ONTWERP ATELIER

GNEPHOEK
Alphen aan den Rijn 24 maart 2004

Ontwerpatelier Gnephoek 24 maart 2004

Stuurgroep Gnephoek Alphen aan den Rijn

tekst, foto´s en illustraties: drs. B. de Roo drs. B.J.G. Schuttenbeld mw. M. Hover
2

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland Hover Ontwerp en Advies

Voorwoord
De Stuurgroep Gnephoek is een goed voorbeeld van hoe ondernemersorganisaties en lokale overheden kunnen samenwerken, zich gezamenlijk en proactief inspannen voor zaken van gemeenschappelijk belang en in staat zijn op een verfrissende en sprankelende wijze oplossingsgericht te werken aan bestaande knelpunten. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van het gebied Gnephoek aan de noordwestzijde van Alphen aan den Rijn. Een belangrijk gebied dat met een juiste ontwikkeling veel bestaande dagelijkse problemen in één keer kan oplossen. En dan gaat het om verbetering van infrastructuur, ontsluiting en bereikbaarheid, nieuwe mogelijkheden voor wonen en werken etc. Kortom, er wordt ingezet op een evenwichtige groei met kwaliteit en duurzaamheid als uitgangspunt. En dat is goed, niet alleen voor Alphen en de omliggende gemeenten Rijnwoude en Jacobswoude, maar voor de hele regio. De regio Alphen aan den Rijn is een dynamisch gebied. De stuurgroep streeft ernaar dat dit ook zo blijft en dat de ontwikkeling ervan hoog op de politieke agenda blijft staan. Door zelf als direct betrokkenen met concrete plannen te komen hopen wij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Tegelijkertijd kunnen deze plannen gebruikt worden bij de totstandkoming van het plan van aanpak voor de Transformatievisie Oude Rijnzone. Vanaf deze plek wil ik alle betrokken partijen bij de Stuurgroep Gnephoek hartelijk danken voor hun inzet en creativiteit tot dusverre. Maar daarmede zijn we er niet. De Stuurgroep wil graag verder en de discussie over de ontwikkeling van dit gebied en de realisatie daarvan verbreden naar partijen buiten de stuurgroep. Frank Ponsioen Voorzitter Alphen aan den Rijn, juni 2004
3

4

Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Inleiding Gnephoekontwikkeling in 2003 Doel van het Ontwerpatelier De resultaten Groep 1 Groep 2 Groep 3 Algemene conclusies Proces Bijlagen

7 7 11 11 13 15 17 19 19 20

5

Bedrijf aan Oude Rijn

Brug over de Oude Rijn 6

1. Inleiding
De Stuurgroep Gnephoek, bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude, de Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn, de Ondernemersvereniging Rijnwoude, de Ondernemersvereniging Jacobswoude en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Gemeente Jacobswoude luistert en praat mee maar heeft de ruimtelijke ontwikkeling van de Gnephoek, inclusief infrastructuur, niet opgenomen als beleidsvoornemen. De Stuurgroep Gnephoek is sinds de zomer van 2003 opgericht om inhoudelijk uitvoering te geven aan deelproject 8 - Gnephoekontwikkeling, Maximabrug uit de Bestuursovereenkomst Oude Rijnzone. (*) De ontwikkeling van de noordwestflank van Alphen aan den Rijn c.q. de noordoostflank van Rijnwoude is een cruciaal project in de Oude Rijnzone ontwikkeling omdat met een juiste ontwikkeling van dit gebied een groot aantal knelpunten in één keer opgelost kunnen worden. Wat die ontwikkeling globaal zou kunnen inhouden is in dit document weergegeven. Tijdens het ontwerpatelier Gnephoek zijn met de direct betrokkenen – op creatieve wijze - ideeën en gedachten uitgewisseld, welke in de vorm van ruimtelijke schetsen op papier zijn gezet. De schetsen en ontwerpen in dit document zijn nadrukkelijk ideeën en gedachten en vormen een eerste aanzet om de lokale en regionale politieke besluitvorming op een hoger planniveau te brengen.

