Polder Zestienhoven, stad en tuin van Rotterdam

Een groene, veelzijdige en goed bereikbare wijk, waar wonen, werken en recreëren samengaan, dichtbij het centrum van de stad. Dat is in het kort wat Rotterdam met Polder Zestienhoven wil. Een deel van de polder moet een parkachtig woongebied worden, dat een fraaie overgang vormt tussen de stad en het waterrijke buitengebied. Een ander deel moet zich na 2015 ontwikkelen tot een stedelijke concentratie van kantoren, bedrijven, voorzieningen en woningen. Een overgangsgebied met woningen in variërende dichtheden en wijkvoorzieningen verbindt beide delen. Deze brochure laat u zien welke keuzes burgemeester en wethouders in het Masterplan Polder Zestienhoven voor het gebied hebben gemaakt. Tegelijkertijd staan er antwoorden in op vragen die u misschien bezighouden. Waarom wíl de gemeente zo graag iets met het gebied? Wat gebeurt er met het park, de sportvelden en de volkstuinen? Wat voor woningen komen er en hoeveel? Waar komen straks kantoren, bedrijven en voorzieningen? En over welke termijnen praten we?
Wilt u meer weten over de plannen voor Polder Zestienhoven? Kijk dan op www.dsv.rotterdam.nl of op www.wonen.rotterdam.nl. Wilt u meer weten over procedures rond bestemmingsplannen? Kijk dan op www.vrom.nl. U kunt ook het City Informatie Centrum (CIC) aan de Coolsingel 197 (bij metrostation Beurs) bezoeken. Het CIC is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend (op maandagen vanaf 13.00 uur). Het telefoonnummer is (010) 489 7777.

Aantrekkelijk woonmilieu, sterke economie
Rotterdam wil woningzoekenden met hoge en middeninkomens voor de stad aantrekken en behouden. Deze inkomensgroepen zijn voor de vitaliteit van de stad van groot belang. Dus moeten er meer dure en middeldure woningen komen, in een groene of juist stedelijke omgeving. Voor de werkgelegenheid is het daarnaast wenselijk ruimte te creëren voor kantoren en bedrijven. In het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (RPR) staat hoe en waar de stad deze ambities kan waarmaken. Een van de gebieden is Polder Zestienhoven. Uitstekend bereikbaar en rijk aan groen en water, biedt dit gebied tal van aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonmilieu en het stimuleren van de werkgelegenheid. De opgave voor Polder Zestienhoven is: • • • • eigentijdse woonwensen realiseren in rustige en groene setting; de recreatieve relatie met het buitengebied versterken; economische groei mogelijk maken; de kansen voor optimale bereikbaarheid benutten.

Fundament voor Polder Zestienhoven
Nu het college het Masterplan Polder Zestienhoven heeft vastgesteld, ligt op hoofdlijnen vast hoe de polder er in de toekomst uit moet zien. Het masterplan biedt dus een stevig fundament, maar details staan er niet in. Behalve de ambities uit het RPR zijn ook meningen van bewoners, tuinders en andere gebruikers in het plan verwerkt. Zo heeft het college ideeën van Ieders Land overgenomen, een organisatie van gebruikers van het gebied. 1

2

Ligging
Het te ontwikkelen gebied Polder Zestienhoven ligt tussen Overschie en Schiebroek, nabij diverse uitvalswegen en het centrum van Rotterdam. De luchthaven in het noorden, de G.K. van Hogendorpweg in het oosten en de Achterdijk in het zuiden en westen vormen de begrenzingen. Het terrein van Rotterdam Airport valt er dus buiten.

Bestaande kwaliteiten versterken
Lang niet alles wordt anders in Polder Zestienhoven. Het college wil zo veel mogelijk waardevolle elementen in het gebied behouden en versterken. Vooral de huidige wegen in en rond het gebied en het groene, waterrijke karakter kenmerken Polder Zestienhoven. Een goede bereikbaarheid en een groene setting zijn dé kansen voor dit gebied. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloten, singels, plasjes en de Overschiese Plassen. Of om Park Zestienhoven, flink wat volkstuinen, het groen langs de Van der Duijn van Maasdamweg en het groen langs de singels tussen de sportvelden. Ook de infrastructuur en het openbaar vervoer blijven grotendeels behouden of worden verbeterd. Dat geldt eveneens voor karakteristieke elementen, zoals dijken, kaden, de molen en het Wilgenlaantje.
Het strategisch gebied Noordrand uit het Ruimtelijk Plan Rotterdam. 1. De stedelijke ontwikkelingszone 2. De Groene Loper

