Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN

www.nieuwegein.nl

Ruimtelijke Ontwikkeling

Werkend Nieuwegein 2007

Raadsnummer Datum

31 oktober 2007 Eindversie

Auteur Barbara Timmermans Versie

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 2 (22)

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 3 (22)

Inhoudsopgave
Pagina 1. Inleiding 4

2. Arbeidsmarkt 2.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheid 2.2 Werkloosheid en vacatures 3. Kantoorlocaties 3.1 Ontwikkelingen kantorenmarkt 3.2 Kantorenmarkt Nieuwegein 3.3 Leegstand kantoren Nieuwegein 4. Bedrijventerreinen 4.1 Ontwikkelingen markt voor bedrijfsruimten 4.2 Bestaande bedrijventerreinen 4.3 Bedrijventerreinen in ontwikkeling 5. Winkelcentra 5.1 Algemene ontwikkelingen detailhandel 5.2 Detailhandel Nieuwegein Bijlagen Tabellen Bronvermelding Kaarten - Bedrijven- en kantoorlokaties - Kleine kantoorlokaties - Winkelcentra

5 5 8 10 10 12 12 14 14 14 16 18 18 18 20 20 21 22

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 4 (22)

1

Inleiding

De gemeente Nieuwegein staat niet stil! Er staan de komende jaren grote projecten op stapel. Zo kan, na jarenlange planvorming, binnenkort de eerste paal de grond in van het nieuwe stadscentrum. Tevens komt de daadwerkelijke ontwikkeling van het hoogwaardige bedrijventerrein Het Klooster, gelegen naast de A27, dichterbij. Daarnaast werkt de Gemeente Nieuwegein aan een Structuurvisie, die richting gaat geven aan de toekomstige ontwikkeling van Nieuwegein. De focus ligt hierbij op het jaar 2025. Mede als basis voor deze projecten is het belangrijk om over actuele cijfers te beschikken. Ieder jaar brengt de gemeente Nieuwegein de publicatie “Werkend Nieuwegein” uit. Hierin worden verschillende aspecten van de economie cijfermatig weergegeven en kunnen ontwikkelingen worden gevolgd. Voor u ligt de rapportage van 2007. In deze publicatie komen achtereenvolgens de arbeidsmarkt1, ontwikkelingen op kantoorlocaties, bedrijventerreinen en winkelcentra aan bod.

1 De gegevens zijn afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR). De peildatum

is april 2006.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 5 (22)

2

Arbeidsmarkt

2.1

Ontwikkeling van de werkgelegenheid

Het gaat goed met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nieuwegein. Het aantal arbeidsplaatsen is in de periode april 2005 – april 2006 met 1.160 toegenomen tot 40.260 banen. Dit betekent een groei van 3%. Hiermee is de werkgelegenheid voor het tweede achtereenvolgende jaar gegroeid, na 2 jaar van banenverlies. De werkgelegenheid is bijna terug op het niveau van 2002. Dit patroon is vergelijkbaar met de gehele provincie Utrecht, al lag de groei daar in 2006 met 0,9% op een lager niveau. In absolute aantallen is de werkgelegenheid in Nieuwegein van alle gemeenten in de Provincie Utrecht het hardst gegroeid, op de voet gevolgd door Amersfoort. Procentueel gezien kenden Breukelen, Houten en Leusden de grootste groei. Ook het aantal vestigingen (met minimaal 1 fulltime werkzame persoon) is in Nieuwegein in 2006 gegroeid van 3.000 naar 3.140 (+4,6%). Het aantal vestigingen groeide dus harder dan de werkgelegenheid.

