Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB

)

Hierna treft u het aanvraagformulier OFB (pagina 2) en de OFB Haalbaarheidsanalyse (pagina 7) aan.

2

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE ONTWIKKELINGSFONDS BEDRIJVENTERREINEN (OFB) 2005
Lees s.v.p. de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland (Asv), Hoofdstuk I Algemene bepalingen en Hoofdstuk IX Economische Zaken, Ontwikkeling bedrijventerreinen en de Subsidieregeling economische zaken Zuid-Holland

1. Algemene gegevens
Gegevens aanvrager
Naam aanvrager Datum en kenmerk aanvraag Naam contactpersoon Functie contactpersoon Telefoon contactpersoon Email contactpersoon Postadres Gevraagde subsidie Bankrekeningnummer instelling

3

2. Project gegevens
Gegevens project
Naam project Soort project (aankruisen)  herstructurering bedrijventerrein  ontwikkelingsproject (nieuw bedrijventerrein)  infrastructuurproject (externe ontsluiting bedr. terrein)  bedrijfsverzamelgebouw  combinatieproject oppervlakte bruto (excl. water breder dan 6 m): ………………..…. ha Oppervlakte netto uitgeefbaar..… ……………………………………..……. ha Bij gefaseerd project opp. bruto totale project: …………………. ha Bij herstructurering uitgegeven in oude situatie: …….…………… ha Bij herstructurering netto ruimtewinst:……...….…….………………. ha 2 ruimtewinst in bedrijfsvloeroppervlakte: ………….……………… m Eigendomsverdeling grond: …………………………………………………………………………… ………………………… Locatietype: Hoogwaardig ………… % Distripark ………… % Gemengd terrein ………… % Industrieterrein ………… % Bijzonder terrein t.b.v. …………………………………………… ………..…%. land- en tuinbouw(-ondersteunend) .....…. % regionale bedrijven .….…. % recyclingbedrijven ..……. % milieuhinderlijke bedrijven (cat. 4-6) .….…. % transportbedrijven ..……. % milieuvriendelijke industrie (cat. 1-3) .….…. % garagebedrijven ..……. % kantoorachtige bedrijven .….…. % kantoren ..……. % laboratoria .….…. % bouwbedrijven ..……. % groothandel .….…. % horeca ..……. % (perifere) detailhandel .….…. % publieke voorzieningen ..……. % openbare nutsbedrijven .….…. % op- en overslag ..……. % gemeente instellingen (brandweer, gemeentewerf e.d.) ..……. % andere nl.: …………………………………………….………………………… ……..…… % Bestemmingsplan is goedgekeurd door provincie: ja/nee Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld: ja/nee Provincie keurt bestemmingsplan tijdig goed: ja/nee Projectplan herstruct. vastgesteld door gemeenteraad: ja/nee Projectplan herstructurering wordt naar verwachting tijdig vastgesteld door gemeenteraad: ja/nee
1

Bedrijventerrein

Soort bedrijven (globaal de beoogde procentuele verdeling geven)

lokale bedrijven

Planvorming

1

doorhalen wat niet van toepassing is

4 Knelpunten / Actiepunten Bij herstructurering: belangrijkste knelpunten: Toelichting: ………………………………………. Bij herstructurering: belangrijkste actiepunten: Toelichting: ……………………………………….

5

3. Tijdvak
Gegevens project
Startdatum en looptijd project Wanneer eerste gunning: …………………………………..……………..datum Wanneer eerste uitgifte: ……………………………………………………datum Uitgifteperiode loopt tot…………………………………………………….datum Uitgifte gemiddeld per jaar: ………….…………………………….... ha netto Looptijd van het project: …….………………………………………………. jaren Fasering van de uitgifte: …………………………………………………….………..

4. Draagvlak
Gegevens project
Draagvlak bij bestuur en bedrijfsleven Draagvlak bij REO aanwezig 1 ja/nee Aan de orde (geweest) in vergadering REO-stuurgroep op: …………………………………………………………………………… …………… datum Bij herstructurering draagvlak bij gevestigde bedrijven : ja/nee Toelichting: ……………………………………….

