!GEMEENTE HELMOND

"

DEEL 6 Imago van Helmond

Colofon:
Uitgave: Samenstelling: Gemeentebestuur Helmond Hoofdafdeling Beleidsondersteuning & Communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Helmond Informatie: Datum: Gooitske Marsman / Wilma Timmers Oktober 2005

Hoofdstuk 1: INLEIDING ......................................................................................................... 3 1.1. AANLEIDING ............................................................................................................ 3 1.2. PROBLEEMSTELLING............................................................................................. 3 1.3. INWONERSENQUÊTE.............................................................................................. 3 1.4. INHOUD NOTA ......................................................................................................... 4 Hoofdstuk 2: UITKOMSTENANALYSE ................................................................................. 5 2.1. DE STAD GEYPEERD................................................................................................... 5 2.2 HET ALGEMENE IMAGO ............................................................................................. 6 2.3 HELMOND ALS WINKELSTAD .................................................................................. 8 2.4 HET OORDEEL OVER HET STADSCENTRUM-VOETGANGERSGEBIED ........... 9 2.5 CULTURELE, UITGAANS- EN VRIJE TIJD VOORZIENINGEN............................ 11 2.6 HELMOND ALS WOONSTAD.................................................................................... 15 2.7 OORDEEL OVER VERKEER EN VERVOER ............................................................ 17 2.8 WERKGELEGENHEID ................................................................................................ 18 Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES ............................................................ 21 BIJLAGE: TABELLEN........................................................................................................... 23

Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 1: INLEIDING
1.1. AANLEIDING
Na tien jaar werd het weer tijd om te kijken hoe de inwoners van Helmond denken over hun stad. Welk imago past volgens hen bij Helmond en, hoe oordelen zij over specifieke thema’s als Helmond als woon-, werk- en cultuurstad. In 1995 bestond een van de blokken uit de inwonersenquête uit vragen over het imago dat de Helmonder van zijn stad heeft. In de Inwonersenquête 2004 is dit uitgebreide blok opnieuw opgenomen om zodoende een beeld te kunnen schetsen van hoe de inwoners van Helmond aankijken tegen (het imago van) hun stad. Door de uitkomsten van beide jaren te vergelijken, kunnen de ontwikkelingen over het imago van de stad worden geschetst.

1.2. PROBLEEMSTELLING
De probleemstelling luidt als volgt: Hoe denkt de Helmondse bevolking over het imago van Helmond in algemene zin en meer specifiek over het imago op verschillende beleidsterreinen? Vanuit deze probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: # # # # # # # Hoe typeert een Helmonder zijn stad? Hoe boordeelt een Helmonder het imago van zijn stad? Hoe kijkt een Helmonder aan tegen het stadscentrum? Wat is het oordeel over de culturele, uitgaans- en vrije tijd voorzieningen in Helmond? Geeft de Helmonder een positief of negatief oordeel over Helmond als woonstad? Wat is het oordeel over de verkeers- en vervoerssituatie in Helmond? Hoe kijkt de Helmonder aan tegen de werkgelegenheid in Helmond?

In de volgende paragrafen worden de vragen beantwoord.

1.3. INWONERSENQUÊTE
Achtergrond inwonersenquête Vanaf 1995 houdt de gemeente Helmond jaarlijks een Inwonersenquête onder de inwoners. Doel van de Inwonersenquête is om middels één enquête de mening van de Helmondse bevolking te peilen over een scala aan onderwerpen, die in het betreffende onderzoeksjaar om moverende redenen de aandacht hebben, om daarmee belangrijke basisinformatie te verkrijgen voor de beleidsontwikkeling. Inwonersenquêtes kenmerken zich door twee eigenschappen: # ze bevatten meerdere onderwerpen, meestal 5 à 6, die verschillende beleidsterreinen raken en waarbij geen directe relatie tussen de diverse onderwerpen bestaat; # ze hebben deels een longitudinaal karakter: elk jaar komen om redenen van monitoring of benchmarking één of twee onderwerpen terug. Het voordeel van een dergelijke manier van onderzoeken is de beperktheid van het enquêteren: in plaats van 5 of 6 enquêtes per jaar wordt (een deel van) de bevolking maar 1 keer hiermee wordt geconfronteerd. Zeker in de huidige tijd, waarin de burger via allerlei kanalen veelvuldig naar zijn mening wordt gevraagd, is vermijding van overbelasting een belangrijke factor.
Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 3

Hoofdstuk 1:

In oktober 2004 vond de achtste inwonersenquête plaats. De onderwerpen betroffen leefbaarheid en veiligheid, deelname aan sport, burgerparticipatie en dualisme, imago van de stad en volwasseneducatie. Steekproeftrekking/respons Middels een a-selecte steekproef zijn 5.200 personen van 18 tot 85 jaar uit het bevolkingsregister geselecteerd, die vervolgens een vragenlijst hebben ontvangen. 62% van de respondenten heeft de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. De steekproef is een gestratificeerde steekproef. Per wijk zijn steekproeven getrokken van een dermate omvang, dat per wijk betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Omdat in de respons ook sprake is van enige over- of ondervertegenwoordiging van de kenmerken leeftijd en geslacht (in vergelijking met de feitelijke bevolkingssamenstelling) is hier door weging een correctie toegepast. De aldus verkregen gecorrigeerde steekproef mag representatief genoemd worden voor de Helmondse bevolking van 18 tot 85 jaar.

1.4. INHOUD NOTA
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten. Allereerst wordt de stad getypeerd en komt het algemene imago dat de inwoners van de stad hebben aan de orde. Vervolgens wordt ingezoomd op verschillende rollen die een stad kan hebben, zoals Helmond als winkelstad, Helmond als uitgaansstad en Helmond als woonstad. Hoofdstuk 3 omvat de conclusies. Staat er bij tabellen geen bron vermeld dan zijn de gegevens afkomstig uit de inwonersenquête van het betreffende jaar.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 4

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN
2.1. DE STAD GEYPEERD
In een open vraag is de inwoners gevraagd wat als eerste in hen opkomt als zij aan de stad Helmond denken. Zij konden maximaal drie trefwoorden opgeven. Op deze vraag kwamen ruim 11.000 trefwoorden binnen. Een kwart van de respondenten wist niets te bedenken. ‘Mijn thuis’ en vergelijkbare termen als ‘bekend terrein’ en ‘geboortestad’ worden het vaakst genoemd. De beelden waaraan men denkt zijn zowel positief als negatief. De vernieuwing van de afgelopen jaren komt in positieve zin in gedachten, maar een aantal merkt ook op dat de historische gebouwen verdwijnen en de stad vaak open ligt. Men geeft aan dat het imago duidelijk verbeterd is, maar tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat het oude negatieve imago van de stad, zeker bij mensen van buiten de gemeente, nog wel bestaat.
Spontaan genoemde trefwoorden als inwoners aan de stad Helmond denken (max. 3 trefwoorden, groen betekent positief, zwart zowel positief als negatief, rood betekent negatief) (2004)
totaal keer genoemd mijn thuis/ bekend terrein / geboortestad aantrekkelijke / aardige / fijne / goede / mooie stad POSTIEF groeistad / in ontwikkeling / vernieuwing / vernieuwend nieuwbouwwijken (zoalsBrandevoort Dierdonk) aan de beterende hand / ambitie(u)s / dynamisch / beter imago gezellig echt brabants, gemoedelijke stad ZOWEL POSITIEF ALS NEGATIEF specifieke gebouwen / voorzieningen (zoals Boscotondo, kasteel, traverse, bioscoop, kubuswoning) buitenlanders / multicultureel arbeidersstad, lagere klasse, industriestad / fabrieken centrum / binnenstad (afbraak stad van) historische gebouwen verkeer winkelcentrum / winkels sport (zoals Helmond Sport / rondje Helmond) negatief imago (buiten Helmond), "helle"mond; imago van vroegere dagen, trainingsbroek niet aantrekkelijk /ongezellig /niet mooi / saai criminaliteit / drugs / weetteelt /onveilig kattenmeppers 431 391 367 273 202 128 95 409 207 183 144 125 124 105 98 247 151 147 82 2.062 857