Tabel 1

Vestigingen en werkgelegenheid in Nieuwegein, 2000 t/m 2006

Vestigingen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3.215 3.296 2.917 2.899 2.922 3.003 3.141

Werkgelegenheid 37.577 39.121 40.717 38.268 36.976 39.103 40.256

Bron: Provincie Utrecht

Sectoren en bedrijfsgrootte

In 2006 is met name de werkgelegenheid in de bouw en de financiële en zakelijke dienstverlening gegroeid. In de bijlage Tabellen is een overzicht te zien van de verdeling naar de verschillende sectoren van 1999 tot 2006. Bij een opdeling in het kleinbedrijf (tot en met 10 fulltime werknemers), het middenbedrijf (11 tot en met 100) en het grootbedrijf (meer dan 100) is te zien

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 6 (22)

dat met name het aantal werknemers in het grootbedrijf flink is gegroeid, het kleinbedrijf telde een lichte toename, en bij het middenbedrijf is het aantal werknemers afgenomen.

Figuur 1

Aantal werknemers per bedrijfsgrootteklasse, 2004, 2005 en 2006

25000

20000

15000

10000

2004 2005 2006

5000

0 klein (tm 10 wp)
Bron: Provincie Utrecht

midden (11 tm 100 wp)

groot (> 100 wp)

Werkgelegenheid naar gebied

Bij een uitsplitsing naar de verschillende werkgebieden van Nieuwegein valt een aantal zaken op. In 2006 is de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen toegenomen, met name door een groei in Laagraven/Liesbosch. De kleine kantoorlocaties hadden het in 2006 moeilijk. Zo is in Batau centrum het aantal vestigingen en bijbehorende werkgelegenheid gedaald. Dit in tegenstelling tot 2005 toen de werkgelegenheid op de kleine kantoorlocaties juist toenam. In totaal ging het op de grote kantoorlocaties over het algemeen goed in 2006. Er zijn echter wel verschillen. In de binnenstad nam, net als in 2005, de werkgelegenheid af. In de Poort van Nieuwegein en in Rijnhuizen is de werkgelegenheid hard gegroeid (met respectievelijk 8 en 3 procent). Ook de werkgelegenheid in de categorie “overige lokaties”, goed voor ruim 10.000 banen in Nieuwegein, is in 2006 gegroeid.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 7 (22)

Tabel 2

Overzicht werkgelegenheid per gebied in Nieuwegein, 2005 en 2006

2005 Vesti- Werkgelegingen genheid 260 89 287 3 62 701 237 73 165 11 38 524 5.764 1.023 6.596 431 347 14.161 3.395 1.722 6.962 138 1.721 13.938

2006 Vesti- Werkgelegingen genheid 259 90 278 3 61 691 230 78 187 12 33 540 5.666 1.047 7.561 427 308 15.009 3.200 1.656 7.202 133 1.854 14.045

verschil Vesti- Werkgelegingen genheid -1 1 -9 0 -1 -10 -7 5 22 1 -5 16 -98 24 965 -4 -39 848 -195 -66 240 -5 133 107

verschil % Vesti- Werkgelegingen genheid

Bedrijven Plettenburg De Wiers De Wiers Zuid Laagraven/ Liesbosch Brugwal Herenstraat/ Kruyderlaan Kantoren Binnenstad Merwestein Rijnhuizen Blokhoeve Poort van Nieuwegein Kleine kantoren Fokkesteeg Batau centrum Lekboulevard Zuilenstein Wijkersloot Doorslag Overige Overige locaties totaal

-0,4%
1,1% -3,1% 0,0% -1,6% -1,4% -3,0% 6,8% 13,3% 9,1% -13,2% 3,1%

-0,4% 2,3% 14,6% -0,9% -11,2% 6,0% -5,7% -3,8% 3,4% -3,6% 7,7% 0,8%

1 35 6 23 7 7 79 1.701 3.005

16 508 283 324 59 140 1.330 9.674 39.103

1 30 7 22 9 6 75 1.835 3.141

17 355 316 315 57 91 1.151 10.051 40.256

0 -5 1 -1 2 -1 -4 134 136

1 -153 33 -9 -2 -49 -179 377 1.153

0,0% -14,3% 16,7% -4,3% 28,6% -14,3% -5,1% 7,9% 4,5%

6,3% -30,1% 11,7% -2,8% -3,4% -35,0% -13,5% 3,9% 2,9%

Bron: Provincie Utrecht

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 8 (22)

