opmerking wordt meegenomen in de tekst van de paragraaf over de Vlietzone in deel B.

8.

De tekst wordt in deze zin aangepast.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

43

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 9.

Hoogheemraadschap van Delfland 651044 27.09.2007 Opmerking: Om veiligheid te kunnen bieden in relatie tot de klimaatontwikkelingen verzoekt het Hoogheemraadschap Delfland Haaglanden om in de tekst het belang van de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszones en aan te geven dat dergelijke zones een plek toebehoort in (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Delfland vraagt om de afvalwaterzuiveringsinstallaties weer te geven op bijv. de kaart Ambities 2030 klimaatadaptatie, water en & kust. In de Atlas mist Delfland een aparte kaart ontwikkelbeeld 2030 voor water. Een dergelijke kaart is volgens Delfland een aanvulling op de Atlas en biedt de gelegenheid om de 15% laagste delen van polders duidelijk aan te duiden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het RSP is te globaal om dit op kaarten aan te geven. In de tekst wordt het belang van de bescherming van kades toegevoegd voor de vormgeving van gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit proces verloopt via de watertoets. Actie RSP: De tekst wordt in deze zin aangepast.

10.

Dit wordt aangegeven op een nieuwe kaart voor de waterkwaliteit

Er wordt een nieuwe kaart voor de waterkwaliteit toegevoegd. De tekst wordt aangepast. Op de kaart is e.e.a. moeilijk in te passen. Een aparte kaart voor de waterkwaliteit wordt toegevoegd met daarop de waterlichamen, waterparels, zwemwateren en rioolwaterzuiveringen De kaart wordt in deze zin verhelderd en aangepast.

11. Atlas

De toegevoegde waarde op de tekst is miniem en moeilijk in te passen op deze kaart. Het is onderdeel van de integrale opgave voor de regio. In de tekst wordt de 15% van de laagste delen genoemd.

12. Doorwerking provinciaal beleid

Een aparte kaart voor de waterkwaliteit wordt toegevoegd met Het Hoogheemraadschap Delfland constateert dat bepaalde daarop de waterlichamen, waterparels, zwemwateren en elementen van het huidige provinciale beleid, zoals rioolwaterzuiveringen. neergelegd in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu ZuidHolland, niet terugkomen op de kaartbeelden bijv. de zwemwateren en waterparels. Haaglanden wordt gevraagd te overwegen de zwemwateren en waterparels op te nemen in het RSP. Op de kaart Ambities 2030 klimaatadaptatie , water en kust wordt voor seizoen- en calamiteitenberging één symbool gebruikt. Delfland vraagt Haaglanden om geen combinatie te hanteren in de legenda omdat dit de suggesties kan wekken dat een calamiteitenberging ook als seizoensberging kan dienen, terwijl een calamiteitenberging te allen tijde gebruikt moet kunnen worden en dus leeg moet zijn. De kaart wordt aangepast zodat duidelijk wordt wat met de symbolen bedoeld wordt.

13. Kaart Ambities 2030 Klimaatadaptatie

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

44

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 14. Integrale wateropgave stedelijk gebied en/of glas

Hoogheemraadschap van Delfland 651044 27.09.2007 Opmerking: Het Hoogheemraadschap Delfland vraagt Haaglanden om in het RSP aan te geven wat precies met "integrale wateropgave stedelijk gebieden en/of glas" bedoeld wordt, hoe groot de opgave is en waar de begrenzingen van deze legenda-eenheid op de plankaart gelegen zijn? Delfland vraagt ook wat er met de legenda-eenheid "aandachtsgebied grondwater" bedoeld wordt. In tegenstelling tot het Hoogheemraadschap Rijnland heeft het Hoogheemraadschap Delfland geen plannen ontwikkeld met maatregelen om inklinking tegen te gaan. Het plaatsen van deze legenda-eenheid in het beheersgebied van Delfland acht het Hoogheemraadschap Delfland dan ook niet passend. Delfland constateert dat het aantal gebieden waar extra oppervlaktewater zou moeten worden gecreëerd (gebiedsbeheer gericht op het creëren van extra open water) groter is dan het aantal dat op kaart vermeld wordt. Dit geldt namelijk voor alle gebieden waar een bergingstekort is berekend. De indirecte vraag aan Haaglanden is om dit aan te passen. Hoogheemraadschap van Delfland heeft veel waardering voor de rond het VO RSP geïnitieerde samenwerking en gaat er vanuit in de toekomst nauw betrokken te worden bij het RSP en de daarop volgende uitwerkingen Reactie Stadsgewest Haaglanden: In de tekst wordt aangegeven dat het hier gaat om de integrale wateropgave voor het stedelijk gebied zoals opgenomen in de gemeentelijk waterplannen, die de gemeenten gemaakt hebben of nog moeten afronden. De aanduiding IWO (Uitschrijven) doelt op de afspraken in gemeentelijke waterplannen, conform het Regionaal Bestuursakkoord Waterkader Haaglanden De legenda wordt aangepast in aandachtsgebied grondwater problematiek In de legenda wordt deze beschrijving aangepast. Enkel wordt genoemd dat het hier gaat om tegengaan van inklinking. Het opzetten van het peil is planologisch niet overal mogelijk gezien de huidige functies. De legenda wordt aangepast in de aanduiding gebied met extra mogelijkheden waterberging. In de andere gebieden dient ook aan de norm voldaan te worden zoals opgenomen in het regionaal bestuursakkoord water Haaglanden. Actie RSP: In de tekst wordt een verwijzing naar de gemeentelijke waterplannen opgenomen. De legenda wordt aangepast. In de legenda wordt deze beschrijving aangepast.

15.

Aandachtsgebied grondwater

16. Inklinking

17. Water

De legenda wordt aangepast.

18. Algemeen

De samenwerking met Delfland wordt met voortvarendheid voortgezet samen met de gemeenten en het gezamenlijke innovatieproject Waterkader Haaglanden. Ook in de toekomst zal Haaglanden het waterbelang vroeg in de planvorming van projecten inbrengen.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

45

15.

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Organisatie Datum: Betreft: : Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 200.709.701 22.08.2007 Opmerking: Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard constateert dat het beheersgebied slechts voor een klein deel binnen de grenzen van Haaglanden valt. De kwesties aangaande het waterbeheer worden gedekt in het Waterplan Zoetermeer. Men gaat ervan uit dat het Regionaal Structuurplan met dit plan in overeenstemming is en ziet daarom geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie op het VO RSP. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Geen aanpassing nodig Actie RSP: N.v.t.

Briefnummer :

1.

Algemeen

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

46

16.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Hoogheemraadschap van Rijnland 07.24381 10.08.2007 Opmerking: Rijnland stemt in met de inhoud van het voorlopig ontwerp RSP voor wat betreft de taakstelling van Rijnland. De voor Rijnland relevante thema’s zijn voldoende en op correcte wijze in het voorlopig ontwerp RSP opgenomen en binnen het beheersgebied zijn nauwelijks functiewijzigingen voorzien. Derhalve kunnen ze instemmen met het VO RSP Haaglanden 2020. Reactie Stadsgewest Haaglanden: We nemen hier kennis van. Actie RSP: N.v.t.

1.

Algemeen

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

47

17.

Stadsregio Rotterdam
: Stadsregio Rotterdam 11461. 20.09.2007 Opmerking: Stadsregio Rotterdam ziet in VO RSP vanuit een gezamenlijk belang en een gezamenlijke inzet kansen voor uitbreiding van de huidige samenwerking: duurzaam groen als buffer tussen de regio's resp. versterking van het netwerk in de Zuidvleugel door beide regio's complementair te ontwikkelen (economie) en adequaat op elkaar te laten aansluiten (infrastructuur) Met de overeenkomsten tussen het RSP 2020 en het RR 2020 ziet de Stadsregio Rotterdam goede mogelijkheden om de provincie Zuid-Holland gezamenlijk van input te voorzien voor de Provinciale Structuurvisie. Ze willen in de komende periode verkennen hoe dit vormgegeven kan worden. Stadsregio Rotterdam merkt op dat in de stuurgroep Zuidplaspolder recent een besluit is genomen over de ontwikkelingen van wonen, groen, bedrijven en glastuinbouw tot 2020. Zij steunen dit besluit en de uitwerking daarvan door de provincie Zuid-Holland en vragen Haaglanden dit ook te onderschrijven. Stadsregio Rotterdam wil kijken naar mogelijkheden van de lightrailverbinding Den Haag - Hoek van Holland. Zij stellen dat het huidige bouwprogramma en ruimtegebruik in het VO RSP niet in een basis voorziet om op dit moment gezamenlijk onderzoek naar de OV-verbinding te doen. Ondanks dat wil de Stadsregio Rotterdam toch graag met Haaglanden de mogelijkheden verkennen om tot 2020 en de periode daarna het OV in dit gebied verder uit te breiden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: SRR als partij waar relevant toevoegen in uitvoeringsprogramma Actie RSP: Stadsregio Rotterdam als partij waar relevant toevoegen in het uitvoeringsprogramma.

Organisatie Datum: Betreft: 1. Algemeen

Briefnummer :

2.

Algemeen

In Uitvoeringsprogramma gezamenlijke inzet naar Provinciale Structuurvisie opnemen

3.

Zuidplaspolder

4.

VV

In het uitvoeringsprogramma de gezamenlijke inzet naar de Provinciale Structuurvisie opnemen Op termijn (vanaf 2015) zal de Zuidplaspolder opvang moeten Wonen, EZ bieden voor overloop van bedrijven uit Haaglanden, gezien de eindigheid van bedrijventerreinaanbod in deze regio. In de eerste plaats gaat het om logistieke centra, waarvoor de geraamde vraag het aanbod in Haaglanden met circa 40 ha. te boven gaat. Lightrail door het Westland wordt ongewenst bevonden. Een lightrailverbinding Genoemde verkenning voeren we graag met SRR uit. door het Westland wordt ongewenst bevonden. Genoemde verkenning voeren we graag met SRR uit.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

48

18.

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Na2544 28.09.2007 Opmerking:

Organisatie : Briefnummer : Datum: Betreft: 1. Algemeen

Reactie Stadsgewest Haaglanden:

Actie RSP: N.v.t.

2.

3.

Duinwaterbedrijf complimenteert Haaglanden met het nieuwe, ambitieuze, overzichtelijke en leesbare plan, waarin veel aspecten met betrekking tot het buitengebied aan bod komen. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de Combinatie productie van drinkwater en het beheer van de natuurgebieden waterwinning en waarin dit plaatsvindt (Solleveld, Meijendel en deels Berkheide). natuurbeheer goed waarborgen in Daarom is het voor hen van groot belang dat de combinatie Groenstructuur en RSP waterwinning en natuurbeheer duidelijk in de visie over de regionale groenstructuur van het RSP terugkomt en daarin gewaarborgd wordt. Afstemming functies Duingebieden kennen meerdere op elkaar afgestemde functies. duingebieden Door de verschillende aspecten in het VO RSP niet overal integraal te beschouwen is het voor het Duinwaterbedrijf ZuidHolland niet duidelijk wat de invloed van sommige van deze aspecten op ons duingebied zullen zijn.

De groenstructuur van Haaglanden is uitgewerkt is planologisch uitgewerkt via het structurerend element "Groene Goud van Haaglanden". In de Natura 2000 gebieden is waterwinning in combinatie met natuurbeheer mogelijk. Tevens is in de regioparken de functie van waterwinning toegestaan

Natura 2000 opnemen in structurerende elementen groen.

4.

Deel B uitwerking visie naar regionale agenda

5.

Algemeen

Het structurerende element voor de duinen gaat uit van de Natura 2000-status. Als gemeenten ontwikkelingen zoals opgenomen in het RSP uitwerken in masterplannen of gebiedsvisies zullen waar nodig passende beoordelingen uitgevoerd moeten gaan worden. De Plan-MER bij het RSP bevat hiervoor op basis van de strategische hoofdlijnen van het RSP een eerste inschatting. Het Duinwaterbedrijf vindt de aspecten t.a.v. de grondstructuur Via het structurerend element van het "Groene Goud van Haaglanden" is dit verder uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het minder uitwerkt dan andere aspecten. Het belang van de groen moet dit verder uitgewerkt worden in gebiedsvisies en realisatie van groene corridors van de duinen naar het achterland onderschrijft men van harte. De uitwerking van de landschapsontwikkelingsplannen die regionaal getoetst worden. totstandkoming van deze groene corridors en in het bijzonder hoe wordt omgegaan met de barrières A4 en A44 is voor hen onduidelijk. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland wil als natuurbeherende instantie Het Stadsgewest waardeert de constructieve houding van het bij het proces betrokken zijn en blijven. Duinwaterbedrijf.

N.v.t.

Groen-blauwe schakels opnemen in structurerend element groen.

Het Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland nemen we mee in het uitvoeringsprogramma groen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

49

19.

Kamer van Koophandel Haaglanden
Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: De Kamer van Koophandel Haaglanden (KvK) verwachtte dat de ambitie om als regio binnen de Randstad op hoogniveau de concurrentie met andere Europese regio's aan te gaan leidend zou zijn. In tegenstelling daarmee ervaren zij het VO-RSP als een optelsom van gemeentelijke wensen: niet het belang van de regio, maar het belang van de individuele gemeenten voert de boventoon. De KvK ervaart dit als een gemiste kans om de meerwaarde van het Stadsgewest Haaglanden te laten zien. Algemeen Het VO-RSP geeft in de visie van de KvK niet aan hoe Haaglanden wil inspelen op de nieuwe WRO en de ontwikkelingsplanologische insteek. De Kamer van Koophandel zou graag zien dat op een aantal punten duidelijke piketpalen geslagen worden en heldere kaders worden neergezet waarbinnen de Haaglandengemeenten verdere ontwikkeling moeten dan wel kunnen vormgeven. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De Kamer van Koophandel Haaglanden heeft helaas de sterke focus op de bijdrage van Haaglanden aan de concurrentiepositie van de Randstad gemist. Door in het RSP de economische pijlers van Haaglanden te benoemen en de gemeentelijke inzet hierop te richten ontstaat regionale meerwaarde en economische vitaliteit. Wel kan de eigen positie van de regio Haaglanden meer in het perspectief van de concurrentie met andere stedelijke regio’s worden geplaatst. Het ontwerp-RSP gaat nader in op de rol van het Regionaal Structuurplan in relatie tot de Wet ruimtelijke ordening en de Provinciale Structuurvisie. Voor de onderdelen duurzaam glas en de regionale groene structuur werkt het ontwerp RSP structurerende elementen uit. Actie RSP: De eigen positie ten opzichte van andere Noordwest Europese regio’s opnemen.

1.

2.

Het ontwerp-RSP gaat nader in op de rol van het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 in relatie tot de Wet ruimtelijke ordening en de Provinciale Structuurvisie. Voor de onderdelen duurzaam glas en de regionale groene structuur werkt het ontwerp RSP structurerende elementen uit.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

50

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 3. Bedrijventerreinen

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: Bij de toekomstige behoefteberekening voor bedrijventerreinen is uitgegaan van ca 15% ruimtewinst door herstructurering en de opvang van kleinschalige stadsgebonden bedrijvigheid in lagere milieucategorieën in zich daarvoor lenende woonwijken. De Kamer van Koophandel vindt dat dit in de paragraaf "Behoefte aan bedrijventerreinen" duidelijker aangegeven moet worden en dat dit als opdracht aan de gemeenten mee moet worden gegeven. Gemeenten moeten meer dan alleen stimuleren en de opdracht krijgen bedrijfsruimte te realiseren die voldoet aan de eisen van de doelgroep. Laad- en losmogelijkheden zijn hierbij belangrijke aspecten. Om tekorten te voorkomen zullen bedrijvenlocaties overeind moeten blijven en mag slechts in uitzonderingssituaties (gedeeltelijke) transformatie aan de orde zijn. De KvK constateert dat het in het VO-RSP blijft bij een constatering dat er in potentie voldoende ruimte is om de vraag naar bedrijventerreinen op te vangen. Een nadere uitwerking ontbreekt hiervan ontbreekt. Ook is onduidelijk waar de compenserende 15 ha. uitgeefbaar bedrijfsoppervlakte in Rijswijk gerealiseerd worden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: In de CPB-behoefteramingen is met enige intensivering rekening gehouden, deze ramingen zijn in het RSP overgenomen. Het ontwikkelings- en herstructureringsprogramma dat uit het RSP voorvloeit voorziet erin dat een aandeel van 25 procent werkterreinen behouden blijft en dat op circa 4 procent van het areaal functiemenging mogelijk wordt. In de bedrijventerreinstrategie kan nader worden vastgelegd dat gemeenten op deze locaties ruimte voor genoemde doelgroep reserveren. Waar transformatie mogelijk wordt geacht, wordt dat in de bedrijventerreinenstrategie limitatief opgesomd. Laad- en losfaciliteiten zijn aspecten die niet op RSP- maar op inrichtingsniveau spelen. Actie RSP: De actuele raming opnemen in het RSP.

