Monitor Ruimtelijke Economie

Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2007

Provincie Utrecht

December 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd

1

Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd Pythagoraslaan 101 Postbus 80.300 3508 TH Utrecht Auteur: drs M. Bergmeijer Voor informatie over de inhoud: M. Bergmeijer Tel. 030-2582391 Emnail: maarten.bergmeijer@provincie-utrecht.nl

2

Inhoudsopgave
Samenvatting Resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2007
Algemeen Ontwikkeling provincie Utrecht vergeleken met Nederland

4 5
5 7

Werkgelegenheid naar werktijd en geslacht Dynamiek werkgelegenheidsontwikkeling Ontwikkeling werkgelegenheid naar sector
Sectoren nader bekeken Specifieke sectoren
De uitzendbranche De ICT-sector De Creatieve industrie De Gezondheidseconomie

8 9 10
11 13
13 14 15 16

In welke branches zijn de meeste mensen actief?

17

Internationale bedrijven Ontwikkeling werkgelegenheid regionaal
Streekplandeelgebieden Gemeenten Bedrijventerreinen en kantoorlocaties

18 19
19 20 20

Aspecten arbeidsmarkt prov. Utrecht en Nederland Openstaande vacatures prov. Utrecht en Nederland Regionale economische groei BIJLAGE 1. Werkgelegenheid per sector 1997-2007 index 1997 BIJLAGE 2. Werkgelegenheid en vestigingen 2006-2007 per SBI-afdeling BIJLAGE 3. Werkgelegenheid per gemeente per SBI-sectie

21 23 24 25 29 31

3

Samenvatting
De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is in 2007 met 2,5% gestegen tot 642.243 werkzame personen. Dit zijn 16.000 banen erbij. Hiermee is het recordaantal banen van 2001 (639.500) gepasseerd. De groei komt overeen met het Nederlandse cijfers voor banen van werknemers van het CBS. De groei heeft voornamelijk plaatsgevonden in de financiële en zakelijke diensten. Hierin vooral de uitzendbureaus, ICT-bedrijven en organisatieadviesbureaus. Er zijn relatief veel kleine banen bijgekomen (+7%) ten opzichte van grote banen (+1,9%). De trend wordt sterk bepaald door de ontwikkeling in reeds gevestigde bedrijven. De streekplanregio West Utrecht kende een groei van 3,3%. Gewest Eemland en Stadsgewest Utrecht groeiden gemiddeld (2,5%). In Zuidoost Utrecht lag de banengroei iets lager (1,9%). De grote gemeenten Utrecht en Amersfoort kenden een groei van resp. 3% en 3,7%. De banengroei op bedrijventerreinen en kantoorlocaties bedroeg resp 2,6% en 3,2%. Samen betekent dit een groei van 2,8% op beide soorten werklocaties. Bijna 10% van de totale werkgelegenheid vindt plaats in vestigingen van buitenlandse bedrijven. De werkzame beroepsbevolking in de provincie Utrecht is tot 2006 sterker gegroeid dan landelijk, tot 549.000. De werkloze beroepsbevolking is voor het tweede jaar sterk gedaald tot 25.000. Het werkloosheidspercentage is sterk gedaald en blijft met 4,3% onder het nationaal gemiddelde van 5,5%. Utrecht heeft is het laagste werkloosheidspercentage van alle provincies. Het aantal openstaande vacatures stabiliseert landelijk op 63.500. In de provincie Utrecht nam het aantal vacatures af tot 3.623, een teruggang van 16% t.o.v. 2006. De regionale economische groei versnelt en is in de provincie Utrecht in 2006 uitgekomen op 4,2%, landelijk is dit 3%.

-

Conclusie De economische ontwikkeling in de provincie Utrecht is gunstig. De werkgelegenheid ontwikkelt zich steeds krachtiger maar met de nadruk op flexibele arbeid. De werkzame beroepsbevolking neemt toe, het werkloosheidspercentage is het laagste van alle provincies en neemt verder af. De productie neemt toe. Discussie Werkgevers maken vooralsnog liever gebruik van oproep- of inhuurkrachten dan van vast personeel. Door deze ontwikkeling neemt de werkloosheid af. Het is de vraag of de afname van het aantal vacatures verband houdt met het daadwerkelijk invullen of het niet aanmelden van vacatures bij het CWI door de werkgevers omdat zij de voorkeur geven aan flexwerkers.

4

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2007
Algemeen De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is in de periode 2006-2007 met 2,5% gestegen. Dit komt overeen met een toename van bijna 16.000 banen. In het derde opeenvolgende jaar sinds de ‘recessie’ is de groei sterker dan in de vorige twee perioden. In 2005 is 0,3% en in 2006 1,0% groei gemeten (grafieken 1 en 2).

125 120
index banen 1997=100

115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 1. Ontwikkeling werkgelegenheid provincie Utrecht 1997-2007 (index 1997=100)

Met deze versterkte groei is inmiddels de piek in de werkgelegenheid in 2001 overtroffen. Toen waren 639.500 mensen werkzaam, nu 642.200. De huidige werkgelegenheid ligt bijna 24.000 banen boven het aantal in 2004, in het dal van de economische teruggang.

7,0% 6,0% 5,0% groeipercentage 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0%
19 97 /1 99 8 19 98 /1 99 9 19 99 -2 00 0 20 00 /2 00 1 20 01 /2 00 2 20 02 /2 00 3 20 03 /2 00 4 20 04 /2 00 5 20 05 /2 00 6 20 06 /2 00 7

Grafiek 2. Groei werkgelegenheid per periode in procenten

5

Het aantal vestigingen is in 2007 met 4.252 gestegen tot 78.284, een groei van 5,7% (grafiek 3). Ten opzichte van 1997 zijn er nu 50% meer vestigingen.
160 150

index vestigingen 1997=100

140 130 120 110 100 90 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 3. Verloop aantal vestigingen 1997-2007 (index)

Vanaf 2002 neemt de groei van het aantal vestigingen toe (grafiek 4).
8,0% 7,0% 6,0% groeipercentage 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 4. Groei aantal vestigingen 1997-2007 in procenten

Het zijn vooral kleine bedrijven die in 2007 zijn gestart. De grootste toename vond plaats in de zakelijke dienstverlening (+2.000); 93% van deze nieuwe bedrijven zijn eenmansbedrijven. Daarnaast zijn er 522 kleine bedrijven bijgekomen in de overige dienstverlening (milieu, cultuur, recreatie, overige diensten) en in de bouwnijverheid (+733).