Beroepsbevolking2

In 2006 is een onderzoek gedaan naar de beroepsbevolking in Nieuwegein (uitgevoerd door onderzoeksbureau Stogo). Het cijfer over 2005 is op dat onderzoek gebaseerd. Voor 2006 is hetzelfde cijfer aan gehouden. Nieuwegein beschikt over een positieve woon-werkbalans. Dit houdt in dat de verhouding tussen de werkgelegenheid en de beroepsbevolking boven de 100 ligt: de werkgelegenheid is hoger dan de beroepsbevolking.
Tabel 3

De woon-werkbalans in Nieuwegein, 2001 - 2006

woonwerkgelegenheid 2001 2002 2003 2004 2005 2006 39.120 40.720 38.270 36.980 39.100 40.260 beroepsbevolking 30.820 31.130 31.440 31.750 32.500 32.500 werkbalans 127 131 122 116 120 123

Bron: Gemeente Nieuwegein, STOGO (cijfer beroepsbevolking 2005 en 2006)

2.2

Werkloosheid en vacatures

Naast een stijging van de werkgelegenheid kent Nieuwegein een daling van het werkloosheidscijfer. In 2006 is het aantal niet werkende werkzoekenden gedaald met 15 procent (bron: CWI). Het totale aantal lag op bijna 1.900, dit is 6 procent van de beroepsbevolking. Het merendeel van de CWI-ingeschrevenen is laag opgeleid. Het aantal werkzoekenden is bij alle opleidingsniveau´s gedaald. De daling was het kleinst bij de werklozen op VBO-niveau (-13 procent).

Tabel 4

Niet-werkende werkzoekenden in Nieuwegein, naar opleidingsniveau, 2001 – 2006 Peildatum: 31 december

2001 < VBO VBO / MAVO MBO / HAVO/ VWO HBO WO niet bekend Totaal 366 443 328 133 89 6 1.365

2002 326 505 564 214 123 11 1.743

2003 374 653 716 271 161 41 2.216

2004 385 665 718 282 167 45 2.262

2005 306 662 778 295 153 8 2.202

2006 267 520 575 221 111 175 1.869

Bron: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

2 Definitie beroepsbevolking: Alle mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die minstens 12

uur per week werken of mensen die minstens 12 uur per week gaan of willen werken en actief op zoek zijn naar werk.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 9 (22)

Ontwikkeling aantal vacatures bij bedrijven

Uit gegevens van het CWI blijkt dat in 2006 ruim 200 vacatures open stonden bij Nieuwegeinse bedrijven. Op basis van gegevens over de vacatures van 2003 en 20043 is af te leiden dat het in drie kwart van de gevallen gaat het om vaste contracten. Bij circa 70% betreft het vacatures van lager en middelbaar niveau en banen van meer dan 32 uur.

Tabel 5

Openstaande vacatures in Nieuwegein, 2003 t/m 2007 Peildatum: 1 januari

Openstaande vacatures 2003 2004 2005 2006 2007 88 104 159 238 208

Bron: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

3 Voor 2005 en 2006 waren deze gegevens niet beschikbaar

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 10 (22)

3

Kantoorlocaties

3.1

Ontwikkelingen kantorenmarkt

Het toegenomen economisch vertrouwen van het bedrijfsleven heeft zich in 2006 vertaald in een herstel van de Nederlandse kantorenmarkt. Voor het eerst sinds jaren is de voorraad in gebruik toegenomen: er is meer kantoorruimte opgenomen dan achtergelaten, het aanbod is gedaald en de leegstand afgenomen. Stond ultimo 2005 nog 13,8% van de Nederlandse voorraad leeg, ultimo 2006 was de leegstand gedaald naar 12,5%. De belangrijkste verklaring voor het feit dat er per saldo meer kantoorruimte in gebruik is genomen, is de groei van de werkgelegenheid. Bij het zoeken naar nieuwe huisvesting houden bedrijven rekening met een (verwachte) toename van het personeelsbestand. Alhoewel de kantorenmarkt zich op landelijk niveau duidelijk herstelt, is op regionaal niveau sprake van grote verschillen. De groei van de kantorenmarkt heeft voor een belangrijk deel plaats gevonden in de Randstad (DTZ Zadelhoff, 2007).