4.

De raming is geactualiseerd. Zie § 1.3.2.

De actuele raming opnemen in het RSP.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

51

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 6.

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: Een 30 ha. zou gecompenseerd moeten worden door het creëren van een bedrijventerrein voor milieuhinderlijke bedrijven. De KvK stelt dat het nog te bezien is of dit voornemen realiseerbaar is. Het is nog in studie binnen de gemeente Den Haag. Er zijn diverse niet of nauwelijks weg te nemen obstakels (versterking karakter van groene en recreatieve schakel, Drievliet, Trekvliettracé, bedrijventerrein Westvlietweg, historische bruggen, geplande woningbouw) om een dergelijk terrein hier te realiseren. Vlietzone is voor de regio van een te grote waarde om daar dergelijke bedrijven op te vangen. Haaglanden zou alles op alles moeten zetten om een minder kostbare locatie voor deze bedrijvigheid te vinden. De Kamer denkt hierbij aan de locatie (rond) Sion 't Haantje. Uiteraard onder de nadrukkelijke voorwarde dat de grondgebiedgemeente financiële compensatie vanuit de regio ontvangt. Bij Prisma zou volledigheidshalve aangewezenen moeten worden dat de gemeente Lansingerland niet tot de regio Haaglanden behoort. KvK constateert dat de Gavi-kavel een nieuwe bestemming krijgt en zijn bestemming als Eersteklas Bedrijvenpark, evt. gecombineerd met innovatieve detailhandel/leisurefunctie lijkt kwijt te zijn, terwijl deze bestemming in een absolute behoefte voorziet. Dit in tegenstelling tot de nu voorziene bestemming Wonen met evt. een mix van bedrijvigheid. Woningen die niet nodig lijken te zijn. Gezien de noodzaak ook andere functies als Groen en bedrijventerreinen in voldoende mate te behouden een onwenselijke situatie. In de visie van de KvK is onduidelijk waar de tot 2020 benodigde 450 ha. bedrijventerrein gerealiseerd zullen worden. Ze ziet dat graag in een duidelijk taakstellend overzicht, gedifferentieerd naar segment in het structuurplan opgenomen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De raming is geactualiseerd. Zie § 1.3.2. Actie RSP: De actuele raming opnemen in het RSP.

7.

De raming is geactualiseerd. Zie § 1.3.2. De Gavi-kavel is hierin opgenomen als een eerste-klasbedrijvenpark met een oppervlakte van 17 ha. netto. Het gewenste gebiedsprofiel blijft een gemengd stedelijk gebied, zoals vermeld in de tekst op pagina 82. De legenda bij de projectenkaart wordt gewijzigd. In plaats van "toekomstig woongebied met substantiële ruimte voor werken" wordt nu opgenomen "toekomstig hoogwaardig werkgebied met ruimte voor wonen" De raming is geactualiseerd. Zie § 1.3.2.

De actuele raming opnemen en legenda projectenkaart wijzigen.

8.

De actuele raming opnemen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

52

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 9.

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: KvK onderschrijft de prioriteit voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Verandering van de huidige praktijk vraagt dat het roer drastisch omgegooid wordt en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen, afspraken met het bedrijfsleven maken. De KvK ziet het RSP als het document bij uitstek waarin hierover dwingende afspraken gemaakt kunnen worden. De oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij met vereveningsinstrumentarium ziet de KvK als een onmisbaar vehikel voor de herstructureringsopgave. Ze zou graag zien dat dit onderwerp als prioriteit in het RSP wordt opgenomen. De KvK onderschrijft het voornemen om het behoud van het areaal duurzaam als richtinggevende uitspraak mee te nemen, die in het ontwerp als concrete beleidsbeslissing wil garanderen dat aan de saldo nulbenadering van de provincie Zuid-Holland uitvoering wordt gegegeven. De ontwikkeling van een zgn. Crystal Palace acht de KvK van groot belang voor de regio en verwijst hierbij de naar de Gebiedsvisie Midden Delfland. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

Voor de aanpak op regionaal niveau bestaat een breed draagvlak. N.v.t. In de bedrijventerreinenstrategie wordt een afsprakenkader opgenomen dat het Stadsgewest en de -gemeenten committeert.

10.

Voor de aanpak op regionaal niveau bestaat een breed draagvlak. Opnemen in het uitEr is een studie naar de vormgeving daarvan in gang gezet en er voeringsprogramma is een eerste consultatie van het bedrijfsleven gehouden. RSP.

11. Glas

Ondersteuning beleid.

N.v.t.

12. Glas/Groen

Ondersteuning beleid.

N.v.t.

13. Groen

De ambitie om het landelijk gebied meer onderdeel te laten uitmaken van het toeristisch recreatief aanbod juicht de KvK van harte toe, mits ondernemers die zorgdragen voor beheer en onderhoud van het groen voldoende ruimte krijgen voor een gezonde bedrijfsvoering.

Ondersteuning beleid.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

53

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 14.

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: Het voorstel "harde" groengebieden in te stellen heeft de sympathie van de KvK op voorwaarde dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en de toegankelijkheid van deze gebieden en wordt aangegeven welke groengebieden niet langer een beschermde status hebben. Het voorstel om de Westvlietweg/Jan Thijssenweg te downgraden tot een groene recreatieve verbinding merkt de KvK op dat dit geen nadelige gevolgen mag hebben voor de ontsluiting van het bedrijventerreinen Westvlietweg. KvK wil ADO gepositioneerd zien als multifunctioneel stadion voor de gehele regio. Zij missen de A4/A12 locatie als plek voor bijzondere leisurevoorziening met onderschikte detailhandel, zoals is voorzien in de Structuurvisie Detailhandel. In het RSP moet de ambitie opgenomen worden dat grootschalige leisurevoorzieningen, met name Buijtenpark en Van Tuyllpark in Zoetermeer, en Kijkduin/Den Haag, een goede aansluiting krijgen op Randstadrail. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Bij de structurerende elementen voor de regionale groene structuur horen plankaarten ter begrenzing van de gebieden. De kwaliteitsinvesteringen zijn onderdeel van de nog uit te werken investeringsstrategie en van het beleidsplan/uitvoeringsprogramma groen Haaglanden. Bij de voorgestelde downgrading is vooral de bedoeling om de doorgaande functie van de Westvlietweg/ Jan Thijssenweg te beperken. De bereikbaarheid van bedrijven en woningen langs deze wegen blijf gewaarborgd. Het RSP benoemt voor voorzieningen van (boven)regionale reikwijdte de 'leisure-as' Den Haag-Zoetermeer, het ADO-stadion is onderdeel van die as en een leisurevoorziening op zich. De A4/A12 locatie is een strategische reserve voor werkfuncties, RSP noch structuurvisie detailhandel voorziet thans in verdere leisurefuncties c.a. aldaar. N.v.t. Actie RSP: N.v.t.

15. Leisure

16. Leisure

N.v.t. Van genoemde voorzieningen is Kijkduin via lijn 23 goed aangesloten op Randstadrail bij het Savorin Lohmanplein. De voorzieningen in Zoetermeer blijken typisch autobestemmingen te zijn omdat de sporters vaak omvangrijke equipement met zich meenemen.

17. Congres

De KvK mist aandacht voor congresvoorzieningen. Er is behoefte aan een locatie die past bij de internationale ambitie van de regio. Met het verdwijnen van zalen bij het World Forum Convention Centre - het voormalige Congresgebouw moet hier op korte termijn een oplossing voor komen.

Toegevoegd zal worden: in het zakelijk toerisme is het mogelijk om Haaglanden meer te ontwikkelen als congresregio, in het kielzog van de economische pijlers vrede, recht, en veiligheid en kennis en innovatie. Een aantrekkelijke nieuwe congreslocatie is hiervoor noodzakelijk.

Deze tekst toevoegen.

18. Scheveningen Haven

In het VO-RSP ontbreekt nog het plan voor ScheveningenHaven, zoals dit door de gemeente Den Haag is gepresenteerd. De KvK gaat ervan uit, dat dit majeure plan

Het plan is opgenomen in de kaart.

Het plan toevoegen aan het uitvoeringsprogramma RSP.
54

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft:

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: wordt opgenomen in het ontwerp RSP. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

19. Detailhandel

In de visie van de KvK maken ook wijk- en buurtcentra deel uit De structuurvisie detailhandel strekt zich ook uit tot wijk- en van de regionale winkelstructuur en zou graag zien dat deze buurtwinkelcentra. In RSP-kader zijn echter vooral de centra deel gaan uitmaken van het regionale (boven)regionale centra van belang. detailhandelsbeleid.

N.v.t.

20. idem

KvK mist aandacht voor de (toekomstige) positie van de regionale PDV/GDV (uitschrijven!) locatie Megastores

De structuurvisie detailhandel bevestigt de locaties voor GDV (Megastores/Den Haag) en PDV (uitschrijven!) (Leeuwestein/Delft, Woonboulevard/Naaldwijk en Woonhart/Zoetermeer), het RSP sluit daarbij aan.

Megastores als GDV opnemen in de RSPtekst voor de detailhandel.

21. idem

KvK constateert als bottleneck van het goede regionale detailhandelsbeleid een zeer gebrekkige handhaving en naleving van de uitgangspunten van de detailhandelsvisie door de gemeenten. Een daadkrachtiger optreden van Haaglanden is dan ook onmisbaar om het afgesproken beleid ook daadwerkelijk te doen slagen. Een grote uitbreiding van het winkelcentrum In de Boogaard strookt volgens de KvK niet met het vigerende detailhandelsbeleid

De structuurvisie detailhandel legt de verantwoordelijkheid voor handhaving bij de gemeenten. Het Stadsgewest houdt de gemeenten daaraan. In de adviserende werkgroep is de Kamer van Koophandel vertegenwoordigd.

N.v.t.

22. Detailhandel

Volgens de structuurvisie detailhandel is er enige additionele marktruimte, plannen dienen echter vooraf aan het Stadsgewest te worden voorgelegd. In de adviserende werkgroep is de Kamer van Koophandel vertegenwoordigd..

N.v.t.

23. VV

KvK constateert dat er opnieuw studie moet worden gedaan naar een betere benutting van spoorlijnenvoor (multimodaal)goederenvervoer. Dergelijke locaties lenen zich voor het realiseren van transferia.

Binnen Haaglanden is geen sprake van grootschalig N.v.t. producerende industrie die goederenvervoer per rail nodig maakt.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

55

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 24. VV

Kamer van Koophandel Haaglanden S.738-U/AV 14.09.2007 Opmerking: KvK pleit ervoor om de ontwikkeling van een extra oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg te vervroegen. Een dergelijke verbinding kan volgens onderzoek uit private financier gerealiseerd worden en een positief effect hebben op de leefomgeving, veiligheid en bereikbaarheid van de Greenport. Daarom dit punt niet alleen als verre verkenning op nemen in het RSP. Het spreekt voor zich dat de ontsluiting van omvangrijke woningbouwlocaties in de aangrenzende regio's ook voor Haaglanden een belangrijk punt van aandacht zijn. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Onderzoek laat zien dat circa 50 procent van de kosten privaat gedekt kan worden. Voor het overige gaat het om overheidsmiddelen en hebben andere projecten hogere prioriteit voor besteding daarvan. Actie RSP: N.v.t.

25. VV

De verkeersafwikkeling in aangrenzende regio's is ook een aandachtspunt bij Haaglanden . Primair liggen de verantwoordelijkheden binnen de grenzen van Haaglanden. Maar de situatie en ontwikkelingen buiten Haaglanden worden ook in de gaten gehouden.

N.v.t.

26. Algemeen

De KvK Haaglanden constateert dat zij ten onrechte nauwelijks In het uitvoeringsprogramma deel C wordt verduidelijkt dat de genoemd wordt in Deel C bij het overzicht van betrokken KvK valt onder de categorie "bedrijfsleven" organisaties bij de diverse acties.

In het uitvoeringsprogramma deel C wordt verduidelijkt dat de KvK valt onder de categorie "bedrijfsleven"

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

56

20.

N.V. Nederlandse Gasunie
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: N.V. Nederlandse Gasunie TAJW.07.5677 28.09.2007 Opmerking: In antwoord op het verzoek van Haaglanden om een reactie op het VO RSP in het kader van artikel 10 BRO 1985 deelt de N.V. Nederlandse Gasunie mee dat het voorlopig ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 voor hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: We nemen hier kennis van. Actie RSP: N.v.t.

1.

Algemeen

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

57

21.

Provinciale Planologische Commissie
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Provinciale Planologische Commissie 20313056. 26.07.2007 Opmerking: PPC heeft met waardering kennis genomen van het VO-RSP en heeft nog aanleiding tot de volgende opmerkingen: PPC vraagt Haaglanden om aan te geven hoe het VO RSP zich verhoudt tot de provinciale Structuurvisie en hoe toetsing van gemeentelijke streekplannen plaatsvindt. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Waarvan acte Actie RSP: N.v.t.

1. 2.

Algemeen Algemeen/nWro

Het ontwerp-RSP werkt nader uit hoe het RSP zich verhoudt tot Deze punten worden in het ontwerp RSP de Provinciale Structuurvisie. Ook werkt het RSP de uitgewerkt. structurerende elementen voor duurzaam glas en regionaal groen uit, waar de bestemmingsplannen op getoetst zullen gaan worden.

3.

Deel B, blz.152 Samenwerking en afstemming

Het VO-RSP noemt niet het Waterschap. Het verzoek is om dit alsnog aan te vullen en aan te geven hoe de verbinding is gelegd met de omringende regio's en gebieden - zoals Rotterdam, Leiden, Groene Hart, Noordzee - en de visie die hieraan ten grondslag ligt.

Het VO-RSP is ter reactie voorgelegd aan de besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland resp. Schieland en Krimpenerwaard. De reacties zijn verwerkt in het ontwerpRSP.

Het VO-RSP is ter reactie voorgelegd aan de besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland resp. Schieland en Krimpenerwaard. De reacties zijn verwerkt in het ontwerp-RSP.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

58

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 4. Greenports

Provinciale Planologische Commissie 20313056. 26.07.2007 Opmerking: Waar het bij de ontwikkeling van de Greenports gaat om kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, beperkt het VO-RSP zich in de ogen van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) tot het kwantitatieve aspect. De PPC vraagt Haaglanden om te onderzoeken welk areaal aan ruimtelijke reservering nodig is, waarbij onlosmakelijk sanering en herstructurering hoort. Ook vraagt de PPC om duidelijk te maken waar in het kader van de saldo-nulbenadering de compensatie zal plaatsvinden van de 1000 ha. die in Haaglanden is of wordt getransformeerd en hoe dit zich verhoudt met alle andere opgaven in de Provincie ZuidHolland. De PPC vraagt Haaglanden om hierbij rekening te houden met de sterk groeiende toeleveringsindustrie voor de glastuinbouw. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het structurerende element voor duurzaam glas in het ontwerpRSP geeft nadere uitwerking aan de relatie tussen het duurzaam glas en de versterking van de concurrentiepositie van de Greenport. De toename van de toegevoegde waarde van het productieareaal heeft hierin een plaats. De toelichting over het areaal kan worden verduidelijkt (zie § 1.3.2). De verdere uitwerking van de saldo-nulbenadering in de Provincie Zuid-Holland is wat betreft Haaglanden een onderdeel van de Provinciale Structuurvisie. Actie RSP: In de structurerende elementen duurzaam glas ruimte bieden voor andere Greenportgerelateerde bedrijvigheid die de concurrentiepositie van het Greenportcluster versterkt en voor kwaliteitsinvesteringen. De passage over het transformatie-areaal verduidelijken. Een geactualiseerde raming bedrijventerreinen opnemen.

