Omschrijving ontwikkelingsvisie UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES In 1999 is een begin gemaakt met de planontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein; Bedrijvenpark

Rijnhoek. Rijnhoek zal ontwikkeld worden aan de noord-westzijde van Bodegraven, liggend tussen de spoorlijn Leiden – Utrecht (met hiernaast de nieuwe Rijksweg 11) en de Oude Rijn.

Voor de ontwikkeling van Rijnhoek heeft de gemeente een ontwikkelingsvisie ontworpen, die in de zomer van 2000 openbaar is gemaakt. In de ontwikkelingsvisie is beschreven op welke wijze het nieuwe bedrijvenpark ontwikkeld zal worden en wat bij deze ontwikkeling de uitgangspunten en ambities zijn. Enkele uitgangspunten en ambities voor het nieuwe bedrijvenpark zijn: Duurzaamheid Het begrip duurzaamheid is inmiddels niet nieuw meer. Toch is en blijft het voor een ieder verschillend op te vatten en uit te leggen. Duurzaamheid richt zich onder andere op behoud van het milieu. Zo kan er gedacht worden aan gebruik van duurzame energie en duurzaam beheer van het terrein en de gebouwen. Duurzaamheid is dus een investering voor het creëren van een waardevast bedrijvenpark Voor Rijnhoek kan bij duurzaamheid onder andere gedacht worden aan: 1. intensief ruimtegebruik; Ruimte in Nederland, maar met name in de Randstad, is schaars, terwijl de ruimtevraag nog altijd groeiende is. Bij de ontwikkeling van ruimte is het dan ook zaak hier voldoende aandacht aan te besteden. Steeds meer wordt men zich hiervan bewust en ook de overheid geeft meer en meer sturing aan probleemoplossing. Om op een zo functioneel mogelijke manier om te gaan met de ruimte op Rijnhoek is de gemeente sterk voorstander van intensief ruimtegebruik. Dit betekent dat een groter percentage van het plangebied bebouwd zal worden dan voorheen gebruikelijk was. In de oude norm gold een bebouwingspercentage van 50%. De overige 50% van het gebied werd hierbij ingevuld met groen, water en verharding. Op het bedrijventerrein “Groote Wetering”, aan de oostzijde van de gemeente is deze norm aangehouden. Op Rijnhoek zal een bebouwingsnorm van circa 65% aangehouden worden, wat onder andere mogelijk is door functiemenging en dubbel ruimtegebruik. Zo kan groen op een dak worden aangelegd en parkeerruimte onder een bedrijf.

2. duurzame energie; Gebruik van duurzame energie wordt steeds algemener in de wereld. Ook voor Rijnhoek worden de verschillende vormen van duurzaam energiegebruik bestudeerd. Hiertoe stelde het bedrijf DWA, in opdracht van de gemeente, een zogenaamde Duurzaam Energiescan op. Hierin staan voor de gehele gemeente de verschillende mogelijkheden voor gebruik of opwekking van duurzame vormen van energie beschreven en is onderzocht welke vorm van duurzaamheid het meest rendabel is. 3. duurzaam bouwen; Duurzaam bouwen is één van de speerpunten van het huidige beleid van Bodegraven. In 1996 tekenden de gemeente en diverse andere partijen, waaronder bouwers, ontwikkelaars en buurgemeenten een intentieverklaring, waarmee een minimum niveau voor duurzame bouw is vastgelegd. 4. duurzaam materiaalgebruik; Naast het doorvoeren van duurzame bouwtechnieken op Rijnhoek zal ook aandacht worden gevraagd voor het gebruik van duurzame materialen. Dit zal niet alleen zijn doorslag vinden in de bouw, maar tevens in de aanleg van de openbare ruimte. Het voordeel van duurzame materialen is dat zij langer behouden blijven, minder onderhoud vragen en daardoor waardevaster zijn. Ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke kwaliteit is in hoge mate bepalend voor de waarde en het gebruik van het bedrijvenpark. Het zorgt voor uitstraling en aantrekkingskracht, maar kan bij verloedering even goed leiden tot vertrek van bedrijven, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. Ruimtelijke kwaliteit wordt op Rijnhoek onder andere gecreëerd door: 1. inpassing in het landelijk gebied; Het landelijke gebied rondom Bodegraven wordt gekarakteriseerd door openheid. Realisatie van een nieuw bedrijvenpark in deze openheid leidt zondermeer tot confrontatie. Om deze confrontatie minimaal te laten leiden tot schade zal aan de randen van het bedrijvenpark extra aandacht besteed worden aan inpassing van de bebouwing in het landschap. Dit betekent onder andere een lagere bouwhoogte in deze zone en extra aandacht voor groen. 2. behoud van het bebouwingslint aan de Dammekant; Een deel van de ruimtelijke karkarakteristiek wordt gevormd door voormalige agrarische bebouwing aan de Dammekant. Er bevinden zich in dit bebouwingslint zelfs enkele Rijksmonumenten, die absoluut behouden moeten worden. Om het bestaande bebouwingslint optimaal te behouden is er voor gekozen het lint in te bedden in een groene zone en is bij het ruimtelijke ontwerp gelet op uitstraling en hinder van nabije bedrijven