3.2

Kantorenmarkt Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein beschikt over een aantal grotere kantoorlocaties. Voor de grootste locaties zijn hieronder de specificaties weergegeven. Het betreft hier de huidige voorraad en de projecten die in de pijplijn zitten. Tot 2015 zal de kantoorvoorraad van Nieuwegein groeien met circa 112.000 m². Een groot deel van deze hoeveelheid zal komen in het nieuw te ontwikkelen stadscentrum, waar naast de kantoren ruimte zal zijn voor diverse andere functies. Naast de grotere locaties is er nog een aantal kleinere locaties te onderscheiden. Het gaat hier om de gebieden: Fokkesteeg, Batau Centrum, Zuilenstein, Lekboulevard, Doorslag en Wijkersloot. Deze gebieden zijn gezamenlijk goed voor 75 vestigingen en ruim 1.100 arbeidsplaatsen.

Huurprijzen

De huurprijzen voor kantoren in Nieuwegein liggen tussen de €80,- en €180,- per m² verhuurbaar oppervlak per jaar (Gemeente Nieuwegein 2007). Daarmee is de ondergrens lager dan de meeste buurtgemeenten en de bovengrens te vergelijken met de kleine buurtgemeenten, maar lager dan de gemeente Utrecht. Hierbij moet meegewogen worden dat de prijs grotendeels bepaald wordt door vraag,

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 11 (22)

aanbod en locatie en dus per gemeente en ook binnen gemeenten sterk kan verschillen. Vergeleken met vorig jaar is de huurprijs zeer licht gestegen.

Blokhoeve

Op deze locatie is nog ruimte voor nieuwe kantoorontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen gericht op kantoorruimte, maar laten ook ruimte voor functies als wonen en leisure. In eerste instantie waren twee nieuwe kantoorlocaties gepland, getiteld ´The Cube´ en ´The Edge´. Er is echter besloten om alleen The Cube als kantoorlokatie te ontwikkelen, The Edge krijgt een woonfunctie. Huidige voorraad Pijplijn Aantal arbeidsplaatsen Aantal vestigingen
Merwestein

38.840 m² 16.000 – 23.000 m² 133 12

Locatie Merwestein wordt door de Hollandse IJssel gescheiden van de binnenstad, waarmee meteen een duidelijke grens aan te wijzen is. Met veel voorzieningen in de directe omgeving is het een centrumlocatie bij uitstek. Huidige voorraad Pijplijn Aantal arbeidsplaatsen Aantal vestigingen
Poort van Nieuwegein

58.861 m² circa 7.000 m² 1.656 78

Dit betreft een hoogwaardig kantorengebied en vormt, zoals de naam al suggereert, de toegang tot het stadscentrum. Het gebied is direct aan de A2 gelegen. Huidige voorraad Pijplijn Aantal arbeidsplaatsen Aantal vestigingen
Rijnhuizen

58.000 m² 0 m² 1.854 33

Dit gebied is bestemd voor kantoor, kantoorhoudende bedrijven, laboratoria en wetenschappelijke instellingen. In het gebied vonden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats, zoals het project ´De Boomgaard´. Huidige voorraad Pijplijn Aantal arbeidsplaatsen Aantal vestigingen 224.700 m² 27.000 m² 7.202 187

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 12 (22)

Stadscentrum

De komende jaren wordt het stadscentrum vernieuwd. Onderdeel van de plannen is een toevoeging van circa 75.000 m² kantoren. Deze kantoren moeten een hoogwaardig en duurzaam karakter krijgen. Een onderdeel van de plannen zijn de Palmtorens; nieuw te bouwen ´eyecatchers´ van de binnenstad. Huidige voorraad Pijplijn Aantal arbeidsplaatsen Aantal vestigingen 71.500 m² 75.000 m² 3.200 230

