AKCJA SPRAWDZAJĄCA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Imię i nazwisko…………………………………………………………………………… Liczba punktów…………………../ 50 pkt procent.... Zadanie 1.

Ułóż w kolejności chronologicznej (od najstarszej) polskie konstytucje. a. Konstytucja marcowa b. Konstytucja kwietniowa c. Konstytucja 3 maja d. Konstytucja Księstwa Warszawskiego e. Konstytucja Królestwa Polskiego 1………2………3………..4…………5……… Zadanie 2. …/4

Zadanie 3.

1

Zadanie 4.

….1/pkt

Zadanie 5

…./3pkt

Zadanie 6.

2

A. Określ, czy wybory do polskiego Sejmu mają charakter proporcjonalny,
większościowy czy mieszany. Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do odpowiednich artykułów. …/3p

B. Wymień zasady głosowania, które świadczą o tym, ze wybory do polskiego Sejmu mają demokratyczny charakter. W odpowiedzi wskaż odpowiednie zapisy ordynacji. …./3p

C. Wymień klauzule zaporowe, które zostały ustanowione w powyższej ordynacji
wyborczej …./2p

Zadanie 7

Zadanie 8.

…/2 …./3

3

Zadanie 9.

….4p Zadanie 10. Wyjaśnij pojęcia a. większość bezwzględna-

b. wotum nieufności

c. absolutorium …6p Zadanie 11. Zapoznaj się z tekstem konstytucji i wykonaj polecenia.
Art. 235. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w

4

A. Ilu posłów może zgłosić projekt ustawy o zmianie konstytucji…………………(podaj liczbę) B. Oblicz minimalną liczbę posłów, którzy muszą głosować za przyjęciem projektu, aby ten stał się prawomocny, oblicz minimalną liczbę senatorów głosujących za zmianą konstytucji. Posłów………………………………….sentorów……………………………… C. W jakiej sytuacji może być ogłoszone referendum w sprawie zmiany konstytucji (warunki)

ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.

…4p Zadanie 12. Na podstawie Konstytucji oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania

….4p Zadanie 13. /3p

5

A. Określ, jakie negatywne zjawisko w polskim życiu politycznym zostało zobrazowane na rysunku A. Mleczki B. Jakie skutek społeczny ma to zjawisko

6