Sumipro blijft

in Almelo
2 3
Cogas neemt
voortouw met
breedband
5 4
Centrale vraagbaak
voor bedrijven
Uitbreiding
bedrijventerrein
Turfkade
Een uitgave van Sociale & Economische Zaken Gemeente Almelo | Juli 2006
¡
De onlangs gepresenteerde plannen voor de ontwikkeling van de
binnenstad zijn voor de toekomst van Almelo van groot belang.
Om deze ambities te realiseren, is een gezonde economie met
een uitstekend ondernemingsklimaat uiteraard onontbeerlijk. Hoe
kunnen wij u het ideale ondernemingsklimaat bieden? Dat gaat
verder dan het stapelen van stenen of het aanbieden van grote
lappen grond. Het draait ook om een optimale dienstverlening,
zodat u niet telkens tegen ambtelijke muren aanloopt. En daar
zijn we al actief mee bezig.
Dit blijkt onder meer uit het convenant ‘Stroomlijning
Dienstverlening aan Ondernemers’. Hiermee pakken we de
strijdige regels, het bedrijvenloket én de vereenvoudiging
van vergunningen tegelijk aan. Dat betekent voor u: minder
rompslomp, snel resultaat. Bij de uitvoering van dit convenant
heeft Almelo een voortrekkersrol binnen de Netwerkstad Twente.
Daarnaast investeren we ruimschoots in bedrijfslocaties. We
revitaliseren bestaande terreinen, maar ontwikkelen ook nieuwe,
bijzondere terreinen. Denk bijvoorbeeld aan het Regionaal
Bedrijven Terrein (RBT), waar 180 hectare grond ter beschikking
wordt gesteld, grenzend aan uitstekende ontsluitingswegen.
Met deze mogelijkheden werkt Almelo aan een kwalitatief
goed ondernemingsklimaat, waar ruimte is voor voldoende én
gedifferentieerde bedrijfsactiviteiten. Activiteiten waar we u
graag aan verbonden zien.
Reinier van Broekhoven
Wethouder Economische Zaken
In deze uitgave o.a.:
Optimale dienstverlening
Een uitstekend ondernemingsklimaat is onontbeerlijk
1
Als ondernemer heeft u ongetwijfeld veel ambities.
Ook de Gemeente Almelo heeft grote plannen. Zo maken
we met het Masterplan Almelo een ongekende kwaliteits-
slag op het gebied van wonen, zorg, werkgelegenheid en
recreatie.
Meer informatie
vindt u op:
www.almelo.nl
en
www.masterplanalmelo.nl
Almelc
Ondernemend
Ambitieus Almelo presenteert Binnenstadsplan
De Gemeente Almelo wil in tien jaar tijd de binnenstad ingrijpend vernieuwen.
Kernwoorden hierbij zijn het herstellen van de Havenkom, een compact winkel-
en uitgaansgebied, hoogwaardige woningen en appartementen en een goede
bereikbaarheid. Doel is een vernieuwde binnenstad met een identiteit die Almelo
verdient: krachtig, eigenzinnig en met een dynamische uitstraling.
z
“Als je investeert in deze techniek gaat het hard”
Ben Lubberman
Sumipro maakt lenzen, voor menselijk gebruik en voor techniek,
met gebruikmaking van sub microntechniek. Daarmee werk je
tot op de nanometer, 0,000000001 meter.
De verhuizing had veel voeten in aarde. De machines werden
vervoerd met een luchtgeveerde auto en de 600 meter van het
BPC naar het Bedrijvenpark 323 werden afgelegd in 3 uur. Ben
Lubberman is zuinig op zijn spullen.
Van oorsprong is hij polymeerchemicus.
“Een kunststofmalloot.” Werkte in het
buitenland. ”Als je een gezin hebt,
krijg je daar genoeg van.” Met steun
van zijn werkgever Stork besloot hij de
technologie die hij had ontwikkeld te vercommercialiseren. De
contacten die hij had waren handig bij het zoeken van klanten.
Evenals de subsidie. “Ik was niet onbemiddeld toen ik wegging
bij Stork, maar als je investeert in deze technologie gaat het
hard. Ik ben blij dat Almelo fantastisch heeft meegewerkt.”
Geld verdienen
Een voor de handliggende vestigingsplaats zou het Kennispark
bij de Universiteit Twente zijn geweest. “We hebben daar bewust
niet voor gekozen. Je hebt er continu geïnteresseerde studenten
om je heen, en we wilden ons niet laten afeiden.” Het nieuwe
bedrijf moest immers geld verdienen. Ben Lubberman: “Je gaat
uit van de vraag, niet ontwikkelen óm te ontwikkelen.” Wel
steekt Sumipro 35% van de winst in
toegepast wetenschappelijk onderzoek
voor het verder ontwikkelen van de sub
micron technologie.
De lenzen van Sumipro worden gemaakt
volgens klantspecifeke eisen, in nauw
contact met de gespecialiseerde opticien of een oogarts. Ze
worden gebruikt bij zeldzame oogafwijkingen.
De technische optiek wordt onder meer gebruikt voor lenzen in
microscopen, voor lasertoepassingen en in de telescopie.
Sub micron technologie
van Sumipro blijft in Almelo
Bijna was Sumipro vertrokken uit Almelo. Er was al een nieuwe locatie elders in het vizier, tot de Gemeente het enige
stukje dat nog over was op het Bedrijvenpark aanbood. “Omdat we altijd zijn ondersteund door Almelo, besloten we te
blijven”, zegt directeur Ben Lubberman.