Laagraven - Liesbosch

Hoewel het gebied een bedrijventerrein was, is er hier ook ten hoogte van de Liesboschbrug sprake van ruimte voor kantoren gezien de nabijheid van de sneltram. In 2005 werd in dit gebied de grootste hoeveelheid kantoorruimte in dat jaar van de gemeente opgeleverd: ruim 15.000 m². In de eerste maanden van 2006 kwam daar nog ruim 7.500 m² bij. Totaal heeft het terrein 50.000 m² aan kantooroppervlakte.
Tabel 6

Overzicht voorraad en´in de pijplijn´ op kantoorlokaties in Nieuwegein

Kantoorterrein Blokhoeve Merwestein Poort van Nieuwegein Rijnhuizen Stadscentrum Laagraven - Liesbosch

Huidige voorraad m² 38.840 58.861 58.000 224.700 71.500 50.000

Pijplijn m² 16.000 7.000 0 27.000 75.000 0

Bron: Gemeente Nieuwegein 2007

3.3

Leegstand kantoren Nieuwegein

In 2006 heeft de gemeente Nieuwegein de manier van berekening van de leegstand aangepast. In samenwerking met makelaars van kantoorpanden is een nieuw overzicht gemaakt van de leegstaande panden. Door deze methode is er een ander beeld ontstaan van de leegstand dan in voorgaande jaren. De leegstand in Nieuwegein bedroeg medio 2006 bijna 18%. Hierbij zijn verschillen te zien tussen de kantoorlocaties: de grotere locaties hebben gemiddeld een iets grotere leegstand dan de kleinere locaties.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 13 (22)

Op basis van gegevens van verschillende makelaars4 is het beeld dat de leegstand op de kantorenmarkt in Nieuwegein gedaald is. DTZ Zadelhoff registreert een leegstandspercentage van ruim 20% eind 2005, eind 2006 is het percentage gedaald naar 17%. De percentages bij Jones Lang LaSalle wijken iets af, maar ook zij zien een daling van 19% in 2006 naar ongeveer 18% in 2007.

4 DTZ Zadelhoff, Jones Lang LaSalle

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 14 (22)

4

Bedrijventerreinen

4.1

Ontwikkelingen markt voor bedrijfsruimten

Er is sprake van optimisme op de bedrijfsruimtemarkt. De opname in Nederland bleef voor het vijfde achtereenvolgende jaar op niveau en het aanbod is voor het eerst sinds jaren niet gegroeid en zelfs licht gedaald. In 2006 wisselde ruim 2 miljoen vierkante meter van gebruiker. Toch gaat dit positieve beeld niet op voor de hele bedrijfsruimtemarkt. De tweedeling in de markt tussen kwalitatief goede bedrijfsruimte en de meer verouderde bedrijfsruimte tekent zich verder af. De vraag naar kwalitatief hoogwaardige bedrijfsruimte bleef onverminderd en verouderde bedrijfsgebouwen lijken structureel uit de gratie te vallen. De ontwikkelingen per regio verschillen echter sterk, waarbij met name een onderscheid kan worden gemaakt tussen de economische kernzones (Randstad en ´hot spots´) en de overige regio´s. In de regio Utrecht is de opname van bedrijfsruimte in 2005 en 2006 gelijk gebleven. Het aanbod is, in tegenstelling tot Nederland als geheel, in 2006 hoger dan in 2005. De gemiddelde huurprijzen voor eersteklas bedrijfsruimte in 2006 in Nieuwegein en in Utrecht, zijn respectievelijk €54,- en €56,- per m² per jaar. Deze prijzen zijn vergelijkbaar met 2005 (DTZ Zadelhoff, 2007).
4.2 Bestaande bedrijventerreinen

Nieuwegein beschikt aan de oostzijde van de gemeente over een aantal grotere bedrijfslocaties (zie ook bijlage Kaarten). Onderstaand wordt per terrein een aantal kengetallen weergegeven.
Plettenburg – De Wiers