6

Ontwikkeling provincie Utrecht vergeleken met Nederland Onlangs publiceerde het CBS nieuwe kwartaalcijfers over werknemers voor Nederland in 2007. Hieruit bleek dat de werkgelegenheidsgroei en het patroon van de groei naar branche grote overeenkomst vertonen met de provinciale cijfers voor Utrecht1. Beide geven een groei van 2,5% aan en beide een teruggang in de nijverheid, stabilisatie in de overheidssector en groei in de overige sectoren (grafiek 5, tabel 1).

9,0 8,0 7,0 6,0 groeipercentage 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0
sp or Fi t na nc ie le Za in ke st lij k . e di en st en O ve rh ei d O nd er w ijs he id an de l or ec a bo uw Bo u Zo ve r O ij v er To ta al rg w ig

La nd

Tr an

H

N

H

Utrecht PAR

Nederland CBS

Grafiek 5. Groei banen per sector Utrecht en Nederland (CBS)

In Utrecht is de ontwikkeling in de transport, financiële en overige diensten sterker dan landelijk. In mindere mate ook in de bouw en het onderwijs. De zakelijke diensten groeien landelijk nog sterker dan in Utrecht.
Branche Landbouw Nijverheid Bouw Handel Horeca Transport Financiele inst. Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overig Totaal Utrecht PAR 0,9 -1,2 3,1 1,6 3,1 1,8 4,4 5,3 0,0 2,3 1,3 3,6 2,5 Nederland CBS 1,6 -0,5 2,5 2,2 4 0,4 1,4 7,7 0,2 1,4 2,2 0,7 2,5

Tabel 1. Groei banen per sector Utrecht en Nederland (CBS, eerste kwartaal)

De cijfers van het CBS betreffen het eerste kwartaal en bevatten alleen banen van werknemers en geen zelfstandig ondernemers. In de PAR-cijfers zijn deze wel meegenomen.

1

7

Werkgelegenheid naar werktijd en geslacht
Het totaal aantal kleine banen (tot 12 uur per week) is sterk toegenomen n.l. met 7% tot 89.000. Het aantal grote banen nam toe met 1,9%. De kleine banen maken nu 13,8% uit van de totale werkgelegenheid (2006: 13,3%). Het totaal aantal mannen, werkzaam bij Utrechtse bedrijven, nam toe met 2,6%, het aantal vrouwen met 2,5%. Het aandeel vrouwen in de totale werkgelegenheid bleef constant. Grote banen namen relatief sterk toe bij mannen in de financiële en zakelijke diensten. Vrouwen bezetten relatief meer grote banen in de landbouw, financiële diensten en overige diensten (tabel 2). In de nijverheid, de bouw en zakelijke diensten kwamen er relatief veel mannen in kleine banen bij. Bij vrouwen lag de toename meer bij transport en communicatie en zakelijke diensten.
Grote banen sectie A C/D/E F G H I J K L M N O omschrijving Landbouw, -verwant Nijverheid Bouwnijverheid Reparatie en handel Horeca Transport en communicatie Financiele instellingen Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids-, welzijnszorg Milieu, cultuur, recreatie, overig Totaal mannen 6.591 32.639 34.422 59.617 6.958 20.406 16.953 89.946 21.632 16.177 16.422 11.139 332.902 trend 20062007 -0,8% -1,7% 2,9% 1,3% -0,5% 1,8% 3,8% 5,0% -0,5% -0,4% 0,4% 2,3% 2,0% vrouwen 2.415 8.637 3.156 33.213 5.511 5.901 12.634 43.750 10.479 22.202 59.028 13.411 220.337 trend 20062007 7,6% -1,9% 0,6% -0,8% 0,1% -1,9% 5,6% 3,0% 2,0% 2,9% 1,4% 3,2% 1,7% mannen 803 1.190 870 10.156 3.713 2.083 322 10.264 96 2.074 2.589 2.408 36.568 Kleine banen trend 20062007 -0,9% 23,1% 14,2% 6,4% 7,8% 1,7% 10,7% 13,5% -40,4% 10,1% -1,2% 10,7% 8,3% vrouwen 801 1.152 693 13.250 4.413 1.370 324 8.987 162 3.148 14.596 3.540 52.436 trend 20062007 -2,1% -0,1% 9,5% 6,0% 9,1% 20,8% -8,5% 11,2% -8,5% 8,2% 2,3% 4,7% 6,0%

Tabel 2. Aantal banen naar werktijd en geslacht 2006-2007

8

Dynamiek werkgelegenheidsontwikkeling2
De werkgelegenheidstrend wordt sterk bepaald door de groei bij de gevestigde bedrijven en instellingen. Het saldo van groei en krimp is 15.165 banen. Het saldo van nieuw gevestigde bedrijven en vertrokken of opgeheven bedrijven is slechts 782 banen (tabel 3). Naar sector is het de zakelijke dienstverlening die het meest bijdraagt aan de groei, bijna de helft. De zorgsector, financiële diensten en transport en handel vertonen ook een positief saldo van meer dan 1.000 banen. In de sector transport en communicatie is het saldo van vestiging en vertrek vrij groot (-741 banen). Ook in de nijverheid zijn banen verloren gegaan door opheffing van bedrijven of bedrijfsonderdelen in de grafische industrie.
sectie A C/D/E F G H I J K L M N O Branche Landbouw, -verwant Nijverheid Bouwnijverheid Reparatie en handel Horeca Transport en communicatie Financiele instellingen Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids-, welzijnszorg Milieu, cultuur, recreatie, overig Totaal

2006 10.515 44.132 37.970 114.379 19.983 29.247 28.953 145.239 32.354 42.610 91.464 29.450 626.296

nieuwvestiging 129 1.103 1.849 4.829 859 1.576 360 7.112 270 599 1.272 1.975 21.933

opheffing /vertrek 187 1.528 1.377 4.209 939 2.317 506 6.562 405 487 1.539 1.095 21.151

saldo migratie -58 -425 472 620 -80 -741 -146 550 -135 112 -267 880 782

groei 302 2.718 2.522 6.780 1.470 3.035 2.785 13.173 2.005 2.325 4.840 1.600 43.555

krimp 149 2.807 1.823 5.543 778 1.781 1.359 6.015 1.855 1.446 3.402 1.432 28.390

saldo groei/krimp 153 -89 699 1.237 692 1.254 1.426 7.158 150 879 1.438 168 15.165

2007 10.610 43.618 39.141 116.236 20.595 29.760 30.233 152.947 32.369 43.601 92.635 30.498 642.243

Tabel 3. Dynamiek werkgelegenheid 2006-2007 per sector

2

Het verloop van de werkgelegenheid wordt bepaald door instroom en nieuwvestiging van bedrijven. Dit proces levert arbeidsplaatsen op. Uitstroom en opheffing van bedrijven kosten arbeidsplaatsen. Ook dit jaar hebben organisaties veel banen ‘verschoven’ bij reorganisatieprocessen. Hierbij kunnen ‘oude banen’ in nieuwe bedrijfsonderdelen terecht komen op nieuwe locaties. In de beschrijving van de dynamiek zijn deze administratieve verschuivingen niet te isoleren.