5. Resultaten en effecten van het project
Gegevens project
Werkgelegenheid Aantal arbeidsplaatsen (>0 uur per week) nu: …………….……………….……….. Aantal arbeidsplaatsen (>0 uur per week) na uitvoering ……………… Toelichting: ……………………………………….  versterking van de regionale productiestructuur  technologieontwikkeling  bevordering van ondernemerschap  verbetering van de arbeidsmarktsituatie  verbetering van de bestuurlijke samenwerking  overige bijdrage Toelichting: ……………………………………….  goed beheer  multimodaliteit  optimaal gebruik van bestaande infrastructurele voorzieningen  optimalisatie van personen- en goederenvervoer  meervoudig en collectief ruimtegebruik Toelichting: ……………………………………….  Verwachte vervolginvesteringen private sector:  Verwachte effecten verkeer en vervoer:  Verwachte effecten milieu:  Verwachte overige effecten:  verbetering van het woonmilieu  andere effecten: Toelichting: ……………………………………….

Bijdrage aan versterking economische structuur aankruisen en per aangekruist onderdeel toelichten)

Duurzaamheid (aankruisen en per aangekruist onderdeel toelichten)

Overige effecten (aankruisen en per aangekruist onderdeel toelichten)

6

6. Financiën
Overzicht kosten, opbrengsten, subsidies, eigen bijdrage
Begroting 1. Totale kosten 2. Waarvan niet subsidiabel 3. Waarvan wel subsidiabel (=1-2) 4. Totale opbrengsten 5. Bijdrage van derden 6. Subsidies andere bestuursorganen 7. Subsidies Commissie Europese Gemeenschappen. 8. Financiële tekort (=3-4-5-6-7) 9. Gevraagde subsidie provincie i.k.v. OFB (50% tekort tot max. € 1.300.000,-) 10. Bijdrage aanvrager in subsidiabele kosten (=8-9) 11. Bijdrage aanvrager in niet subsidiabele kosten (=2) 12. Totale bijdrage aanvrager (=10+11)

Specificatie niet subsidiabele kosten
Begroting
kosten van planvorming en voorbereidingskosten kosten van het ambtelijk apparaat omslagkosten zoals afdrachten aan fonds bovenwijks Voor indiening van deze aanvraag gemaakte kosten, behoudens de kosten van verwerving grond en opstallen binnen tien jaar voor de indiening van de aanvraag Andere kosten niet eerder genoemd Telling niet subsidiabele kosten

Specificatie wel subsidiabele kosten
Begroting
a. bij verwerving van grond en opstallen: de koopsom en overdrachtskosten tot tien jaar voor het indienen van de aanvraag b. kosten gebruiksbeëindiging; c. kosten van grondonderzoek; d. kosten van bodemsanering; e. kosten van bouw- en woonrijp maken; f. kosten van voorzieningen voor verkeer; g. kosten van infrastructuur; h. kosten van de aanleg van leidingen voor gas, elektriciteit en water; i. kosten van de aanleg van leidingen voor telecommunicatie, informatie- en communicatievoorzieningen; j. kosten van de aanleg van openbare verlichting; k. kosten van brandvoorzieningen; l. bij bedrijfsverzamelgebouwen: de (ver)bouwkosten en de kosten van gemeenschappelijke voorzieningen; m. verschuldigde omzetbelasting, indien degene die de kosten heeft gemaakt omzetbelasting niet in aftrek kan brengen of niet kan compenseren; n. kosten van voorbereiding, toezicht en uitvoering en o. betaalde rentekosten. Telling wel subsidiabele kosten (a t/m o)

7

7. Meerjarenplanning
Meerjarenplanning
kosten Begroting Voor datum aanvraag 2004 na datum aanvraag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tot datum aanvraag plus zeven jaar Na datum aanvraag plus zeven jaar Telling Wel subsidiabel € Niet subsidiabel € totaal €

n.v.t.

Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van: - haalbaarheidsanalyse - verklaring dat de financiële middelen behoudens de gevraagde subsidie beschikbaar zijn - gemotiveerde beschrijving van draagvlak - projectplan met situatietekening - indien er sprake is van een ontwikkelingsproject of een bedrijfsverzamelgebouw een verklaring van extern deskundige (contraexpertise) inhoudende dat de berekening van het geraamde negatief verschil tussen opbrengsten en kosten op grond van in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke grondslagen en berekenmethoden juist is Ondertekening door bevoegd gezag: Naam plaats: datum: Handtekening:

