Plan van Aanpak revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep

Nadere uitwerking

Vastgesteld door B&W op 20 september 2005

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 3 Inleiding ..................................................................................................................................... 5 Deel 1, Inleidende teksten ......................................................................................................... 7 1. Wat wil de gemeente?....................................................................................................... 9 2. De Gennepse economie in vogelvlucht .......................................................................... 10 3. Revitalisering, wat, waarom en hoe? .............................................................................. 11 3.1. Wat is revitalisering? ...................................................................................................... 11 3.2. Wat wil de gemeente met revitalisering?........................................................................ 11 3.3. Hoe wil de gemeente met revitalisering om gaan? ......................................................... 12 Deel 2, Visie, maatregelen en kosten ...................................................................................... 13 4. Visie ................................................................................................................................ 15 4.1. Versterking economisch profiel...................................................................................... 15 4.2. Aantrekken hoogwaardige werkgelegenheid.................................................................. 15 4.3. Verbetering uitstraling .................................................................................................... 15 4.4. Verbetering bereikbaarheid............................................................................................. 15 4.5. Zorgvuldig ruimtegebruik............................................................................................... 16 4.6. Behalen van milieuwinst................................................................................................. 17 4.7. Realiseren van parkmanagement. ................................................................................... 17 5. Maatregelen per terrein................................................................................................... 18 5.1. Ovenberg......................................................................................................................... 18 5.2. De Heij............................................................................................................................ 23 5.3. Hoogveld......................................................................................................................... 25 5.4. De Groote Heeze............................................................................................................. 27 6. De kosten ........................................................................................................................ 30 6.1. Kosten gespecificeerd per maatregel .............................................................................. 31 6.2. Kosten maatregelen TIPP ............................................................................................... 36 7. Inrichten beheersorganisatie/parkmanagement............................................................... 40 7.1. Gezamenlijk onderhoud openbare ruimte....................................................................... 40 7.2. Gezamenlijk onderhoud bewegwijzering op de terreinen .............................................. 40 7.3. Collectieve inkoop energie ............................................................................................. 40 7.4. Collectieve inkoop water ................................................................................................ 41 7.5. Collectieve beveiliging ................................................................................................... 41 7.6. Collectieve inkoop ICT................................................................................................... 41 7.7. Collectieve inkoop personeelsdiensten........................................................................... 41 7.8. Introduceren afvalmanagement....................................................................................... 41 Deel 3, Organisatorische inbedding, draagvlak en verwachte rollen...................................... 43 8. Hoe is de revitalisering organisatorisch ingebed? .......................................................... 45 8.1. Interne organisatie........................................................................................................... 45 8.2. Externe organisatie ......................................................................................................... 45 8.3. Begeleidingscommissie .................................................................................................. 46 9. Wat is het draagvlak bij de ondernemers? ...................................................................... 46 10. Welke rol verwacht de gemeente van Provincie, LIOF, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven?...................................................................... 46 11. Aansluiting van de plannen aan bij de provinciale TIPP-visie, inzet van de gemeente en vervolgstappen....................................................................... 47 11.1. Hoe kijkt de gemeente aan tegen de speerpunten van de provincie?.............................. 47 11.2. Welke menskracht en middelen heeft de gemeente beschikbaar? .................................. 48 11.3. Welke stappen gaan er gezet worden?............................................................................ 48 11.4. Wanneer gaat wat gebeuren? .......................................................................................... 49
PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc 3

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

4

Inleiding
Voor u ligt het ‘Plan van Aanpak Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep’. Dit Plan van Aanpak kan gezien worden als een nadere uitwerking van het eerder opgestelde Plan van Aanpak Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep, dat de subtitel ’Startnotitie’ meekreeg. Het is snel gegaan: Op een lunchbijeenkomst van de Industriële Kring op 7 oktober 2004 zijn de leden van de afdeling Noord-Limburg van de Industriële Kring geïnformeerd over de ervaringen van het DBO Boxmeer. (DBO staat voor Duurzaam Bedrijven Overleg.) De gemeente heeft tijdens die bijeenkomst bij monde van de beleidsmedewerker Economie en Werkgelegenheid de aanwezige ondernemers uitgedaagd met voorstellen en initiatieven te komen. Er werd een vervolgbijeenkomst belegd voor 2 november 2004. Op 11 oktober 2004 vond een werkbezoek van de provincie Limburg plaats. Dit werkbezoek was niet alleen gericht op de Ovenberg – waar alles aanvankelijk om begonnen was – ook werd gekeken naar de ‘staat van onderhoud’ van de andere bedrijventerreinen in de gemeente Gennep. Tijdens een aansluitende bijeenkomst met diverse Gennepse ondernemers uitten deze laatste zich positief over de intenties van de provincie en de gemeente om tot een bredere aanpak te komen. Voor de vervolgbijeenkomst, georganiseerd op 2 november 2004, waren tweeënvijftig ondernemers uitgenodigd. Er waren drieëntwintig ondernemers aanwezig. Zij vertegenwoordigden achttien bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst werden nogmaals de ervaringen van het DBO Boxmeer uit de doeken gedaan. Van de kant van de gemeente werden de verwachtingen en de rol van de overheid (provincie, gemeente) toegelicht. Aan het eind van deze bijeenkomst is een initiatiefgroep geformeerd. Het doel van de initiatiefgroep was draagvlak te verwerven voor een DBO Gennep en het DBO vorm en inhoud te geven. Op 18 november 2004 is de initiatiefgroep de eerste keer bijeen geweest. Besloten is een enquête onder de bedrijven uit te zetten, waarin gepeild zou worden of er op korte termijn behoefte is aan het afsluiten van collectieve energie- en afvalcontracten en of er voor de langere termijn belangstelling bestaat voor andere duurzame ontwikkelingen op o.a. het terrein van parkmanagement, energie- en afvalreductie en collectieve personeelsvoorzieningen. De Startnotitie is op 29 maart 2005 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep vastgesteld en op 19 april 2005 door de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken gefiatteerd. Op basis van de Startnotitie is de Provinciale Duurzaamheidsscan uitgevoerd. Deze Duurzaamheidsscan heeft een aantal aanbevelingen voor te treffen maatregelen opgeleverd. (De rapportage is als bijlage bij dit Plan van Aanpak opgenomen.) In dit plan van Aanpak zijn de maatregelen uit de Provinciale Duurzaamheidsscan – samen met een aantal andere maatregelen, die al gepland waren of in het recente verleden zijn uitgevoerd – nader uitgewerkt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