2. Gnephoekontwikkeling in 2003
De Stuurgroep Gnephoek heeft zich in 2003 intensief ingezet ter bevordering van de planontwikkeling voor de Gnephoek. Zo heeft zij onder andere de brochure “In Blijde Verwachting van de Maximabrug” uitgebracht met daarin de 10 belangrijkste redenen voor de aanleg van de Maximabrug. Hierin wordt kort maar krachtig aangegeven waarom een oeververbinding over de Oude Rijn én de Heijmanswetering in combinatie met herstructurering van bestaande werklocaties Hoogewaard, Gnephoek, en Rijnhaven en nieuwe woon- en werklocaties zo belangrijk is. De belangrijkste redenen zijn: Opvang wonen en werken in Oude Rijnzone vergt extra infrastructuur, het verkeer in Alphen-West en Koudekerk loopt nu reeds vast, het zware vrachtverkeer in combinatie met fietsers is levensgevaarlijk, de leefbaarheid in woonwijken in Koudekerk en Alphen staat onder grote druk, ondernemers en gemeenten zijn bereid mee te betalen, de werkgelegenheid bij de bedrijven stagneert, verplaatsen van de bedrijven is geen optie, ‘s-Molenaarsbrug moet vanwege haar slechte staat vervangen worden, bij calamiteiten ontstaan gevaarlijke situaties door de slechte bereikbaarheid, herstructurering van de Hoogewaard en Rijnhaven kan alleen in combinatie met een betere ontsluiting. De intensieve lobby, met name gericht op Provinciale bestuurders, bleef niet zonder resultaat: de ruimtelijke ontwikkeling van de Gnephoek - inclusief infrastructuur - is mogelijk gemaakt in het Streekplan Zuid-Holland Oost en de infrastructurele knelpunten en oplossingen zijn opgenomen in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.

Oude Rijn in Alphen aan den Rijn

Groene zone tussen Lage en Hoogewaard

Ontsluiting Hoogewaard

(*) De Bestuursovereenkomst Oude Rijnzone is een overeenkomst tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Leiden, Rijnwoude, Zoeterwoude, de Provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel voor Rijnland. In de overeenkomst, welke is ondertekend op 20 december 2002, is vastgelegd dat de partijen zich actief zullen inspannen om de ruimtelijke kwaliteit van de Oude Rijnzone te verbeteren en ruimtelijke en infrastructurele knelpunten op te lossen. 7

Groene Hart

De Randstad

DE GNEPHOEK

Lagewaard

Oude

Rijn

Rijnhaven Hoogewaard

De Gnephoek: het projectgebied 8

ns Heima

weteri

ng

Nu het Streekplan de Gnephoekontwikkeling niet onmogelijk maakt dient de voorgenomen ontwikkeling vastgelegd te worden in de te maken “Transformatievisie Oude Rijnzone”. Het resultaat van het Ontwerpatelier Gnephoek zal dan ook als input dienen voor de inhoudelijke discussies die gevoerd zullen worden in het kader van de Transformatievisie Oude Rijnzone. Nota Ruimte De as Leiden - Alphen aan den Rijn is in de Nota Ruimte onderdeel van de “Kwaliteitszonering Groene Hart”. De Kwaliteitszonering onderscheidt “Transformatiegebieden” en “Grote Groene Eenheden”. De Oude Rijnzone is hierin aangemerkt als transformatiezone, hetgeen betekent dat in deze zone ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn die gericht zijn op versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De Nota biedt daarnaast flinke mogelijkheden voor verstedelijking in dit gebied. Vanwege de inzet op Mainport Schiphol en de daaruit ontstane geluidscontouren is de direct daarbuiten gelegen “schil” in beeld gekomen als mogelijke verstedelijkingslocatie voor de woningbouwbehoefte van de Noordvleugel. Hiermee is de Gnephoekontwikkeling dus niet alleen vanuit lokaal en regionaal perspectief van belang, maar komt dus ook het Randstedelijk belang om de hoek kijken. De Oude Rijnzone is vooral aantrekkelijk door de aanwezige fysieke ruimte langs de Oude Rijn en de Rijksweg 11 die voor een relatief lage investering goed is te ontsluiten. Daarbij staat met name de lightrailverbinding tussen Gouda-Alphen en Leiden centraal, de Rijn-GouweLijn. De Stuurgroep Gnephoek merkt echter op dat deze gewenste verstedelijking tussen Leiden en Alphen aan den Rijn niet gepaard kan zonder extra weginfrastructuur. Met name de slechte oeververbindingen en het ontbreken