5.

Bedrijvigheid

In tegenstelling tot wat in het VO-RSP wordt gesuggereerd vindt in Haaglanden een proces van afkalving plaats van bedrijvigheid. De PPC verzoekt Haaglanden hier nog op in te gaan.

Directe werkgelegenheid voor lager opgeleiden bieden de clusters toerisme en greenport. Indirect genereren de pijlers internationale dienstverlening en kennis/technologie eveneens werkgelegenheid voor lager opgeleiden in de sfeer van noodzakelijk ondersteunende diensten. Bovendien leidt voorwaardenscheppend beleid voor economische groei tot meer bestedingen in detailhandel en zorg, evenzeer goed voor meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden. De raming van het areaal bedrijventerreinen is geactualiseerd.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

59

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 6. Wonen

Provinciale Planologische Commissie 20313056. 26.07.2007 Opmerking: De PPC onderschrijft met kracht de voortzetting van de herstructurering van minder gewenste woningen. Zij verzoekt Haaglanden om aan te geven hoe voorzien wordt in de grote vraag naar groen stedelijk wonen. Daar er sprake is van een aanmerkelijk kleiner aantal woningen dan het VO-RSP vermeldt, vraagt de PPC voor de Zuidplaspolder de meest recente afspraken in het RSP te vermelden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het is in Haaglanden niet mogelijk om, behalve op de genoemde locaties Rijswijk-Zuid en Vlietzone, buiten het bestaand stedelijk te voldoen aan de vraag naar groenstedelijk wonen. Daarom is de strategie om binnen het stedelijk gebied woonmilieus te ontwikkelen die voor deze doelgroep interessant zijn. Voor de Zuidplaspolder worden de recente afspraken opgenomen. Voorop blijft staan dat behoud en verdere ontwikkeling van het voorzieningenniveau in Haaglanden er om vraagt de koopkrachtige vraag in Haaglanden te blijven bundelen. Actie RSP: De tekst aanpassen.

7.

Verkeer

8.

stimulering OV

De PPC vraagt om in aanloop naar het ontwerp RSP in overleg met Rijkswaterstaat tot een goede afstemming te komen t.a.v. bereikbaarheid en infrastructuur. De ambities voor wonen en werken moeten goed afgestemd worden voor wat betreft de bereikbaarheid. Het VO RSP lijkt sterk aanbodgericht. Veel ontwikkelingen in Haaglanden liggen ongunstig ten opzichte van het OV. Daarom is er meer aandacht nodig voor het stimuleren van het OV-gebruik in Haaglanden. In de plan-MER moet nog beantwoord worden wat het RSP betekent voor de verkeersontwikkeling en het onderliggende wegennet.

Het onderdeel infrastructuur wordt in directe samenhang met de N.v.t. prioritering binnen het verkeer- en vervoerbeleid ontwikkeld. Dit punt komt hiermee aan de orde in het kader van de Samenwerkingsagenda Zuidvleugel. In de definitieve Plan-MER is het streven verkeersberekeningen op te nemen. De stimulering van het OV vindt niet alleen plaats door verbetering van het aanbod, maar ook door de verhoging van de kwaliteit van de ketenmobiliteit (P&R. fietsstallingen) en de communicatie resp. op termijn door invoering van de kilometerprijs door het Rijk. Bevordering van het gebruik van het OV wordt o.a. bewerkstelligd door uitvoering van het programma "OV naar een hoger Plan". Daarnaast vindt er OVmarketing plaats vanuit de vervoerders, het stadsgewest en in Zuidvleugelverband. De verkeersberekeningen opnemen in de PlanMER

9.

Luchtkwaliteit

De PPC verzoekt om in beeld te brengen hoe invulling wordt gegeven aan het aspect luchtkwaliteit en hoe daar bestuurlijk mee wordt omgegaan. Meet name de centrale A4-zone is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

N.v.t Bij elk ruimtelijk plan, ook rond de A4, wordt rekening gehouden met luchtkwaliteitsnormen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor rijkswegen, zoals A4. Met maatregelen kan uitstoot van verontreinigde stoffen worden voorkomen. Rijk, provincie en Stadsgewest bereiden het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor, met maatregelen en financiële middelen om maatregelen te bekostigen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

60

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 10. Rijksbufferzones

Provinciale Planologische Commissie 20313056. 26.07.2007 Opmerking: De PPC vraagt om te verduidelijken op welke wijze invulling gegeven wordt aan de Rijksbufferzones. Dit is primair een taak van de provincie, maar het is tevens van belang aan te geven wat de ideeën van Haaglanden hierover zijn. Cultuurhistorie is in het VO-RSP opgenomen als een belangrijk, kwalitatief onderdeel van de regio (stedelijke aspecten, veenweidegebied, landgoederenzone). De gevolgen van de ontwikkelingen voor de archeologie, cultuurlandschappen en cultuurhistorische elementen zijn echter niet duidelijk. De PPC verzoekt Haaglanden om dit concreet uit te werken op gebiedsniveau en zo nodig op objectniveau. Waar een ontwikkelingsplanologische insteek kan leiden tot conflicten met het belang van de cultuurhistorie pleit de PPC ervoor om daarbij tijdig Cultuurhistorische Effectrapportages en cultuurhistorische analyses uit te voeren, waarbij ingegaan wordt op mogelijke alternatieven. De PPC vraagt aandacht voor de recreatieve waarden en Natura 2000. Vergaande zeewaartse uitbreiding zal met zeer veel meer waardborgen omgeven moeten worden. Natura 2000 stelt grenzen aan zeewaartse uitbreidingsmogelijkheden. Enkele robuuste groene verbindingen in het VO-RSP doorkruisen verstedelijkte gebieden of glastuinbouwgebieden. Onduidelijk is dan ook of die verbindingen gerealiseerd kunnen worden. De PPC verzoekt Haaglanden hierin helderheid te geven en de plannen voor ecologische verbindingen van de Provincie Zuid-Holland meer te betrekken in de plannen. De PPC wijst erop dat er plannen zijn van Brussel en Den Haag voor uitbreiding van de NAVO-vestiging aan de Oude Waalsdorperweg. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het ontwerp-RSP bevat structurerende elementen voor de regionale groene structuur. De uitgangspunten van het Rijksbufferzonebeleid zijn hierin opgenomen. Actie RSP: E.e.a. is verwerkt in de structurerende elementen voor de regionale groenstructuur. Het ontwerp-RSP bevat de kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de regio Haaglanden. Haaglanden zal deze kaart aan de orde stellen bij de advisering over bestemmingsplannen.

11. Cultuurhistorie

Het ontwerp-RSP bevat de kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de regio Haaglanden. Haaglanden zal deze kaart aan de orde stellen bij de advisering over bestemmingsplannen.

12. Natura 2000 en kust

Dit aandachtspunt zal bij de passage over zeewaartse uitbreiding worden toegevoegd.

Aandachtspunt ter plaatse toevoegen.

13. Groen

De realisatie van de diverse groene verbindingen wordt in 2008 uitgewerkt in de investeringsstrategie voor het RSP en het uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. Waar van toepassing legt het ontwerp-RSP een duidelijker relatie met ecologie en biodiversiteit,

De tekst aanpassen en meenemen in de investeringsstrategie RSP en het uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. Het structurerend element Natura 2000 gebied staat de huidige functie toe i.r.t. richtlijnen voor Natura 2000 gebieden.
61

14. NATO

De uitbreiding van de NAVO op de Oude Waalsdorperweg dient planologisch mogelijk gemaakt te worden. Op dit moment is nog niet bekend wat de exacte ruimtelijke implicaties zijn van deze uitbreiding. De plannen moeten passen binnen de richtlijnen van de Natura 2000 gebieden

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft:

Provinciale Planologische Commissie 20313056. 26.07.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: De NAVO-uitbreiding wordt door betrokken partijen verder uitgewerkt.

15. Norfolkterrein

Voor het Norfolkterrein zijn plannen voor hoogbouw. Ten zuiden van dit terrein bevindt zich een voor het Ministerie van Defensie belangrijke kustwachtlocaties met zenders. Omdat hoogbouw storingen kan veroorzaken - wat de veiligheid van de scheepvaart op de Noordzee in gevaar kan brengen - is een bouwbeperking nodig voor dit deel van Scheveningen.

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen de gemeente N.v.t. Den Haag en het Ministerie van Defensie om te onderzoeken of de actuele plannen voor Scheveningen-Haven een belemmering vormen voor de ontvangst en / of bereik van de zenders. Indien dit het geval blijkt te zijn bekijken de gemeente Den Haag en Defensie gezamenlijk welke oplossingen er mogelijk zijn. Op dit moment is er geen reden om uit te gaan van een bouwbeperking.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

62

22.

Provincie Zuid-Holland
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Provincie Zuid-Holland PZH-2007-556488 25.10.2007 Opmerking: De Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft met waardering kennisgenomen van de ambities die in gezamenlijkheid in het VO RSP geformuleerd zijn over de positionering van Haaglanden als internationaal sterke regio. De provincie onderschrijft de inzet van Haaglanden aan de hand van de agenda met 3 gebiedsontwikkelingen en 7 dragende projecten voor een concurrerende Zuidvleugel. PZH stelt voor om de in het RSP opgenomen ambitie en agenda zoveel mogelijk in te bedden in de Provinciale Structuurvisie c.q. Verordening waaraan thans wordt gewerkt. Haaglanden streeft in het RSP naar behoud areaal duurzaam glas (saldo-nul) en behoud en verbetering regionale groengebieden. Tegelijktijd geeft het VO RSP aan dat er 1000 ha. glas verdwijnt uit Haaglanden. In de visie van Haaglanden moet het in de Zuidplaspolder te ontwikkelen gebied van 280 ha. glas uitgebreid worden. PZH geeft aan dat de genoemde 280 ha. zijn vastgelegd in het recent vastgestelde Streekplan, waarin de Zuidplaspolder is opgenomen. De genoemde oppervlakte zal vooralsnog niet verder worden uitgebreid. Reactie Stadsgewest Haaglanden: We werken in dit kader graag samen op. Actie RSP: N.v.t.

1.

Algemeen

2.

Glas

De gevolgen van de transformatie zijn nader uitgewerkt. Zie § 1.3.3. De teksten voor Zuidplaspolder worden aangepast.

De toelichting op de transformatie glas en de tekst over de Zuidplaspolder aanpassen.

3.

Glas

PZH acht het van belang dat het glastuinbouwcomplex binnen De gevolgen van de transformatie zijn nader uitgewerkt. Zie § 1.3.3. Haaglanden, ook voor wat betreft de oppervlakte, in stand gehouden wordt. In dat kader verzoekt PZH de voorstellen met betrekking tot functiewijziging ten opzichte van de glastuinbouw in beeld te brengen en aan te geven hoe die binnen Haaglanden worden gecompenseerd c.q. te beargumenteren waarom andere functies dan glas meer noodzakelijk zijn. Dat gaat dan o.a. om woningbouw en agiogerelateerde bedrijvigheid.

De toelichting op de transformatie glas aanpassen.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

63

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 4. Groen

Provincie Zuid-Holland PZH-2007-556488 25.10.2007 Opmerking: PZH deelt de actieve inzet van Haaglanden t.a.v. een robuuste Groenstructuur. Haaglanden ziet de Rijksbufferzones daarin, in de visie van provincie Zuid-Holland, terecht als een belangrijk onderdeel van die structuur. PZh stelt voor om, vooral voor wat betreft de rijksbufferzones, de inrichtingsmogelijkheden daarvan gezamenlijk nader vorm te geven. De Vlietzone heeft een belangrijke positie in de schakeling stad-land, als onderdeel van de corridor Vlietlanden en Midden Delfland en als uitloop c.q. groengebied van het stedelijk gebied van Den Haag. De voorgestelde functiewijzigingen in de Vlietzone zijn in dat verband naar de mening van PZH nog onvoldoende integraal afgewogen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het Stadsgewest waardeert de constructieve inzet van de provincie Zuid-Holland en geeft graag verder invulling aan de rijksbufferzones. In het ontwerp-RSP worden hiertoe structurerende elementen opgenomen. Actie RSP: N.v.t.

5.

Vlietzone

Voor de Vlietzone blijft een sterke groene structuur een belangrijk N.v.t. uitgangspunt. Een derde van de Vlietzone blijft groen en langs de Vliet wordt een doorgaande groen-recreatieve/ecologische verbinding van 100 meter breed (in relatie tot de aanwezige landgoederen) en 500 meter breed ter hoogte van Park Leeuwenbergh aangehouden. De verdere uitwerking hiervan in relatie tot de rode functies vindt plaats in het Masterplan Vliet/Z12-zone van de gemeente Den Haag. Zoals in het RSP aangegeven is de Vlietzone naast de schakeling in de stad-landrelatie ook een belangrijke schakel in het centrale metropolitane gebied van A4 corridor naar Den Haag centrale zone. En tevens heeft Vlietzone betekenis voor met name de regionale ontsluiting van Haaglanden. Het RSP legt derhalve niet eenzijdig het accent op groen maar betrekt daarbij ook andere relevante aspecten. Het voorstel is dan ook om een integrale visie verder uit te werken. Haaglanden is voorstander van de realisatie van de A4 corridor, inclusief de A4 Delft Schiedam (IODS). evt. tekst verduidelijken

6.

IODS

PZH verzoekt om meer aandacht te schenken aan de A4 in combinatie met IODS met name m.b.t. het faciliteren van de groeiende verkeersstromen in combinatie met de ruimtelijke kwaliteit, alsmede de bestuurlijke aspecten van het project. Tevens is het van belang de samenhang met de nieuwe infrastructuur en de inpassing daarvan aan te geven.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

64

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 7. kustklimaatverandering

Provincie Zuid-Holland PZH-2007-556488 25.10.2007 Opmerking: In het bestuurlijk overleg tussen de heer Verkerk en mevrouw Koop is het belang van een integrale aanpak van de regio in relatie tot kust en klimaatverandering in samen hang met die voor heen Zuid-Holland onderstreept. Dan gaat het voor de langere termijn om de bestuurlijke filosofie rond klimaatadaptatie en voor de middellange termijn om het Waterkader Haaglanden, dat ook elders als voorbeeld kan dienen. Voor de korte termijn verdienen de toegankelijkheid van het kustgebied en de mogelijkheden om functionele verbindingen tussen de kust en het achterland te combineren meer aandacht. Uitgangspunt voor PZH is het integraal en samenhangend ontwikkelen van de kustzone, gekoppeld aan de noodzakelijke uitbreiding van de zone aan het realiseren van meer en een beter bereikbare ruimte voor groen en recreatie in de Zuidvleugel. Het RSP sluit in hoofdlijnen aan op het provinciale beleid. De mobiliteitsparagraaf van het RSP is grotendeels gebaseerd op de in 2005 door Haaglanden vastgestelde Regionale Nota Mobiliteit. PZH verzoekt Haaglanden de reactie van GS daarop van 14 februari 2005 te betrekken bij het RSP. Bij mobiliteitsmanagement wordt aandacht gegeven aan het vervoer van personen en goederen. Dit met name vanwege de plannen m.b.t. de Greenportontwikkeling. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een goede planning van het vervoer per vrachtwagen en het gebruik van alternatieven daarvoor. Omdat het RSP betrekking heeft op de lange termijn ligt nader onderzoek naar nieuwe technologische oplossingen voor de hand. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het Stadsgewest waardeert de constructieve houding van de provincie en werkt graag samen aan de uitwerking van de klimaatbestendigheidsopgave. Het belang van de samenhangende ontwikkeling van de gehele kustzone wordt opgenomen in het ontwerp-RSP. Actie RSP: We werken hieraan graag samen. De tekst behoeft geen aanpassing.

8.

VV

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

65

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 9. Advies

Provincie Zuid-Holland PZH-2007-556488 25.10.2007 Opmerking: Ten aanzien van de hierboven genoemde punten is strijdigheid geconstateerd met het provinciale ruimtelijke beleid. Naast het oordeel over de eventuele bedenkingen tegen het vastgestelde plan zal deze brief de basis vormen voor goedkeuringsproce dure ex artikel 36a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

66

23.