5

Op 2 juni 2005 is de uitkomst van de Duurzaamheidsscan gepresenteerd in het DBO Gennep. Tijdens die bijeenkomst is het pakket van kansrijke maatregelen, dat de Duurzaamheidsscan had opgeleverd, doorgenomen en geprioriteerd. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven onderschreven de conclusies uit het rapport en het belang van de voorgestelde maatregelen. Afgesproken is, dat de definitieve rapportage met de conclusies van het DBO in het nader uit te werken Plan van Aanpak zou worden verwerkt. Intussen heeft de gemeenteraad van Gennep met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2005 op 4 juli 2005 een budgettaire ruimte van € 800.000,00 gecreëerd ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak. Daarbij is wel de voorwaarde opgenomen, dat (minimaal) de geraamde subsidies verkregen zullen moeten worden en dat ook het bedrijfsleven een substantiële bijdrage aan de uitvoering van het plan levert. Het voorliggende Plan van Aanpak dient als uitvoeringsprogramma en als onderbouwing voor de subsidieaanvraag voor zowel TIPP-gelden als provinciale en rijksmiddelen. Dit Plan van Aanpak is gesplitst in drie delen: - Deel 1 bevat een aantal inleidende teksten, o.a. over het bestuurlijk kader waarbinnen het revitaliseringsprogramma is opgesteld, hoe de economie in de gemeente Gennep eruit ziet, wat de gemeente onder revitalisering verstaat en wat de gemeente met de revitalisering wil bereiken en zij dit wil bereiken. - Deel 2 bevat het eigenlijke programma. Hierin staat de uitwerking van de te treffen maatregelen en hoe deze bekostigd zullen worden. - Deel 3 bevat aanvullende informatie. Hierin staat beschreven hoe het revitaliseringsprogramma organisatorisch is ingebed. Ook kunt u hier onder andere lezen wat het draagvlakvoor het revitaliseringsprogramma is bij de ondernemers, welke rol de gemeente verwacht van provincie, LIOF, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven en hoe het revitaliseringsprogramma aansluit bij de provinciale TIPP-visie.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

6

Deel 1, Inleidende teksten
De ambities van het gemeentebestuur, zoals vastgelegd in het Programma-akkoord 2002-2006 “Om Stad en Platteland” vormen het kader voor de ontwikkeling van het Revitaliseringsprogramma. In dit deel wordt uiteengezet, wat de gemeente wil, hoe de economie in de gemeente Gennep eruit ziet en hoe de gemeente tegen revitalisering aan kijkt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

7

1.

Wat wil de gemeente?

De raad van de gemeente Gennep wil de bestaande economische structuur versterken, differentiëren en uitbreiden (Programma-akkoord 2002-2006 “Om Stad en Platteland”, vastgesteld op 26 augustus 2002). In de Programmabegroting 2005 “Natuurlijk Gennep”, vastgesteld op 8 november 2004, wordt dit als volgt toegelicht: “Een gezonde economie is een van de randvoorwaarden voor de leefbaarheid van een samenleving. Om de lokale economie gezond te houden (en invulling te geven aan de regionale taakstelling en functie die de gemeente Gennep heeft) is het nodig de bestaande economische structuur te versterken, te differentiëren, in stand te houden en uit te breiden. Versterking is gericht op evenwicht en pluriformiteit naar aard en omvang van de bedrijvigheid (industrie, dienstverlening, handel).” De gemeenteraad wil dit onder andere bereiken door: “het bevorderen van de werkgelegenheid en een meerzijdige werkgelegenheidsstructuur het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven het realiseren van een nieuw bedrijventerrein het realiseren van een regionaal overslagcentrum”

In de Programmabegroting 2005 staat verder: “Met de Contactgroep Bedrijventerrein Ovenberg zijn regelmatig gesprekken om gezamenlijk te komen tot een opwaardering van het bedrijventerrein. Onderzoek naar en het verbeteren van de infrastructuur maakt daar onderdeel van uit (parkeren, straatverlichting, rioolcapaciteit, ontsluiting, etc.). Daarnaast wordt door de Contactgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor subsidie in aanmerking te komen in het kader van revitalisering kleine bedrijventerreinen. Een apart traject vormt de herziening van het bestemmingsplan. De herziening van het bestemmingsplan is voorzien in 2005.” De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma de ambitie neergelegd om gedurende de programmaperiode 1.500 arbeidsplaatsen te creëren. Met de huidige plannen ziet de invulling van die ambitie er als volgt uit: Realisatie bedrijventerrein De Brem Realisatie ROC Revitalisering (consolidatie van) Totaal 800 arbeidsplaatsen 100 arbeidsplaatsen (direct) 400 arbeidsplaatsen (indirect) 200 arbeidsplaatsen 1.500 arbeidsplaatsen

In de loop van de tijd is duidelijk geworden, dat niet alleen de Ovenberg een grondige opknapbeurt kon gebruiken, maar dat ook op de bedrijventerreinen De Heij, Hoogveld en De Groote Heeze de nodige maatregelen getroffen zouden moeten worden om ze up to date te houden. Met instemming van de gemeenteraad heeft het college van B&W daarom besloten de revitalisering van de bedrijventerreinen breder te trekken dan alleen de Ovenberg.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

9

2.