van een complete rondweg om Alphen aan den Rijn zijn knelpunten die opgelost dienen te worden in samenhang met de eerder genoemde opgaven zoals herstructurering, woningbouwopgave, behoefte aan bedrijventerrein en kwaliteitsverbetering Oude Rijnzone. Nu de Oude Rijnzone met daarin de Gnephoek als belangrijke ontwikkelingslocatie onderwerp is van discussie op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau, is het des te meer van belang om met de partners in de Stuurgroep de gedachten te scherpen over wat wenselijk is in de Gnephoek.

RijnGouwezone Pilot Ontwikkelingsplanologie

Streekplan Zuid-Holland-Oost

Bestuursovereenkomst Oude Rijnzone

9

Ontwerp atelier - introductie

Ontwerp atelier - werkproces 10

3. Doel
Het doel van het Ontwerpatelier is het ontwerpen van een beknopte functiekaart voor het gebied ten noordwesten van Alphen aan den Rijn / Noordoosten van Koudekerk aan den Rijn. Het globale inrichtingsbeeld dat aldus ontstaat kan als basis dienen voor een grootschaliger proces dat zich niet alleen richt op ontwerpen en inrichting maar ook meer rekening houdt met aspecten zoals draagvlak en haalbaarheid. De resultaten van het ontwerpatelier zijn daarom een belangrijke bouwsteen voor de in 2004 op te stellen Transformatievisie. Tenslotte heeft de Stuurgroep Gnephoek zich ten doel gesteld om als vervolgstap na de globale functiekaart na te denken over daadwerkelijke realisatie van de gewenste ontwikkeling. Mogelijkheden voor innovatieve methoden zoals een Ontwikkelingsmaatschappij zullen daarbij verkend worden door de Stuurgroep. Ook is een goed inzicht in de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden in dit kader van betekenis.

Ontwerp atelier - uitleg

4. Resultaten
Ontwerp atelier - resultaten

Op de volgende pagina´s zijn de resultaten van de 3 werkgroepen met de ontwerpen beschreven. De werkgroepen hebben de opdracht meegekregen om vanuit een visie op het gebied een ontwerp aan te leveren met daarin de volgende aspecten: groenblauw, infrastructuur, werken, wonen en voorzieningen. Daarbij zijn kwantitatieve gegevens zoals het programma aan woningen en hectaren bedrijventerrein gewenst. Ook dienen de werkgroepen een aanzet te geven voor een aanpak om tot realisatie te komen.

Ontwerp atelier - discussie 11

ering

Groene Hart

nswet

Groep 1 kaart

Heima

Totaal Groep 1: Bedrijven Wonen Park

85ha 190ha 75ha 45ha 15ha

Lagewaard
Oude Rijn

Water Overig

Rijnhaven

Hoogewaard

Programma: 5.700 – 6.650 woningen (30 á 35 woningen / ha) herstructurering/intensivering bedrijventerrein Hoogewaard met netto 15 – 20 ha nieuw Recreatie / Sport Voorzieningen / bedrijventerrein
Speeltuin Groen / Park