overige typeringen kan niets bedenken

De inwoners is gevraagd om voor 23 karakterbeschrijvingen aan te geven in hoeverre ze deze passend vinden voor de stad Helmond. ‘Industrieel verleden’ vindt men het vaakst een goed passende omschrijving, gevolgd door ‘groen buitengebied’ en ‘vernieuwende stad’. ‘Woonstad’ en ‘bereikbare stad’ complementeren de top 5. ‘Dorps karakter’ is het vaakst als niet-passende omschrijving genoemd, gevolgd door ‘gezapige stad’ en ‘winkelstad’. Opgemerkt moet worden dat de term ‘gezapige stad’ opvallend veel ‘weet niet/geen mening’ reacties opriep. Mogelijk dat de term gezapig niet bij iedereen bekend is of geen associatie oproept. Ook ‘dynamische stad’ en ‘grote stad’ komen in de top vijf van niet passende omschrijvingen terug. Overigens moet gezegd worden dat over de goed passende beschrijvingen meer overeenstemming bestaat dan over de niet-passende beschrijvingen met

NEGATIEF

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 5

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

uitzondering van ‘dorps karakter’. Tussen leeftijdsgroepen is er weinig verschil in hetgeen zij passend en niet-passend vinden.
Meest en minst passende karakteromschrijvingen voor Helmond (2004)*
industrieel verleden groen buitengebied vernieuw ende stad w oonstad bereikbare stad grote stad minst passend dynamische stad w inkelstad gezapige stad dorps karakter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% past w el past niet

* exclusief geen mening

2.2 HET ALGEMENE IMAGO
Aan de inwoners is gevraagd met welk rapportcijfer (een cijfer van 1 tot 10) zij het imago van Helmond zouden beoordelen. Gemiddeld scoort Helmond net voldoende (6,1). Overigens is dit gelijk aan het gemiddelde cijfer in 2000. Een kwart van de inwoners geeft het imago van Helmond een onvoldoende. In Helmond West en Helmond Oost is men het meest positief. In Brandevoort en de Binnenstad is men het minst positief. Groot (maximaal een half punt) zijn de verschillen niet. Jongeren zijn minder positief over het imago dan ouderen.
Gemiddeld rapportcijfer voor het imago van Helmond en voor Helmond als woonstad (2004)
8 7 6 5 4 3 2 1 Helmond-Noord totaal Helmond Helmond-Oost Helmond-West Rijpelberg 0 Dierdonk Brandevoort Binnenstad Warande Brouwhuis Stiphout t Hout Helmond als w oon en leefstad Het imago van de stad

Ook is gevraagd hoe de inwoners Helmond als woon- en leefstad beoordelen. Dit wordt positiever beoordeeld dan het imago, gemiddeld een 6,9. In Helmond-Oost is men het meest positief, in Stiphout

meest passend

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 6

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

het minst. Slechts 7% van de inwoners geeft een onvoldoende. In Hemond-West (12%) ligt het aandeel onvoldoendes het hoogst, in Warande (4%) het laagst. Ouderen zijn opnieuw wat positiever dan jongeren, maar de verschillen zijn beperkt. Aan de inwoners is een aantal stellingen voorgelegd om het algemene imago te toetsen. Twee op de drie inwoners voelt zich Helmonder. Het aandeel is ten opzichte van 1995 licht gestegen. Ouderen voelen zich vaker een Helmonder dan de jongere generaties. Zeven van de tien inwoners is trots op Helmond. Ook hier geldt dat de 55-plussers positiever zijn dan de jongere generaties. Over de toekomst van Helmond is men een stuk positiever dan in 1995. Anno 2004 heeft 90% van de Helmonders er vertrouwen in. In 1990 lag dit nog onder de 80%. Dit blijkt ook uit de reacties op de stelling Helmond gaat niet met de tijd mee: Het merendeel van de Helmonders is het hier niet mee eens. Over de toekomst denken de ouderen en jongeren hetzelfde. Over de beeldvorming en het imago buiten de gemeente is men relatief negatief. De meeste inwoners zijn het eens met de stellingen ‘Bewoners uit de regio hebben een negatief beeld van Helmond’ en ‘Helmond is veel mooier dan veel mensen denken’. Slechts een kwart van de mensen denkt dat Helmond landelijk gezien een positief imago heeft. Ook hier zijn er geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen gevonden. Een uitzondering hierop is de stelling Helmond heeft landelijk een positief imago. 65-plussers zijn hierover veel positiever dan de jongere generaties.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling**
Ik ben trots op Helmond* Ik voel mij Helmonder Helmonders zijn mensen die niet zeuren, maar doen* Ik heb vertrouw en in de toekomst van Helmond Helmond gaat niet met de tijd mee* Bew oners uit de regio hebben een negatief beeld van Helmond* Helmond is mooier dan veel mensen denken* Helmond heeft landelijk gezien een positief imago* 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

* niet in 1995 gevraagd; ** geen mening niet meegenomen Oordeel per leeftijdscategorie: aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (2004) (oranje: scoren 5% lager/negatiever dan gemiddelde van de stad, groen: score 5% hoger/positiever dan gemiddelde van de stad)
18 tm 29 jaar 68% 64% 43% 22% 92% 94% 85% 21% 30 tm 39 jaar 68% 59% 43% 19% 92% 94% 85% 20% 40 tm 54 jaar 71% 68% 55% 21% 87% 90% 85% 23% 55 tm 64 65 jaar en jaar ouder 79% 85% 77% 78% 58% 70% 26% 36% 92% 93% 92% 87% 87% 88% 28% 54%

Ik ben trots op Helmond. Ik voel mij Helmonder. Helmonders zijn mensen die niet zeuren, maar doen. Helmond gaat niet met de tijd mee. Ik heb vertrouw en in de toekomst van Helmond. Bew oners uit de regio hebben een negatief beeld van Helmond. Helmond is mooier dan veel mensen denken. Helmond heeft landelijk gezien een positief imago.

totaal 73% 68% 53% 24% 91% 92% 86% 26%

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 7

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Kijken we naar de inwoners in de verschillende wijken dan springen wat betreft Helmonder voelen en trots zijn op de stad, de nieuwere wijken en Stiphout (geannexeerd) er in negatieve zin uit. Inwoners uit Brandevoort zijn echter wel opvallend positief over de toekomst van Helmond.
Oordeel per wijk: aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (2004) (oranje: scoren 5% lager/negatiever dan gemiddelde van de stad, groen: score 5% hoger/positiever dan gemiddelde van de stad)
Helmond-Noord Helmond-West Helmond-Oost Brandevoort 63% 42% 60% 97% 12% 95% 93% 26% Binnenstad Brouwhuis

Rijpelberg

Warande

Ik ben trots op Helmond. Ik voel mij Helmonder. Helmonders zijn mensen die niet zeuren, maar doen. Ik heb vertrouw en in de toekomst van Helmond. Helmond gaat niet met de tijd mee. Bew oners uit de regio hebben een negatief beeld van Helmond. Helmond is mooier dan veel mensen denken. Helmond heeft landelijk gezien een positief imago.