De Gennepse economie in vogelvlucht

De gemeente Gennep ligt halverwege het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de regio Venlo. Beide regio’s hebben een belangrijke functie op het gebied van logistiek en transport. Daarvan afgeleid vervult de gemeente Gennep een geheel eigen functie op het gebied van transport en logistiek n.l. voor kleine tot middelgrote bedrijven in deze sector. Uiteraard speelt ook de specifieke grensligging van de gemeente daarbij een rol. Naast haar functie op het gebied van transport en logistiek heeft de gemeente Gennep ook een niet onbelangrijke eigen economische dynamiek, welke zich uit in een heel gevarieerde bedrijvigheid. De gemeente Gennep is een landelijke gemeente in de kop van Noord-Limburg. De gemeente heeft ongeveer 16.750 inwoners, verdeeld over vijf kernen. De beroepsbevolking van de gemeente Gennep bedraagt iets meer dan 8.000. De particpatiegraad ligt net iets boven de 70%. De gemeente heeft 8.050 arbeidsplaatsen, waarvan 2690 op de bedrijventerreinen. Er is een positief pendelsaldo van ruim 1.000. De gemeente is dus een werkgelegenheidsverschaffer. De werkloosheid ligt met 6,9% ruim onder het provinciaal gemiddelde van 11,2% en ook onder het landelijk gemiddelde van 9,3% (peildatum 1 april 2005). Door de ligging van de gemeente Gennep aan de A77, vlak bij de aansluiting op de A73 ligt het zwaartepunt van de lokale economie op de bedrijventerreinen bij de logistieke dienstverlening. Een andere pijler van de lokale economie wordt gevormd door de metaal. Daarnaast heeft de gemeente – buiten de bedrijventerreinen – een zeer krachtige toeristische sector (ruim 1 miljoen overnachtingen per jaar). De zorginstelling Vizier behoort tot één van de grootste werkgevers in de gemeente. Ook de landbouw neemt verhoudingsgewijs een belangrijke positie in.

5% 33% 21% landbouw industrie bouw commerciële diensten niet-commerciële diensten

3%

38%

Afb. 1 De verdeling van de werkgelegenheid in de gemeente Gennep naar vijf sectoren.

De bedrijvigheid binnen de gemeente concentreert zich op een achttal bedrijventerreinen, een negende is in ontwikkeling. Op één van de bedrijventerreinen (Hoogveld) wordt gewerkt aan een Regionaal Overslag Centrum (bulk, stukgoed en – in beperkte mate – containers; weg-water). Een ander bedrijventerrein (Moutstraat) zou – gezien de ligging – eigenlijk getransformeerd moeten worden tot woonlocatie. De bedrijventerreinen in de gemeente Gennep laten zich alle typeren als modern gemengd lokaal terrein, milieucategorie 2 tot 4a. Uitzonderingen hierop vormen Hoogveld, met milieucategorie 4b, en De Grens en het nog te ontwikkelen De Brem, dat regionaal verzorgende terreinen (zullen) zijn. De terreinen zijn over het algemeen goed bereikbaar.
PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc 10

De totale oppervlakte van de bedrijventerreinen in de gemeente Gennep bedraagt 138,5 ha bruto en 116 ha netto. Als sanering van Moutstaat door gaat, zal hieraan 1,1 ha (bruto zowel als netto) worden onttrokken. Met realisatie van De Brem zal er 40 resp. 32 ha worden toegevoegd. Het totaal komt dan op 177,4 ha bruto en 169,4 ha netto. Momenteel is 4,7 ha terstond uitgeefbaar. Zonder tussentijdse uitgifte wordt dit bij realisatie van De Brem 36,7 ha.

3.

Revitalisering, wat, waarom en hoe?

In dit hoofdstuk wordt kort geschetst, wat er onder revitalisering wordt verstaan, wat de gemeente ermee wil en hoe de gemeente met revitalisering wil om gaan.

3.1.

Wat is revitalisering?

Onder revitalisering wordt verstaan: het aanpassen van een functioneel verouderd bedrijventerrein aan de moderne en toekomstige vestigingseisen van bedrijven. Dit gebeurt vanuit een integrale aanpak (economie, ruimte, milieu, verkeer en vervoer), waarbij de inpassing van duurzaamheidsaspecten bijdraagt aan het voorkomen van functionele veroudering in de toekomst.

3.2.

Wat wil de gemeente met revitalisering?

De acht bedrijventerreinen in de gemeente Gennep liggen over de hele gemeente verspreid. Naast het belang van een frisse, moderne uitstraling is een goede inpassing van de bedrijventerreinen in de landelijke omgeving vereist. De kleinschalige, intieme sfeer van de landelijke omgeving mag op de bedrijventerreinen beslist tot uitdrukking komen, zolang de doelmatigheid van de terreinen daardoor maar niet in het gedrang komt.

Afb. 2 Ligging van de bedrijventerreinen in de gemeente Gennep

Met de revitalisering wil de gemeente Gennep de doelmatigheid van de bedrijventerreinen bevorderen. De revitalisering moet leiden tot versterking van de economische structuur en verbetering van het investeringsklimaat. Zorgvuldiger ruimtegebruik, verbetering van de
PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc 11

bereikbaarheid, verbetering of –waar deze nog goed is – handhaving van de uitstraling zijn belangrijke thema’s. De bereikte resultaten zullen geborgd worden door de introductie van parkmanagement. De functies van de bedrijventerreinen blijven ‘modern gemengd’ met een functioneel vestigingsklimaat.

3.3.

Hoe wil de gemeente met revitalisering om gaan?

De bedrijventerreinen in de gemeente Gennep zijn te klein om per bedrijventerrein te segmenteren of te thematiseren. De diversiteit van de bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen rechtvaardigt evenmin een segmentering en/of thematisering per terrein. De kosten daarvan zullen niet tegen de baten opwegen. Wel zullen de kansen gegrepen worden op de momenten waarop deze zich aandienen, bij voorbeeld als bedrijven aangeven zich nieuw te willen vestigen of als al in de gemeente of regio gevestigde bedrijven zelf aangeven naar een andere locatie te willen verhuizen. Ook zal met het uitgiftebeleid op de nieuwe bedrijventerreinen rekening gehouden worden met de effecten daarvan op de te revitaliseren terreinen. De verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Gennep zullen worden bezien in hun onderlinge samenhang en – waar mogelijk – zal die samenhang worden versterkt. Met het oog daarop is de gemeenteraad voorgesteld het initiatief ten aanzien van de Ovenberg breder te trekken en ook de terreinen De Heij, Hoogveld en De Groote Heeze bij de revitalisering te betrekken. De gemeente Gennep wil de revitalisering van de bedrijventerreinen aanpakken ten behoeve van, maar vooral ook in samenwerking met de ondernemers, gevestigd op die bedrijventerreinen. De gemeente wil daarbij een stimulerende en voorwaardenscheppende rol vervullen. De gemeente zal in het proces ook als trekker fungeren. De verantwoordelijkheden voor het proces als geheel en de verantwoordelijkheden die tot het publieke domein behoren zullen door de gemeente worden opgepakt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

