Grote Bickersstraat 74

1013 KS Amsterdam
Postbus 247
1000 AE Amsterdam
t 020 522 54 44
f 020 522 53 33
e info@tns-nipo.com
www.tns-nipo.com

Social & Polling

Rapport

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk
0-meting
Tom van der Horst

C5718 | maart 2007

Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden,
geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan.
© TNS NIPO | ISO 9001 | rapport nederlands.dot

Voorwoord
Gemeenten verdiepen zich in toenemende mate in de wensen van ondernemers als het
gaat om de gemeentelijke dienstverlening. In opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken is een benchmarkonderzoek uitgevoerd in de G30 gemeenten om
nader inzicht te verkrijgen in het ondernemingsklimaat in de diverse gemeenten en een
vergelijking van dit klimaat onderling mogelijk te maken.
Omdat inzicht in het ondernemingsklimaat belangrijk is voor iedere gemeente,
onafhankelijk van de grootte, heeft TNS NIPO het initiatief genomen om deze
‘Benchmark Ondernemingsklimaat’ ook voor andere (niet-G30) gemeenten toegankelijk
te maken.
De gemeente Katwijk heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft TNS NIPO
opdracht verleend om het lokale ondernemingsklimaat te onderzoeken. Ondernemers in
Katwijk hebben in de periode van 8 januari 2007 tot en met 22 januari 2006 deelgenomen
aan dit onderzoek. Voor Katwijk betreft dit onderzoek een 0- meting.
In totaal zijn in de gemeente Katwijk 197 bedrijven telefonisch ondervraagd over de mate
van tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening en het beleid ten aanzien van
ondernemers in de gemeente. Van deze ondernemers zijn er 44 gevestigd op
bedrijventerrein ’t Heen en 153 op een andere locatie. De ondervraagden zijn afkomstig
uit diverse branches en vormen een goede afspiegeling van het lokale bedrijfsleven. De
steekproef is daarmee representatief voor de gehele bedrijvenpopulatie.
Deze rapportage bevat de resultaten van het benchmarkonderzoek 2007. Het document is
als volgt opgebouwd:
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Inleiding met probleemstelling, doelstelling en uitgangspunt;
Binding ondernemers;
Contacten met de gemeente;
Algemeen oordeel ondernemingsklimaat en gemeentelijke dienstverlening
en deelgebieden gemeentelijke dienstverlening;
Samenvatting;
Conclusies en aanbevelingen.

De vragenlijst, de onderzoeksverantwoording, de extra vragen die de gemeente heeft
laten stellen en de tabellen zijn opgenomen in de bijlagen.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 |

Inhoud
Voorwoord
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Inleiding
Probleemstelling
Belangrijke opmerking over rapportcijfers
Vergelijking
Achtergrondgegevens gemeente Katwijk

1
1
1
2
2

2
2.1

Binding en tevredenheid
Binding ondernemers met Katwijk

4
5

3

Contacten met de gemeente

8

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10

Ondernemingsklimaat en de gemeentelijke dienstverlening
Dienstverlening en ondernemingsklimaat naar bedrijfsgrootte en branche
Achtergronden van het gemeentelijk ondernemingsklimaat
Specifiek oordeel gemeentelijke dienstverlening
Bereikbaarheid
Ruimtelijk aanbod
Fysiek ondernemersloket
Dienstverlening nader onder de loep
Gemeentelijke organisatie
Communicatie
Bestuur en beleid
Personeel en arbeidsmarktbeleid
Deskundigheid en empathie
Veiligheid en woonomgeving

9
10
12
14
14
16
17
18
19
20
21
22
22
23

5

Samenvatting

25

6
6.1
6.2
6.3

Conclusies en aanbevelingen
Speerpunten
Prioriteitenstelling inspanningen gemeente
Aanbevelingen

27
27
29
32

1
2
3
4

Bijlagen
Exclusieve vragen Katwijk
Onderzoeksverantwoording
Vragenlijst
Tabellen

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 |

Inhoud figuren en tabellen
1
Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit?
2
Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente heeft? (naar contact)
3
Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente heeft? (naar locatie)
4
Hoe belangrijk was de beslissing om u in deze gemeente te vestigen?
5
Zijn er veel of weinig goede redenen om in deze gemeente te blijven?
6
Aanvragen van vergunningen en overig contact
7
Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening en ondernemingsklimaat
8
Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat naar bedrijfsgrootte
9
Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat per branche
10
Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat naar recent contact
11
Belangrijkste onderwerpen die ondernemingsklimaat beïnvloeden
12
Belangrijkste onderwerpen die ondernemingsklimaat beïnvloeden naar branche
13
Bereikbaarheidsaspecten
14
Voldoende of onvoldoende ruimte voor bedrijfsvoering in Katwijk?
15
Oordeel ruimteaanbod
16
Is er een fysiek ondernemersloket?
17
Behoefte aan ondernemersloket
18
Deelaspecten dienstverlening
19
Deelaspecten dienstverlening (afgezet tegen recent contact met de gemeente)
20
Deelaspecten gemeentelijke organisatie
21
Gepercipieerde gemeentelijke prioriteit voor ondernemersbelangen
22
Deelaspecten gemeentelijke communicatie
23
Informatieoverdracht via contactfunctionaris of internet
24
Deelaspecten bestuur en beleid
25
Deskundigheid ambtenaren en inlevingsvermogen bestuurders
26
Deelaspecten veiligheid en woonomgeving
27
Gevoel van veiligheid in de omgeving van het bedrijf
28
Resultaten op hoofdindicatoren ondernemingsklimaat in perspectief
29
Resultaten op hoofdpunten
30
Belang en oordeel aspecten gemeentelijk ondernemingsklimaat
31
Meer dan de helft van de ondernemers heeft behoefte aan collectieve beveiliging
en aan collectieve inkoop energie
32
17% heeft behoefte aan een spreekuur voor ondernemers
33
Een op de drie bedrijven heeft plannen om te verhuizen en/of uit te breiden
34
Klasse werkzame personen
35
Branche

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 |

5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
31

1 Inleiding

1.1 Probleemstelling
Voor iedere gemeente is het belangrijk zich rekenschap te geven van de beoordeling van
de ondernemers als het aankomt op de dienstverlening ten aanzien van deze groep. Niet in
de laatste plaats omdat “Een goed ondernemingsklimaat […] een positieve invloed [heeft]
op economische groei omdat het een aantrekkende werking heeft op investeringen.”1
Gemeenten verdiepen zich dan ook in toenemende mate in de wensen van de
ondernemers als het gaat om de gemeentelijke dienstverlening. Ook voor de gemeente
Katwijk is dit van groot belang.
Een vergelijking met andere gemeenten – zoals in deze analyse gebeurt – geeft inzicht in
de waardetoekenning van de ondernemers. De gemeente kan zo beter inzicht verkrijgen in
haar sterke en zwakke punten op het gebied van economische zaken.
De centrale vraag in het onderzoek is: “Hoe denkt de gemiddelde ondernemer over de
gemeentelijke dienstverlening en andere gemeentelijke aspecten die invloed hebben op
het gemeentelijk ondernemingsklimaat?”

1.2 Belangrijke opmerking over rapportcijfers
In dit rapport worden op veel plaatsen oordelen over aspecten van het
ondernemingsklimaat uitgedrukt in rapportcijfers. Van rapportcijfers is bekend dat veel
respondenten cijfers tussen de vijf en de acht geven. Hogere of lagere cijfers komen veel
minder vaak voor. Wat bedoeld is als een tienpuntsschaal, blijkt in de praktijk dus een
vierpuntsschaal.
In sommige gevallen (bij de tevredenheid over de algemene dienstverlening en het
algemene oordeel over het ondernemingsklimaat) wordt daarom niet alleen het
gemiddelde cijfer gegeven, maar tevens het percentage met een ‘voldoende of hoger’ (dus
hoger of gelijk aan zes).
Verder betekent het dat een verschil tussen cijfers die aan de gemeente worden gegeven
op verschillende aspecten redelijk snel relevant zijn (een verschil van 0,3/0,4 is al
interessant). Wanneer wordt vergeleken met het gemiddelde van de benchmarkgemeenten
zijn verschillen van 0,2 punt al opmerkelijk. Daarbij wordt immers vergeleken met enkele
duizenden beoordelingen van ondernemers in andere gemeenten, zodat zelfs kleine
verschillen betekenisvol zijn.

1

CBS (2006), Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers, 2006, p17.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 1

Lang niet alle ondernemers geven aan dat zij recent in contact zijn geweest met een
ambtenaar van de gemeente. Desondanks hebben ondernemers in de meeste gevallen wel
een beeld van de gemeentelijke dienstverlening. Beoordelingen zijn dus niet altijd op
ervaringen gebaseerd, maar ook op perceptie. Ze geven het huidige imago van de
gemeente weer.

1.3 Vergelijking
In dit rapport worden de cijfers van Katwijk afgezet tegen de uitkomsten van:
! Benchmarkgegevens van alle deelnemende kleine en middelgrote gemeenten2 in 2005
en 2006.
! ‘Top 5’ en ‘Onderste 5’ score benchmark; dit is de score van de vijf best presterende
en vijf slechtst presterende gemeenten in het onderzoek.
! G30 cijfers 2005: uitkomsten eindmeting benchmark onder 30 grote gemeenten in
2005, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
In diverse tabellen worden uitsplitsingen gemaakt, op basis van een aantal
‘achtergrondkenmerken’ van de bedrijven uit Katwijk.
!

!

!

Bedrijfsgrootte: er wordt gekeken naar de bedrijfsgrootte, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen eenmanszaken, bedrijven met 2 tot 4 medewerkers en bedrijven met 5
of meer werknemers.
Branche: de bedrijvenpopulatie van Katwijk is in vier branches verdeeld. ‘Industrie
en bouwsector’, ‘Groothandel en transport’, ‘Detailhandel, reparatie en horeca’ en
overige bedrijven (waar onder meer de zakelijke dienstverlening en de
landbouwbedrijven zijn opgenomen).
Locatie: er is in het onderzoek onderscheid gemaakt naar zes verschillende
vestigingslocaties: centrumlocaties, woonwijken, het strand, bedrijventerrein ’t Heen,
andere bedrijventerreinen en overige gebieden (‘elders’). Omdat het aantal
respondenten gevestigd op een strand locatie en in de overige gebieden gering is, zijn
deze wel in de tabellen, maar niet in de rapportage opgenomen.

1.4 Achtergrondgegevens gemeente Katwijk
De gemeente Katwijk heeft een oppervlakte van 31 km². Op 1 januari 2007 woonden in
de gemeente Katwijk 60.910 inwoners (bron CBS3).
Katwijk is gelegen aan de zee in de provincie Zuid-Holland en wordt omringd door
Leiden, Teylingen, Wassenaar, Oestgeest en Noordwijk. Katwijk bestaat uit vijf
dorpskernen waarvan de bekendste Katwijk aan Zee zal zijn. Deze kern aan de zee met
zijn mooie duinen is een toeristische trekpleister en heeft ook de meeste inwoners. Het
gemeentehuis is te vinden in de dorpskern Katwijk aan den Rijn.

2

Gemeenten met een inwonertal tot 100.000.

3

www.statline.nl

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 2

Katwijk is goed verbonden met de rest van Nederland door de A44 die Katwijk ontsluit
en de N206 die door het dorp heen loopt. Tevens wordt gewerkt aan een
lightrailverbinding die van Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk zal lopen (De
Rijn-Gouwelijn).

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 3

2 Binding en tevredenheid
Alvorens in te gaan op het ondernemingsklimaat en de tevredenheid over de
gemeentelijke dienstverlening, nemen we in het tweede hoofdstuk de mate van binding
van bedrijven met de gemeente onder de loep. Met ‘binding’ wordt hier bedoeld: hoe
loyaal zijn de ondernemers ten opzichte van de gemeente waarin zij zijn gevestigd?
Voor de gemeente is het van belang om te weten of haar ondernemers meer of minder
gebonden zijn. Een ondernemer die redelijk tot sterk gebonden is aan de eigen gemeente,
zal minder snel geneigd zijn naar elders te verhuizen dan een niet zo gebonden
ondernemer.
Het meten van de ‘binding’ met de gemeente is een betere methode om toekomstig
gedrag te voorspellen dan pure tevredenheid. Zo zullen ontevreden ondernemers niet
altijd verhuizen en tevreden ondernemers soms wel. Daarom geeft het meten van de
loyaliteit aan de gemeente een goede kijk op toekomstige gedragingen van ondernemers.
Vragen waardoor de mate van binding van de bedrijven aan gemeenten wordt bepaald,
zijn:
! Hoe belangrijk was de beslissing om zich in de desbetreffende gemeente te vestigen?
! Hoe waardeert de ondernemer de huidige relatie met de gemeente?
! Wat is de houding van de ondernemer tegenover de gemeente in haar totaliteit?
! Zijn er meer of minder redenen om als ondernemer in de gemeente te blijven dan om
van gemeente te veranderen?

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 4

2.1 Binding ondernemers met Katwijk
Aan de ondernemers in Katwijk is gevraagd hoe zij hun relatie met de gemeente
beoordelen. In de onderstaande tabel is – naast het oordeel van alle ondervraagden – ook
een uitsplitsing opgenomen naar ondernemers die wel en die geen contact hebben gehad
met de gemeente gedurende het afgelopen jaar.
Zeven op de tien ondernemers (70%) hebben een (enigszins tot zeer) positieve houding
tegenover de gemeente. Een op de acht (12%) heeft een (enigszins tot zeer) negatieve
houding tegenover de gemeente. Ondernemers die recent contact hebben gehad met de
gemeente zijn gemiddeld minder positief in hun oordeel over de gemeente. Dit kan
komen doordat de gemeente niet aan de verwachting van de ondernemers heeft voldaan,
maar zij kunnen ook reeds voor zij contact met de gemeente opnamen meer ontevreden
zijn geweest. Ontevredenheid over bepaalde zaken kan immers een reden zijn om contact
op te nemen met de gemeente.
1 | Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit?
Totaal Katwijk

Wel recent contact

Geen recent contact

(Zeer) positief

%
46

%
36

%
54

Enigszins positief

24

32

17

Neutraal

18

16

20

Enigszins negatief

8

9

7

(Zeer) negatief

4

7

1

Weet niet/geen mening
Totaal

1

-

1

100

100

100

De relatie met de gemeente Katwijk is door de ondernemers ook in een rapportcijfer
uitgedrukt. Over het algemeen zijn de bedrijven matig tevreden. Katwijk scoort met een
6,4 gelijk aan het gemiddelde van de benchmark. Ondernemers die niet in contact zijn
geweest met de gemeente zijn gemiddeld positiever in hun oordeel over de gemeente dan
de ondernemers die wel in contact zijn geweest met de gemeente.
2 | Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente heeft? (naar contact)
Totaal Katwijk

Cijfer

6,4

Wel recent

Geen recent

contact

contact

6,2

6,6

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 5

Gem. benchmark

6,4

Het relatiebeheer met ondernemers die zijn gevestigd op een centrumlocatie of op een
bedrijventerrein, verdient aandacht: deze ondernemers oordelen gemiddeld minder
enthousiast over de relatie met de gemeente (resp. 6,2 in het centrum en bedrijventerrein
‘t Heen en 5,9 op andere bedrijventerreinen) dan de ondernemers die zijn gevestigd in een
woonwijk (6,8).
3 | Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente heeft? (naar locatie)
Totaal Katwijk

Centrum

Woonwijk

Bedrijven-

Ander

terrein ‘t Heen

bedrijventerrein

Cijfer

6,4

6,2

6,8

6,2

5,9

De bedrijven zijn ingedeeld in vier branches: groothandel en transportsector; detailhandel,
reparatie en horeca; industrie- en bouwsector en overig (zakelijke dienstverlening/bank/
verzekeringen en landbouw). Van deze vier branches is de houding van de groothandel en
transportsector en van de industrie en bouwsector tegenover de gemeente het minst
positief (6,3). De detailhandel, reparatie en horeca zijn iets positiever (6,5) en de overige
bedrijven zijn het meest positief op dit punt (6,7).
Voor meer dan de helft van de ondernemers in Katwijk (55%) was de beslissing om zich
in deze gemeente te vestigen, een (zeer) belangrijke. Voor ondernemers in de groothandel
en transportsector en ondernemers in de industrie en bouwsector was de keuze om zich in
Katwijk te vestigen vaker belangrijk (resp. 63% en 58%) dan voor de ondernemers in de
detailhandel, reparatie en de horeca en de overige ondernemers (resp. 50% en 52%).
4 | Hoe belangrijk was de beslissing om u in deze gemeente te vestigen?
Totaal

Industrie/

Groothandel

Detailhandel/

Katwijk

bouw

/ transport

reparatie/

(Zeer) belangrijk

%
55

%
58

%
63

%
50

%
52

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

22

21

9

24

29

(Zeer) onbelangrijk

18

13

28

19

11

Overige

horeca

Weet niet
Totaal

6

7

-

7

8

100

100

100

100

100

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 6

Verder is opmerkelijk dat de keuze om zich in Katwijk te vestigen voor bedrijven die zijn
gevestigd op bedrijventerrein ’t Heen vaker belangrijk was dan voor de andere
ondernemers (63%), maar ook vaker onbelangrijk (28%).
Een goede indicator van de binding met de gemeente is de afweging tussen het aantal
redenen om te blijven of om te vertrekken naar een andere gemeente. Zes op de tien
ondernemers (61%) menen dat er geen aanleidingen zijn om een vertrek uit Katwijk te
overwegen. Bijna vier op de tien ondernemers (37%) zijn meer ambivalent over de
loyaliteit aan de gemeente. Slechts een klein percentage van de bedrijven in Katwijk (3%)
zegt goede redenen te hebben om te verhuizen naar een andere gemeente, terwijl zij
weinig redenen zien om te blijven. Het aandeel ondernemers dat veel goede redenen ziet
om in Katwijk te blijven en geen redenen tot vertrek is beduidend hoger dan in de
benchmark, een goede score derhalve. Met name de groothandel- en transportbedrijven
zien enkel voordelen van Katwijk (70%).
5 | Zijn er veel of weinig goede redenen om in deze gemeente te blijven?

Veel goede redenen om te

Totaal

Industrie/

Groothandel/

Detailhandel/

Katwijk

bouw

transport

horeca

Overige

Gem.

%
61

%
57

%
70

%
60

%
59

%
54

37

40

22

39

41

39

3

3

8

1

-

6

benchmark

blijven, geen reden om te
veranderen
Veel goede redenen om te
blijven, ook veel goede
redenen om te veranderen
Weinig goede redenen om
te blijven, veel goede
redenen om te veranderen
Weet niet
Totaal

-

-

-

-

-

1

100

100

100

100

100

100

Hoewel de gemeente niet uit het oog mag verliezen dat 3% van de ondernemers meer
redenen ziet om te vertrekken dan om te blijven, mag Katwijk tevreden zijn met de
‘loyaliteit’ van de ondernemers aan de gemeente. De beoordeling van de relatie met de
gemeente is relatief gunstig.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 7

3 Contacten met de gemeente
Lang niet alle bedrijven hebben in het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. In
Katwijk heeft minder dan de helft van de ondernemers (44%) in het jaar voorafgaand aan
het onderzoek contact gehad met de gemeente. Dit kunnen alle vormen van contact zijn,
over alle mogelijke onderwerpen: de meest brede definitie van het begrip derhalve.
Opvallend is dat vergeleken met de benchmark relatief veel parkeervergunningen zijn
aangevraagd. Dit wordt deels verklaard doordat in sommige kleinere gemeenten geen
parkeervergunningen verstrekt worden. Met name bedrijven met vijf of meer
medewerkers hebben op een of andere wijze contact gehad met de gemeente (66%). Van
de bedrijven met twee tot en met vier personen heeft 52% contact met de gemeente gehad
en van de éénpersoonsbedrijven heeft slechts 23% contact met de gemeente gehad.
6 | Aanvragen van vergunningen en overig contact
Katwijk

Gem. benchmark

%

%

Bouwvergunning

9

13

Milieuvergunning

6

10

Parkeervergunning

17

7

Ander contact

29

34

Totaal contact

44

46

Geen contact

56

54

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 8

4 Ondernemingsklimaat en de gemeentelijke
dienstverlening
Dit onderzoek gaat over het gemeentelijk ondernemingsklimaat: alle aspecten die van
invloed zijn op het gevoel dat een ondernemer heeft ten aanzien van zijn gemeente als
economische vestigingsplaats. De gemeentelijke dienstverlening is een van de pijlers die
uiteindelijk het oordeel over het ondernemingsklimaat bepalen. Dit klimaat valt uiteen in
veel deelaspecten die in dit rapport aan de orde komen. Eerst worden twee zeer
belangrijke algemene oordelen gegeven:
!
!

het rapportcijfer voor de gemeentelijke dienstverlening in het algemeen;
het rapportcijfer voor het gemeentelijk ondernemingsklimaat in het algemeen.

Vervolgens wordt nagegaan of de grootte van het bedrijf of de bedrijfssector van invloed
is op de beoordeling. Voorts behandelen we verschillende deelaspecten van het
gemeentelijke ondernemingsklimaat, zodat de gemeente een overzichtelijk beeld krijgt
van de sterkere en de zwakkere punten van haar aantrekkingskracht op bedrijven.
Het totaaloordeel
De dienstverlening door de gemeente wordt beoordeeld met het gemiddeld rapportcijfer
van 6,0. Hiermee scoort de gemeente Katwijk gelijk aan het gemiddelde van middelgrote
en kleinere gemeenten (6,0), maar hoger dan het gemiddelde in de 30 grote gemeenten
(G30: 5,8).
De ondernemers in de gemeente Katwijk geven een 6,8 voor het gemeentelijk
ondernemingsklimaat. Hiermee ligt de beoordeling iets boven het gemiddelde
rapportcijfer van de deelnemende en de G30 gemeenten (6,6 resp. 6,5).
7 | Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening en ondernemingsklimaat
Dienstverlening en Ondernemingsklimaat
Cijfer gemeentelijke dienstverlening

Cijfer ondernemingsklimaat

Katwijk

6,0

6,8

Gemiddelde benchmark

6,0

6,6

Gemiddelde G30 gemeenten (2005)

5,8

6,5

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 9

4.1 Dienstverlening en ondernemingsklimaat naar bedrijfsgrootte en
branche
De bedrijfsgrootte blijkt in de gemeente Katwijk invloed te hebben op het oordeel over de
dienstverlening. Deze invloed is overigens niet eenduidig. Over het algemeen zijn
bedrijven met één werknemer het meest te spreken over de dienstverlening (cijfer: 6,5),
gevolgd door bedrijven met vijf of meer werknemers (5,9) en de twee- tot
vierpersoonsbedrijven (5,5). De éénpersoonsbedrijven zijn eveneens het meest positief
over het ondernemingsklimaat (7,0). Zowel de twee- tot vierpersoonsbedrijven als
bedrijven met vijf of meer werknemers geven een 6,7.
8 | Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat naar bedrijfsgrootte
Totaal

1-persoons

2-4 persoons

5+ persoons

Dienstverlening

6,0

6,5

5,5

5,9

Ondernemingsklimaat

6,8

7,0

6,7

6,7

Naast het aantal werkzame personen kan ook de branche waarin de ondernemers actief
zijn, van invloed zijn. Zo blijken de ondernemers in de ‘overige’ sectoren een hoger
rapportcijfer te geven voor zowel de gemeentelijke dienstverlening (6,5) als voor het
ondernemingsklimaat (7,0) dan de gemiddelde ondernemer in Katwijk. Het oordeel van
detailhandel, reparatie en horecasector en van de groothandel en transportsector is wat
negatiever over de dienstverlening (5,7).
9 | Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat per branche
Totaal

Industrie/

Groothandel/

Detailhandel/

bouw

transport

horeca

Overig (o.a.
bank/
verzekeringen

Dienstverlening

6,0

6,1

5,7

5,7

/ landbouw
6,5

Ondernemingsklimaat

6,8

6,8

6,8

6,7

7,0

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 10

Een andere interessante invalshoek is de vraag of het contact dat de ondernemer met de
gemeente heeft gehad van invloed is op zijn beoordeling van de gemeentelijke
dienstverlening of op het cijfer voor het ondernemingsklimaat. In totaal heeft 54% van de
ondernemers sinds 1 januari 2005 op enigerlei wijze contact gehad met de gemeente
Katwijk.
Opvallend genoeg zijn bedrijven die geen recent contact met de gemeente Katwijk
hebben gehad beter te spreken over dienstverlening door de gemeente en
ondernemingsklimaat in de gemeente. Eerder constateerden we al dat de houding van
bedrijven die geen contact hebben gehad met de gemeente positiever is en ook dat zij de
relatie met de gemeente beter waarderen. Het voert te ver om te concluderen dat de
gemeente Katwijk er verstandiger aan doet contacten met de ondernemers in de gemeente
op een lager pitje te zetten, maar het verdient wel aanbeveling om grondig te bestuderen
waar de oorsprong ligt van de negatieve houding van bedrijven die recent contact hebben
gehad met de gemeente.

10 | Oordeel over dienstverlening en ondernemingsklimaat naar recent contact

Dienstverlening
Ondernemingsklimaat

Totaal
6,0

Wel recent contact
5,6

Geen recent contact
6,3

6,8

6,5

7,1

De gemeente Katwijk is overigens zeker niet de enige gemeente waar bedrijven die
contact hebben gehad met de gemeente minder positief oordelen over de gemeente dan
ondernemers die geen contact hebben gehad met de gemeente. Omdat de aanleidingen
voor het contact met de gemeente heel divers zijn – uiteenlopend van een
informatieaanvraag tot het indienen van een bezwaarschrift – kan geen conclusie worden
getrokken of er werkelijk sprake is van een beïnvloeding van het totaaloordeel. Een deel
van de verklaring kan zijn dat ondernemers die recent contact hebben gehad met de
gemeente minder tevreden zijn over de openingstijden (zie paragraaf 4.3.4). Bovendien
kan ontevredenheid ook een aanleiding zijn om contact op te nemen met de gemeente.
Kwalitatieve diepte-interviews met ondernemers zouden hier (deels) uitkomst kunnen
bieden.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 11

4.2 Achtergronden van het gemeentelijk ondernemingsklimaat
Het gemeentelijk ondernemingsklimaat is geen objectief meetbaar gegeven, zoals
temperatuur of luchtdruk. Het economisch klimaat in de gemeente wordt door veel
deelaspecten beïnvloed. Sommige daarvan hebben weinig invloed, andere spelen een
wezenlijke rol bij de beoordeling van het klimaat in de gemeente.
Voor enkele onderdelen die het ondernemingsklimaat bepalen, geldt dat de gemeente
weinig invloed kan uitoefenen, voor andere aspecten is het gemeentelijk beleid van groot
belang. Het gaat er om die deelgebieden te onderscheiden die voor ondernemers van
wezenlijk belang zijn voor de beoordeling van het lokale ondernemingsklimaat, en die
bovendien door de gemeente kunnen worden beïnvloed.
In dit onderzoek is de ondernemers de mogelijkheid geboden om twee onderwerpen te
noemen die volgens hen het zwaarst wegen bij het bepalen van het algemene oordeel over
het ondernemingsklimaat. Het totaal in tabel 11 telt daarom op tot 200%.
Op de vraag welke zaken het zwaarst meetellen in de waardering voor het
ondernemingsklimaat in de gemeente, noemen de ondervraagde ondernemers van de
gemeente Katwijk vooral verkeersbeleid en parkeren (32%), woonklimaat (22%)
ruimtelijk beleid (17%), en bestuurlijke organisatie van het economisch beleid (17%).
11 | Belangrijkste onderwerpen die ondernemingsklimaat beïnvloeden
Katwijk

Gemiddelde benchmark

Verkeersbeleid en parkeren

%
32

%
32

Woonklimaat

22

24

Ruimtelijk beleid

17

17

Bestuurlijke organisatie economisch beleid

17

15

Dienstverlening en vergunningverlening

13

18

Lokale lasten

13

12

Toerismebeleid

12

n.v.t.

Aanbod recreatieve voorzieningen

10

8

Startersbeleid

10

7

Communicatie door gemeente

9

13

Arbeidsmarktbeleid

9

9

Bedrijvenacquisitiebeleid

8

8

Aanbod publieke diensten (zorg, welzijn,

7

9

Het accountmanagement

2

n.v.t.

Overige antwoorden

19

26

onderwijs, etc.)

De ondernemers in Katwijk wijken in het belang dat zij toekennen aan de verschillende
aspecten weinig af van de gemiddelde benchmarkgemeente.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 12

Het kan de gemeente Katwijk ten goede komen als zij erop toeziet dat bij de bepaling van
het beleid op deze onderdelen, het oordeel van de lokale ondernemers niet vergeten
wordt.
Als de gemeente het economische beleid specifiek wil richten op bepaalde sectoren van
het lokale bedrijfsleven, is het interessant om te zien welke deelaspecten binnen deze
branches van belang worden geacht. Deze informatie kan ook nuttig zijn bij acquisitie
van nieuwe bedrijven. Zo kan de gemeente haar specifieke pluspunten voor diverse
doelgroepen benadrukken. Overigens zijn de percentages indicatief wegens de geringe
hoeveelheid respondenten per categorie.
12 | Belangrijkste onderwerpen die ondernemingsklimaat beïnvloeden naar branche
Totaal

Industrie/

Groothandel/

Detailhandel/

bouw

transport

reparatie/

bank/

horeca

verzekeringe

Overig (o.a.

n / landbouw
Verkeersbeleid en parkeren

%
32

%

%

%

%

34

17
15

43

24

Woonklimaat

22

Ruimtelijk beleid

17

22
15

26
14

Bestuurlijke organisatie economisch beleid

17

Dienstverlening en vergunningverlening

13

21
20

Lokale lasten

13

14

Toerismebeleid

12

4

25
8

Aanbod recreatieve voorzieningen

10

12

Startersbeleid

10

Communicatie door gemeente

9

Arbeidsmarktbeleid

9

Bedrijvenacquisitiebeleid

8

Aanbod publieke diensten (zorg, welzijn,

7

25
12

34
12

18

13

6
4

18
16

11

21
9

10

3

15

16

2

12

-

9

16

10

9

6

14

7

9

6

11

9

-

8

11

12

8

onderwijs, etc.)
Het accountmanagement

2

5

-

2

1

Overige antwoorden

19

12

33

15

16

De top drie van belangrijkste aspecten per branche is weergegeven door een vetgedrukt
getal. Voor ondernemers in de industrie en in de bouw en ook voor ondernemers in de
detailhandel, reparatie en horeca is het verkeer- en parkeerbeleid het belangrijkst (resp.
34% en 43%). Ondernemers in de groothandel- en transportsector hechten met name
waarde aan het ruimtelijk beleid (34%). In de overige sectoren vormen met name het
woonklimaat (26%) en het verkeer- en parkeerbeleid (34%) een factor van belang.
Opvallend is dat het verkeer- en parkeerbeleid veel minder vaak als belangrijk aspect
wordt genoemd door de groothandel- en transportsector. Dit kan deels verklaard worden
doordat zij minder vaak in het centrum, dat moeilijker te bereiken is, gevestigd zijn.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 13

4.3 Specifiek oordeel gemeentelijke dienstverlening
In de vorige paragraaf kwamen de generieke oordelen over de gemeentelijke
dienstverlening en het gemeentelijk ondernemingsklimaat aan de orde. Nu wordt
ingegaan op specifieke aspecten van dienstverlening en ondernemingsklimaat.
4.3.1 Bereikbaarheid
Door de toenemende mobiliteit in Nederland, en de daarmee gepaard gaande groei van de
verkeersstromen, is bereikbaarheid een van de bottlenecks van de Nederlandse economie
geworden. Het gemeentelijk beleid is vaak gericht op het terugdringen van het
autoverkeer in het centrumgebied van de gemeente, omdat de centra van de stads-/
dorpskernen vaak niet zijn ontworpen om grote hoeveelheden auto’s te verwerken. Voor
de economische ontwikkeling van de gemeente is het echter van belang om te zorgen
voor een goede bereikbaarheid van ondernemingen en voor voldoende
parkeergelegenheid, met name in de kernen van de gemeente. Ook uit de Katwijkse
ranglijst van onderdelen die het lokale ondernemingsklimaat beïnvloeden, blijkt het
belang van verkeers- en parkeerbeleid. De resultaten van de bereikbaarheidsvragen zijn
weergegeven in tabel 13. Overigens dient te worden gerealiseerd dat – zoals in de
inleiding is aangegeven – het vaak gaat om een ‘perceptie’ van de werkelijkheid. Het
beeld dat de ondernemers hebben, kan gebaseerd zijn op de situatie in de ‘spits’ of op
andere drukke momenten van de dag. Desalniettemin dient het oordeel serieus genomen
te worden.
Gemiddeld krijgt de bereikbaarheid (parkeren, bereikbaarheid per auto, bereikbaarheid
per openbaar vervoer, bewegwijzering en ontsluiting) als rapportcijfer een 6,5. Hiermee
ligt de score van Katwijk rond het benchmarkgemiddelde (6,6).
13 | Bereikbaarheidsaspecten
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

Gem. G30 2005

benchmark
Bereikbaarheid met auto

6,8

7,3

7,9

6,8

6,9

Bereikbaarheid met OV

6,5

6,2

6,8

5,5

6,7

Parkeermogelijkheden

6,0

6,4

7,2

5,7

6,2

Ontsluiting

6,4

6,5

7,0

5,9

6,8

Bewegwijzering

6,7

6,7

6,9

6,4

6,5

Totaal

6,5

6,6

7,2

6,1

6,6

Een punt van zorg is de bereikbaarheid per auto, de ondernemers in Katwijk zijn hier
minder tevreden mee dan de gemiddelde ondernemer in de benchmarkgemeenten.
Ondernemers in Katwijk geven hiervoor gemiddeld een 6,8 terwijl de ondernemers uit de
deelnemende benchmarkgemeenten een 7,3 geven. Ook over de mogelijkheden om de

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 14

auto te parkeren zijn de ondernemers minder te spreken (6,0) dan de ondernemers uit de
benchmarkgemeenten (6,4).
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is daarentegen tamelijk goed volgens de
ondernemers, zij geven een 6,5. Dit is hoger dan het benchmarkgemiddelde (6,2).
Wellicht dat de tevredenheid over het openbaar vervoer nog verder stijgt wanneer de
lightrail volledig operatief is.
Op beide andere onderdelen scoort Katwijk gelijk aan de deelnemende
benchmarkgemeenten.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 15

4.3.2 Ruimtelijk aanbod
Vier op de vijf bedrijven in Katwijk (79%) beschikken op dit moment over voldoende
ruimte. Ondernemers gevestigd op bedrijventerrein ’t Heen geven vaker aan over
onvoldoende ruimte te beschikken (24%) dan ondernemers die op andere
bedrijventerreinen zijn gevestigd (15%).
14 | Voldoende of onvoldoende ruimte voor bedrijfsvoering in Katwijk?
Totaal

Centrum

Woonwijk

Bedrijventerrein

Katwijk

‘t

Ander

Gem.

Bedrijven-

benchmark

Heen

terrein

%

%

%

%

%

%

Voldoende ruimte

79

70

83

76

85

82

Onvoldoende ruimte

21

30

17

24

15

18

Totaal

100

100

100

100

100

100

De score voor de beschikbaarheid van bedrijfslocaties in Katwijk is ongeveer gelijk aan
de benchmark (6,4 ten opzichte van 6,3).
Ook de initiatieven in de gemeente op het gebied van de ontwikkeling en herstructurering
van nieuwe bedrijfslocaties worden ongeveer evenveel gewaardeerd (6,0) als de
initiatieven in de benchmarkgemeenten (6,1). De éénpersoonsbedrijven in Katwijk geven
hier gemiddeld een hoger cijfer voor (6,6) dan de twee tot vierpersoonsbedrijven (5,6) en
de bedrijven waar vijf of meer personen werken (5,9).
15 | Oordeel ruimteaanbod
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark
Beschikbaarheid geschikte

Gem. G30
2005

6,4

6,3

6,8

5,8

6,4

6,0

6,1

6,6

5,6

6,0

6,2

6,2

6,7

5,7

6,2

bedrijfslocatie
Ontwikkeling en herstructurering
bedrijfslocaties
Totaal

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 16

4.3.3 Fysiek ondernemersloket
In Katwijk weten bijna zeven op de tien ondernemers niet of de gemeente een
ondernemersloket heeft (68%), 24% van de ondernemers denkt van wel en 8% denkt van
niet. Van de ondernemers die gedurende de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad
met de gemeente geven zes op de tien (62%) aan niet te weten of er een ondernemersloket
is, 26% denkt van wel en 12% denkt van niet. Een ondernemersloket is hier gedefinieerd
als: ‘een fysiek loket om de ondernemer te kunnen helpen bij het beantwoorden van
vragen die voor het bedrijf van belang kunnen zijn’.
16 | Is er een fysiek ondernemersloket?