9

Ontwikkeling werkgelegenheid naar sector
In alle sectoren, behalve de nijverheid (incl. delfstofwinning en nutsbedrijven) is groei opgetreden. In de overheidssector stabiliseerde de werkgelegenheid (tabel 4). In absolute zin kwamen de meeste nieuwe banen in de zakelijke dienstverlening terecht: 7.700. Deze sector groeide ook relatief het sterkst: 5,3%. Het aandeel op de totale werkgelegenheid van deze grootste sector nam toe van 23,1% naar 23,8%. Vier andere sectoren presteerden boven het gemiddelde: de bouw, horeca, financiële instellingen en overige diensten (waaronder milieu, cultuur en recreatie). De groei in de zakelijke diensten wordt voornamelijk bepaald door de uitzendbureaus, softwarebedrijven en organisatieadviesbureaus.
sectie A C/D/E F G H I J K L M N O omschrijving Landbouw, -verwant Nijverheid Bouwnijverheid Reparatie en handel Horeca Transport en communicatie Financiële instellingen Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids-, welzijnszorg Milieu, cultuur, recreatie, overig Totaal banen 2006 10.515 44.132 37.970 114.379 19.983 29.247 28.953 145.239 32.354 42.610 91.464 29.450 626.296 banen 2007 10.610 43.618 39.141 116.236 20.595 29.760 30.233 152.947 32.369 43.601 92.635 30.498 642.243 verschil 95 -514 1.171 1.857 612 513 1.280 7.708 15 991 1.171 1.048 15.947 trend % 0,9% -1,2% 3,1% 1,6% 3,1% 1,8% 4,4% 5,3% 0,0% 2,3% 1,3% 3,6% 2,5% vestigingen 2006 3.981 3.532 6.564 16.332 2.792 2.163 1.363 22.538 218 2.634 4.827 7.088 74.032 vestigingen 2007 3.968 3.638 7.339 16.677 2.818 2.237 1.350 24.534 220 2.772 5.102 7.629 78.284 verschil -13 106 775 345 26 74 -13 1.996 2 138 275 541 4.252 trend % -0,3% 3,0% 11,8% 2,1% 0,9% 3,4% -1,0% 8,9% 0,9% 5,2% 5,7% 7,6% 5,7%

Tabel 4. Arbeidsplaatsen en vestigingen 2006-2007

Het aantal vestigingen nam in de zakelijke diensten het sterkst toe, bijna 2.000 of 9%. Relatief groeide het aantal vestigingen in de bouw het sterkst: 11,8%. De landbouw en de financiële diensten kenden een kleine teruggang.

10

Sectoren nader bekeken Onderstaand worden de meest opvallende trends gesignaleerd per sector met, zo mogelijk, een aanduiding van de betreffende oorzaak. In bijlage 1 zijn de meerjarentrends van de werkgelegenheid zichtbaar per bedrijfstak voor de afgelopen 10 jaar. LANDBOUW In de landbouw- en landbouwverwante bedrijven is sinds 2004 sprake van een lichte toename van banen na jaren van neergang. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de groei in de detachering vanuit dienstverlenende bedrijven in de landbouw. Daarnaast nam het aantal banen bij hovenierbedrijven toe. NIJVERHEID De nijverheid, (incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven) laat vanaf 2001 een continue neergang van de werkgelegenheid zien. De teruggang in de nijverheid wordt in 2007 vooral veroorzaakt door de grafische industrie/uitgeverijen. Bij Wegener in Houten heeft een forse reductie plaatsgevonden door reorganisatie. Verder zijn bij de nutsbedrijven en de medische apparatenindustrie banen verloren gegaan in de provincie Utrecht. BOUW De werkgelegenheid in de bouw kende verlies na 2001 en stabilisatie in de jaren 2003 t/m 2006. In 2007 heeft een winst van bijna 1.200 banen plaatsgevonden, vooral in de B&U-bouw, grondverzet, wegenbouw, en elektrotechnische bouwinstallatie. Ook stukadoor- en timmerbedrijven hebben bijgedragen aan de groei. HANDEL De meerjarentrend van de handel volgt het gemiddelde beeld. Er is banenverlies geweest van 2001 t/m 2004. In 2007 is er sprake van groei: +1,6%. Vooral de detailhandel heeft deel aan deze groei (+2,5%). De nieuwe Ikea vestiging in Amersfoort is bepalend voor deze trend. Postorderbedrijven laten een groei van 30% zien. De groothandel blijft iets achter met 0,6% groei. Er is banenwinst bij o.a. voedings- en genotmiddelengroothandel en groothandel in industriele machines, maar banenverlies in groothandel computers en chemische grondstoffen. HORECA De horeca heeft niet erg te lijden gehad onder de recessie vanaf 2001. Er was enige teruggang maar vanaf 2004 groeide de werkgelegenheid licht. In 2007 versterkte de groei tot 3,0%. Vooral de (hotel)-restaurants deden het goed in 2007. TRANSPORT EN COMMUNICATIE Deze bedrijfstak kent een opvallende meerjarentrend. Na 2000 trad een forse teruggang op. Pas in het afgelopen jaar was er weer banenwinst. Oorzaken zijn o.a. reorganisatie in de telecommunicatiesector (KPN). In de transportsector is sprake van stabilisatie. Winst is er bij de dienstverlenende bedrijven van het vervoer zoals expeditiebedrijven. FINANCIËLE DIENSTEN De financiële sector kent vanaf 2001 een lichte afname. In 2007 echter, is sprake van flinke banengroei (+4,4%). Het zijn vooral de banken die met een groei van ruim 1.300 banen de trend bepalen. In mindere mate is ook spraken van groei bij verzekeringsbedrijven. ZAKELIJKE DIENSTEN De grootste bedrijfstak in de provincie Utrecht is de zakelijke dienstverlening waar 24% van alle werkenden actief zijn. De meerjarentrend laat een snelle groei zien tot 2001 en een forse teruggang in de periode 20022004. Daarna treedt weer versnelde groei op. In 2007 wordt de trend sterk bepaald door de toegenomen flexibele arbeid in uitzend- en detacheringsbureaus (+2.700 banen) en bedrijven voor werving en selectie van arbeidskrachten. De organisatieadviesbureaus zijn ook bepalend voor de toename in de zakelijke diensten (+1.025 banen).