8

De OFB-Haalbaarheidsanalyse Haalbaarheidsanalyse in stappen De beoordeling van de haalbaarheid op projectniveau vindt plaats in twee stappen: A. De gemeente vult per project een vragenlijst in en geeft per onderdeel een toelichting. B. De provincie toetst de gemeentelijke lijst en beoordeelt of de probleemanalyse gedegen is en de aanpak aansluit bij gesignaleerde en te verwachten problemen. Indien nodig overlegt de provincie met de gemeente hoe de haalbaarheid van het project kan worden vergroot. De gemeentelijke vragenlijst De gemeentelijke vragenlijst heeft tot doel informatie te leveren voor de haalbaarheidsanalyse op projectniveau. Per onderdeel moet de gemeente een toelichting geven, waarin zij minimaal moet aangeven: wanneer een actie is uitgevoerd; door wie een actie is uitgevoerd; wat de belangrijkste bevindingen zijn. Op basis van deze vragenlijst kan de provincie een uitspraak doen over de haalbaarheid van het OFB project. De gemeentelijke vragenlijst bestaat uit twee delen: Deel I: Algemene vragen Deel II: Fase-specifieke vragen

9

Gemeentelijke vragenlijst
Deel I: Algemene vragen Dit gedeelte is bedoeld om de gemeente te leiden naar de juiste vragenlijst onder 5, 6, 7 en 8 in deel II. Vraag 1: Betreft het een: a. herstructureringsproject b. ontwikkelingsproject c. infrastructuurproject d. combinatieproject Vraag 2: Is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk ? a. ja b. nee

(ga naar vraag 2) (ga naar vraag 3) (ga naar vraag 2) (ga naar vraag 2)

(ga naar vraag 3) (ga naar vraag 4)

Vraag 3: In welke bestemmingsplanfase bevindt het project zich? 1 a. voorbereidingsfase (ga naar vraag 5) b. vaststelling ontwerp bestemmingsplan (ga naar vraag 6) c. bestemmingsplan is vastgesteld door de raad (ga naar vraag 7) d. bestemmingsplan is onherroepelijk 2 (ga naar vraag 8) Vraag 4: In welke planfase bevindt het project zich? a. voorbereidingsfase (ga naar vraag 5) b. concept herstructureringsplan gereed3 (ga naar vraag 7) c. uitvoeringsplan vastgesteld door de gemeenteraad4 (ga naar vraag 8)

1

Gekozen is om de fasen in de bestemmingsplanprocedure te gebruiken als indicator voor de fasering. Reden hiervoor is dat de meetpunten niet op meerdere manieren uit te leggen zijn. Voor een nadere toelichting zie NIB Consult (1998), blz. 49-51. 2 Een bestemmingsplan is onherroepelijk wanneer de termijnen voor zienswijze, bedenkingen en beroep zijn verstreken en/of de gerechtelijke procedures zijn afgerond. 3 Een concept-herstructureringsplan is door het college van B&W vastgesteld met het doel om het plan ter inzage te leggen en biedt belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken. 4 Termijnen voor zienswijze, bedenkingen en eventueel beroep tegen het plan zijn niet meer mogelijk.

10

Deel II:

Fase-specifieke vragenlijsten

Vraag 5: Vragenlijst bij voorbereidingsfase Beschrijving Bestuurlijk Is de locatie vastgelegd in het huidige streekplan? Zijn mogelijke bezwaren van belanghebbenden in kaart gebracht en kunnen deze tijdig (d.w.z. binnen 18 maanden) worden ondervangen? Juridisch Is bekeken of andere dan bestemmingsplanprocedures zijn vereist, zo ja, is de verwachting dat de uitvoering van het project binnen 18 maanden kan beginnen? Milieu-technisch Is onderzocht of de bodem mogelijk is verontreinigd? Zijn overige (milieu-)technische knelpunten in beeld gebracht die relevant zijn voor de planvorming? Financieel-economisch Is een financieel/markttechnisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd? Organisatorisch Is een toereikend Plan van Aanpak opgesteld? Is geïnventariseerd welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering? Beschikt de betrokken gemeente over een grondbeleid? Ja Nee N.v.t.