Ja
Nee
Weet niet
Totaal

Totaal
%
24
8
68
100

Wel recent contact
%
26
12
62
100

Geen recent contact
%
22
6
71
100

Katwijk staat overigens niet alleen in de verwarring rondom het al dan niet bestaan van
een fysiek ondernemersloket, gemiddeld heeft 65% geen idee of een dergelijk loket in de
gemeente aanwezig is. Dit is jammer want bij een deel van de ondernemers is er zeker
behoefte aan een dergelijk ondernemersloket. In Katwijk geeft 18% aan hier zeker
behoefte aan te hebben en 26% hier waarschijnlijk behoefte aan te hebben. De gemeente
Katwijk zou goed moeten afwegen of het invoeren van een speciaal fysiek bedrijvenloket
of ondernemersloket tot de mogelijkheden behoort. De behoefte aan een specifiek loket is
vergeleken met andere gemeenten niet uitzonderlijk hoog, maar wellicht kan de invoering
helpen om de score op andere punten (zoals bereikbaarheid van ambtenaren,
duidelijkheid van de organisatie, vindbaarheid van de juiste persoon in de organisatie), te
verbeteren.
17 | Behoefte aan ondernemersloket

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet
Totaal

Katwijk
%
18
26
29
24
2
100

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 17

Gem. benchmark
%
18
23
27
29
3
100

4.3.4 Dienstverlening nader onder de loep
Al eerder in het rapport is vermeld dat het totale cijfer voor de gemeentelijke
dienstverlening van de gemeente Katwijk een 6,0 is. Niet alleen is de ondernemers
gevraagd een algeheel oordeel te vellen over de dienstverlening, er is tevens gevraagd om
de gemeente op een aantal deelaspecten te beoordelen.
De ondernemers in Katwijk zijn iets minder goed te spreken over de openingstijden van
het bedrijfsloket4 (6,3) dan de gemiddelde ondernemer uit de benchmark (6,5). Ook voor
de snelheid van het afhandelen van verzoeken krijgt Katwijk een laag cijfer (5,2) in
vergelijking met de benchmark (5,5). De gemeente Katwijk scoort hierop ongeveer gelijk
aan het gemiddelde van de vijf slechtst presterende benchmarkgemeenten (5,1). Zelfs de
best presterende gemeenten krijgen hier overigens geen voldoendes voor: wachten duurt
lang.
Met betrekking tot de klachtenregeling (6,0) en het nakomen van afspraken (6,3) scoort
Katwijk gemiddeld.
18 | Deelaspecten dienstverlening
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

Gem. G30

benchmark

2005

Openingstijden

6,3

6,5

6,8

6,2

6,1

Nakomen afspraken

6,3

6,3

6,6

5,9

6,2

Klachtenregeling

6,0

6,0

6,4

5,6

5,7

Snelheid afhandeling verzoeken

5,2

5,5

5,8

5,1

5,3

Totaal

6,0

6,1

6,4

5,7

5,8

Over het algemeen zijn er geen grote verschillen tussen de ondernemers die wel en de
ondernemers die geen recentelijk contact hebben gehad met de gemeente. Wel zijn
ondernemers die recentelijk contact hebben gehad met de gemeente beduidend minder
positief over de openingstijden.
19 | Deelaspecten dienstverlening (afgezet tegen recent contact met de gemeente)
Katwijk
(totaal)

Katwijk
(wel recent contact)

Katwijk
(geen recent contact)

Openingstijden

6,3

6,0

6,6

Nakomen afspraken

6,3

6,1

6,4

Klachtenregeling

6,0

5,9

6,2

Snelheid beantwoording verzoeken

5,2

5,1

5,4

Totaal

6,0

5,8

6,2

4

Hierbij is niet gedefinieerd wat onder een bedrijfsloket wordt verstaan.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 18

4.3.5 Gemeentelijke organisatie
Op alle deelaspecten van de gemeentelijke organisatie scoren de kleine en de middelgrote
gemeenten van de benchmark gemiddeld hoger dan de grote gemeenten (G30). Zo
oordelen ondernemers in de benchmarkgemeenten bijvoorbeeld positiever over de
mogelijkheid in contact te kunnen komen met een bestuurder dan ondernemers in de G30
gemeenten (6,1 versus 5,5) en hetzelfde geldt voor het contact met ambtenaren (6,3
versus 5,9). Over het geheel genomen lijkt de gemeentelijke organisatie voor de
ondernemers in de kleinere gemeenten duidelijker (6,0 tegen 5,8 in de G30 benchmark).
Op het gebied van gemeentelijke organisatie zien we dat Katwijk op één deelaspect van
de gemeentelijke organisatie een waardering krijgt die boven het benchmarkgemiddelde
voor kleine en middelgrote gemeenten ligt. De duidelijkheid van de organisatie is redelijk
goed (6,2), Katwijk scoort hier bovengemiddeld.
Voor de vindbaarheid van ‘het juiste loket’ krijgt Katwijk een ruime voldoende (6,8), de
gemeente scoort hiermee gelijk aan het gemiddelde van de benchmarkgemeenten (6,7).
Over de mogelijkheden om in contact te komen met ambtenaren (6,1) zijn de
ondernemers in Katwijk minder content dan de gemiddelde ondernemer in de benchmark
(6,3). De mogelijkheden om met bestuurders in contact te komen worden gemiddeld
beoordeeld (6,0 in Katwijk en 6,1 in de benchmark). Het totale rapportcijfer voor de
gemeentelijke organisatie is gelijk aan het benchmarkgemiddelde: een 6,3.
20 | Deelaspecten gemeentelijke organisatie
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark

Gem. G30
2005

Vindbaarheid juiste loket

6,8

6,7

7,0

6,4

6,2

Duidelijkheid organisatie

6,2

6,0

6,4

5,6

5,8

Mogelijkheden voor contact met ambtenaren

6,1

6,3

6,7

6,0

5,9

Mogelijkheden voor contact met bestuurders

6,0

6,1

6,5

5,6

5,5

Totaal

6,3

6,3

6,7

5,9

5,9

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 19

Uit de rapportcijfers van de deelbeoordelingen kan verder worden afgeleid in welke mate
de ondernemers zich serieus genomen voelen door de gemeente. Hieronder is aangegeven
hoe goed het belang van de ondernemers volgens hen in het gemeentehuis doorklinkt. De
gemeente Katwijk behaalt op twee van de drie punten resultaten die onder het
benchmarkgemiddelde liggen. Zowel voor het inlevingsvermogen van de bestuurders als
voor de snelheid waarmee verzoeken worden beantwoord, krijgt de gemeente een 5,2
(beide in de benchmark 5,5). Voor de aandacht voor verbetering van het
ondernemingsklimaat, krijgt de gemeente Katwijk een cijfer dat gelijk ligt aan het
gemiddelde van de benchmarkgemeenten (5,8).
21 | Gepercipieerde gemeentelijke prioriteit voor ondernemersbelangen
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark

Gem. G30
2005

Inlevingsvermogen van bestuurders

5,2

5,5

5,9

5,2

5,3

Snelheid beantwoording verzoeken

5,2

5,5

5,8

5,1

5,3

Aandacht voor verbetering

5,7

5,8

6,3

5,3

5,6

5,4

5,6

6,0

5,2

5,4

ondernemingsklimaat
Totaal

4.3.6 Communicatie
Communicatie is een belangrijk ‘wapen’ voor de gemeente bij het beïnvloeden van de
tevredenheid van ondernemers. Uit onze studies blijkt dat de mate waarin en de manier
waarop informatie over de afhandeling van een verzoek of een vergunning wordt
verstrekt, sterk samenhangt met de tevredenheid over het verzoek.
De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Katwijk is volgens de ondernemers net
voldoende (6,1). De ondernemers in Katwijk zijn, evenals de ondernemers in de meeste
gemeenten overigens, niet helemaal tevreden over de informatie over gemeentelijk beleid
en regelgeving die de gemeente hen verschaft (5,8).
22 | Deelaspecten gemeentelijke communicatie
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

6,8

6,0

benchmark
Telefonische bereikbaarheid

6,1

6,4

Gem. G30
2005
5,8

Informatie over beleid en regelgeving

5,8

5,8

6,1

5,6

5,8

Totaal

6,0

6,1

6,5

5,8

5,8

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 20

De bedrijven worden door de gemeente op de hoogte gehouden van zaken die voor hen
van belang zijn. Aan de ondernemers is gevraagd hoe zij deze informatie willen
ontvangen: via direct contact met een gemeentefunctionaris of via internet? Twee op de
vijf ondernemers (41%) geven aan met beide vormen van informatieoverdracht tevreden
te zijn (‘geen voorkeur’). Bijna evenveel ondernemers (38%) geven de voorkeur aan
direct contact met de gemeente. Een op de vijf ondernemers verkiest informatie via het
internet boven direct contact met de gemeente (21%).
23 | Informatieoverdracht via contactfunctionaris of internet
Katwijk

Gem. benchmark

%

%

Direct contact gemeente

38

37

Informatie internet

21

29

Allebei goed

41

33

Geen van beide

-

0

Geen mening

-

1

100

100

Totaal

4.3.7 Bestuur en beleid
Eerder is uiteengezet dat de kleine en middelgrote gemeenten beter scoren dan de G30
gemeenten op het gebied van toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie. Op het
gebied van bestuur en beleid gaat dit niet op. Op sommige deelaspecten scoren de kleine
en middelgrote gemeenten beter en op andere deelaspecten zijn dat de G30 gemeenten.

24 | Deelaspecten bestuur en beleid
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark

Gem. G30
2005

Sluitingstijden horeca

6,9

6,8

7,1

6,6

6,6

Samenwerking andere gemeenten

6,4

6,2

6,6

5,7

5,9

Koopzondagen

6,4

6,4

7,0

5,7

6,6

Arbeidsmarktbeleid

6,4

6,2

6,7

5,5

6,1

Startersbeleid

5,9

5,9

6,2

5,6

6,1

Duidelijkheid beleid en regelgeving

5,9

5,7

6,0

5,4

5,6

Promotie en acquisitiebeleid voor bedrijven

5,8

6,0

6,3

5,7

5,9

Toeristisch beleid

5,8

6,2

6,7

5,5

6,3

Aandacht voor verbeteren

5,7

5,8

6,3

5,3

5,6

6,1

6,1

6,5

5,7

6,1

ondernemingsklimaat
Totaal

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 21

In het algemeen kan de gemeente Katwijk gematigd tevreden zijn over de waardering van
ondernemers voor het bestuur en beleid (6,1). De gemeente scoort hiermee gelijk aan de
benchmark van deelnemende gemeenten (6,1).
Over de samenwerking met andere gemeenten, het arbeidsmarktbeleid en de duidelijkheid
van de regelgeving zijn de ondernemers in Katwijk beter te spreken dan ondernemers in
de benchmark. Over het promotie en acquisitiebeleid en over het toerismebeleid zijn de
ondernemers juist minder tevreden.
Een kwart van de ondernemers (26%) meent dat de aandacht die de gemeente heeft voor
het ondernemingsklimaat de afgelopen twee jaar is toegenomen. Een op de vijfentwintig
ondernemers (4%) denkt dat het is gedaald en 57% vindt dat er niets veranderd is. Het
percentage ondernemers dat stelt dat de aandacht voor het ondernemingsklimaat is
toegenomen, is gelijk aan de benchmark, maar het deel dat denkt dat de aandacht is
afgenomen is half zo groot.
4.3.8 Personeel en arbeidsmarktbeleid
In het kader van het arbeidsmarktbeleid is aan de ondernemers gevraagd in hoeverre zij
personeelstekorten ervaren. De beschikbaarheid van personeel kan mede bepalend zijn
voor de tevredenheid van de ondernemer in de gemeente. In dit onderzoek is
geïnformeerd naar de eventuele tekorten aan gekwalificeerd personeel.
Uit het onderzoek blijkt dat personeelstekort bij 13% van de ondernemingen in Katwijk in
meer of mindere mate aan de orde is. Dit cijfer is iets hoger dan in de benchmark (9%).
Wellicht is dit tekort recentelijk ontstaan met de aantrekkende economie. Er is
voornamelijk een tekort aan uitvoerend en technisch personeel (8%).
4.3.9 Deskundigheid en empathie
De gemiddelde score voor Katwijk voor het kennisniveau van de ambtenaren (5,9) ligt
onder het gemiddelde van de benchmark van kleine en middelgrote gemeenten (6,1). Het
inlevingsvermogen van de gemeentelijke bestuurders (5,2) ligt gelijk aan dat van de vijf
slechtst presterende gemeenten.
25 | Deskundigheid ambtenaren en inlevingsvermogen bestuurders
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste

Gem. G30

5

2005

Kennisniveau ambtenaren

5,9

benchmark
6,1

6,5

5,8

5,9

Inlevingsvermogen bestuurders

5,2

5,5

5,9

5,2

5,3

Totaal

5,6

5,8

6,2

5,5

5,6

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 22

4.3.10 Veiligheid en woonomgeving
Als het om veiligheid en woonomgeving gaat, zijn de scores van de G30 en de
benchmarkgemeenten enigszins verschillend. Op ‘gemeente als woonomgeving’,
‘recreatieve voorzieningen’ en ‘aanbod publieke diensten’ scoren de
benchmarkgemeenten hoger dan de G30. Op ‘recreatieve voorzieningen’ scoorden de
grote gemeenten in het verleden altijd beter. Uit de metingen van 2005 en 2006 blijkt dat
het tegengestelde nu het geval is.
De ondernemers van Katwijk geven aan dat de woonomgeving een belangrijke factor is
bij de beoordeling van het ondernemingsklimaat. Het is voor de gemeente goed om zich
bewust te zijn van deelaspecten van de kwaliteit van de woonomgeving en de veiligheid
van de bedrijfsomgeving.
Als het gaat om de gemeente als woonomgeving zijn de ondernemers in Katwijk zeer
positief. Met een rapportcijfer van 7,4 kan de gemeente zich meten met de vijf best
presterende gemeenten (7,5). Wel zijn de ondernemers kritisch over het aanbod van
recreatieve voorzieningen. Katwijk krijgt hiervoor van de ondernemers een lager cijfer
(6,6) dan de gemiddelde benchmarkgemeente.
26 | Deelaspecten veiligheid en woonomgeving
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark

Gem. G30
2005

Staat van openbare ruimte

6,7

6,6

6,9

6,2

6,7

Veiligheid

6,6

6,5

6,8

6,1

6,4

Gemeente als woonomgeving

7,4

7,2

7,5

6,8

6,9

Recreatieve voorzieningen

6,6

6,8

7,2

6,4

6,6

Aanbod publieke diensten

7,1

7,1

7,3

6,8

6,9

Totaal

6,9

6,8

7,2

6,5

6,7

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 23

Wat betreft de veiligheid van ondernemingen in de gemeente Katwijk blijkt verder het
volgende.
Criminaliteit is voor 25% van de ondernemers in meerdere of mindere mate een
probleem. Hiermee is de ongerustheid onder de bedrijfshoofden lager dan het gemiddelde
van de benchmark van kleine en middelgrote gemeenten (32%). Van de ondernemers die
zijn gevestigd in het centrum geeft 43% aan dat criminaliteit een probleem is.
Vier op de vijf ondernemers in Katwijk (82%) voelen zich veilig in de omgeving van hun
bedrijf.
27 | Gevoel van veiligheid in de omgeving van het bedrijf
Totaal

Centrum

Woonwijk

Katwijk

Bedrijventerrein
‘t Heen

Ander
bedrijventerrein

%

%

%

%

%

Veilig

82

83

88

84

70

Niet veilig, niet onveilig

13

14

11

7

22

Onveilig

5

3

2

9

8

100

100

100

100

100

Totaal

In de gemeente Katwijk is 14% van de bedrijven in de afgelopen 12 maanden het
slachtoffer geweest van criminaliteit, in de deelnemende benchmarkgemeenten is 19%
van de ondernemers in het jaar voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer geweest van
criminaliteit. In de meeste gevallen ging het hierbij om (winkel)diefstal, (pogingen tot)
inbraak of vernieling/vandalisme.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 24

5 Samenvatting
De belangrijkste (samengestelde) rapportcijfers zijn in onderstaande tabel samengevat.
Het overzicht laat zien dat Katwijk op zeven van de acht punten rond het gemiddelde
scoort ten opzichte van de benchmark. Op één van de acht samengestelde beoordelingen
behaalt Katwijk een resultaat dat minder goed is dan gemiddeld.
28 | Resultaten op hoofdindicatoren ondernemingsklimaat in perspectief
Gemeente Katwijk scoort ten

Katwijk

opzichte van de

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark

Gem. G30
2005

benchmarkgemeenten…
Hoger op:
-

-

-

-

-

-

6,9

6,8

7,2

6,5

6,7

(Ongeveer) gelijk op:
Veiligheid en woonomgeving
Bereikbaarheid

6,5

6,6

7,2

6,1

6,6

Gemeentelijke organisatie

6,2

6,3

6,7

5,9

5,9

Ruimteaanbod

6,2

6,2

6,7

5,7

6,2

Bestuur en beleid

6,1

6,1

6,5

5,7

6,1

Communicatie

6,0

6,1

6,5

5,8

5,8

Gemeentelijke dienstverlening

6,0

6,1

6,4

5,7

5,8

5,6

5,8

6,2

5,5

5,6

Lager op:
Deskundigheid en inlevingsvermogen

In het volgende hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van de resultaten van
Katwijk binnen Benchmark Ondernemingsklimaat.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 25

29 | Resultaten op hoofdpunten
Katwijk

Gem.

Top 5

Onderste 5

benchmark
Algemeen oordeel

Gem. G30
2005

6,8

6,6

6,8

6,2

6,5

Beschikbare ruimte

6,4

6,3

6,8

5,8

6,4

Bereikbaarheid per auto

6,8

7,4

7,9

6,8

6,9

Parkeermogelijkheden

6,0

6,4

7,2

5,7

6,2

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

6,5

6,2

6,8

5,5

6,7

Veiligheid

6,6

6,5

6,8

6,1

6,4

Staat van de openbare ruimte

6,7

6,6

6,9

6,2

6,7

Kwaliteit woonomgeving

7,3

7,2

7,5

6,8

6,9

Kwaliteit aanbod recreatieve

6,6

6,8

7,2

6,4

6,6

Kwaliteit aanbod publieke diensten

7,1

7,1

7,3

6,8

6,9

Startersbeleid

5,9

5,9

6,2

5,6

6,1

Promotie- en acquisitiebeleid

5,8

6,0

6,3

5,7

5,9

Arbeidsmarktbeleid

6,4

6,2

6,7

5,5

6,1

Duidelijkheid gemeentelijke

6,2

6,0

6,4

5,6

5,8

6,0

6,0

6,4

5,8

5,8

5,9

5,7

6,0

5,4

5,6

ondernemingsklimaat

voorzieningen

organisatie
Kwaliteit gemeentelijke
dienstverlening
Duidelijkheid gemeentelijk beleid/
regelgeving

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 26

6 Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek heeft inzicht geleverd in hoe het, vanuit de optiek van ondernemers, is
gesteld met het ondernemingsklimaat in de gemeente Katwijk. Naast de gemeentelijke
organisatie en dienstverlening, zijn ook andere aspecten van het ondernemingsklimaat
zoals de bereikbaarheid, de veiligheid en het woonklimaat onderzocht. Wat betekenen
deze resultaten nu voor het beleid van de gemeente Katwijk en in het bijzonder voor de
Afdeling Economische Zaken?
Hieronder bespreken we kort hoe de gemeente Katwijk op basis van de
onderzoeksresultaten speerpunten voor beleid kan vaststellen, in welke mate deze
speerpunten binnen de beïnvloedingssfeer van de gemeente liggen, en welke
vervolgacties hieruit kunnen voortvloeien.

6.1 Speerpunten
De dienstverlening van de gemeente is er – uiteindelijk – ten behoeve van burgers en
ondernemers. Bij het bepalen van speerpunten voor het ondernemingsklimaat verdient het
dus aanbeveling te redeneren vanuit het perspectief van de ondernemer. Hiertoe is inzicht
nodig in:
!
!

het belang dat ondernemers hechten aan aspecten van het ondernemingsklimaat;
de score van de gemeente Katwijk op deze aspecten.

De ondernemers geven zelf aan dat de volgende aspecten van invloed zijn op het
ondernemingsklimaat in de gemeente Katwijk (in volgorde van belangrijkheid):
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

verkeersbeleid en parkeren
woonklimaat
ruimtelijk beleid
bestuurlijke organisatie economisch beleid
lokale lasten
dienstverlening en vergunningverlening
startersbeleid
aanbod recreatieve voorzieningen
communicatie door gemeente
arbeidsmarktbeleid
bedrijvenacquisitiebeleid
aanbod publieke diensten (zorg, welzijn, onderwijs, etc.)

We weten ook hoe de gemeente Katwijk scoort op deze aspecten van dienstverlening die
hiermee samenhangen.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 27

De score van Katwijk ten opzichte van de benchmark is positiever als het gaat om:
! bereikbaarheid openbaar vervoer
! duidelijkheid organisatie
! samenwerking andere gemeenten
! duidelijkheid beleid en regelgeving
! arbeidsmarktbeleid
! startersbeleid
! gemeente als woonomgeving
De gemeente Katwijk presteert op het gemiddelde van de benchmark op:
! bewegwijzering
! ontsluiting
! beschikbaarheid geschikte bedrijfslocatie
! ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties
! nakomen afspraken
! klachten regeling
! vindbaarheid juiste loket
! aandacht voor verbeteren ondernemingsklimaat
! informatie over beleid en regelgeving
! beleid ten aanzien van koopzondagen
! beleid ten aanzien van sluitingstijden horeca
! staat van de openbare ruimte
! veiligheid
! aanbod publieke diensten
De gemeente Katwijk presteert minder goed dan het benchmarkgemiddelde op:
! bereikbaarheid met de auto
! parkeermogelijkheden
! openingstijden gemeentehuis
! telefonische bereikbaarheid
! snelheid beantwoorden verzoeken
! mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen
! mogelijkheden om met bestuurders in contact te komen
! inlevingsvermogen van bestuurders
! promotie en acquisitiebeleid voor bedrijven
! toeristisch beleid
! kennisniveau ambtenaren
! recreatieve voorzieningen

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 28

6.2 Prioriteitenstelling inspanningen gemeente
De mate waarin aspecten voor ondernemers belangrijk zijn, en de score die de gemeente
op deze aspecten van dienstverlening krijgt, kunnen we weergeven in een
prioriteitenschema. Dit schema bestaat uit negen velden. Het veld waarin een aspect zich
bevindt, heeft implicaties voor het beleid dat wij de gemeente adviseren te voeren. Het
doel van dit schema is om te komen tot een overzicht op basis waarvan een
prioriteitenlijst kan worden samengesteld.
In de drie (verticale) kolommen is een verdeling gemaakt naar het belang dat de
ondernemers aan een bepaald aspect toekennen. In de drie (horizontale) rijen is gelet op
de score van het desbetreffende aspect ten opzichte van het gemiddelde van de
benchmark. Wij adviseren de gemeente ernaar te streven de items in de verschillende
kolommen ‘omhoog’ te brengen, tot boven het gemiddelde van de benchmark. In principe
dient de gemeente, om het ondernemingsklimaat sterk te beïnvloeden, zoveel mogelijk
aandacht te besteden aan de items in de eerste kolom, omdat deze het zwaarst wegen bij
het oordeel van de ondernemers.
De items die zich in veld 1, 2, 3, 5, 6 of 9 bevinden zijn ‘acceptabel’ of ‘goed’. De items
die zich bevinden in veld 4, 7 of 8 zijn ‘onacceptabel’ of ‘slecht’. Wij bevelen de
gemeente aan om zich in ieder geval op deze laatste aspecten te verbeteren. Het einddoel
is alle items in veld 1, 2 of 3 te krijgen.
Hieronder worden de velden apart behandeld:
Veld 1: De ondernemers kennen aan deze aspecten een hoog belang toe en zij geven de
gemeente voor deze aspecten een hoge score.
In dit veld bevinden zich de items waar de gemeente trots op kan zijn. In een ideale
situatie bevinden zich hier de onderdelen die de gemeente tot een perfecte
bedrijfsomgeving maken. De nadruk moet liggen op consolidatie van deze aspecten en
goede communicatie van deze unique selling points van de gemeente.
Veld 2: De ondernemers kennen aan deze aspecten een gemiddeld belang toe en zij
geven de gemeente voor deze aspecten een hoge score.
De gemeente doet er verstandig aan de score op deze aspecten zoveel mogelijk vast te
houden. De ondernemer is zeer tevreden over aspecten waar hij een gemiddeld belang aan
hecht. Het is niet erg als de tevredenheid op deze punten naar het gemiddelde tendeert
(veld 5).
Veld 3: De ondernemers kennen aan deze aspecten een laag belang toe en zij geven de
gemeente voor deze aspecten een hoge score.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 29

Aspecten in dit veld hebben lage prioriteit. Hoewel de ondernemer erg tevreden is over
deze aspecten, zijn er in zijn ogen belangrijker zaken aan te pakken. Toch mag de
gemeente deze aspecten niet uit het oog verliezen, omdat hier kansen liggen om – zonder
verdere inspanningen – de uniciteit van de gemeente aan te prijzen. Bovendien kan het
belang van aspecten in de ogen van ondernemers toenemen als de kwaliteit van deze
aspecten afneemt. Daarnaast is het zo, dat sommige aspecten voor de individuele
ondernemer weinig prioriteit hebben, maar voor het ondernemingsklimaat als geheel wel
belangrijk zijn. De gemeente kan voor deze aspecten besluiten zich in te spannen om de
tevredenheidsscores te behouden.
Veld 4: De ondernemers kennen aan deze aspecten een hoog belang toe, maar zij geven
de gemeente voor deze aspecten een gemiddelde score.
De aspecten die in dit veld staan, zijn de grootste speerpunten van een gemeente die zich
in positieve zin wil onderscheiden. De aspecten zijn namelijk voor de ondernemer van
groot belang, maar worden door hem niet als uitstekend beoordeeld. De prioriteit van de
gemeente is te zorgen dat de score op deze aspecten stijgt richting veld 1. Een daling in
de richting van veld 7 kan de kans dat de ondernemer de gemeente zal verlaten, doen
stijgen.
Veld 5: De ondernemers kennen aan deze aspecten een gemiddeld belang toe en zij
geven de gemeente voor deze aspecten een gemiddelde score.
De gemeente doet er verstandig aan de score op deze aspecten in ieder geval vast te
houden. De ondernemer is tevreden over aspecten waar hij gemiddeld belang aan hecht.
Het betekent niet automatisch dat de gemeente geen aandacht aan deze aspecten hoeft te
schenken.
Veld 6: De ondernemers kennen aan deze aspecten een laag belang toe en zij geven de
gemeente voor deze aspecten een gemiddelde score.
Op deze aspecten zal de gemeente zich pas in laatste instantie hoeven te richten. Deze
onderdelen van het ondernemingsklimaat beïnvloeden de tevredenheid van de
ondernemer in geringe mate en bovendien zijn de prestaties van de gemeente niet
ondermaats.
Veld 7: De ondernemers kennen aan deze aspecten een hoog belang toe, maar zij geven
de gemeente voor deze aspecten een lage score.
De gemeente dient ernaar te streven dit vak ‘leeg’ te maken. Wanneer zich essentiële
onderdelen van het ondernemingsklimaat in dit veld bevinden, bestaat de kans dat
ondernemers de gemeente zullen verlaten. Een gemeente die zich (minimaal) wil richten
op het behouden van de aanwezige bedrijven, zal zich in eerste instantie moeten
bekommeren om deze aspecten.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 30

Veld 8: De ondernemers kennen aan deze aspecten een gemiddeld belang toe, maar zij
geven de gemeente voor deze aspecten een lage score.
De aspecten die in dit veld vallen zijn minder urgent dan veld 7, maar verdienen zeker
aandacht. Ook in dit geval bestaat het risico dat gevoelens van ontevredenheid de
ondernemer uiteindelijk doen besluiten zich elders te vestigen. Een gemeente die zich wil
verbeteren zal de score op deze items, net als de items in veld 7, moeten verhogen.
Veld 9: De ondernemers kennen aan deze aspecten een laag belang toe en zij geven de
gemeente voor deze aspecten een lage score.
In dit veld bevinden zich de onderdelen van het ondernemingsklimaat die er volgens de
bedrijfshoofden weinig toe doen. Investeringen op deze aspecten zullen verwaarloosbare
effecten hebben op het algemene oordeel over het ondernemingsklimaat. We bevelen de
gemeente aan aspecten in dit veld alleen te verbeteren wanneer hier weinig inspanningen
en investeringen voor nodig zijn.
Het prioriteitenschema voor de gemeente Katwijk ziet er als volgt uit:
30 | Belang en oordeel aspecten gemeentelijk ondernemingsklimaat
Belang voor ondernemingsklimaat volgens de ondernemers:
Belangrijker dan

Gemiddeld belang

gemiddeld

gemiddeld

Boven gemiddeld

Arbeidsmarktbeleid

Oordeel (ten opzichte van benchmark):

Veld 1
(Ongeveer) gemiddeld

Minder belangrijk dan

Veld 2

Verkeersbeleid en

Dienstverlening en

parkeren

vergunningverlening

Woonklimaat

Veld 3
Startersbeleid
Aanbod publieke
diensten (zorg, welzijn,
onderwijs etc.)

Ruimtelijk beleid

Communicatie door de
gemeente

Bestuurlijke organisatie
economisch beleid
Veld 4

Veld 5

Beneden gemiddeld

Veld 6
Aanbod recreatieve
voorzieningen
Bedrijvenacquisitie

Veld 7

Veld 8

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 31

Veld 9

6.3

Aanbevelingen

Algemeen
Over het geheel genomen presteert Katwijk als gemeente niet uitzonderlijk goed of slecht.
Op een aantal punten krijgt de gemeente rapportcijfers die boven de benchmark liggen en
op andere punten liggen de cijfers onder de benchmark. De speerpunten van de gemeente
zouden het verkeersbeleid- en parkeren en het woonklimaat moeten zijn. Deze aspecten
vormen de belangrijkste bijdrage aan de beoordeling van het ondernemingsklimaat en de
gemeente kan op deze punten nog verbetering bewerkstelligen.
Verkeersbeleid en parkeren
Het verkeer- en parkeerbeleid is voor de ondernemers in Katwijk (en voor ondernemers in
vrijwel alle gemeenten) van het grootste belang: het item wordt genoemd als de
belangrijkste factor die het gemeentelijke ondernemingsklimaat bepaald. De gemeente
Katwijk scoort op dit punt gemiddeld.
Wanneer de gemeente de score voor de bereikbaarheid wil vergroten, kan gekeken
worden of de parkeergelegenheid op bedrijventerreinen kan worden uitgebreid. Een ander
punt waar de gemeente haar score eventueel nog zou kunnen verbeteren is de
bereikbaarheid per auto. De bereikbaarheid met openbaar vervoer daarentegen is dik in
orde en met de komst van de Rijn-Gouwelijn zal deze waarschijnlijk verder verbeteren.
Woonklimaat
Op het gebied van ‘woonklimaat’ (gemeente als woonomgeving) scoort Katwijk
gemiddeld. ‘Zachte’ factoren als woonklimaat spelen ook een rol bij de beoordeling van
het ondernemingsklimaat. Veel ondernemers kiezen immers een gemeente als
vestigingslocatie omdat zij (of hun werknemers) binnen de gemeente prettig wonen.
Bovendien wordt woonklimaat door de Katwijkse ondernemers als tweede genoemd bij
de factoren die het lokale ondernemingsklimaat beïnvloeden. Door verbetering op dit
aspect te realiseren kan Katwijk haar ondernemers tevreden stellen.
Op het gebied van veiligheid wordt gemiddeld gescoord. Dit is juist een aspect dat op dit
moment veel aandacht krijgt in de media en waar gemeenten duidelijk met
verbeterpunten moeten komen (in overleg met de ondernemers en politie). Een veilige
omgeving maakt niet alleen het wonen, maar ook het ondernemen prettiger. De gemeente
als woonomgeving wordt in Katwijk zeer positief beoordeeld. De staat van de openbare
ruimte is een punt dat in dit licht zeker niet mag worden vergeten. ‘Veiligheid’ is een
gevoel dat sterk wordt bepaald door de netheid van de omgeving en de goede werking
van bijvoorbeeld straatverlichting.
Wij adviseren de gemeente Katwijk om verbeteringen te realiseren door in samenwerking
met bijvoorbeeld het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, MKB Nederland, de
Kamer van Koophandel en de politie, te starten met een veiligheidsonderzoek onder
ondernemers. Dit kan eventueel leiden tot de aanvraag van het Keurmerk Veilig
Ondernemen. Hiervan zijn twee versies beschikbaar: voor winkellocaties (KVO-W) en

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 32

voor bedrijventerreinen (KVO-B). Hiermee toont de gemeente aan dat veiligheid in
Katwijk veel aandacht krijgt. Het proces voor het behalen van het keurmerk heeft – naast
een verbetering van het veiligheidsimago – in veel gemeenten een aantoonbaar betere
score op het gebied van veiligheid tot gevolg gehad. Voor meer informatie verwijzen wij
naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (www.hetccv.nl).
Ruimtelijk beleid en bestuurlijke organisatie
Het ruimtelijk beleid in de gemeente Katwijk is voor de ondernemers belangrijker dan
gemiddeld (binnen de beoordeling van het ondernemingsklimaat), en de gemeente scoort
hierop ongeveer gemiddeld. Een ruime meerderheid van de huidige ondernemers is
tevreden over de ruimte voor het bedrijf: onder bedrijven die zijn gevestigd op
bedrijventerrein ‘t Heen is de inschatting iets minder positief. Ondernemers op andere
bedrijventerreinlocaties zijn hierover juist iets meer tevreden.
Een verbeterslag is vooral te maken door toch te zoeken naar mogelijkheden om
toekomstige expansie beter mogelijk te maken. Zoek naar creatieve oplossingen. Tevens
kan het helpen om – misschien nog meer dan nu het geval is – rekening te houden met
andere beleidsvelden dan ruimtelijke ordening bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien
van ruimte (integrale beleidsontwikkeling).
Op het aspect bestuurlijke organisatie en economisch beleid scoort de gemeente ook
gemiddeld, maar het belang hiervan voor de ondernemers ligt wel boven het gemiddelde.
Met name op het gebied van toeristisch beleid kan de gemeente hier nog een verbeterslag
maken.
Dienstverlening en gemeentelijke organisatie
De gemeente Katwijk scoort op gemeentelijke dienstverlening gemiddeld.
Voornamelijk de snelheid van afhandeling van verzoeken trekt de gemiddelde
beoordeling naar beneden. Op dit punt kan de gemeente nog wat verbetering realiseren.
De ondernemers die contact hebben gehad met de gemeente hebben sterker het gevoel dat
verzoeken niet snel worden afgehandeld. Kortom de verwachtingen van de ondernemers
worden niet waargemaakt.
Wij bevelen de gemeente verder aan om de voor- en nadelen van het inrichten van een
fysiek bedrijvenloket te onderzoeken. Aan een dergelijk loket bestaat wel behoefte bij de
ondernemers, al is dit niet voor alle ondernemers het geval. Over de vindbaarheid van het
juiste loket hoeft de gemeente zich echter geen zorgen te maken; hierop scoort zij een
ruime voldoende.
Wat betreft de gemeentelijke organisatie scoort Katwijk gemiddeld. De organisatie wordt
bovengemiddeld duidelijk bevonden, maar de ondernemer ziet iets minder vaak dan
gemiddeld mogelijkheden voor contact met zowel ambtenaren als bestuurders.
Wat betreft vergunningverlening zijn ondernemers niet vaak tevreden over de tijd die het
hen kost. Kijk daarom als Katwijk goed naar de processen van vergunningverlening.
Wordt er efficiënt gewerkt? Wellicht nog belangrijker: wordt richting ondernemer goed

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 33

gecommuniceerd? Communiceer bijvoorbeeld vanaf de start duidelijk dat het tijd kost om
de vergunningaanvraag te beoordelen. Mocht de beoordeling minder lang duren,
bijvoorbeeld zes weken, terwijl de gemeente twaalf weken had aangegeven, dan zal de
ondernemer positief verrast zijn. Hij zal positiever zijn dan wanneer de gemeente geen
enkele tijdsindicatie had gemeld. Ook als een traject lang duurt, vindt men het minder erg
als men weet hoe lang het duurt en waarom.
Een kwaliteitshandvest, waarin de gemeente aangeeft op welk serviceniveau klanten (en
dus ook ondernemers) mogen rekenen en binnen welke tijd zij deze service mogen
verwachten, kan hierbij uitkomst bieden.
Arbeidsmarktbeleid
Het arbeidsmarktbeleid van de gemeente heeft volgens de Katwijkse bedrijfshoofden
weinig impact op het gemeentelijke ondernemingsklimaat. Desalniettemin wordt dit
aspect wel bovengemiddeld beoordeeld. Ondanks deze goede score, waar de gemeente
trots op kan zijn, verdient het aanbeveling hier aandacht aan te blijven besteden.
Momenteel blijkt een op de acht ondernemers te kampen met gebrek aan gekwalificeerd
personeel. Wanneer de economie verder gaat groeien, zal dit voor meer ondernemers
gelden. Mogelijk kan de gemeente – in samenwerking met het Centrum voor Werk en
Inkomen – initiatieven ontwikkelen om vraag en aanbod nog beter op elkaar te laten
aansluiten.
Aspecten waar men een lager belang aan toekent lijken de investering misschien niet
waard en in zekere mate zouden deze aspecten ook minder prioriteit voor de gemeente
moeten hebben, toch kan investering hier wel lonen. Dit aspect vormt namelijk wel de
kans van de gemeente. Door ondernemers in te laten zien dat de gemeente
bovengemiddeld scoort op dit punt, kan het belang van dit punt voor de ondernemer ook
groter worden.
Startersbeleid
De ondernemers in Katwijk zijn gemiddeld tevreden over het startersbeleid van de
gemeente, maar het aspect draagt in hun ogen weinig bij tot een gezond
ondernemingsklimaat. Dit aspect heeft dus niet de allerhoogste prioriteit voor de
gemeente Katwijk. Desondanks geven wij de volgende overweging mee over het
startersbeleid.
Startende ondernemers verkrijgen hun informatie met name van de Kamer van
Koophandel. Het gaat dan ook nog vooral om fiscale informatie en niet om gemeentelijke
informatie, bijvoorbeeld over benodigde vergunningen of de BBZ-regeling (Besluit
bijstandverlening zelfstandigen). Het kan dan voorkomen dat de startende ondernemer te
laat wordt geconfronteerd met het feit dat hij bepaalde vergunningen nodig heeft. Ook is
hij niet bekend met de mogelijkheid van ondersteuning vanuit de gemeente door middel
van regelingen als de BBZ.
Daarom zou het de moeite waard zijn om contact op te nemen met de Kamer van
Koophandel om te onderzoeken hoe zij en gemeente zouden kunnen samenwerken, zodat
een ondernemer bij de inschrijving naast fiscale ook voldoende gemeentelijke informatie