Plettenburg – De Wiers is het grootste bedrijventerrein van de gemeente met een modern en representatief karakter. Het terrein biedt naast ruimte voor bedrijven plaats aan een middelbare school en is tevens de tijdelijke verblijfplaats van het gemeentehuis. Totale oppervlakte Aantal vestigingen Aantal arbeidsplaatsen Soorten bedrijven 140 ha bruto 259 5.666 Groothandel, zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 15 (22)

Laagraven - Liesbosch

Laagraven – Liesbosch ligt in het noorden van Nieuwegein aan de rijksweg A12. In een gedeelte van het terrein vindt herstructurering plaats, waarbij het terrein door particuliere eigenaren wordt heruitgegeven. Bij de herstructurering wordt een hoogwaardige invulling nagestreefd. Totale oppervlakte Aantal vestigingen Aantal arbeidsplaatsen Soorten bedrijven 107 ha bruto 278 7.561 Bouwnijverheid, groothandel, zakelijke dienstverlening.

De Wiers Zuid

Dit gebied grenst direct aan Plettenburg en de historische kern van Vreeswijk en is geheel uitgegeven. Vier jaar geleden werd een oppervlak van 5 hectare onttrokken aan het bedrijventerrein om gebruikt te worden voor woningbouw. Totale oppervlakte Aantal vestigingen Aantal arbeidsplaatsen Soort bedrijven 19 ha bruto 90 1.047 Handel, metaalbewerking, zakelijke dienstverlening.
Herenstraat – Kruyderlaan

Het gebied rondom de Herenstraat ligt ten zuiden van de kern Jutphaas en grenst aan het stadscentrum van Nieuwegein. Het is met 4 hectare het kleinste bedrijventerrein van de gemeente en al lange tijd volledig uitgegeven. Opvallend in dit gebied is het relatief grote aantal starters. Mede om deze reden wordt de locatie gezien als ´broedplaats´ voor starters. Totale oppervlakte Aantal vestigingen Aantal arbeidsplaatsen Soort bedrijven
Brugwal

4 ha bruto 61 308 Dienstverlening, handel.

Dit bedrijventerrein wordt praktisch volledig ingenomen door Ecolab, het voormalige Henkel. Dit bedrijf zat al op deze locatie voordat er sprake was van de gemeente Nieuwegein. Totale oppervlakte Aantal vestigingen Aantal arbeidsplaatsen Soort bedrijven 7 ha bruto 3 427 Industrie, research, overheid

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 16 (22)

Tabel 7

Bedrijventerreinen in Nieuwegein

Bruto Uitgeefbare oppervlakte (ha) Plettenburg De Wiers Laagraven - Liesbosch De Wiers Zuid Herenstraat/Kruyderlaan Brugwal Het Klooster Galecopperzoom
Bron: Gemeente Nieuwegein, 2007

kavel (ha) uitgegeven particulier uitgegeven uitgegeven uitgegeven 75 10

140 107 19 4 7 105 14

4.3

Bedrijventerreinen in ontwikkeling

De bestaande bedrijventerreinen in de gemeente zijn allen uitgegeven. Om te kunnen voorzien in de toekomstige vraag zijn twee locaties in ontwikkeling om te kunnen dienen als bedrijventerrein. Hiermee biedt Nieuwegein nu en in de toekomst voldoende ruimte voor economische activiteit. (Gemeente Nieuwegein).
Galecopperzoom

Het relatief kleine Galecopperzoom (ca. 14 ha. bruto) ligt in het noorden van de gemeente en kent een goede, directe verbinding met de A12 en de A2. Het gebied vormt een groene buffer tussen de snelweg en de woonwijk Galecop. De gemeente wil zich aan deze zijde van de stad profileren als groene stad. Met een integraal ontwerp van een sportcomplex en een buurtpark, een werkgelegenheidszone en een ecologische zone wordt hier invulling aan gegeven. De invulling moet bestaan uit hoogwaardige bedrijven met een duurzaam, milieuvriendelijk karakter, waarbij het profiel van het terrein is afgestemd op de groene omgeving. De beschikbare, door de gemeente uit te geven, hectaren voor bedrijven zijn verdeeld in 11 kavels. Een van de kavels beidt ruimte voor een hotel.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 17 (22)