11

OVERHEID De werkgelegenheid in de overheidssector bleef doorgroeien tijdens de economische terugval vanaf 2001. In 2005 en 2006 nam het aantal banen weer af. In het afgelopen jaar is sprake van stabilisatie. In het algemene overheidsbestuur nam de werkgelegenheid flink toe (+3,9%). Bij de politiediensten nam de werkgelegenheid af met 6%. ONDERWIJS De langjarige trend van de onderwijssector laat vrijwel geen teruggang zien. Alleen in 2005 is een lichte dip kenbaar. In 2007 groeide de werkgelegenheid met bijna 1.000 banen.Vooral het basisonderwijs en wetenschappelijk onderwijs voorzag in deze banengroei. Commerciele onderwijsinstellingen kenden een relatief grote groei (+36%) tot 745 banen. GEZONDHEIDS- WELZIJNSZORG In de zorg is het aantal banen alleen maar toegenomen. Er zijn nu 40% meer banen dan in 1997. Sterke groeiers zijn de ziekenhuizen, het maatschappelijk werk en de kinderopvang. Minder banen werden geteld in de verpleeghuizen en huizen voor gehandicapten. OVERIGE DIENSTEN Deze bedrijfstak kende in de afgelopen 10 jaar ook alleen maar banengroei. In 2007 zijn het vooral de instellingen voor belangenbehartiging die voor banengroei zorgden. In de instellingen voor cultuur, sport en recreatie zijn er ruim 380 banen bijgekomen.

12

Specifieke sectoren
De uitzendbranche

In 2007 is de uitzendbranche zeer sterk gegroeid ten opzichte van 2006 (grafiek 6). De verdeling naar branche waar uitzendkrachten ingehuurd worden is niet sterk veranderd. Vooral in de handel en financiële en zakelijke diensten werkt men met uitzendkrachten (grafiek 7). De toename van de flexarbeid is een teken dat de economie bloeit. Werkgevers wachten echter nog met vaste dienstverbanden.

110

100

90 index 1998=100

80

70

60

50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 6. Uitzendbanen (ingehuurd) 1998-2007 (index)

2007

16%

20%

Landbouw , nijverheid Handel, horeca, transport Commerciele diensten Niet commerciele diensten 34% 30%

Grafiek 7. Verdeling uitzendbanen naar sector

13

De ICT-sector
De ICT-sector bestaat uit een 14-tal deelbranches verdeeld over industrie, handel en diensten. Er is een tweedeling te onderscheiden die deze branches samenvat in een kennisintensief deel bestaande uit telecommunicatie, softwareontwerp en consultancy en een nietkennisintensief deel bestaande uit industrie, handel, verhuur en reparatie van apparatuur, hardware consultancy.

De ICT-sector is met 4,2% gegroeid. Vooral in de kennis-intensieve kant van de ICT, softwareproductie en consultancy, is groei opgetreden. In de industrie en handel is het aantal banen teruggelopen met 1,1% (grafiek 8, tabel 5).
60.000 50.000 40.000 aantal banen 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Niet kennisintensief

Kennisintensief

Grafiek 8. Ontwikkeling in ICT kennisintensief en niet-kennisintensief 1997-2007
branche Niet kennis intensief Vervaardiging van computers Vervaardiging van zendapparatuur tv en radio Groothandel in computers Detailhandel telecommunicatie apparatuur Detailhandel in computers, software Verhuur computers, kantoormachines Hardware consultancy Onderhoud, reparatie computers, kantoormachines Subtotaal niet kennis intensief Kennis intensief Telecommunicatie Ontwikkeling, productie van standaardsoftware Ontwikkeling, productie van maatwerksoftware Computercentra, data-entry, webhosting Exploitatie van databanken, websites Netwerkbeheer,computerbeveiliging Subtotaal kennis intensief Totaal 3.862 1.029 26.097 1.631 537 815 33.971 44.410 4.005 1.200 27.625 1.645 618 840 35.933 46.256 143 171 1.528 14 81 25 1.962 1.846 3,7% 16,6% 5,9% 0,9% 15,1% 3,1% 5,8% 4,2% 117 166 7.600 948 634 282 262 430 10.439 116 180 7.373 958 610 310 309 467 10.323 -1 14 -227 10 -24 28 47 37 -116 -0,9% 8,4% -3,0% 1,1% -3,8% 9,9% 17,9% 8,6% -1,1% 2006 2007 verschil trend

Tabel 5. Werkgelegenheid in de ICT-sector 2006-2007

14

De Creatieve industrie

De creatieve industrie in de provincie Utrecht is in opkomst. Na een terugval in 2002 en 2003 is de stijgende lijn in de werkgelegenheid hervonden: in 2007 zijn er 900 banen bijgekomen (grafiek 9). Bij de onderdelen Kunsten en Zakelijke dienstverlening zijn er 1.200 banen bijgekomen. In de media en entertainment zijn er 300 banen verloren gegaan. Dit verlies wordt veroorzaakt door verlies van banen door reorganisaties in de grafische industrie/uitgeverijen. De creatieve industrie beslaat 3,8% van de totale werkgelegenheid. In 1997 was dit aandeel nog 3,3%.

25.000

20.000

aantal banen

15.000

10.000

5.000

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Creatieve industrie - Kunsten Creatieve industrie - Zakelijke dienstverlening

Creatieve industrie - Media en entertainment

Grafiek 9. Verloop werkgelegenheid in de creatieve industrie 1997-2007.