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 34

ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een ‘starterspakket’, waarin
naast informatie van de Kamer van Koophandel ook gemeentelijke ‘producten’ onder de
aandacht worden gebracht. Het is bovendien een goede mogelijkheid om de ondernemer
een duidelijke ingang in de gemeentelijke organisatie te bieden, bijvoorbeeld via de
bedrijvencontactfunctionaris of de accountmanager.
Aanbod van publieke diensten (gezondheidszorg, scholen en kinderopvang,
welzijnsvoorzieningen)
De publieke voorzieningen zijn net als het startersbeleid in Katwijk gemiddeld. Hoewel
de ondernemers het niet van groot belang vinden, kan het een belangrijke bijdrage leveren
aan het ondernemingsklimaat. Goede scholen en kinderopvang zorgt niet alleen voor
tevreden ondernemers, maar (met name voor degenen die in Katwijk wonen) ook voor
tevreden werknemers.
Communicatie
De communicatie met de gemeente wordt in Katwijk gemiddeld beoordeeld, de
ondernemers vinden dit aspect niet van het grootste belang. Toch kan de communicatie
een grote rol in de totale beoordeling spelen. Met name de telefonische bereikbaarheid
kan de gemeente verbeteren. Indien de gemeente hier in slaagt kan zij de beoordeling van
de ondernemers iets naar boven trekken. Net als in de meeste andere gemeenten
waarderen ondernemers direct contact met de gemeente; hier kan de gemeente op
inspelen.
Voor verbetering van de algehele communicatie moet de gemeente goed nadenken over
het proces dat de vraag van een ondernemer doorloopt. In hoeverre is sprake van één
centrale contactpersoon (‘gids’) die de vraag begeleidt door de organisatie? Het bestaan
van zo’n gids zorgt ervoor dat de ondernemer niet wordt geconfronteerd met
verschillende contactpersonen die allemaal apart de vraag vanuit hun eigen optiek of
beleidsveld beoordelen.
Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de gemeente om zorg te dragen voor het
naleven van het beleid. In sommige gevallen kan dit beleid conflicterend zijn met het
belang van de ondernemer. Indien dit het geval is zal de gemeente het beleid op een
duidelijke, doch klantvriendelijke, manier moeten communiceren. Deze communicatie
richting de ondernemer is cruciaal. De bedrijvencontactfunctionaris of de
accountmanager kan in dit proces een belangrijke rol spelen (hard to the matter and soft
to the person).
Bedrijvenacquisitie en aanbod recreatieve voorzieningen
Op deze beide aspecten scoort de gemeente benedengemiddeld, maar ook de ondernemers
vinden deze aspecten van benedengemiddeld belang. Aangezien op beide aspecten weinig
winst is te halen in verbetering, raden wij de gemeente aan alleen te verbeteren indien dit
weinig inspanning en investering vergt.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007 | 35

Bijlagen

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Bijlage 1 Exclusieve vragen Katwijk

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Samenwerking op ’t Heen
Bijna vier op de tien bedrijven op bedrijventerrein ‘t Heen (37%) werken samen met
andere bedrijven. Van de industrie- en bouwbedrijven en van de groothandel- en
transportbedrijven werkt ongeveer de helft samen (resp. 46% en 54%). De ondervraagde
bedrijven in de detailhandel, reparatie en horeca en de overige bedrijven werken (op een
na) niet samen met andere bedrijven.
Een derde van de bedrijven die samen werken (33%) maakt gebruik van collectieve
beveiliging. Ruim vier op de tien bedrijven (43%) hebben zeker behoefte aan collectieve
beveiliging. Nog eens 18% geeft aan hier waarschijnlijk wel interesse voor te hebben.
Geen enkele ondernemer heeft aangegeven centraal energie in te kopen. Toch geeft een
kwart van de ondernemers (23%) aan hier zeker behoefte aan te hebben en 32%
waarschijnlijk.
Ook collectieve afvalverwerking werd niet genoemd toen aan de ondernemers gevraagd
werd op welke gebieden zij samenwerken. Het aantal ondernemers dat hier behoefte aan
heeft is iets kleiner dan het aantal dat centraal energie wil inkopen, 20% heeft zeker
behoefte aan collectieve afvalverwerking en 27% waarschijnlijk.
31 | Meer dan de helft van de ondernemers heeft behoefte aan collectieve beveiliging en
aan collectieve inkoop energie
Heeft behoefte aan…

%

Collectieve beveiliging

61

Collectieve inkoop van energie

55

Collectieve afvalverwerking

46

Gebruik van grijs water

38

Collectieve financiering van de bewegwijzering

29

Collectieve kabel of breedbandvoorziening

24

Collectieve financiering van de groenvoorziening

22

Collectieve kinderopvang

11

Collectieve ICT-infrastructuur

7

Collectieve secretariële ondersteuning

5

De helft van de ondernemers die op bedrijventerrein ’t Heen gevestigd zijn (48%), geven
aan mee te willen werken aan initiatieven die tot doel hebben de verkeersdruk op de
toegangswegen naar ’t Heen te verminderen. De helft van hen (52%) geeft aan
fietsgebruik of carpoolen te willen stimuleren. Een derde van de ondernemers die mee
willen werken de verkeersdrukte tegen te gaan, zou de arbeidstijden willen aanpassen of
flexibiliseren.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Bedrijvencontactfunctionaris en spreekuur
Een derde van de ondernemers in Katwijk (32%) heeft behoefte aan een centraal
aanspreekpunt. Bij éénpersoonsbedrijven lijkt de behoefte aan een centraal aanspreekpunt
wat lager (22%) dan bij de twee- tot vierpersoonsbedrijven (36%) en bij de bedrijven met
vijf personen of meer (43%).
Ongeveer een op de zes ondernemers (17%) heeft behoefte aan een apart spreekuur voor
ondernemers. Bij de ondernemers met een eenmanszaak is deze behoefte wat lager
(10%). Relatief veel ondernemers zouden langs willen komen met vragen over
vergunningen (23%).
32 | 17% heeft behoefte aan een spreekuur voor ondernemers
Totaal

1-persoons

2-4 persoons

5+ persoons

Zeer veel

5

4

5

4

Tamelijk veel

12

6

16

15

Niet zo veel

48

45

56

43

Helemaal geen

34

45

20

37

Weet niet/geen mening

1

0

3

0

Verhuizingen en uitbreidingen
Een op de tien bedrijven in Katwijk heeft plannen te verhuizen (9%). Eveneens één op de
tien ondernemers heeft plannen om uit te breiden (10%). De meeste ondernemers met
verhuisplannen hebben ook plannen om uit te breiden en vice versa.
33 | Een op de drie bedrijven heeft plannen om te verhuizen en/of uit te breiden
%
Verhuisplan

9

Plannen om uit te breiden

10

Zowel plannen om uit te breiden als om te verhuizen

9

Geen van beide

68

Weet niet/wil niet zeggen

4

Zes op de tien bedrijven die willen verhuizen (57%), zijn van plan dit binnen de gemeente
te doen, een kwart (25%) wil naar een andere gemeente verhuizen, de overige 18% heeft
nog geen beslissing genomen of wil deze niet bekend maken. Van de bedrijven die willen
uitbreiden zijn zes op de tien (62%) van plan dit binnen de gemeente te doen, 16% is van
plan in een andere gemeente uit te breiden en 23% weet het nog niet of wil het niet
zeggen.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

De interviews zijn gehouden in de periode januari 2007 tot en met februari 2007. In totaal
zijn 100 eigenaren/directeuren van ondernemingen in de gemeente Katwijk ondervraagd.
34 | Klasse werkzame personen

1 persoon
2-4 personen
5 personen of meer
Totaal

Katwijk
Ongewogen
%
21
34
45
100

Katwijk
Herwogen
%
39
36
26
100

35 | Branche

Industrie\ bouw
Groothandel\transport
Detailhandel\reparatie\horeca
Overig
Totaal

Katwijk
Ongewogen
%
20
11
43
26
100

Katwijk
Herwogen
%
24
18
36
21
100

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Veldwerk
De telefonische interviews zijn afgenomen door NIPOFOON, de telefonische
veldwerkafdeling van TNS NIPO. NIPOFOON beschikt over twee telefonische veldwerk
afdelingen met in totaal 240 cabines, die uitgerust zijn met een computer. De vragenlijst
wordt op het computerscherm getoond; de interviewer leest de vragen voor en typt de
gegeven antwoorden in.
Populatie
De samenstelling van de Nederlandse bedrijfspopulatie is zeer scheef. Zo heeft meer dan
85% van de bedrijfsvestigingen minder dan 10 werkzame personen en loopt de omvang
van de diverse branches sterk uiteen. Om toch gedetailleerd uitspraken te kunnen doen
vereisen de steekproeven van bedrijvenonderzoek een aparte aanpak.
De steekproef van dit onderzoek is daarom een disproportioneel gestratificeerde
steekproef. Dat wil zeggen dat de steekproef opgebouwd is uit een aantal cellen die in
vergelijking met het universum disproportioneel gevuld zijn. Voor iedere cel wordt een
zodanige vulling nagestreefd dat er, binnen zekere marges, uitspraken over gedaan
kunnen worden. De stratificatie vindt plaats op basis van branche en grootteklasse.
De uitkomsten in de rapportage zijn herwogen op klasse werkzame personen en branche.
De steekproef voor dit onderzoek is getrokken uit het bestand van het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel. Dit bestand bestaat uit bedrijfsvestigingen.

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Bijlage 3 Vragenlijst

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

VRAAG 1001
Eerst een paar vragen vooraf over deze vestiging.
Maakt deze vestiging deel uit van een onderneming of instelling
die in Nederland op andere adressen ook vestigingen heeft?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet

VRAAG 930
Kunt u mij zeggen hoeveel personen er op dit moment gewoonlijk
15 uur of meer per week bij <?> werkzaam zijn?
De eigenaar(s)\direkteur(en) en eventueel meewerkende gezinsleden,
mits meer dan 15 uur per week werkzaam, dienen ook meegerekend te worden!
1
2
3
4
5
6
7
8
9

"
"
"
"
"
"
"
"
"

1 persoon
2-4 personen
5-9 personen
10-19 personen
20-49 personen
50-99 personen
100 en meer personen
Geen personen die 15 uur of meer werkzaam zijn
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 5
Volgens onze gegevens behoort uw bedrijf tot de <?>.
Klopt dit?
1 "
2 "

Ja
Nee

VRAAG 7
Tot welke branche behoort uw bedrijf?
Enq: Lees codes op; één antwoord mogelijk. Indien
twijfel, neem dezelfde branche die in de vorige vraag
werd vermeld (<?>).
1
2
3
4

"
"
"
"

Industrie\bouw
Groothandel\transport
Detailhandel\reparatie\horeca
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw)

VRAAG 10
Tot welke sector behoort uw bedrijf?
Enq: Lees 2-12 op. Uit deze lijst moet een antwoord gekozen
worden. Kies bij twijfel de sector die het dichtst in de buurt
komt en kies alleen in het uiterste geval "Overig".
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"
"
"
"
"
"
"
"
"

11 "
12 "
13 "

Land- en tuinbouw, visserij
Industrie
Bouwnijverheid (inclusief installatiebouw)
Groothandel
Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
Horeca
Vervoer, opslag en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur\handel in onroerend goed, verhuur roerende goederen en zakelijke
dienstverlening
Openbaar bestuur (overheid)
Onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg
Overig, namelijk...

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 1

VRAAG 20
Is uw bedrijf of instelling gevestigd...
Enq: Lees 1-3 op
1
2
3
5
4
9

"
"
"
"
"
"

Op een centrumlocatie
In een woonwijk
Op een bedrijventerreinlocatie
Op het strand
Elders, namelijk...
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 30
Is uw bedrijf een internationaal of een nationaal bedrijf?
Enq: Lees 1-3 op
1
2
3
9

"
"
"
"

Volledig nationaal bedrijf
Nationaal bedrijf (NL) met buitenlandse nevenvestigingen
Internationaal bedrijf met hoofdkantoor in het buitenland
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 40
INDIEN [ Q30 , 1 TO 2 , 9 ]

Beschouwt u zichzelf als een autochtone of een allochtone ondernemer?
1 "
2 "
9 "

Autochtone ondernemer (Nederlands)
Allochtone ondernemer
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 50
In welk jaar is uw bedrijf gestart?
Enq: Indien weet niet, laat zo goed mogelijk schatten.
VRAAG 60
INDIEN [ Q50 < 2004 ]

Was uw bedrijf of instelling reeds voor 1 januari 2004 gevestigd op
de huidige locatie?
1 "

Ja

#
2 "
9 "

Nee
Weet niet\geen antwoord

GA VERDER NAAR VRAAG 90

VRAAG 70
INDIEN [ Q50 > 1999 ]

Is uw bedrijf of instelling gestart op de huidige locatie?
1 "

Ja

#
2 "
9 "

Nee
Weet niet\geen antwoord

GA VERDER NAAR VRAAG 90

VRAAG 80
U bent dus na 1 januari 2004 verplaatst naar uw huidige locatie.
Bent u verplaatst vanuit een locatie in uw huidige gemeente of
vanuit een andere gemeente?
1 "
2 "
9 "

Vanuit huidige gemeente
Vanuit andere gemeente
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 90
Hoeveel arbeidsplaatsen (in hele banen) heeft uw vestiging op dit
moment, inclusief uzelf?
Enq: Indien onbekend, vraag om een schatting
| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 2

VRAAG 95
Enq: Het aantal arbeidsplaatsen is <Question 90>
terwijl de klasse werkzame personen <Question 930> is.
Heeft u een tikfout gemaakt of is er iets bijzonders aan de hand?
1 "
2 "

#

3 "

Tikfout bij klasse werkzame personen
Tikfout bij aantal arbeidsplaatsen
GA VERDER NAAR VRAAG 90

Aantallen kloppen want

VRAAG 100
Heeft uw bedrijf of instelling na 1 januari 2004 één of meer bouwvergunningen aangevraagd?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 110
Heeft uw bedrijf of instelling na 1 januari 2004 een milieuvergunning aangevraagd?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 120
Heeft uw bedrijf of instelling na 1 januari 2004 één of meer parkeervergunningen aangevraagd?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 130
Heeft uw bedrijf of instelling na 1 januari 2004 op een andere wijze contact gehad met de gemeente?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 140
INDIEN [ Q130 , 1 ]

Wat was de aanleiding voor dit contact?
INDIEN [ Q100 , 1 & Q110 , 1 ] GA VERDER NAAR VRAAG 150 ZO NIET GA VERDER NAAR VRAAG 205

VRAAG 150
Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van de bouw- en
milieuvergunning in totaal heeft geduurd, vanaf het moment van
indiening van aanvragen voor beide vergunningen tot het besluit
over de aanvraag van beide vergunningen?
Enq: Let op! Bij meerdere aanvragen gaat het steeds om de meest
recentelijk afgehandelde aanvraag van een combinatie van een
bouw- en milieuvergunning. Gebruik de weet niet\niet van toepassingbutton als er ECHT geen enkele aanvraag afgehandeld is
VRAAG 160
Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van indiening
van de aanvragen tot het besluit over de aanvragen?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 3

VRAAG 170
Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag moeten herzien
of opnieuw moeten indienen?
1 "
2 "
3 "

Nee, alles in één keer ingediend
Aanvraag nogmaals herzien
Aanvraag geheel opnieuw ingediend

VRAAG 180
Vindt u de leges die u moest betalen voor de vergunning:
1 "
2 "
9 "

Te hoog
Niet te hoog
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 190
Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is geweest met
werkzaamheden voor het verkrijgen van de vergunningen?
Enq: Een werkdag is gelijk aan acht uren
VRAAG 200
Kunt u een rapportcijfer geven voor deze tijdsinzet?
(1 = zeer onredelijk, 10 = zeer redelijk)
INDIEN [ Q100 , 1 & Q110 , 2 ] GA VERDER NAAR VRAAG 210 ZO NIET GA VERDER NAAR VRAAG 265

VRAAG 210
Hoeveel weken heeft het afhandelen van de bouwvergunning in
totaal geduurd, vanaf het moment van indiening van aanvraag
tot het besluit over de aanvraag?
Enq: Let op! Bij meerdere aanvragen gaat het steeds om de meest
recentelijk afgehandelde aanvraag. Gebruik de weet nietniet van toepassing-button als er ECHT geen enkele
aanvraag
afgehandeld is
VRAAG 220
Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van indiening
van de aanvraag tot het besluit over de aanvraag?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 230
Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten herzien
of opnieuw moeten indienen?
1 "
2 "
3 "

Nee, alles in één keer ingediend
Aanvraag nogmaals herzien
Aanvraag geheel opnieuw ingediend

VRAAG 240
Wat vindt u van de hoogte van de leges die u moet betalen voor de bouwvergunning?
1 "
2 "
9 "

Te hoog
Niet te hoog
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 250
Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met
werkzaamheden voor het verkrijgen van de bouwvergunning?
Enq: Een werkdag is gelijk aan acht uren
VRAAG 260
Kunt u uw oordeel over de voor de vergunningaanvraag benodigde
tijdsinzet van uw eigen bedrijf uitdrukken in een rapportcijfer?
(1 = zeer onredelijk, 10 = zeer redelijk)

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 4

INDIEN [ Q100 , 2 & Q110 , 1 ] GA VERDER NAAR VRAAG 270 ZO NIET GA VERDER NAAR VRAAG 315

VRAAG 270
Hoeveel weken heeft het afhandelen van de milieuvergunning in
totaal geduurd, vanaf het moment van indiening van aanvraag
tot het besluit over de aanvraag?
Enq: Let op! Bij meerdere aanvragen gaat het steeds om de meest
recentelijk afgehandelde aanvraag. Gebruik de weet nietniet van toepassing-button als er ECHT geen enkele
aanvraag
afgehandeld is
VRAAG 280
Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van indiening
van de aanvraag tot het besluit over de aanvraag?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 290
Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten herzien of opnieuw moeten indienen?
1 "
2 "
3 "

Nee, alles in één keer ingediend
Aanvraag nogmaals herzien
Aanvraag geheel opnieuw ingediend

VRAAG 300
Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden
voor het verkrijgen van de milieuvergunning?
Enq: Een werkdag is gelijk aan acht uren
VRAAG 310
Kunt u uw oordeel over de voor de vergunningaanvraag benodigde
tijdsinzet van uw eigen bedrijf uitdrukken in een rapportcijfer?
(1 = zeer onredelijk, 10 = zeer redelijk)
INDIEN [ Q120 , 1 ] GA VERDER NAAR VRAAG 320 ZO NIET GA VERDER NAAR VRAAG 365

VRAAG 320
Hoeveel weken heeft het afhandelen van de parkeervergunning in
totaal geduurd, vanaf het moment van indiening van aanvraag
tot het besluit over de aanvraag?
Enq: Let op! Bij meerdere aanvragen gaat het steeds om de meest
recentelijk afgehandelde aanvraag. Gebruik de weet nietniet van toepassing-button als er ECHT geen enkele
aanvraag
afgehandeld is
VRAAG 330
Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van indiening
van de aanvraag tot het besluit over de aanvraag?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 340
Wat vindt u van de hoogte van de leges die u moet betalen voor
de parkeervergunning?
1 "
2 "
9 "

Te hoog
Niet te hoog
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 350
Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met
werkzaamheden voor het verkrijgen van de parkeervergunning?
Enq: Een werkdag is gelijk aan acht uren
VRAAG 360
Kunt u uw oordeel over uw eigen tijdsinzet inzake de
aangevraagde parkeervergunning uitdrukken in een
rapportcijfer? (1 = zeer onredelijk, 10 = zeer redelijk)

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 5

VRAAG 370
Kunt u een rapportcijfer geven voor de totale omvang van de jaarlijks
terugkomende lokale lasten, namelijk de onroerende- zaakbelasting,
rioolrechten en overige jaarlijks terugkomende lokale lasten,
in relatie tot de diensten die de gemeente u hiervoor verleent?
(1 = zeer onredelijk, 10 = zeer redelijk)
VRAAG 380
Weet u hoeveel u ongeveer betaalt aan onroerende-zaakbelasting
aan de gemeente per jaar?
Enq: Voor 100.000 Euro aan onroerend goed betaalt een (hurende)
ondernemer een bedrag van enkele honderden Euro's (200 - 500);
als hij of zij ook eigenaar is van het pand, dan twee keer zoveel
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 390
Ik wil u nu een aantal vragen voorleggen over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.
Kunt u, om te beginnen, een algemeen rapportcijfer geven voor de
dienstverlening van uw gemeente aan ondernemers\instellingen?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 399
Nu noem ik een aantal deelaspecten met betrekking tot de
dienstverlening van de gemeente.
Kunt u voor elk aspect een rapportcijfer geven?
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de interne afstemming van de gemeente tussen afdelingen bij
vergunningaanvraag?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de communicatie met het bedrijf of instelling bij vergunningaanvraag?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de vindbaarheid van het juiste loket\de juiste persoon?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de openingstijden van het bedrijfsloket?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de telefonische bereikbaarheid van de juiste personen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de mate waarin afspraken worden nagekomen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de mogelijkheden om klachten te uiten over de gemeentelijke
dienstverlening?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de duidelijkheid van de gemeentelijke organisatie?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 6

VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de duidelijkheid van het gemeentelijke beleid en de regelgeving?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de informatie over gemeentelijk beleid en regelgeving richting
bedrijven\instellingen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de mogelijkheden om met bestuurders in contact te komen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor het kennisniveau van de ambtenaren?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor het inlevingsvermogen van bestuurders in de problematiek van bedrijven
of instellingen?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de snelheid waarmee vragen of verzoeken worden beantwoord?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 400
Kunt u een rapportcijfer geven voor de mate waarin er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het
ondernemingsklimaat in uw gemeente?
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 410
Kunt u een rapportcijfer geven voor de parkeermogelijkheden in de
directe nabijheid van uw bedrijfspand? Hierbij geeft een één aan
dat u er zeer ontevreden over bent en een tien dat u er zeer tevreden
over bent.
Enq: (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)
VRAAG 420
Kunt u een rapportcijfer geven voor de bereikbaarheid
van uw bedrijfspand per auto?
VRAAG 430
Kunt u een rapportcijfer geven voor de bereikbaarheid
van uw bedrijfspand met het openbaar vervoer?
VRAAG 435
Ik noem een aantal aspecten over de kwaliteit van de openbare
ruimte in de directe omgeving van uw bedrijfslocatie. Kunt u
steeds voor elk aspect een rapportcijfer geven?
VRAAG 440
Kunt u een rapportcijfer geven voor de bewegwijzering?
VRAAG 440
Kunt u een rapportcijfer geven voor de ontsluiting?
VRAAG 440
Kunt u een rapportcijfer geven voor de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties?

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 7

VRAAG 440
Kunt u een rapportcijfer geven voor de staat van de openbare ruimte (weg, groenvoorziening, trottoir)?
VRAAG 440
Kunt u een rapportcijfer geven voor de veiligheid?
VRAAG 450
Hebt u op dit moment voldoende ruimte voor uw bedrijf?
1 "
2 "

Ja
Nee

VRAAG 470
De volgende vragen hebben betrekking op speciale
beleidsinitiatieven van de lokale overheid. Ik noem
een aantal thema’s van economisch beleid. Kunt u per
thema een rapportcijfer geven voor initiatieven van
de gemeente rond deze thema’s?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het promotie- of acquisitiebeleid gericht op bedrijven en instellingen?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het beleid voor ontwikkeling en herstructurering van bedrijfslocaties?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het startersbeleid?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het toeristisch beleid?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het arbeidsmarktbeleid?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor de samenwerking met andere gemeenten?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor de sluitingstijden van de horeca?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor de koopzondagen van de detailhandel?
VRAAG 475
Kunt u een rapportcijfer geven voor het beleid voor stimulering en ondersteuning van de allochtone
ondernemers?
VRAAG 480
Ervaart u problemen bij het invullen van bepaalde functies
binnen uw organisatie?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\geen antwoord

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 8

VRAAG 490
Bij welke functies ervaart u dan dat het aanbod kwantitatief en\of kwalitatief onvoldoende is?
Is dat...
Enq: lees 1-6 op - meerdere antwoorden mogelijk - slechts één open antwoord per code!
1
2
3
4
5
6
7
8
9

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Uitvoerend of technisch
Financieel of administratief
Verkoop
IT\automatisering
Leidinggevend, management
Overige 1
Overige 2
Overige 3
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Uitvoerend of technisch personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Financieel of administratief personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Verkoop personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat IT\automatisering personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Leidinggevend, management personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 9

VRAAG 491
Is dat Overige 1 personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Overige 2 personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 491
Is dat Overige 3 personeel waarvan het aanbod onvoldoende is van...
Enq: lees 1-3 op - meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
9

"
"
"
"

Laag functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op vbo-niveau of lager)
Midden functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op mbo-niveau)
Hoog functieniveau (werkzaamheden met een werkniveau op hbo-niveau of hoger)
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 500
Vindt u het aanbod van woningen in de duurdere segmenten
van de woningmarkt in uw gemeente en de nabijgelegen omgeving:
Enq: Lees 1-5 op
1
2
3
4
5
9

"
"
"
"
"
"

Zeer goed
Goed
Niet goed\niet slecht
Slecht
Zeer slecht
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 510
Vindt u het aanbod van reguliere eengezinswoningen in uw
gemeente en de nabijgelegen omgeving:
Enq: Lees 1-5 op
1
2
3
4
5
9

"
"
"
"
"
"

Zeer goed
Goed
Niet goed\niet slecht
Slecht
Zeer slecht
Weet niet\geen antwoord

VRAAG 520
Kunt u uw oordeel over de kwaliteit van uw gemeente als
woonomgeving uitdrukken in een rapportcijfer?
Enq: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed
VRAAG 530
Kunt u een rapportcijfer geven over de kwaliteit van het aanbod
van recreatieve voorzieningen (zoals winkels, horeca, recreatiegebieden)
in uw gemeente?

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 10

VRAAG 540
Kunt u een rapportcijfer geven voor de kwaliteit van het aanbod
van publieke diensten (bijv. (gezondheids-)zorg, scholen en
kinderopvang, welzijnsvoorzieningen) in uw gemeente?
VRAAG 551
Heeft uw gemeente een <?>?
<?> is een ‘fysiek’ loket om de ondernemer te kunnen helpen
bij het beantwoorden van vragen die voor uw bedrijf van belang
kunnen zijn.
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet

VRAAG 552
<Question 490> in uw gemeente?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 560
INDIEN [ Q552 , 1 TO 2 ]

Met wat voor soort vragen zou u zich tot het <?> wenden?
Enq: Niet helpen; meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4
5
8
9

"
"
"
"
"
"
"

Bouwvergunning
Milieuvergunning
Parkeervergunning
Informatie over aankoop van grond
Subsidies
Anders, namelijk...
Weet niet

VRAAG 570
INDIEN [ Q552 , 1 TO 2 ]

Het <?> is een fysiek loket, waar u op uw beurt zou moeten
wachten voordat u geholpen wordt. U heeft dan wel direct contact met de
gemeente. Het is ook mogelijk om bepaalde informatie via internet aan te
bieden. Waar zou uw voorkeur naar uitgaan?
1 "
2
3
4
9

#
"
"
#
"
"

Direct contact met de gemeente
PLAATS IN T01 "rechtstreeks"

Informatie via internet
Allebei goed
PLAATS IN T01 "onder andere rechtstreeks"

Geen van beide
Weet niet\geen mening

VRAAG 580
INDIEN [ Q570 , 1 , 3 ]

U heeft aangegeven <Question 490> met de gemeente contact te
willen hebben. Gaat uw voorkeur uit naar één contactpersoon die
de regie voert of naar meer contactpersonen?
1
2
3
9

"
"
"
"

Een contactpersoon
Meer contactpersonen
Geen voorkeur
Weet niet\geen mening

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 11

VRAAG 600
Heeft u behoefte aan informatie van de gemeente over subsidies
waar u, als ondernemer, gebruik van kunt maken?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 610
INDIEN [ Q600 , 1 TO 2 ]

Over welke subsidiemogelijkheden zou u graag informatie willen ontvangen?
VRAAG 620
INDIEN [ Q600 , 1 TO 2 ]

Hoe zou u gemeentelijke informatie over subsidies aangeboden willen krijgen?
Enq: Niet helpen; meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4
5
8
9

"
"
"
"
"
"
"

Brochure\folder
Lokale krant
Internet
Persoonlijk gesprek met gemeente
Mailing\brief
Anders, namelijk...
Weet niet

VRAAG 630
Is uw bedrijf de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer geweest van criminaliteit?
1 "
2 "

#

Ja
Nee
GA VERDER NAAR VRAAG 660

VRAAG 640
INDIEN [ Q630 , 1 ]

Hoe vaak is uw bedrijf in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 keer
6 keer
7 keer
8 keer
9 keer
10 keer of vaker

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 12

VRAAG 650
Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij<Question 490>
Enq: lees eventueel codes 4-14 op
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
1
2
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Poging tot) inbraak\insluipen\snelkraak
(Winkel)diefstal\stelen
Beroving
Bedreiging\intimidatie
Brandstichting
Vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden, krassen op auto, etc)
Fraude\oplichting
Overval
Geweld\agressie
Gooien van afval\straatvuil\illegale storting
Zie vorige vraag
Overig
geen\niets\n.v.t.
weet niet\geen opgave

VRAAG 650
Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de voorlaatste keer?
Enq: lees eventueel codes 4-14 op
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
1
2
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Poging tot) inbraak\insluipen\snelkraak
(Winkel)diefstal\stelen
Beroving
Bedreiging\intimidatie
Brandstichting
Vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden, krassen op auto, etc)
Fraude\oplichting
Overval
Geweld\agressie
Gooien van afval\straatvuil\illegale storting
Zie vorige vraag
Overig
geen\niets\n.v.t.
weet niet\geen opgave

VRAAG 650
Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer daarvoor?
Enq: lees eventueel codes 4-14 op
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
1
2
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Poging tot) inbraak\insluipen\snelkraak
(Winkel)diefstal\stelen
Beroving
Bedreiging\intimidatie
Brandstichting
Vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden, krassen op auto, etc)
Fraude\oplichting
Overval
Geweld\agressie
Gooien van afval\straatvuil\illegale storting
Zie vorige vraag
Overig
geen\niets\n.v.t.
weet niet\geen opgave

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 13

VRAAG 650
Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer daar weer voor?
Enq: lees eventueel codes 4-14 op
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
1
2
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Poging tot) inbraak\insluipen\snelkraak
(Winkel)diefstal\stelen
Beroving
Bedreiging\intimidatie
Brandstichting
Vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden, krassen op auto, etc)
Fraude\oplichting
Overval
Geweld\agressie
Gooien van afval\straatvuil\illegale storting
Zie vorige vraag
Overig
geen\niets\n.v.t.
weet niet\geen opgave

VRAAG 650
Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer daar weer voor?
Enq: lees eventueel codes 4-14 op
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
1
2
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(Poging tot) inbraak\insluipen\snelkraak
(Winkel)diefstal\stelen
Beroving
Bedreiging\intimidatie
Brandstichting
Vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden, krassen op auto, etc)
Fraude\oplichting
Overval
Geweld\agressie
Gooien van afval\straatvuil\illegale storting
Zie vorige vraag
Overig
geen\niets\n.v.t.
weet niet\geen opgave

VRAAG 660
Ervaart u de omgeving van uw bedrijf als veilig of onveilig?
Enq: Lees 1-5 op
1
2
3
4
5
8
9

"
"
"
"
"
"
"

Zeer veilig
Veilig
Niet veilig, niet onveilig
Onveilig
Zeer onveilig
Wil niet zeggen
Weet niet\geen mening

VRAAG 670
Voelt uw personeel zich in de omgeving van uw bedrijf veilig of onveilig?
Enq: Lees eventueel de codes op
1
2
3
4
5
8
9

"
"
"
"
"
"
"

Zeer veilig
Veilig
Niet veilig, niet onveilig
Onveilig
Zeer onveilig
Wil niet zeggen
Weet niet\geen mening

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 14

VRAAG 680
Voelt uw personeel zich tijdens de uitoefening van het werk veilig of onveilig?
Enq: Lees eventueel de codes op
1
2
3
4
5
8
9

"
"
"
"
"
"
"

Zeer veilig
Veilig
Niet veilig, niet onveilig
Onveilig
Zeer onveilig
Wil niet zeggen
Weet niet\geen mening

VRAAG 690
Samenvattend, is criminaliteit voor uw onderneming over het
algemeen een ernstig probleem, enigszins een probleem of geen probleem?
1
2
3
8
9

"
"
"
"
"

Ernstig probleem
Enigszins een probleem
Geen probleem
Wil niet zeggen
Weet niet

VRAAG 700
Kunt u een algemeen rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat
in uw gemeente?
Enq: 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed
VRAAG 710
Welke twee onderwerpen wegen voor u het zwaarst bij het
bepalen van dit rapportcijfer (<?>) voor het ondernemingsklimaat?
Ik lees u de onderwerpen voor:
Enq: Lees op, twee antwoorden verplicht. Gebruik indien nodig "Anders" ook als Weet niet.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Bestuurlijke organisatie economisch beleid
Dienstverlening en vergunningverlening
Communicatie door de gemeente
Lokale lasten
Ruimtelijk beleid
Verkeersbeleid en parkeren
Bedrijvenacquisitiebeleid
Startersbeleid
Arbeidsmarktbeleid
Woonklimaat
Aanbod recreatieve voorzieningen
Aanbod publieke diensten (zorg, welzijn, onderwijs etc.)
Het toerismebeleid
Het accountmanagement
Anders I
Anders II

VRAAG 720
Is volgens u de aandacht van uw gemeente voor het
ondernemingsklimaat gedurende de afgelopen twee jaar:
Enq: Lees 1-3 op
1
2
3
9

"
"
"
"

Toegenomen
Niet veranderd
Afgenomen
Weet niet\geen antwoord

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 15

VRAAG 730
Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit? Bent u ...
Enq: Lees 1-7 op
1
2
3
4
5
6
7
9

"
"
"
"
"
"
"
"

Zeer positief
Positief
Enigszins positief
Niet positief, niet negatief
Enigszins negatief
Negatief
Zeer negatief
Weet niet

VRAAG 740
Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente heeft?
Wilt u dat door een rapportcijfer van 1 tot 10 uitdrukken?
Het rapportcijfer 1 staat voor een zeer slechte relatie en
10 voor een zeer goede relatie.
VRAAG 750
Sommige beslissingen zijn erg belangrijk. Voor veel mensen is
bijvoorbeeld de beslissing om met iemand te trouwen heel erg belangrijk.
Andere beslissingen zijn veel minder belangrijk, zoals de beslissing
wat te drinken bij het eten.
Als u nu denkt aan uw gemeente, hoe belangrijk was de beslissing om u
in deze gemeente te vestigen voor u? Was dat...
Enq: Lees 1-5 op
1
2
3
4
5
9

"
"
"
"
"
"

Zeer belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk, niet onbelangrijk
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Weet niet

VRAAG 760
Ik ga u zo dadelijk drie uitspraken oplezen. Wilt u aangeven
welke uitspraak het beste past bij de gemeente waar u gevestigd
bent?
Enq: Lees 1-3 op
1 "
2 "
3 "
9 "

Er zijn veel goede redenen om in deze gemeente te blijven en geen redenen om dat te
veranderen
Er zijn veel goede redenen om in deze gemeente te blijven, maar er zijn ook veel goede
redenen om dat te veranderen
Er zijn weinig goede redenen om in deze gemeente te blijven en veel goede redenen om
dat te veranderen
Weet niet

VRAAG 1010
In hoeverre heeft u als ondernemer behoefte aan een centraal
aanspreekpunt, een bedrijfscontactfunctionaris, binnen de gemeente?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeer veel
Tamelijk veel
Niet zo veel
Helemaal niet
Weet niet\wil niet zeggen

INFO PAGINA
Uw bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein. Het gebeurt regelmatig
dat bedrijven op een bedrijventerrein samenwerken. Dergelijke samenwerking
valt tegenwoordig onder de noemer ‘parkmanagement’.
| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 16

Extra vragen ‘t Heen
VRAAG 1020
Werkt uw bedrijf op dit moment samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 1030
INDIEN [ Q1020 , 1 ]

Op welke aspecten werkt uw bedrijf samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein?
Enq: Niet oplezen, meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4

"
"
"
"

5
6
7
8
9
10
24
25

"
"
"
"
"
"
"
"

Collectieve beveiliging
Centrale inkoop van energie
Collectieve afvalverwijdering
Het gebruik van grijs water (dit is water dat uit de lucht wordt opgevangen en voor het
doorspoelen van het toilet gebruikt kan worden)
Collectieve kinderopvang
Collectieve kabel of breedbandvoorziening
Collectieve ICT infrastructuur
Collectieve telefonische en\of secretariële ondersteuning
Collectieve financiering van de groenvoorziening
Collectieve financiering van de bewegwijzering
Anders, namelijk...
Geen opgave

INFO PAGINA
Ik noem nu een aantal initiatieven die onder het zogenoemde ‘parkmanagement’
vallen. Kunt u van elk initiatief aangeven in hoeverre u hier wel of geen
behoefte aan heeft als ondernemer?
VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve beveiliging?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan centrale inkoop van energie?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve afvalverwijdering?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 17

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan het gebruik van grijs water (dit is water dat uit de lucht wordt opgevangen en voor het
doorspoelen van het toilet gebruikt
kan worden)?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve kinderopvang?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve kabel of breedbandvoorziening?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve ICT-infrastructuur?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve telefonische en\of secretariële ondersteuning?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve financiering van de groenvoorziening?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 18