Groen, ecologie en een statige laan De gemeente gaat het groen in het gebied verbeteren. Het gaat daarbij vooral om de inrichting van het Park Zestienhoven, maar ook om de versterking van de Achterdijk als recreatieve en ecologische verbinding vanuit de stad naar het buitengebied. Het groen rond de Van der Duijn van Maasdamweg maakt het mogelijk van die weg een parkachtige laan te maken. Op de HSL-tunnel wordt een groene openbare ruimte aangelegd. Betere ontsluiting en openbaar vervoer De Van der Duijn van Maasdamweg wordt de hoofdontsluiting van het toekomstige woongebied. Maar Polder Zestienhoven krijgt ook een níeuwe hoofdontsluiting, bedoeld voor de kantoren en bedrijven in het noorden van het gebied. Deze weg biedt Rotterdam Airport een rechtstreekse verbinding met het stadscentrum en vermindert de verkeersoverlast in het woongebied. Eveneens nieuw is de lokale verbindingsweg tussen Polder Zestienhoven en Overschie. De RandstadRail, een lightrailverbinding over de huidige Hofpleinspoorlijn, verbetert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Niet alleen omdat de reistijd naar Den Haag korter wordt, maar ook omdat de RandstadRail in 2008 op de metrolijn bij Rotterdam Centraal aantakt. Een nieuwe buslijn verbetert ook de ontsluiting. Fietsroutes komen er ook, in totaal vier. Een route loopt vanuit de stad, door Polder Zestienhoven, naar het buitengebied.

Water, groen en infrastructuur
Hoe wordt de waterkwaliteit verbeterd? Wat gebeurt er om de wateroverlast aan te pakken? Welke verbeteringen aan het groen staan op het programma? En wat wil de gemeente doen aan de bereikbaarheid? Wat, kort gezegd, gebeurt er met het water, het groen en de infrastructuur? Meer oppervlaktewater, beter waterbeheer Om de wateroverlast aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren, krijgt Polder Zestienhoven meer oppervlaktewater en een flexibel waterpeil. Het gebied kan daardoor bij veel neerslag meer water bergen. In droge tijden hoeft dan bovendien geen water van een lagere kwaliteit ingelaten te worden. De uitbreiding van het wateroppervlak gebeurt onder meer door de aanleg van extra waterpartijen, vooral ten zuiden van de Beekweg en Park Zestienhoven.

Het raamwerk van water, groen en infrastructuur

Parkwoningen 5 - 10 w/ha Waterwoningen 5 - 15 w/ha Waterwoningen 15 - 25 w/ha Woningen 10 - 20 w/ha Woningen 25 - 35 w/ha Woningen 40 - 50 w/ha Voorzieningen, waarboven woningen gestapeld Bedrijven en kantoren Volkstuinen met kade Park Sportvoorzieningen Steilrand Water Rietveld, zuivering Laan, autoverbinding Recreatieve verbining Reservering randstedelijke knoop na 2015 Bestaand gebied Openbare verbinding volkstuincomplex Randstadrail Grens plangebied

Plankaart

Woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen
Wat voor woningen komen er? Hoeveel? En waar? Waar komen er kantoren en bedrijven? Hoeveel volkstuinen en sportvelden blijven gehandhaafd? En welke voorzieningen krijgt het gebied? Hoe, met andere woorden, ziet het programma voor Polder Zestienhoven eruit? Het masterplan verdeelt het gebied daarvoor in drieën: Laag, Midden en Hoog Zestienhoven. Een villawijk in Laag Zestienhoven Laag Zestienhoven krijgt het karakter van een groene villawijk. Park Zestienhoven en het nog aan te leggen watermilieu bij de Beekweg dragen daaraan bij. Er komen ongeveer 600 nieuwe woningen, vrijstaand, geschakeld en gestapeld. Het is de bedoeling dat de bouw van de eerste woningen in 2006 start. 300 tot 330 volkstuinen in Laag Zestienhoven blijven behouden. Het gaat om 145 tot 155 tuinen van Volkstuinvereniging Blijdorp en 155 tot 175 tuinen van Volkstuinvereniging Zestienhoven. Aan de volkstuinders die niet kunnen blijven, biedt de gemeente een alternatieve locatie, waarschijnlijk de Zuidpolder/Schiebroekse

Polder. Ook vier voetbalvelden blijven behouden. De twee rugbyvelden krijgen een nieuwe plek in het gebied. In het park, aan het water, is bovendien ruimte voor een horecagelegenheid. Realisering: 2006-2015. Woningen, winkels en bedrijven in Midden Zestienhoven Midden Zestienhoven wordt een gemengd woonmilieu, in variërende dichtheden. Het gebied krijgt 900 eengezinswoningen, appartementen en benedenbovenwoningen. De woningen aan de Overschiese Kleiweg en de Bovendijk blijven behouden. Het volkstuincomplex Bovendijk niet. Dat moet worden uitgeplaatst. Ten noorden van de nog aan te leggen hoofdontsluiting is ruimte voor bedrijven: 43.000 vierkante meter. Aan beide zijden van de Van der Duijn van Maasdamweg, die het woongebied moet ontsluiten, is ruimte voor winkels, kleinschalige dienstverlening en horeca. Mogelijk komt daar ook een basisschool. De toekomstige RandstadRailhalte aan de Melanchtonweg maakt Midden Zestienhoven ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Realisering: 2006-2015.