75% 73% 49% 87% 31% 91% 83% 28%

84% 82% 57% 92% 30% 88% 87% 32%

82% 83% 57% 90% 31% 90% 86% 31%

71% 64% 52% 92% 17% 92% 86% 25%

62% 52% 51% 92% 23% 92% 86% 22%

77% 78% 57% 90% 17% 91% 84% 39%

77% 74% 48% 94% 15% 87% 91% 19%

64% 55% 50% 92% 21% 92% 82% 23%

68% 64% 51% 87% 26% 95% 84% 18%

73% 60% 48% 95% 15% 96% 89% 20%

73% 68% 53% 91% 24% 92% 86% 26%

2.3 HELMOND ALS WINKELSTAD
In Helmond bevindt zich een scala van winkels met een bovenlokale functie (warenhuis en landelijke ketens van speciaal zaken, die zo langzamerhand in de meeste centra van steden in Nederland zijn terug te vinden). Driekwart van de Helmonders is tevreden met de winkels in Helmond. Vergeleken met andere soorten van voorzieningen is dit relatief laag. Overigens worden winkels vergeleken met andere voorzieningen wel vaak bezocht. Tweederde van de Helmonders komt minimaal 1 keer per week in een winkel in het centrum van Helmond en 95% minimaal 1 keer per maand. In 2003 bezoekt een inwoner van Helmond gemiddeld 74 keer per jaar een of meerdere winkels. Wel moet opgemerkt worden dat in vergelijking met 2000 het winkelbezoek is terug gelopen. Toen bedroeg het gemiddeld aantal bezoeken per jaar 94. Vrijwel alle inwoners (91%) hechten een (heel) groot belang aan voldoende en kwalitatief goede winkelvoorzieningen in het stadscentrum (bron: inwonersenquête 2003). Ten opzichte van 1995 lijkt het oordeel ten aanzien van de winkelvoorzieningen zich negatief te hebben ontwikkeld. Dit wat betreft het oordeel over het aanbod, de diversiteit, het aantal leuke winkels en het gezellig winkelen. Ondanks dit negatievere oordeel ten opzichte van 1995 gaf driekwart van de inwoners aan (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling*

In Helmond vind je eigenlijk alle soorten w inkels Er zijn in Helmond veel leuke w inkels In het centrum van Helmond kun je gezellig w inkelen Echt bijzondere w inkels vind je in Helmond niet 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* geen mening niet meegenomen

In de inwonersenquête 2000 en 2003 is specifieker naar een aantal kenmerken gevraagd. In aantal en kwaliteit oordeelt men iets positiever. Dit eerste is ook in lijn met de feitelijke ontwikkelingen.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 8

Helmond

Dierdonk

Stiphout

t Hout

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over een aantal kenmerken van de winkelvoorzieningen in het het centrum*

Aantal Variatie Kw aliteit Openingstijden Locatie/ spreiding 0 20 40 60 80 100 2003 2000

* geen mening niet meegenomen

Kijken we naar het totale oppervlakte winkelvloer dan kunnen we zeggen dat dit sinds 2000 is gestegen. Opvallend is de leegstand die in 2004 hoger ligt dan in 2003. Dit kan een momentopname zijn doordat veel winkels verplaatsen of er was sprake van een overaanbod aan m2. Wat betreft de diversiteit kan opgemerkt worden dat het aantal en de vloeroppervlakte voor zelfstandige winkels terugloopt. Hiervoor in de plaats komen landelijke/regionale ketens terug. Overigens is dit groeiende aandeel van de ketens in (de centra van) steden een landelijk beeld.
Ontwikkelingen in het aantal, oppervlakte en soort winkels in Helmond (index 2000 = 100)*
130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004

totaal m2 niet leeg-m2 m2 zelfstandig m2 ketens totaal aantal aantal zelfstandig aantal ketens

*bron: Locatus 2001-2005

2.4 HET OORDEEL OVER HET STADSCENTRUM-VOETGANGERSGEBIED
De inwoners van Helmond geven de aantrekkelijkheid van het centrum in 2004 gemiddeld een 6,3. Dit is vrijwel vergelijkbaar met het oordeel tussen 2000 en 2004. De uitstraling van de openbare ruimte in het centrumgebied krijgt een vergelijkbaar rapportcijfer. De bereikbaarheid op de fiets scoort met een 7,5 een stuk beter, ook beter dan de bereikbaarheid van het centrum met de auto en het openbaar vervoer. Inwoners die vinden dat hun stad in het afgelopen jaar achteruit is gegaan (13% van alle inwoners) zijn minder tevreden met het centrum dan inwoners die vinden dat de stad vooruit is gegaan of gelijk gebleven. Meer dan de helft van deze inwoners noemt een reden die met het centrum te

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 9

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

maken heeft. Het winkelaanbod en heel specifiek het sluiten van V&D wordt daarbij relatief vaak genoemd.
Tevredenheid met het stadscentrum (rapportcijfer van 1 tot 10)
2000 aantrekkelijkheid van het centrum in zijn algemeenheid uitstraling openbare ruimte in het centrum bereikbaarheid van het centrum met de fiets bereikbaarheid van het centrum met de auto bereikbaarheid van het centrum met het OV 6,1 6,1 7,6 6,1 6,0 2002 6,4 6,5 7,7 6,5 6,0 2003 6,1 6,0 7,7 6,4 6,0 2004 6,3 6,4 7,6 6,5 6,0

Aan de hand van een aantal stellingen is verder gevraagd naar het beeld dat de Helmonder heeft van het centrum van de stad. Allereerst moet gezegd worden dat vergeleken met 1995 geen hele grote veranderingen in het oordeel zijn opgetreden. Uitzondering hierop is de aantrekkelijkheid van de inrichting van het voetgangersgebied. Hierover is de Helmonder minder tevreden geworden. Echt grote veranderingen zijn hier trouwens sinds 1995 niet geweest. Wel is er regelmatig onderhoud gepleegd. In 2005 is het voetgangersgebied wel grondig aangepakt. Hoe dit in het oordeel door werkt, kan niet met de beschikbare gegevens worden gezegd. Vier van de tien inwoners in Helmond is het eens met de stelling dat het centrum mooi en aantrekkelijk is. Driekwart van de inwoners vindt het stadscentrum een beetje saai. Ook de hoeveelheid groen in het stadscentrum scoort niet echt positief. De loopruimte springt er in positieve zin uit. Bijna alle inwoners vinden dat er voldoende loopruimte is voor het winkelend publiek. Wel wordt dit voetgangersgebied ook gebruikt door de fietsers.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (bron: inwonersenquête Gemeente Helmond)*

Helmond heeft een mooi en aantrekkelijk centrum De inrichting van het voetgangersgebied in het centrum van de stad is erg aantrekkelijk Er fietsen teveel personen in het voetgangersgebied Er is voldoende groen in het stadscentrum Het stadscentrum is een beetje saai Er is voldoende loopruimte voor het w inkelend publiek in het voetgangersgebied 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

* geen mening niet meegenomen

In 2000 en 2003 wilde het bestuur van de stad weten hoe de bevolking denkt over een aantal mogelijke mogelijke nieuwe voorzieningen en projecten in het stadscentrum. De bevolking is het grotendeels eens met het plan tot behoud van cultuur-historisch erfgoed en kan zich ook in meerderheid scharen achter de realisering van een haven in de stad voor pleziervaartuigen en de komst van historische schepen in de wateren van het stadscentrum, alsmede de planning van een zaal voor grote evenementen (en inmiddels is dit laatste al in uitvoering) en een dansgelegenheid/discotheek en – op