VRAAG 1040
Heeft u behoefte aan collectieve financiering van de bewegwijzering?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet niet\geen mening

VRAAG 1050
Zijn er nog andere zaken die u graag gezamenlijk met andere ondernemers zou oppakken of gezamenlijk zou
willen financieren?
1 "
2 "
9 "

Ja, namelijk...
Nee
Weet niet wil niet zeggen

VRAAG 1070
Heeft uw organisatie concrete plannen om in de komende twee jaar uit te breiden of te verhuizen?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Verhuisplannen
Plannen om uit te breiden
Zowel verhuisplannen als plannen om uit te breiden
Geen van beide
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 1080
INDIEN [ Q1070 , 1 , 3 ]

Bent u van plan om binnen Katwijk te verhuizen of wilt u naar een andere gemeente verhuizen?
1 "
2 "
3 "

Binnen de gemeente
Buiten de gemeente
Weet (nog) niet\wil niet zeggen

VRAAG 1090
INDIEN [ Q1070 , 2 , 3 ]

Bent u van plan om binnen Katwijk uit te breiden of wilt u in een andere gemeente uitbreiden?
1 "
2 "
3 "

Binnen de gemeente
Buiten de gemeente
Weet (nog) niet\wil niet zeggen

VRAAG 1100
In hoeverre heeft u behoefte aan een apart spreekuur voor ondernemers op het gemeentehuis?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeer veel
Tamelijk veel
Niet zoveel
Helemaal geen
Weet niet\geen mening

VRAAG 1110
INDIEN [ Q1100 , 1 , 2 ]

Welke zaken zou u willen bespreken tijdens een spreekuur op het gemeentehuis?
Enq: Niet oplezen, meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4
24
25

"
"
"
"
"
"

Inzage bestemmingsplannen
Verbouwingen
Vergunningen
De verkeerssituatie
Anders, namelijk...
Weet niet\geen mening

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 19

VRAAG 1120
Zou u mee willen werken aan initiatieven die tot doel hebben de verkeersdruk op de toegangswegen naar ’t
Heen te verminderen?
1 "
2 "
9 "

Ja
Nee
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 1130
INDIEN [ Q1120 , 1 ]

Op welke manier zou u willen meewerken aan initiatieven om de verkeersdruk op de toegangswegennaar ’t
Heen te verminderen?
1
2
24
25

"
"
"
"

Flexibilisering\aanpassing van de arbeidstijden
Fietsgebruik\carpoolen stimuleren
Anders namelijk...
Weet niet\geen mening

VRAAG 770
Heeft u, los van de vragen die ik u heb gesteld, nog specifieke
opmerkingen over het beleid dat uw gemeente voert voor bedrijven?
1 "
2 "

Ja, nog opmerkingen, namelijk...
Nee

Extra vragen rest Katwijk
VRAAG 1010
In hoeverre heeft u als ondernemer behoefte aan een centraal
aanspreekpunt, een bedrijfscontactfunctionaris, binnen de gemeente?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeer veel
Tamelijk veel
Niet zo veel
Helemaal niet
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 1070
Heeft uw organisatie concrete plannen om in de komende twee jaar uit te breiden of te verhuizen?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Verhuisplannen
Plannen om uit te breiden
Zowel verhuisplannen als plannen om uit te breiden
Geen van beide
Weet niet\wil niet zeggen

VRAAG 1080
INDIEN [ Q1070 , 1 , 3 ]

Bent u van plan om binnen Katwijk te verhuizen of wilt u naar een andere gemeente verhuizen?
1 "
2 "
3 "

Binnen de gemeente
Buiten de gemeente
Weet (nog) niet\wil niet zeggen

VRAAG 1090
INDIEN [ Q1070 , 2 , 3 ]

Bent u van plan om binnen Katwijk uit te breiden of wilt u in een andere gemeente uitbreiden?
1 "
2 "
3 "

Binnen de gemeente
Buiten de gemeente
Weet (nog) niet\wil niet zeggen

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 20

VRAAG 1100
In hoeverre heeft u behoefte aan een apart spreekuur voor ondernemers op het gemeentehuis?
1
2
3
4
9

"
"
"
"
"

Zeer veel
Tamelijk veel
Niet zoveel
Helemaal geen
Weet niet\geen mening

VRAAG 1110
INDIEN [ Q1100 , 1 , 2 ]

Welke zaken zou u willen bespreken tijdens een spreekuur op het gemeentehuis?
Enq: Niet oplezen, meerdere antwoorden mogelijk
1
2
3
4
24
25

"
"
"
"
"
"

Inzage bestemmingsplannen
Verbouwingen
Vergunningen
De verkeerssituatie
Anders, namelijk...
Weet niet\geen mening

VRAAG 770
Heeft u, los van de vragen die ik u heb gesteld, nog specifieke
opmerkingen over het beleid dat uw gemeente voert voor bedrijven?
1 "
2 "

Ja, nog opmerkingen, namelijk...
Nee

| | © TNS NIPO Amsterdam | 4/20/2007 | 21

Bijlage 4 Tabellen

Ondernemingsklimaat gemeente Katwijk | C5719 | © TNS NIPO | maart 2007

Tabel 1

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 1001: Eerst een paar vragen
vooraf over deze vestiging. Maakt
deze vestiging deel uit van een onderneming of instelling die in Nederland op andere adressen ook
vestigingen heeft?
_____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repararingen\landbouw) _
Industrie\bouw _
sport
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet ------------------------------

41
156
___-

21
79
___-

5
72
___-

6*
94*
___-

18
52
___-

26
74
___-

18
33
___-

36*
64*
___-

5
42
___-

11
89
___-

10
26
___-

28
72
___-

19
53
___-

26
74
___-

7
35
___-

16
84
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

1 persoon -----------------------------2-4 personen -------------------------5 personen en meer ------------------

76
70
51
___

39
35
26
___

76
___-

100*
-*
-*
___

70
___-

-*
100*
___-*

51
___

-*
-*
100*
___

20
15
13
___

41
32
27
___

13
11
11
___

37
32
31
___

27
28
16
___

38
39
23
___

16
15
11
___

39
35
25
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Klasse werkzame personen
_____________________
_

Branche
______
_
Industrie\bouw -----------------------Groothandel\transport --------------Detailhandel\reparatie\horeca -----Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw)

48
36
72

24
18
36

20
13
27

26
17
36

15
11
28

22
16
40

13
11
16

25
22
32

48
-

100*
-*
-*

36
-

-*
100*
-*

72

-*
-*
100*

-

-*
-*
-*

42
___

21
___

16
___

21
___

15
___

21
___

11
___

21
___

___-

___-*

___-

___-*

___-

___-*

42
___

100*
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Op een centrumlocatie --------------In een woonwijk ---------------------Op een bedrijventerreinlocatie ----Aan het strand -----------------------Bedrijventerrein 't Heen ------------Elders ----------------------------------

32
81
38
3
37
6
___

16
41
19
2
19
3
___

5
52
16
2
2
___

6*
69*
21
2
-*
3
___

17
17
15
1
18
3
___

24
24*
21
1
25
4
___

11
12
7
1
19
1
___

21
23*
14
2
38*
2
___

1
17
12
16
2
___

1*
37
25
33*
5
___

11
14
11
___-

-*
30
39
30
___-*

25
32
4
3
5
2
___

36*
45
5*
5
7*
3
___

6
20
8
5
2
___

14
49
20
13
4
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling
gevestigd:
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 2

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 30: Is uw bedrijf een internationaal of een nationaal bedrijf?
____________________________
_
Volledig nationaal bedrijf (alleen
actief in Nederland) -----------------Nationaal bedrijf (NL) met
buitenlandse nevenvestigingen ----Internationaal bedrijf met
hoofdkantoor in het buitenland ---Weet niet\geen antwoord -----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\repararingen\landbouw) _
Industrie\bouw _
sport
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

185

94

76

100*

64

91

45

89

45

95

30

84

70

97

40

97

9

5

-

-*

5

7

4

8

1

3

5

14

1

2

1

3

3
___-

1
___-

___-

___-

1
___-

2
___-

1
___-

3
___-

1
___-

3
___-

1
___-

3
___-

0
___-

1
___-

___-

___-

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Autochtone ondernemer
(Nederlands) -------------------------Allochtone ondernemer ------------Weet niet\geen antwoord ------------

190
4
0
___

98
2
0
___

76
___-

100*
-*
___-

67
2
___-

97
3
___-

47
2
0
___

95
4
1
___

46
1
___-

99
1
___-

34
1
___-

97
3
___-

70
2
___-

98
2
___-

41
0
0
___

98
1
1
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

194
194

100

76
42

100

69
66

100

49
86

100

46
39

100

35
20

100

71
84

100

42
51

100

1944 of eerder -----------------------1945-1984 ----------------------------1985-1999 ----------------------------2000 of later --------------------------

26
44
70
53
___

13
23
36
27
___

8
10
28
26
___

12
13*
39
36
___

6
14
28
21
___

8
20
41
31
___

11
21
14
5
___

22*
41*
27
10*
___

6
9
18
10
___

14
20
41
24
___

7
5
17
7
___

20
14
47
19
___

10
19
21
21
___

15
27
29
29
___

2
11
14
15
___

4*
26
34
35
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

192
194

100

72
40

100

69
66

100

51
88

100

43
38

100

36
21

100

71
84

100

42
51

100

Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

151
16
___-

90
10
___-

47
10
___-

83
17
___-

57
3
___-

94
6
___-

47
3
___-

94
6
___-

32
5
___-

87
13
___-

27
5
___-

83
17
___-

62
2
___-

96*
4*
___-

30
4
___-

88
12
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

167
176

100

57
31

100

60
59

100

50
86

100

37
34

100

32
19

100

65
79

100

34
44

100

Vr. 40: Beschouwt u zichzelf als een
autochtone of een allochtone
ondernemer?
_____________________________

Vr. 50_1: Gestart in
________________

Vr. 60: Was uw bedrijf\instelling
reeds voor 1 januari 2005 gevestigd
op de huidige locatie?
____________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

_________________

Vr. 70: Is uw bedrijf\instelling
gestart op de huidige locatie?
________________________
Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Vr. 80: U bent dus na 1 januari 2005
verplaatst naar uw huidige locatie.
Bent u verplaatst vanuit een locatie
in uw huidige gemeente of vanuit
een andere gemeente?
_____________________________
_
Vanuit huidige gemeente ----------Vanuit andere gemeente ------------Weet niet\geen antwoord -----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Vr. 90_1: Hoeveel arbeidsplaatsen
(in hele banen) heeft uw vestiging op
dit moment, inclusief uzelf?
_____________________________
_
1 ----------------------------------------2 ----------------------------------------3 ----------------------------------------4-9 -------------------------------------10-19 ----------------------------------20-49 ----------------------------------50-99 ----------------------------------Meer dan 100 ------------------------Weet niet -----------------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

Tabel 3
Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Klasse werkzame personen
Branche
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Industrie\bouw _
________________
abs
%

Groothandel\transport
________________
_
abs
%

Detailhandel\reparatie\horeca
________________
_
abs
%

Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw) _
________________
abs
%

25
9
___34
24

75
25
___100

15
7
___22
13

67
33
___100

9
1
___11
9

88
12
___100

1
___1
2

100
___100

6
6
___12
7

53
47
___100

4
___4
2

100
___100

7
___7
6

100*
-*
___100

8
3
___11
9

73
27
___100

17
4
___21
14

81
19
___100

12
2
___14
7

85
15
___100

2
1
___3
3

63
37
___100

2
0
___3
4

84
16
___100

6
3
___9
5

62
38
___100

5
___5
3

100
___100

2
___2
2

100
___100

3
0
___4
4

88
12
___100

80
42
14
38
11
8
3
2
___197
197

41
21
7
19
6
4
1
1
___100

76
___76
42

100*
-*
-*
-*
-*
-*
___100

4
40
13
14
___70
67

5*
57*
18*
20
-*
-*
___100

2
1
24
11
8
3
2
___51
88

-*
4*
3
47*
21*
16*
5*
4
___100

20
10
1
8
3
3
1
2
___48
40

41
21
3
16
6
7
1
4
___100

15
6
11
3
1
___36
21

42
16
-*
31
9
3
___100

28
19
8
11
4
1
1
___72
85

39
27
11
16
5
1
1
___100

17
7
5
8
1
3
1
___42
51

41
16
13
18
3
7
2
___100

18
177
2
___
197
197

9
90
1
___
100

4
70
2
___
76
42

6
92
2
___
100

7
62
1
___
70
67

10
89
1
___
100

7
44
___51
88

13
87
___100

3
45
___48
40

5
95
___100

3
33
___36
21

8
92
___100

8
62
2
___
72
85

11
86
3
___
100

4
37
___42
51

10
90
___100

Vr. 100: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 één of meer
bouwvergunningen aangevraagd?
____________________________
Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord -----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 4

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 110: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 een
milieuvergunning aangevraagd?
____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

12
176
9
___

6
89
5
___

2
72
2
___

3
94
3
___

4
61
4
___

6
88
6
___

6
42
3
___

11
83
6
___

7
37
3
___

16
77*
7
___

3
32
1
___

8
89
3
___

1
67
4
___

1*
93
6
___

1
40
0
___

2
97*
1
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

34
163
___

17
83
___

9
67
___

12
88
___

13
57
___

19
81
___

11
39
___

22
78
___

5
43
___

10
90
___

3
33
___

8
92
___

19
53
___

26*
74*
___

7
35
___

17
83
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

57
140
___

29
71
___

6
70
___

8*
92*
___

22
47
___

32
68
___

28
23
___

56*
44*
___

16
32
___

33
67
___

8
28
___

22
78
___

25
47
___

35
65
___

8
34
___

19
81
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Ja ---------------------------------------Nee -------------------------------------

86
108
___

44
56
___

17
57
___

23*
77*
___

35
33
___

52
48
___

33
17
___

66*
34*
___

23
21
___

52
48
___

12
24
___

33
67
___

37
35
___

52
48
___

14
28
___

33
67
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

194
195

100

74
41

100

69
66

100

51
88

100

44
38

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 120: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 één of meer
parkeervergunningen aangevraagd?
____________________________

Vr. 130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 op een andere wijze contact gehad met de gemeente?
_____________________________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005 contact gehad
met de gemeente?
_____________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 5

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

08 ---------------------------------------

0

14

-

-

-

-

0

14 ---------------------------------------

1

38

-

-

1

100

17 ---------------------------------------

0

14

-

-

-

-

26 ---------------------------------------

1

20

-

-

-

-

99 ---------------------------------------

0
___

14
___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

3

100

-

-

1

Totaal ondervraagden ----------------

5

Vr. 150_1:Kunt u zeggen hoeveel
weken het afhandelen van de bouwen milieuvergunning in totaal heeft
geduurd, vanaf het moment van indiening van aanvragen voor beide
vergunningen tot het besluit over de
aanvraag van beide vergunningen?
(Weken)
(Gemiddelde)
____________________________
_

-

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

23

-

-

-

-

-

-

1

65

-

-

0

23

-

-

-

-

1

33

1

35

-

-

___

0
___

22
___

___

___

___

100

2

100

2

100

-

1

4

2

50

-

-

-

-

-

-

0

50

-

-

-

-

-

-

___

___

___

0
___

100
___

-

1

100

0

100

-

0

2

1

Vr. 150_2:Kunt u zeggen hoeveel
weken het afhandelen van de bouwen milieuvergunning in totaal heeft
geduurd, vanaf het moment van indiening van aanvragen voor beide
vergunningen tot het besluit over de
aanvraag van beide vergunningen?
(Dagen)
_____________________________
0 -----------------------------------------

0
___

100
___

___

___

___

___

0
___

100
___

___

___

___

___

0
___

100
___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

0

100

-

-

-

-

0

100

-

-

-

-

0

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------------

1

-

-

1

-

-

1

-

Gemiddelde ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

Vr. 160: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de tijdsduur van indiening van de aanvragen tot het
besluit over de aanvragen? ----------

5.6

3

-

-

5.0

1

6.0

2

5.3

2

-

-

6.0

1

-

-

Tabel 6

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 170: Heeft u uw oorspronkelijke
aanvraag nogmaals moeten herzien
of opnieuw ingediend?
_____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Nee, alles in één keer ingediend --Aanvraag nogmaals herzien -------Aanvraag geheel opnieuw
ingediend ------------------------------

1
0

40
16

-

-

-

-

1
0

71
29

1
-

35
-

-

-

0
0

50
50

-

-

1
___

44
___

___-

___-

1
___

100
___

___-

___-

1
___

65
___

___-

___-

___-

___-

___-

___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

3
4

100

-

-

1
1

100

2
3

100

2
2

100

-

-

1
2

100

-

-

Te hoog -------------------------------Niet te hoog --------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

3
___-

100
___-

___-

___-

1
___-

100
___-

2
___-

100
___-

2
___-

100
___-

___-

___-

1
___-

100
___-

0
___-

100
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

3
5

100

-

-

1
1

100

2
4

100

2
2

100

-

-

1
2

100

0
1

100

004 ------------------------------------040 ------------------------------------099 -------------------------------------

2
1
1
___

52
20
28
___

___-

___-

1
___-

100
___-

0
1
1
___

23
33
45
___

1
1
___-

65
35
___-

___-

___-

0
0
___

50
50
___

0
___

100
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

3
5

100

-

-

1
1

100

2
4

100

2
2

100

-

-

1
2

100

0
1

100

00 ---------------------------------------

0
___

100
___

___-

___-

___-

___-

0
___

100
___

___-

___-

___-

___-

0
___

100
___

___-

___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

0
1
-

100

-

-

-

-

0
1
-

100

-

-

-

-

0
1
-

100

-

-

Vr. 180: Vindt u de leges die u
moest betalen voor de vergunning:
___________________________
_

Vr. 190_1:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is geweest met
werkzaamheden voor het verkrijgen
van de vergunningen? (Uren)
_____________________________
_

Vr. 190_2:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is geweest met
werkzaamheden voor het verkrijgen
van de vergunningen? (Minuten) _
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 7

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

Vr. 200: Kunt u een rapportcijfer
geven voor deze tijdsinzet? ----------

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

5.1

3

-

-

5.0

1

5.1

2

5.3

2

-

-

5.0

1

4.0

0

1 ----------------------------------------2 ----------------------------------------3 ----------------------------------------4 ----------------------------------------5 ----------------------------------------6 ----------------------------------------7 ----------------------------------------8 ----------------------------------------9 ----------------------------------------10 ---------------------------------------weet niet --------------------------------

0
0
1
1
0
___

14
14
38
20
14
___

___

___

1
___

100
___

0
0
1
0
___

23
22
33
23
___

1
1
___

65
35
___

___

___

0
0
___

50
50
___

0
___

100
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ----------------------------

3
5
5.1

100

-

-

1
1
5.0

100

2
4
5.1

100

2
2
5.3

100

-

-

1
2
5.0

100

0
1
4.0

100

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
2
1
1
2
1
0
0
2
___

18
12
12
7
15
10
4
4
19
___

1
2
1
___

33
34
33
___

1
1
2
1
1
___

16
16
35
16
16
___

0
0
0
2
___

16
16
16
53
___

1
___

100
___

2
___

100
___

1
2
1
1
0
0
1
___

13
22
13
20
7
7
20
___

1
1
0
___

43
43
13
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

13
14

100

4
3

100

5
5

100

3
6

100

1
1

100

2
1

100

7
9

100

3
3

100

Vr. 200: Kunt u een rapportcijfer
geven voor deze tijdsinzet?
__________________________
_

Vr. 210_1:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de bouwvergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit over de aanvraag? (Weken)
_____________________________
06
07
08
12
14
20
22
23
99

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 8

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 210_2:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de bouwvergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit
over de aanvraag? (Dagen)
_____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

0 -----------------------------------------

1
___

100
___

___

___

1
___

100
___

___

___

___

___

___

___

1
___

100
___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------------

1

-

1

-

-

-

1

-

Gemiddelde ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

Vr. 220: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de tijdsduur van indiening van de aanvraag tot het besluit
over de aanvraag? --------------------

3.5

10

Nee, alles in één keer ingediend ---

6

55

Aanvraag nogmaals herzien --------

2

19

3
___

27
___

Herwogen aantal ---------------------

10

100

Totaal ondervraagden ----------------

10

4.7

4

2.4

5

3.7

1

-

-

1.0

2

4.1

6

3

67

2

39

1

67

-

-

-

1

33

-

-

0

33

-

-

-

___

___

3
___

61
___

___

___

___

___

4

100

5

100

1

100

-

-

4.0

3

-

4

-

0

76

1

50

8

1

50

2
___

100
___

1
___

16
___

___

___

2

100

6

100

3

100

Vr. 230: Heeft u uw oorspronkelijke
aanvraag nogmaals moeten herzien
of opnieuw ingediend?
_____________________________

Aanvraag geheel opnieuw
ingediend ------------------------------

3

4

3

-

1

7

2

Vr. 240: Wat vindt u van de hoogte
van de leges die u moet betalen voor
de bouwvergunning ....
_____________________________
Te hoog --------------------------------

9

71

3

66

5

84

2

54

1

100

2

100

4

52

3

Niet te hoog ---------------------------

1

10

-

-

1

16

0

16

-

-

-

-

1

20

-

-

Weet niet\geen antwoord ------------

2
___

19
___

2
___

34
___

___

___

1
___

31
___

___

___

___

___

2
___

29
___

0
___

13
___

Herwogen aantal ---------------------

13

100

4

100

5

100

3

100

1

100

2

100

7

100

3

100

Totaal ondervraagden ----------------

14

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

3

5

6

1

1

9

3

87

Tabel 9

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

002 -------------------------------------

2

12

2

34

-

-

-

-

-

-

-

-

2

22

-

-

004 -------------------------------------

1

12

1

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

43

008 -------------------------------------

1

7

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

1

13

-

-

020 -------------------------------------

4

30

1

33

2

35

0

16

-

-

2

100

0

7

1

43

024 -------------------------------------

1

5

-

-

-

-

1

22

1

100

-

-

-

-

-

-

030 -------------------------------------

1

10

-

-

1

16

0

16

-

-

-

-

1

20

-

-

099 -------------------------------------

3
___

24
___

___

___

2
___

32
___

1
___

46
___

___

___

___

___

3
___

39
___

0
___

13
___

Herwogen aantal ---------------------

13

100

4

100

5

100

3

100

1

100

2

100

7

100

3

100

Totaal ondervraagden ----------------

14

Vr. 250_1:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de bouwvergunning? (Uren)
_____________________________
_

3

5

6

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

1

1

9

3

Vr. 250_2:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de bouwvergunning? (Minuten)
_____________________________
_
00 ---------------------------------------

1

37

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

37

-

-

30 ---------------------------------------

2
___

63
___

2
___

100
___

___

___

___

___

___

___

___

___

2
___

63
___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

2

100

2

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------------

2

1

1

-

-

-

2

-

Gemiddelde ---------------------------

18.9

30.0

-

-

-

-

18.9

-

Vr. 260: Kunt u uw oordeel over de
voor de vergunningaanvraag benodigde tijdsinzet van uw eigen bedrijf uitdrukken in een
rapportcijfer? --------------------------

5.5

10

6.7

4

4.8

4

4.2

2

3.0

1

5.0

2

5.1

4

7.0

3

Tabel 10

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 270_1:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de milieuvergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit
over de aanvraag? (Weken)
_____________________________
03
04
08
12
13
99

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
1
0
2
1
3
___

11
14
5
25
8
37
___

2
___-

100
___-

1
2
___

40
60
___

1
0
1
1
___

29
13
19
39
___

1
2
1
1
___

23
40
12
25
___

1
2
___

35
65
___

___-

___-

0
___-

100
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

9
8

100

2
1

100

3
2

100

3
5

100

5
5

100

3
2

100

-

-

0
1

100

0 -----------------------------------------

3
___

100
___

2
___

100
___

___-

___-

0
___

100
___

2
___

100
___

___-

___-

___-

___-

0
___

100
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

3
2
-

100

2
1
-

100

-

-

0
1
-

100

2
1
-

100

-

-

-

-

0
1
-

100

Vr. 280: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de tijdsduur van indiening van de aanvraag tot het besluit
over de aanvraag? --------------------

6.8

6

6.0

2

8.0

1

6.9

2

6.6

4

8.0

1

-

-

6.0

0

Vr. 270_2:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de milieuvergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit
over de aanvraag? (Dagen)
_____________________________

Vr. 290: Heeft u uw oorspronkelijke
aanvraag nogmaals moeten herzien
of opnieuw ingediend?
_____________________________
Nee, alles in één keer ingediend --Aanvraag nogmaals herzien -------Aanvraag geheel opnieuw
ingediend ------------------------------

5
1

88
12

2
-

100
-

1
-

100
-

1
1

69
31

3
1

84
16

1
-

100
-

-

-

0
-

100
-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

6
5

100

2
1

100

1
1

100

2
3

100

4
3

100

1
1

100

-

-

0
1

100

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 11

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

000 -------------------------------------

1

11

-

-

-

-

1

29

-

-

1

35

-

-

-

-

001 -------------------------------------

0

5

-

-

-

-

0

13

-

-

-

-

-

-

0

100

004 -------------------------------------

2

25

2

100

-

-

-

-

2

40

-

-

-

-

-

-

006 -------------------------------------

2

22

-

-

2

60

-

-

-

-

2

65

-

-

-

-

008 -------------------------------------

1

8

-

-

-

-

1

19

1

12

-

-

-

-

-

-

012 -------------------------------------

1

14

-

-

1

40

-

-

1

23

-

-

-

-

-

-

024 -------------------------------------

1

8

-

-

-

-

1

19

1

12

-

-

-

-

-

-

040 -------------------------------------

1
___

8
___

___

___

___

___

1
___

19
___

1
___

12
___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

9

100

2

100

3

100

3

100

5

100

3

100

-

-

0

100

Totaal ondervraagden ----------------

8

Vr. 300_1:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de milieuvergunning? (Uren)
_____________________________
_

1

2

5

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

5

2

-

1

Vr. 300_2:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de milieuvergunning? (Minuten) _
_____________________________
00 ---------------------------------------

3
___

100
___

2
___

100
___

___

___

0
___

100
___

2
___

100
___

___

___

___

___

0
___

100
___

Herwogen aantal ---------------------

3

100

2

100

-

-

0

100

2

100

-

-

-

-

0

100

Totaal ondervraagden ----------------

2

1

-

1

1

-

-

1

Gemiddelde ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 12

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 310: Kunt u uw oordeel over de
voor de vergunningaanvraag benodigde tijdsinzet van uw eigen bedrijf
uitdrukken in een rapportcijfer? ----

_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparingen\landbouw)_
Industrie\bouw _
sport
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

7.0

9

6.0

2

7.4

3

7.1

3

6.5

5

7.7

3

-

-

8.0

0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16
3
3
3
0
1
7
___

48
8
10
9
1
4
20
___

4
1
3
___

50
17
-*
-*
34
___

6
1
1
2
1
2
___

46
7
10
14
10
13
___

6
0
2
1
0
2
___

49
4
17
10
4
16
___

1
1
1
1
___-

29
28
15
28
___-*

1
2
___-

35
65
___-

10
1
0
0
7
___

55
5
2
2
35*
___

4
2
0
0
___-

60
27
6
6
___-*

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

34
41

100

9
6

100

13
13

100

11
22

100

5
5

100

3
2

100

19
25

100

7
9

100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8
10
0
___0

42
53
2
___2

3
1
___-

67
33
___-

3
4
___-

41
59
___-

2
4
0
___0

28
59
7
___7

1
1
___-

49
51
___-

1
___-

100
___-

4
6
0
___0

38
53
4
___4

1
3
___-

34
66
___-

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ----------------------------

19
24
0.7

100

4
3
0.3

100

7
8
0.6

100

7
13
1.1

100

3
3
0.5

100

1
1
-

100

11
15
0.9

100

4
5
0.7

100

Vr. 330: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de tijdsduur van indiening van de aanvraag tot het besluit
over de aanvraag? ---------------------

7.4

23

8.3

4

7.0

10

7.3

9

5.5

5

6.3

3

8.2

10

7.9

6

Vr. 320_1:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de parkeervergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit
over de aanvraag? (Weken)
______________________________
00
01
02
04
15
78
99

Vr. 320_2:Hoeveel weken heeft het
afhandelen van de parkeervergunning
in totaal geduurd, vanaf het moment
van indiening van aanvraag tot het
besluit over de aanvraag? (Dagen)
______________________________
0
1
2
6

Tabel 13

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 340: Wat vindt u van de hoogte
van de leges die u moet betalen voor
de parkeervergunning?
_____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Te hoog -------------------------------Niet te hoog --------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

20
11
2
___

59
34
7
___

5
3
2
___

50
33
17
___

9
4
___

70
30
___

6
4
1
___

53
39
8
___

3
2
___

57
43
___

2
1
___

65
35
___

12
4
2
___

66
21
13
___

3
4
___

40
60
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

34
41

100

9
6

100

13
13

100

11
22

100

5
5

100

3
2

100

19
25

100

7
9

100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12
6
6
2
1
6
___

34
18
18
7
4
19
___

3
2
1
3
___

33
17
17
34
___

5
2
3
1
1
1
___

40
16
21
10
7
7
___

3
2
2
1
0
2
___

29
20
16
10
4
21
___

3
2
___

2
1
___

65
35
___

8
3
3
1
5
___

40
15
15
5
26
___

4
0
1
0
0
0
___

54
6
21
6
6
6
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

34
41

100

9
6

100

13
13

100

11
22

100

5
5

100

3
2

100

19
25

100

7
9

100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
1
2
3
1
5
___

18
6
13
22
9
31
___

1
1
___

50
50
___

2
1
2
1
2
___

25
13
25
13
25
___

1
0
0
3
___

20
10
-*
10
60*
___

___

___

___

___

2
1
2
1
5
___

22
9
17
9
44*
___

0
2
1
0
___

11
45
34
11
-*
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

15
20
13.6

100

3
2
7.5

100

7
8
12.0

100

5
10
20.1

100

-

-

-

-

10
15
16.3

100

4
5
7.2

100

Vr. 350_1:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de parkeervergunning? (Uren)
_____________________________
_
000
001
002
003
004
099

-*
57
-*
43
-*
___

Vr. 350_2:Kunt u inschatten hoeveel
uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van
de parkeervergunning? (Minuten) _
_____________________________
00
01
05
10
15
30

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 14

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 360: Kunt u uw oordeel over uw
eigen tijdsinzet inzake de aangevraagde parkeervergunning
uitdrukken in een rapportcijfer? ----

7.0

27

8.5

6

6.2

12

7.1

10

6.3

5

5.0

2

6.9

14

8.2*

7

Vr. 370: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de totale omvang van de
jaarlijks terugkomende lokale lasten,
namelijk de onroerende- zaakbelasting, rioolrechten en overige jaarlijks terugkomende lokale lasten, in
relatie tot de diensten die de
gemeente u hiervoor verleent? ------

5.8

165

6.2*

61

5.8

61

5.3*

43

6.0

39

5.3

34

5.7

57

6.2

35

Ja ----------------------------------------

60

30

22

28

25

36

13

26

17

36

8

22

23

31

13

30

Nee --------------------------------------

106

54

40

53

36

51

30

59

23

49

24

66

38

53

21

51

Weet niet\geen antwoord ------------

31
___

16
___

14
___

19
___

9
___

12
___

8
___

16
___

7
___

16
___

4
___

12
___

11
___

16
___

8
___

19
___

Herwogen aantal ----------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

Vr. 390: Ik wil u nu een aantal vragen voorleggen over de kwaliteit
van de gemeentelijke dienstverlening. Kunt u, om te beginnen een algemeen rapportcijfer geven over de
dienstverlening van uw gemeente
aan ondernemers\instellingen? ------

6.0

Vr. 380: Weet u hoeveel u ongeveer
betaalt aan onroerende-zaakbelasting
aan
de gemeente per jaar?
_____________________________
_

42

164

6.5*

67

61

5.5*

88

58

5.9

40

44

6.1

21

37

5.7

85

34

5.7

51

61

6.5*

32

Tabel 15

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

1 -----------------------------------------

5

3

-

2 -----------------------------------------

3

1

-

3 -----------------------------------------

2

1

4 -----------------------------------------

9

4

Vr. 390: Ik wil u nu een aantal vragen voorleggen over de kwaliteit van
de gemeentelijke dienstverlening.
Kunt u, om te beginnen een algemeen rapportcijfer geven over de
dienstverlening van uw gemeente
aan ondernemers\instellingen?
_____________________________
_

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

-*

4

5

1

3

-

-*

3

8

2

3

-

-

-

2

3

1

2

-

-

1

3

2

2

-

-

-

-

1

2

1

2

2

4

-

-

0

1

-

-

2

3

4

6

2

4

4

7

-

-*

4

6

1

2
5*

5 -----------------------------------------

27

14

9

12

10

15

7

14

4

8

8

23

12

17

2

6 -----------------------------------------

50

25

16

21

20

29

14

27

11

24

9

26

19

26

11

26

7 -----------------------------------------

52

27

25

33

13

19

14

28

12

26

7

20

17

23

16

38

8 -----------------------------------------

16

8

9

12

4

5

3

7

4

9

5

15

4

6

2

5

9 -----------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 ---------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet -------------------------------

33
___

17
___

15
___

19
___

11
___

16
___

7
___

13
___

10
___

22
___

2
___

5*
___

11
___

15
___

10
___

23
___

Herwogen aantal ---------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

42

67

88

40

21

85

51

Gemiddelde ---------------------------

6.0

6.5

5.5

5.9

6.1

5.7

5.7

6.5

Vr. 400_1: Rapportcijfer voor de
interne afstemming van de gemeente tussen afdelingen bij
vergunningaanvraag -----------------

5.2

39

4.8

11

5.3

19

5.4

9

4.8

9

4.3

6

5.4

17

5.7

7

Vr. 400_2: Rapportcijfer voor de
communicatie met het bedrijf\instelling bij vergunningaanvraag ---

5.4

43

5.5

10

5.1

21

5.8

13

5.4

10

4.3

7

5.4

20

6.7*

7

Vr. 400_3: Rapportcijfer voor de
vindbaarheid van het juiste loket\de
juiste persoon -------------------------

6.8

160

7.0

66

6.7

58

6.5

36

6.8

36

6.9

27

6.5

62

7.2*

35

Tabel 16

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 400_4: Rapportcijfer voor de
openingstijden van het bedrijfsloket

6.3

116

6.7

40

6.1

46

6.1

30

5.6*

23

5.8

22

6.6

44

6.9*

28

Vr. 400_5: Rapportcijfer voor de telefonische bereikbaarheid van de
juiste personen ------------------------

6.1

154

6.3

57

5.9

58

6.0

38

6.2

37

6.2

24

6.0

59

6.2

35

Vr. 400_6: Rapportcijfer voor de
mate waarin afspraken worden
nagekomen -----------------------------

6.3

126

6.9*

40

5.7*

50

6.3

35

5.9

27

6.4

24

6.2

48

6.7

27

Vr. 400_7: Rapportcijfer voor de
mogelijkheden om klachten te uiten
over de gemeentelijke
dienstverlening ------------------------

6.0

117

6.3

39

5.6

46

6.2

32

5.7

26

5.8

17

5.9

46

6.6*

27

Vr. 400_8: Rapportcijfer voor de
duidelijkheid van de gemeentelijke
organisatie -----------------------------

6.2

159

6.7*

62

5.8*

57

5.9

41

5.9

37

6.2

28

6.1

61

6.6*

33

Vr. 400_9: Rapportcijfer voor de
duidelijkheid van het gemeentelijk
beleid en regelgeving -----------------

5.9

166

6.2

65

5.6

61

5.9

40

5.7

38

5.6

29

6.0

64

6.3*

35

Vr. 400_10: Rapportcijfer voor de informatie over gemeentelijk beleid en
regelgeving richting
bedrijven\instellingen ----------------

5.8

168

6.3*

62

5.4*

63

5.9

43

5.6

36

5.9

32

6.0

63

5.7

37

Vr. 400_11: Rapportcijfer voor de
mogelijkheden om met ambtenaren
in contact te komen -------------------

6.1

142

6.1

51

6.0

52

6.3

39

6.0

33

5.8

21

6.0

55

6.5*

33

Tabel 17

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 400_12: Rapportcijfer voor de
mogelijkheden om met bestuurders
in contact te komen -------------------

6.0

120

6.3

46

5.4*

41

6.1

33

5.7

24

5.8

21

5.9

46

6.5*

28

Vr. 400_13: Rapportcijfer voor het
kennisniveau van de ambtenaren ---

5.9

136

5.8

47

5.7

53

6.2

36

5.8

37

6.0

24

5.7

47

6.4*

28

Vr. 400_14: Rapportcijfer voor het
inlevingsvermogen van bestuurders
in problematiek
bedrijven\instellingen ----------------

5.2

134

5.4

42

5.0

53

5.2

38

4.8

29

5.5

26

4.9

52

5.9*

28

Vr. 400_15: Rapportcijfer voor de
snelheid waarmee vragen\verzoeken
worden beantwoord -------------------

5.2

145

5.3

51

5.2

54

5.2

40

5.1

37

5.2

23

5.1

58

5.7

27

Vr. 400_16: Rapportcijfer voor de
mate waarin er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat in uw gemeente

5.7

149

6.2*

54

5.3

58

5.5

37

5.7

35

5.7

27

5.3*

58

6.4*

29

Vr. 410:Kunt u een rapportcijfer geven voor de parkeermogelijkheden
in de directe nabijheid van uw bedrijfspand, waarbij een 1 aangeeft
dat u er zeer ontevreden over bent
en een 10 dat u er zeer tevreden over
bent. -------------------------------------