12

Deel 2, Visie, maatregelen en kosten
Dit deel is de kern van het verhaal. Eerst is er de visie op de terreinen, de inbedding van de maatregelen. Vervolgens zijn per terrein de te treffen maatregelen beschreven. Daarna wordt uiteengezet, hoe we het bereikte resultaat willen consolideren door het instellen van parkmanagement en wat er in het kader van het parkmanagement verder gedaan kan worden (of al gedaan wordt). De kosten van de maatregelen zijn per terrein verwerkt in een overzicht. Een totaal-overzicht van de kosten is verwerkt in een apart hoofdstuk. Hierin staan de kosten van alle maatregelen gespecificeerd. Ook is in de overzichten aangegeven, welke maatregelen – of onderdelen daarvan – subsidiabel zijn volgens de TIPP-regeling. Het zal u opvallen, dat vooral de maatregelen die op korte termijn realieerbaar zijn voor TIPPsubsidie in aanmerking komen. Dit heeft te maken met de looptijd van de TIPP: voor 1 oktober 2009 moeten de projecten gereed en ook administratief afgewikkeld zijn.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

13

4.
4.1.

Visie
Versterking economisch profiel

De bedrijventerreinen Ovenberg, De Heij, Hoogveld en De Groote Heeze laten zich alle typeren als ‘gemengd modern’. Hoogveld onderscheidt zich van de andere drie terreinen door een gemiddeld wat zwaardere milieucategorie en de ligging aan het water. Er is geen directe aanleiding de terreinen scherper te zoneren, segmenteren of profileren. Wel streeft de gemeente naar een sterkere profilering van de bedrijventerreinen De Grens en De Brem (nog te ontwikkelen) als voornamelijk logistieke terreinen. Indien maatregelen op de andere terreinen tot deze profilering kunnen bijdragen (bijvoorbeeld bij het oplossen van ruimteproblemen), zullen de kansen daartoe zo veel mogelijk worden benut. Op het gebied van zonering, segmentering en profilering zal de gemeente geen actief beleid voeren. In geval ondernemers zelf aangeven hun bedrijf te willen verplaatsen, zal de gemeente zo veel mogelijk helpen bij het vinden van een bij de aard van het bedrijf passende locatie.

4.2.

Aantrekken hoogwaardige werkgelegenheid

Voor de versterking van de leefbaarheid van het platteland wil het gemeentebestuur de gemeente integraal op een hoger plan tillen. Hiertoe behoort ook het versterken van de draagkracht van de Gennepse bevolking. Om een draagkrachtiger bevolkingsgroep te kunnen aantrekken, zal een hoogwaardig woningbouwprogramma worden gerealiseerd (o.a. Pagepark) en zal het centrum van de kern Gennep worden aangepakt (Kansen voor Gennep/Project Ontwikkeling Kern Gennep). Ook het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid maakt deel uit van de strategische ambities van het gemeentebestuur. Met de revitalisering van de bedrijventerreinen hoopt het gemeentebestuur een zodanig vestigingsklimaat te creëren, dat aan succesvolle acquisitie van bedrijven met een hoogwaardige werkgelegenheid kan plaatsvinden. Hiertoe zal een communicatieplan worden ontwikkeld.

4.3.

Verbetering uitstraling

De uitstraling van de bedrijventerreinen is door de bank genomen heel aanvaardbaar. Op Ovenberg en De Heij kan het evenwel beter. Op Hoogveld en De Groote Heeze zal verrommeling moeten worden tegengegaan. Om de uitstraling van de bedrijventerreinen op het huidige peil te handhaven en – op onderdelen, waar nodig – te verbeteren, zal per bedrijventerrein een beeldkwaliteitsplan worden ontwikkeld. Het is niet de bedoeling de bedrijventerreinen op basis van deze beeldwaliteitsplannen eens flink op de schop te nemen. De beeldwaliteitsplannen zullen een conserverend karakter hebben: Zij zullen vooral dienen als referentiekader. Verbouw- en nieuwbouwplannen zullen aan de beeldwaliteitsplannen getoetst worden.

4.4.

Verbetering bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de gemeente Gennep is door haar ligging ten opzichte van de (inter-)nationale en regionale hoofdwegenstructuur (A73, A77 en N271) uitstekend. Alleen de bewegwijzering naar en ook op de terreinen laat enigszins te wensen over. Om deze te verbeteren, wordt een aantal maatregelen voorgesteld.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

15

4.4.1. Verbeteren bewegwijzering naar de terreinen Om onnodig zoeken naar de bedrijventerreinen te voorkomen en vrachtverkeer in woonwijken tegen te gaan streeft de gemeente naar een duiding van de routes naar de bedrijventerreinen over de doorgaande wegen. Met bewegwijzering en – indien nodig – reconstructie van wegaansluitingen zal geprobeerd worden vrachtauto’s de gewenste route te laten kiezen. Een betere bewegwijzering naar de bedrijventerreinen is ook nodig om een maatregel tegen ongewenst parkeren van vrachtauto’s op de bedrijventerreinen en in de woonkernen te kunnen effectueren. 4.4.2. Verbeteren bewegwijzering op de terreinen Door een optimale bewegwijzering op de bedrijventerreinen wordt de zoekende chauffeur goed geholpen. Zo kan voorkomen worden, dat een chauffeur onnodig verkeerd rijdt en overbodige kilometers maakt. Daarnaast komt een zoekende chauffeur de veiligheid op een bedrijventerrein niet ten goede. De gemeente streeft naar verbetering van de bewegwijzering op alle terreinen door een plattegrondbord bij de entrees van de terreinen te plaatsen met een duidelijke verwijzing naar de verschillende bedrijven op het terrein. Vervolgens kan de chauffeur geholpen worden door een verwijzingssysteem op het terrein zelf of het vergroten van de straatnaamborden en eventueel nummerverwijzing. De ambitie is voor de bewegwijzering op alle terreinen een ‘huisstijl Gennep’ – of in samenwerking met de buurgemeenten zelfs een ‘huisstijl Maasduinen’ (d.i. het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar) – te introduceren. Naast het verbeteren van de bewegwijzering op de terreinen bestaat er een verantwoordelijkheid voor ondernemers een goede routebeschrijving aan haar bezoekers te overhandigen en het ‘huisnummer’ of de bedrijfsnaam duidelijk in beeld te brengen. De ontwikkeling en het beheer van het bewegwijzeringsysteem zullen in de parkmanagementorganisatie worden opgenomen.