LEGENDA
Bedrijventerrein Zware Bedrijven Woningen Parkachtige Woningen
12

Recreatie Woningen Hotel Winkelcentrum

40 ha nieuw bedrijventerrein in Gnephoek

Water RijnGouweLijn Halte

Groep 1: Rood-Groen Scenario
Visie: Groep 1 gaat uit van een evenwichtige ontwikkeling van Alphen met een juiste mix van wonen, werken en voorzieningen in een weelderige groen-blauwe omgeving. Uitbreiding van de infrastructuurcapaciteit die aansluit op de mix is hierbij gewenst. Ingezet wordt op een “Grote Bypass” voor een ruime Gnephoekontwikkeling. Groen-blauw In dit scenario wordt aangesloten op de bestaande kavelstructuur (slagenlandschap) en het watersysteem. Er is rekening gehouden met het reserveren van 10% water in de plannen (watertoets). Water speelt in dit scenario niet alleen een rol als het gaat om kwantiteit, ook wordt het water aangewend om woon- en leefkwaliteit te geven aan de wijk alsmede recreatieve gebruikswaarde. De Gnephoek wordt dooraderd met groen en water. Ook kent het gebied een groene vertanding van de Lage Waard en de dorpsrand van Koudekerk aan den Rijn. De bebouwing in de Gnephoek wordt omzoomd met een groen-blauwezone. Infrastructuur Gekozen is voor een “Grote Bypass” met twee brugverbindingen. De brug over de Oude Rijn is gesitueerd op de locatie Houtsprey, de brug over de Heijmanswetering bij het gemaal (Heuvelweg). De noordelijke randweg wordt bestemd voor doorgaand verkeer met ten zuiden daarvan een parallelweg voor bestemmingsverkeer. Het tussen tussenliggende gebied kan bebouwd worden als skyline voor Alphen. Een randweg van 2x2 dient de Gnephoek te ontsluiten richting de N207 (Schiphol/Amsterdam) alswel richting de N11 (Leiden - Bodegraven). Daarbij wordt uitgegaan van een 2x2 N207 tussen Alphen en Leimuiden, hetgeen een uitbreiding van de huidige capaciteit impliceert. Ook wordt ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het lightrailnetwerk richting Schiphol.

Woningen in groene omgeving

Wonen Op de knoop van de Maximabrug ontwikkelt zich een “Living Bridge” met luxe appartementencomplexen welke aansluit op de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing langs de Lage Waard, ´s Molenaarsbrug. Hierop aansluitend ontstaat een “dun en duur” woonmilieu in een parkachtige setting in de zuidelijke Gnephoek. Langs de Heimanswetering met parallel daaraan een nieuwe aan te leggen binnengracht worden Docklands-achtige appartementen en luxe woningen aan het water gebouwd in een groen-blauwe setting. Aan de Noordrand van Alphen ontwikkelt zich de Skyline van Alphen met een kwalitatieve uitstraling voor de internationale georiënteerde zakenmensen en woonconsumenten. De overige woonwijken zijn gericht op de regionale woningbehoefte, zo ook de woningbouwlocatie op westrand van de Hoogewaard. Werken Voor de bestemming bedrijfsterrein is ingezet op 32 ha regulier bedrijfsterrein en 18 ha voor bedrijvigheid in de hogere milieucategorieën. Bedrijven uit de zwaarste milieucategorieën zijn gesitueerd aan de noordwestkant van de Gnephoek zodat ze zo weinig mogelijk hinder kunnen veroorzaken en niet gehinderd worden door toekomstige woningbouw. Het ontwerp gaat uit van het principe “Zoneren waar het moet, en mixen en mengen waar het kan”. Door middel van herstructurering, intensivering en een kleine uitbreiding van Hoogewaard kan een winst worden behaald van 15 - 20 hectare en ontstaat er ruimte voor voornamelijk lichte bedrijvigheid in combinatie met woon-werkunits aan de westkant. Voorzieningen Winkel- en overige voorzieningen in de Gnephoek zijn gericht op buurtniveau. Voor de niet-dagelijkse boodschappen is de consument aangewezen op het centrum van Alphen. In de Skyline van Alphen is ruimte gereserveerd voor een hotel met een beeld bepalend karakter welke ook gericht is op de doelgroep vanuit Schiphol - zowel zakelijk als toeristisch.
13

Bedrijven aan het water

Groep 1

ering

Groene Hart

nswet

Groep 2 kaart

Heima

Totaal Groep 2: Bedrijven Wonen Park

35ha 260ha 20ha 50ha 15ha

Lagewaard
Oude Rijn

Water Overig

Rijnhaven

Hoogewaard

Programma: 7.800 - 9.100 woningen (30 á 35 woningen / ha) herstructurering/intensivering Hoogewaard, resulterend in 15 tot 20 ha extra bedrijventerrein 20 ha nieuw bedrijventerrein in Gnephoek