6.0

191

6.3

73

5.7

67

5.8

50

6.5

48

6.2

34

5.3*

72

6.5

37

Vr. 420: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de bereikbaarheid van
uw bedrijfspand per auto? -----------

6.8

191

6.8

73

6.7

67

6.9

51

7.2*

48

6.8

34

6.3*

71

7.2

39

Tabel 18

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 430: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de bereikbaarheid van
uw bedrijfspand met het openbaar
vervoer? --------------------------------

6.5

190

6.6

73

6.6

69

6.3

47

6.3

45

7.1

36

6.4

70

6.6

38

Vr. 440_1: Rapportcijfer voor de
bewegwijzering ------------------------

6.7

188

6.6

71

6.7

69

6.8

48

6.7

45

7.0

35

6.6

70

6.5

39

Vr. 440_2: Rapportcijfer voor de
ontsluiting ------------------------------

6.4

193

6.5

75

6.3

68

6.3

50

6.6

48

6.9*

34

6.2

71

6.1

40

Vr. 440_3: Rapportcijfer voor de
beschikbaarheid van geschikte
bedrijfslocatie -------------------------

6.4

176

6.6

72

6.2

60

6.3

44

6.4

43

6.7

34

6.2

62

6.3

37

Vr. 440_4: Rapportcijfer voor de
staat van de openbare ruimte (weg,
groenvoorziening, trottoir) ----------

6.7

196

6.9

75

6.4

70

6.6

51

6.5

48

6.7

36

6.7

72

6.8

40

Vr. 440_5: Rapportcijfer voor de
veiligheid -------------------------------

6.6

195

6.6

75

6.6

70

6.8

50

6.3

48

6.8

36

6.6

71

7.0*

40

Ja ----------------------------------------

156

79

61

80

59

84

36

71

44

93*

32

89

50

70*

30

72

Nee --------------------------------------

41
___

21
___

15
___

20
___

11
___

16
___

15
___

29
___

3
___

7*
___

4
___

11
___

22
___

30*
___

12
___

28
___

Herwogen aantal ----------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

Vr. 475_1: Rapportcijfer voor het
promotie\acquisitiebeleid gericht op
bedrijven en instellingen -------------

5.8

Vr. 450: Hebt u op dit moment
voldoende ruimte voor uw bedrijf?
___________________________
_

42

133

6.1

67

47

5.7

88

53

5.6

40

33

6.0

21

26

5.9

85

28

5.5

51

52

6.1

28

Tabel 19

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 475_2: Rapportcijfer voor het
beleid voor ontwikkeling en
herstructurering van bedrijfslocaties

6.0

161

6.6*

60

5.6*

60

5.9

42

6.1

41

6.1

31

5.9

56

6.2

33

Vr. 475_3: Rapportcijfer voor het
startersbeleid ---------------------------

5.9

115

6.0

47

5.6

41

6.1

27

6.2

28

5.7

23

5.8

41

5.9

23

Vr. 475_4: Rapportcijfer voor het
toeristisch beleid ----------------------

5.8

166

5.9

66

5.9

58

5.3*

41

5.9

37

6.2

33

5.2*

58

6.1

37

Vr. 475_5: Rapportcijfer voor het
arbeidsmarktbeleid -------------------

6.4

127

6.4

46

6.5

46

6.2

35

6.3

31

6.8

20

6.3

51

6.4

25

Vr. 475_6: Rapportcijfer voor de samenwerking met andere gemeenten

6.4

130

6.6

50

6.3

47

6.3

32

6.3

29

6.7

26

6.1

48

6.7

27

Vr. 475_7: Rapportcijfer voor de
sluitingstijden van de horeca --------

6.9

169

7.0

72

7.0

55

6.6

43

6.7

40

7.1

30

6.6

61

7.3

38

Vr. 475_8: Rapportcijfer voor de
koopzondagen van de detailhandel -

6.4

149

6.4

66

6.5

49

6.1

35

6.7

40

6.5

30

6.0

51

6.4

29

Vr. 475_9: Rapportcijfer voor het
beleid voor stimulering\ondersteuning van de allochtone ondernemers

5.9

2

-

-

-

-

5.9

2

5.0

1

6.0

1

-

-

7.0

0

Ja ---------------------------------------Nee -------------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

26
164
7
___

13
83
4
___

70
7
___

-*
91*
9
___

11
59
___

16
84
-*
___

15
35
0
___

30*
69*
1
___

9
37
2
___

18
78
5
___

5
31
___

14
86
-*
___

5
63
3
___

7
88
5
___

8
33
1
___

18
78
4
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 480: Ervaart u problemen bij het
invullen van bepaalde functies binnen
uw organisatie?
______________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 20

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Gesteld aan : Vr. 480 Ja

Vr. 490: Bij welke functies ervaart u
dan dat het aanbod, kwantitatief en
\of kwalitatief, onvoldoende is? Is
dat ....
_____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Totaal antwoorden ------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

15
3
6
1
5
3
___33
26
36

59
10
22
4
20
13
___128
100

___-

___-

6
1
2
1
3
___12
11
10

51
8
16
8
25
___108
100

10
2
4
1
4
1
___22
15
26

64
12
26
6
29
4
___143
100

8
1
1
1
___10
9
10

92*
8
8
8
___116
100

2
1
2
___5
5
4

41
20
39
___100
100

1
0
4
0
1
___8
5
9

28*
9
81*
9
28
-*
___156
100

4
2
1
0
2
1
___11
8
13

53
30
12
6
30
11
___142
100

Vr. 500: Vindt u het aanbod van woningen in de duurdere segmenten
van de woningmarkt in uw gemeente
en de nabij gelegen omgeving:
_____________________________
_
(5) Zeer goed -------------------------(4) Goed ------------------------------(3) Niet goed\niet slecht ------------(2) Slecht -----------------------------(1) Zeer slecht -----------------------Weet niet\geen antwoord ------------

8
129
32
10
4
13
___

4
66
16
5
2
7
___

4
55
9
3
4
___

6
72
12
4
-*
6
___

3
42
15
3
3
4
___

4
60
22
4
5
6
___

0
33
8
4
1
5
___

1
64
16
8
1
10
___

6
31
6
1
2
2
___

12
65
12
3
4
4
___

21
7
3
2
2
___

-*
60
20
9
5
6
___

1
53
11
4
3
___

1
74
16
5
4
___

1
24
8
2
7
___

3
57
19
4
16
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

197
197
3.7

100

76
42
3.8

100

70
67
3.6

100

51
88
3.6

100

48
40
3.8

100

36
21
3.4

100

72
85
3.7

100

42
51
3.7

100

Vr. 500: Vindt u het aanbod van woningen in de duurdere segmenten
van de woningmarkt in uw gemeente
en de nabij gelegen omgeving:
_____________________________
_
(Zeer) goed ---------------------------Niet goed\niet slecht ----------------(Zeer) slecht --------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

137
32
14
13
___

70
16
7
7
___

59
9
3
4
___

78
12
4
6
___

45
15
6
4
___

64
22
8
6
___

33
8
5
5
___

65
16
9
10
___

37
6
3
2
___

77
12
7
4
___

21
7
5
2
___

60
20
15
6
___

54
11
4
3
___

76
16
5
4
___

25
8
2
7
___

60
19
4
16
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

197
197
1.5

100

76
42
1.4

100

70
67
1.6

100

51
88
1.6

100

48
40
1.4

100

36
21
1.7

100

72
85
1.4

100

42
51
1.8

100

uitvoerend of technisch ------------financieel of administratief --------verkoop -------------------------------IT\automatisering -------------------leidinggevend, management -------overige 1 ------------------------------overige 2 ------------------------------overige 3 ------------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 21

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 510: Vindt u het aanbod van reguliere eengezinswoningen in uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
_____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

(5) Zeer goed -------------------------(4) Goed ------------------------------(3) Niet goed\niet slecht ------------(2) Slecht -----------------------------(1) Zeer slecht -----------------------Weet niet\geen antwoord ------------

1
98
48
31
8
11
___

1
50
24
16
4
5
___

35
25
10
5
2
___

46
33
13
6
2
___

1
38
12
11
3
5
___

1
54
18
16
4
7
___

0
25
11
10
4
___

1
49
22
20
-*
9
___

23
16
6
1
1
___

49
33
13
3
3
___

12
14
2
3
4
___

34
40
6
9
11
___

1
39
14
12
2
4
___

1
54
20
16
3
5
___

0
23
4
11
1
2
___

1
56
10*
26
2
4
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

197
197
3.3

100

76
42
3.2

100

70
67
3.3

100

51
88
3.3

100

48
40
3.3

100

36
21
3.1

100

72
85
3.4

100

42
51
3.3

100

(Zeer) goed ---------------------------Niet goed\niet slecht ----------------(Zeer) slecht --------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

99
48
39
11
___

50
24
20
5
___

35
25
14
2
___

46
33
19
2
___

39
12
14
5
___

55
18
20
7
___

25
11
10
4
___

50
22
20
9
___

23
16
7
1
___

49
33
16
3
___

12
14
5
4
___

34
40
15
11
___

40
14
14
4
___

55
20
20
5
___

24
4
12
2
___

57
10*
28
4
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde ---------------------------

197
197
1.8

100

76
42
1.8

100

70
67
1.8

100

51
88
1.9

100

48
40
1.7

100

36
21
2.0

100

72
85
1.7

100

42
51
1.8

100

Vr. 520: Kunt u uw oordeel over de
kwaliteit van uw gemeente als
woonomgeving uitdrukken in een
rapportcijfer? --------------------------

7.4

188

7.5

76

7.4

64

7.3

48

7.3

44

7.6

32

7.5

70

7.4

42

Vr. 530:Kunt u een rapportcijfer
geven over de kwaliteit van het aanbod van recreatieve voorzieningen
(zoals winkels, horeca,
recreatiegebieden) in uw gemeente?

6.6

191

6.7

75

6.7

69

6.5

47

6.9

47

6.6

34

6.5

69

6.7

41

Vr. 510: Vindt u het aanbod van reguliere eengezinswoningen in uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
_____________________________
_

Tabel 22

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
__________________________________________________________
_

Totaal
ondervraagden _
________________
gem
abs

1 persoon
________________
_
gem
abs

Vr. 540: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de kwaliteit van het aanbod van publieke diensten (bijv.
(gezondheids-)zorg, scholen en kinderopvang, welzijnsvoorzieningen)
in uw gemeente? ----------------------

2-4 personen _
________________
gem
abs

5 personen en meer_
________________
gem
abs

Branche
_______________________________________________________________________________
_
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\repaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw)_
ratie\horeca _
________________
________________
_
________________
________________
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

7.1

174

7.0

73

7.2

58

7.1

44

7.1

40

7.1

29

7.1

65

7.2

40

Ja ---------------------------------------Nee -------------------------------------Weet niet -------------------------------

46
17
134
___

24
8
68
___

14
3
60
___

18
4
78*
___

18
8
43
___

26
12
62
___

14
5
31
___

28
11
62
___

9
2
37
___

18
4
78
___

6
1
29
___

17
3
80
___

18
8
46
___

25
11
64
___

14
6
22
___

33
13
53*
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Zeker wel ------------------------------Waarschijnlijk wel -------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening ---------------

36
51
58
47
4
___

18
26
29
24
2
___

10
17
25
22
2
___

14
22
32
29
3
___

13
23
20
12
1
___

18
34
29
17
2
___

13
11
13
13
0
___

26
22
26
26
1
___

12
10
17
5
3
___

24
21
36
11*
7
___

2
13
6
14
___

6*
38
16
40
___

18
19
17
18
___

25
26
24
25
___

5
9
18
10
0
___

11
22
42
24
1
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

(Zeker) wel ----------------------------(Zeker) niet ---------------------------Weet niet\geen mening ---------------

88
105
4
___

45
53
2
___

27
47
2
___

36
61
3
___

36
32
1
___

52
46
2
___

24
26
0
___

48
51
1
___

22
23
3
___

46
47
7
___

15
20
___

43
57
___

37
35
___

51
49
___

14
28
0
___

33
66
1
___

Herwogen aantal ---------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 551: Heeft uw gemeente een ondernemersloket? Dit is een ‘fysiek’
loket om de ondernemer te kunnen
helpen bij het beantwoorden van vragen die voor uw bedrijf van belang
kunnen zijn.
_____________________________
_

Vr. 552: Heeft u behoefte aan een
ondernemersloket in uw gemeente?
____________________________

Vr. 552: Heeft u behoefte aan een
ondernemersloket in uw gemeente?
____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 23

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Gesteld aan : Vr. 552 Zeker wel Waarschijnlijk wel

Vr. 560: Voor wat voor soort vragen
zou u zich tot het ondernemersloket
wenden?
_____________________________
Bouwvergunning --------------------Milieuvergunning -------------------Parkeervergunning ------------------Informatie over aankoop van grond
Subsidies -----------------------------Anders --------------------------------Weet niet ------------------------------

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Totaal antwoorden ------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

13
8
10
3
3
65
9
___
112
88
93

15
9
12
3
4
74
10
___
127
100

2
2
23
3
___
29
27
14

6
-*
6
83
11
___
106
100

8
5
7
2
3
25
3
___
52
36
36

22
15
20
5
7
68
7
___
145
100

3
3
2
1
0
18
4
___
30
24
43

14
11
7
5
2
72
15
___
125
100

3
3
4
1
17
1
___
29
22
18

15
15
21
3
79
3
___
135
100

2
3
13
1
___
18
15
9

12
19
-*
81
7
___
119
100

6
2
5
1
1
24
7
___
47
37
47

18
5
14
2
2
66
19*
___
126
100

1
1
1
2
11
0
___
17
14
19

10
-*
6
10
16
81
3
___
126
100

Vr. 570: Het ondernemersloket is een
fysiek loket, waar u op uw beurt zou
moeten wachten voordat u geholpen
wordt. U heeft dan wel direct contact
met de gemeente. Het is ook mogelijk om bepaalde informatie via internet aan te bieden. Waar zou uw
voorkeur naar uitgaan?
_____________________________
_
Direct contact met de gemeente ---Informatie via internet --------------Allebei goed --------------------------Geen van beide ----------------------Weet niet\geen mening --------------

33
18
36
___-

38
21
41
___-

11
5
11
___-

40
20
40
___-

12
7
17
___-

32
21
48
___-

11
6
8
___-

45
23
32
___-

6
4
12
___-

27
19
54
___-

7
6
2
___-

47
41
12*
___-

17
5
15
___-

46
15
40
___-

3
3
8
___-

24
19
57
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

88
93

100

27
14

100

36
36

100

24
43

100

22
18

100

15
9

100

37
47

100

14
19

100

56
10
3
___69
75

81
14
5
___100

20
2
___22
12

90
10
___100

23
4
2
___29
28

79
15
6
___100

14
3
1
___19
35

74
18
8
___100

13
4
___18
15

76
24
___100

8
1
___9
5

89
-*
11
___100

27
4
1
___32
39

84
13
3
___100

8
2
1
___11
16

72
16
12
___100

Vr. 580: U heeft aangegeven (onder
andere) rechtstreeks met de gemeente contact te willen hebben. Gaat uw
voorkeur uit naar één contactpersoon
die de regie voert of naar meer
contactpersonen?
_____________________________
_
Een contactpersoon -----------------Meer contactpersonen --------------Geen voorkeur -----------------------Weet niet\geen mening -------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 24

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 600: Heeft u behoefte aan informatie van de gemeente over subsidies waar u, als ondernemer gebruik
van kunt maken?
____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening --------------

76
52
39
29
2
___

38
26
20
15
1
___

18
20
22
17
___

23*
26
29
22
___

37
17
11
4
2
___

53*
25
15
5*
3
___

21
15
6
8
0
___

41
29
13
17
1
___

19
11
12
6
___

39
23
25
13
___

11
12
6
7
___

30
32
17
21
___

32
17
10
10
2
___

45
24
14
13
3
___

14
12
11
5
___

34
28
25
12
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

(Zeker) wel ---------------------------(Zeker) niet ---------------------------Weet niet\geen mening --------------

127
67
2
___

65
34
1
___

38
38
___

50*
50*
___

54
14
2
___

77*
20*
3
___

36
15
0
___

70
29
1
___

30
18
___

62
38
___

22
14
___

62
38
___

50
20
2
___

69
28
3
___

26
16
___

62
38
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Brochure\folder ----------------------Lokale krant --------------------------Internet --------------------------------Persoonlijk gesprek met gemeente
Mailing\brief -------------------------Anders --------------------------------Weet niet ------------------------------

17
5
58
16
64
3
___

14
4
46
13
50
3
___

4
3
16
6
18
___

10
8
42
16
48
___

7
2
25
8
26
1
___

12
3
47
15
49
2
___

7
17
3
19
2
___

20
47
7
54
7
___

6
13
8
16
___

21
-*
44
26
53
___

1
11
1
10
1
___

5
-*
50
5
46
5
___

6
5
18
6
26
1
___

13
10*
37
11
51
2
___

4
15
2
13
1
___

14
59
8
48
5
___

Totaal antwoorden ------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

163
127
136

128
100

47
38
21

123
100

69
54
51

127
100

48
36
64

135
100

42
30
26

143
100

24
22
13

109
100

62
50
62

124
100

35
26
35

135
100

Vr. 600: Heeft u behoefte aan informatie van de gemeente over subsidies waar u, als ondernemer gebruik
van
kunt maken?
____________________________
_

Vr. 620: Hoe zou u gemeentelijke informatie over subsidies aangeboden
willen krijgen?
_____________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 25

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 630: Is uw bedrijf de afgelopen
12 maanden het slachtoffer geweest
van criminaliteit?
____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ----------------------------------------

28

14

5

7*

13

19

10

19

5

11

5

14

14

20

4

8

Nee -------------------------------------

169
___

86
___

71
___

93*
___

57
___

81
___

41
___

81
___

42
___

89
___

31
___

86
___

57
___

80
___

38
___

92
___

Herwogen aantal ---------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

42

67

88

40

21

85

51

Vr. 640: Hoe vaak is uw bedrijf in de
afgelopen 12 maanden dan
slachtoffer geweest?
_____________________________
_
1 keer -----------------------------------

10

36

3

58

5

34

2

25

-

-

4

80

5

33

1

38

2 keer -----------------------------------

9

32

2

42

3

26

4

36

5

100

1

20

1

10*

1

38

3 keer -----------------------------------

2

6

-

-

1

7

1

10

-

-

-

-

2

13

-

-

4 keer -----------------------------------

1

3

-

-

-

-

1

10

-

-

-

-

1

7

-

-

5 keer -----------------------------------

3

9

-

-

3

20

-

-

-

-

-

-

2

12

1

25

6 keer -----------------------------------

1

5

-

-

1

7

0

5

-

-

-

-

1

9

-

-

7 keer -----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 keer -----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 keer -----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 keer of vaker ----------------------

2
___

8
___

___

___

1
___

7
___

1
___

14
___

___

___

___

___

2
___

16
___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

28

100

5

100

13

100

10

100

5

100

5

100

14

100

4

100

Totaal ondervraagden ----------------

33

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

3

13

17

4

4

20

5

Tabel 26

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak --------

6

20

-

-

3

20

3

32

1

12

1

20

2

13

2

62

(winkel)diefstal\stelen ---------------

12

44

2

29

8

57

3

33

1

24

2

39

8

58

1

25

beroving -------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ---------------

4

15

4

71

-

-*

0

5

2

40

-

-

2

14

-

-*

brandstichting ------------------------

1

3

-

-

1

7

-

-

-

-

-

-

1

6

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) -----------------

5

17

-

-

3

23

2

19

1

24

-

-

3

22

0

13

Fraude\oplichting --------------------

2

7

-

-

-

-

2

21

-

-

2

41

-

-

-

-

Overval --------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van afval\straatvuil\illegale
storting ---------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig ----------------------------------

2

8

2

42

-

-

-

-

2

40

-

-

-

-

-

-

geen\ niets\n.v.t. ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ---------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Totaal antwoorden -------------------

32

114

7

142

14

107

11

110

8

140

5

100

16

113

4

100

Herwogen aantal ---------------------

28

100

5

100

13

100

10

100

5

100

5

100

14

100

4

100

Totaal ondervraagden ----------------

33

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij? (Question
490)
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

3

13

17

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

4

4

20

5

Tabel 27

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak --------

2

11

-

-

-

-

2

28*

1

12

-

-

1

10

0

21

(winkel)diefstal\stelen ---------------

10

54

-

-

7

80*

3

38

3

47

-

-

6

66

1

40

beroving -------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ---------------

3

15

2

100

-

-

0

6

2

40

-

-

0

5

-

-

brandstichting ------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) -----------------

3

18

-

-

1

10

2

33

-

-

1

100

2

24

-

-

Fraude\oplichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval --------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van afval\straatvuil\illegale
storting ---------------------------------

1

5

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40

Overig ----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\niets\n.v.t. -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ---------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Totaal antwoorden -------------------

19

103

2

100

9

100

8

106

5

100

1

100

10

105

2

100

Herwogen aantal ---------------------

18

100

2

100

9

100

7

100

5

100

1

100

10

100

2

100

Totaal ondervraagden ----------------

24

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de voorlaatste
keer?
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

1

9

14

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

4

1

16

3

Tabel 28

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak --------

0

5

-

-

-

-

0

13

-

-

-

-

0

6

-

-

(winkel)diefstal\stelen ---------------

7

75

-

-

4

83

2

63

-

-

-

-

6

72

1

100

beroving -------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ---------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brandstichting ------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) -----------------

1

10

-

-

1

17

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

Fraude\oplichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval --------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie ----------------------

0

5

-

-

-

-

0

13

-

-

-

-

0

6

-

-

Zie vorige vraag ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van afval\straatvuil\illegale
storting ---------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig ----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\ niets\n.v.t. ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ---------------

0
___

5
___

___

___

___

___

0
___

13
___

___

___

___

___

0
___

6
___

___

___

Totaal antwoorden -------------------

9

100

-

-

5

100

4

100

-

-

-

-

8

100

1

100

Herwogen aantal ---------------------

9

100

-

-

5

100

4

100

-

-

-

-

8

100

1

100

Totaal ondervraagden ----------------

14

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer
daarvoor?
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

6

8

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

-

-

13

1

Tabel 29

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak --------

0

6

-

-

-

-

0

17

-

-

-

-

0

7

-

-

(winkel)diefstal\stelen ---------------

5

68

-

-

4

80

1

50

-

-

-

-

4

64

1

100

beroving -------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ---------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brandstichting ------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) -----------------

1

19

-

-

1

20

0

17

-

-

-

-

1

21

-

-

Fraude\oplichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval --------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van afval\straatvuil\illegale
storting ---------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig ----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\ niets\n.v.t. ----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ---------------

0
___

6
___

___

___

___

___

0
___

17
___

___

___

___

___

0
___

7
___

___

___

Totaal antwoorden -------------------

7

100

-

-

4

100

3

100

-

-

-

-

6

100

1

100

Herwogen aantal ---------------------

7

100

-

-

4

100

3

100

-

-

-

-

6

100

1

100

Totaal ondervraagden ----------------

11

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer daar
weer
voor?
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

5

6

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

-

-

10

1

Tabel 30

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

4
-

71
-

-

-

4
-

80
-

1
-

50
-

-

-

-

-

4
-

66
-

1
-

100
-

1
-

14
-

-

-

1
-

20
-

-

-

-

-

-

-

1
-

16
-

-

-

0
0
___

7
7
___

___

___

___

___

0
0
___

25
25
___

___

___

___

___

0
0
___

9
9
___

___

___

6
6
9

100
100

-

-

4
4
5

100
100

2
2
4

100
100

-

-

-

-

5
5
8

100
100

1
1
1

100
100

Veilig ----------------------------------Niet veilig, niet onveilig -----------Onveilig ------------------------------Wil niet zeggen ----------------------Weet niet\geen mening --------------

162
26
9
___

82
13
5
___

65
10
2
___

85
13
3
___

54
10
6
___

77
14
9
___

43
6
1
___

85
12
2
___

33
10
5
___

68*
20
11
___

33
3
___

92
8

60
9
3
___

83
13
4
___

37
4
1
___

88
9
3
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

72
85

100

42
51

100

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de keer daar
weer
voor?
_____________________________
(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak -------(winkel)diefstal\stelen --------------beroving ------------------------------bedreiging\intimidatie --------------brandstichting -----------------------vernieling\vandalisme (grafitti, ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) ----------------Fraude\oplichting -------------------Overval -------------------------------Geweld\agressie ---------------------Zie vorige vraag ---------------------Gooien van afval\straatvuil\illegale
storting --------------------------------Overig ---------------------------------geen\ niets\n.v.t. ---------------------weet niet\geen mening --------------Totaal antwoorden ------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 660: Ervaart u de omgeving van
uw bedrijf als veilig of onveilig? _
____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-*
___
100

Tabel 31

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 670: Voelt uw personeel zich in
de omgeving van uw bedrijf veilig of
onveilig?
______________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Veilig ----------------------------------Niet veilig, niet onveilig -----------Onveilig ------------------------------Wil niet zeggen ----------------------Weet niet\geen mening --------------

114
4
79
___

58
2
40
___

2
75
___

2*
-*
98*
___

64
2
4
___

92*
3
6*
___

48
2
1
___

94*
5
1*
___

26
22
___

55
45
___

23
13
___

63
37
___

42
3
27
___

59
4
37
___

23
1
18
___

54
2
43
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Veilig ----------------------------------Niet veilig, niet onveilig -----------Onveilig ------------------------------Wil niet zeggen ----------------------Weet niet\geen mening --------------

117
0
80
___

59
0
41
___

2
75
___

2*
98*
___

67
3
___

96*
4*
___

48
0
2
___

95*
1
4*
___

26
22
___

55
45
___

22
14
___

60
40
___

46
26
___

64
36
___

23
0
18
___

56
1
43
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Ernstig probleem --------------------Enigszins een probleem ------------Geen probleem -----------------------Wil niet zeggen ----------------------Weet niet ------------------------------

5
46
146
1
___

2
23
74
1
___

13
63
___

-*
18
82
___

2
18
50
___

3
26
71
___

2
14
33
1
___

5
28
65
2
___

1
12
35
___

3
24
73
___

1
5
29
1
___

3
14
80
3
___

1
25
45
___

2
35*
63*
___

1
4
37
___

2
10*
88*
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 680: Voelt uw personeel zich tijdens de uitoefening van het werk
veilig of onveilig?
_____________________________

Vr. 690: Samenvattend, is criminaliteit voor uw onderneming over het
algemeen een ernstig probleem, enigszins een probleem of geen
probleem?
_____________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 32

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 690: Samenvattend, is criminaliteit voor uw onderneming over het
algemeen een ernstig probleem, enigszins een probleem of geen
probleem?
_____________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Een probleem -------------------------

50

26

13

18

20

29

17

33

13

27

6

17

26

37*

5

12*

Geen probleem ------------------------

146

74

63

82

50

71

33

65

35

73

29

80

45

63*

37

88*

Wil niet zeggen -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weet niet ------------------------------

1
___

1
___

___

___

___

___

1
___

2
___

___

___

1
___

3
___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

Vr. 700: Kunt u een algemeen rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat in uw gemeente? ----

6.8

186

7.0

73

6.7

69

6.7

44

6.8

45

6.8

33

6.7

70

7.0

38

1 -----------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 -----------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 -----------------------------------------

1

0

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

4 -----------------------------------------

3

2

-

-

3

4

1

1

1

1

2

5

1

1

-

-

5 -----------------------------------------

18

9

8

10

6

8

4

8

2

4

6

17

8

11

2

4

6 -----------------------------------------

36

18

10

14

14

21

12

23

10

20

4

11

18

25

5

12

7 -----------------------------------------

83

42

32

42

30

43

21

41

26

54

9

26

26

36

22

53

8 -----------------------------------------

39

20

19

25

14

20

6

12

6

13

8

23

15

22

10

23

9 -----------------------------------------

5

3

3

4

1

1

1

2

1

1

3

9

1

2

-

-

10 ---------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet -------------------------------

11
___

6
___

4
___

5
___

1
___

1*
___

6
___

13*
___

3
___

6
___

3
___

9
___

2
___

3
___

3
___

8
___

Herwogen aantal ---------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

42

67

88

40

21

85

51

Gemiddelde ---------------------------

6.8

7.0

6.7

6.7

6.8

6.8

6.7

7.0

42

67

88

40

21

85

51

Vr. 700: Kunt u een algemeen rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat in uw gemeente? _
___________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 33

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 710: Welke twee onderwerpen
wegen voor u het zwaarst bij het bepalen van dit rapportcijfer (Vr. 700)
voor het ondernemingsklimaat? Ik
lees u de onderwerpen voor:
____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Verkeersbeleid en parkeren ---------

63

32

26

35

25

36

11

22

16

34

6

17

31

43*

10

24

Woonklimaat --------------------------

44

22

20

26

15

21

10

19

12

25

5

15

16

22

11

26

Ruimtelijk beleid ---------------------

34

17

6

16

23

12

24

6

12

12

34

11

15

6

14

Bestuurlijke organisatie
economisch beleid -------------------

33

17

10

13

12

17

11

21

10

21

4

12

13

18

6

13

Lokale lasten --------------------------

26

13

14

18

8

11

5

9

10

20

4

12

5

6*

8

18

Dienstverlening en
vergunningverlening -----------------

26

13

4

5*

12

17

10

20

7

14

9

25

3

4*

7

16

Het toerismebeleid -------------------

24

12

6

8

9

13

8

16

2

3

8

15

21*

3

8

Startersbeleid -------------------------

21

10

12

16

6

9

2

4

6

4

11

7

9

4

10

Aanbod recreatieve voorzieningen

19

10

9

12

8

12

1

2*

1

5

15

11

16*

1

Communicatie door de gemeente --

19

9

9

12

5

8

5

9

6

12

-

-*

6

9

7

16

8*

4*
12
3*

2*

Arbeidsmarktbeleid ------------------

18

9

6

8

5

7

7

14

5

10

3

9

4

6

6

14

Bedrijvenacquisitiebeleid -----------

15

8

8

11

4

6

3

5

3

7

3

9

4

6

4

11

Aanbod publieke diensten (zorg,
welzijn, onderwijs etc.) --------------

14

7

7

9

6

8

2

4

4

9

-

-*

6

8

5

11

Het accountmanagement ------------

4

2

2

3

2

3

0

1

2

5

-

-*

2

2

0

1

Anders I --------------------------------

21

11

8

11

5

7

8

15

3

7

7

20

7

10

3

8

Anders II -------------------------------

13
___

7
___

5
___

7
___

1
___

1*
___

7
___

14*
___

2
___

5
___

5
___

14
___

3
___

4
___

3
___

7
___

Totaal antwoorden -------------------

394

200

153

200

140

200

102

200

95

200

71

200

143

200

84

200

Herwogen aantal ---------------------

197

100

76

100

70

100

51

100

48

100

36

100

72

100

42

100

Totaal ondervraagden ----------------

197

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

42

67

88

40

21

85

51

Tabel 34

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 710_O1: Als eerste genoemd
__________________________
Verkeersbeleid en parkeren --------Woonklimaat -------------------------Lokale lasten -------------------------Dienstverlening en
vergunningverlening ----------------Ruimtelijk beleid --------------------Startersbeleid ------------------------Bestuurlijke organisatie
economisch beleid ------------------Arbeidsmarktbeleid -----------------Bedrijvenacquisitiebeleid ----------Aanbod publieke diensten (zorg,
welzijn, onderwijs etc.) -------------Communicatie door de gemeente -Aanbod recreatieve voorzieningen
Anders I -------------------------------Anders II ------------------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

39
29
16

22
16
9

14
14
9

14
14
11

8
8
6

4
5

10
9
7

6
5
4

7
6
1
14
1
___

20
20
13

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
21
13
2

35*
21
4

8
8
3

20
20
7

2
1
4

4
2*
6

5
-

14
-*
-*

-*
9
9

4
1
2

7
1
2

1
4
1

3
9
3

4
1
___

-*
-*
11
3
___

1
3
1
4
___-

2
5
2
7
___-

4
2
3
___-

10
6
8
___-

100

36
21

100

61
69

100

40
49

100

8

16

5

16

9

14

2

6

18
12
1*
12
5

5
2
1
8
5

11
4
3*
16
11

4
3
5
2
-

13
10
16
6
-*

9
9
10
3
3

13
14
15
5
5

4
6
1
3
4

11
15
2*
7
11

13*
4
2
8
3

4
2
2
3
2

8
4
5
7
5

5
1
-

15
3
-*
-*
-*

1
2
3
3
2

1
5
4
2
3

3
12
11
6
8

16
11
4

24
17
6

9
4
3

20
9
7

9
4
8

20
10
18

1
3
3

5
-*
7

7
8
5

11
12
7

4
6
1

8
14
3

3
4
4

7
9
8

4
9
4

4
3
5

5
5
7

5
3
1

7
4
2

2
3
1

4
7
3

5
1
1

11
3
3

3
3

4
3
1
8
1
___

5
2
5
___-

7
2
7
___-

1
3
1
2
___-

1
4
1
3
___-

1
2
0
7
1
___

3
5
1
15*
2
___

2
1
2
___-

5
2
5
___-

180
176

100

70
38

100

65
62

100

45
76

100

44
37

24

13

12

16

10

15

3

5*

22
20
17
16
13

12
11
9
8
7

6
6
9
6
7

8
8
12
8
10

7
8
8
4
3

12
13
12
6
4

9
6
0
6
3

5
4
2
2
3

7
6
3
3
4

6
2
1
4
1

3*
9
9
11
25
11

Vr. 710_O2: Als tweede genoemd
___________________________
Verkeersbeleid en parkeren --------Bestuurlijke organisatie
economisch beleid ------------------Ruimtelijk beleid --------------------Aanbod recreatieve voorzieningen
Woonklimaat -------------------------Communicatie door de gemeente -Dienstverlening en
vergunningverlening ----------------Lokale lasten -------------------------Startersbeleid ------------------------Arbeidsmarktbeleid -----------------Bedrijvenacquisitiebeleid ----------Aanbod publieke diensten (zorg,
welzijn, onderwijs etc.) -------------Anders I -------------------------------Anders II -------------------------------

11
10
9
9
8

6
5
5
5
4

4
7
3
4

7
7
12
___

4
4
6
___

2
3
5
___

2
4
7
___

5
3
1
___

8
5
1*
___

1
1
6
___

1
2
12
___

2
1
2
___

4
3
5
___

3
4
___

-*
9
12
___

4
3
3
___

6
5
4
___

1
3
___

2
-*
7
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

186
185

100

75
41

100

63
61

100

48
83

100

48
40

100

33
19

100

66
77

100

40
49

100

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-*
6
9
4
5

1*
4
4
5
4

Tabel 35

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 720: Is volgens u de aandacht
van uw gemeente voor het ondernemingsklimaat gedurende de
afgelopen twee jaar:
____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\repararingen\landbouw) _
Industrie\bouw _
sport
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Toegenomen -------------------------Niet veranderd -----------------------Afgenomen ---------------------------Weet niet\geen antwoord ------------

52
111
8
26
___

26
57
4
13
___

22
39
3
13
___

29
51
4
16
___

17
46
1
7
___

24
65
1
9
___

14
27
4
7
___

27
53
8
13
___

12
26
1
8
___

26
55
3
16
___

5
25
2
3
___

15
71
6
9
___

16
44
4
8
___

23
61
5
11
___

18
16
0
7
___

44*
39*
1
16
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Zeer positief --------------------------Positief --------------------------------Enigszins positief -------------------Niet positief, niet negatief ---------Enigszins negatief -------------------Negatief -------------------------------Zeer negatief -------------------------Weet niet ------------------------------

3
87
47
36
15
4
3
1
___

2
44
24
18
8
2
2
1
___

3
40
16
11
5
___-

4
52
21
15
7
-*
___-

28
17
12
7
2
2
1
___

41
25
17
10
3
3
1
___

18
14
13
3
2
1
0
___

36
27
25
6
3
3
1
___

21
11
11
2
2
___-

45
23
24
5
4
___-

3
15
6
6
1
1
3
___-

9
43
16
18
3
3
8
___-

32
17
11
11
1
0
1
___

44
23
15
15*
1
1
1
___

18
14
8
1
0
___

44
33
19
3
1
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

(Zeer) positief ------------------------Niet zeer positief, niet zeer negatief
(Zeer) negatief -----------------------Weet niet ------------------------------

90
99
7
1
___

46
50
4
1
___

43
33
___-

57*
43
-*
___-

28
36
4
1
___

41
52
6
1
___

18
29
3
0
___

36
57
6
1
___

21
24
2
___-

45
51
4
___-

19
13
4
___-

52
37
11
___-

32
38
1
1
___

44
53
2
1
___

18
23
0
___

44
55
-*
1
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 740: Hoe waardeert u de relatie
die u met uw gemeente heeft? Wilt
u dat door een rapportcijfer van 1
tot 10 uitdrukken? --------------------

6.4

181

6.7

68

6.3

66

6.3

47

6.3

44

6.3

33

6.5

68

6.7

37

Vr. 730: Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit? Bent
u...
____________________________
_

Vr. 730: Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit? Bent
u...
____________________________
_

Tabel 36

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

Vr. 750: Sommige beslissingen zijn
erg belangrijk. Voor veel mensen is
bijvoorbeeld de beslissing om met iemand te trouwen heel erg belangrijk.
Andere beslissingen zijn veel minder
belangrijk, zoals de beslissing wat te
drinken bij het eten. Als u nu denkt
aan uw gemeente, hoe belangrijk was
de beslissing om u in deze gemeente
te vestigen voor u? Is dat...
_____________________________
_
(5) Zeer belangrijk ------------------(4) Belangrijk ------------------------(3) Niet belangrijk, niet
onbelangrijk --------------------------(2) Onbelangrijk ---------------------(1) Zeer onbelangrijk ---------------Weet niet ------------------------------