2
Technische optiek voor menselijk gebruik, voor microscopie, telescopie en voor lasertoepassingen
“Ik ben blij dat Almelo
fantastisch heeft meegewerkt”
;
Menno van Dijk
3
Cogas neemt voortouw met breedband
Proef met glasvezel in Twentepoort Oost en Bornsestraat
voor grote bedrijven en MKB
“Het is de kip en het ei”, volgens Van Dijk: “Het gaat om de
beschikbaarheid van diensten. Die moeten toegankelijk zijn.
Iemand moet die cirkel doorbreken, de overheid.” Volgens
Schiphorst en Van Dijk is het zonneklaar dat snelle verbindingen
nodig zijn. “We staan aan de vooravond van die ontwikkelingen.
Onze taak is te zorgen voor de infrastructuur. We hebben een
modern netwerk. In Almelo willen we het voortouw nemen.”
Verglaasd
In het derde kwartaal start Cogas Kabel met een proef op de
bedrijventerreinen Twentepoort Oost en Bornsestraat waarbij
niet alleen grote bedrijven maar ook het MKB worden verglaasd.
Daarbij gaat het niet alleen om internet en telefonie, maar
bijvoorbeeld ook om beveiliging. Bedrijven kunnen via camera’s
op afstand in de gaten worden gehouden. Een techniek
waarvoor nu weinig belangstelling is, maar waarin Cogas in de
toekomst veel mogelijkheden ziet.
Het bedrijventerrein Turfkade is aan de noordoostkant met
ongeveer 8 ha. uitgebreid. Het gebied is grotendeels bestemd
voor bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 4. Door het
karakter van het plangebied en de ligging ten opzichte van
woonwijken is dit gebied minder geschikt voor detailhandel.
Momenteel is ca. 80 procent uitgegeven, vooral kleinere kavels.
Er zijn nog drie kavels van 9299m2, 5166m2 en 7646m2
beschikbaar. De grondprijs van deze kavels ligt tussen de 90 en
100 euro per m2.
“De politiek snapt niets van breedband.” Directeur Nico
Schiphorst van Cogas en manager Menno van Dijk van
Cogas Kabel geloven niet dat het economische heil over
de regio neerdaalt wanneer alle bedrijven de beschikking
hebben over breedband. “Het gaat er om wat je er mee
doet”, doceert Schiphorst: “Je kunt supersnel internet
hebben, maar wanneer je er geen gebruik van maakt
heb je er niets aan. Een fes cola haal je niet met een
vrachtwagen, daarvoor gebruik je de fets.”
4
Uitbreiding bedrijventerrein Turfkade
in volle gang
Forse stijging uitgifte bedrijventerreinen in Almelo
“Iemand moet de cirkel doorbreken: de overheid”
Almelo werkt aan nieuwe en
gedifferentieerde bedrijventerreinen
5
Accountmanagement
Economische Zaken
Economische Zaken is de centrale vraagbaak voor alle bedrijven en
instellingen in Almelo.
Almelo werkt met het zogenaamde accountmanagementsysteem. Hiermee
krijgt de één-loketgedachte voor ondernemers concreet vorm. Want de
dienstverlening naar u staat uiteraard voorop. De accountmanager vervult de
rol van intermediair tussen ondernemer en Gemeente. Binnen de Gemeente
Almelo werken een aantal accountmanagers. Hij of zij kan u onder meer
behulpzaam zijn op het gebied van grondaankoopprocedures, bouw- en
milieuvergunningen etc. Meer informatie telefoon (0546) 54 11 84 of
econ.ontwikkeling@almelo.nl
Harm Jan van Heuveln - account-
manager van onder andere Twente-
poort, Turfkade en Bedrijvenpark
Twente - over zijn werk en het
contact met Almelose ondernemers:
“Overheid en bedrijfsleven zijn twee
verschillende werelden, waar een
accountmanager een draaideur tussen
is. Een accountmanager vertegenwoor-
digt de belangen van de ondernemers binnen de ambtelijke organisatie”.
Tel. (0546) 54 17 88 / 06 - 53 54 35 70, e-mail: hj.vanheuveln@almelo.nl.
Eén-loketgedachte voor ondernemers
Inkoopbeleid
Gemeente Almelo
Het college van burgemeester en
wethouders heeft onlangs het nieuwe
inkoopbeleid vastgesteld. Het is op
een aantal onderdelen aangepast
aan de huidige eisen en inzichten.
Het uitgangspunt van de Gemeente
blijft om zoveel mogelijk met lokale
en regionale leveranciers samen te
werken.
Op www.almelo.nl staat onder Over
Almelo > Ondernemen in Almelo >
Handige documenten, het volledige
inkoophandboek online. Hierin vindt
u ook informatie over de nieuwe
drempelbedragen voor Europese aan-
bestedingen, die door de Gemeente
Almelo worden overgenomen.
Opening Grondbank Almelo
Op 7 juli jl. is de Grondbank Almelo offcieel geopend. Bij de Grondbank kunt
u grond aankopen, verkopen of opslaan. Het gaat dan om schone grond,
verdachte grond, licht verontreinigde grond en ook om rioolslib en bomengrond.
Daarnaast heeft de Grondbank een makelaarsfunctie voor grond. Tenslotte
worden er partijkeuringen van grond uitgevoerd. De Grondbank Almelo is aan
de Bleskolksingel 7.
Convince is een initiatief van de
Gemeente Almelo en heeft als doel
ondernemingen en uitzendbureaus te
voorzien van gemotiveerde bijstands-
cliënten.
Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot
een professioneel arbeidsmiddelings-
bureau. Wilt u meer informatie, een
persoonlijke afspraak of een vacature
aanmelden?
Bel naar 0546 – 541869 of stuur een
e-mail naar convince@almelo.nl.
Convince
overtuigend in arbeidsbemiddeling
6
Grondbank staat open voor burgers en bedrijven
binnen en buiten Almelo
q