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 10

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

de laatste na – is men ten opzichte van 2000 nog meer gesterkt in die mening. Er blijken in 2003 wat minder mensen achter de plannen voor een discotheek te staan dan in 2000, maar toch nog altijd meer dan de helft van de bevolking. En hiermee ondersteunt de totale bevolking in feite de wens van een deel van de bevolking om meer uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden voor jongeren in de stad te creëren. Opvallend is overigens de mening over het casino. Drie op de tien inwoners gaf aan geen behoefte te hebben aan de komst van een casino/speelzaal, maar anno 2005 is deze inmiddels wel gerealiseerd.
Deel van bevolking dat zich kan vinden in een eventuele realisatie van de volgende plannen:
(helemaal) mee eens* 2000 Het behoud van oude historische fabrieken en monumentale panden in het centrum De komst van historische schepen naar de Kanaalzone De komst van een (passanten) haven voor pleziervaartuigen De komst van een zaal voor grote evenementen(vraag in 2003) De komst van een groot hotel en zalencentrum (vraag in 2000) De komst van een grote dansgelegenheid/discotheek De komst van een casino/speelzaal
* Excl. de categorie weet niet/geen mening ** In 2000 niet in enquête opgenomen

2003 88% 77% 73% 77% 59% 28%

88% 73% 70% 71% 65% **

Het zal niemand verbazen, dat van de jongeren een groter deel het eens is met de komst van een discotheek/dansgelegenheid en een casino/speelhal dan van de ouderen.

2.5 CULTURELE, UITGAANS- EN VRIJE TIJD VOORZIENINGEN
Op het gebied van voorzieningen, uitgaan, cultuur, recreatie etc. is er in de afgelopen jaren in Helmond wel het een en ander gebeurd. In het centrum bevinden zich steeds meer en grotere culturele voorzieningen, zoals Pathé-bioscoop, het Speelhuis, het Filmhuis en verschillende musea die boven het lokale niveau uitstijgen. Er zijn echter ook lokale voorzieningen. Kijken we naar het aantal vestigingen dan zien we dat zich met name op het culturele/recreatieve vlak sinds 1995 een duidelijke toename is van het aantal vestigingen. Het aantal is meer dan verdubbeld en kent nu 57 vestigingen. Op het horecagebied hebben zich sinds 1997 in aantal vestigingen niet veel veranderingen voorgedaan. Het aantal blijft rond de 170 gelegenheden schommelen. Ook wat betreft de sportvoorzieningen blijft het aantal vestingen vrij stabiel hangen rond de 20.
Ontwikkeling van het aantal vestigingen horeca, sport en cultuur (index 1997 = 100)
250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 horeca sport cultuur

* Bron: Vestigingenregister, Gemeente Helmond 1995-2005

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 11

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Of de mening van de Helmonder op het gebied van het voorzieningenniveau met betrekking tot uitgaan, sport en cultuur is veranderd, kan maar op een enkel item in beeld worden gebracht. Simpelweg omdat er geen eerdere meting beschikbaar is. De sterke stijging in het aantal culturele voorzieningen lijkt zich te vertalen in een positiever oordeel. Was in 1995 nog eenderde het met de stelling ‘Helmond heeft op cultureel terrein genoeg te bieden’ eens, in 2004 is dit gestegen tot bijna 60%. Een vergelijkbaar aandeel Helmonders vindt dat de stad aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden biedt. Het verenigingsleven scoort nog het best. 86% van de inwoners vindt dat in Helmond een gevarieerd en bloeiend verenigingsleven is. Ook in 1995 scoorde dit item zo goed.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling**
Helmond biedt aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden* Helmond heeft op cultureel terrein genoeg te bieden Er zijn onvoldoende horecagelegenheden in de w ijk w aarin ik w oon* De omgeving van Helmond heeft de recreant veel te bieden* Er is in Helmond een gevarieerd en bloeiend verenigingsleven Vrijetijdsvoorzieningen vind je vooral buiten Helmond* 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

* niet in 1995 gevraagd; ** geen mening niet meegenomen

Nog op een andere manier is naar de tevredenheid met voorzieningen gevraagd. De Helmonders is gevraagd een rapportcijfer te geven. Ook hier scoort het verenigingsleven met een gemiddelde van 7 het best. Het uitgaansleven, het culturele klimaat en recreatieve klimaat in de stad scoren rond de 6,5. Tussen 2000 en 2004 zijn er geen grote wijzigingen.
Tevredenheid met voorzieningen (rapportcijfer van 1 tot 10)
2000 verenigingsleven in de stad uitgaansleven in de stad culturele klimaat in de stad recreatieve klimaat in de stad 6,7 6,4 6,2 6,1 2002 6,9 6,4 6,3 6,1 2003 6,7 6,5 6,3 6,2 2004 7,0 6,6 6,4 6,3

In de inwonersenquête 2003 zijn nog meer specifieke vragen over het voorzieningenniveau in stadscentrum opgenomen. Daaruit bleek dat inwoners over het algemeen goed tevreden zijn over voorzieningenniveau in het stadscentrum. Opvallend was echter wel het grote aandeel inwoners geen mening heeft over de voorzieningen. Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in het feit ze de voorzieningen niet kennen en/of gebruiken. Dan is een mening ook lastig te geven.

het het dat dat

De cijfers laten duidelijk zien dat er sprake is van een positieve ontwikkeling: bij nagenoeg alle in beide onderzoeken gemeten elementen blijken de percentages tevredenheid in 2003 hoger of op nagenoeg gelijk niveau te liggen met de cijfer van 2000.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 12

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Met name de tevredenheid over de evenementen springt er in positieve zin uit: de tevredenheid over zowel aantal en kwaliteit als locatie/spreiding is beduidend hoger dan in 2000.
Tevredenheid over diverse aspecten van voorzieningen/evenementen in het stadscentrum, uitgedrukt in %
(Zeer) Tevreden over:* Culturele en recreatieve voorzieningen Evenementen Restaurants (zeer) tevreden 2003 84 83 79
Aantal Variatie Kwaliteit Openingstijden Locatie/ spreiding

2000 ** 61 66

2003 72 83 81

2000 ** ** **

2003 71 82 79

2000 ** 70 84

2003 76 86 85

2000 ** ** 88

2003 ** ** 89

2000 ** 63 74

2003 75 82 86 81 85

Cafés /bars 77 83 80 ** ** 71 74 77 81 76 Cafetaria’s / snackbars / 74 87 86 ** ** 80 80 81 86 84 shoarmazaken * Bij de berekening van de tevredenheidspercentages is de categorie weet niet/geen mening buiten beschouwing gelaten. ** Niet opgenomen in de vragenlijst

Naast de tevredenheid is ook gevraagd naar het gebruik van de horeca in het stadscentrum. De Helmondse burger bezoekt gemiddeld twee keer per maand een cafetaria/snackbar of shoarmazaak, één keer per maand een restaurant en ongeveer één keer in de drie weken een café of bar in het stadscentrum. Het gebruik is tussen 2000 en 2003 niet sterk gewijzigd.
Gebruik van voorzieningen in het stadscentrum, uitgedrukt in %
1 x per week of vaker Voorzieningen: Restaurants Cafés bars Cafetaria’s snackbars, shoarmazaken 2000 7% 14% 29% 2003 7% 15% 26% 1 t/m 3 keer per maand 2000 33% 19% 30% 2003 38% 19% 33% Gemiddeld aantal 1 t/m 10 keer per minder dan 1 keer bezoeken per jaar jaar per jaar 2003 2000 2003 2000 2003 2002 2003 42% 25% 15% 40% 26% 18% 18% 42% 25% 15% 40% 23% 12 15 26 13 16 25