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

34
74

17
38

11
28

14
37

14
33

21
48

9
13

17
25*

6
21

13
45

9
13

26
37

9
27

13
38

9
13

22
30

42
33
2
12
___

22
17
1
6
___

22
10
5
___

29
14
7
___

11
8
3
___

16
12
4
___

10
14
2
4
___

19
28*
4
7
___

10
6
3
___

21
13
7
___

3
9
1
___

9
25
3
-*
___

17
13
1
5
___

24
17
1
7
___

12
5
3
___

29
11
8
___

197
197
3.6

100

76
42
3.5

100

70
67
3.8

100

51
88
3.3

100

48
40
3.6

100

36
21
3.6

100

72
85
3.5

100

42
51
3.7

100

(Zeer) belangrijk --------------------Niet belangrijk, niet onbelangrijk (Zeer) onbelangrijk -----------------Weet niet ------------------------------

108
42
35
12
___

55
22
18
6
___

39
22
10
5
___

51
29
14
7
___

48
11
8
3
___

69*
16
12
4
___

21
10
16
4
___

42*
19
32*
7
___

28
10
6
3
___

58
21
13
7
___

22
3
10
___

63
9
28
-*
___

36
17
13
5
___

50
24
19
7
___

22
12
5
3
___

52
29
11
8
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------Gemiddelde --------------------------Vr. 750: Sommige beslissingen zijn
erg belangrijk. Voor veel mensen is
bijvoorbeeld de beslissing om met iemand te trouwen heel erg belangrijk.
Andere beslissingen zijn veel minder
belangrijk, zoals de beslissing wat te
drinken bij het eten. Als u nu denkt
aan uw gemeente, hoe belangrijk was
de beslissing om u in deze gemeente
te vestigen voor u? Is dat...
_____________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 37

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 760: Ik ga u zo dadelijk drie
uitspraken oplezen. Wilt u dan aangeven welke uitspraak het beste past
bij de gemeente waar u gevestigd
bent?
_____________________________
Er zijn veel goede redenen om in
deze gemeente te blijven en geen
redenen om dat te veranderen -----Er zijn veel goede redenen om in
deze gemeente te blijven, maar er
zijn ook veel goede redenen om dat
te veranderen -------------------------Er zijn weinig goede redenen om in
deze gemeente te blijven en veel
goede redenen om dat te veranderen
Weet niet -----------------------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\repararingen\landbouw) _
Industrie\bouw _
sport
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

120

61

53

69

37

54

30

58

27

57

25

70

43

60

25

59

72

37

24

31

29

42

19

38

19

40

8

22

28

39

17

41

5
___-

3
___-

___-

-*
___-

3
___-

5
___-

2
___-

4
___-

1
___-

3
___-

3
___-

8
___-

1
___-

1
___-

___-

___-

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Ja, nog vragen of opmerkingen ---Nee -------------------------------------

47
150
___

24
76
___

10
67
___

13*
87*
___

20
49
___

29
71
___

17
34
___

33
67
___

7
40
___

16
84
___

8
28
___

22
78
___

19
53
___

27
73
___

13
29
___

30
70
___

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Zeer veel ------------------------------Tamelijk veel ------------------------Niet zo veel ---------------------------Helemaal niet ------------------------Weet niet\wil niet zeggen -----------

18
46
96
37
1
___

9
23
49
19
0
___

5
12
36
23
___-

6
16
48
31*
___-

7
18
37
7
1
___

10
26
53
9*
1
___

6
16
22
7
___-

12
31
44
13
___-

3
13
23
9
___-

5
27
48
19
___-

6
4
19
6
___-

17
11
54
18
___-

7
22
31
11
1
___

10
31
43
16
1
___

2
7
23
10
___-

4
17
55
23
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

Vr. 770: Heeft u, los van de vragen
die ik u heb gesteld, nog specifieke
vragen of opmerkingen over het beleid dat uw gemeente voert voor
bedrijven?
____________________________
_

vr. 1010: In hoeverre heeft u als ondernemer behoefte aan een centraal
aanspreekpunt, een bedrijfscontactfunctionaris, binnen de
gemeente?
____________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 38

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1020: Werkt uw bedrijf op dit
moment samen met andere bedrijven
op het bedrijventerrein?
_____________________________
_

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ----------------------------------------

14

37

-

-

6

36

7

38

7

46

6

54

0

9*

-

-*

Nee -------------------------------------

23

63

-

-

11

64

12

62

8

54

5

46

5

5

Weet niet\wil niet zeggen -----------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

91*
___

100*
___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

100

5

Totaal ondervraagden ----------------

44

-

14

30

18

8

100

8

___
5

100

10

vr. 1030: Op welke aspecten werkt
uw bedrijf samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein? Enq:
Niet oplezen, meerdere antwoorden
mogelijk
_____________________________
Collectieve beveiliging --------------

4

33

-

-

1

20

3

44

4

-

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55*
-

-

Centrale inkoop van energie --------

-

-

-

-

-

-

Collectieve afvalverwijdering ------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het gebruik van grijs water (dit is
water dat uit de lucht wordt opgevangen en voor het doorspoelen van
het toilet gebruikt kan worden) ----

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collectieve kinderopvang -----------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collectieve kabel of
breedbandvoorziening ---------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collectieve ICT infrastructuur -----

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collectieve telefonische en\of
secretariële ondersteuning ----------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Collectieve financiering van de
groenvoorziening ---------------------

1

7

-

-

-

-

1

14

-

-

1

17

-

-

-

-

Collectieve financiering van de
bewegwijzering -----------------------

1

7

-

-

-

-

1

14

-

-

1

17

-

-

-

-

Anders, namelijk... -------------------

9

68

-

-

4

70

5

65

5

72

4

67

-

-

-

-

Geen opgave --------------------------

2
___

14
___

___

___

2
___

30
___

___

___

___

___

2
___

33
___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

14

100

-

-

6

100

7

100

7

100

6

100

0

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------------

14

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

4

10

9

4

1

-

Tabel 39

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve beveiliging?
________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Zeker wel ------------------------------

16

43

-

-

7

39

9

47

10

62*

1

Waarschijnlijk wel -------------------

7

18

-

-

3

16

4

21

2

13

3

Waarschijnlijk niet -------------------

4

10

-

-

2

12

2

8

2

12

-

Zeker niet ------------------------------

11

29

-

-

6

34

5

24

2

12*

7

Weet niet\geen mening --------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

Totaal ondervraagden ----------------

44

-

14

30

18

9*

2

46

3

50

1

27

0

8

-*

-

-

2

33

64*

1

27

0

8

___

___

___

___

___

100

5

100

5

100

27

8

8

10

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
centrale inkoop van energie?
________________________
Zeker wel ------------------------------

9

23

-

-

5

30

3

17

4

25

3

27

1

27

0

8

Waarschijnlijk wel -------------------

12

32

-

-

4

23

8

41

5

34

3

27

1

28

2

42

Waarschijnlijk niet -------------------

6

16

-

-

4

24

2

8

3

20

-

1

18

2

33

Zeker niet ------------------------------

11

28

-

-

4

23

6

34

3

21

5

46

1

27

1

17

Weet niet\geen mening --------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

100

5

100

5

100

Totaal ondervraagden ----------------

44

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

14

30

18

8

-*

8

10

Tabel 40

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve afvalverwijdering?
________________________

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeGroothandel\tranDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Zeker wel ------------------------------

7

20

-

-

4

23

3

17

3

17

3

27

0

9

1

Waarschijnlijk wel -------------------

10

27

-

-

2

12*

8

40*

5

30

2

19

2

36

1

25
25

Waarschijnlijk niet -------------------

8

21

-

-

6

35

1

7

3

16

2

18

1

18

2

42
8*

Zeker niet ------------------------------

12

33

-

-

5

30

7

35

6

38

4

36

2

36

0

Weet niet\geen mening --------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

100

5

100

5

100

Totaal ondervraagden ----------------

44

-

14

30

18

8

8

10

vr. 1040: Heeft u behoefte aan het
gebruik van grijs water (dit is water
dat uit de lucht wordt opgevangen en
voor het doorspoelen van het toilet
gebruikt kan worden)?
_____________________________
_
Zeker wel ------------------------------

8

21

-

-

4

25

3

17

4

25

3

27

0

9

0

8

Waarschijnlijk wel -------------------

6

17

-

-

3

16

3

18

2

13

3

27

-

-*

1

25

Waarschijnlijk niet -------------------

9

24

-

-

5

26

4

22

5

33

-

-*

2

46

1

25

Zeker niet ------------------------------

13

35

-

-

6

33

7

38

5

30

4

36

2

45

2

42

Weet niet\geen mening --------------

1
___

3
___

___

___

___

___

1
___

5
___

___

___

1
___

9
___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

100

5

100

5

100

Totaal ondervraagden ----------------

44

-

14

30

18

8

8

10

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve kinderopvang?
________________________
Zeker wel ------------------------------

2

6

-

-

1

5

1

8

-

-

1

9

1

18

0

8

Waarschijnlijk wel -------------------

2

5

-

-

1

5

1

6

1

4

-

-

-

-

1

25

Waarschijnlijk niet -------------------

7

18

-

-

3

19

3

17

4

25

-

-*

0

9

2

42

Zeker niet ------------------------------

26

70

-

-

13

71

13

70

11

71

10

91*

4

73

1

25*

Weet niet\geen mening --------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

37

100

-

-

18

100

19

100

16

100

11

100

5

100

5

100

Totaal ondervraagden ----------------

44

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

14

30

18

8

8

10

_________________

vr. 1040: Heeft u behoefte aan collectieve kabel of
breedbandvoorziening?
____________________________
Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening --------------

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

Tabel 41
Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Klasse werkzame personen
Branche
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Industrie\bouw _
________________
abs
%

Groothandel\transport
________________
_
abs
%

Detailhandel\reparatie\horeca
________________
_
abs
%

Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw) _
________________
abs
%

4
5
4
23
1
___
37
44

11
14
10
63
3
___
100

___-

___-

3
2
1
12
___18
14

16
12
7
65
___100

1
3
3
12
1
___
19
30

6
15
13
60
5
___
100

1
3
2
10
___16
18

4
21
12
62
___100

2
8
1
___
11
8

18
-*
-*
73
9
___
100

1
1
3
___5
8

18
-*
19
64
___100

0
2
1
2
___5
10

8
33
17
42
___100

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

0
2
8
25
0
___
37
44

1
6
22
69
1
___
100

___-

___-

1
4
13
___18
14

5
21
74
___100

0
1
4
12
0
___
19
30

2
8
23
64
2
___
100

6
10
___16
18

37
63
___100

1
1
9
___11
8

9
9
81
___100

1
0
3
0
___
5
8

18
9
64
9
___
100

0
0
1
4
___5
10

8
8
17
66
___100

vr. 1040: Heeft u behoefte aan collectieve telefonische en\of
secretariële ondersteuning?
___________________________
_
Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening --------------

0
1
9
26
0
___

1
4
24
70
1
___

___-

___-

1
6
11
___-

5
32
63
___-

0
0
3
15
0
___

2
2
16
77
2
___

4
11
___-

29
71
___-

3
8
___-

27
73
___-

0
1
3
0
___

9
18
-*
64
9
___

0
1
4
___-

8
25
66
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

37
44

100

-

-

18
14

100

19
30

100

16
18

100

11
8

100

5
8

100

5
10

100

2
6
8
21
___37
44

6
16
21
56
___100

___-

___-

1
3
4
10
___18
14

5
16
21
58
___100

1
3
4
10
___19
30

8
17
21
54
___100

1
7
8
___16
18

9
41*
50
___100

1
3
7
___11
8

9
27
-*
64
___100

18
9
-*
73
___100

0
1
1
2
___5
10

8
25
25
42
___100

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve ICT-infrastructuur?
________________________
_
Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening --------------

vr. 1040: Heeft u behoefte aan collectieve financiering van de
groenvoorziening?
___________________________
_
Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening -------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

1
0
4
___5
8

_________________

vr. 1040: Heeft u behoefte aan collectieve financiering van de
bewegwijzering?
___________________________
_
Zeker wel -----------------------------Waarschijnlijk wel ------------------Waarschijnlijk niet ------------------Zeker niet -----------------------------Weet niet\geen mening --------------

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1050: Zijn er nog andere zaken
die u graag gezamenlijk met andere
ondernemers zou oppakken of
gezamenlijk zou willen financieren?
____________________________
_
Ja, namelijk... ------------------------Nee ------------------------------------Weet niet wil niet zeggen ----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1070: Heeft uw organisatie concrete plannen om in de komende
twee jaar uit te breiden of te
verhuizen?
____________________________
Verhuisplannen ----------------------Plannen om uit te breiden ----------Zowel verhuisplannen als plannen
om uit te breiden --------------------Geen van beide ----------------------Weet niet\wil niet zeggen ----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1080: Bent u van plan om binnen
Katwijk te verhuizen of wilt u naar
een andere gemeente verhuizen? _
_____________________________
Binnen de gemeente ----------------Buiten de gemeente -----------------Weet (nog) niet\wil niet zeggen ---Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 42
Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Klasse werkzame personen
Branche
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Industrie\bouw _
________________
abs
%

Groothandel\transport
________________
_
abs
%

Detailhandel\reparatie\horeca
________________
_
abs
%

Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw) _
________________
abs
%

4
7
4
21
1
___
37
44

10
19
11
58
2
___
100

___-

___-

2
3
2
10
___18
14

12
19
12
57
___100

2
4
2
11
1
___
19
30

9
20
9
59
4
___
100

2
4
3
7
1
___
16
18

12
25
17
42
4
___
100

1
1
9
___11
8

9
9
-*
81
___100

1
0
1
3
___5
8

18
9
18
55
___100

2
0
3
___5
10

-*
33
8
58
___100

2
34
1
___
37
44

6
91
3
___
100

___-

___-

1
17
___18
14

5
95
___100

1
17
1
___
19
30

7
88
5
___
100

16
___16
18

100
___100

11
___11
8

100*
___100

1
3
0
___
5
8

27
64
9
___
100

1
4
0
___
5
10

17
75
8
___
100

18
20

9
10

4
6

5
8

9
9

13
12

5
5

10
10

6
1

3
7

4
10

6
4

13
9

17
135
7
___
197
197

9
68
4
___
100

6
58
2
___
76
42

8
76
3
___
100

5
44
4
___
70
67

7
63
6
___
100

6
33
1
___
51
88

13
64
3
___
100

3
34
3
___
48
40

7
70
7
___
100

2
23
___36
21

6
63
___-*
100

5
55
2
___
72
85

7
76
3
___
100

7
24
2
___
42
51

17
57
4
___
100

20
9
6
___
35
38

57
25
18
___
100

5
1
3
___
10
6

54
15
31
___
100

8
4
2
___
14
13

58
26
16
___
100

7
4
1
___
11
19

59
31
10
___
100

7
1
2
___
9
9

72
7
21
___
100

4
1
___5
4

80
20
___100

3
2
2
___
8
9

42
28
30
___
100

6
5
2
___
13
16

48
37
16
___
100

13
3*

3
8

8
23

_________________

vr. 1090: Bent u van plan om binnen
Katwijk uit te breiden of wilt u in
een andere gemeente uitbreiden? _
_____________________________
Binnen de gemeente ----------------Buiten de gemeente -----------------Weet (nog) niet\wil niet zeggen ----

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

Tabel 43
Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Klasse werkzame personen
Branche
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Industrie\bouw _
________________
abs
%

Groothandel\transport
________________
_
abs
%

Detailhandel\reparatie\horeca
________________
_
abs
%

Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen\landbouw) _
________________
abs
%

23
6
8
___
37
39

62
16
23
___
100

6
3
3
___
12
7

49
27
24
___
100

8
5
___
13
12

63
-*
37
___
100

8
3
0
___
12
20

73
23
4*
___
100

3
1
1
___
5
5

57
15
28
___
100

4
4
2
___
10
6

39
42
19
___
100

8
0
4
___
12
15

64
4
32
___
100

9
0
1
___
11
13

82
4
14
___
100

Zeer veel ------------------------------Tamelijk veel ------------------------Niet zoveel ---------------------------Helemaal geen -----------------------Weet niet\geen mening --------------

9
24
95
67
2
___

5
12
48
34
1
___

3
5
34
34
___-

4
6*
45
45*
___-

4
12
39
14
2
___

5
16
56
20*
3
___

2
8
22
19
___-

4
15
43
37
___-

1
4
23
20
___-

1
8
48
43
___-

6
2
16
11
___-

17
5
46
31
___-

2
15
32
21
2
___

2
21*
45
29
2
___

0
3
23
15
___-

1
8
56
35
___-

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ----------------

197
197

100

76
42

100

70
67

100

51
88

100

48
40

100

36
21

100

72
85

100

42
51

100

2
2
8
4
23
3
___
33
37

5
7
23
13
69
9
___
100

2
5
1
___
8
4

19
61
19
___
100

2
2
5
2
11
___15
14

12
12
36
13
70
___100

0
2
1
7
1
___
10
19

5
21
9
75
14
___
100

1
4
___5
5

15
-*
85
___100

2
2
6
___8
4

24
24
76
___100

2
1
4
2
11
1
___
17
23

11
8
24
15
66
6
___
100

1
1
2
2
___
4
5

23
23
48
52
___
100

18
19
___37
44

48
52
___100

___-

___-

7
10
___18
14

42
58
___100

10
9
___19
30

54
46
___100

8
8
___16
18

50
50
___100

5
6
___11
8

46
54
___100

2
3
___5
8

46
54
___100

3
3
___5
10

50
50
___100

Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1100: In hoeverre heeft u behoefte aan een apart spreekuur voor
ondernemers op het gemeentehuis?
_____________________________

vr. 1110: Welke zaken zou u willen
bespreken tijdens een spreekuur op
het gemeentehuis? Enq: Niet oplezen, meerdere antwoorden mogelijk
____________________________
_
Inzage bestemmingsplannen -------Verbouwingen -----------------------Vergunningen ------------------------De verkeerssituatie ------------------Anders, namelijk... ------------------Weet niet\geen mening -------------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------vr. 1120: Zou u mee willen werken
aan initiatieven die tot doel hebben
de verkeersdruk op de toegangswegen naar ’t Heen te verminderen?
____________________________
Ja ---------------------------------------Nee ------------------------------------Weet niet\wil niet zeggen ----------Herwogen aantal --------------------Totaal ondervraagden ---------------* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

Tabel 44

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_________________

Klasse werkzame personen
___________________________________________________________

Totaal
ondervraagden _
________________
abs
%

1 persoon
________________
_
abs
%

2-4 personen _
________________
abs
%

5 personen en meer_
________________
abs
%

Flexibilisering\aanpassing van de
arbeidstijden --------------------------

6

33

-

-

3

37

3

30

1

Fietsgebruik\carpoolen stimuleren -

9

52

-

-

3

34

7

66

6

Anders namelijk... --------------------

4

24

-

-

2

29

2

21

Weet niet\geen mening --------------

0

3

-

-

-

-

0

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ---------------------

18

100

-

-

7

100

Totaal ondervraagden ----------------

22

vr. 1130: Op welke manier zou u
willen meewerken aan initiatieven
om de verkeersdruk op de toegangswegennaar ’t Heen te
verminderen?
___________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.45

-

6

Branche
________________________________________________________________________________
Overig (o.a. zakelijke dienstverleGroothandel\tranning\bank\verzekeDetailhandel\reparaIndustrie\bouw _
sport
ringen\landbouw) _
tie\horeca
________________
________________
_
________________
_
________________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

9*

3

59

1

59

1

34

75

2

41

0

20

1

34

2

25

1

20

0

20

1

32

5

-

-

-

-

0

20

-

-

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

10

100

8

100

5

100

2

100

3

100

16

9

4

4

5

Tabel 1

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 1001: Eerst een paar vragen
vooraf over deze vestiging.
Maakt deze vestiging deel uit
van een onderneming of instelling die in Nederland op andere
adressen ook vestigingen heeft?
_________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet --------------------------

41
156
___-

21
79
___-

12
20
___-

37*
63*
___-

9
72
___-

11*
89*
___-

10
28
___-

27
73
___-

3
___-

100
___-

10
27
___-

27
73
___-

6
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

1 persoon ------------------------2-4 personen --------------------5 personen en meer --------------

76
70
51
___

39
35
26
___

5
17
11
___

14*
52*
34
___

52
17
12
___

65*
21*
14*
___

16
15
7
___

42
39
19
___

2
1
1
___

45
27
28
___

18
19
___

-*
48
52*
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

17
11
32

22
13
40

12
14
4

3

100

16
11
5

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-*
100*
___-

22
64
___-

26
74
___-

19
89
___-

17
83
___-

6
6

100

86
103

100

108
92

100

2
3
1
___

38
46
16
___

17
35
33
___

20*
41
39*
___

57
33
17
___

53*
31
16*
___

6
6

100

86
103

100

108
92

100

23
12
37

27
14
43

21
24
35

20
22
32

Klasse werkzame personen
_____________________
_

Branche
______
_
2*
-*
79*

31
37*
10*

43*
29
13*

Industrie\bouw ------------------Groothandel\transport ---------Detailhandel\reparatie\horeca Overig (o.a. zakelijke dienstverlening\bank\verzekeringen
\landbouw) -----------------------

48
36
72

24
18
36

1
25

2
2

38
-*
32

42
___

21
___

6
___

19
___

20
___

25
___

8
___

22
___

___-

___-

5
___

15
___

2
___

30
___

14
___

16
___

28
___

26
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Op een centrumlocatie ---------In een woonwijk ----------------Op een bedrijventerreinlocatie
Aan het strand ------------------Bedrijventerrein 't Heen -------Elders ------------------------------

32
81
38
3
37
6
___

16
41
19
2
19
3
___

32
___-

100*
-*
-*
-*
___-*

81
___-

-*
100*
-*
-*
___-*

38
___-

-*
-*
100*
-*
___-*

3
___-

100
___-

37
___-

-*
-*
-*
100*
___-*

-*
-*
-*
-*
100*
___

21
22
16
3
22
2
___

24*
25*
19
4
26*
2
___

11
59
22
13
2
___

11*
55*
20
12*
2
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling
gevestigd:
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

6
___
6
6

Tabel 2

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

185

94

31

96

80

99*

32

85

3

100

33

90

6

100*

80

93

102

95

9

5

1

4

0

1*

4

11

-

-

3

8

-

-*

5

6

4

4

3
___-

1
___-

___-

___-

0
___-

1
___-

1
___-

3
___-

___-

___-

1
___-

3
___-

___-

___-

1
___-

1
___-

2
___-

2
___-

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Autochtone ondernemer
(Nederlands) --------------------Allochtone ondernemer --------Weet niet\geen antwoord -------

190
4
0
___

98
2
0
___

31
1
___-

97
3
___-

80
1
___-

99
1
___-

36
1
___-

97
3
___-

3
___-

100
___-

34
1
0
___

96
3
1
___

6
___-

100
___-

82
3
0
___

96
3
1
___

105
1
___-

99
1
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

194
194

100

32
45

100

80
68

100

37
28

100

3
4

100

36
43

100

6
6

100

85
102

100

106
90

100

1944 of eerder -------------------1945-1984 -----------------------1985-1999 -----------------------2000 of later ----------------------

26
44
70
53
___

13
23
36
27
___

6
12
6
8
___

18
37
21*
24
___

10
14
32
20
___

14
18
42
27
___

4
4
19
11
___

9
11*
50
29
___

2
1
___-

59
41
___-

5
11
10
10
___

15
31
28
26
___

0
1
0
4
___

8
15
8
69
___

10
25
27
21
___

12
31*
32
25
___

15
19
42
30
___

15
18
40
28
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

192
194

100

31
44

100

77
67

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

83
101

100

105
91

100

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

151
16
___-

90
10
___-

30
1
___-

97*
3*
___-

60
7
___-

89
11
___-

25
4
___-

87
13
___-

3
___

100
___

28
5
___-

86
14
___-

5
___

100*
-*
___

67
8
___-

89
11
___-

80
8
___-

91
9
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

167
176

100

30
43

100

67
60

100

29
24

100

3
4

100

33
40

100

5
5

100

75
95

100

89
79

100

Vr. 30: Is uw bedrijf een internationaal of een nationaal bedrijf?
__________________________
Volledig nationaal bedrijf
(alleen actief in Nederland) ---Nationaal bedrijf (NL) met
buitenlandse nevenvestigingen
Internationaal bedrijf met
hoofdkantoor in het buitenland
Weet niet\geen antwoord ------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________

Vr. 40: Beschouwt u zichzelf als
een autochtone of een allochtone
ondernemer?
__________________________

Vr.
50_1: Gestart in
________________

Vr. 60: Was uw bedrijf\instelling
reeds voor 1 januari 2005
gevestigd op de huidige locatie?_
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 3

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 70: Is uw bedrijf\instelling
gestart op de huidige locatie?
________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

25
9
___

75
25
___

2
___

100
___

12
5
___

70
30
___

7
2
___

76
24
___

___

___

4
1
___

76
24
___

1
___

100
___

9
6
___

58
42
___

17
2
___

88
12
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

34
24

100

2
2

100

17
11

100

9
5

100

-

-

5
5

100

1
1

100

15
11

100

19
13

100

Vanuit huidige gemeente ------Vanuit andere gemeente -------Weet niet\geen antwoord -------

17
4
___

81
19
___

1
___

100
___

9
0
___

95
5
___

4
2
___

63
37
___

___

___

3
1
___

72
28
___

___

___

9
1
___

88
12
___

8
3
___

75
25
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

21
14

100

1
1

100

9
6

100

6
3

100

-

-

5
4

100

-

-

10
8

100

10
6

100

1 -----------------------------------2 -----------------------------------3 -----------------------------------4-9 --------------------------------10-19 -----------------------------20-49 -----------------------------50-99 -----------------------------Meer dan 100 -------------------Weet niet --------------------------

80
42
14
38
11
8
3
2
___

41
21
7
19
6
4
1
1
___

5
8
7
10
0
1
0
___

14*
26
21*
32
1
4
1
___

54
12
2
9
3
1
1
___

67*
15
2*
11*
4
1*
1
___

18
9
3
6
2
___

47
25
7
16
5
-*
___

2
1
1
___

45
27
28
___

8
3
13
4
6
1
2
___

-*
20
8
35*
11
16*
3
5
___

38
62
-*
-*
-*
-*
___

17
23
7
20
8
6
3
2
___

20*
27
8
23
9
8
3
2
___

61
17
7
18
3
2
___

56*
16
6
17
3
1
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 80: U bent dus na 1 januari
2005 verplaatst naar uw huidige
locatie. Bent u verplaatst vanuit
een locatie in uw huidige gemeente of vanuit een andere
gemeente?
__________________________

Vr. 90_1: Hoeveel arbeidsplaatsen (in hele banen) heeft uw vestiging op dit moment, inclusief
uzelf?
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

2
4
___
6
6

Tabel 4

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 100: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005 één of
meer bouwvergunningen
aangevraagd?
_________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

18
177
2
___

9
90
1
___

7
24
1
___

21*
76*
3
___

2
77
2
___

3*
95*
2
___

3
35
___-

7
93
___-

0
3
___-

14
86
___-

5
31
___-

15
85
___-

6
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

12
176
9
___

6
89
5
___

1
29
3
___

3
89
8
___

80
1
___

-*
99*
1
___

3
34
1
___

7
90
3
___

3
___-

100
___-

9
26
2
___

23*
71*
6
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

34
163
___-

17
83
___-

12
20
___-

37*
63*
___-

12
69
___-

14
86
___-

3
35
___-

7
93
___-

3
0
___-

86
14
___-

3
33
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

57
140
___-

29
71
___-

14
18
___-

43
57
___-

11
70
___-

13*
87*
___-

11
27
___-

30
70
___-

2
2
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-*
100*
___-

18
66
2
___

21*
77*
3
___

108
___-

-*
100*
___-

100

86
103

100

108
92

100

-*
62
38
___

12
68
6
___

14*
79*
6
___

108
___-

-*
100*
___-*

6
6

100

86
103

100

108
92

100

9
91
___-

1
5
___-

16
84
___-

34
52
___-

39*
61*
___-

108
___-

-*
100*
___-

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

55
45
___-

17
20
___-

47*
53*
___-

1
4
___-

24
76
___-

57
29
___-

66*
34*
___-

108
___-

-*
100*
___-

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 110: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005 een
milieuvergunning aangevraagd?_
_________________________
4
2
___

Vr. 120: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005 één of
meer parkeervergunningen
aangevraagd?
_________________________
_

Vr. 130: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005 op een andere wijze contact gehad met de
gemeente?
___________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 5

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling na 1 januari 2005
contact gehad met de gemeente?
_________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Ja ----------------------------------Nee --------------------------------

86
108
___

44
56
___

21
11
___

65*
35*
___

22
59
___

27*
73*
___

16
22
___

42
58
___

3
___-

100
___-

22
13
___

63*
37*
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

194
195

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

36
43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0
1
0
1
0
___

14
38
14
20
14
___

0
0
___

50
50
___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

3
5

100

1
2

100

-

-

-

-

-

0 ------------------------------------

0
___

100
___

0
___

100
___

___-

___-

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

0
1
-

100

0
1
-

100

-

-

-

-

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

2
2
___

51
49
___

86
___-

100*
___-*

108
___

-*
100*
___

100

4
5

100

86
103

100

108
92

100

1
1
0
___

53
28
19
___

___

___

0
1
0
1
0
___

14
38
14
20
14
___

___-

___-

-

2
3

100

-

-

3
5

100

-

-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

0
___

100
___

___-

___-

-

-

-

-

-

-

0
1
-

100

-

-

Vr. 150_1:Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van
de bouw- en milieuvergunning in
totaal heeft geduurd, vanaf het
moment van indiening van aanvragen voor beide vergunningen
tot het besluit over de aanvraag
van beide vergunningen?
(Weken) (Gemiddelde)
__________________________
_
08
14
17
26
99

Vr. 150_2:Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van
de bouw- en milieuvergunning in
totaal heeft geduurd, vanaf het
moment van indiening van aanvragen voor beide vergunningen
tot het besluit over de aanvraag
van beide vergunningen?
(Dagen)
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 6

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs
Vr. 160: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de tijdsduur van indiening van de aanvragen tot het
besluit over de aanvragen? ------

5.6

3

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

6.0

1

-

-

-

-

-

-

5.3

2

-

-

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

5.6

3

Nee
______________
_
gem
abs

-

-

Vr. 170: Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten
herzien of opnieuw ingediend?
__________________________
Nee, alles in één keer ingediend

1

40

0

50

-

-

-

-

-

-

1

35

-

-

1

40

-

-

Aanvraag nogmaals herzien ----

0

16

0

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

16

-

-

1
___

44
___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
___

65
___

___

___

1
___

44
___

___

___

Herwogen aantal ------------------

3

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

3

100

-

-

Totaal ondervraagden ------------

4

Aanvraag geheel opnieuw
ingediend --------------------------

2

-

-

-

2

-

4

-

Vr. 180: Vindt u de leges die u
moest betalen voor de
vergunning:
_________________________
Te hoog ----------------------------

3

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

3

100

-

Niet te hoog -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weet niet\geen antwoord --------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal ------------------

3

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

3

100

-

-

Totaal ondervraagden ------------

5

2

-

-

-

3

-

5

-

-

Vr. 190_1:Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is geweest met werkzaamheden voor
het verkrijgen van de
vergunningen? (Uren)
__________________________
_
004 ----------------------------------

2

52

0

50

-

-

-

-

-

-

1

53

-

-

2

52

-

-

040 ----------------------------------

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

1

28

-

-

1

20

-

-

099 ----------------------------------

1
___

28
___

0
___

50
___

___

___

___

___

___

___

0
___

19
___

___

___

1
___

28
___

___

___

Herwogen aantal ------------------

3

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

3

100

-

-

Totaal ondervraagden ------------

5

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

2

-

-

-

3

-

5

-

Tabel 7

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 190_2:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
geweest met werkzaamheden
voor het verkrijgen van de
vergunningen? (Minuten)
_________________________
_
00 ----------------------------------

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

0
___

100
___
100

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

0
___

100
___

0

100

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0
___

100
___

___

___

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

-

-

Herwogen aantal -----------------

0

Totaal ondervraagden -----------

1

1

-

-

-

-

-

1

-

Gemiddelde -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vr. 200: Kunt u een rapportcijfer geven voor deze tijdsinzet?