Rijk (ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM)
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: Opmerking: De gezamenlijke Ministeries hebben waardering voor de aandacht en inzet voor een duurzame inrichting van de regio (mobiliteit, wateraanpak, milieudoelstellingen, de binnenstedelijke opgave, de groenontwikkelingen). Zij zien deze als een grote stap voorwaarts voor de regio. Het Rijk verzoekt om de tekst uit het VO RSP : Decentraal wat kan, centraal wat moet" te wijzigen in het motto van de Nota Ruimte "Nationaal wat kan, regionaal wat moet". De Nota Ruimte vraagt de decentrale overheden het voortouw te nemen t.a.v. de transformatieopgave voor de rijksbufferzones. In het VO RSP is het nationale (Geen suggesties) onvoldoende herkenbaar, waardoor de concrete uitwerking kan leiden tot strijdigheden bij de (Geen suggesties) uit de Nota Ruimte. Het Rijk verzoekt om de rijksbufferzones uit de Nota Ruimte op te nemen in een structuurplankaart en het regime van de rijksbufferzones in de betreffende gebieden te expliciteren door aan te geven hoe ontwikkelingen zich dienen te verhouden tot de planologische doelstellingen van het bufferzonebeleid. bijv. stimuleren nieuwe economische dragers vs. vrijwaren van verstedelijking. Het Rijk verzoekt om bij de uitwerking van de Groenaanpak de plannen te concretiseren door aan te geven welke vraag naar groen en recreatievoorzieningen zal optreden en hoe aan deze vraag tegemoet gekomen wordt met de beschikbare rijksmiddelen uit de ILG. Algemeen Het Rijk verzoekt om de rolverdeling tussen Haaglanden en de provincie Zuid-Holland te verduidelijken en aan te tonen waar en wanneer de beschikbare rijks- en regionale middelen worden ingezet. Reactie Stadsgewest Haaglanden: We nemen hier kennis van. Actie RSP: N.v.t. Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792

1.

Algemeen

2.

Sturingsfilosofie

Tekst aanpassen

De tekst aanpassen.

3.

Rijksbufferzonebeleid

Het ontwerp-RSP bevat een structurerend element voor de regionale groenstructuur. Voor het onderdeel Duin, Horst en Weide hierin zijn de beleidsuitgangspunten van het Rijksbufferzonebeleid verwerkt.

De uitgangspunten voor het Rijksbufferzonebeleid zijn verwerkt in de structurerende elementen voor de regionale groenstructuur.

4.

De realisatie van de groene ambities worden in 2008 uitgewerkt in de investeringsstrategie RSP en in het verlengde hiervan het uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden.

De verdere uitwerking vindt plaats in de investeringsstrategie RSP resp. het uitvoeringsprogramma Groen haaglanden.

5.

N.v.t. Ten behoeve van de op te stellen Provinciale Structuurvisie bevat het RSP een aantal uitgangspunten voor de rolverdeling vanuit Haaglanden. De inzet van middelen wordt uitgewerkt in het kader van de investeringsstrategie RSP en in het verlengde hiervan het

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

67

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft:

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. Actie RSP:

6.

Deel B, 10.4.3. Parklandschappen en stad-landovergangen

De gebieden rond Duindigt en de westzijde Zoetermeer (ten Noorden van de A12) bevinden zich in de rijksbufferzone Den Haag - LeidenZoetermeer. Voor de uitwerking van dit gebied wijst het Rijk naar de doelstellingen van het in de Nota Ruimte. (vrijwaren van verstedelijking en transformeren tot recreatieve gebieden)

Het ontwerp-RSP bevat een structurerend element voor de regionale groenstructuur. Voor het onderdeel Duin, Horst en Weide hierin zijn de beleidsuitgangspunten van het Rijksbufferzonebeleid verwerkt.

De uitgangspunten voor het Rijksbufferzonebeleid zijn verwerkt in de structurerende elementen voor de regionale groenstructuur. In het ontwerp RSP is een structurerend element voor duurzaam glas opgenomen.

7.

Greenport

De kaderstellende uitspraak rond Glas wordt beschouwd als een maatregel om het kwantitatieve aspect van de Greenport te regelen. Het Rijk herkent daarin niet het bundelingsbeleid en vraagt zich af of bescherming c.q. bevriezing van het glasareaal haalbaar is gezien de hoge ruimtedruk in Zuid-Holland. De ministeries verzoeken om de aandacht in de kaderstellende uitspraak Glas vooral te richten op de kwalitatieve opgave (modernisering, bereikbaarheid, klimaatbestendigheid, bundeling) in plaats van de kwantitatieve aspecten. Het VO-RSP geeft aan dat Haaglanden in 2020 aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet. De ministeries wijzen erop dat Nederland en ook Haaglanden eerder dan 2020 aan de normen moet voldoen. Vanuit het nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit werkt Haaglanden met het Rijk en de Provincie hieraan mee. De inspanningen en doelstellingen uit het VO RSP op dit beleidsveld verdienen een duidelijkere plek in het RSP, o.a. om de regio hierover goed te informeren.

Het ontwerp-RSP bevat een structurerend element voor het duurzaam glas. Het versterken van de concurrentiepositie van de Greenport door middel van kwaliteitsmaatregelen en het mogelijk maken van meer toegevoegde waarde heeft hier een plaats in.

8.

Luchtkwaliteit

Haaglanden stelt zich ten doel de wettelijke normen in 2015 te halen. De huidige inzichten in de ontwikkelingen van de luchtkwaliteit en de beschikbaarheid van financiële middelen om knelpunten op te lossen, laten zien dat in Haaglanden forse inspanningen moeten worden geleverd om na 2015 geen normoverschrijdingen te hebben. Haaglanden werkt mee aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om hier oplossingen voor te zoeken.

We schrappen het jaartal 2020.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

68

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 9. Nautische Veiligheid

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Scheveningen vervult als kustwachtantennelocatie een belangrijke functie in het kader van de nautische veiligheid. Deze kustwachttaak is een internationale verplichting, uitgevoerd door het Ministerie van Defensie. In de nabijheid van en op terreinen waar zendantennes zijn geplaatst gelden bepaalde bouwbeperkingen. Gezien de ontwikkelingen op het voormalige Norfolkterrein en de plannen voor hoogbouw, verzoekt het Rijk in het kader van de nautische veiligheid restricties op te nemen ter bescherming van de zendantennes. Tevens wordt gevraagd om de ontwikkeling van het Norfolkterrein af te stemmen op de bouwbeperkingen die gelden rond kustwachtlocaties. Bij de uitwerking van het RSP komen tot heldere keuzes voor de regio, zodat de sturende functie van het structuurplan versterkt kan worden. Men vraagt om daarbij aan te sluiten bij de afspraken die gemaakt zijn of worden in andere kaders, zoals het UPR, MIRT. De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod van woonmilieus in Haaglanden is veel groter dan de kwantitatieve mismatch: herstructurering van minder gewenste woonmilieus etc. Dat vraagt om goed in te zoomen op de vraag en het aanbod per regio: een tekort aan groenstedelijke woonmilieus en een overmaat aan buitencentrummilieus. Wil er substantieel tegemoet gekomen worden aan de vraag van de woonconsument dan zal het toevoegen van groenstedelijke milieus breder moeten worden ingevuld dan alleen in Rijswijk-Zuid en in de Vlietzone. Het Rijk adviseert Haaglanden om deze problematiek met prioriteit aan te pakken en op dit punt concrete afspraken te maken met de partners in de regio. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen de gemeente Den Haag en het Ministerie van Defensie om te onderzoeken of de actuele plannen voor Scheveningen-Haven een belemmering vormen voor de ontvangst en / of het bereik van de zenders. Indien dit het geval blijkt te zijn bekijken de gemeente Den Haag en Defensie gezamenlijk welke oplossingen er mogelijk zijn. Op dit moment is er geen reden om uit te gaan van een bouwbeperking. Actie RSP: N.v.t.

11. Algemene aandachtspunten

In de nog uit te werken investeringsstrategie zal nadrukkelijk worden aangesloten bij de afspraken zoals deze worden gemaakt in het kader van Urgentieprogramma Randstad en MIRT. Het is in Haaglanden niet mogelijk om, behalve op de genoemde locaties Rijswijk-Zuid en Vlietzone, buiten het bestaand stedelijk te voldoen aan de vraag naar groenstedelijk wonen. Daarom is de strategie om binnen het stedelijk gebied woonmilieus te ontwikkelen die voor deze doelgroep interessant zijn. Het Stadsgewest hoopt hierbij op een goede samenwerking met het Rijk om tot innovatieve oplossingen te kunnen komen.

N.v.t.

12. Wonen

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

69

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 13. Bedrijventerreinen

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: De ministeries hebben waardering voor de ambitie om de behoefte aan bedrijventerreinen op te vangen in het bestaande stedelijk gebied resp. binnen de bestaande reserveringen. Ze vragen Haaglanden om t.a.v. de reserveringen gedegen onderzoek te doen naar de behoefte aan het type/segmentbedrijfsruimte en daar het aanbod zorgvuldig op af te stemmen, als mede mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik te onderzoeken. De in ontwikkeling zijnde SER-ladder voor bedrijventerreinen kan als leidraad dienen. Men constateert dat de ruimte voor (bepaalde segmenten) bedrijvigheid langzaam maar zeker verdampt in Haaglanden. De ministeries adviseren Haaglanden om inzichtelijk te maken wat de consequenties hiervan zijn voor de regionale economie en de, in de regio ruim vertegenwoordigde, onderkant van de arbeidsmarkt. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: Het ontwerp RSP omvat een tabel van de bedrijventerreinen in Haaglanden en hun oppervlakten in 2020.

14. Zuidplaspolder

Het ontwerp-RSP biedt een duidelijker inzicht in de bedrijventerreinen in Haaglanden in 2020. Voor wat betreft het voorzien in de werkgelegenheid voor lager opgeleide Haaglanders kan ook worden verwezen naar de werkgelegenheid die zal voortkomen uit de vier economische pijlers. Hier liggen diverse kansen banen te creëren voor lager opgeleiden. Directe werkgelegenheid voor lager opgeleiden bieden de clusters toerisme en (weliswaar in afnemende mate) greenport. Indirect genereren de pijlers internationale dienstverlening en kennis/technologie eveneens werkgelegenheid voor lager opgeleiden in de sfeer van noodzakelijk ondersteunende diensten. Bovendien leidt voorwaardenscheppend beleid voor economische groei tot meer bestedingen in detailhandel en zorg, evenzeer goed voor meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Voor de Zuidplaspolder worden in het ontwerp-RSP de De ministeries constateren dat er in de Zuidplas minder woningen recente afspraken opgenomen. Voorop blijft staat dat gebouwd gaan worden dat in het VO RSP genoemd worden; dat er door de kostbare wateropgave geen goedkope huizen gebouwd zullen behoud en verdere ontwikkeling van het voorzieningenniveau in Haaglanden er om vraag worden en dat het beoogde marktconforme, groen-blauwe koopkrachtige vraag in Haaglanden te blijven bundelen. woonmilieu met grondgebonden woningen tegemoet komt aan het tekort aan dit woonmilieu binnen de regio Haaglanden. De ministeries Op langere termijn (na 2020/2030) zou de Zuidplaspolder aanvullend hierop als "ventiel" in beeld kunnen komen. vinden het in die zin opmerkelijk dat Haaglanden de ontwikkeling in de Zuidplas polder niet ondersteunt. Zij veronderstellen daarbij dat Haaglanden bij haar ambitie van een gedifferentieerd woningaanbod over de grenzen van de regio heenkijkt. Voor een gezond functionerende Randstad is een dergelijke brede blik van groot belang. De reservering voor 200 ha uit te plaatsen glastuinbouwbedrijvigheid uit haaglanden is gezien de vele andere ruimteclaims de maximaal haalbare ruimtereservering voor bedrijvigheid uit Haaglanden

De tekst aanpassen

15. Zuidplaspolder

De tekst aanpassen. Gegeven het wenselijke flexibele karakter van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de nog in ontwikkeling zijnde lange termijnvisie op de glastuinbouw acht het Stadsgewest het te vroeg om bepaalde belangen in de Zuidplaspolder nu al op slot te zetten. Voorop staat dat de compensatie binnen bereik van de Greenport gevonden moet worden.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

70

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 16. Zuidplaspolder

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Het Rijk verzoekt om op basis van de bovenstaande informatie de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder te onderschrijven en de teksten in het RSP over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder hierop aan te passen. Vanuit de koppeling tussen de VV-ambities en projecten en de ruimtelijke ontwikkelingen verzoeken de ministeries in het ontwerp RSP de op dat moment vigerende afspraken omtrent infrastructuur als zodanig op te nemen en de ruimtelijke opgaven in het RSP af te stemmen op die afspraken. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De teksten in het ontwerp-RSP worden aangepast. Actie RSP: De tekst aanpassen.

17. Mobiliteit

De huidige afspraken zijn verwerkt in de investeringsagenda RSP en het (via de Regionale Nota Mobiliteit) met het RSP verbonden Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

De huidige afspraken zijn verwerkt in de investeringsagenda RSP en het (via de Regionale Nota Mobiliteit) met het RSP verbonden Investeringsprogramm a Verkeer en Vervoer.

18. Mobiliteit

De hoge OV-ambities worden in het RSP niet vertaald in richtlijnen c.q. voorwaarden voor vestiging van kantoren en voorzieningen bij knooppunten van OV. Het Rijk twijfelt eraan of het Haaglandenbeleid, dat gericht is op het verleiden tot vestiging nabij knooppunten van OV, toereikend is om de grote rol van het OV daadwerkelijk tot stand te brengen. De praktijkervaring heeft geleerd dat autobereikbaarheid hierin veel bepalender is dan de aanwezigheid van OV. De ministeries constateren dat informatie over de gevolgen voor het verkeer en de daaraan gekoppelde milieueffecten (luchtkwaliteit) in de plan-MER ontbreekt. Dit is wezenlijk. Haaglanden wordt verzocht om hieraan de nodige aandacht te geven.

N.v.t. In het kader van de projecten Stedenbaan en Locatieontwikkeling en Bereikbaarheid staat vestiging van kantoren en voorzieningen bij OV-locaties voorop. Hier worden bestemmingsplannen op bezien. Afhankelijk van het profiel van de locatie is het belang van een goede autobereikbaarheid hierbij ook aan de orde. In de definitieve Plan-MER worden verkeersberekeningen opgenomen. In de definitieve PlanMER verkeersberekeningen opnemen.

19. Plan MER VVluchtkwaliteit

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

71

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 20. Cultuurhistorie

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Het VO-RSP geeft onvoldoende helder aan wat de gevolgen van de geformuleerde ontwikkelingen en voornemens zijn voor archeologie en cultuurlandschap. Het Rijk verzoekt Haaglanden om te expliciteren welke consequenties Haaglanden verbindt aan de constatering rond het Voorburgtracé. In het algemeen dient het RSP op het gebied van cultuurhistorie nog een forse concretiseringsslag te ondergaan. Deze slag kan bijdrage aan de versterking van de plannen. Het Rijk verzoekt om de formulering "" Het streven is om in de planvorming de cultuurhistorie mee te nemen" te herzien opdat deze zinsnede niet zo geïnterpreteerd kan worden dat cultuurhistorie een ondergeschikt belang is in de ontwikkelingsplanologie. Het advies hierbij is om het gebruik van cultuurhistorische analyses en cultuurhistorische effectrapportages te stimuleren. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

De bewuste passage is geherformuleerd. In het ontwerp- Het ontwerp RSP kent RSP is de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen een aangepaste tekst gericht op doorwerking in de bestemmingsplannen. en omvat de cultuurhistorische waardenkaart.