Als derde is ook gevraagd naar het belang dat burgers hechten aan een aantal stedelijke voorzieningen. Eerder zagen we al dat vrijwel alle Helmonders winkels van (heel) groot belang vonden. Daarnaast hecht ruim tweederde van de inwoners aan voldoende en kwalitatief goede restaurants, culturele voorzieningen en evenementen. Met het gegeven, dat toch een deel van de Helmonders niet tevreden is over de variatie van aanbod aan winkels (29%) culturele voorzieningen(19%) en restaurants (15%) geeft de burger een signaal aan bestuurders af waar de prioriteiten liggen voor verbetering van voorzieningen. De mening over een zaal voor grote evenementen en over de cafees/bars ligt bij de bevolking vrij neutraal: ca. de helft hecht hieraan wel belang en ruim 40% daarentegen niet. Opmerkelijk genoeg hecht een meerderheid van de bevolking niet echt aan zogenaamde ‘fast-food’voorzieningen: cafetaria’s, shoarmazaken en snackbars. Toch brengt de bevolking gemiddeld 1 keer in de 14 dagen een bezoek aan één of meer van dit soort zaken en het overgrote deel blijkt ook tevreden te zijn over deze soort voorziening. Op cultureel gebied is voor een heel aantal instellingen gevraagd of men daar in het afgelopen jaar (voorafgaande aan het moment van enquêtering) is geweest. Daaruit kan het volgende worden afgeleid: De Pathé-bioscoop heeft van alle gevraagde instellingen de meeste bezoekers getrokken: twee van de drie inwoners zijn er in het afgelopen jaar geweest. Het bezoek aan het Filmhuis – met zijn meer specifieke aanbod – heeft minder mensen getrokken: 15%. Verder blijken Pathé-gangers

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 13

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

over het algemeen slechts in geringe mate geïnteresseerd zijn in het aanbod in het Filmhuis (20%), maar dat omgekeerd de meeste Filmhuis-gangers ook films in Pathé bezoeken. Verder blijkt het Filmhuis de enige instelling te zijn, die in vergelijking met 2000 in 2003 een stijgend percentage bezoekers heeft gehad. Het bezoek aan het Helmondse Gemeentemuseum is beduidend groter dan dat aan de overige Helmondse musea. Overigens is het museumbezoek verhoudingsgewijs ongeveer gelijk aan 2000. Vier op de 10 burgers bezoekt één of meer keer per jaar de centrale bibliotheek en ruim één op de vier één of meer van de filialen. Uiteindelijk blijkt bijna de helft van de volwassen bevolking (48%) in 1 jaar een vestiging van één van de Helmondse bibliotheken te hebben bezocht. De bezoekerspercentages aan Speelhuis en de Gaviolizaal zijn beide teruggelopen, hetgeen verklaard kan worden uit het feit, dat beide instellingen een tijd gesloten zijn geweest voor bezoekers.

-

Aandeel mensen dat in de 12 maanden voor de enquête de instelling minimaal 1 keer heeft bezocht

Pathe-bioscoop* Bibliotheek Helmond centrum* Zw embad De Wissen Gemeentemuseum (Kasteel) Filialen Bibliotheek Helmond* Theater 't Speelhuis Stadion De Braak (Helmond Sport) Gemeentemuseum (Bocotondo)* Filmhuis Helmond Gaviolizaal Jan Visser Museum Kunstencentrum Helmond Poppodium Plato Stichting Industrieel Erfgoed* Nederlandse Cacaofabriek Kunstuitleen Regio Helmond Streekarchief 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2003 2000

* niet in 2000 gevraagd

Naast de culturele instellingen is aan de inwoners gevraagd of ze een aantal prominente, stedelijke evenementen in het afgelopen jaar hebben bezocht. Daarbij valt het volgende op: Vier van de vijf Helmonders brengen wel eens een bezoek aan de zaterdag-weekmarkt in het stadscentrum. Ook de kermissen is door driekwart van de bevolking bezocht. De percentages van 2003 wijken niet heel sterk af van die van 2000 wat betreft deze evenementen. Daarnaast zijn de carnavalsactiviteiten (60%), zomeractiviteiten op het Havenplein (48%), de centrumactiviteiten op Koninginnedag (48%)en Jazz in Catstown (46%) belangrijke evenementen voor de Helmondse inwoners. De vergelijking met 2000 toont bovendien aan, dat deze

-

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 14

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

evenementen het publiek hebben weten vast te houden: de percentages zijn overwegend gelijk aan die van 2000. Activiteiten die worden georganiseerd met één specifiek cultureel item, zoals het Architectuurcafé, het Literair Café en de Orgelconcerten in de Lambertuskerk trekken minder bezoekers, maar deze zijn dan ook kleinschaliger van opzet dan de hierboven genoemde

Aandeel mensen dat in de 12 maanden voor de enquête de instelling minimaal 1 keer heeft bezocht
w eekmarkt op zaterdag kermissen carnavalsactiviteiten (optocht, prijsbloaza, etc.) zomeractiviteiten Havenplein* centrumactiviteiten op Koninginnedag Jazz in Catstow n Carat-concerten in de Warande lentefestival Artimond* Kasteeltuinconcerten* Sint-Nicolaas intocht Profronde van Stiphout straattheaterfestival St. Genesiuscentrum Open monumentendag* activiteiten lokale cultuurhistorische verenigingen orgelconcerten Lambertuskerk activiteiten Literair Cafe in Helmond kamermuziekcyclus Theo Driessen instituut activiteiten Architectuurcafe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2003 2000

* niet in 2000 gevraagd

Er zijn veel verschillende bronnen via welke de Helmonder zich kan laten informeren over culturele activiteiten in de stad en meer specifiek het stadscentrum. De huis-aan huisbladen, De Traverse, Zondagsnieuws en De Trompetter, worden het vaakst geraadpleegd. Van de betaalde kranten scoort het Eindhovens Dagblad het best. Opvallend is dat de lokale radio en TV tussen 2000 en 2003 minder vaak wordt geraadpleegd. Mogelijk dat dit vervangen is door de informatievoorziening via internet wat een snelgroeiend medium is voor dergelijke informatie.

2.6 HELMOND ALS WOONSTAD
Via een aantal stellingen is in beeld gebracht hoe de Helmonder denkt over Helmond als woonstad. Ten opzichte van 1995 is het beeld verbeterd. Negen van de tien Helmonders is het (helemaal) eens met de stelling dat Helmond een prettige woonstad is. Dit zijn er meer dan in 1995. Twee van de drie inwoners raadt mensen van buiten Helmond aan om in Helmond te komen wonen. Hoe dit tien jaar geleden was is niet via onderzoek aan te tonen. Tweederde van de mensen geeft aan meer binding met de eigen wijk te hebben dan met de stad als totaal. Verder vindt men minder vaak dan in 1995 dat de mensen in Helmond langs elkaar heen leven.
Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 15

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Uit de enquête leefbaarheid en veiligheid blijkt dat de score van de sociale cohesie tussen 1996 en 2004 constant is gebleven. Ook de veiligheid scoort beter. Alhoewel opgemerkt dient te worden dat de meeste inwoners nog steeds vinden dat er veel ingebroken wordt en dat het ’s avonds niet veilig is om alleen over straat te gaan. Uit de enquête leefbaarheid en veiligheid blijkt het aandeel mensen dat zich zegt onveilig te voelen in Helmond en in de eigen wijk redelijk constant te blijven. Het algemene onveiligheidsgevoel schommelt tussen de 31 en 35%, de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt tussen 19 en 23%.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling**

Helmond is een prettige woonstad Helmond ziet er schoon uit In Helmond wordt weinig ingebroken De meeste mensen in Helmond leven langs elkaar heen In Helmond kun je s`avonds veilig alleen over straat Bij ons in de wijk letten we goed op wat er gebeurt Ik voel meer binding met mijn wijk dan met de stad als totaal* Helmond heeft een naam hoog te houden als het gaat om bijzondere architectuur en stedenbouw* Ik raad mensen van buiten Helmond aan om in Helmond te komen wonen* 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* niet in 1995 gevraagd; ** geen mening niet meegenomen