5.1

3

5.0

1

-

-

-

-

-

-

5.1

2

-

-

5.1

3

-

-

Vr. 200: Kunt u een rapportcijfer
geven voor deze tijdsinzet?
__________________________
_
1 ------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 ------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 ------------------------------------

0

14

0

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

14

-

-

4 ------------------------------------

0

14

-

-

-

-

-

-

-

-

0

19

-

-

0

14

-

-

5 ------------------------------------

1

38

-

-

-

-

-

-

-

-

1

53

-

-

1

38

-

-

6 ------------------------------------

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

1

28

-

-

1

20

-

-

7 ------------------------------------

0

14

0

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

14

-

-

8 ------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 ------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 ----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet --------------------------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

100

1

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

3

100

-

-

Herwogen aantal -----------------

3

Totaal ondervraagden -----------

5

2

-

-

-

3

-

5

-

Gemiddelde -----------------------

5.1

5.0

-

-

-

5.1

-

5.1

-

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 8

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs

%

abs

%

abs

%

Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-

-

-

-

-

-

-

2

18

-

-

100

-

-

-

-

-

-

2

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

abs

%

abs

%

abs

%

06 ----------------------------------

2

18

1

15

1

76

-

07 ----------------------------------

2

12

-

-

-

-

2

08 ----------------------------------

1

12

1

25

-

-

-

12 ----------------------------------

1

7

1

15

-

-

Vr. 210_1:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de bouwvergunning in totaal geduurd, vanaf
het moment van indiening van
aanvraag tot het besluit over de
aanvraag? (Weken)
__________________________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________

abs

%

14 ----------------------------------

2

15

-

-

-

-

-

-

-

-

2

63

-

-

2

15

-

20 ----------------------------------

1

10

1

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

-

-

22 ----------------------------------

0

4

-

-

-

-

-

-

0

100

-

-

-

-

0

4

-

-

23 ----------------------------------

0

4

-

-

0

24

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

-

-

99 ----------------------------------

2
___

19
___

1
___

23
___

___

___

___

___

___

___

1
___

37
___

___

___

2
___

19
___

___

___

Herwogen aantal -----------------

13

100

6

100

2

100

2

100

0

100

3

100

-

-

13

100

-

-

Totaal ondervraagden -----------

14

7

2

1

1

3

-

14

-

Vr. 210_2:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de bouwvergunning in totaal geduurd, vanaf
het moment van indiening van
aanvraag tot het besluit over de
aanvraag? (Dagen)
__________________________
0 ------------------------------------

1
___

100
___
100

1
___

100
___

1

100

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
___

100
___

___

___

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

-

-

Herwogen aantal -----------------

1

Totaal ondervraagden -----------

1

1

-

-

-

-

-

1

-

Gemiddelde -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vr. 220: Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van
indiening van de aanvraag tot
het besluit over de aanvraag? --

3.5

10

2.3

5

6.3

2

6.0

2

6.0

0

1.0

2

-

-

3.5

10

-

-

Tabel 9

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

6
2

55
19

2
1

48
32

1
0

76
24

2
-

100
-

0
-

100
-

-

-

-

-

6
2

55
19

-

-

3
___

27
___

1
___

19
___

___

___

___

___

___

___

2
___

100
___

___

___

3
___

27
___

___

___

10
10

100

5
5

100

2
2

100

2
1

100

0
1

100

2
1

100

-

-

10
10

100

-

-

Te hoog --------------------------Niet te hoog ---------------------Weet niet\geen antwoord -------

9
1
2
___

71
10
19
___

4
1
1
___

70
15
16
___

2
___

100
___

2
___

100
___

0
___

100
___

3
0
___

85
15
___

___

___

9
1
2
___

71
10
19
___

___

___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

13
14

100

6
7

100

2
2

100

2
1

100

0
1

100

3
3

100

-

-

13
14

100

-

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
1
1
4
1
1
3
___

12
12
7
30
5
10
24
___

1
1
1
3
___

15
25
15
45
___

1
0
___

76
24
___

2
___

100
___

0
___

100
___

2
1
0
___

63
22
15
___

___

___

2
1
1
4
1
1
3
___

12
12
7
30
5
10
24
___

___

___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

13
14

100

6
7

100

2
2

100

2
1

100

0
1

100

3
3

100

-

-

13
14

100

-

-

Vr. 230: Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten
herzien of opnieuw ingediend?
__________________________
Nee, alles in één keer ingediend
Aanvraag nogmaals herzien --Aanvraag geheel opnieuw
ingediend ------------------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Vr. 240: Wat vindt u van de
hoogte van de leges die u moet
betalen voor de bouwvergunning
....
__________________________

Vr. 250_1:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het verkrijgen van de bouwvergunning?
(Uren)
___________________________
002
004
008
020
024
030
099

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 10

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 250_2:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het verkrijgen van de bouwvergunning?
(Minuten)
___________________________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

00 ----------------------------------

1

37

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

37

-

-

30 ----------------------------------

2

63

-

-

-

-

2

100

-

-

-

-

-

-

2

63

-

-

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

2

100

1

100

-

-

2

100

-

-

-

-

-

-

2

100

-

-

Totaal ondervraagden -----------

2

1

-

1

-

-

-

2

-

Gemiddelde -----------------------

18.9

-

-

30.0

-

-

-

18.9

-

Vr. 260: Kunt u uw oordeel over de voor de vergunningaanvraag benodigde tijdsinzet van
uw eigen bedrijf uitdrukken in
een rapportcijfer? ----------------

5.5

10

5.6

3

6.8

2

6.0

2

4.0

0

4.5

3

-

-

5.5

10

-

-

Tabel 11

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 270_1:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de milieuvergunning in totaal geduurd, vanaf
het moment van indiening van
aanvraag tot het besluit over de
aanvraag? (Weken)
__________________________
03
04
08
12
13
99

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
1
0
2
1
3
___

11
14
5
25
8
37
___

___-

___-

___-

___-

0
2
___-

17
83
___-

___-

___-

1
1
1
3
___

16
20
11
52
___

___-

___-

1
1
0
2
1
3
___

11
14
5
25
8
37
___

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

9
8

100

-

-

-

-

3
2

100

-

-

6
6

100

-

-

9
8

100

-

-

0 ------------------------------------

3
___

100
___

___-

___-

___-

___-

3
___

100
___

___-

___-

___-

___-

___-

___-

3
___

100
___

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

3
2
-

100

-

-

-

-

3
2
-

100

-

-

-

-

-

-

3
2
-

100

-

-

Vr. 280: Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van
indiening van de aanvraag tot
het besluit over de aanvraag? --

6.8

6

-

-

-

-

6.0

3

-

-

7.5

3

-

-

6.8

6

-

-

Vr. 270_2:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de milieuvergunning in totaal geduurd, vanaf
het moment van indiening van
aanvraag tot het besluit over de
aanvraag? (Dagen)
__________________________

Vr. 290: Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten
herzien of opnieuw ingediend?
__________________________
Nee, alles in één keer ingediend
Aanvraag nogmaals herzien --Aanvraag geheel opnieuw
ingediend -------------------------

5
1

88
12

-

-

-

-

3
-

100
-

-

-

2
1

77
23

-

-

5
1

88
12

-

-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

6
5

100

-

-

-

-

3
2

100

-

-

3
3

100

-

-

6
5

100

-

-

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 12

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 300_1:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het verkrijgen van de
milieuvergunning? (Uren)
___________________________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

000 ---------------------------------

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

-

-

1

11

-

-

001 ---------------------------------

0

5

-

-

-

-

0

17

-

-

-

-

-

-

0

5

-

-

004 ---------------------------------

2

25

-

-

-

-

2

83

-

-

-

-

-

-

2

25

-

-

006 ---------------------------------

2

22

-

-

-

-

-

-

-

-

2

31

-

-

2

22

-

-

008 ---------------------------------

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

1

8

-

-

012 ---------------------------------

1

14

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20

-

-

1

14

-

-

024 ---------------------------------

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

-

-

1

8

-

-

040 ---------------------------------

1
___

8
___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
___

11
___

___

___

1
___

8
___

___

___

Herwogen aantal -----------------

9

100

-

-

-

-

3

100

-

-

6

100

-

-

9

100

-

-

Totaal ondervraagden -----------

8

-

-

2

-

6

-

8

-

Vr. 300_2:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het verkrijgen van de
milieuvergunning? (Minuten)
___________________________
00 ----------------------------------

3
___

100
___

___

___

___

___

3
___

100
___

___

___

___

___

___

___

3
___

100
___

___

___

Herwogen aantal -----------------

3

100

-

-

-

-

3

100

-

-

-

-

-

-

3

100

-

-

Totaal ondervraagden -----------

2

-

-

2

-

-

-

2

-

Gemiddelde -----------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 13

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
_______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling na
1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
_
Ja
_______________
gem
abs

Nee
_______________
gem
abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

7.0

9

-

-

-

-

6.3

3

-

-

7.2

6

-

-

7.0

9

-

-

00 ---------------------------------

16

48

8

69

5

41

-

-

1

47

1

39

0

50

16

48

-

-

01 ---------------------------------

3

8

0

4

1

13

1

32

-

-

-

-

-

-

3

8

-

-

02 ---------------------------------

3

10

0

4

2

15

-

-

-

-

1

29

-

-

3

10

-

-

04 ---------------------------------

3

9

0

4

-

-

2

68

-

-

1

19

-

-

3

9

-

-

15 ---------------------------------

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0

13

-

-

0

1

-

-

78 ---------------------------------

1

4

-

-

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

99 ---------------------------------

7
___

20
___

2
___

19
___

2
___

20
___

___

___

2
___

53
___

___

0
___

50
___

7
___

20
___

___

___

Herwogen aantal ----------------

34

100

12

100

12

100

3

100

3

100

3

1

100

34

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------

41

Vr. 310: Kunt u uw oordeel
over de voor de vergunningaanvraag benodigde tijdsinzet
van uw eigen bedrijf uitdrukken in een rapportcijfer? -----Vr. 320_1:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de parkeervergunning in totaal geduurd,
vanaf het moment van indiening
van aanvraag tot het besluit over
de aanvraag? (Weken)
__________________________

18

11

2

3

-*
___
100

5

2

41

-

Vr. 320_2:Hoeveel weken heeft
het afhandelen van de parkeervergunning in totaal geduurd,
vanaf het moment van indiening
van aanvraag tot het besluit over
de aanvraag? (Dagen)
__________________________
0 -----------------------------------

8

42

1

16*

4

82*

1

100

0

35

1

43

-

-

8

42

-

-

1 -----------------------------------

10

53

7

79*

1

18*

-

-

1

65

1

57

-

-

10

53

-

-

2 -----------------------------------

0

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

0

2

-

-

6 -----------------------------------

0
___

2
___

0
___

5
___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0
___

2
___

___

___

100

9

100

5

100

1

100

1

100

2

100

0

100

19

100

-

-

Herwogen aantal ----------------

19

Totaal ondervraagden ----------

24

12

5

1

2

3

1

24

-

Gemiddelde ---------------------

0.7

1.1

0.2

-

0.7

0.6

2.0

0.7

-

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 14

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
_______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling na
1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
_
Ja
_______________
gem
abs

Nee
_______________
gem
abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

gem

abs

7.4

23

8.4

8

6.1

7

6.3

3

10.0

1

7.2

3

8.0

0

7.4

23

-

-

Te hoog --------------------------

20

59

9

73

4

35

3

100

2

69

1

39

1

100

20

59

-

-

Niet te hoog ---------------------

11

34

2

19

6

52

-

-

1

31

2

61

-

-

11

34

-

-

Weet niet\geen antwoord ------

2
___

7
___

1
___

8
___

2
___

13
___

___

___

___

___

___

___

___

___

2
___

7
___

___

___

Herwogen aantal ----------------

34

100

12

100

12

100

3

100

3

100

3

100

1

100

34

100

-

-

Totaal ondervraagden ----------

41

Vr. 330: Kunt u een rapportcijfer geven voor de tijdsduur van
indiening van de aanvraag tot
het besluit over de aanvraag? Vr. 340: Wat vindt u van de
hoogte van de leges die u moet
betalen voor de
parkeervergunning?
________________________
_

18

11

2

3

5

2

41

-

Vr. 350_1:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het
verkrijgen van de
parkeervergunning? (Uren) _
_________________________
-*

000 --------------------------------

12

34

6

54

3

24

-

-

1

47

-

001 --------------------------------

6

18

0

4

3

28

1

32

-

-

1

002 --------------------------------

6

18

3

23

1

13

2

68

-

-

-

003 --------------------------------

2

7

-

-

2

15

-

-

-

-

1

19

004 --------------------------------

1

4

1

7

-

-

-

-

-

-

0

099 --------------------------------

6
___

19
___

1
___

12
___

2
___

20
___

___

___

2
___

53
___

Herwogen aantal ----------------

34

100

12

100

12

100

3

100

3

100

Totaal ondervraagden ----------

41

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

18

11

2

3

1

100

12

34

-

-

-

-

6

18

-

-

-

-

6

18

-

-

-

-

2

7

-

-

13

-

-

1

4

-

-

1
___

29
___

___

___

6
___

19
___

___

___

3

100

1

100

34

100

-

-

5

39
-*

2

41

-

Tabel 15

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 350_2:Kunt u inschatten
hoeveel uren uw bedrijf bezig is
met werkzaamheden voor het verkrijgen van de
parkeervergunning? (Minuten)
___________________________
00
01
05
10
15
30

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
1
2
3
1
5
___

18
6
13
22
9
31
___

2
1
2
2
1
1
___

22
11
24
21
11
11*
___

1
0
1
___

45
14
41
___

1
___-

100
___-

1
___

100
___

___-

___-

1
___

100
___

3
1
2
3
1
5
___

18
6
13
22
9
31
___

___-

___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

15
20
13.6

100

8
11
8.5

100

3
4
18.9

100

1
1
-

100

1
2
30.0

100

-

-

1
2
30.0

100

15
20
13.6

100

-

-

Vr. 360: Kunt u uw oordeel over uw eigen tijdsinzet inzake
de aangevraagde parkeervergunning uitdrukken in een
rapportcijfer? ---------------------

7.0

27

7.2

11

7.0

9

5.3

3

8.7

1

7.3

2

7.0

1

7.0

27

-

-

Vr. 370: Kunt u een rapportcijfer geven voor de totale omvang
van de jaarlijks terugkomende
lokale lasten, namelijk de onroerende- zaakbelasting, rioolrechten en overige jaarlijks terugkomende lokale lasten, in relatie tot de diensten die de
gemeente u hiervoor verleent? -

5.8

165

5.4

25

6.1

65

5.7

33

6.3

3

5.6

32

6.0

6

5.5

78

6.0

84

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\geen antwoord -------

60
106
31
___

30
54
16
___

12
15
5
___

37
47
15
___

25
42
13
___

31
53
16
___

14
17
7
___

37
44
19
___

2
1
___

59
41
___

9
27
1
___

24
73*
4*
___

3
3
___

-*
47
53
___

28
45
13
___

33
52
15
___

32
60
16
___

30
55
15
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 380: Weet u hoeveel u ongeveer betaalt aan onroerendezaakbelasting aan de gemeente
per jaar?
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

6
6

Tabel 16

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs
Vr. 390: Ik wil u nu een aantal
vragen voorleggen over de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening. Kunt u, om te
beginnen een algemeen rapportcijfer geven over de dienstverlening van uw gemeente aan
ondernemers\instellingen? ------

6.0

164

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

5.3*

28

6.5*

61

5.7

33

6.4

3

5.8

33

5.5

6

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

Nee
______________
_
gem
abs

5.6*

77

6.3*

83

Vr. 390: Ik wil u nu een aantal
vragen voorleggen over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Kunt u, om te beginnen
een algemeen rapportcijfer geven
over de dienstverlening van uw
gemeente aan
ondernemers\instellingen?
___________________________
1 -------------------------------------

5

3

2

7

-

-*

1

3

-

-

2

5

-

-*

4

5

1

1

2 -------------------------------------

3

1

2

5

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

2

2

1

1

3 -------------------------------------

2

1

-

-

0

1

1

3

-

-

1

2

-

-

1

1

1

1

4 -------------------------------------

9

4

2

7

1

1*

2

6

-

-

2

5

2

31

6

7

3

2

7*

-*

5 -------------------------------------

27

14

6

19

6

10

26

-

-

5

13

-

16

18

11

10

6 -------------------------------------

50

25

9

27

19

24

4

10*

2

59

13

35

4

61

22

26

24

22

7 -------------------------------------

52

27

5

15

27

34

9

23

1

41

9

26

0

8

22

26

30

28

8 -------------------------------------

16

8

2

7

7

9

5

13

-

-

1

4

-

-*

4

4

12

11
-

9 -------------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 -----------------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet ---------------------------

33
___

17
___

4
___

12
___

20
___

24
___

5
___

14
___

___

___

4
___

10
___

___

9
___

10
___

24
___

22*
___

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

86

100

108

100

-*
___

Herwogen aantal ------------------

197

Totaal ondervraagden ------------

197

45

69

29

4

44

6

103

92

Gemiddelde ------------------------

6.0

5.3

6.5

5.7

6.4

5.8

5.5

5.6

6.3

Vr. 400_1: Rapportcijfer voor de
interne afstemming van de gemeente tussen afdelingen bij
vergunningaanvraag -------------

5.2

39

5.7

10

4.7

10

4.7

7

7.3

1

5.1

9

7.0

100

0

5.2

39

-

-

-

Tabel 17

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

Nee
______________
_
gem
abs

Vr. 400_2: Rapportcijfer voor de
communicatie met het bedrijf\instelling bij
vergunningaanvraag -------------

5.4

43

5.6

14

5.4

9

5.0

8

7.7

1

5.1

10

6.5

1

5.4

43

-

Vr. 400_3: Rapportcijfer voor de
vindbaarheid van het juiste
loket\de juiste persoon -----------

6.8

160

6.6

29

6.9

71

6.7

30

8.3

2

6.8

25

5.1

4

6.5*

75

7.0*

85

Vr. 400_4: Rapportcijfer voor de
openingstijden van het
bedrijfsloket -----------------------

6.3

116

6.3

22

6.9*

48

5.4

19

6.5

2

5.9

22

6.1

4

6.0

56

6.6

59

Vr. 400_5: Rapportcijfer voor de
telefonische bereikbaarheid van
de juiste personen ----------------

6.1

154

5.7

29

6.3

62

5.7

26

7.7

3

6.3

31

4.7

4

6.0

76

6.2

76

Vr. 400_6: Rapportcijfer voor de
mate waarin afspraken worden
nagekomen ------------------------

6.3

126

6.1

26

6.7*

48

5.9

21

7.6

2

6.0

26

4.3

3

6.1

67

6.4

59

Vr. 400_7: Rapportcijfer voor de
mogelijkheden om klachten te
uiten over de gemeentelijke
dienstverlening --------------------

6.0

117

5.7

22

6.5*

46

5.4

22

7.0

1

5.9

23

5.0

3

5.9

58

6.2

59

Vr. 400_8: Rapportcijfer voor de
duidelijkheid van de
gemeentelijke organisatie -------

6.2

159

5.8

27

6.6*

69

5.7

27

6.9

3

5.9

30

5.3

4

5.8*

77

6.5*

82

Vr. 400_9: Rapportcijfer voor de
duidelijkheid van het gemeentelijk beleid en regelgeving -------

5.9

166

5.7

28

6.3*

71

5.2*

29

6.7

3

5.9

31

5.1

4

5.6*

78

6.2*

87

-

Tabel 18

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

Nee
______________
_
gem
abs

Vr. 400_10: Rapportcijfer voor
de informatie over gemeentelijk
beleid en regelgeving richting
bedrijven\instellingen ------------

5.8

168

5.5

29

6.3*

70

5.1*

31

6.5

3

5.8

31

4.8

4

5.7

78

5.9

89

Vr. 400_11: Rapportcijfer voor
de mogelijkheden om met
ambtenaren in contact te komen

6.1

142

5.7

24

6.2

57

5.8

25

7.7

3

6.2

30

6.7

3

6.1

72

6.1

70

Vr. 400_12: Rapportcijfer voor
de mogelijkheden om met
bestuurders in contact te komen

6.0

120

5.5

21

6.4*

51

5.6

19

6.7

3

5.6

22

6.6

3

5.8

57

6.1

63

Vr. 400_13: Rapportcijfer voor
het kennisniveau van de
ambtenaren ------------------------

5.9

136

5.5

23

6.0

57

5.7

21

7.5

2

6.2

30

5.0

3

5.8

69

6.0

67

Vr. 400_14: Rapportcijfer voor
het inlevingsvermogen van bestuurders in problematiek
bedrijven\instellingen ------------

5.2

134

4.6*

23

5.7*

55

4.7

21

6.3

3

5.2

28

3.4

3

4.8*

68

5.6*

66

Vr. 400_15: Rapportcijfer voor
de snelheid waarmee vragen\verzoeken worden beantwoord -----

5.2

145

4.6*

26

5.5

58

5.2

26

5.8

3

5.3

29

4.0

3

5.1

75

5.4

70

Vr. 400_16: Rapportcijfer voor
de mate waarin er aandacht
wordt besteed aan het verbeteren
van het ondernemingsklimaat in
uw gemeente ----------------------

5.7

149

4.6*

28

6.3*

59

5.3

26

5.8

3

5.8

29

5.7

3

5.2*

68

6.0*

80

Tabel 19

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

Nee
______________
_
gem
abs

Vr. 410:Kunt u een rapportcijfer
geven voor de parkeermogelijkheden in de directe nabijheid
van uw bedrijfspand, waarbij
een 1 aangeeft dat u er zeer ontevreden over bent en een 10 dat u
er zeer tevreden over bent. ------

6.0

191

4.8*

32

6.2

79

6.4

34

6.8

3

5.8

36

7.4

6

5.5*

86

6.3*

101

Vr. 420: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de bereikbaarheid
van uw bedrijfspand per auto? -

6.8

191

6.0*

32

6.9

79

6.7

35

5.9

3

7.4*

37

7.0

5

6.7

85

6.9

103

Vr. 430: Kunt u een rapportcijfer
geven voor de bereikbaarheid
van uw bedrijfspand met het
openbaar vervoer? ----------------

6.5

190

6.5

31

6.6

78

6.5

36

6.4

3

6.3

35

7.4

6

6.3

83

6.7

104

Vr. 440_1: Rapportcijfer voor de
bewegwijzering -------------------

6.7

188

6.7

32

6.6

76

6.6

36

4.5

2

7.1*

37

5.6

6

6.4*

83

6.9

102

Vr. 440_2: Rapportcijfer voor de
ontsluiting -------------------------

6.4

193

6.0

32

6.5

81

6.4

35

5.8

3

6.6

36

7.1

6

6.2

86

6.6

103

Vr. 440_3: Rapportcijfer voor de
beschikbaarheid van geschikte
bedrijfslocatie ---------------------

6.4

176

6.0

26

6.6*

73

6.0

34

6.0

3

6.4

35

7.0*

5

6.1

75

6.6

97

Vr. 440_4: Rapportcijfer voor de
staat van de openbare ruimte
(weg, groenvoorziening, trottoir)

6.7

196

6.7

32

6.8

81

6.5

36

7.5

3

6.4

37

7.3

6

6.5

86

6.8

106

Vr. 440_5: Rapportcijfer voor de
veiligheid --------------------------

6.6

195

6.5

32

6.8

81

6.3

36

7.1

3

6.6

36

7.1

6

6.4*

85

6.8*

106

Tabel 20

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 450: Hebt u op dit moment
voldoende ruimte voor uw
bedrijf?
________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Ja -----------------------------------

156

79

22

70

67

83

32

85

2

72

28

76

4

76

64

75

89

82

Nee --------------------------------

41
___

21
___

10
___

30
___

14
___

17
___

6
___

15
___

1
___

28
___

9
___

24
___

1
___

24
___

22
___

25
___

19
___

18
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

Vr. 475_1: Rapportcijfer voor
het promotie\acquisitiebeleid
gericht op bedrijven en
instellingen -----------------------

5.8

133

5.2*

24

6.2*

61

5.4

19

5.2

2

6.0

24

4.4

3

5.6

61

6.0

72

Vr. 475_2: Rapportcijfer voor
het beleid voor ontwikkeling en
herstructurering van
bedrijfslocaties -------------------

6.0

161

5.2*

27

6.6*

62

5.5

33

5.7

2

6.1

31

6.1

6

5.7*

76

6.3*

82

Vr. 475_3: Rapportcijfer voor
het startersbeleid -----------------

5.9

115

5.3

20

6.5*

47

5.1*

20

5.0

0

5.9

22

5.2

5

5.2*

45

6.3*

66

Vr. 475_4: Rapportcijfer voor
het toeristisch beleid ------------

5.8

166

4.4*

28

6.1*

71

5.8

33

5.2

3

6.2

27

4.3

4

5.5

73

6.0

91

Vr. 475_5: Rapportcijfer voor
het arbeidsmarktbeleid ---------

6.4

127

6.0

21

6.6

58

6.0

18

5.5

2

6.6

25

6.1

4

6.2*

58

6.6*

69

Vr. 475_6: Rapportcijfer voor
de samenwerking met andere
gemeenten ------------------------

6.4

130

5.6*

21

6.8*

57

6.2

21

6.5

2

6.6

23

5.4

6

6.0*

56

6.8*

72

Vr. 475_7: Rapportcijfer voor
de sluitingstijden van de horeca

6.9

169

6.4

27

7.2

75

7.2

32

6.5

3

6.6

27

5.5

6

6.8

72

7.0

94

45

69

29

4

44

6

103

92

Tabel 21

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden _
______________
gem
abs

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie _
In een woonwijk_
terreinlocatie _
Aan het strand _
Heen
Elders
______________
______________
______________
______________
______________
_
______________
_
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs
gem
abs

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
______________
_
gem
abs

Nee
______________
_
gem
abs

Vr. 475_8: Rapportcijfer voor de
koopzondagen van de
detailhandel -----------------------

6.4

149

6.4

22

6.4

69

6.5

32

4.0

0

6.2

23

6.3

4

6.4

64

6.4

82

Vr. 475_9: Rapportcijfer voor
het beleid voor stimulering\ondersteuning van de allochtone
ondernemers -----------------------

5.9

2

-

-

-

-

6.0

1

-

-

5.8

1

-

-

5.6

2

7.0

0

Ja ------------------------------------

26

13

4

13

4

14

0

14

11

15

19

83

27

85

72

31

82

3

86

26

30*
70

1

164

5*
89

5

Nee ----------------------------------

5

85

67

22*
78

93

Weet niet\geen antwoord --------

7
___

4
___

0
___

1
___

5
___

6
___

1
___

4
___

___

___

___

-*
___

___

-*
___

0
___

1
___

7
___

6
___

Herwogen aantal ------------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden ------------

197

Vr. 480: Ervaart u problemen bij
het invullen van bepaalde functies
binnen
uw organisatie?
___________________________

45

69

29

4

44

6

100

6

103

8

7*
87

92

Vr. 490: Bij welke functies ervaart u dan dat het aanbod, kwantitatief en\of kwalitatief,
onvoldoende is? Is dat ....
___________________________
uitvoerend of technisch ----------

15

59

0

77

3

64

0

100

8

70

-

-

13

68

3

3

10

-

11*
-

3

financieel of administratief -----

1

35

1

16

-

-

0

4

-

-

2

12

0

6

verkoop ----------------------------

6

22

2

53

1

23

-

-

-

2

22

-

-

4

23

1

18

IT\automatisering -----------------

1

4

-

-

0

12

0

-*
9

leidinggevend, management ----

5

20

0

11

0

12

0

9

37

-

-

-

-

-

-

0

3

0

6

0

100

3

23

1

100

2

11

3

43
9

overige 1 ---------------------------

3

13

2

36

-

36

-

-

-

-

3

15

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-*
-

-

-

-*
-

2

overige 2 ---------------------------

-

-

-

-

-

-

overige 3 ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weet niet\geen antwoord --------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Totaal antwoorden ----------------

33

128

5

111

6

158

7

133

1

200

13

120

1

100

24

132

9

118

Herwogen aantal ------------------

26

100

4

100

4

100

5

100

0

100

11

100

1

100

19

100

8

100

Totaal ondervraagden ------------

36

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

7

7

5

1

15

1

25

11

Tabel 22

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 500: Vindt u het aanbod van
woningen in de duurdere segmenten van de woningmarkt in
uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
__________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(5) Zeer goed --------------------(4) Goed -------------------------(3) Niet goed\niet slecht -------(2) Slecht ------------------------(1) Zeer slecht -------------------Weet niet\geen antwoord -------

8
129
32
10
4
13
___

4
66
16
5
2
7
___

1
20
4
3
4
___

3
64
12
10
12
___

2
60
14
1
3
___

3
74
17
2
4
___

3
20
5
3
3
3
___

8
53
13
9
8
9
___

2
0
0
___-

72
14
14
___-

2
21
8
2
1
3
___

5
58
22
5
2
9
___

5
1
___-

-*
85
15
-*
___-*

5
54
12
5
4
6
___

6
63
14
6
4
7
___

3
72
20
5
7
___

3
67
19
5
7
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

197
197
3.7

100

32
45
3.7

100

81
69
3.8

100

38
29
3.5

100

3
4
3.6

100

37
44
3.6

100

6
6
3.8

100

86
103
3.6

100

108
92
3.7

100

(Zeer) goed ----------------------Niet goed\niet slecht -----------(Zeer) slecht ---------------------Weet niet\geen antwoord -------

137
32
14
13
___

70
16
7
7
___

21
4
3
4
___

66
12
10
12
___

62
14
1
3
___

77
17
2*
4
___

23
5
6
3
___

61
13
17
9
___

2
0
0
___-

72
14
14
___-

23
8
2
3
___

63
22
7
9
___

5
1
___-

85
15
-*
___-*

58
12
9
6
___

68
14
10
7
___

75
20
5
7
___

70
19
5
7
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

197
197
1.5

100

32
45
1.7

100

81
69
1.3

100

38
29
1.7

100

3
4
1.4

100

37
44
1.6

100

6
6
1.2

100

86
103
1.6

100

108
92
1.5

100

(5) Zeer goed --------------------(4) Goed -------------------------(3) Niet goed\niet slecht -------(2) Slecht ------------------------(1) Zeer slecht -------------------Weet niet\geen antwoord -------

1
98
48
31
8
11
___

1
50
24
16
4
5
___

0
16
4
7
2
2
___

1
51
13*
21
7
7
___

1
44
24
10
1
2
___

1
54
29
12
1
2
___

18
9
6
3
1
___

47
24
16
9
4
___

2
1
___-

73
27
___-

15
8
7
1
6
___

41
21
20
3
15
___

2
3
1
___-

38
46
15
-*
___-*

47
15
16
2
5
___

55
18
19
3
6
___

1
51
30
15
6
5
___

1
47
27
14
5
5
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

197
197
3.3

100

32
45
3.2

100

81
69
3.4

100

38
29
3.1

100

3
4
3.7

100

37
44
3.2

100

6
6
3.2

100

86
103
3.3

100

108
92
3.3

100

Vr. 500: Vindt u het aanbod van
woningen in de duurdere segmenten van de woningmarkt in
uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
__________________________
_

Vr. 510: Vindt u het aanbod van
reguliere eengezinswoningen in
uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 23

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
Vr. 510: Vindt u het aanbod van
reguliere eengezinswoningen in
uw gemeente en de nabij gelegen
omgeving:
__________________________
_

abs

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(Zeer) goed -----------------------

99

50

17

52

45

55

18

47

2

73

15

41

2

38

47

55

52

49

Niet goed\niet slecht ------------

48

24

4

13*

24

29

9

24

1

27

8

21

3

46

15

18

30

27

(Zeer) slecht ----------------------

39

20

9

29

11

13

10

25

-

-

9

23

1

15

18

21

20

19

Weet niet\geen antwoord -------

11
___

5
___

2
___

7
___

2
___

2
___

1
___

4
___

___

___

6
___

15
___

___

-*
___

5
___

6
___

5
___

5
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

45

69

29

4

44

6

103

92

Gemiddelde -----------------------

1.8

1.9

1.6

1.9

1.3

2.1

1.8

1.8

1.8

Vr. 520: Kunt u uw oordeel over de kwaliteit van uw gemeente als woonomgeving
uitdrukken in een rapportcijfer?

7.4

188

7.3

31

7.6

80

7.3

35

8.0

3

7.1

32

7.3

6

7.3

82

7.6

104

Vr. 530:Kunt u een rapportcijfer geven over de kwaliteit van
het aanbod van recreatieve
voorzieningen (zoals winkels,
horeca, recreatiegebieden) in
uw gemeente? --------------------

6.6

191

6.5

32

6.7

79

6.3

37

7.1

3

6.8

34

7.1

6

6.5

83

6.7

104

Vr. 540: Kunt u een rapportcijfer geven voor de kwaliteit van
het aanbod van publieke diensten (bijv. (gezondheids-)zorg,
scholen en kinderopvang, welzijnsvoorzieningen) in uw
gemeente? ------------------------

7.1

174

7.3

30

7.1

76

7.2

33

7.4

3

6.9

28

7.4

4

7.0

75

7.2

99

100

Tabel 24

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 551: Heeft uw gemeente een
ondernemersloket? Dit is een
‘fysiek’ loket om de ondernemer
te kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen die voor uw
bedrijf van belang kunnen zijn.
__________________________
Ja -----------------------------------

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

46

24

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

9

27

18

22

9

24

0

14

8

22

2

31
-*

Nee --------------------------------

17

8

6

18

6

7

1

4

1

27

3

7

-

Weet niet --------------------------

134
___

68
___

18
___

55
___

57
___

70
___

28
___

73
___

2
___

59
___

26
___

70
___

4
___

69
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

Totaal ondervraagden -----------

197

45

69

29

4

44

6

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

22

26

10

12

7

6

54
___

62
___

77
___

71
___

86

100

108

100

103

24

22

92

Vr. 552: Heeft u behoefte aan
een ondernemersloket in uw
gemeente?
_______________________
_
Zeker wel -------------------------

36

18

10

30

12

15

6

17

1

28

6

16

1

15

22

26*

14

13

Waarschijnlijk wel --------------

51

26

8

25

20

25

11

28

-

-

10

26

3

53

24

28

26

24

Waarschijnlijk niet --------------

58

29

2

25

31

12

32

2

72

14

38

2

31

22

26

34

32

Zeker niet -------------------------

47

24

12

38

21

25

9

22

-

-

6

16

-

16

19

32

29

Weet niet\geen mening ---------

4
___

2
___

___

___

2
___

3
___

0
___

1
___

___

___

1
___

3
___

___

___

2
___

2
___

2
___

2
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

7*

45

69

29

4

44

-*

6

103

92

Vr. 552: Heeft u behoefte aan
een ondernemersloket in uw
gemeente?
_______________________
_
(Zeker) wel -----------------------

88

45

18

55

33

40

17

45

1

28

16

42

4

69

46

53

40

37*

(Zeker) niet -----------------------

105

53

14

45

46

57

21

54

2

72

20

54

2

31

38

45*

66

61*

Weet niet\geen mening ---------

4
___

2
___

___

___

2
___

3
___

0
___

1
___

___

___

1
___

3
___

___

___

2
___

2
___

2
___

2
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

45

69

29

4

44

6

103

92

Tabel 25

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Gesteld aan : Vr. 552 Zeker wel Waarschijnlijk wel

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

abs

%

abs

%

abs

%

Bouwvergunning ----------------

13

15

3

15

4

Milieuvergunning ---------------

8

9

0

3

2

Parkeervergunning --------------

10

12

2

13

4

Vr. 560: Voor wat voor soort
vragen zou u zich tot het
ondernemersloket wenden?
_______________________

abs

%

13

1

6

1

11

3

%

abs

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

-

9

19

4

10

-

6

12

2

6

5

11

5

14

abs

%

abs

%

8

1

100

4

25

-

8

0

50

4

25

-

15

-

-

2

12

-

-

Informatie over aankoop van
grond ------------------------------

3

3

0

3

1

3

1

5

-

-

1

4

-

-

2

4

1

2

Subsidies --------------------------

3

4

0

3

1

3

1

5

-

-

-

-

1

22

1

2

2

6

Anders -----------------------------

65

74

15

85

23

71

14

83

0

50

8

53

4

100

33

71

30

76

Weet niet --------------------------

9
___

10
___

0
___

3
___

5
___

16
___

1
___

4
___

___

___

3
___

18
___

___

___

5
___

12
___

4
___

10
___

Totaal antwoorden --------------

112

127

22

123

40

123

22

128

2

200

21

137

5

122

61

132

49

123

Herwogen aantal -----------------

88

100

18

100

33

100

17

100

1

100

16

100

4

100

46

100

40

100

Totaal ondervraagden -----------

93

25

32

14

2

17

3

57

35

Vr. 570: Het ondernemersloket is
een fysiek loket, waar u op uw
beurt zou moeten wachten voordat u geholpen wordt. U heeft
dan wel direct contact met de gemeente. Het is ook mogelijk om
bepaalde informatie via internet
aan te bieden. Waar zou uw
voorkeur naar uitgaan?
__________________________
_
Direct contact met de gemeente

33

38

6

37

16

Informatie via internet ----------

18

21

4

20

2

Allebei goed ----------------------

36

41

8

43

14

Geen van beide ------------------

-

-

-

-

-

Weet niet\geen mening ---------

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

88

100

18

100

Totaal ondervraagden -----------

93

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

25

4

24

-

-

6

40

-

-

17

36

17

42

8

45

-

-

1

9

4

100

8

17

8

21

43

5

31

1

100

8

51

-

-

21

47

15

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

33

100

17

100

1

100

16

100

4

100

46

100

40

100

32

50
6*

14

2

17

3

57

35

Tabel 26

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Gesteld aan : Direct contact met de gemeenteAllebei goed

Vr. 580: U heeft aangegeven (onder andere) rechtstreeks met de
gemeente contact te willen hebben. Gaat uw voorkeur uit naar
één contactpersoon die de regie
voert of naar meer
contactpersonen?
__________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Een contactpersoon ------------Meer contactpersonen ---------Geen voorkeur ------------------Weet niet\geen mening ---------

56
10
3
___

81
14
5
___

11
2
1
___

74
16
9
___

27
3
1
___

88
9
3
___

5
4
1
___

51
40
9
___

1
___

100
___

13
1
___

91
9
___

___

___

27
10
1
___

71*
25*
4
___

29
0
2
___

92*
1*
6
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

69
75

100

14
21

100

31
28

100

9
9

100

1
2

100

14
15

100

-

-

38
47

100

31
28

100

Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening ---------

76
52
39
29
2
___

38
26
20
15
1
___

17
8
3
3
1
___

52
24
10
10
4
___

26
21
18
14
1
___

33
26
22
18
1
___

10
11
11
6
___

26
28
30
17
___

1
2
___

28
72
___

19
7
7
5
___

52
18
18
12
___

3
3
___

46
54
-*
-*
___

45
21
11
8
1
___

53*
24
12*
9
2
___

29
29
28
21
1
___

27*
27
26*
19
1
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

(Zeker) wel ----------------------(Zeker) niet ----------------------Weet niet\geen mening ---------

127
67
2
___

65
34
1
___

24
6
1
___

76
20*
4
___

48
32
1
___

59
40
1
___

20
17
___

54
46
___

3
___

100
___

26
11
___

70
30
___

6
___

100*
-*
___

66
19
1
___

77*
22*
2
___

58
49
1
___

54*
45*
1
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 600: Heeft u behoefte aan informatie van de gemeente over
subsidies waar u, als ondernemer
gebruik van kunt maken?
__________________________
_

Vr. 600: Heeft u behoefte aan informatie van de gemeente over
subsidies waar u, als ondernemer
gebruik van kunt maken?
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 27

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk
Gesteld aan : Vr. 600 Zeker wel Waarschijnlijk wel

Vr. 620: Hoe zou u gemeentelijke informatie over subsidies
aangeboden willen krijgen? _
_________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Brochure\folder -----------------Lokale krant ---------------------Internet ---------------------------Persoonlijk gesprek met
gemeente -------------------------Mailing\brief --------------------Anders ----------------------------Weet niet --------------------------

17
5
58

14
4
46

2
1
11

7
4
45

8
2
18

16
5
38

2
17

16
64
3
___-

13
50
3
___-

4
12
1
___-

15
51
4
___-

9
27
1
___-

18
56
3
___-

1
6
1
___-

Totaal antwoorden -------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

163
127
136

128
100

31
24
34

125
100

65
48
47

136
100

Ja ----------------------------------Nee --------------------------------

28
169
___

14
86
___

6
26
___

20
80
___

9
71
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

1 keer -----------------------------2 keer -----------------------------3 keer -----------------------------4 keer -----------------------------5 keer -----------------------------6 keer -----------------------------7 keer -----------------------------8 keer -----------------------------9 keer -----------------------------10 keer of vaker -----------------

10
9
2
1
3
1
2
___

36
32
6
3
9
5
8
___

1
1
0
1
1
1
___

21
-*
21
7
14
21
15
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

28
33

100

6
10

100

10
-*
84*

2
0

45
14

4
9

4
30
5
___-

1
___-

41
___-

3
16
___-

27
20
15

132
100

3
3
4

100
100

12
88
___

4
34
___

12
88
___

2
2
___

81
69

100

38
29

100

3
3
0
0
1
1
___

35
37
5
5
9
9
___

3
2
___

9
9

100

4
4

14
-*
33

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

2
3

38
-*
47

11
2
33

17
4
51

4
2
25

7
4
43

12
63
___-

1
___-

-*
15
___-

9
28
1
___-

14
42
2
___-

7
35
2
___-

12
60
3
___-

32
26
30

124
100

6
6
6

100
100

85
66
81

129
100

74
58
53

129
100

55
45
___

6
31
___

16
84
___

0
5
___

8
92
___

20
66
___

23*
77*
___

9
99
___

8*
92*
___

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

57
43
___

1
1
___-

51
49
___-

3
2
0
___

50
42
8
___

0
___

100
___

6
6
1
1
2
1
2
___

32
29
7
5
9
7
12
___

4
3
0
1
___-

44
40
5
10
___-

100

2
3

100

6
6

100

0
1

100

20
25

100

9
8

100

Vr. 630: Is uw bedrijf de afgelopen 12 maanden het slachtoffer
geweest van criminaliteit?
_________________________
_

Vr. 640: Hoe vaak is uw bedrijf
in de afgelopen 12 maanden dan
slachtoffer geweest?
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 28

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij?
(Question 490)
_________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak ----

6

20

1

21

1

14

2

43

-

-

1

20

-

-

5

25

1

10

(winkel)diefstal\stelen ----------

12

44

5

79*

2

24

2

34

-

-

4

63

-

-

10

50

3

30

beroving ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ----------

4

15

0

7

4

39

-

-

-

-

-

-*

-

-

2

10

2

25

brandstichting --------------------

1

3

-

-

1

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

vernieling\vandalisme (grafitti,
ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) ------------

5

17

0

7

2

23

-

-

2

100

-

-*

0

100

4

20

1

10

Fraude\oplichting ----------------

2

7

-

-

-

-

1

23

-

-

1

17

-

-

-

-

2

24

Overval ----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van
afval\straatvuil\illegale storting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig -----------------------------

2

8

-

-

2

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

25

geen\ niets\n.v.t. -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ----------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Totaal antwoorden --------------