3. ecologie; Ter compensatie van open grasland bij ontwikkeling van Rijnhoek dient een ecologische zone aangelegd te worden op het bedrijventerrein. Deze ecologische zone, die tussen de 30 en 50 meter breed zal worden, moet onderdeel uit gaan maken van het deel de provinciale ecologische hoofdstructuur dat de verbinding vormt tussen de Nieuwkoopse plassen en de Reeuwijkse plassen.

Parkmanagement Een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van Rijnhoek is het uiteindelijke gebruik. Ook in deze fase is het noodzakelijk om aandacht te blijven besteden aan de functionaliteit en waarde van het terrein. Voorheen was het gebruikelijk dat de gemeente verantwoordelijk was voor onderhoud van de openbare ruimte en de eigenaren voor hun eigen panden. Meer en meer wordt de verantwoordelijkheid voor het gebruik, beheer en onderhoud van de terreinen echter gelegd bij de daadwerkelijke gebruikers, omdat ook zij baat hebben bij behoud van ruimtelijke kwaliteit en waarde. Daar waar het bijvoorbeeld bij appartementencomplexen al gebruikelijk is dat bij de koop van een appartement verplicht deel genomen wordt aan een vereniging van eigenaren, gebeurt dat ook steeds vaker op bedrijventerrein. Hierbij worden diverse vormen van gebruik, beheer en onderhoud onder gebracht bij een vereniging van eigenaren, stichting of andere rechtsvorm. Dit noemt men parkmanagement; het management van het bedrijventerrein. RUIMTELIJK PLAN Met de ontwikkelingsvisie “Bedrijvenpark Rijnhoek” als onderlegger heeft het stedenbouwkundige bureau BRO een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor Rijnhoek. Dit stedenbouwkundige plan besteedt in ruime mate aandacht aan ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig bedrijvenpark. Optimaal behoud van het karakteristieke bebouwingslint wordt gecombineerd met een maximaal behaalbaar uitgeefbaar oppervlak. Van de 18 hectare die te ontwikkelen is zal straks ongeveer 11 of 12 hectare grond uitgegeven kunnen worden(Dit komt overeen met ongeveer 23 voetbalvelden!). Kenmerkend voor Rijnhoek is, naast de hoogwaardige uitstraling van het terrein, de uitstekende ligging direct aan de aansluiting op de nieuwe Rijksweg 11. Hierdoor is Rijnhoek gelegen in het hart van de Randstad. Voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit worden aan het op te stellen bestemmingsplan diverse beeldkwaliteitseisen gekoppeld. Deze beeldkwaliteitseisen vormen naast het bestemmingsplan het toetsingskader voor de ontwikkeling van het gebied.

PLANNING EN UITGIFTE Het stedenbouwkundige plan zal afgerond worden in het begin van 2003. Op basis van dit uitgewerkte plan zal het bestemmingsplan worden opgesteld. Het gaat hier om de onderbouwing van het plan en de regelgeving die het toetsingskader gaat vormen voor ontwikkeling en behoud. Ook worden de beeldkwaliteitseisen in dit traject verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het bestemmingsplan voor Rijnhoek in het tweede of derde kwartaal van 2003 in procedure gebracht worden. Daadwerkelijke ontwikkeling is echter pas mogelijk als de nieuwe Rijksweg 11 is opengesteld, zodat de gronden op Rijnhoek voor grondwerkzaamheden beschikbaar zijn. Achtereenvolgens zullen vanaf dat moment de gronden worden opgehoogd, de gronden bouwrijp worden gemaakt en de gronden worden uitgegeven voor ontwikkeling. VESTIGINGSBELEID Om de hoge kwaliteitseisen beter te kunnen verankeren in de plan- en beleidsvorming is besloten een vestigingsbeleid op te stellen dat ten grondslag zal liggen aan de uitgifte van de gronden op Rijnhoek. Dit beleid zal tot stand gebracht worden in nauwe samenspraak met de Kamer van Koophandel van Rijnland en de Raad voor Handel en Industrie van Bodegraven. Naar verwachting kan het vestigingsbeleid in februari 2003 worden vastgesteld. INFORMATIE Voor informatie over de planontwikkeling van bedrijvenpark Rijnhoek kunt u zich wenden tot de heer R. Vrijland, behandelend medewerker binnen de sector Ruimte en Beheer, telefoonnummer: (0172) 630 344.