15

De Gezondheidseconomie

In de zorg- en zorggerelateerde sector is bijna 20% van alle werkenden in de provincie Utrecht actief (tabel 6). Voor het bepalen van de toekomstige economische potentie van de gezondheidseconomie in de provincie Utrecht is in eerder onderzoek een indeling gemaakt in 21 verschillende categorieën van zorg die weer samengevat kunnen worden in 5 verzamelcategorieën. De drie categorieën met de meeste banen zijn de ziekenhuizen, verpleging/verzorging en de verzekeraars.
Groei 2006-2007 1,6% -4,5% 6,7% -0,7% 4,5% 2,2% -0,1% -1,2% 3,4% 0,5% 0,2% 2,6% 2,6% 0,6% 17,6% 2,7% 1,3% 4,9% 3,1% 0,3% 3,2% -17,1% 3,1% 1,4% 1,4% gemiddelde jaarlijkse groei 1997-2007 2,6% 5,8% 8,1% 2,8% 3,2% 2,9% 3,3% 3,0% 2,1% 2,9% 3,0% 4,1% 4,1% 3,3% 5,7% 3,6% 1,3% 2,1% 0,0% 0,8% 6,2% 4,5% 1,2% 1,7% 2,7%

Categorie Cure – Ziekenhuizen Cure – Revalidatie Cure – Curatieve zorg zonder overnachting Cure – Gezondheidsondersteunende diensten Cure – Praktijken Totaal Cure Care – Verpleging en verzorging Care – Gehandicaptenzorg Care – GGZ Care – Thuiszorg Totaal Care Preventie – Instellingen voor preventie Totaal Preventie Welzijn/Jeugdzorg – Welzijn Welzijn/Jeugdzorg – Jeugdzorg Totaal Welzijn/Jeugdzorg Afgeleid – Verzekeraars Afgeleid – Onderzoek Afgeleid – Technologie Afgeleid – Handel Afgeleid – Wellness, sport en (zorg)toerisme Afgeleid – advies/belangen Afgeleid – Wonen en zorg Totaal Afgeleid Totaal Gezondheidseconomie

2006 20.091 778 826 2.468 9.391 33.554 17.598 9.586 4.839 7.691 39.714 2.322 2.322 8.929 1.227 10.156 10.385 3.724 2.098 8.124 4.062 1.287 5.914 35.594 121.340

2007 20.419 743 881 2.450 9.813 34.306 17.574 9.471 5.002 7.728 39.775 2.383 2.383 8.985 1.443 10.428 10.519 3.906 2.164 8.149 4.193 1.067 6.098 36.096 122.988

Tabel 6. Categorieën in de gezondheidseconomie

De werkgelegenheidsgroei is in de afgelopen periode 2006-2007 lager geweest dan gemiddeld in de afgelopen 10 jaar. Alleen in de Welzijn/Jeugdzorg en de Preventie ligt de ontwikkeling boven het huidige provinciaal gemiddelde.

16

In welke branches zijn de meeste mensen actief? De tabellen 7 en 8 geven een beeld van de branches waar de meeste mensen actief zijn en waar de meeste vestigingen zijn. De ICT-sector, de adviesbureaus en de bouwbedrijven staan hoog in de rangorde van banen en vestigingen. De uitzendbureaus tellen vooral in de banen sterk mee.
Branche Ontwikkelen en produceren van maatwerk software; consultancy Uitzendbureaus, detachering Organisatie-adviesbureaus Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemeen overheidsbestuur Deth. in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Algemene ziekenhuizen Basisonderwijs voor leerplichtigen Schadeverzekeringen Verpleeghuizen banen 27.625 24.126 16.784 14.330 14.210 13.970 11.459 10.920 8.909 8.894

Tabel 7 Top-10 branches naar banen
Branche Organisatie-adviesbureaus Ontwikkelen en produceren van maatwerk software; consultancy Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Reklame-, reklame-ontwerp- en -adviesbureaus Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Bedrijfsopleiding en -training Handel en reparatie van personenauto's Kappers Architecten- en tech. ontwerpbureaus voor burger. util. bouw Restaurants vestigingen 6.399 3.031 3.020 1.504 1.275 1.226 1.127 961 895 849

Tabel 8 Top-10 Branches naar vestigingen

17

Internationale bedrijven
In de provincie Utrecht zijn in 2007 bijna 1.200 bedrijfsvestigingen actief met een moederbedrijf in het buitenland. Hier zijn 62.200 arbeidsplaatsen aan verbonden of 9,7% van de totale werkgelegenheid. Het aantal vestigingen is sinds 2004 gedaald (grafiek 10).
1.450 1.400 aantal vestigingen 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 10. Verloop aantal vestigingen van buitenlandse bedrijven.

Het aantal banen bij buitenlandse bedrijven is in 2007 met 0,3% toegenomen (grafiek 11).

66.000 65.000 aantal banen 64.000 63.000 62.000 61.000 60.000 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 11. Verloop aantal arbeidsplaatsen in buitenlandse bedrijven.

De meeste vestigingen van buitenlandse bedrijven (55%) bevindt zich in de (groot)handel, op afstand gevolgd door de zakelijke dienstverlening.

18

Ontwikkeling werkgelegenheid regionaal
Streekplandeelgebieden De werkgelegenheid is in 2007 in alle streekplandeelgebieden gegroeid. De gebieden met van oudsher de meeste banen, Stadsgewest Utrecht en Gewest Eemland, kennen een ontwikkeling gelijk aan het provinciaal gemiddelde. West Utrecht zit daarboven en Zuidoost Utrecht eronder (tabel 9).