21. Groen

22. Groen

Het VO-RSP geeft in de visie van het Rijk te weinig aandacht aan In de passages over kustuitbreiding is het belang van natuur en/of Natura 2000 o.a. langs de kust. In de visie van het Rijk Natura 2000 duidelijker benoemd. Waar wenselijk is in stelt Natura 2000 grenzen aan zeewaartse uitbreidingsmogelijkheden. het onderdeel groen de relatie met ecologie en biodiversiteit benoemd. De realisatie van de diverse groene verbindingen wordt Ook spreekt het VO RSP over robuuste groene verbindingen. Enkele in 2008 uitgewerkt in de investeringsstrategie voor het verbindingen doorkruisen verstedelijkte gebieden of RSP en het uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. glastuinbouwgebieden. Onduidelijk is dan ook of die verbindingen gerealiseerd kunnen worden. Het Rijk vraagt Haaglanden om hierover Waar van toepassing legt het ontwerp-RSP een duidelijker relatie met ecologie en biodiversiteit, helderheid te geven. Het VO-RSP beoogt een ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart aan te leggen in de groene buffer bij Valkenburg. Het Rijk zal zich via het GOB inspanningen om in de juiste verhouding bij te dragen aan de gezamenlijke ambities in dit gebied en verwacht een dergelijke inspanning ook vanuit de regio. Zij verzoekt Haaglanden om bij de regionale partners aan te dringen op een gezamenlijke inspanning op dit punt. Het Stadsgewest waardeert de inzet van het GOB en denkt graag mee aan creatieve en innovatieve mogelijkheden de groene buffer te verbeteren. Bijdragen in directe zin vanuit het Stadsgewest zijn bijzonder lastig omdat het Stadsgewest geen ILG-ontvanger is.

De tekst is in deze zin aangepast

E.e.a. wordt uitgewerkt in de investeringsstrategie RSP en het uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. N.v.t.

23. Groen/ ecologische Verbinding bij Valkenburg

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

72

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 24. Internationale Stad

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Naast de in het kader van Internationale Stad genoemde instanties in het VO-RSP wijst het Rijk op de groei van het aantal werknemers en bezoekers van de congressen van de NATO Consultation, Command and Control Agency aan de Oude Waalsdorperweg. Gezien deze ontwikkeling is het van het grootste belang dat uitbreiding van het complex o.a. via het ruimtelijke beleid mogelijk wordt gemaakt. Het Rijk verzoekt Haaglanden hieraan aandacht te geven. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De uitbreiding van de NAVO aan de Oude Waalsdorperweg dient inderdaad planologisch mogelijk gemaakt te worden. Op dit moment is nog niet bekend wat de exacte ruimtelijke implicaties zijn van deze uitbreiding. De plannen moeten passen binnen de richtlijnen van de Natura 2000 gebieden Actie RSP: In het structurerend element Natura 2000 gebied is de huidige functie toegestaan in relatie tot richtlijnen voor Natura 2000 gebieden. De – planologischerealisatie van de NAVO-uitbreiding wordt door de betrokken organisatie verder uitgewerkt. Uitwerking volgt in het kader van de investeringstrategie RSP.

25. Deel A. blz. 50 Uitvoering

De ambitie om voor de (evenredige verdeling van de) kosten voor de groenstructuur en de herstructurering van de bedrijventerreinen een vereveningsinstrumentarium te ontwikkelen ziet het Rijk als een belangrijke stap voorwaarts. Over de participatie van het Rijk kunnen nog geen toezeggingen gedaan worden evenmin als over de rijksbijdragen voor het verstedelijkingsbeleid na 2010.

In het kader van de investeringsstrategie werkt het Stadsgewest de regionale inzet verder uit. Het Stadsgewest gaat hierover graag in nader overleg met het Rijk over mogelijkheden voor participatie.

26. Deel B, blz.153

Het project Scheveningen/Internationale Zone/World Forum wordt als De opname in het Nota Ruimtebudget zal nadrukkelijker in de investeringsagenda worden benoemd. "Den Haag Internationale Stad" opgenomen in de verkenningenfase voor het Nota Ruimte Budget (FES-procedure). Voor de overige genoemde projecten is dit niet het geval. In antwoord op het verzoek om aanvullende Rijksmiddelen voor Groen uit het VO-RSP verzoekt het Rijk eerst de ILG-middelen in te zetten voor de grootste knelpunten in de regio en hierbij voorrang te verlenen aan het prioritaire project "Mooi en Vitaal Delfland"" uit het Urgentieprogramma Randstad. Daarnaast verzoekt het Rijk Haaglanden om te onderbouwen in welke mate de ILG-middelen al dan niet toereikend zijn. In antwoord op het verzoek om aanvullende Rijksmiddelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen wordt gemeld dat het Rijk de mogelijkheden voor een herstructureringsfonds verkent. De uitkomsten hiervan worden - zodra de verkenning is afgerond - met de regio gedeeld. In het kader van de investeringsstrategie werkt het Stadsgewest de regionale inzet verder uit. Hieruit volgt ook een nadere onderbouwing van de voor Groen Haaglanden benodigde investerings- en beheermiddelen. De UPR-projecten worden nadrukkelijker opgenomen in de investeringsagenda. Haaglanden waardeert de constructieve houding van het Rijk. Deze is van buitengewoon belang om tot een beter gebruik van bestaande bedrijventerreinen te komen. Het Stadsgewest gaat hierover graag met het Rijk in overleg.

De investeringsagenda aanpassen.

27. verzoek om aanvullende Rijksgelden voor Groen

De investeringsagenda aanpassen.

29. verzoek om aanvullende Rijksgelden voor herstructurering bedrijventerreinen

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

73

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 29. Verzoek om bijdragen voor de versterking van de Greenport Westland-Oostland.

Rijk (gezamenlijke ministeries van Defensie, EZ, LNV,OC&W, V&W, VROM (incl. Rijksdienst RACM) 2007 095 792 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP: De investeringsagenda aanpassen.

In antwoord op het verzoek om Rijksbijdragen aan de versterking van In de investeringsagenda RSP in het ontwerp-RSP is voor de Greenports de relatie met het Nota Ruimtebudget de Greenport Westland-Oostland wordt gemeld dat een aanvraag opgenomen. voor financiële ondersteuning van de Greenport(s) momenteel verkend wordt in het kader van de procedure voor het Nota Ruimte budget. Het aandragen van deelprojecten voor deze FES-aanvraag en het stellen van prioriteiten binnen de Greenportontwikkeling is daarin een verantwoordelijkheid van de regio. Het Rijk heeft middelen gereserveerd voor de aanpak van de Zwakke Schakels. Zij pakt daarbij zowel de veiligheidscomponent als samen met de regio ook de versterking van de ruimtelijke kwaliteit op deze locaties aan. Het bovengenoemde project Scheveningen betreft de integrale aanpak van een van de Zwakke Schakels. Haaglanden waardeert de inzet van het Rijk. Voor de versterking van de Internationale Stad is niet alleen de veiligheid maar ook de kwaliteit van de kuststrook van eminent belang.

30. Aanpak Zwakke Schakels

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

74

24.

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)
Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft : Algemeen Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 072421/D/brieven 27.09.2007 Opmerking: De Vereniging SVH deelt de hoge RSP-ambities. In de brief geeft zij een inhoudelijke reactie en kondigt aan hoe zij als regionale partner bijdraagt en investeert in de doelstellingen van het RSP: partners voor de Top 10 agenda (herstructurering, nieuwbouw, ontwikkeling gemengde woon- en leefmilieus en maatschappelijk vastgoed, warmtenet). De thema's desegregatie, wooncarrière en sociale stijging vindt de SVH zo cruciaal dat ze verankerd moeten worden in het RSP. Monitoring van de ontwikkelingen is onvoldoend. Desegregatie dient in de visie van de Vereniging SVH in zijn samenhang met alle ruimtelijke doelstellingen geagendeerd te blijven op de strategische agenda. Het realiseren van een hoge kwaliteitsslag in bestaande wijken en op nieuw te ontwikkelen locaties moeten als uitgangspunten voor het RSP en met name in de uitvoering van het RSP sterker worden verankerd. idem Met het VO RSP is de Vereniging SVH van mening dat het vergroten van keuzemogelijkheden, een open woningmarkt en sociale steigers duurzaam aan de wijk binden, uitgangspunten van beleid blijven. Vereniging SVH sluit niet uit dat de invulling van 30% sociaal, 30% middelduur en 40% topsegment aangepast moet worden. 50% van de woningzoekenden in Haaglanden wil verhuizen naar een huurwoning. De Vereniging SVH stelt voor om 50% van de nieuwbouwlocaties tot 2030 te realiseren. Dit stelt de corporaties in staat om in alle typen woonmilieus een mix van koop/huur/tussenvormen en doorstroming van huur naar koop te realiseren. De Vereniging SVH pleit er daarom voor om deze 50% norm in het RSP op te nemen teneinde deze doelstellingen te realiseren. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het is goed om te vernemen dat de SVH het hoge ambitieniveau van het RSP herkent en ondersteunt. Tevens ziet het Stadsgewest het als uiterst positief dat de SVH als partner wil bijdragen en investeren in de realisatie van die doelstellingen. Actie RSP: N.v.t.

1.

2.

Ruimtelijke desegregatie, wooncarrière en sociale stijging

In het kader van het uitvoeringsprogramma RSP wordt de inzet van de regio voor de sociale agenda nader uitgewerkt. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de gewenste rol van het Stadsgewest.

De sociale agenda en rol van Stadsgewest hierbij wordt na vaststelling van het RSP nader uitgewerkt. N.v.t.

3.

Dit punt is inderdaad een belangrijk issue in het kader van de woonvisie.

4.

Tussen de SVH en het Stadsgewest zijn over deze punten tevens regionale prestatieafspraken gemaakt.

N.v.t.

5.

Bouwprogramma

Dat de SVH 50 procent van de nieuwbouwproductie in Haaglanden voor haar rekening wil nemen is als initiatief bekend. In dat verband is in het traject regionale prestatieafspraken afgesproken dat voor projecten in de vrije sector waar gemeenten opdrachtgever zijn corporatie onder dezelfde condities als private projectontwikkelaars zullen worden uitgenodigd om plannen in te dienen.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

75

Organisatie : Briefnummer : Datum : 6. Betreft : Bouwprogramma

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 072421/D/brieven 27.09.2007 Opmerking: Om deze 50% nieuwbouw en hiervan tenminste 30% sociaal te kunnen realiseren, zullen corporaties in staat gesteld moeten worden om in wijken/op locaties te bouwen waar zij geen bezit hebben. De vereniging SVH is het eens met de in het VO RSP genoemde aantallen woningen voor vervanging// transformatie, maar stelt dat als belangrijke voorwaarde blijft gelden dat de nieuwbouwproductie en herstructurering tenminste gelijke tred blijven houden én regionale afstemming over de herstructurering plaatsvindt. SVH gaat de uitdaging graag aan om in combinatie met intensief ruimtegebruik, nieuwe concepten en alternatieven te ontwikkelen voor grondgebonden woningen en aantrekkelijke hoogbouw voor starters en 1-2 persoonshuishoudens. In de visie van de Vereniging SVH moeten alle inkomensgroepen toegang hebben tot alle woonmilieus. Dit zou moeten leiden tot een andere programmering tussen de verhouding huur-koop. SVH treedt hierover graag in overleg met Haaglanden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Zie onder punt 5. Actie RSP: N.v.t.

7.

Inzet herstructurering

Er is inderdaad afgesproken dat herstructurering en nieuwbouw in onderlinge afstemming gelijke tred moeten houden teneinde voldoende voorraad voor overige woningzoekenden (geen stadsvernieuwingsurgenten) beschikbaar te hebben Het Stadsgewest waardeert de constructieve inzet van SVH.

N.v.t.

8.

Vernieuwende concepten als succesfactor Diversiteit aan woonmilieus

N.v.t.

9.

10. Schie-Vliet-Spoorzone

De Vereniging SVH ziet het als een gemiste kans dat Haaglanden de Schie-Vliet-Spoorzone onvoldoende in zijn geheel in het VO RSP heeft benaderd en daarbij de ontwikkelde visie op dit gebied in onvoldoende mate heeft betrokken. SVH wil in aanloop naar het definitieve RSP hierover graag in overleg met het Stadsgewest treden. De SVH vraagt naar de visie van Haaglanden op lange termijn m.b.t. het realiseren van groene woonmilieus rond het Central Park tussen Pijnacker-Nootdorp en Delft in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen op het terreinen van de glastuinbouw. De regio Haaglanden kan een blijvend beroep op de corporaties doen voor huisvesting en passende woonmilieus voor (inter)nationale kenniswerkers.

Dat alle inkomensgroepen toegang zouden moeten hebben tot alle woonmilieus wordt met uitzondering van het woonmilieu villawijken in principe onderschreven. Het Stadsgewest ziet echter niet dat een dergelijk uitgangspunt gevolgen zou moeten hebben voor de differentiatie van het huur - koop programma. De gemeenten werken de diverse onderdelen van deze zone (waaronder Rijswijk-Zuid en Vlietzone) in onderling overleg en in overleg met het Stadsgewest verder uit. De visie van SVH zal hierbij worden betrokken.

N.v.t.

N.v.t.

11. Woonmilieus in zone tussen PijnackerNootdorp en Delf t. 12. Huisvesting (inter)nationale kenniswerkers

Het ontwerp-RSP bevat een structurerend element voor het duurzaam glas waarin het areaal duurzaam glas onder andere rond Pijnacker wordt vastgesteld. Voor het overige staat hier de verbetering van de groene structuur voorop. Het Stadsgewest waardeert de constructieve inzet van SVH.

N.v.t.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

76

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft : 13. Meervoudig ruimtegebruik 14. Financiering verstedelijkingsbeleid

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 072421/D/brieven 27.09.2007 Opmerking: Het RSP gaat uit van intensiever meervoudig ruimtegebruik en mengvormen in stedelijke wijken. De SVH vindt dat dit moet gelden voor alle wijken en locaties in de regio. Het verstedelijkingbeleid kent in de visie van de SVH een aantal randvoorwaarden: hoogwaardige kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte, goed sociaal en fysiek beheer. Dit vraagt een apart financieringsinstrument. Bijv. voor ondergronds parkeren Reactie Stadsgewest Haaglanden: Waar mogelijk is dit het geval. Er moet ook rekening worden gehouden met het karakter en de cultuurhistorie van wijk of buurt. Actie RSP: N.v.t.

N.v.t. De financiering van het verstedelijkingsbeleid wordt uitgewerkt in het kader van de investeringsstrategie voor het RSP en ten behoeve van de inbreng van Haaglanden in de ontwikkeling van het langetermijnverstedelijkingsbeleid van het Rijk. Haaglanden benut hierbij graag de kennis van SVH. N.v.t. De financiering van het verstedelijkingsbeleid wordt uitgewerkt in het kader van de investeringsstrategie voor het RSP en ten behoeve van de inbreng van Haaglanden in de ontwikkeling van het langetermijnverstedelijkingsbeleid van het Rijk. Haaglanden benut hierbij graag de kennis van SVH. N.v.t. Vanuit de ruimtelijke visie wil het RSP functiemenging stimuleren. De algemene beleidslijn is dat de gemeenten in hun nieuwe bestemmingsplannen de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Het RSP biedt geen mogelijkheden dit af te dwingen. Haaglanden zal onder andere via LOB en andere regionale projecten de mogelijkheden verder in beeld brengen. N.v.t. De financiering van het verstedelijkingsbeleid wordt uitgewerkt in het kader van de investeringsstrategie voor het RSP en ten behoeve van de inbreng van Haaglanden in de ontwikkeling van het langetermijnverstedelijkingsbeleid van het Rijk. Haaglanden benut hierbij graag de kennis van SVH.

15. Ondergronds parkeren De SVH vraagt zich af of Haaglanden voornemens is om ondergronds parkeren tot standaard te maken en welke financieringsinstrumenten Haaglanden hiervoor zou willen ontwikkelen. Ook vraagt de SVH zich af of de VV-geldstromen hiervoor aangewend kunnen worden en de provincie Zuid-Holland en het Rijk bereid zijn daarin te participeren (in het kader van de Zuidvleugel). 16. Gemengde milieus/functies Belangrijk onderdeel bij intensief/meervoudig ruimtegebruik in binnenstedelijke gebieden en wijken is het realiseren van gemengde milieus/functies. Dat vraagt om een transformatie waarin regelvrije zones van groot belang zijn en bestemmingsplannen functiemenging toestaan. De SVH vraagt zich af welke acties Haaglanden in gang gaat zetten om dit te realiseren en of dit in breder verband zou kunnen gaan gelden om de bedrijvigheid in wijken te stimuleren. lijkbare vragen heeft de SVH ook bij andere collectieve voorzieningen en relatie hebben met kwaliteit bij ruimte-intensief bouwen, intensief ik en beheer. SVH pleit daarom naast verdichting ook voor verdunning versterking van ontmoetingsplekken, groen/water in buurten en n, sport- en spelfaciliteiten en daarbij behorend fysieke en sociaal er aan de voorkant van de ontwikkeling. Het ontwikkelen van cieringsinstrumenten voor collectieve voorzieningen en de daarbij ende hoge kwaliteit zijn doorslaggevend voor het welslagen van de ies en verdienen daarom in de visie van de Vereniging SVH een aparte s op de RSP-agenda.