4.5.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Als gevolg van de historisch gegroeide situatie liggen de acht bedrijventerreinen – elk met een beperkte omvang – verspreid in de gemeente Gennep. Daarmee kan niet echt gesproken worden van een zorgvuldig ruimtegebruik. Deze situatie is het gevolg van een historisch gegroeide ontwikkeling die niet meer teruggedraaid kan worden. Wel streeft de gemeente ernaar, door het revitaliseringsproces meer samenhang tussen de verschillende bedrijventerreinen te brengen. Behalve met de ontwikkeling en implementatie van de al eerder genoemde beeldkwaliteitsplannen voor de bedrijventerreinen is ook het bestemmingsplan een belangrijk instrument om de gewenste samenhang dichterbij te brengen. Tenslotte moet – uiteraard – ook de invoering van parkmanagement bijdragen aan de totstandkoming van de gewenste samenhang. 4.5.1. Zorgvuldig ruimtegebruik in bestemmingsplannen Veel bestemmingsplannen op de bedrijventerreinen zijn verouderd. De gemeente werkt aan een inhaalslag om de bestemmingsplannen weer actueel te maken. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen zullen zaken als verdichting van de bebouwing, of het zo efficiënt mogelijk omgaan met de ruimte op de bedrijventerreinen, worden meegenomen. Meervoudig ruimtegebruik en ondergronds bouwen buiten de bovengrondse rooilijn zullen – waar mogelijk – in de bestemmingsplannen worden verwerkt. Waar mogelijk zal standaardisering van de bestemmingsplannen plaatsvinden.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

16

Burgerwoningen zijn zowel op het bedrijventerrein Ovenberg als op het bedrijventerrein Hoogveld een probleem. In de te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplannen voor deze terreinen zal een adequate regeling worden opgenomen ten aanzien van de burgerwoningen. Althans er zal rekening gehouden worden met de milieu-implicaties van de aanwezigheid van deze burgerwoningen.

4.6.

Behalen van milieuwinst

De leefomgeving komt in ons dicht bevolkte land steeds meer onder druk te staan en de natuurlijke hulpbronnen zijn niet eindeloos voorradig. Kortom, het is van belang om zorgvuldig om te gaan met energie en water. In het kader van het parkmanagement heeft de Stichting DBO Land van Cuijk en NoordLimburg al collectieve contracten afgesloten voor energie en afval. Het is de bedoeling, in het kader van het parkmanagement energie- en afvalmanagement aan de orde te stellen. Op de terreinen wordt een aantal fysieke maatregelen voorgesteld om zorgvuldiger met water en energie om te gaan, zoals het afkoppelen van hemelwater op de Ovenberg en het benutten van restwarmte op Hoogveld en De Groote Heeze.

4.7.

Realiseren van parkmanagement.

Om de bereikte resultaten te kunnen consolideren en om de bedrijventerreinen ook in de toekomst up to date te houden – en dus grootscheepse inhaalslagen in het onderhoud te voorkomen – zal parkmanagement worden ingevoerd. Hieraan wordt verderop een apart hoofdstuk gewijd.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

17

5.
5.1.

Maatregelen per terrein
Ovenberg

2.4. 2.3.1. 2.3.1. 2.5. 2.5. 2.7.1. 2.4. 2.7.1.

2.1.2. 2.1.2.

2.6.

2.3.2. 2.6. 2.3.2.

2.2. 2.2.

2.1.1. 2.1.1.

2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Herstructurering groenvoorziening (herinrichting tussengebied) Herstructurering groenvoorziening (1e fase) Verbeteren verkeerscirculatie Aanbrengen molgoten Aanbrengen fietssuggestie stroken Ontsluiting Ovenberg op N271/scheiden fietsverkeer -autoverkeer Parkeren in het groen Parkeren wachtende vrachtauto's Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein Verlichting aanpassen Duurzaam waterbeheer (afkoppelen hemelwater) Aanpassen riolering Oplossen bluswaterproblematiek

5.1.1. Korte karakteristiek
Naam terrein Ovenberg/ Sprokkelveld Ligging (kern) Milsbeek Oppervlakte (bruto/netto) 18,5/16,6 Waarvan terstond uitgeefbaar 0 Aantal arbeidsplaatsen 236

De Ovenberg is het “oudste” van de nieuwe bedrijventerreinen. De Ovenberg kan getypeerd worden als “modern gemengd”. Het is ontwikkeld rond 1964. Daarna is er weinig meer aan gebeurd. Het terrein is wat “verrommeld”. Veel bedrijfswoningen zijn vervreemd. De charme van dit terrein is de combinatie van wonen en werken. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit concept echter wat verloren gegaan. Terugdraaien van deze ontwikkeling is moeilijk. Wel zal in het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan voor de Ovenberg een adequate regeling ten aanzien van de burgerwoningen worden opgenomen. Door de ontwikkelingen op het terrein in de toekomst nauwlettender te volgen, zal getracht worden een verdere teloorgang van het concept tegen te gaan. In overleg tussen de gemeente en de ondernemers op de Ovenberg is inmiddels een aantal maatregelen getroffen om door de ondernemers aangegeven knelpunten op te lossen. Afronding van het proces is dringend gewenst. Het eindbeeld van de Ovenberg moet er een zijn van “wonen en werken in het groen”. Dit zal in het beeldkwaliteitsplan worden vastgelegd.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