Streekplandeelgebied branche A C/D/E F G H I J K L M N O Landbouw,-verwant Nijverheid Bouwnijverheid Reparatie en handel Horeca Transport en communicatie Financiele instellingen Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids-, welzijnszorg Milieu, cultuur, recreatie, overig Totaal 2006

West Utrecht 2007 3.974 7.221 7.157 15.681 2.228 3.119 1.317 10.019 1.457 3.754 6.699 2.756 65.382 trend -0,6% 4,7% 4,9% 1,9% 4,0% 5,6% 6,7% 5,7% 3,4% 3,4% 3,2% -2,7% 3,3% 3.997 6.897 6.820 15.391 2.143 2.954 1.234 9.477 1.409 3.630 6.490 2.833 63.275

Gewest Eemland 2006 1.964 10.984 8.613 25.768 4.265 6.420 6.865 30.494 8.227 7.488 20.438 6.232 137.758 2007 2.153 10.947 8.838 26.443 4.436 6.487 7.115 31.904 7.951 7.799 20.705 6.493 141.271 trend 9,6% -0,3% 2,6% 2,6% 4,0% 1,0% 3,6% 4,6% -3,4% 4,2% 1,3% 4,2% 2,6%

Stadsgewest Utrecht 2006 2.635 19.256 18.747 59.889 11.340 17.282 20.173 93.931 17.518 27.852 56.448 17.202 362.273 2007 2.582 18.543 19.207 60.594 11.667 17.510 21.085 99.106 17.880 28.092 57.047 18.085 371.398 trend -2,0% -3,7% 2,5% 1,2% 2,9% 1,3% 4,5% 5,5% 2,1% 0,9% 1,1% 5,1% 2,5%

Zuidoost Utrecht 2006 1.919 6.995 3.790 13.331 2.235 2.591 681 11.337 5.200 3.640 8.088 3.183 62.990 2007 1.901 6.907 3.939 13.518 2.264 2.644 716 11.918 5.081 3.956 8.184 3.164 64.192 trend -0,9% -1,3% 3,9% 1,4% 1,3% 2,0% 5,1% 5,1% -2,3% 8,7% 1,2% -0,6% 1,9%

Tabel 9. Werkgelegenheid streekplandeelgebieden 2005-2006

De meerjarentrend laat zien dat Gewest Eemland de voorspoedigste ontwikkeling kent (grafiek 12). Eemland kende ook maar twee jaren van teruggang. In West Utrecht en Stadsgewest Utrecht liep de werkgelegenheid na 2001 drie jaar achtereen terug. De regio Zuidoost Utrecht kent een stabilisering van 2001 tot 2006. In het afgelopen jaar is de werkgelegenheid in deze regio weer gegroeid.

135 130

index banen 1997=100

125 120 115 110 105 100 1997 West Utrecht 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gew est Eemland

Stadsgew est Utrecht

Zuidoost Utrecht

Grafiek 12. Werkgelegenheid streekplandeelgebieden 1997-2007 (index 1997=100)

19

Gemeenten Gemeenten met bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei zijn: Bunnik (+6,9%) en IJsselstein (+5,7%). In de Ronde Venen, Vianen, Eemnes en Breukelen nam de werkgelegenheid met meer dan 4% toe. In zes gemeenten nam de werkgelegenheid af: Renswoude en Woudenberg zagen de werkgelegenheid ieder met 4,5% afnemen, Abcoude met 3,7%. Maarssen, Soest en Nieuwegein kenden een beperkte krimp van minder dan 1%. Zie Bijlage 3 voor details over de verdeling van de gemeentelijke werkgelegenheid. Een van de oorzaken van dynamiek in het aantal banen per gemeente is de intergemeentelijke verhuizing. Ongeveer 1.090 bedrijven zijn het afgelopen jaar verplaatst van de ene Utrechtse gemeente naar de andere. Hierbij zijn bijna 6.500 banen meegegaan. Gemeenten met de grootste positieve verhuissaldo’s zijn: Houten (+379), Nieuwegein (+200), Bunschoten (+122). Gemeenten met een aanzienlijk verhuistekort zijn: Utrechtse Heuvelrug (-261), Soest (-240), Utrecht (-211). Bedrijventerreinen en kantoorlocaties Op de 197 bedrijventerreinen en kantoorlocaties werken in 2007, 286.900 mensen in 11.300 vestigingen. Dit komt neer op een banengroei van 2,8%. Het aantal vestigingen groeide met 2,5%. Tabellen 10 en 11 laten de top-10 bedrijventerreinen en kantoorlocaties zien en de werkgelegenheidstrend.
Gemeente Utrecht Nieuwegein Amersfoort Amersfoort Veenendaal Vianen Utrecht Nieuwegein Utrecht Woerden Bedrijventerrein Lage Weide PlettenburgDe Wiers Zuid Isselt De Hoef Ambacht/Nijverkamp Bedrijventerreinen Vianen Oudenrijn Laagraven/Liesbosch Papendorp/Nieuwerijn Middelland Zuid banen 2007 12.602 8.369 8.232 8.086 6.906 5.987 5.269 4.836 4.672 4.314 verschil met 2006 214 -30 256 92 299 406 -10 -636 1.527 341

Tabel 10. Top-10 bedrijventerreinen naar werkgelegenheid

Gemeente Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Nieuwegein Amersfoort Utrecht Nieuwegein Utrecht Utrecht

Kantoorlocatie De Uithof Stationsgebied Rijnsweerd Noord Leidsche Rijn/Papendorp Rijnhuizen Centrum Zuid Lage Weide Kantoren Laagraven/Liesbosch Kantoren Welgelegen Winthontlaan/Kanaalweg/Europaplein

banen 2007 19.037 18.356 8.779 8.390 6.384 4.646 4.268 3.057 2.936 2.795

verschil met 2006 821 787 560 476 273 -206 -183 42 535 -190

Tabel 11. Top-10 kantoorlocaties naar werkgelegenheid

De banenontwikkeling op bedrijventerreinen bedroeg 2,8%, op kantoorlocaties 3,2%.

20

Aspecten arbeidsmarkt prov. Utrecht en Nederland
Werkzame en werkloze beroepsbevolking Utrecht-Nederland (Bron: CBS) In de periode 1997-2006 is de beroepsbevolking van de provincie Utrecht sneller gegroeid dan landelijk gemiddeld (grafiek 13). In 2006 is de groei versterkt toegenomen tot 549.000. Voor Nederland geldt een waarde van 7.074.000 voor de werkzame beroepsbevolking.

115

110

index 1997=100

105

100

95

90 1997 1998 1999 2000 2001 Utrecht 2002 2003 2004 2005 2006

Nederland

Grafiek 13. Werkzame beroepsbevolking De werkloze beroepsbevolking steeg vanaf 2000 in de provincie Utrecht sneller dan landelijk gemiddeld. Vanaf 2004 zette een daling in, sterker dan landelijk gemiddeld (grafiek 14). Voor 2006 bepaalt het CBS de werkloze beroepsbevolking in de provincie Utrecht op 25.000, in Nederland 413.000.

140 120
index 1997=100

100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 Utrecht 2002 2003 2004 2005 2006

Nederland

Grafiek 14. Werkloze beroepsbevolking.