11

Vraag 6: Vragenlijst bij vaststelling ontwerp bestemmingsplan Bestuurlijk Is het project vastgelegd in het gemeentelijk structuurplan? Is het draagvlak bij belanghebbenden onderzocht? Juridisch Zijn – indien nodig – de procedures voor andere dan bestemmingsplanprocedures gestart, zo ja, is de verwachting dat de uitvoering van het project binnen 18 maanden kan beginnen? 5 Milieu-technisch Is een schonegrondverklaring afgegeven of een bodemonderzoek verricht? Zijn de (overige) milieutechnische knelpunten in beeld gebracht en is het op basis van deze punten waarschijnlijk dat het project binnen 18 maanden zal starten? 6 Financieel-economisch Is een exploitatie-opzet gemaakt? Organisatorisch Is een toereikend Plan van Aanpak opgesteld? Is een intentie-overeenkomst getekend tussen de partijen die bij de uitvoering zijn betrokken?7 Is een grondverwervingstrategie opgesteld en/of is het gemeentelijk grondinstrumentarium adequaat om het project te realiseren? Ja Nee N.v.t.

5 6 7

Vul 'niet van toepassing' in wanneer geen andere juridische procedures vereist zijn. Vul 'niet van toepassing' in wanneer geen knelpunten zijn geconstateerd. Indien de gemeente het project uitvoert is een besluit van het college van B&W afdoende.

12

Vraag 7: Vragenlijst bij vastgesteld bestemmingsplan of concept-herstructureringsplan Bestuurlijk Zijn alle bestuurlijke belemmeringen weggenomen die de start van de uitvoering van het project binnen 18 maanden in de weg kunnen staan? Indien er bezwaren zijn ingediend, is het dan waarschijnlijk dat de uitvoering van het project binnen 18 maanden zal starten? 8 Juridisch Indien andere procedures dan bestemmingsplanprocedures noodzakelijk zijn, kunnen deze dan zonder noemenswaardige vertraging voor tijdige realisatie (d.w.z. start project binnen 18 maanden) worden doorlopen? Milieu-technisch Is een schone grondverklaring afgegeven of als bodemvervuiling is geconstateerd, een saneringsonderzoek en saneringsplan uitgevoerd, opgesteld en goedgekeurd? Zijn de (overige) milieutechnische knelpunten in beeld gebracht en is het op basis van deze punten waarschijnlijk dat de uitvoering van het project binnen 18 maanden zal starten?9 Financieel-economisch Is sprake van een haalbare exploitatie? (Haalbaar betekent in dit geval dat het tekort van een project niet groter mag zijn dan de te verwachten OFB-bijdrage.) Organisatorisch Is een toereikend uitvoeringsplan opgesteld? Is een intentie-overeenkomst getekend tussen alle partijen die bij de uitvoering zijn betrokken?10 Is een grondverwervingstrategie opgesteld en/of is het gemeentelijk grondinstrumentarium adequaat om het project te realiseren? Ja Nee N.v.t.

8 9 10

Vul 'niet van toepassing' in wanneer tegen het project geen bezwaren zijn ingediend of ingediend kunnen worden. Vul 'niet van toepassing' in wanneer geen knelpunten zijn geconstateerd. Indien de gemeente het project uitvoert is een besluit van het college van B&W afdoende.

13

Vraag 8: Vragenlijst onherroepelijk plan of uitvoeringsplan Bestuurlijk Zijn alle bestuurlijke belemmeringen weggenomen die de uitvoering van het project binnen 18 maanden in de weg staan? In deze fase kunnen geen bezwaren tegen het bestemmingsplan worden ingediend. Juridisch Indien andere procedures dan bestemmingsplanprocedures noodzakelijk zijn, kunnen deze dan zonder noemenswaardige vertraging voor tijdige realisatie (d.w.z. start project binnen 18 maanden) worden doorlopen? Milieu-technisch Is een schone-grondverklaring of een verklaring dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik, afgegeven door de verantwoordelijke instantie? Zijn de (overige) milieutechnische knelpunten in beeld gebracht en is het op basis van deze punten waarschijnlijk dat de uitvoering van het project binnen 18 maanden zal starten? 11 Financieel Is de exploitatie haalbaar? (Haalbaar betekent in dit geval dat het tekort per project niet groter mag zijn dan de te verwachten OFB-bijdrage.) Organisatorisch Is een toereikend uitvoeringsplan opgesteld? Is een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen alle partijen die bij de uitvoering zijn betrokken? Is de grond reeds in bezit van de gemeente en/of zijn er PPS-contracten die de realisatie mogelijk maken? Ja Nee N.v.t.

n.v.t.

11

Vul 'niet van toepassing' in wanneer geen knelpunten zijn geconstateerd.