18

5.1.2. Herinrichten openbaar gebied De openbare ruimte op de Ovenberg behoeft dringend verbetering. De groenvoorziening was beneden peil, maar moet op sommige plaatsen nog verder worden aangepakt. De verkeerscirculatie is problematisch en er zitten een paar gevaarlijke plekken op het terrein. Het wegprofiel is op sommige plekken onduidelijk en dient aangepast te worden. De straatverlichting was beneden de maat, is gedeeltelijk aangepast, maar behoeft nog verdergaande aanpassing. De rioolcapaciteit was te beperkt. De bluswatercapaciteit voldoet niet aan de huidige maatstaven. De hemelwaterafvoer is op een aantal plekken gebrekkig. Na een flinke regenbui blijven er half op de weg half in de berm soms forse waterplassen staan. Dit veroorzaakt gevaarlijke verkeerssituaties als fietsers om de plassen heen rijden en – in een aantal gevallen – wordt ook de toegankelijkheid van de bedrijven er ernstig door belemmerd. De beoogde beeldkwaliteit zal in een beeldkwaliteitsplan worden vastgelegd. De karakteristiek van wonen en werken zal daarin zorgvuldig worden vastgelegd. 5.1.2.1. Herinrichten groenvoorziening

Typerend voor de Ovenberg is het wonen en werken in het groen. De structuur van de groenvoorziening op de Ovenberg staat handhaving dit concept echter op dit moment in de weg. Herstructurering is daarom van belang. Door het woon- en werkgebied door een groene bufferzone van elkaar te scheiden zal een belangrijk deel van de gewenste herstructurering van de groenvoorziening worden bewerkstelligd. In het Voorontwerp bestemmingsplan Ovenberg Sprokkelveld is met een wijzigingsbevoegdheid voor het agrarisch tussengebied de mogelijkheid opgenomen om wonen en werken beter te zoneren. Vooruitlopend op uitvoering van deze maatregel is in 2004 een aanvang genomen met het herstructureren van de groenvoorziening door de onderbegroeiing op te ruimen. Begin 2005 is er een aanvang genomen met grof snoeiwerk. Deze werkzaamheden zullen in eind 2005 afgerond worden. 5.1.2.2. Verbeteren verkeerscirculatie

Op de Ovenberg is geen sluitende verkeerscirculatie aanwezig, maar ook zijn er geen goede keermogelijkheden voor vrachtauto’s. Het realiseren van een sluitende verkeerscirculatie is een erg ingewikkelde en kostbare operatie. Daarom wordt van die optie afgezien en zal er aan de Achterbroek een keermogelijkheid worden gecreëerd. Deze maatregelen zal worden uitgevoerd in combinatie met de aanpak van de andere problemen omtrent de weginfrastructuur, de hemelwaterafvoer en de parkeerproblemen op de Ovenberg. 5.1.2.3. Aanpassen wegprofiel

Het wegprofiel zal – in combinatie met het oplossen van de parkeerproblemen en het verbeteren van de verkeerscirculatie op de Ovenberg – onder handen genomen worden. Er zullen molgoten worden aangelegd om de problematiek van de hemelwaterafvoer te ondervangen. Het hemelwater zal geïnfiltreerd worden. Waar mogelijk zullen omwille van de verkeersveiligheid – in combinatie met de aanleg van de molgoten – fietssuggestiestroken worden aangelegd.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

19

5.1.2.4.

Ontsluiting Ovenberg op N271/scheiden fietsverkeer – autoverkeer

Aan het begin van het terrein delen schoolgaande kinderen hun route met de (vracht-)auto’s. Er zullen maatregelen getroffen worden om het fietsverkeer van het (vracht-)autoverkeer te scheiden. In combinatie met de reconstructie van de N271 ter hoogte van Milsbeek en de reconstructie van de aansluiting van de Ovenberg op de N271 zal hiervoor – binnen de bestaande mogelijkheden – naar een optimale oplossing worden gezocht. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk in combinatie met elkaar worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal de toegankelijkheid van het terrein bewaakt moeten worden. 5.1.2.5. Parkeren in het groen

Door een tekort aan parkeermogelijkheden op de eigen kavels en ook elders op het terrein wordt er veel geparkeerd in de bermen. Dit probleem is door één van de ondernemers in samenwerking met de gemeente voor een deel al opgelost. Voor een meer structurele oplossing zal een stuk van de groenstrook ten westen van de Achterbroek worden aangekocht. Hier zal een openbare parkeervoorziening gerealiseerd worden. Tevens zal er in de toekomst bij het verlenen van bouwvergunningen op toegezien worden, dat er voldoende parkeermogelijkheden op het eigen terrein over blijven. De ontwikkeling van de parkeerstrook ten westen van de Achterbroek is in het Voorontwerp bestemmingsplan Ovenberg Sprokkelveld opgenomen. 5.1.2.6. Tegengaan parkeren wachtende vrachtauto’s

Bij de toegang tot de Ovenberg worden regelmatig vrachtauto’s geparkeerd. Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke en soms levensgevaarlijke situaties. Het probleem kan enerzijds ondervangen worden door het verder verbeteren van de bewegwijzering op het terrein, anderzijds door voor het parkeren buiten de bedrijfstijden te verwijzen naar een parkeervoorziening op het bedrijventerrein De Grens onder het gelijktijdig instellen van een parkeerverbod van een half uur na tot een uur voor het begin van de bedrijfstijden. 5.1.2.7. Verbeteren bewegwijzering

De bewegwijzering op het terrein is in 2004 aangepast. Verdere aanpassing zal bestaan uit het plaatsen van een plattegrond-bord aan het begin van het terrein en een duidelijker verwijzing naar de afzonderlijke bedrijven. (Zie ook onder algemene maatregelen.) Ook de bewegwijzering naar het terrein zal worden aangepast, enerzijds om onnodig zoeken naar het terrein tegen te gaan, anderzijds om de maatregel tegen ongewenst parkeren te kunnen effectueren. 5.1.2.8. Verbeteren straatverlichting