Stedelijk wonen, werken en recreëren in Hoog Zestienhoven Hoog Zestienhoven kan een van de meest aantrekkelijke locaties van Rotterdam worden voor de ontwikkeling van kantoren, bedrijven, woningen en grootschalige voorzieningen. Zeker is dat RandstadRail-halte Meijersplein wordt gerealiseerd. Nog niet bekend is of, en op welke termijn, er op het HSL-tracé een Intercitystation komt en de passagiersterminal van Rotterdam Airport wordt verplaatst. Het wel of niet doorgaan van deze ontwikkelingen heeft invloed op de mate waarin Hoog Zestienhoven in de toekomst wordt ontwikkeld. Daarom wordt dit deel van het plan gereserveerd voor de periode na 2015. Er is ten zuiden van de nieuwe hoofdontsluiting ruimte gereserveerd voor ongeveer 450 woningen, 150.000 vierkante meter kantoren, een grootschalige recreatieve voorziening en een transferium. Op de lange termijn is ten noorden van de nieuwe hoofdontsluiting ruimte voor circa 460.000 vierkante meter kantoren. De late ontwikkeling van dit deel van de polder betekent dat volkstuincomplex Wilgentuin in elk geval tot 2015 op de huidige plek kan blijven. Realisering: vanaf 2015.

Laag Zestienhoven Circa 600 woningen, 300 tot 330 volkstuinen, 6 sport- en speelvoorzieningen en 1.000 vierkante meter horeca.

Midden Zestienhoven Circa 900 woningen, 43.000 vierkante meter bedrijven en 2.500 tot 5.000 vierkante meter voozieningen (winkels en basisschool).

Hoog Zestienhoven Circa 450 woningen, 75.000 vierkante meter recreatieve voorzieningen, transferium voor 3.000 parkeerplaatsen, 150.000 vierkante meter kantoren en 460.000 vierkante meter kantoren.

Polder Zestienhoven in sfeerbeelden De toekomstige woongebieden in Polder Zestienhoven hebben elk een ander karakter. In totaal zijn zes woonmilieus te onderscheiden: Het watermilieu Water, riet, waterwoningen en achtertuinen aan het water. Het villamilieu Vrije kavels, vrijstaande woningen en grote tuinen.

Het parkmilieu Een groen openbaar gebied, woningen met terrassen en balkons. Het singelmilieu Brede singels met veel groen, (half)gesloten bouwblokken, beneden en bovenwoningen, herenhuizen en gestapelde villa’s. Het laanmilieu Bomen, veel groen en een statige weg. Het stedelijk milieu Stedelijke sfeer, hoge(re) dichtheden en gemengde functies.
Park

Villa Laan Villa Singel Water

Stedelijk

Het watermilieu

Het villamilieu

Het parkmilieu

Het singelmilieu

Het laanmilieu

Het stedelijk milieu

Het plangebied vanuit de lucht

Hoe verder?
Het Masterplan Polder Zestienhoven vormt de basis voor een milieueffectrapportage (MER) en een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft concreet aan welke bestemming de grond heeft, bijvoorbeeld woningbouw, recreatie of kantoren. De MER laat zien welke invloed de plannen hebben op het landschap en het milieu. Vooruitlopend op de MER heeft de gemeente een startnotitie MER gemaakt. Daarin staat hoe zij de MER wil uitvoeren. U kunt daar van 6 juni tot en met 3 juli 2003 op reageren. De startnotitie ligt in die periode ter inzage in: • de Gemeentebibliotheek van Rotterdam, afdeling overheidsinformatie (Hoogstraat 110) • het City Informatie Centrum (Coolsingel 197) • het kantoor van de deelgemeente Overschie (Overschiese Dorpsstraat 64) • het kantoor van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (C.N.A. Looslaan 1) Mede op basis van uw reacties stelt de gemeenteraad de richtlijnen voor de MER vast. Bestemmingsplan en MER kennen een aantal fases. Deze fases ziet u in bijgaand schema. Het schema geeft een streefplanning weer, gebaseerd op de start van de woningbouw in 2006. Voordat het bestemmingsplan formeel van kracht is, wordt door middel van een vrijstelling (een zogenaamde artikel 19-procedure) het eerste bouwplan mogelijk gemaakt.
Nota van Uitgangspunten November 2002

Vaststelling Masterplan en Startnotitie MER

Mei 2003

Inspraak over startnotitie MER

Juni / juli 2003

Voorontwerp bestemmingsplan

Voorjaar 2004

Artikel 19-procedure

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan met MER

Medio 2004

Bouwplan ter inzage

Eerste helft 2004

Ontwerp bestemmingsplan

2004 / 2005

Vrijstelling bouwvergunning

Tweede helft 2004

Mogelijkheid van zienswijzen over ontwerp bestemmingsplan 2004 / 2005

Start voorbereidingswerkzaamheden

Eerste helft 2005

Vaststelling bestemmingsplan

Voorjaar 2005

Eerste paal

2006

Mogelijkheid van bedenkingen

Medio 2005

Goedkeuring bestemmingsplan

2005 / 2006

Mogelijkheid van beroep bij Raad van State

Definitieve goedkeuring bestemmingsplan

2006 / 2007

Uitgave van de gemeente Rotterdam, mei 2003