LEGENDA
Bedrijventerrein Woningen Parkachtige Woningen Winkelcentrum
14

RijnGouweLijn Halte Alternatief RijnGouweLijn Halte / Winkelcentrum Recreatie Knooppunt

Recreatie / Sport Voorzieningen Groen / Park Water

Groep 2: Woon-scenario
Visie: De Oude Rijnzone/Alphen aan den Rijn heeft een woningbouwopvangfunctie voor de Noordvleugel Randstad en - in minder mate - de Zuidvleugel. Werklocaties worden voornamelijk geconcentreerd rond Schiphol. Daarnaast biedt de Oude Rijnzone ruimte voor opvang van grootschalige ontwikkelingen die de schaal van de kleinere gemeenten te boven gaan mede in verband met het openhouden van het Groene Hart. Deze groep kiest voor een “Grote Bypass” voor een substantiële Gnephoekontwikkeling. Groen-blauw Om het aanééngroeien van Alphen aan den Rijn en Woubrugge te voorkomen wordt een robuuste groenblauwe buffer tussen beide gebieden gecreëerd. De plas van 50-75 ha kan tevens dienen als wateropvang voor droge en natte tijden en als recreatieplas. Ook is in dit scenario rekening gehouden met het kwetsbare en landschappelijk waardevolle gebied de Lagewaard. Een stevige groene buffer moet dit cultuurhistorische lint van boerderijen duurzaam beschermen. Infrastructuur Men kiest voor een “Grote Bypass” Voor een lightrailverbinding richting Schiphol/Amsterdam worden twee alternatieven voorgesteld. Alternatief 1 loopt via het ‘Kleine Bypasstracé’ (verlengde Bruinsslotsingel), alternatief 2 via het ´Dijkslootpad´. De aantakking op de RGL verloopt via de Vennootsweg. Ook in dit scenario wordt uitgegaan van een 2x2 wegverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. Wonen Men kiest voor gedifferentieerde woonmilieus met afwisselend lage tot hoge en zeer hoge dichtheden. De hoge dichtheden worden gemixt met werken en met
Groep 2

name rondom het commercieel wijkknooppunt geconcentreerd. Langs de Heijmanswetering zijn luxe villa’s aan het water geprojecteerd. Bij de recreatieplas zijn dure waterwoningen in gedachten, eventueel drijvende villa’s. Werken In de zuidelijke Gnephoek, dicht bij de randweg en N11 en aansluitend op bestaande bedrijventerreinen, wordt gestreefd naar concentratie van werken. Opvang van milieuhinderlijke bedrijven vanuit de regio speelt daarbij een rol van betekenis. Bij de ´N207-Poort van Alphen´ wordt een aantrekkelijke stadsrand ontwikkeld door hoogwaardige architectuur met markante bedrijfsgebouwen. Ook bij deze groep maakt herstructurering/intensivering Hoogewaard onderdeel uit van het plan. Voorzieningen Een commercieel knooppunt (winkels, kleinschalige kantoren en voorzieningen) wordt voorzien rond de lightrailhalte in de zuidelijke Gnephoek dan wel in het centrum van de Gnephoek (bij alternatief 2 van het lightrailtracé). Voorts is in dit plan een recreatief knooppunt aan de waterplas opgenomen.

Parkomgeving

Woningen

15

ering

Groene Hart

nswet

Groep 3 kaart

Heima

Totaal Groep 3: Bedrijven Wonen 120ha 140ha 115ha 40ha 30ha

Lagewaard
Rijn Oude

Park Water

Rijnhaven

Overig

Hoogewaard

Programma: 4.200 - 4.900 woningen (30 á 35 woningen / ha) LEGENDA
Bedrijventerrein Zware Bedrijven Woningen Woning Clusters in Groen
16

Winkelcentrum Recreatie / Sport Voorzieningen Groen / Park Water

herstructurering/intensivering Hoogewaard resulterend in 10 á 15 ha extra bedrijventerrein 80 - 100 ha bedrijventerrein in Gnephoek en ‘Leidse Schouwwest’ (ten zuiden Oude Rijn)