21

Het werkloosheidspercentage, zoals berekend door het CBS, heeft in de provincie Utrecht steeds onder het nationaal gemiddelde gelegen en is vanaf 2004 aan het dalen (grafiek 15). De daling van de werkloosheid voor heel Nederland is eerst in 2006 pas goed zichtbaar. Voor de provincie Utrecht meldt het CBS 4,3%, tegenover 5,5% nationaal. De provincie Utrechh heeft het laagste werkloosheidspercentage van alle provincies. Na Utrecht komt Zeeland met 4,4%. Flevoland staat met 7,8% bovenaan.

7,0 6,0 5,0

percentage

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 Utrecht 2002 2003 2004 2005 2006

Nederland

Grafiek 15. Werkloosheidspercentage 1997-2006 (CBS)

Niet-werkende werkzoekenden volgens het CWI Het aantal niet-werkende werkzoekenden volgens het Centrum voor Werk en Inkomen is zowel landelijk als in de provincie Utrecht sterk gedaald vanaf 2005 (tabel 12).
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 Provincie Utrecht 37.343 38.957 40.200 33.947 26.824 Nederland 648.565 681.715 675.720 572.740 468.612

Tabel 12. Niet-werkende werkzoekenden per oktober

22

Openstaande vacatures prov. Utrecht en Nederland
Onderstaande grafieken zijn gebaseerd op cijfers over het aantal openstaande vacatures bij het CWI voor de maand oktober. Voor Nederland stabiliseert het aantal vacatures in 2007 op 63.467 na een piek van 73.312 in 2005 (grafiek 16).
Nederland
80.000 Aantal openstaande vacatures 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 16. Openstaande vacatures Nederland in de maand oktober In de provincie Utrecht is het aantal vacatures afgenomen tot 3.623 na een piek van 4.290 in 2006 (grafiek 17).

Provincie Utrecht
5.000 4.500 Aantal openstaande vacatures 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007

Grafiek 17. Openstaande vacatures provincie Utrecht in de maand oktober

23

Regionale economische groei
Het CBS publiceert gegevens over de regionale economische groei, gebaseerd op de Nationale Rekeningen. Het gaat om volume-ontwikkelingen van de toegevoegde waarden die de veranderingen in hoeveelheid en kwaliteit van de geproduceerde minus de verbruikte goederen en diensten weergeven. Grafiek 18 laat zien dat deze ontwikkeling voor de provincie Utrecht in de jaren 2005 en 2006 sterker is dan landelijk gemiddeld.

5,0 4,0 Volumemutatie % 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 2002 2003 2004
Nederland Utrecht

2005*

2006*

Grafiek 18. Regionale economische groei provincie Utrecht en Nederland

24

BIJLAGE 1. Werkgelegenheid per sector 1997-2007 index 1997
Landbouw, landbouwverwant (2007: 10.610 banen)
Landbouw, -verwant
105 100 95 90 85 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nijverheid (2007: 43.618 banen)
Nijverheid
110 105 100 95 90 85 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bouw (2007: 39.141 banen)
Bouw
120 115 index banen 1997=100 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

index banen 1997=100

index banen 1997=100

25

Reparatie en handel (2007: 116.236 banen)
Reparatie en handel
115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Horeca (2007: 20.595 banen)
Horeca
125 120
index banen 1997=100

index banen 1997=100

115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Transport en communicatie (2007: 29.760 banen)
Transport en communicatie
125 120
index banen 1997=100

115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

26

Financiële diensten (2007: 30.233 banen)
Financiele instellingen
130 125 index banen 1997=100 120 115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zakelijke diensten (2007: 152.947 banen)
Zakelijke diensten
150 140 index banen 1997=100 130 120 110 100 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Overheid (2007: 32.369 banen)
Overheid
130 125 index banen 1997=100 120 115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

27

Onderwijs (2007: 43.601banen)
Onderwijs
130 125 index banen 1997=100 120 115 110 105 100 95 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gezondheids- en welzijnszorg (2007: 92.635 banen)
Gezondheids-, welzijnszorg
150 140 index banen 1997=100 130 120 110 100 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Milieu, cultuur, recreatie en overige diensten (2007: 30.498 banen)
Milieu, cultuur, recreatie, overig
150 140 index banen 1997=100 130 120 110 100 90 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

28

BIJLAGE 2. Werkgelegenheid en vestigingen 2006-2007 per SBI-afdeling
SBIafdeling 01 02 A/B 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 C/D/E F 50 51 52 G H 60 61 62 63 64 I omschrijving 2006 Landbouw Bosbouw en dienstverlening Landbouw, -verwant Winning van zand, grind, klei. zout e.d. Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding, bereiden verven van bont Vervaardiging van leer en lederwaren Houtindustrie en vervaardiging art. van hout e.d. Vervaardiging van papier, karton e.d. Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van producten van rubber, kunststof Vervaardiging van glas, aardewerk e.d. Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging van kantoormachines Vervaardiging van overige elektr. mach. app. Vervaardiging van audio-, video- telecom app. Vervaardiging van medische app. en instrumenten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens e.d. Vervaardiging van transportmiddelen Vervaardiging van meubels en ov. goederen Voorbereiding tot recycling Productie en distr. van elektriciteit, gas, warm water Winning en distributie van water Nijverheid Bouwnijverheid Handel in en rep. van auto's e.d. Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren Reparatie en handel Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Transport en communicatie 10.500 15 10.515 11 5.420 504 214 33 1.306 771 6.970 2.995 633 1.358 486 5.239 3.731 125 1.091 282 2.191 2.333 247 6.667 127 1.045 353 44.132 37.970 12.144 50.818 51.417 114.379 19.983 13.744 314 37 4.950 10.202 29.247 Banen 2007 10.592 18 10.610 10 5.399 549 215 21 1.321 766 6.447 3.032 641 1.397 567 5.186 3.771 123 1.185 298 2.085 2.283 301 6.676 125 882 338 43.618 39.141 12.405 51.141 52.690 116.236 20.595 13.724 338 34 5.179 10.485 29.760 verschil 92 3 95 -1 -21 45 1 -12 15 -5 -523 37 8 39 81 -53 40 -2 94 16 -106 -50 54 9 -2 -163 -15 -514 1.171 0 261 323 1.273 1.857 612 -20 24 -3 229 283 513 1.913 5.721 8.698 16.332 2.792 787 126 26 611 613 2.163 1.959 5.801 8.917 16.677 2.818 820 131 24 642 620 2.237 2006 3.972 9 3.981 4 292 68 108 13 160 35 753 73 60 127 24 475 225 29 65 31 192 60 68 628 11 21 10 3.532 6.564 Vestigingen 2007 3.956 12 3.968 4 302 72 113 11 156 35 752 72 63 126 27 493 232 30 71 32 205 62 76 654 11 29 10 3.638 7.339 verschil -16 3 -13 0 10 4 5 -2 -4 0 -1 -1 3 -1 3 18 7 1 6 1 13 2 8 26 0 8 0 106 775 0 46 80 219 345 26 33 5 -2 31 7 74