De straatverlichting is al aanzienlijk verbeterd. De lichtkappen dienen nog vervangen te worden door energiearme armaturen teneinde te kunnen voldoen aan de huidige normen. Ook zal dan nog een lantaarnpaal worden geplaatst bij de wegwijzer aan het begin van het terrein. 5.1.2.9. Duurzaam waterbeheer

Met uitzondering van de Ovenberg hebben alle bedrijventerreinen een gescheiden rioolstelsel. De herstructurering van de Ovenberg biedt kansen hier alsnog een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Het is de bedoeling het hemelwater van de daken van de bedrijfsgebouwen af te

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

20

koppelen, eventueel in combinatie met het aanleggen van een waterbunker ten behoeve van het oplossen van de bluswaterproblematiek. 5.1.2.10. Aanpassen riolering Het probleem met de riolering is begin 2004 opgelost. 5.1.2.11. Oplossen bluswaterproblematiek De capaciteit van de bluswatervoorziening op de Ovenberg is te beperkt. Om bij een grote brand over voldoende bluswater te beschikken, moet er een beroep op secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen gedaan worden. Een secundaire bluswatervoorziening kan bestaan uit geboorde putten, bluswaterriolen, vijvers of een waterbunker. In de fase dat de brandweer gebruik maakt van zowel de primaire als secundaire bluswatervoorziening kan, indien nodig, begonnen worden met het opbouwen van de tertiaire bluswatervoorziening. Tertiaire bluswatervoorziening bestaat uit een kanaal, rivier of grote vijver waarbij de capaciteit nagenoeg onbeperkt is. In het geval van de Ovenberg kan afgelegd worden op de Maas. Hiervoor dient een beroep gedaan te worden op het ‘groot watertransport’ van de Regio Noord- en Midden-Limburg. De opkomsttijd bedraagt minimaal een half uur. Het opbouwen van het systeem vergt vervolgens ongeveer 45 tot 60 minuten. Het bluswaterprobleem is dus gelegen in de secundaire bluswatervoorziening. De gemeente heeft serieus overwogen een waterbunker aan te leggen. Deze zou gevuld kunnen worden met het (nog af te koppelen) hemelwater van de bedrijfspanden. Deze optie bleek echter te ambitieus en uit brandweertechnisch oogpunt (onvoldoende zekerheid over de vereiste capaciteit) minder gewenst. Daarom is gekozen voor het slaan van bluswaterputten met een voldoende capaciteit. 5.1.3. Logistieke concepten 5.1.3.1. Realiseren gezamenlijke parkeerplaats en voorzieningen voor vrachtauto’s

Om het parkeren van vrachtauto’s beter te kunnen reguleren, wil de gemeente meewerken aan de totstandkoming van een parkeerplaats voor vrachtauto’s. Deze zal vanwege de beschikbare ruimte gerealiseerd moeten worden op het bedrijventerrein De Grens. De gedachten gaan uit naar een afgesloten, permanent bewaakte, 7x24 uur toegankelijke parkeerplaats. Ondernemers uit de (sub-)regio kunnen hier op basis van een gebruiksovereenkomst hun vrachtauto’s parkeren; passanten kunnen hier tegen betaling terecht. 5.1.4. Ontwikkeling duurzame netwerken 5.1.4.1. Glasvezelbekabeling op de bedrijventerreinen

De breedbandvoorzieningen op de Ovenberg is ontoereikend. Onderzocht is of er een draadloze verbinding gelegd kan worden, maar de afstanden daarvoor zijn te groot. Door een technische ingreep is er op de Ovenberg een voorlopige oplossing gecreëerd. Een meer structurele oplossing is echter dringend gewenst. Bekabeling is een zaak van het particuliere bedrijfsleven. Vraagbundeling door de ondernemers kan de investeringsbereidheid van kabelmaatschappijen bevorderen. De gemeente is bereid te onderzoeken of met het aanleggen van kabelgoten een bijdrage kan worden geleverd aan de investeringsbereidheid van de kabelmaatschappijen. Bij een positieve uitkomst van dit onderzoek zal serieus overwogen worden de kabelgoten aan te leggen.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

21

5.1.5. Kosten
Onderdeel Locatie Ovenberg 5.1. 2. 5.1. 2.1.1. 5.1. 2.1.2. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. 2.2. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.1. 2.7.2. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. Opstellen beeldkwaliteitsplan Herstructurering groenvoorziening (herinrichting tussengebied) Herstructurering groenvoorziening (1e fase) (reeds uitgevoerd) - Verbeteren verkeerscirculatie - Aanbrengen molgoten - Aanbrengen fietssuggestie stroken - Ontsluiting Ovenberg op N271 - Parkeren in het groen - Parkeren wachtende vrachtauto's - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein - Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen - Verlichting aanpassen - Duurzaam waterbeheer (afkoppelen hemelwater) - Aanpassen riolering (reeds uitgevoerd) - Oplossen bluswaterproblematiek € 20.000,00 € 249.500,00 €€ 34.585,00 € 94.370,00 € 1.650,00 € 469.000,00 € 85.710,00 € 7.200,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 390.000,00 €€ 13.880,00 Omschrijving Kosten per maatregel TIPP Kosten per terrein € 1.389.895,00 € - Waarvan € 249.500,00 TIPPsubsidiabel € - € 1.363.895,00 € 34.585,00 € 94.370,00 € 1.650,00 € 469.000,00 € 85.710,00 € 7.200,00 € 12.000,00 €€ 6.000,00 € 390.000,00 €€ 13.880,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

22

5.2.

De Heij

2.1. 2.1. 2.1.

2.6.

2.5.1.

2.1. 2.5.1. 2.6.