Groep 3: Werk-scenario
Visie: De aantrekkelijke ligging van Alphen en het uitstekende ondernemersklimaat (groei bedrijven) maakt de Gnephoek tot een toplocatie voor bedrijven gericht op de Randstadeconomie. Om de aanzienlijke uitgaande pendel vanuit Alphen (met bijbehorende mobiliteitsproblemen) te verminderen is extra werkgelegenheid nodig voor de Alphense beroepsbevolking. Men kiest voor een gefaseerde uitvoering, dit model is te zien als een jaarringenmodel.
Luxe Woningen

afzoming van de Hoogewaard-westzijde met woningbouw is bedoeld als natuurlijke overgang van wonen naar werken. Wel vindt de werkgroep dat een harde contour vastgesteld moet worden om Hoogewaard duurzaam ontwikkelingsruimte te geven (woningbouw mag de werkfunctie Hoogewaard niet verdringen). Werken Men kiest ook voor gedifferentieerde werkmilieus. Daarbij gaat het om parkachtige werklandschappen aan de groene buitenrand van het gebied, met veel water, groen en ruimtelijke kwaliteit (campus) Bedrijvigheid in hogere milieucategorieën (3 en 4) wordt gepland tussen de campus en randweg. De huidige bedrijvigheid in de Gnephoek-Zuid wordt in dit scenario deels uitgeplaatst en deels ingepast in nieuw woongebied. Woonfuncties worden gemixt met lichte werkfuncties. De zuidoever van de Oude Rijn (Houtsprey-locatie) waar thans bedrijven gevestigd zijn wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk woonmilieu gebruikmakend van de kwaliteit van de Oude Rijn (niet langer met ‘de rug’ naar de rivier maar de rivier wordt betrokken bij leefomgeving). Ten westen van Leidse Schouw is uitbreiding voorzien van nieuw bedrijventerrein, circa 15 tot 20 ha.

Groen-blauw In dit scenario is veel groen en blauw gepland ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, tevens is het blauw-groen bedoeld als een groene ´setting´ voor rode functies in lage dichtheden. Daarnaast is een waterplas voorzien ten zuiden van het noordoostelijk gedeelte van de randweg. De Heijmanswetering kent in dit scenario een aftakking die door de Gnephoekwoonwijk loopt. Infrastructuur Gekozen is voor een ‘Middelgrote Bypass’ met wel een ‘grote Gnephoekontwikkeling. De randweg is niet de harde bebouwingsgrens maar loopt als centrale as door de wijk en functioneert tevens als buffer tussen het woon- en werkgedeelte van de wijk . Ook kiest men voor een Lightrailverbinding naar Schiphol via de verlengde Bruinsslotsingel. De N207 richting leimuiden wordt verbreed naar 2x2. De grote parkeerlocatie bij de eventuele toekomstige IJshal biedt in combinatie met lightrail goede mogelijkheden voor een Transferium op Hoorn-West. Wonen Men kiest voor gedifferentieerde woonmilieus. Zoals een landgoederenontwikkeling bij de cultuurhistorisch waardevolle Lagewaard (Belvedèregebied). De
Groep 3

Woon-Werkvilla’s langs Oude Rijn

17

ering

Groene Hart

Lagewaard
Oude Rijn

Rijnhaven

Hoogewaard

LEGENDA
Mix van Woningen en Bedrijven Groene Verbinding Maxima Brug
18

Randweg Alphen Brug over Heimanswetering

Heima

nswet

Woningen in groene omgeving

5. Algemene conclusies
Ondanks verschillen in de resultaten van de drie werkgroepen zijn de overeenkomsten tussen de drie groepen opmerkelijk: * Alle groepen bezien de Gnephoek vanuit bovenregionaal (Randstedelijk)perspectief * Men kiest collectief voor een grote Gnephoekontwikkeling via een “Grote Bypass”
Bedrijven aan water

6. Proces
De opdracht aan de werkgroepen om ook aanzetten te leveren voor het proces om tot realisatie te komen is iets minder uit de verf gekomen. Gezien de beperkte financiële middelen bij het Rijk en de Provincie voor de Gnephoekontwikkeling is het volgens de deelnemers aan het atelier raadzaam om samenwerking met marktpartijen te overwegen. Consortia en beleggers zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn om te investeren in de Gnephoek. Een goede afstemming binnen het algehele proces in de Oude Rijnzone is daarbij een eerste vereiste. De Stuurgroep Gnephoek zal zich echter blijvend inzetten om de realisatie van de Gnephoekontwikkeling gezamenlijk dichterbij te krijgen.