17. Verdichting en verdunning

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

77

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft : 18. 380 KV

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 072421/D/brieven 27.09.2007 Opmerking: Reactie Stadsgewest Haaglanden: De Vereniging SVH pleit voor een ondergrondse aanleg van de 380 SVH ondersteunt hiermee de inzet van het Stadsgewest. KV hoogspanningsleiding. Bovengrondse aanleg ziet de Vereniging als doorkruising van het RSP. Den Haag Zuid West is meer georiënteerd op Leyenburg en Centrum Den Haag dan op Westland. Voor de relaties met Westland en Midden Delfland zijn er overstapmogelijkheden bij Leyenburg en station Delft. Actie RSP: N.v.t.

19. Bereikbaarheid binnen OV en infrastructuur zijn belangrijke dragers van de kwaliteit van de de regio woonomgeving aan de waardeontwikkeling van wijken. Vereniging SVH onderschrijft daarom de ambities voor een optimale benutting van knooppunten rond OV. Daarnaast pleit men voor verbetering/uitbreiding van het OV-netwerk bij wijken waar dit onder de maat is. Specifiek speelt dit nu in Den Haag Zuid-West o.a. voor de verbindingen met het Westland. Ook voor Midden-Delfland is het OV ontoereikend en is uitbreiding gewenst. 20. klimaatbestendigheid De RSP-ambities t.a.v. de Energie Prestatie op Locatie ziet de SVH als een extra stimulans om het gebruik van duurzame energie en energiebesparing te bevorderen. De SVH werkt graag mee aan het tot stand komen van een warmtenet. Men treedt hierover graag in overleg met het Stadsgewest. De ruimtelijke strategie van het RSP m.b.t. het sociale beleid is ambitieus en vernieuwend. De SVH constateert dat onduidelijk is hoe dit uitgewerkt wordt, welke prioriteiten gesteld worden en welke plek dit krijgt. De SVH stelt voor om te verkennen in hoeverre het interactief opstellen van een regionale agenda op dit punt (vergelijkbaar met de ruimtelijke sociale agenda van de Volkskrant) hiervoor een belangrijke impuls kan geven. In hun brief van 14 november 2005 heeft de Vereniging SVH gepleit voor een effectenanalyse voor het ontwikkelen van de Zuidplas en Valkenburg voor de regio Haaglanden. Deze vraag is volgens de SVH nog steeds actueel. De SVH pleit er daarom nogmaals voor om deze analyses in de aanloop naar het ontwerp-RSP te maken.

N.v.t.

Het Stadsgewest waardeert de constructieve inzet van SVH.

N.v.t.

21. Sociale paragraaf

De inzet van het Stadsgewest voor de sociale agenda N.v.t. wordt de komende jaren verder ingevuld. Het Stadsgewest benut hierbij graag de ervaringen en kennis van SVH.

22. Wonen: Zuidplas/Valkenburg

N.v.t. Stadsgewest Haaglanden zal in ieder geval tot 2010 geen gebruik maken van de mogelijkheid om in de Zuidplaspolder woningbouw ten behoeve van Haaglanden te realiseren. In zijn algemeenheid is het Stadsgewest met uitzondering van de locatie Valkenburg tegenstander van het ontwikkelen van grote woningbouwlocaties in de nabijheid van Haaglanden. Het gevaar bestaat namelijk dat die locaties aantrekkelijke alternatieven bieden voor de noodzakelijke binnenstedelijke productie die vervolgens onvoldoende op gang komt.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

78

25.

VNO-NCW West
Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: VNO-NCW West Haaglanden/B280907 28.09.2007 Opmerking: Vanuit de ambitie om te concurreren met andere Europese topregio's acht VNO-NCW West een integrale visie op de Randstad en de positie van Haaglanden daarin een belangrijke basis voor een RSP. Zij staan achter de ambitie van het RSP, maar vinden dat het VO RSP nog onvoldoende in de ambitieuze doelstelling is geplaatst Vanuit deze ambitieuze doelstelling pleit VNO-NCW West voor meer regionale samenwerking binnen Haaglanden: tussen de gemeenten en tussen bedrijfsleven en overheid. Het VO-RSP biedt hiervoor een aantal concrete voorstellen: Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het VO RSP baseert zich op het OESO-advies over de Randstad. Voor wat betreft het Randstedelijke niveau zal het Stadsgewest het RSP inbrengen in de voorbereidingen van de visie Randstad 2040. Actie RSP: N.v.t.

1.

Bijdrage aan Randstad

2.

Vier pijlers

Het Stadsgewest acht samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang. Bij de diverse acties in het uitvoeringsprogramma deel C wordt hieraan invulling gegeven.

N.v.t.

3.

idem

VNO-NCW West onderschrijft de vier economische pijlers. Voor Het Stadsgewest acht samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang. Bij de diverse acties in het meer samenhang binnen Haaglanden is het in de visie van VNO-NCW West belangrijk dat bestuurders en bedrijfsleven de uitvoeringsprogramma deel C wordt hieraan invulling gegeven. grote waarde van de elkaar binnen de regio aanvullende economische pijlers onderkennen en uitdragen richting de bevolking. Een krachtige economie en voldoende werkgelegenheid vormen de basis waarop een goed functionerende maatschappij drijft. Het zou goed zijn dit in het RSP expliciet aan te geven. In het VO RSP lijkt geaccepteerd te worden dat er een tekort aan bedrijventerreinen ontstaan. VNO-NCW pleit ervoor om het Stec-onderzoek naar de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen als criterium voor de vereiste hoeveelheid en diversiteit aan bedrijventerreinen te nemen. Voor het ontwerp-RSP is de raming van vraag en aanbod bedrijventerreinen geactualiseerd.

N.v.t.

4.

Werkgelegenheid

Het ontwerp-RSP omvat een actuele tabel van de bedrijventerreinen en hun oppervlakten.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

79

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 5. Projectenkaart 11

VNO-NCW West Haaglanden/B280907 28.09.2007 Opmerking: De Gavi-kavel heeft op de kaart de bestemming nog, wonen en toekomstig woongebied met substantiële ruimte voor werken. In eerdere plannen en de berekening van Stec is uitgegaan van de bestemming tot bedrijventerrein. Voor een voldoende en evenwichtig samengesteld aanbod aan vestigingsmogelijkheden is het van groot belang dat aan de oorspronkelijke bedrijvenbestemming wordt vastgehouden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De Gavi-kavel houdt het profiel hoogwaardige bedrijventerrein met een oppervlakte van 17 ha netto. Het gewenste profiel blijft een gemengd stedelijk gebied, zoals vermeld in de tekst op pagina 82. De legenda bij de projectenkaart wordt gewijzigd. In plaats van "toekomstig woongebied met substantiële ruimte voor werken" wordt nu opgenomen "toekomstig hoogwaardig werkgebied met ruimte voor wonen" De gemeente Den Haag werkt de invulling van deze ontwikkeling uit in het kader van het masterplan Vlietzone. In een eerdere verkenning is gebleken dat in Haaglanden geen alternatieve locaties beschikbaar zijn. Voor aanpak op regionaal niveau bestaat breed draagvlak. Studie naar vormgeving daarvan is in gang gezet. Actie RSP: Legenda projectenkaart wordt gewijzigd.

6.

Watergebonden bedrijvigheid in de Vlietzone

VNO-NCW heeft twijfels bij de haalbaarheid en wenselijkheid van vestiging van beoogde bedrijven op deze locatie en dringen er bij Haaglanden op aan om mogelijke alternatieve locaties in de regio in kaart te brengen en vervolgens tot een afweging te komen. VNO-NCW is blij met het voornemen om de mogelijkheden voor een regionaal bedrijventerreinenfonds of een regionale ontwikkelingsmaatschappij te onderzoeken. In dat kader bepleit men de uitbouw van de bestaande intergemeentelijke industrieschappen. Het streven dient te zijn om te komen tot een regionaal industrieschap dat bedrijventerreinen ontwikkelt en beheert. VNO-NCW vraagt om de beschrijving van de vraag en het aanbod van woningen te verduidelijken zodat helder wordt of er sprake is van een te verwachten overschot of een tekort. VNO-NCW pleit ervoor om de woningvoorraad in kwalitatieve en kwantitatieve zin zoveel mogelijk af te stemmen op het aantal arbeidsplaatsen binnen haaglanden zodat er geen onbalans daartussen bestaat en voorkomen wordt dat de schaarse ruimte niet optimaal benut wordt.

De gemeente Den Haag zal e.e.a uitwerken in het Masterplan Vlietzone Opnemen in de investeringsagenda RSP en het uitvoeringsprogramma

7.

Bedrijventerreinenfon ds of regionale ontwikkelingsmaatsc happij

8.

Deel B, blz. 53

Vraag en aanbod zijn in het voorontwerp beschreven met de invulling van de geprognosticeerde behoefte en de geplande woningbouwproductie. Daarbij wordt uitgegaan van de toekomstige huishoudensontwikkeling en niet van het aantal arbeidsplaatsen omdat arbeidsplaatsen op zich niets zeggen over de woningbehoefte.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

80

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 9. Werkgelegenheid op wijkniveau

VNO-NCW West Haaglanden/B280907 28.09.2007 Opmerking: 60% van de jeugd start op het VMBO. VNO-NCW stelt dat het belangrijk is om te zorgen voor werkgelegenheid voor het grote aantal mensen die maximaal een MBO-opleiding hebben resp. voor voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven die deze mensen nodig hebben. Omdat deze mensen liever dicht bij huis werken moet die ruimte gezocht worden in de wijken waar veel laagopgeleiden wonen. VNO-NCW pleit ervoor om in die wijken bedrijfshuisvesting te creëren die bestemd is voor ambachtelijke en handelsbedrijven. Niet in plinten onder woongebouwen (vanwege overlast) maar op goed ontsloten locaties van enkele duizenden vierkante meters die louter een bedrijfsbestemming hebben. Hiermee sluit Haaglanden aan op het Rijksbeleid om achterstandswijken nieuwe impulsen te geven. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

Directe werkgelegenheid voor lager opgeleiden bieden de clusters N.v.t. toerisme en (weliswaar in afnemende mate) greenport. Indirect genereren de pijlers internationale dienstverlening en kennis/technologie eveneens werkgelegenheid voor lager opgeleiden in de sfeer van noodzakelijk ondersteunende diensten. Bovendien leidt voorwaardenscheppend beleid voor economische groei tot meer bestedingen in detailhandel en zorg, evenzeer goed voor meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden.

10.

deel B, blz. 31 Technicon

In het ontwerp-RSP is een verdere toelichting opgenomen. Waar het VO RSP Technicon als icoon opvoert constateert VNO-NCW dat een toelichting ontbreekt. Als medeinitiatiefnemer van Technicon is VNO-NCW blij met de steun voor het project en licht toe dat Technicon een podium biedt aan bedrijven, organisaties, scholen en onderzoeksinstellingen om techniek voor het voetlicht te brengen en op die manier de belangstelling van jongeren voor techniek te stimuleren. VNONCW vindt het belangrijk om interesse te wekken bij de jongeren voor techniek. Die interesse is dalend en als die trend doorzet dreigt het voorzieningen niveau in onze regio naar een bedenkelijk niveau af te glijden. VNO-NCW onderschrijft de kansen die de regio heeft om op dit gebied een voorlopersrol te vervullen en waardeert deze ambitie. Tegelijkertijd vinden zij het belangrijk dat het bedrijfsleven marktconform kan blijven opereren en niet gedwongen wordt tot innovaties waardoor het zichzelf uit de markt prijs. De RSP-ambitie moet daarom zonodig gepaard gaan het met beschikbaar hebben van subsidiemogelijkheden om bedrijven levensvatbaar te houden gedurende het traject naar klimaatbestendigheid van onze regio. Aan de realisatie van de ambities voor klimaatbestendigheid wordt onder andere uitwerking gegeven met behulp van het rijksprogramma kennis voor klimaat en de proeftuinen in Haaglanden in dat kader. De conclusies zullen een plaats krijgen in de investeringsstrategie van het RSP. Het waarborgen van de concurrentiekracht van de regio is daarbij een aandachtspunt.

Meer uitgebreid in de tekst opnemen

11.

Klimaatbestendige regio

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

81

Organisatie: Briefnummer: Datum: Betreft: 12 Greenport

VNO-NCW West Haaglanden/B280907 28.09.2007 Opmerking: Men steunt de grote waardering die in het VO RSP wordt toegekend aan de Greenport als economische motor en bron van werkgelegenheid en innovatie. Het VO-RSP heeft als uitgangspunt de saldo nul-benadering en daarmee het behoud van het huidige areaal aan glastuinbouw in Zuid-Holland. Verderop in de nota constateert VNO-NCW dat ten onrechte van deze lijn wordt afgeweken. VNO-NCW verzoekt Haaglanden om een consistente lijn te volgen en zich onomwonden uit te spreken voor de Greenport en de saldo nul-benadering door ons in te zetten dat glastuinbouwlocaties slechts mogen worden getransformeerd nadat elders in ZuidHolland in vervangende ruimte is voorzien. Westland mag in de planperiode van het RSP niet verstedelijkt raken. VN0-NCW accepteert dat daarmee de basis wegvalt voor light-railverbindingen. VNO-NCW pleit voor upgrading van het busvervoer in en rond het Westland o.a. door het doortrekken van de doelgroepenstrook voor bus- en vrachtverkeer langs de N211/N213 Vanuit de ambitie voor een duurzame mobiliteit stelt het VO RSP een aantal maatregelen voor om dit te bereiken. VNONCW kan zich vinden in de voorstellen die worden gedaan en zijn blij met de ambitie om de bereikbaarheid te verbeteren en de files terug te dringen. Vanuit het bedrijfsleven nemen zij initiatieven om mobiliteitsmanagement bij bedrijven tot ontwikkeling te brengen. Zij refereren hierbij aan de recent aangestelde Mobiliteitsmanager Haaglanden. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De provincie ontwikkelt een lange termijnvisie op de Greenports. Hierin zal de concretisering van de saldo-0-benadering een plaats krijgen. Vooruitlopend hierop kiest Haaglanden ervoor indien nodig ruimte te bieden aan ontwikkelingen die leiden tot verbetering van het woon- en leefmilieu in Haaglanden. Het areaal duurzaam glas krijgt in het ontwerp-RSP een beschermde status met behulp van een structurerend element. Actie RSP: Structurerend element duurzaam glas opnemen.

13

Westland

In het kader van het programma OV naar een Hoger Plan wordt voor het Westland uitwerking gegeven aan verbetering van de OV-bereikbaarheid per bus. De verbreding van de N211/N213 is als planstudie fase B project opgenomen voor de periode 20152030, dit kan eventueel als bus/vrachtwagenstrook.

N.v.t.

14

Infrastructuur en Bereikbaarheid

Het Stadsgewest waardeert de constructieve inzet van VNO/NCW. N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

82

26.

LTO Noord Glaskracht
LTO Noord Glaskracht LC/KdG 07/279 07.09.2007 Opmerking: LTO Noord Glaskracht ondersteunt ons voornemen om het behoud van het areaal duurzaam glas als richtinggevende uitspraak mee te nemen en te vertalen. LTO Noord Glaskracht ziet deze uitspraak graag vertaald in een concrete beleidsbeslissing. Men pleit voor het opnemen van de verplichting om voorafgaand aan de transformatie van bestaand glastuinbouwgebied vervangende ruimte aan te wijzen: eerst compenseren, dan transformeren. De aangekondigde toekomstige mogelijke nadere afweging is in tegenspraak met de aangekondigde beschermde status voor het areaal duurzaam glas. Men vraagt om deze passage uit het RSP te schrappen. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 1. Behoud areaal duurzaam glas

De uitwerking van de kaderstellende uitspraak over het duurzaam Structurerend element duurzaam glas glas vindt plaats met behulp van het formuleren van een opnemen. structurerend element waarin het areaal duurzaam glas wordt vastgelegd en wordt aangegeven welke ontwikkelingen in dat areaal aanvaardbaar zijn gericht op de versterking van de concurrentiepositie en de leefbaarheid van de Greenport.