De oordelen over Helmond als woongemeente variëren wel per wijk. De inwoners in Brandevoort zijn het meest positief, maar daarbij valt wel de sterke binding met de wijk op. De sociale controle lijkt in deze wijk ook hoog te zijn. Ook Dierdonk, ‘t Hout en Stiphout scoren relatief hoog. Van de recenter gebouwde wijken springt Rijpelberg eruit. Men lijkt hier wat negatiever, maar het lagere aandeel inwoners dat zegt meer binding te voelen met de wijk dan met de stad valt daarbij het meest op. Ook de wijken in en rond het centrum laten dit patroon zien. Tot slot lijkt men in de Binnenstad het minst positief. Het ontbreken aan veiligheid en sociale cohesie en het feit dat men nabij het centrum met zijn (groot)stedelijke negatieve aspecten voor het woongenot spelen daarbij vermoedelijk een rol.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 16

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN Oordeel per wijk: aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (2004) (oranje: scoren 5% lager/negatiever dan gemiddelde van de stad, groen: score 5% hoger/positiever dan gemiddelde van de stad)
Helmond-Noord Helmond-West Helmond-Oost Brandevoort 87% 91% 85% 74% 72% 45% 70% 40% 15% Binnenstad

Brouwhuis

Rijpelberg

Warande

Dierdonk

Stiphout

t Hout

Helmond is een prettige w oonstad. Bij ons in de w ijk letten w e goed op w at er gebeurt. Ik voel meer binding met mijn w ijk dan met de stad als totaal. Ik raad mensen aan om in Helmond te komen w onen Helmond heeft een naam hoog te houden als het gaat om bijzondere architectuur en stedenbouw De meeste mensen leven langs elkaar heen. Helmond ziet er schoon uit. s` avonds kun je veilig alleen over straat. In Helmond w ordt w einig ingebroken

87% 67% 57% 62% 56% 64% 37% 26% 14%

94% 83% 67% 67% 57% 54% 48% 28% 15%

93% 76% 62% 69% 61% 58% 57% 30% 13%

91% 84% 84% 61% 59% 51% 61% 46% 16%

88% 76% 70% 68% 57% 58% 55% 35% 17%

91% 75% 58% 63% 67% 52% 51% 35% 22%

94% 88% 73% 68% 59% 37% 64% 41% 8%

91% 85% 84% 67% 50% 43% 62% 35% 9%

91% 66% 52% 64% 49% 63% 51% 34% 13%

93% 88% 71% 74% 62% 45% 60% 35% 9%

91% 78% 68% 66% 58% 55% 54% 34% 14%

2.7 OORDEEL OVER VERKEER EN VERVOER
Het oordeel van de Helmonder op het gebied van verkeer en vervoer heeft zich verschillend ontwikkeld. Men is vaker van oordeel dan Helmond een fietsvriendelijke stad is dan in 1995. Anno 2004 vinden bijna negen van de tien inwoners dit. Het oordeel over het openbaar vervoer is terug gelopen. Nog maar een op de drie inwoners is het eens met de stelling dat je met het openbaar vervoer in Helmond overal kan komen. In 1995 was dit nog het dubbele aantal. In de afgelopen tien jaar is er dan ook het nodige gesnoeid in de dienstregeling van de bussen. Het parkeren tijdens een bezoek aan het centrum lijkt iets verbeterd te zijn. Dit in tegenstelling van de overlast die men van geparkeerde auto’s in de woonwijken ervaart. Overall vinden zes van de tien Helmonders dat Helmond een verkeersveilige woongemeente is. In 1995 was nog maar de helft van de inwoners het hiermee eens.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling*
Bij een bezoek aan het stadscentrum kun je je auto niet goed kw ijt Met het openbaar vervoer kun je in Helmond overal komen Helmond is een verkeersveilige w oongemeente Helmond is een fietsvriendelijke stad Overlast van geparkeerde auto`s in w oonw ijken vormt een groot probleem 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

* geen mening niet meegenomen

In de Binnenstad is men het minst positief over het parkeren. Tevens scoort in deze wijk de verkeersveiligheid minder goed dan in de andere wijken. Hier heeft men natuurlijk ook te maken met de parkeerdruk en het verkeer van het winkelende bezoek. Ook in de nieuwere wijken, Rijpelberg en

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 17

totaal

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN

Brandevoort vindt men vaker dan gemiddeld dat overlast van geparkeerde auto’s een groot probleem vormt. De inwoners van de wijken Warande en Brandevoort zijn het vaakst positief over de verkeersveiligheid.
Oordeel per wijk: aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (2004) (oranje: scoren 5% lager/negatiever dan gemiddelde van de stad, groen: score 5% hoger/positiever dan gemiddelde van de stad)
Helmond-Noord Helmond-West Helmond-Oost

Brandevoort 41% 20% 69% 90% 76%

Binnenstad

Brouwhuis

Rijpelberg

Warande

Dierdonk

Stiphout

t Hout

Bij bezoek aan centrum kun je je auto niet goed kw ijt. Met het OV kun je in Helmond overal komen. Helmond is een verkeersveilge w oongemeente. Helmond is een fietsvriendelijke stad. Overlast van geparkeerde auto`s in w oonw ijken vormt en groot probleem.

64% 44% 57% 84% 75%

51% 44% 58% 89% 66%

52% 36% 62% 87% 70%

52% 26% 63% 86% 71%

41% 43% 63% 92% 68%

58% 39% 61% 87% 67%

54% 17% 72% 92% 62%

50% 21% 67% 88% 58%

43% 46% 61% 93% 74%

41% 20% 62% 87% 48%

51% 36% 62% 88% 69%

2.8 WERKGELEGENHEID
Opvallend groot aandeel van de Helmondse bevolking beantwoordt de stellingen over de werkgelegenheid met ‘weet niet/geen mening’. Kennelijk hebben ze het idee dat ze er geen oordeel over kunnen geven. Onder 65-plussers ligt dit aandeel het hoogst. De mensen die wel een oordeel vellen zijn negatief gestemd over de werkgelegenheid in Helmond. Negen van de tien Helmonders met een oordeel geeft aan dat hij vindt dat er in Helmond veel werkloosheid bestaat. Het aandeel, twee van de drie inwoners, dat vindt dat je in Helmond niet gemakkelijk aan werk komt is vergelijkbaar met 1995. Over de variatie aan werkgelegenheid en de opleidingsmogelijkheden is men anno 2004 wel positiever gestemd dan in 1995.
aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling*
In Helmond kom je niet gemakkelijk aan w erk In Helmond is een grote variatie aan w erkgelegenheid Helmond is een stad met veel opleidingsmogelijkheden In Helmond bestaat veel w erkloosheid* 2004 1995 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* niet in 1995 gevraagd; ** geen mening niet meegenomen

Overigens moet worden opgemerkt dat het aantal banen in de periode 1995-2005 is toegenomen. Tussen 2002 en 2004 was er echter wel een kleine dip.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 18

totaal

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN Aantal (full-time en part-time) banen in Helmond*
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

tot w erkzame personen totaal fulltime totaal partime

* Bron: vestigingsregister Helmond 1995-2005

Kijken we naar het aantal banen per sector dan valt op dat de industrie een minder dominante rol in het aanbod aan banen gaat spelen. Alhoewel nog steeds een kwart van de banen binnen deze sector te vinden is. Opvallend is verder de toename in de zorg. Mogelijk dat deze wijzigingen bijdrage aan het groeiende idee dat er meer variatie in werkgelegenheid is.
Aantal banen naar sector in Helmond*
1995 % totale aantal banen werkgelegenheid 8.204 29% 5.281 4.000 2.708 1.730 1.675 1.353 1.150 754 740 435 274 103 28.407 19% 14% 10% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 0,4% 100% 2004 aantal banen 6.629 6.100 3.911 2.200 1.609 1.626 1.305 1.042 943 470 161 165 34.678 % totale werkgelegenheid 8.517 25% 19% 18% 11% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 1% 0,5% 0,5% 100%