Bedrijvenpark Het Klooster

Het grootste nieuw te ontwikkelen en door de gemeente uit te geven bedrijventerrein is Het Klooster aan de oostkant van Nieuwegein. Het betreft een terrein met een hoogwaardig karakter en een centrale ligging. Het terrein heeft een netto oppervlakte van 75 hectare en beschikt over een directe aansluiting op de A27, daarmee is de bereikbaarheid zeer goed. De eerste uitgifte van het terrein zal in het voorjaar van 2009 zijn. De gemeente Nieuwegein hanteert voor het bedrijvenpark een hoog ambitieniveau, waarbij duurzaamheid, aandacht voor de cultuurhistorische omgeving en behoud van het landschap centraal staan. Daarbij steunt de gemeente de bedrijven die deze ambitie willen waarmaken. Bedrijvenpark Het Klooster biedt plaats aan een grote variëteit aan bedrijven, zowel aan kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid als aan grootschalig transport-, distributie en logistieke bedrijven. Bij de ontwikkeling en uitgifte van het park worden vier kernthema´s gebruikt: duurzaamheid, beeldkwaliteit, marktconform en parkmanagement. Dit komt tot uiting in vele voorzieningen voor de bedrijven, waarbij het bedrijf een ruime keuze heeft in deze voorzieningen. Voorbeelden van deze (collectieve) voorzieningen zijn beheer, onderhoud, collectieve commercie en beveiliging. (Gemeente Nieuwegein, 2007)
Figuur 2 Bedrijvenpark Het Klooster

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 18 (22)

5

Winkelcentra

5.1

Algemene ontwikkelingen detailhandel

2006 was voor de detailhandel in het algemeen een prima jaar. Gemiddeld steeg de omzet met 5,3%5. Vooral de winkels in de non-food zagen de omzet in 2006 toenemen (6,3%). Telecomzaken, parfumerieën en rijwielhandels boekten de grootste omzetstijging ten opzichte van 2005. De foodsector boekte echter ook positieve resultaten. Van alle sectoren kent de detailhandel het grootste aantal starters (16% van alle startende ondernemers is werkzaam in de detailhandel (check cijfers Nieuwegein). Het betreft hier met name postorder- en internetbedrijven en de markthandel. Steeds meer Nederlanders kopen online producten of diensten. Ook de gemiddelde uitgave per bestelling neemt toe.

5.2

Detailhandel Nieuwegein

De detailhandelstructuur in Nieuwegein wordt gekenmerkt door een centraal winkelcentrum, Cityplaza. Er zijn twee wijkwinkelcentra en daarnaast diverse buurtwinkelcentra (zie ook Bijlagen Kaarten). Om een goed overzicht te hebben van het aantal winkels in Nieuwegein, maakt de gemeente dit jaar voor het eerst gebruik van de database van Locatus. Dit is een bestand met verkooppunten in heel Nederland. Veel gemeenten maken hier gebruik van, waardoor het mogelijk wordt om gegevens onderling te vergelijken. Het totale aantal winkels in Nieuwegein is de afgelopen jaren stabiel gebleven en bedraagt 2496. In tabel 9 is het aantal winkels per winkelcentrum weergegeven met de daarbij behorende totale winkelvloeroppervlakte (wvo). De categorie “verspreide winkels, overige gebieden” is inclusief het gebied Laagraven – Liesbosch. Hier is een aantal bouwmarkten gevestigd. Dit verklaart het hoge cijfer van winkelvloeroppervlak.