29

Banen 65 66 67 J 70 71 72 73 74 K L M N 90 91 92 93 O/P/Q Vervolg Bijlage 2 Financiele instellingen Verzekeringswezen en pensioenfondsen Aktiviteiten t.b.v. of verwant aan fin instellingen Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van transportmiddelen e.d. Computerservice en informatietechnologie Speur- en ontwikkelingswerk Overige zakelijke dienstverlening (incl. uitzendarbeid) Zakelijke diensten Openbaar bestuur, overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Werkgevers-, werknemers- beroepsorganisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Milieu, cultuur, recreatie en overig Totaal provincie Utrecht 2006 10.665 12.910 5.378 28.953 6.106 2.850 30.801 6.462 99.020 145.239 32.354 42.610 91.464 1.673 7.703 13.142 6.932 29.450 626.296 2007 11.995 12.990 5.248 30.233 6.065 2.967 32.704 6.642 104.569 152.947 32.369 43.601 92.635 1.532 8.316 13.526 7.124 30.498 642.243 verschil 1.330 80 -130 1.280 -41 117 1.903 180 5.549 7.708 15 991 1.171 -141 613 384 192 1.048 15.947 2006 315 58 990 1.363 1.020 472 3.401 238 17.407 22.538 218 2.634 4.827 95 612 3.587 2.794 7.088 74.032

Vestigingen 2007 304 58 988 1.350 1.097 475 3.838 256 18.868 24.534 220 2.772 5.102 95 621 3.903 3.010 7.629 78.284 verschil -11 0 -2 -13 77 3 437 18 1.461 1.996 2 138 275 0 9 316 216 541 4.252

30

BIJLAGE 3. Werkgelegenheid per gemeente per SBI-sectie
nijverheid onderwijs landbouw financieel transport Vestigingen 724 8.473 1.853 1.183 1.081 1.298 2.927 2.547 765 2.668 1.811 1.924 706 1.165 2.411 959 3.729 816 392 1.126 3.234 18.451 3.663 3.479 1.305 1.497 3.360 725 4.012 78.284 overheid Trend vestigingen 2,4% 7,0% 3,3% 4,5% 3,9% 6,2% 6,2% 6,7% 4,2% 9,3% 6,0% 5,7% 1,0% 4,6% 6,5% 5,7% 3,2% 2,8% 4,5% 6,5% 3,4% 6,9% 4,8% 4,1% 6,4% 5,4% 5,2% 3,4% 6,1% 5,7% zakelijk horeca handel

overig

banen

Gemeente Abcoude Amersfoort Baarn Breukelen Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Provincie Utrecht

221 286 150 341 365 654 408 753 278 546 110 301 209 736 176 287 120 378 275 332 187 382 642 196 269 456 1.049 297 206 10.610

84 4.794 861 461 697 2.360 905 1.548 133 1.307 1.136 376 208 777 1.014 940 2.257 235 283 646 2.173 8.819 914 4.558 909 506 2.968 250 1.499 43.618

195 3.512 725 504 864 948 865 1.438 452 1.385 1.260 934 221 1.010 760 786 3.722 570 173 668 1.651 7.870 832 1.837 1.339 429 2.433 616 1.142 39.141

589 13.546 1.969 1.619 1.091 2.470 2.941 3.845 536 4.122 2.415 3.288 320 881 2.672 1.309 9.114 878 831 1.109 3.815 28.461 2.525 7.634 4.347 1.419 6.240 819 5.431 116.236

81 2.308 545 405 266 171 626 480 169 428 345 493 135 99 564 214 806 117 105 335 576 6.827 913 689 498 222 697 174 1.307 20.595

26 4.366 477 228 183 162 286 699 48 723 512 472 82 440 657 202 2.546 223 143 190 632 11.621 689 1.339 368 283 1.219 330 614 29.760

33 5.106 312 195 446 99 348 302 27 1.134 253 1.141 17 136 194 115 2.170 68 2 31 290 14.204 269 360 234 54 451 140 2.102 30.233

384 18.832 2.988 729 2.563 1.088 5.620 1.825 795 5.224 3.625 4.558 376 371 4.559 677 11.784 275 404 593 2.997 55.002 3.211 6.681 2.450 1.029 5.382 646 8.279 152.947

51 3.451 361 119 114 121 519 234 58 641 342 696 209 107 340 86 1.430 58 29 321 3.185 12.718 4.021 537 241 173 593 79 1.535 32.369

126 5.386 369 705 542 285 921 564 110 959 591 607 95 168 732 232 2.512 108 40 207 914 19.616 1.696 1.624 244 389 1.756 128 1.975 43.601

264 12.445 3.254 503 746 536 2.661 1.312 78 2.143 1.431 1.402 228 261 1.649 250 6.589 327 39 793 2.357 32.918 4.315 2.663 397 374 3.554 633 8.513 92.635

125 3.804 505 294 483 280 874 581 179 701 551 723 110 120 477 152 2.045 108 42 458 890 10.964 1.553 852 212 259 1.266 112 1.778 30.498

2.179 77.836 12.516 6.103 8.360 9.174 16.974 13.581 2.863 19.313 12.571 14.991 2.210 5.106 13.794 5.250 45.095 3.345 2.366 5.683 19.667 209.402 21.580 28.970 11.508 5.593 27.608 4.224 34.381 642.243

31

Trend banen -3,7% 3,7% 1,6% 4,3% 6,9% 3,7% 2,7% 4,7% 4,3% 1,4% 5,7% 2,9% 2,2% 2,9% -1,0% 2,6% -0,1% 2,9% -4,5% 2,3% -0,6% 3,0% 1,0% 2,9% 4,6% 3,0% 3,4% -4,5% 2,1% 2,5%

bouw

zorg