Industrie Reparatie van consumentenartikelen en handel Gezondheids-, welzijnszorg Zakelijke dienstverlening/verhuur, handel onroerend goed Onderwijs Bouwnijverheid Openbaar bestuur, overheid. Vervoer, opslag en communicatie Horeca Milieudienstverlening, cultuur, recreatie, overige dienstverlening Financiële instellingen Productie en distributie van elektriciteit aardgas en water Landbouw, jacht en bosbouw totaal aantal banen

* Bron: vestigingsregister Helmond 1995-2005

Hoe jonger men is, hoe positiever men is over de mogelijkheden om te werken. Vooral de 65-plussers zijn relatief vaak negatief over de werkgelegenheid. De verklaring kan mogelijk gezocht worden in de historie en de sluiting van fabrieken waardoor waarschijnlijk de ouderen meer getroffen zijn dan de jongeren. Over de opleidingsmogelijkheden in Helmond zijn de jongeren negatiever, vooral de groep tussen de 30 en 39 jaar. De 55-plusser, maar met name de 65-plusser is hier het meest positief over. Er is in de afgelopen periode wel veel bijgekomen, maar de jongeren weten waarschijnlijk beter dan de ouderen wat er nog ontbreekt (zoals de HBO-opleidingen).

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 19

Hoofdstuk 2: UITKOMSTEN Oordeel per wijk: aandeel van de inwoners dat het (helemaal) eens is met een stelling (2004) (oranje: scoren 5% lager/negatiever dan gemiddelde van de stad, groen: score 5% hoger/positiever dan gemiddelde van de stad)
18 tm 29 jaar 50% 50% 75% 46% 30 tm 39 jaar 54% 44% 74% 41% 40 tm 54 jaar 61% 41% 82% 44% 55 tm 64 jaar 68% 45% 84% 56% 65 jaar en ouder 72% 58% 88% 66% totaal 59% 46% 80% 48%

In Helmond kom je niet gemakkelijk aan w erk. In Helmond is een grote variatie aan w erkgelegenheid. In Helmond bestaat veel w erkloosheid. Helmond is een stad met veel opleidingsmogelijkheden.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 20

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Na tien jaar is de Helmonder weer gevraagd naar het imago van en zijn oordeel over de stad. Het volgende valt op.
IMAGO HELMOND HEEFT MEERDERE KANTEN

Mijn thuis, een aantrekkelijke stad, een groeistad en vernieuwend maar ook kattenmeppers, saai en criminaliteit zijn karakteristieken waarmee de Helmonder zijn stad omschrijft. Zowel positieve als negatieve beelden noemen zij als om een spontane reactie gevraagd wordt. Wordt de Helmonder een aantal karakteristieken voorgelegd dan vindt de meerderheid dat industrieel verleden als beeld goed bij de stad past. Ook vindt de helft groen buitengebied en vernieuwende stad karakteristieken die goed passen. Over niet-passende karakteristieken is, met uitzondering van dorpskarakter, minder overeenstemming. Gezapige stad en winkelstad komen hier wel naar boven. De Helmonder geeft net een voldoende aan het imago van Helmond. Het beeld dat zij denken dat de buitenstaander van Helmond heeft, speelt bij dit magere cijfer zeker een rol. Maar liefst 90% van de Helmonders denkt dat de inwoners in de regio een negatief beeld hebben van Helmond. Slechts een kwart van de Helmonders denkt dat Helmond landelijk gezien een positief imago heeft. Helmond als woon- en leefstad krijgt wel een ruime voldoende van de inwoners. Driekwart van de Helmonders geeft aan trots te zijn op de stad en zeven van de tien geven aan zich Helmonder te voelen. De inwoners van de nieuwere wijken en Stiphout scoren hierop iets lager.
HELMOND ALS WINKELSTAD: POSITIEF OORDEEL MAAR ONTWIKKELING LIJKT NEGATIEF

Helmond heeft als winkelstad een regionale functie, maar tegelijkertijd is Helmond het kleine broertje van Eindhoven dat een uitgebreider winkel aanbod kent. Driekwart van de Helmonders is tevreden met de winkels in Helmond. Vergeleken met andere voorzieningen in de stad is dit relatief laag. Tegelijkertijd hecht het merendeel wel veel belang aan voldoende en kwalitatief goede winkels in het stadscentrum. Het oordeel ten aanzien van het aanbod, de diversiteit, het aantal leuke winkels en het gezellig winkelen heeft zich in de afgelopen tien jaar ook negatief ontwikkeld. Dit is min of meer in lijn met de feitelijke ontwikkelingen. Alhoewel de winkeloppervlakte de afgelopen jaren is toegenomen, lijkt er meer van hetzelfde te komen. Evenals in andere centra zetten de regionale en landelijke ketens de toon.
STADSCENTRUM-VOETGANGERSGEBIED: VRIJ CONSTANT OORDEEL

De aantrekkelijkheid van het stadscentrum en dan meer specifiek het voetgangersgebied wordt vrij constant beoordeeld door de inwoners van Helmond. In zijn algemeenheid scoort het centrum met een gemiddelde van 6,3 voldoende. De bereikbaarheid met de fiets springt er met een 7,6 in positieve zin uit. Ten opzichte van 1995 lijkt er niet veel te zijn veranderd. Alleen is men minder vaak positief over de inrichting van het voetgangersgebied geworden. Bij toekomstige ontwikkelingen vindt het merendeel van de bevolking dat de oude historische fabrieken en monumentale panden in het centrum moeten worden behouden. Ook de komst van historische schepen naar de Kanaalzone, de komst van een (passanten)haven voor pleziervaartuigen en de komst van een zaal voor grote evenementen wordt door driekwart van de inwoners ondersteund.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 21

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES HELMOND ALS CULTUUR EN UITGAANSSTAD: POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

In de laatste tien jaar zijn er beduidend meer culturele voorzieningen in de stad gekomen. De horeca en sportvoorzieningen zijn op een vergelijkbaar peil gebleven. Het oordeel van de inwoners over de het culturele aanbod is ook duidelijk verbeterd. Wat betreft het verenigingsleven, het meest vaak positief beoordeeld, is op een vergelijkbaar niveau gebleven. Opvallend zijn de ontwikkelingen op het evenementen gebied. Vergeleken met 2000 zijn veel meer inwoners tevreden als gekeken wordt naar aantal, variatie, kwaliteit en locatie/spreiding. De meerderheid van de inwoners hecht er ook (heel) groot belang aan dat er voldoende en kwalitatief goede restaurants, evenementen en culturele voorzieningen in het stadscentrum zijn. In de afgelopen 12 maanden hebben twee van de drie Helmonders minimaal een keer de Pathébioscoop bezocht. De overige voorzieningen worden door minder Helmonders bezocht maar kennen vaak ook een specifieker aanbod. De weekmarkt op zaterdag, kermissen en caranvalsactiviteiten in het centrum zijn de meest bezochten evenementen. De andere evenementen kennen vaak een specifieker aanbod.
HELMOND ALS WOONSTAD: EEN POSITIEF OORDEEL MET WAT KANTTEKENINGEN