2.

B, pagina 135: nadere afweging glasgebieden Dwarskade, Rijskade en Overgauw (gemeente PijnackerNootdorp) Ruimte voor compensatie verloren glasareaal in Zuidplaspolder B, pagina 33: begrenzing WestlandOostland

De passage schetst een optie voor de lange termijn voor deze specifieke locaties. Opmerking niet overnemen.

N.v.t.

3.

Het RSP meldt dat de Zuidplaspolder 280 ha compensatieruimte biedt. LTO Noord Glaskracht stelt dat 80 ha. hiervan dient voor clustering van het verspreide glas in de Zuidplaspolder, waardoor er 200 ha. overblijven voor compensatie van transformaties elders. Ook de Rotterdamse gemeente Hoek van Holland behoort tot de glas-as

De tekst voor Zuidplaspolder wordt aangepast.

De tekst aanpassen

4.

Hoek van Holland ligt niet in de Greenport Westland-Oostland en behoort volgens de gangbare opvatting ook niet tot de glas-as. Wel wordt gesproken over een zogeheten glaszone, die loopt van de Wieringermeer, via Zuid-Holland, Brabant/Zeeland naar Noord-Limburg.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

83

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 5. B, Hoofdstuk 6.2, blz. 47: Hoogspanningsverbind ing

LTO Noord Glaskracht LC/KdG 07/279 07.09.2007 Opmerking: De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft ook voor de glastuinbouw aanzienlijke nadelige gevolgen. LTO Noord Glaskracht zou graag zien dat de richtinggevende uitspraak in deze aangevuld wordt met de uitspraak dat aanleg van de hoogspanningsverbinding (hetzij bovengronds hetzij ondergronds) zoveel mogelijk plaats moet vinden in combinatie met bestaande infrastructuur om doorsnijding van bestaande glastuinbouwgebieden zoveel mogelijk te voorkomen. LTO Noord Glaskracht zou graag zien dat de genoemde icoon Crystal Palace als een ster op de kaart van het ontwikkelingsperspectief Greenport Westland-Oostland wordt ingetekend. Men heeft hierbij de voorkeur voor een locatie in Midden Delfland. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

N.v.t. Een van de uitgangspunten van het kabinet voor de aanleg van de 380 kV verbinding is de bundeling met bestaande infrastructuur. Indien dit niet mogelijk is wordt een alternatief gekozen dat zo min mogelijk tot verstoring leidt. Het globale tracé dat het kabinet heeft vastgesteld ontziet de glastuinbouw in Haaglanden in belangrijke mate. Voor het deel ZoetermeerPijnacker wordt nog gestudeerd op een goede inpassing.

6.

B, hoofdstuk 5.3: Crystal Palace

De rol van de poorten van Midden-Delfland en de mogelijke ontwikkeling van een Crystal Palace wordt nader uitgewerkt in het kader van de Gebiedsvisie Midden-Delfland. Behoud van de openheid van het landschap is daarbij een belangrijk criterium. De aanwijzing van de locatie van het toekomstige Crystal Palace is gezien het stadium waarin dit plan verkeert nog te prematuur.

N.v.t.

7.

idem

LTO Glaskracht pleit ervoor dat in combinatie met Crystal Palace verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in Midden Delfland zich op deze locatie kunnen hervestigen tot een duurzaam en technisch hoogstaand glastuinbouwcluster Het RSP suggereert dat de beste manier van herstructurering van glastuinbouwgebieden gebeurt d.m.v. een integrale gebiedsgerichte benadering. Volgens LTO Glaskracht is dit sterk afhankelijk van het karakter van het gebied. Veel glastuinbouwgebieden kunnen uitstekend worden geherstructureerd op basis van het autonome proces van schaalvergroting van bedrijven.

Uitbreiding van het glastuinbouwcluster in Midden-Delfland is niet N.v.t. aan de orde vanwege de rol van het gebied in de Zuidvleugelgroenstructuur (UPR Mooi en vitaal Delfland) Daar waar geen overlap is met nieuwe plannen voor herstructurering i.v.m. waterberging, infrastructuur, groen, woningen, bedrijventerreinen en energie is het autonome proces ten behoeve van schaalvergroting aan de orde. Tekst aanpassen.

8.

deel B, pag. 135 Herstructurering

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

84

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 9. Woningbouwopgave

LTO Noord Glaskracht LC/KdG 07/279 07.09.2007 Opmerking: Waar de deelgemeente Hoek van Holland in de komende jaren moet gaan groeien van 9000 naar 20000 inwoners raadt LTO Noord Glaskracht het Stadsgewest Haaglanden aan om bij het vaststellen van de woningbouwambities ook rekening te houden met de ontwikkelingen aan de zuidelijke grens van de regio. LTO Noord Glaskracht stelt voor om in plaats van de zinsnede "De Greenport kan energieleverancier worden door kassen te gebruiken die door het benutten van zonnewarmte warmte leveren aan woningen en bedrijven" te vermelden: " ...kassen die door het benutten van zonnewarmte en door inzet van wamtekrachtkoppeling (WKK) warmte en/of elektriciteit leveren aan woningen en bedrijven". Waar wordt voorgesteld om de bestuurlijke afspraken over water te hanteren als uitgangspunt bij de uitwerking van bestemmingsplannen en wordt verwezen naar Waterkader Haaglanden merkt LTO Noord Glaskracht op dat het bedrijfsleven het Waterkader Haaglanden nooit zelf heeft onderschreven. Ook over het maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water wordt nog overleg gevoerd. LTO Noord Glaskracht is er geen voorstander van om in de richtinggevende uitspraken hier nu reeds naar te verwijzen. LTO Noord Glaskracht wijst een lightrailverbinding door het Westland af daar dit ten koste gaat van het duurzame glasareaal. LTO geeft de voorkeur aan het realiseren van snelle busverbindingen. In het VO RSP mist LTO dan ook de aanleg van een doelgroepstrook lans de N213 voor het goederenvervoer in combinatie met een snelle busverbinding. Reactie Stadsgewest Haaglanden: De woningbouwopgave van het Stadsgewest wordt bepaald door de ontwikkeling van de woningbehoefte binnen de regio. Vanzelfsprekend zijn voor het aanbod ook de ontwikkeling van locaties grenzend aan Haaglanden van belang. De meeste verhuisbewegingen vinden echter binnen de regio plaats en niet vanuit de regio naar aangrenzende gebieden. De huidige warmtekrachtkoppeling (WKK) werkt op de fossiele brandstof, aardgas. Wanneer in de toekomst een WKK kan gaan werken op biogas, is sprake van een duurzame energiebron. Overnemen van de suggestie van LTO met voorwaarde dat een WKK moet werken op biogas. Actie RSP: N.v.t.

10. Deel A, hoofdstuk 5.4, blz. 27 Klimaatbestendig en klimaatneutraal

Opnemen.

11. Deel A, hoofdstuk 5.4, Wateropgave/ Deel B

Het gaat om vooralsnog algemeen bestuurlijke uitgangspunten. N.v.t. In de gebiedsgerichte concretisering worden ook de belangen van het bedrijfsleven betrokken.

12. Deel B, pagina 50, Duurzame Mobiliteit

N.v.t. In het kader van het programma OV naar een Hoger Plan wordt voor het Westland uitwerking gegeven aan verbetering van de OV-bereikbaarheid per bus. De verbreding (OV-stroken) van de N211/N213 is als planstudie fase B project opgenomen voor de periode 2015-2030, dit kan eventueel als bus/vrachtwagenstrook.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

85

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 13. Onderwijs

LTO Noord Glaskracht LC/KdG 07/279 07.09.2007 Opmerking: LTO Noord Glaskracht mist in het hoofdstuk over onderwijs aandacht voor het beschikbaar komen van hoogwaardig agribusiness onderwijs ten behoeve van de Greenport. Reactie Stadsgewest Haaglanden: Actie RSP:

14. Deel; B. pagina 66, Doorkijk naar 2030

LTO Noord Glaskracht merkt op dat ook de vestiging van economische activiteiten, waaronder glastuinbouw op de kustuitbreiding uitstekend zou passen (innovatieve activiteiten, waarvoor Nederland internationaal aanzien geniet)

Het agribusinesscomplex in het stadsgewest bepaalt naast onder Belang opnemen. meer de TU-Delft het innovatieve imago van de regio. De glastuinbouw profiteert van de ruimte die het RSP reserveert voor de TU Delft en van de agrarische kennis van de hogeschool in Delft. Voorts bieden instituten uit naburige regio’s eveneens hoogwaardige kennis aan: Het proefstation (PPO) in Bleiswijk en de life sciences aan de universiteit van Leiden. Bestuurlijk uitgangspunt bij de duinverbredingsplannen voor de N.v.t. versterking van de kustverdediging blijft dat dit bedoeld is voor recreatie en natuur. Andere functies passen daar niet in.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

86

27.

PvdA-leden in het algemeen bestuur Haaglanden
Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 28.09.2007 Opmerking: De schrijvers complimenteren Haaglanden met de inzet en het proces bij het tot stand komen van het RSP. "Het resultaat met er dan ook zijn." De PvdA-leden uit het AB gaan in op een viertal punten: Haaglanden kent een regionale woningmarkt en voert een regionaal woningmarktbeleid. Bij het ontwikkelen van nieuwbouw ontbreekt die regionale optiek en sturing. Zo ontstaat het gevaar dat partijen het rendement op korte termijn prevaleren met als gevaar dat projecten elkaar binnen Haaglanden beconcurreren. Op die manier worden de problemen van gisteren i.p.v. de problemen van de toekomst opgelost. Dit vereist, een grotere en meer sturende rol van de (rijks)overheid. Het zou baanbrekend zijn als in het overleg tussen corporaties, gemeenten en Stadsgewest toekomstgericht en duurzaam bouwen het uitgangspunt zou zijn. In een daadwerkelijke regionale sturing kan afgestemd worden welke woningtypen er in de verschillende projecten worden gebouwd en in welke fasering. De woningmarkt voor starters en mensen in de lage en middeninkomens blijft zorgen baren en het VO RSP lijkt voor deze groepen minder perspectief te bieden. De keuze in het VO RSP om met name in de duurdere segmenten te bouwen en binnen het stedelijke gebied naar nieuwe woonvormen te zoeken heeft plaatsgevonden zonder dat er voldoende zicht is of dit tegemoet komt aan de behoefte. Inzicht in de vraag en het mogelijk toekomstig aanbod zullen tijdig bij elkaar moeten worden gebracht om na te gaan of het VO RSP op dit punt geen bijstelling behoeft. Reactie: Actie RSP: N.v.t. PvdA-leden in algemeen bestuur Haaglanden

1.

Algemeen

2.

Wonen

Er is inderdaad sprake van een regionale woningmarkt. De regionale Woonvisie kent 9 verschillende woonmilieus en op gemeentelijk niveau wordt afhankelijk van het gemeentelijk gebiedsprofiel invulling gegeven aan de realisatie van die verschillende milieus. Met de corporaties zijn in de lopende prestatieafspraken geen afspraken gemaakt over duurzaam bouwen. Voor de volgende periode die begint in 2010 is de intentie om dit wel te gaan doen.

Het voornemen is dit punt mee te nemen in de prestatieafspraken voor de volgende periode.

3.

Wonen

De vraag naar woningen wordt structureel gevolgd. Uitgangspunt in het RSP is dat 30% van de nieuwe woningen wordt gerealiseerd in de sociale sector.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

87

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 4. VV

PvdA-leden in algemeen bestuur Haaglanden 28.09.2007 Opmerking: De PvdA-leden uit het AB vinden dat er onverkort voor het OV gekozen moet worden. Het RSP maakt die keuze en die keuze moet dan ook in het beleid prioriteit krijgen: inzetten op beter OV betekent minder aandacht voor het wegverkeer. Het OV vraagt een inhaalslag. Haaglanden moet werken aan een drastische verschuiving in de modal split en dat vraagt beter OV. Daarom zou Haaglanden het beprijzen moeten ondersteunen en zo mogelijk in tijd naar voren halen. Haaglanden kan zich evt. aanmelden voor een pilot. Beter OV kan alleen van de grond komen als ingezet wordt op het terugdringen van de autokilometers. Tegelijkertijd wordt vooral aan een korte termijnoplossing gewerkt door allerlei nieuwe ontsluitingen voor te stellen. Nieuwe autoontsluitingen, nieuwe wijken zullen tijdig vergezeld moeten gaan met een goede OV-ontsluiting. Het instrument van de concessieverlening moet gebruikt worden om milieuvriendelijk OV te versterken In de visie van de PvdA-leden uit het AB betekent de keuze voor hoogwaardig OV dat bij de financiering van de investeringen en exploitatie ook gekeken wordt naar de budgetten voor de weginfrastructuur. Het aanleggen van nieuwe wegen blijft mogelijk, maar de voorkeur ligt anders en er ligt een zware motiveringsplicht bij de keuze voor nieuwe aanleg. De PvdA-leden uit het AB zijn van mening dat ook het terugdringen van de overlast van teveel autoverkeer in de gemeenten een van de doelstellingen moet zijn (geluidsoverlast, snelheidsbeperkende maatregelen, goed parkeerbeleid, schonere bussen t.a.v. luchtkwaliteit) Het RSP maakt deze keuzes in de ogen van de PvdA-leden in het algemeen bestuur onvoldoende helder en het beschikbare instrumentarium is voor gemeenten onvoldoende om deze keuzes te kunnen en willen maken.

Reactie: De prioriteit van Haaglanden ligt bij de fiets en het OV. Daarnaast is het ook een beleidsuitgangspunt dat de autobereikbaarheid op niveau te blijft. Een van de manieren om dit te bereiken is prijsbeleid. Haaglanden is voorstander van invoering van prijsbeleid. Haaglanden is bereid om op verzoek van het Rijk en in het perspectief van de eindfase mee te werken aan de invoering van de tussenfase kilometerbeprijzen - eventueel in de vorm van een pilot- binnen de gestelde randvoorwaarden. Een beter OV moet mede zorgen voor een betere bereikbaarheid en terugdringing van de onnodige autokilometers. Het beleid is om nieuwbouw zoveel mogelijk bij bestaand OV te realiseren.

Actie RSP:

5.

6. 7. VV

Hiermee is in het aanbestedingstraject Bus al een aanvang gemaakt door de eis van aardgasbussen Bij elke investering in infrastructuur zowel voor fiets, OV en auto is het verplicht om aan te tonen wat het nut, noodzaak en effect is . Hierbij wordt elke investering afzonderlijk maar ook in samenhang op zijn merites afgerekend. De budgetten voor investeringen zijn niet apart per modaliteit vastgelegd.

VV

8.

De doelstellingen en maatregelen, zoals hier genoemd zijn verder uit gewerkt in de RNM, het supplement RNM en de milieuzoneringsaanpak. Veel van de genoemde maatregelen zijn overigens een lokale verantwoordelijkheid.

De doelstellingen en maatregelen, zoals hier genoemd zijn verder uit gewerkt in de RNM, het supplement RNM en de milieuzoneringsaanpak . Veel van de genoemde maatregelen zijn overigens een lokale verantwoordelijkheid

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

88

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 9. Groen en Milieu

PvdA-leden in algemeen bestuur Haaglanden 28.09.2007 Opmerking: Het aanwezige groen moet zoveel mogelijk behouden worden. Groencompensatie in Haaglanden of in de omgeving van Haaglanden moet hiervoor het uitgangspunt zijn. De schrijvers vinden het VO RSP nog te veel koersen op groen als recreatie, terwijl ook de stilte en natuurwaarden een essentiële functie vormen. Ze hebben geen commentaar op de wensen en ontwikkelingen, maar vragen zich wel af hoe dit alles gerealiseerd gaat worden. De PvdA-leden uit het AB ondersteunen een evt. Groenfonds. In hun ogen kunnen groengebieden net buiten Haaglanden voor medefinanciering in aanmerking komen als dat gebied als groencompensatie is/wordt ingezet. Het fonds kan gevoed worden door inzet van 1 Euro per inwoner per jaar. In elk geval dient vanuit elk uitvoeringsplan (nieuwbouw en herstructurering) een bijdrage aan het fonds geleverd te worden. Bij het opstellen van uitvoeringsplannen en exploitatie-opzetten krijgen de investeringen in het groen van meet af aan een plek. Er moet aangesloten worden op het provinciale beleid. Nieuwe projecten moeten worden ontwikkeld onder de randvoorwaarden van energieneutraliteit en duurzaamheid. Projecten waar dit niet mogelijk is zullen elders binnen Haaglanden compensatie moeten bieden. Op sommige locaties is sprake van een stapeling van wensen die nog niet tot keuzes geleid heeft: Sion 't Haantje, Vlietzone. De PvdA-leden uit het AB vinden dit illustratief voor de huidige stand van denken rond het VO RSP: het inzicht in de vraag hoe alle kwalitatieve wensen gecombineerd kunnen worden met de feitelijk beschikbare ruimte is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Daarmee lijkt het fundament van het VO RSP nog onvoldoende stevig om op basis hiervan stevige keuzes te maken. De brief draagt enkele belangrijke elementen voor de vervolgdiscussie aan.