32

114

7

115

12

133

4

100

2

100

6

100

0

100

21

105

12

136

Herwogen aantal -----------------

28

100

6

100

9

100

4

100

2

100

6

100

0

100

20

100

9

100

Totaal ondervraagden -----------

33

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

10

9

4

3

6

1

25

8

Tabel 29

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de
voorlaatste keer?
_________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak ----

2

11

1

19

-

-

-

-

-

-

1

39

-

-

2

15

-

-

(winkel)diefstal\stelen ----------

10

54

5

91*

3

57

-

-

-

-

2

61

-

-

7

53

3

55

beroving ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ----------

3

15

-

-

2

35

-

-

-

-

-

-

0

100

0

3

2

45

brandstichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti,
ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) ------------

3

18

-

-*

0

8

1

54

2

100

-

-

-

-

3

25

-

-

Fraude\oplichting ----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval ----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van
afval\straatvuil\illegale storting

1

5

-

-

-

-

1

46

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

Overig -----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\niets\n.v.t. ------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ----------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Totaal antwoorden --------------

19

103

5

109

6

100

2

100

2

100

3

100

0

100

14

103

5

100

Herwogen aantal -----------------

18

100

5

100

6

100

2

100

2

100

3

100

0

100

13

100

5

100

Totaal ondervraagden -----------

24

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

8

6

2

3

4

1

20

4

Tabel 30

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de
keer daarvoor?
_________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak ----

0

5

0

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

6

-

-

(winkel)diefstal\stelen ----------

7

75

4

81

2

83

-

-

-

-

0

100

-

-

5

70

1

100

beroving ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ----------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brandstichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti,
ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) ------------

1

10

-

-

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

1

11

-

-

Fraude\oplichting ----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval ----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie -----------------

0

5

-

-

0

17

-

-

-

-

-

-

-

-

0

6

-

-

Zie vorige vraag -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van
afval\straatvuil\illegale storting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig -----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\ niets\n.v.t. -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ----------

0
___

5
___

0
___

9
___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0
___

6
___

___

___

Totaal antwoorden --------------

9

100

5

100

3

100

-

-

1

100

0

100

-

-

8

100

1

100

Herwogen aantal -----------------

9

100

5

100

3

100

-

-

1

100

0

100

-

-

8

100

1

100

Totaal ondervraagden -----------

14

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

8

4

-

1

1

-

12

2

Tabel 31

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de
keer daar weer voor?
_________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak ----

0

6

0

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

7

-

-

(winkel)diefstal\stelen ----------

5

68

3

74

2

79

-

-

-

-

0

100

-

-

4

64

1

100

beroving ---------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bedreiging\intimidatie ----------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brandstichting --------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vernieling\vandalisme (grafitti,
ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) ------------

1

19

-

-

0

21

-

-

1

100

-

-

-

-

1

21

-

-

Fraude\oplichting ----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overval ----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geweld\agressie -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie vorige vraag -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gooien van
afval\straatvuil\illegale storting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overig -----------------------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen\ niets\n.v.t. -----------------

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

weet niet\geen mening ----------

0
___

6
___

0
___

13
___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0
___

7
___

___

___

Totaal antwoorden --------------

7

100

4

100

2

100

-

-

1

100

0

100

-

-

6

100

1

100

Herwogen aantal -----------------

7

100

4

100

2

100

-

-

1

100

0

100

-

-

6

100

1

100

Totaal ondervraagden -----------

11

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

6

3

-

1

1

-

10

1

Tabel 32

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Om wat voor een vorm van criminaliteit ging het daarbij de
keer daar weer voor?
_________________________
(poging tot)
inbraak\insluipen\snelkraak ---(winkel)diefstal\stelen ---------beroving --------------------------bedreiging\intimidatie ---------brandstichting -------------------vernieling\vandalisme (grafitti,
ramen ingooien, slopen borden,
krassen op auto, etc) -----------Fraude\oplichting ---------------Overval ---------------------------Geweld\agressie ----------------Zie vorige vraag ----------------Gooien van
afval\straatvuil\illegale storting
Overig ----------------------------geen\ niets\n.v.t. ----------------weet niet\geen mening ----------

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

4
-

71
-

3
-

85
-

2
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

66
-

1
-

100
-

1
-

14
-

-

-

-

-

-

-

1
-

100
-

-

-

-

-

1
-

16
-

-

-

0
0
___

7
7
___

0
___

15
___

___

___

___

___

___

___

0
___

100
___

___

___

0
0
___

9
9
___

___

___

6
6
9

100
100

3
3
5

100
100

2
2
2

100
100

-

-

1
1
1

100
100

0
0
1

100
100

-

-

5
5
8

100
100

1
1
1

100
100

Veilig -----------------------------Niet veilig, niet onveilig -------Onveilig --------------------------Wil niet zeggen -----------------Weet niet\geen mening ---------

162
26
9
___

82
13
5
___

27
5
1
___

83
14
3
___

71
9
1
___

88
11
2
___

27
8
3
___

70
22
8
___

2
1
___

73
27
___

31
3
3
___

84
7
9
___

4
1
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

Totaal antwoorden -------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Vr. 660: Ervaart u de omgeving
van uw bedrijf als veilig of
onveilig?
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

77
23
-*
___

65
12
9
___

76
14
10*
___

95
12
1
___

88*
11
1*
___

100

86
103

100

108
92

100

Tabel 33

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 670: Voelt uw personeel zich
in de omgeving van uw bedrijf
veilig
of onveilig?
__________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Veilig -----------------------------Niet veilig, niet onveilig -------Onveilig --------------------------Wil niet zeggen -----------------Weet niet\geen mening ---------

114
4
79
___

58
2
40
___

24
3
5
___

74*
10
16*
___

26
54
___

33*
67*
___

21
0
17
___

55
1
44
___

3
___

100
___

36
0
1
___

96*
1
2*
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

Veilig -----------------------------Niet veilig, niet onveilig -------Onveilig --------------------------Wil niet zeggen -----------------Weet niet\geen mening ---------

117
0
80
___

59
0
41
___

27
5
___

85*
15*
___

25
55
___

31*
69*
___

21
17
___

56
44
___

3
___

100
___

36
0
1
___

97*
1
2*
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

Ernstig probleem ---------------Enigszins een probleem -------Geen probleem ------------------Wil niet zeggen -----------------Weet niet --------------------------

5
46
146
1
___

2
23
74
1
___

0
13
18
___

1
41*
57*
___

1
11
68
1
___

1
13*
84*
1
___

1
7
30
___

3
18
79
___

3
___

100
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

4
2
___

62
38
___

65
3
18
___

76*
4
21*
___

47
1
59
___

44*
1
55*
___

6
6

100

86
103

100

108
92

100

4
2
___

62
38
___

68
0
17
___

79*
1
20*
___

47
60
___

44*
56*
___

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

2
11
24
___

5
29
66
___

0
1
4
___

8
15
76
___

3
34
49
___

3
40*
57*
___

2
11
93
1
___

2
11*
87*
1
___

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 680: Voelt uw personeel zich
tijdens de uitoefening van het
werk veilig of onveilig?
__________________________
_

Vr. 690: Samenvattend, is criminaliteit voor uw onderneming over het algemeen een ernstig
probleem, enigszins een
probleem of geen probleem?
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 34

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 690: Samenvattend, is criminaliteit voor uw onderneming over het algemeen een ernstig
probleem, enigszins een
probleem of geen probleem?
__________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Een probleem -------------------Geen probleem ------------------Wil niet zeggen -----------------Weet niet --------------------------

50
146
1
___

26
74
1
___

14
18
___

43*
57*
___

12
68
1
___

14*
84*
1
___

8
30
___

21
79
___

3
___

100
___

12
24
___

34
66
___

1
4
___

24
76
___

37
49
___

43*
57*
___

13
93
1
___

12*
87*
1
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 700: Kunt u een algemeen
rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat in uw
gemeente? ------------------------

6.8

186

6.3*

31

7.1*

78

6.6

33

7.3

3

6.8

35

6.8

6

6.5*

83

7.1*

99

1 -----------------------------------2 -----------------------------------3 -----------------------------------4 -----------------------------------5 -----------------------------------6 -----------------------------------7 -----------------------------------8 -----------------------------------9 -----------------------------------10 ---------------------------------weet niet --------------------------

1
3
18
36
83
39
5
11
___

0
2
9
18
42
20
3
6
___

1
1
5
9
11
3
1
1
___

3
3
15
30
34
9*
3
4
___

7
8
40
19
4
3
___

8
10*
50
24
5
4
___

5
8
14
6
5
___

13
22
36
16
-*
12
___

0
1
2
___

14
41
45
___

3
1
7
15
8
1
2
___

7
3
20
42
21
2
5
___

3
1
2
___

-*
46
23
31
-*
-*
___

1
3
11
19
35
12
2
3
___

1
4
13
23
41
14
2
3
___

7
15
47
28
4
8
___

6
14
44
26
3
8
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

197
197
6.8

100

32
45
6.3

100

81
69
7.1

100

38
29
6.6

100

3
4
7.3

100

37
44
6.8

100

6
6
6.8

100

86
103
6.5

100

108
92
7.1

100

Vr. 700: Kunt u een algemeen
rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat in uw
gemeente?
_________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 35

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 710: Welke twee onderwerpen wegen voor u het zwaarst bij
het bepalen van dit rapportcijfer
(Vr. 700) voor het ondernemingsklimaat? Ik lees u de
onderwerpen voor:
__________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Verkeersbeleid en parkeren ----

63

32

11

34

26

33

12

31

1

27

11

31

2

32

33

39

30

28

Woonklimaat ---------------------

44

22

6

18

23

28

6

17

2

45

7

19

1

15

20

23

24

23

Ruimtelijk beleid ----------------

34

17

5

14

12

14

11

30

-

-

7

19

-

13

16

20

18

Bestuurlijke organisatie
economisch beleid ---------------

33

17

8

26

10

13

4

9

0

14

8

21

2

17

20

Lokale lasten ---------------------

26

13

3

8

14

17

5

14

-

-

5

13

-

Dienstverlening en
vergunningverlening ------------

26

13

1

4*

7

8

6

17

-

-

10

28*

1

Het toerismebeleid --------------

24

12

9

29*

8

10

2

4

2

55

2

6

-

Startersbeleid ---------------------

21

10

2

6

9

11

5

13

-

-

3

8

2

Aanbod recreatieve
voorzieningen --------------------

19

10

5

15

8

10

5

14

-

-

0

1*

-

Communicatie door de
gemeente --------------------------

19

9

2

6

10

12

4

12

-

-

2

4

1

Arbeidsmarktbeleid -------------

18

9

4

12

7

9

-

-*

2

45

5

13

Bedrijvenacquisitiebeleid ------

15

8

2

5

10

12

-

-*

0

14

2

6

Aanbod publieke diensten
(zorg, welzijn, onderwijs etc.) -

14

7

2

7

7

9

3

7

-

-

2

5

-

-*
38
-*
15

5

5*

12

11*

21

20*

12

11

14

16

14

17

9

9

7

9

11

10

9

10

10

9

15

8

9

11

10

1

15

10

12

8

7

1

23

3

4

12

11

7

8

8

7

-*
38
-*

-*

Het accountmanagement -------

4

2

1

4

2

3

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

3

3

Anders I ---------------------------

21

11

3

8

5

6

8

21

-

-

5

13

0

8

7

8

14

13

Anders II --------------------------

13
___

7
___

1
___

4
___

3
___

4
___

5
___

12
___

___

___

4
___

9
___

___

-*
___

2
___

3
___

10
___

10
___

Totaal antwoorden --------------

394

200

64

200

162

200

76

200

7

200

74

200

11

200

172

200

215

200

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

45

69

29

4

44

6

103

92

Tabel 36

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Verkeersbeleid en parkeren ----

39

22

9

34

14

19

9

23

-

-

7

20

0

8

22

28

17

17

Woonklimaat ---------------------

29

16

3

13

16

22

4

11

2

100

3

9

-

-*

10

13

19

19

Lokale lasten ---------------------

16

9

2

7

10

14

1

3

-

-

3

8

-

-*

3

13

13*

Dienstverlening en
vergunningverlening ------------

14

8

1

5

5

6

3

7

-

-

5

14

1

Ruimtelijk beleid ----------------

14

8

1

5

2

2*

6

16

-

-

5

15

-

Startersbeleid ---------------------

11

6

1

3

3

4

5

13

-

-

3

8

-

Bestuurlijke organisatie
economisch beleid ---------------

10

6

2

7

3

4

1

3

-

-

2

6

2

Arbeidsmarktbeleid -------------

9

5

1

5

6

8

-

-*

-

-

1

3

1

Bedrijvenacquisitiebeleid ------

7

4

-

-*

7

9

-

-*

-

-

1

3

-

Aanbod publieke diensten
(zorg, welzijn, onderwijs etc.) -

7

4

1

5

4

6

1

4

-

-

0

1

-

Communicatie door de
gemeente --------------------------

6

3

0

2

1

2

2

6

-

-

1

3

1

Aanbod recreatieve
voorzieningen --------------------

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

0

1

Anders I ---------------------------

14

8

3

10

3

5

5

13

-

-

2

Anders II --------------------------

1
___

1
___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

180

100

26

100

74

100

37

100

2

100

Totaal ondervraagden -----------

176

Vr. 710_O1: Als eerste genoemd
__________________________

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

35

64

28

1

8

10

7

7

-*

7

9

6

6

-*

5

6

6

6

38

6

8

2

2

15

4

5

5

5

-*

1

1

7

7

-*

3

4

4

4

15

3

4

3

3

-

-

1

2

-

-

7

0

8

4

6

9

10

1
___

3
___

___

___

___

___

1
___

1
___

36

100

6

100

77

100

100

100

42

6

15

4*

88

86

Tabel 37

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 710_O2: Als tweede
genoemd
___________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Verkeersbeleid en parkeren ----

24

13

2

8

Bestuurlijke organisatie
economisch beleid ---------------

13

16

3

22

12

7

Ruimtelijk beleid ----------------

20

11

3

Aanbod recreatieve
voorzieningen --------------------

17

9

4

Woonklimaat ---------------------

16

8

2

Communicatie door de
gemeente --------------------------

23

8

10

11

10

13

14

8

9

6

13

7

1

5

9

-*
3

2

3

4

10

-

-

5

3

4

4

10

-

-

2

Dienstverlening en
vergunningverlening ------------

11

6

-

Lokale lasten ---------------------

10

5

1

8

1

27

4

12

1

2

6

0

14

6

16

-

5

15

-

-

2

5

-

11

5

14

-

-

-

2

6

-

-

4

-*
11

-

8
11

2

5

-

-

0

1*

Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

12

15

-*

11

14

10

9

-*

6

8

14

14

-*
15

7

9

10

10

1

10

13

6

6

-

-*

5

6

8

7

15

-

-*

6

8

5

5

6

-

-*
38

2

2

8

8

Startersbeleid ---------------------

9

5

1

5

6

8

-

-*

-

-

-

9

5

2

8

1

2

-

-*

2

45

4

-*
11

2

Arbeidsmarktbeleid ------------Bedrijvenacquisitiebeleid ------

8

4

2

5

3

4

-

-*

0

14

1

4

1

-

24

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________

-*
23

13

12

2

3

5

5

6

8

3

3

2

3

5

5

Aanbod publieke diensten
(zorg, welzijn, onderwijs etc.) -

7

4

1

3

3

4

1

3

-

-

2

4

-

-*

4

5

3

3

Anders I ---------------------------

7

4

-

2

2

3

9

-

-

2

7

-

-*

3

4

4

4

Anders II --------------------------

12
___

6
___

1
___

-*
5
___

3
___

4
___

5
___

13
___

___

___

2
___

7
___

___

-*
___

2
___

3
___

9
___

9
___

Herwogen aantal -----------------

186

100

28

100

77

100

37

100

3

100

35

100

6

100

79

100

103

100

Totaal ondervraagden -----------

185

39

65

28

4

43

6

94

89

Vr. 720: Is volgens u de aandacht van uw gemeente voor het
ondernemingsklimaat gedurende
de
afgelopen twee jaar:
__________________________
Toegenomen ----------------------

52

26

7

21

24

30

8

20

3

100

6

17

4

61

20

23

29

27

Niet veranderd -------------------

111

57

19

60

46

56

21

55

-

-

23

63

2

39

49

57

62

58

Afgenomen -----------------------

8

4

2

6

1

1

4

9

-

-

1

4

-

-*

5

6

2

2

Weet niet\geen antwoord -------

26
___

13
___

4
___

13
___

10
___

12
___

6
___

15
___

___

___

6
___

17
___

___

-*
___

12
___

13
___

14
___

13
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

45

69

29

4

44

6

100

103

92

Tabel 38

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Zeer positief ----------------------

3

2

-

-

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Positief ----------------------------

87

44

10

31

45

56*

12

32

3

86

15

42

1

23

31

36

55

51*

Enigszins positief ----------------

47

24

9

29

18

22

11

29

0

14

6

15

3

46

27

32*

18

17*

Niet positief, niet negatief -----

36

18

3

11

13

16

6

16

-

-

13

35*

1

15

14

16

21

20

Enigszins negatief ---------------

15

8

7

23*

2

2*

5

13

-

-

0

1*

1

15

8

9

7

7

Negatief ---------------------------

4

2

1

3

-

-

2

6

-

-

1

2

-

-

3

3

1

1

Vr. 730: Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit?
Bent u...
__________________________
_

Zeer negatief ---------------------

3

2

0

1

-

-

1

3

-

-

2

5

-

-

3

4

-

-

Weet niet --------------------------

1
___

1
___

1
___

3
___

___

___

0
___

1
___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
___

1
___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

86

100

108

100

Totaal ondervraagden -----------

197

45

69

29

4

44

6

103

92

Vr. 730: Wat is uw houding tegenover uw gemeente in totaliteit?
Bent u...
__________________________
_
(Zeer) positief --------------------

90

46

10

31*

48

60*

12

32

3

86

15

42

1

23

31

36*

59

54*

Niet zeer positief, niet zeer
negatief ----------------------------

99

50

20

62

33

40

22

58

0

14

19

51

4

77

48

56

47

43

(Zeer) negatief -------------------

7

4

1

4

-

3

9

-

-

3

7

-

Weet niet --------------------------

1
___

1
___

1
___

3
___

___

___

0
___

1
___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

6

100

Totaal ondervraagden -----------

197

Vr. 740: Hoe waardeert u de relatie die u met uw gemeente
heeft? Wilt u dat door een rapportcijfer van 1 tot 10
uitdrukken? -----------------------

6.4

45

181

6.2

-*

69

30

6.8*

29

75

5.9

4

31

7.7

44

3

6.2

-*

6

35

6.0

6

7*

1*

___

___

1
___

1
___

86

100

108

100

103

6

1

6.2

92

83

6.6*

95

Tabel 39

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
Vr. 750: Sommige beslissingen
zijn erg belangrijk. Voor veel
mensen is bijvoorbeeld de beslissing om met iemand te trouwen
heel erg belangrijk. Andere beslissingen zijn veel minder belangrijk, zoals de beslissing wat
te drinken bij het eten. Als u nu
denkt aan uw gemeente, hoe belangrijk was de beslissing om u
in deze gemeente te vestigen
voor
u? Is dat...
__________________________
_

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

8
76

22
23

25*
26*

Nee
_______________
abs
%

12
48

11*
45*

(5) Zeer belangrijk -------------(4) Belangrijk -------------------(3) Niet belangrijk, niet
onbelangrijk ---------------------(2) Onbelangrijk ----------------(1) Zeer onbelangrijk ----------Weet niet --------------------------

34
74

17
38

6
10

18
31

12
31

15
38

6
12

16
32

2
2

45
55

8
15

21
41

0
4

42
33
2
12
___

22
17
1
6
___

5
7
0
4
___

17
21
1
11
___

20
13
5
___

24
17
6
___

9
8
1
1
___

25
21
3
4
___

___-

___-

7
5
0
2
___

19
12
1
5
___

1
___-

15
-*
___-*

23
12
1
6
___

27
13
1
7
___

19
21
1
6
___

18
20
1
6
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Gemiddelde -----------------------

197
197
3.6

100

32
45
3.5

100

81
69
3.5

100

38
29
3.4

100

3
4
4.5

100

37
44
3.7

100

6
6
3.9

100

86
103
3.7

100

108
92
3.5

100

(Zeer) belangrijk ----------------Niet belangrijk, niet
onbelangrijk ---------------------(Zeer) onbelangrijk -------------Weet niet --------------------------

108

55

16

50

43

53

18

48

3

100

23

63

5

85

44

52

60

56

42
35
12
___

22
18
6
___

5
7
4
___

17
22
11
___

20
13
5
___

24
17
6
___

9
9
1
___

25
24
4
___

___-

___-

7
5
2
___

19
14
5
___

1
___-

15
-*
___-*

23
12
6
___

27
15
7
___

19
22
6
___

18
21
6
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

100

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

Vr. 750: Sommige beslissingen
zijn erg belangrijk. Voor veel
mensen is bijvoorbeeld de beslissing om met iemand te trouwen
heel erg belangrijk. Andere beslissingen zijn veel minder belangrijk, zoals de beslissing wat
te drinken bij het eten. Als u nu
denkt aan uw gemeente, hoe belangrijk was de beslissing om u
in deze gemeente te vestigen
voor
u? Is dat...
__________________________
_

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 40

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

Vr. 760: Ik ga u zo dadelijk drie
uitspraken oplezen. Wilt u dan
aangeven welke uitspraak het beste past bij de gemeente waar u
gevestigd bent?
__________________________
_
Er zijn veel goede redenen om
in deze gemeente te blijven en
geen redenen om dat te
veranderen -----------------------Er zijn veel goede redenen om
in deze gemeente te blijven,
maar er zijn ook veel goede
redenen om dat te veranderen Er zijn weinig goede redenen
om in deze gemeente te blijven
en veel goede redenen om dat te
veranderen -----------------------Weet niet -------------------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------Vr. 770: Heeft u, los van de vragen die ik u heb gesteld, nog specifieke vragen of opmerkingen over het beleid dat uw gemeente
voert voor bedrijven?
__________________________
_
Ja, nog vragen of opmerkingen
Nee -------------------------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------vr. 1010: In hoeverre heeft u als
ondernemer behoefte aan een
centraal aanspreekpunt, een bedrijfscontactfunctionaris, binnen
de gemeente?
__________________________
Zeer veel -------------------------Tamelijk veel --------------------Niet zo veel ----------------------Helemaal niet -------------------Weet niet\wil niet zeggen -----Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

120

61

18

55

53

66

24

63

2

72

20

53

3

54

47

55

69

64

72

37

14

43

28

34

12

31

1

28

15

40

3

46

35

41

37

34

5
___197
197

3
___100

0
___32
45

1
___100

___81
69

-*
___100

2
___38
29

6
___100

___3
4

___100

2
___37
44

6
___100

___6
6

-*
___100

4
___86
103

4
___100

1
___108
92

1
___100

47
150
___
197
197

24
76
___
100

10
23
___
32
45

30
70
___
100

15
66
___
81
69

18
82
___
100

11
27
___
38
29

28
72
___
100

1
2
___
3
4

28
72
___
100

10
27
___
37
44

28
72
___
100

1
5
___
6
6

15
85
___
100

26
59
___
86
103

31
69
___
100

21
87
___
108
92

19
81
___
100

18
46
96
37
1
___
197
197

9
23
49
19
0
___
100

2
9
13
6
1
___
32
45

7
29
42
19
3
___
100

6
21
36
18
___81
69

7
26
45
22
___100

2
10
20
6
___38
29

6
26
52
16
___100

1
2
___3
4

28
72
___100

5
6
19
6
___37
44

15
16
52
17
___100

1
5
___6
6

15
-*
85
-*
___100

11
30
37
8
___86
103

13
35*
43
10*
___100

7
14
57
28
1
___
108
92

6
13*
53
26*
1
___
100

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 41

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1020: Werkt uw bedrijf op dit
moment samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein? _
__________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\wil niet zeggen ------

14
23
___

37
63
___

___

___

___

___

___

___

___

___

14
23
___

37
63
___

___

___

9
13
___

42
58
___

3
10
___

22
78
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

37
44

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37
44

100

-

-

22
28

100

13
15

100

4
-

33
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

33
-

-

-

3
-

34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

-

-

1

35

1
9
2
___

7
68
14
___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
9
2
___

7
68
14
___

___

___

5
2
___

53
20
___

1
3
___

35
100
___

14
14

100

-

-

-

-

-

-

-

-

14
14

100

-

-

9
11

100

3
2

100

vr. 1030: Op welke aspecten
werkt uw bedrijf samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein? Enq: Niet oplezen,
meerdere antwoorden mogelijk_
_________________________
Collectieve beveiliging --------Centrale inkoop van energie --Collectieve afvalverwijdering Het gebruik van grijs water (dit
is water dat uit de lucht wordt
opgevangen en voor het doorspoelen van het toilet gebruikt
kan worden) ---------------------Collectieve kinderopvang -----Collectieve kabel of
breedbandvoorziening ---------Collectieve ICT infrastructuur Collectieve telefonische en\of
secretariële ondersteuning -----Collectieve financiering van de
groenvoorziening ---------------Collectieve financiering van de
bewegwijzering -----------------Anders, namelijk... -------------Geen opgave --------------------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 42

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve beveiliging?
________________________

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Zeker wel -------------------------

16

43

-

-

-

-

-

-

-

-

16

43

-

-

9

42

5

39

Waarschijnlijk wel --------------

7

18

-

-

-

-

-

-

-

-

7

18

-

-

5

22

2

14

Waarschijnlijk niet --------------

4

10

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

-

-

0

2

3

25

Zeker niet -------------------------

11

29

-

-

-

-

-

-

-

-

11

29

-

-

8

35

3

22

Weet niet\geen mening ---------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

37

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37

100

-

-

22

100

13

100

Totaal ondervraagden -----------

44

-

-

-

-

44

-

28

15

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
centrale inkoop van energie?
________________________
Zeker wel -------------------------

9

23

-

-

-

-

-

-

-

-

9

23

-

-

6

28

1

9

Waarschijnlijk wel --------------

12

32

-

-

-

-

-

-

-

-

12

32

-

-

7

32

5

36

Waarschijnlijk niet --------------

6

16

-

-

-

-

-

-

-

-

6

16

-

-

5

22

1

7

Zeker niet -------------------------

11

28

-

-

-

-

-

-

-

-

11

28

-

-

4

18

7

49*

Weet niet\geen mening ---------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

37

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37

100

-

-

22

100

13

100

Totaal ondervraagden -----------

44

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

-

-

-

-

44

-

28

15

Tabel 43

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve afvalverwijdering?
________________________

abs

%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

Zeker wel -------------------------

7

20

-

-

-

-

-

-

-

-

7

20

-

-

5

24

2

15

Waarschijnlijk wel --------------

10

27

-

-

-

-

-

-

-

-

10

27

-

-

7

31

3

22

Waarschijnlijk niet --------------

8

21

-

-

-

-

-

-

-

-

8

21

-

-

3

12

4

28

Zeker niet -------------------------

12

33

-

-

-

-

-

-

-

-

12

33

-

-

7

33

5

35

Weet niet\geen mening ---------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

37

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37

100

-

-

22

100

13

100

Totaal ondervraagden -----------

44

-

-

-

-

44

-

28

15

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
het gebruik van grijs water (dit is
water dat uit de lucht wordt opgevangen en voor het doorspoelen van het toilet gebruikt kan
worden)?
__________________________
_
Zeker wel -------------------------

8

21

-

-

-

-

-

-

-

-

8

21

-

-

5

22

3

22

Waarschijnlijk wel --------------

6

17

-

-

-

-

-

-

-

-

6

17

-

-

3

13

3

26

Waarschijnlijk niet --------------

9

24

-

-

-

-

-

-

-

-

9

24

-

-

5

24

2

16

Zeker niet -------------------------

13

35

-

-

-

-

-

-

-

-

13

35

-

-

9

42

4

28

Weet niet\geen mening ---------

1
___

3
___

___

___

___

___

___

___

___

___

1
___

3
___

___

___

___

___

1
___

8
___

Herwogen aantal -----------------

37

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37

100

-

-

22

100

13

100

Totaal ondervraagden -----------

44

-

-

-

-

44

-

28

15

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve
kinderopvang?
________________________
Zeker wel -------------------------

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

-

1

4

1

11

Waarschijnlijk wel --------------

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

-

-

0

2

2

12

Waarschijnlijk niet --------------

7

18

-

-

-

-

-

-

-

-

7

18

-

-

5

24

1

10

Zeker niet -------------------------

26

70

-

-

-

-

-

-

-

-

26

70

-

-

16

70

9

67

Weet niet\geen mening ---------

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

37

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37

100

-

-

22

100

13

100

Totaal ondervraagden -----------

44

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

-

-

-

-

44

-

28

15

Tabel 44

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve kabel of
breedbandvoorziening?
________________________
Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening ---------

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

4
5
4
23
1
___
37
44

11
14
10
63
3
___
100

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

4
5
4
23
1
___
37
44

11
14
10
63
3
___
100

___-

___-

3
2
3
14
___22
28

13
10
13
64
___100

1
3
1
7
1
___
13
15

9
21
7
56
8
___
100

0
2
8
25
0
___
37
44

1
6
22
69
1
___
100

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

0
2
8
25
0
___
37
44

1
6
22
69
1
___
100

___-

___-

1
4
17
___22
28

6
18
76
___100

0
1
4
7
0
___
13
15

3
8
31
54
4
___
100

Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening ---------

0
1
9
26
0
___

1
4
24
70
1
___

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

0
1
9
26
0
___

1
4
24
70
1
___

___-

___-

0
1
5
16
___-

2
6
21
71
___-

4
9
0
___

31
66
4
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

37
44

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37
44

100

-

-

22
28

100

13
15

100

2
6
8
21
___37
44

6
16
21
56
___100

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

2
6
8
21
___37
44

6
16
21
56
___100

___-

___-

1
3
4
14
___22
28

4
13
19
65
___100

1
3
4
5
___13
15

11
24
28
37
___100

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve
ICT-infrastructuur?
________________________
_
Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening --------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden ----------vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve telefonische en\of
secretariële ondersteuning?
________________________

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve financiering van de
groenvoorziening?
_________________________
Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening --------Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

Tabel 45

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

abs

%

Zeker wel ------------------------Waarschijnlijk wel -------------Waarschijnlijk niet -------------Zeker niet ------------------------Weet niet\geen mening ---------

4
7
4
21
1
___

10
19
11
58
2
___

___

___

___

___

___

___

___

___

4
7
4
21
1
___

10
19
11
58
2
___

___

___

2
5
2
13
1
___

10
20
7
60
3
___

2
3
2
7
___

13
20
18
50
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

37
44

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37
44

100

-

-

22
28

100

13
15

100

Ja, namelijk... -------------------Nee -------------------------------Weet niet wil niet zeggen ------

2
34
1
___

6
91
3
___

___

___

___

___

___

___

___

___

2
34
1
___

6
91
3
___

___

___

2
20
0
___

10
88
2
___

13
0
___

96
4
___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

37
44

100

-

-

-

-

-

-

-

-

37
44

100

-

-

22
28

100

13
15

100

18
20

9
10

2
4

7
11

8
3

10

6
8

15
21

1

28

1
3

4
9

1

-*
15

7
11

8
13

11
9

10
8

17
135
7
___

9
68
4
___

1
24
1
___

3
75
4
___

8
58
4
___

9
71
5
___

3
22
___

7
57

2
___

72
___

6
25
1
___

16
68
3
___

4
1
___

-*
69
15
___

7
58
3
___

8
68
3
___

10
73
5
___

10
68
4
___

197
197

100

32
45

100

81
69

100

38
29

3
4

100

37
44

100

6
6

100

86
103

100

108
92

100

vr. 1040: Heeft u behoefte aan
collectieve financiering van de
bewegwijzering?
________________________
_

vr. 1050: Zijn er nog andere zaken die u graag gezamenlijk met
andere ondernemers zou oppakken of gezamenlijk zou willen
financieren?
__________________________

vr. 1070: Heeft uw organisatie
concrete plannen om in de komende twee jaar uit te breiden of
te
verhuizen?
__________________________
Verhuisplannen -----------------Plannen om uit te breiden -----Zowel verhuisplannen als
plannen om uit te breiden -----Geen van beide -----------------Weet niet\wil niet zeggen -----Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

4*

-*
___
100

Tabel 46

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1080: Bent u van plan om
binnen Katwijk te verhuizen of
wilt u naar een andere gemeente
verhuizen?
_________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Binnen de gemeente ------------

20

57

1

44

10

Buiten de gemeente -------------

9

25

2

56

1

Weet (nog) niet\wil niet zeggen

6
___

18
___

___

Herwogen aantal -----------------

35

100

3

Totaal ondervraagden -----------

38

63
9*

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

5

56

-

-

4

54

-

-

7

51

13

61

3

39

-

-

2

29

-

-

4

28

5

22

-*
___

5
___

29
___

0
___

6
___

___

___

1
___

17
___

___

___

3
___

21
___

3
___

16
___

100

16

100

8

100

-

-

7

100

-

-

14

100

21

100

6

14

8

-

10

-

19

19

vr. 1090: Bent u van plan om
binnen Katwijk uit te breiden of
wilt u in een andere gemeente
uitbreiden?
_________________________
_
Binnen de gemeente ------------

23

62

4

80

5

47

6

52

0

50

7

79

1

100

11

64

11

60

Buiten de gemeente -------------

6

16

1

20

1

9

3

31

-

-

1

7

-

-

1

6

5

25

Weet (nog) niet\wil niet zeggen

8
___

23
___

___

-*
___

5
___

44
___

2
___

18
___

0
___

50
___

1
___

14
___

___

___

5
___

30
___

3
___

16
___

Herwogen aantal -----------------

37

100

5

100

11

100

11

100

1

100

9

100

1

100

18

100

19

100

Totaal ondervraagden -----------

39

8

9

7

2

12

1

22

17

vr. 1100: In hoeverre heeft u behoefte aan een apart spreekuur
voor ondernemers op het
gemeentehuis?
_________________________
_
Zeer veel --------------------------

9

5

1

3

3

4

1

3

-

-

3

8

1

Tamelijk veel ---------------------

24

12

7

21

9

11

5

14

1

28

2

4*

-

Niet zoveel ------------------------

95

48

11

33*

43

53

18

48

2

72

19

51

2

Helemaal geen -------------------

67

34

13

40

25

31

13

35

-

-

13

36

Weet niet\geen mening ---------

2
___

1
___

1
___

3
___

1
___

1
___

___

___

___

___

___

___

Herwogen aantal -----------------

197

100

32

100

81

100

38

100

3

100

37

100

Totaal ondervraagden -----------

197

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44

45

69

29

4

44

4

5

5

4

17

19*

7

7*

38

40

46

54

50

3

46

25

29

40

37

___

___

___

___

2
___

2
___

6

100

86

100

108

100

6

15
-*

103

92

Tabel 47

Benchmark-onderzoek gemeentes - Gemeente Katwijk

vr. 1110: Welke zaken zou u willen bespreken tijdens een spreekuur op het gemeentehuis? Enq:
Niet oplezen, meerdere
antwoorden mogelijk
__________________________
_

_______________
Totaal
ondervraagden
_______________
abs
%

Vr. 20: Is uw bedrijf of instelling gevestigd:
______________________________________________________________________________________________________________
_
Op een
Op een bedrijvenBedrijventerrein 't
centrumlocatie
In een woonwijk
terreinlocatie
Aan het strand
Heen
Elders
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%
abs
%

Inzage bestemmingsplannen --Verbouwingen ------------------Vergunningen -------------------De verkeerssituatie -------------Anders, namelijk... -------------Weet niet\geen mening ---------

2
2
8
4
23
3
___

5
7
23
13
69
9
___

1
2
1
6
0
___

11
24
12
82
6
___

1
1
2
2
7
2
___

7
7
12
12
56
19
___

1
1
6
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

33
37

100

8
12

100

13
12

100

6
5

Ja ----------------------------------Nee -------------------------------Weet niet\wil niet zeggen ------

18
19
___-

48
52
___-

___

___

___

___

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

37
44

100

-

-

-

14
14
-*
100*
___-

Vr. 100-130: Heeft uw bedrijf\instelling
na 1 januari 2005 contact gehad met de
gemeente?
__________________________________
Ja
_______________
abs
%

Nee
_______________
abs
%

0
0
0
___-

50
50
50
___-

3
2
2
___-

61
42
39
___-

1
___-

100
___-

2
2
6
3
16
1
___

8
11
28
14
76
4
___

2
2
7
2
___

13
13
58
16
___

100

1
2

100

5
5

100

1
1

100

21
26

100

12
11

100

___

___

___

___

18
19
___-

48
52
___-

___

___

12
10
___-

54
46
___-

6
8
___-

43
57
___-

-

-

-

-

-

37
44

100

-

-

22
28

100

13
15

100

vr. 1120: Zou u mee willen werken aan initiatieven die tot doel
hebben de verkeersdruk op de
toegangswegen naar ’t Heen te
verminderen?
_________________________
_

vr. 1130: Op welke manier zou u
willen meewerken aan initiatieven om de verkeersdruk op de
toegangswegennaar ’t Heen te
verminderen?
__________________________
Flexibilisering\aanpassing van
de arbeidstijden -----------------Fietsgebruik\carpoolen
stimuleren -----------------------Anders namelijk... --------------Weet niet\geen mening ---------

6

33

-

-

-

-

-

-

-

-

6

33

-

-

4

36

1

26

9
4
0
___

52
24
3
___

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

___-

9
4
0
___

52
24
3
___

___-

___-

5
3
0
___

41
25
4
___

4
1
___-

77
23
___-

Herwogen aantal ----------------Totaal ondervraagden -----------

18
22

100

-

-

-

-

-

-

-

-

18
22

100

-

-

12
15

100

6
7

100

* = Verschilt significant op 95% niveau
Productiedatum en -tijd: 2007-03-23 14.44