De inwoner is over het algemeen tevreden over Helmond als woonstad. Twee van de drie inwoners raden mensen aan om er te komen wonen. Opvallend vaak zijn dit mensen in de nieuwbouwwijken, Dierdonk en Brandevoort. Wel moet daarbij gezegd worden dat de binding met de eigen wijk voor veel Helmonders hoger ligt dan met de stad. Daarbij springen de inwoners met name Brandevoort, Stiphout en ’t Hout op. Over de veiligheid is men echter minder te spreken. Zo geeft maar een op de drie Helmonders geeft aan dat je ’s avonds veilig over straat kan.
HELMOND EN MOBILITEIT: EEN WISSELEND OORDEEL

De verschraling van het aanbod aan openbaar vervoer heeft duidelijk invloed gehad op het oordeel van de inwoners. Waren in 1995 nog twee van de drie inwoners (zeer)tevreden met het OV, anno 2004 is dat een op de drie inwoners. Over de fietsvriendelijkheid en verkeersveiligheid zijn de inwoners vaker tevreden dan in 1995. De toename van het aantal auto’s leidt er toe dat men vaker aangeeft dat er parkeerproblemen zijn. De Binnenstad springt er hierbij het meest negatief uit.
HELMOND WERKSTAD: OORDEEL BEPERKT VERANDERD

De Helmonder is minder vaak positief over de variatie aan werkgelegenheid dan in 1995. Evenals in 1995 is tweederde van mening dat het in Helmond niet makkelijk aan werk te komen is. Daarbij moet wel worden gezegd dat het aantal banen in Helmond in de afgelopen tien jaar is toegenomen. Wel was er tussen 2002 en 2004 een kleine dip in de toename. Vooral ouderen zijn wat negatiever dan jongeren. De jongeren zijn wel vaker negatief over de opleidingsmogelijkheden in Helmond dan ouderen. Het oordeel ten op zichte van 1995 is wel vooruitgegaan.
TOT SLOT: HET IMAGO EN DE VERANDERINGEN SAMENGEVAT

De inwoners van Helmond zijn over het algemeen positief over het Helmond als woonstad, maar het imago wordt zeker als er gekeken wordt naar hoe de regio en landelijk geoordeeld minder positief beoordeeld. Het algemene imago lijkt wel iets opgekrikt te worden door de vernieuwingen die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Het sterkst verbeterd is Helmond als cultuur en uitgaansstad. Kanttekeningen worden er gezet bij de ontwikkelingen van Helmond als winkelstad, de veiligheid, automobiliteit en parkeren van de auto.

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 22

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES

BIJLAGE: TABELLEN
Aandeel inwoners dat karakteristiek wel/niet bij Helmond vindt passen industrieel verleden groen buitengebied vernieuwende stad woonstad bereikbare stad gemoedelijke stad industriestad bijzondere architectuur gezellige stad levendige stad stad met lef groene stad historische stad mooie stad winkelstad aantrekkelijke stad grote stad moderne stad cultuurstad dorps karakter onveilige stad dynamische stad gezapige stad past goed past een beetje 65% 18% 50% 36% 48% 36% 43% 47% 41% 42% 33% 44% 29% 46% 26% 42% 25% 50% 23% 49% 21% 39% 21% 50% 18% 43% 18% 49% 16% 43% 16% 50% 14% 48% 13% 50% 12% 46% 10% 28% 9% 52% 9% 46% 7% 32% past niet weet niet/geen mening 3% 13% 9% 6% 11% 5% 5% 5% 13% 3% 15% 8% 15% 9% 22% 10% 21% 4% 22% 6% 25% 16% 24% 6% 27% 12% 30% 4% 38% 3% 28% 7% 34% 4% 31% 6% 28% 14% 55% 7% 28% 11% 30% 15% 29% 31%

Gemiddeld rapportcijfer voor Helmond als woon- en leefstad en imago van de stad naar wijk en leeftijd Helmond als woon- en leefstad 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1 6,9 Het imago van de stad 6,3 6,1 6,2 6,2 5,7 6,3 6,1 6,1 5,9 6,1 6,2 5,8 6,1 6,2 6,2 6,3 6,1

Helmond-Oost Dierdonk Warande Helmond-Noord Brandevoort Helmond-West Brouwhuis Rijpelberg Binnenstad t Hout Stiphout 18 tm 29 jaar 30 tm 39 jaar 40 tm 54 jaar 55 tm 64 jaar 65 jaar en ouder totaal Helmond

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 23

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES Aandeel inwoners dat het (geheel) eens is met de stellingen Winkels In Helmond vind je eigenlijk alle soorten winkels Er zijn in Helmond veel leuke winkels In het centrum van Helmond kun je gezellig winkelen Echt bijzondere winkels vind je in Helmond niet Stadscentrum / voetgangersgebied Helmond heeft een mooi en aantrekkelijk centrum De inrichting van het voetgangersgebied in het centrum van de stad is erg aantrekkelijk Er fietsen teveel personen in het voetgangersgebied Er is voldoende groen in het stadscentrum Het stadscentrum is een beetje saai Er is voldoende loopruimte voor het winkelend publiek in het voetgangersgebied Voorzieningen Helmond biedt aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden* Helmond heeft op cultureel terrein genoeg te bieden Er zijn onvoldoende horecagelegenheden in de wijk waarin ik woon* De omgeving van Helmond heeft de recreant veel te bieden* Er is in Helmond een gevarieerd en bloeiend verenigingsleven Vrijetijdsvoorzieningen vind je vooral buiten Helmond* Wonen, Milieu, veiligheid Helmond is een prettige woonstad Helmond ziet er schoon uit In Helmond wordt weinig ingebroken De meeste mensen in Helmond leven langs elkaar heen In Helmond kun je s`avonds veilig alleen over straat Bij ons in de wijk letten we goed op wat er gebeurt Ik voel meer binding met mijn wijk dan met de stad als totaal* Helmond heeft een naam hoog te houden als het gaat om bijzondere architectuur en stedenbouw* Ik raad mensen van buiten Helmond aan om in Helmond te komen wonen* Verkeer en Vervoer Bij een bezoek aan het stadscentrum kun je je auto niet goed kwijt Met het openbaar vervoer kun je in Helmond overal komen Helmond is een verkeersveilige woongemeente Helmond is een fietsvriendelijke stad Overlast van geparkeerde auto`s in woonwijken vormt een groot probleem Economie In Helmond kom je niet gemakkelijk aan werk In Helmond is een grote variatie aan werkgelegenheid Helmond is een stad met veel opleidingsmogelijkheden In Helmond bestaat veel werkloosheid* Algemeen Ik ben trots op Helmond Ik voel mij Helmonder Helmonders zijn mensen die niet zeuren, maar doen Ik heb vertrouwen in de toekomst van Helmond Helmond gaat niet met de tijd mee Bewoners uit de regio hebben een negatief beeld van Helmond Helmond is mooier dan veel mensen denken Helmond heeft landelijk gezien een positief imago 1995 85% 66% 63% 74% 1995 45% 66% 58% 39% 72% 93% 1995 onbekend 34% onbekend onbekend 83% onbekend 1995 84% 48% 3% 62% 19% 70% onbekend onbekend onbekend 1995 56% 65% 52% 80% 62% 1995 68% 46% 49% 1995 63% onbekend 78% onbekend onbekend onbekend onbekend 2004 63% 54% 56% 81% 2004 42% 57% 60% 38% 76% 94% 2004 59% 59% 52% 58% 86% 45% 2004 90% 54% 14% 55% 34% 76% 68% 66% 66% 2004 50% 35% 62% 88% 70% 2004 68% 53% 56% 90% 2004 73% 67% 53% 91% 24% 91% 86% 26%

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 24

Hoofdstuk 3: SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Inwonersenquête 2004-2005: Imago van Helmond: 25