Reactie: Het RSP wordt met het beleidsplan en uitvoeringsprogramma groen Haaglanden vertaald in een investeringsstrategie ter realisatie van de ambities. Natuurwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van het regionale groene netwerk.

Actie RSP:

10.

De investeringsstrategie voor groen Haaglanden zal worden uitgewerkt. De mogelijkheid van een regionaal groenfonds is hiervan een onderdeel. De voorstellen van de PvdA zullen hierbij worden meegenomen.

Uitwerking volgt rond de besluitvorming van het beleidsplan en de investeringsstrategie Groen Haaglanden.

11.

MZ

12.

Het RSP heeft hoge ambities op het gebied van klimaatneutraliteit Uitwerking volgt o.a. en duurzaamheid. De wijze waarop de doelstellingen in de gerealiseerd gaan worden wordt uitgewerkt in onder andere de duurzaamheidsvisie duurzaamheidsvisie. Voor de genoemde gebieden heeft een afweging tussen de diverse belangen plaatsgevonden. Hierdoor vinden ontwikkelingen plaats binnen kwalitatieve randvoorwaarden.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

89

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 13. Algemeen

PvdA-leden in algemeen bestuur Haaglanden 28.09.2007 Opmerking: Per ontwikkelingslocatie kunnen en moeten bewuste keuzes gemaakt worden. De PvdA-leden in het algemeen bestuur van Haaglanden kiezen voor concentratie van woningbouw binnen het stedelijk gebied resp. om de huidige groene ruimte en buitenstedelijke locatie waar mogelijk te benutten voor verdere ontwikkeling van de groenfunctie en de recreatie. De PvdA-leden in het AB Haaglanden hechten veel belang aan een regelmatige herijking van het RSP en pleiten hierbij voor een periode van 4 of 5 jaar. Met zo'n herijking kunnen de uitvoeringsplannen afgestemd worden op ontwikkelingen die in die periode hebben plaatsgevonden. Met een regelmatige herijking kan ook gekeken worden welke inzet van de Haaglanden gemeenten wordt verwacht als het om de uitvoering gaat.

Reactie: Bundeling van woningbouw rond openbaar vervoer en daarmee in het stedelijk gebied is een belangrijk uitgangspunt in het RSP. Dit houdt ruimte voor groen en recreatie buiten de steden.

Actie RSP: N.v.t.

14.

Algemeen: herijking

Het RSP zal regelmatig worden herijkt afhankelijk van de ontwikkelingen. Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen wordt geen vaste termijn voor de herijkingen gehanteerd.

Om actueel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen zal het RSP regelmatig worden herijkt. Om zo actueel mogelijk te kunnen zijn wordt geen vaste herijkingsperiode vastgelegd.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

90

28.

Gezamenlijke GroenLinksfracties in Haaglanden
Gezamenlijke GroenLinksfracties AB Haaglanden: 28.09.2007 Opmerking: De fracties kunnen zich in het algemeen goed vinden in de uitgangspunten. In het bijzonder over de thema's Groen, VV, en Wonen hebben zij nog een aantal vragen en opmerkingen. De constatering in het VO RSP dat "groen zoveel mogelijk groen moet blijven" vinden de fracties te mager geformuleerd. Het behouden van voldoende groen in een sterk verstedelijkte regio is van levensbelang. Een derde groen in Haaglanden is daarom een absoluut minimum. De kwaliteit van het groen moet versterkt worden. De fracties wijzen doorsnijdingen van het groen af (A4) evenals verplaatsingen van sportvoorzieningen naar de Oude Polder in Pijnacker en de planning voor woningbouw-/bedrijvenlocaties in Rijswijk-Zuid. Er zijn mogelijkheden om de resterende groene ruimte op te waarderen, ecologische zones en schakels met groene gebieden te verbinden. Het VO RSP legt de nadruk hoofdzakelijk op rode functies die groene functies aantasten en onmogelijk maken. Groenlinks vraagt een concreet investeringsprogramma waarmee de eigen doelstellingen uit het VO RSP worden waargemaakt. Als aantasting van groene gebieden in uitzonderlijke situaties onvermijdelijk is, dient elders compensatie te worden gevonden bijv. door weinig rendabele bedrijventerreinen en kassencomplexen om te toveren tot groene functies. Groen Links vraagt het dagelijks bestuur van Haaglanden om voor iedere aantasting van groene gebieden compensatie te garanderen in de vorm van fysieke maatregelen (op korte of langere termijn en dat laatste mits de financiering binnen het betreffende project gegarandeerd is).

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 1. Algemeen

Reactie Stadsgewest Haaglanden:

Actie RSP: N.v.t.

2.

Groen

Het RSP heeft als uitgangspunt dat sterk groen een bijdrage levert aan het vestiging- en leefklimaat in Haaglanden. Dit laat onverlet dat investeringen in bereikbaarheid en ontwikkeling van voldoende woonlocaties noodzakelijk zijn voor een duurzame concurrentiepositie van de regio. Deze ontwikkelingen vinden plaats binnen groene kaders, zoals het IODS-pakket in relatie tot de A4.

3.

Groen

Het RSP zal na vaststelling worden voorzien van een Uitwerking volgt in het uitvoeringsprogramma. Voor groen wordt dit verder gedetailleerd Beleidsplan en de in het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Groen Haaglanden. Investeringsstrategie Groen Haaglanden.

4.

Voor nieuwe ontwikkelingen is een goede groene inpassing uitgangspunt. In het kader van het groenbeleidsplan/uitvoeringsprogramma wordt het regionale instrumentarium voor realisatie van groen zoals een regionaal groenfonds verder uitgewerkt. Compensatie kan niet op voorhand worden gegarandeerd.

Uitwerking volgt in het Beleidsplan en de Investeringsstrategie Groen Haaglanden.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

91

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 5. Groen

Gezamenlijke GroenLinksfracties AB Haaglanden: 28.09.2007 Opmerking: GroenLinks stelt voor alle overige bouw- en aanlegprojecten een heffing voor. Om voldoende middelen voor Groen te hebben moet op korte termijn (in 2008) binnen Haaglanden over de instelling en vulling van het Groenfonds besloten worden. GroenLinks stelt voor een klein percentage (bijv. 0,5%) van de waarde van nieuw te bouwen woningen en te realiseren bedrijfsoppervlakte in het fonds te stoppen. GroenLinks wil dat Haaglanden haar groene ambities waarmaakt. Dat betekent dat in het juridische instrumentarium de rode contour heilig wordt verklaard: geen verdere aantasting van de weidegebieden, het open blijven van de polders, het behoud en de versterking van de groene ecologische verbinding tussen de duinen en het achterland. GroenLinks constateert dat het VO RSP alle groengebieden over een kam scheert terwijl de gebieden onderling verschillen resp. een andere inrichting en juridische bescherming vereisen. Men vraagt om een inventarisatie van alle groene gebieden met een belangrijke natuurwaarde binnen Haaglanden te maken. Deze gebieden vragen speciale bescherming. GroenLinks ziet sportterreinen niet als groengebieden; vanuit hun aard, inrichting en onderhoud zien de schrijvers deze voorzieningen als bebouwde bestemming. Groenlinks vindt het aanvaardbaar om het groen in de vlietzone tot eenderde terug te brengen als kwalitatief groen wordt gerealiseerd. Men vraagt het dagelijks bestuur van Haaglanden om een aaneengesloten ecologische zone langs de vliet te realiseren met verbindingen naar de "groen kamers" met belangrijke natuurwaarde. GroenLinks vraagt om de ruimtelijke en infrastructurele opgaven integraal te ontwikkelen en wijst op voorbeelden waar de ontsluiting te laat gerealiseerd werd. Daarbij pleiten ze ervoor om de realisatie van OV- en weginfra altijd in samenhang te beschouwen en beide mee te nemen in de grondexploitatie van bouwprojecten.

Reactie Stadsgewest Haaglanden: De voeding van een regionaal groenfonds zal nader worden uitgewerkt. De suggestie van GroenLinks is een optie.

Actie RSP: Uitwerking volgt in het Beleidsplan en de Investeringsstrategie Groen Haaglanden.

6.

Groen

In het ontwerp-RSP wordt het sturende instrumentarium voor het regionale groen uitgewerkt,

Het ontwerp RSP omvat een structurerend element voor Groen.

7.

Verschillen in natuurwaarden van diverse groengebieden

De uitwerking van het sturende instrumentarium voor het regionale groen gaat uit van maatwerk per type gebied.

Het ontwerp RSP omvat een structurerend element voor Groen.

8.

Vlietzone

Het RSP zet er op in dat de Vlietzone een derde groen blijft en dat een aantrekkelijke recreatieve en ecologische groene verbinding langs de Vliet wordt gerealiseerd.

N.v.t.

9.

VV

Het RSP en de actualisatie van de Regionale Nota Mobiliteit worden in directe samenhang ontwikkeld.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

92

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 10.

Gezamenlijke GroenLinksfracties AB Haaglanden: 28.09.2007 Opmerking:

Reactie Stadsgewest Haaglanden: De OV-ontsluiting van Nieuw Binckhorst zal worden opgenomen in de top 3 van de investeringsagenda.

Actie RSP: De Top 3 wordt hierop aangepast.

11.

12.

13.

14.

Aandacht voor OV vs. GroenLinks stelt dat de aandacht voor OV in het RSP Auto achterblijft bij de aandacht voor de auto. Het programma "OV naar het hoger plan" voorziet in hun visie niet in de gewenste ontsluiting van de Binckhorst. Een goede ontsluiting van Binckhorst, Vlietzone en Centrale Zone Den Haag vraagt dat een goede OV-verbinding en een transferium aan het Trekvliettracé gekoppeld moet worden. Lijn 1 en 11 Het verleggen van de lijnen 1 en 11 is volgens de schrijvers geen adequate oplossing en creëert nieuwe problemen langs de route. GroenLinks vraagt om het programma "OV naar een hoger plan" op dit punt een verbeterslag te geven. Men vraagt om de realisatie van een OV-verbinding en een transferium toe te voegen aan het topproject Trekvliettracé in de top 3 van Haaglanden 2008-2020. Beprijzen, GroenLinks vraagt om prioriteit te geven aan het beprijzen benuttingsmaatregele van weggebruik en parkeren en benuttingsmaatregelen. In n, barrièrewerking het uiterste geval staat men nieuw asfalt toe, mits Haaglanden garandeert dat de aanzuigende werking van nieuw asfalt wordt voorkomen door duurzame alternatieven en beprijzing. Men vraagt Haaglanden om maatregelen die de barrièrewerking van (auto)wegen voor de natuur, maar ook voor voetgangers en fietsers, tegengaan. Fiets De fiets kan in de visie van GroenLinks niet genoeg aandacht krijgen. Men complimenteert Haaglanden voor de wijze waarop het VO RSP aandacht besteedt aan de fiets. Men vraagt het dagelijks bestuur van Haaglanden om een stallingsnorm voor de fiets te ontwikkelen naar analogie van de parkeernorm. Ook ziet men graag een investeringsprogramma voor goede overdekte fietsenstellingen in de regio tegemoet. EZ GroenLinks vraagt om een inventarisatie te maken van leegstaande bedrijfsruimten en voorstellen te doen om deze te benutten voor om- of herbouw tot woningen of andere bedrijfsruimten die beter aansluiten op de vraag.

Lijnvoering in een breder gebied dan Binckhorst wordt momenteel onderzocht i.s.m. de gemeenten LeidschendamVoorburg en Rijswijk. Een transferium/P&R bij Hoornwijck is een belangrijk onderdeel van de plannen.

E.e.a. wordt momenteel onderzocht.

Het RSP zet primair in op verbetering van fiets en openbaar vervoer en een bewuster autogebruik door middel van mobiliteitsmanagement en de kilometerprijs. Voor de auto wordt primair ingezet op benutting en bundeling. Alleen als alternatieven ontbreken zijn nieuwe tracés aan de orde.

In het RNM en het supplement RNM komt het stallen van fietsen nadrukkelijk aan de orde. Aan de woonkant in de vorm van het bij het Rijk beijveren van de herinvoering van de verplichting om fietsenstalling bij nieuwbouw te realiseren in het bouwbesluit. Daarnaast in een programma in voorbereiding waarbij fietsenstallingen bij belangrijke bestemmingen wordt gerealiseerd. In het kader van de regelmatige herijking van de bedrijventerreinenstrategie Haaglanden wordt dit nader uitgewerkt

Dit punt wordt nader uitgewerkt in de RNM, het supplement RNM en een te ontwikkelen programma voor fietsenstallingen bij belangrijke bestemmingen. . N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

93

Organisatie : Briefnummer : Datum : Betreft: 15. Wonen

Gezamenlijke GroenLinksfracties AB Haaglanden: 28.09.2007 Opmerking: GroenLinks wil voorkomen dat er voor leegstand gebouwd wordt en vraagt om onderzoek te doen naar de demografische ontwikkelingen. Men vraagt zich af welke invloed de ambities uit het VO RSP hebben op de bevolkingsontwikkeling. GroenLinks vraagt het dagelijks bestuur van Haaglanden om de ontwikkeling van de ruimtevraag in Haaglanden structureel te gaan monitoren. Zij bepleiten een fasering waarbij eerst de binnenstedelijke mogelijkheden worden benut. GroenLinks mist in het VO RSP een heldere aanduiding van de diverse woonmilieus. Te allen tijde moet voorkomen worden dat gemeenten binnen Haaglanden met elkaar concurreren om economisch aantrekkelijke gezinnen binnen te halen. In plaats daarvan moeten de sterke punten van de verschillende woonomgevingen benut worden. De aantrekkelijkheid van een deel van Rijswijk voor senioren kan als sterk punt worden uitgedragen. Als dat betekent dat een of meer gemeenten financiële voordelen behalen t.o.v. andere gemeenten dan vindt GroenLinks een vereveningsfonds een goed middel om dit te compenseren. De diversiteit in marktsegmenten wordt bevorderd door zoveel mogelijk verschillende woningen door elkaar te bouwen. De kwaliteit van woonbuurten kan verbeterd worden door kleine delen van woonbuurten met eenzijdige woningbouw te vervangen door andere soorten woningbouw. GroenLinks vraagt Haaglanden om te bewaken dat de norm van min. 30% sociale huurwoningen en sociale koopwoningen op wijkniveau wordt gerealiseerd.

Reactie Stadsgewest Haaglanden: Het RSP gaat uit van de geaccepteerde rekenmodellen voor het bepalen van de vraag naar woningen. Het RSP volgt de vraag in de markt. De monitoring van de ontwikkeling van de ruimtevraag zal worden versterkt. Voor wat betreft de fasering zet Haaglanden in op het stimuleren en faciliteren van de locaties rond het OV met de projecten Stedenbaan en Lokatieontwikkeling en Bereikbaarheid (LOB).

Actie RSP:

16.

Niet alleen eengezinswoningen bouwen

Het RSP gaat uit van de sterktes en de specifieke woonmilieus van de negen gemeenten.

N.v.t.

17.

Diversiteit, realisatie normstelling 30-70

De realisatie van 30% is een belangrijk uitgangspunt in de regionale Woonvisie en de prestatieafspraken met de corporaties. Het geldt echter op gemeenteniveau en niet op wijkniveau. Gemeenten en corporaties zijn vrij om daar zelf invulling aan te geven.

N.v.t.

Nota van Beantwoording Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 14 november

94