5 Jaarboek detailhandel 2007, Hoofdbedrijfschap Detailhandel 6 Bron: Locatus, september 2007

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 19 (22)

Tabel 8

Kerncijfers detailhandel in Nieuwegein, naar winkelcentrum (september 2007)

Naam winkelcentrum City Plaza Muntplein Hoog-Zandveld Vreeswijk Makado Jutphaas Galecop Nedereind Kauwenhof De Veste De Gaarde Verspreide winkels + in overige gebieden

Aantal winkels 91 23 14 21 11 13 10 7 4 2 2 51

Wvo * 19.000 3.700 2.900 2.100 2.200 2.100 1.700 1.900 1.000 900 1.000 56.000

Totaal 249 94.500 *Wvo = Winkel vloer oppervlak, afgeronde cijfers
Bron: Locatus, bewerking Gemeente Nieuwegein

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 20 (22)

Bijlagen

Tabellen
Aantal vestigingen naar sector Gemeente Nieuwegein

1999 landbouw industrie bouwnijverheid reparatie en handel horeca vervoer, communicatie financiele instellingen zakelijke dienstverlening overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige dienstverlening totaal
1

2000 16 173 222 813 98 142 99 1.051 10 119 210 262 3.215

2001 18 180 251 792 101 154 106 1.079 10 123 216 266 3.296

2002 14 146 236 748 94 123 88 919 9 105 198 237 2.917

2003 15 142 245 755 97 104 94 875 8 93 196 275 2.899

2004 18 155 254 769 101 125 89 833 9 99 213 257 2.922

2005 18 156 270 782 105 131 88 832 9 107 222 283 3.003

2006 21 159 302 805 98 145 87 887 8 116 227 286 3.141

15 164 219 844 95 140 106 995 8 120 208 260 3.175

Bron: Gemeente Nieuwegein
1

alleen landbouwverwante bedrijven zoals hoveniers.

Peildatum: 1 april

Werkgelegenheid naar sector Gemeente Nieuwegein
1999 landbouw1 industrie bouwnijverheid reparatie en handel horeca vervoer, communicatie financiele instellingen zakelijke dienstverlening overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige dienstverlening totaal 55 2065 2148 6484 520 2465 1447 10296 1476 1757 4013 1476 34.202 2000 55 2287 2258 7023 612 2518 1739 11.452 1778 2248 4105 1502 37.577 2001 45 2510 2434 6963 691 2660 2329 11.334 1754 2345 4562 1494 39.121 2002 43 2535 2461 6734 689 3148 1705 12293 1864 2162 4901 2182 40.717 2003 45 2055 2813 6970 633 2392 1676 10043 2101 2083 5273 2184 38.268 2004 60 2273 2344 7823 578 2482 1592 8807 2029 2114 5205 1669 36.976 2005 57 1979 3226 8039 582 2669 1627 9908 1702 2180 5420 1714 39.103 2006 58 1946 3619 8004 535 2684 1963 10568 1588 2329 5432 1530 40.256

Bron: Gemeente Nieuwegein Het gaat hier om de fulltime werkgelegenheid, dat wil zeggen, banen van 12 uur per week of meer.
1

alleen landbouwverwante bedrijven zoals hoveniers.

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 21 (22)

Bronvermelding

Voor deze editie van Werkend Nieuwegein is gebruik gemaakt van de volgende publicaties: Rapporten ! ! ! ! ! ! ! ! Gemeente Nieuwegein, Werkend Nieuwegein 2006 Stogo, Beroepsbevolking Nieuwegein 2005 Jaarboek detailhandel 2007, Hoofdbedrijfschap detailhandel Sprekende cijfers 2007, kantorenmarkten, Dynamis 2007 De Nederlandse markt voor kantoorruimte 2007, DTZ Zadelhoff De Nederlandse markt voor bedrijfsruimte 2007, DTZ Zadelhoff Factsheet kantorenmarkt medio 2007, Utrecht en omgeving, DTZ Zadelhoff Dutch City Report Utrecht Q2 2007, Jones Lang LaSalle

Werkend Nieuwegein 2007
Raadsnummer Versie Eindversie Datum 31 oktober 2007 22 (22)

Kaarten