* De locaties van de bruggen zijn bij alle drie de groepen voorzien op de locaties Houtsprey/Provinciale Waterstaat en nabij het gemaaltje bij Heijmanswetering * Men kiest allemaal voor een mix van wonen, werken, voorzieningen, groen en blauw * Alle groepen maken (op verschillende wijzen) gebruik van de ruimtelijke kwaliteit die water kan bieden (Oude Rijn, Heijmanswetering, nieuw water) * De infrastructuur (met name Maximabrug) mag niet sluitpost zijn, vinden alle groepen maar dient de start van de ontwikkeling te zijn (voorfinancieringsprobleem)

Betonindustrie langs Oude Rijn

* Voorts overwegen vrijwel alledrie de groepen een aftakking van de lightrail richting Schiphol/Amsterdam * Alle werkgroepen zetten in op verbreding van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden tot een 2x2 wegverbinding.

Bedrijfsverzamelgebouwen 19

Bijlage 1: Hectare Gebruik
Hectare Gebruik Binnen Gnephoek woningen parkachtige woningen recreatiewoningen bedrijventerreinen zware industrie groen / park water recreatie / detailhandel sport speelplaatsen winkelcentra hotel RGL halte subtotaal Buiten Gnephoek woningen bedrijventerreinen groen / park water hotel RGL halte subtotaal totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3

71 33 20 32 18 50 45 0 0 2 2 0 0 273

235 0 8 12 0 12 0 4,5 4,5 0 9 0 1 277

92 0 0 44 20 82 23 22 0 0 0 0 0 283

68 34 25 0 8 0 135 408

0 2 24 5 53 1 85 362

37 58 35 15 6 0 151 434

20

Binnen Gnephoek Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Buiten Gnephoek Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Woningen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Bedrijven Groep 1 Groep 2 Groep 3

Opp. 273 ha 277 ha 283 ha

135 ha 90 ha 151 ha Binnen Gnephoek 124 ha 255 ha 92 ha Buiten Gnephoek 50 ha 12 ha 64 ha Buiten Gnephoek 68 ha 8 ha 37 ha Buiten Gnephoek 34 ha 24 ha 58 ha

Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Bedrijven = 84 ha Bedrijven = 36ha Bedrijven = 122 ha Woningen = 192 ha Woningen = 261 ha Woningen = 139 ha

aantal woningen 5.700 - 6.650 woningen 7.800 - 9.100 woningen 4.200 - 4.900 woningen

21

22

Bijlage 2: Deelnemers Ontwerpatelier
J.M.C.M. Groen in ´t Wout B. Wienbelt Mw. M. de Wit J. Maat F.J.A. Uljee A. Bazen F. Ponsioen J. Haan T. van der Meijden H. den Dekker J. Verschoor Mw. S. Hubregtse C.A. Broeksma B.J.G. Schuttenbeld B. de Roo Mw. M. Hover Wethouder Verkeer en Vervoer Alphen aan den Rijn Wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Alphen aan den Rijn Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ordening Ambtenaar Economische Zaken Wethouder Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting Rijnwoude Ambtenaar Economische Zaken Rijnwoude Voorzitter VOA Bestuurslid VOA Bestuurslid ONVR Voorzitter Ondernemersvereniging Jacobswoude Directeur Projectbureau Oude Rijnzone Medewerker Projectbureau Oude Rijnzone Secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken Rijnland Adjunct-secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken Rijnland Stafmedewerker Kamer van Koophandel en Fabrieken Rijnland Landschapsarchitecte en Stedebouwkundige Hover Ontwerp en Advies

23