Groenvoorziening Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein Verbeteren inpassing terrein in omgeving; verhogen geluidswal

5.2.1. Korte karakteristiek
Naam terrein De Heij Ligging (kern) Gennep Oppervlakte (bruto/netto) 6,5/6,1 Waarvan terstond uitgeefbaar 0 Aantal arbeidsplaatsen 277

De Heij is het oudste bedrijventerrein in Gennep. Onlangs is de Papierfabriek Gennep (Page) hier verdwenen. Alu Premetaal vertrekt in de loop van 2005 naar bedrijventerrein De Grens. Het vrijgekomen terrein wordt herontwikkeld als hoogwaardige woningbouwlocatie Op het terrein blijft een aantal bedrijven achter, waaronder Janssen Pers. Het is wenselijk de “restsituatie” te optimaliseren, temeer daar binnenkort aangrenzend aan het terrein een hoogwaardige woningbouwlocatie komt te liggen. Meenemen in het revitaliseringsproces is derhalve gewenst. Beoogd is een terrein met een ‘gemengd modern’ karakter. Door de ligging tussen een aantal woningen zal de milieucategorie niet te zwaar mogen zijn.

5.2.2. Herinrichten openbaar gebied Na het vertrek van de Papierfabriek Gennep (Page) een aantal jaren geleden en van Alu Premetaal in de loop van 2005 blijft er van het oorspronkelijke bedrijventerrein De Heij een beperkt deel behouden. De vrijgekomen ruimte zal worden benut als hoogwaardige woningbouwlocatie. Voor de levensvatbaarheid van De Heij en de inpassing van het terrein in de woonomgeving is een opknapbeurt gewenst. Groen, bestrating en straatverlichting zullen worden aangepakt. Het terrein is al van de woonomgeving afgeschermd door een aarden wal. Deze schermt de op De Heij aanwezige bedrijven visueel en akoestisch echter nog onvoldoende af van de woonomgeving en zal daarom worden aangepast. 5.2.2.1. Verbeteren groenvoorziening

Na het vertrek van Alu Premetaal zal in overleg met de ondernemers de groenvoorziening op het terrein worden geherstructureerd.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

23

5.2.2.2.

Verbeteren verkeerscirculatie

Op het terrein kan niet meer rond gereden worden. Aanpassing van de weginfrastructuur om dit weer mogelijk te maken is echter niet nodig. 5.2.2.3. Aanpassen straatverlichting

In combinatie met de voorgaande maatregel zal ook de straatverlichting aan de huidige normen aangepast worden. 5.2.2.4. Verleggen inrit Janssen Pers

De inrit van Janssen Pers bevindt zich momenteel aan de 2de Dwarsweg, in de nabijheid van woningen en een school. Het is wenselijk de inrit te situeren aan de Randweg. Verplaatsing van de inrit komt de veiligheid in het gebied rond het bedrijf ten goede en zal bijdragen aan het verminderen van doorgaand vrachtverkeer door de woonwijk. 5.2.2.5. Aanpassen bewegwijzering naar het terrein

Een aantal routeplanners leidt het verkeer naar het bedrijventerrein De Heij door een woonwijk. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze wijk te verbeteren zal de producenten van routeplanners verzocht worden om dit probleem aan te pakken. Ook zal langs de toegangswegen de bewegwijzering naar het terrein verbeterd worden. 5.2.2.6. Verbeteren inpassing terrein in omgeving

Bezien zal worden of de inpassing van het terrein in de (woon-)omgeving toereikend is of dat er aanvullende maatregelen (bijv. in de vorm van het ophogen van de reeds aangelegde aarden wal) nodig zijn. 5.2.3. Kosten
Onderdeel Locatie De Heij 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 2. 2.1. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein - Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen - Verbeteren inpassing terrein in omgeving; verhogen geluidswal € 20.000,00 € 3.070,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 9.205,00 Omschrijving Kosten per maatregel TIPP Kosten per terrein € 50.275,00 € - Waarvan € 3.070,00 TIPPsubsidiabel € 12.000,00 €€ 24.275,00 € 9.205,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

24

5.3.

Hoogveld

2.2.1. 2.1. 2.2.2 2.3.1. 2.2.2.

2.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.3.1.

Groenvoorziening i.v.m. vervanging asfaltverharding) Huidige asfaltverharding vervangen door beton Reconstructie aansluiting Hoogveld - Hoofdstraat Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein

5.3.1. Korte karakteristiek
Naam terrein Hoogveld Ligging (kern) Heijen Oppervlakte (bruto/netto) 33/23,3 Waarvan terstond uitgeefbaar 0 Aantal arbeidsplaatsen 597

Hoogveld is een van de oudere bedrijventerreinen in de gemeente Gennep. Op dit terrein zijn bedrijven met een wat zwaardere milieubelasting (tot categorie 4b) gevestigd. De grootste zijn Hendrix UTD (mengvoeders), AVG (bouw, met o.a. een puinbreker), Teunesen Zand en Grint en SCA Hygiëne Products (hygiëne materialen). Jansen Metaal, een zeer geavanceerd metaalbedrijf, valt hier enigszins uit de toon. Aangrenzend aan Hoogveld zal het Regionaal Overslag Centrum Heijen (weg-water, bulk en stukgoed) worden ontwikkeld. De onderhandelingen hiervoor zijn nagenoeg afgerond. De ontsluiting van Hoogveld alsmede de weginfrastructuur op het terrein laat te wensen over. Gelet op de ontwikkeling van het ROC en de ligging van het terrein tegenover De Groote Heeze is opname van dit terrein in het revitaliseringsproces gewenst.

5.3.2. Herinrichten openbaar gebied Voor de ontwikkeling van het ROC zal de weginfrastructuur op Hoogveld worden aangepast. Ook zal de aansluiting van Hoogveld op de Hoofdstraat gereconstrueerd worden. Voor het overige is de ontwikkeling van het ROC vooral een zaak van de private ondernemers. Met de realisatie van het Regionaal Overslag Centrum Gennep zal Hoogveld een ingrijpende wijziging ondergaan. De uitstraling van Hoogveld kan hierdoor onder druk komen te staan. Met de inzet van het beeldkwaliteitsplan als sturingsinstrument zal getracht worden de uitstraling zo veel mogelijk op peil te houden. Op een aantal punten behoeft de uitstraling verbetering.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

25

5.3.2.1.

Verbeteren groenvoorziening

In overleg met de ondernemers zal de groenvoorziening op het terrein in overeenstemming gebracht worden met het op te stellen bestek, resp, beeldkwaliteitsplan. 5.3.2.2. Verbeteren weginfrastructuur

Op Hoogveld ligt een onoverzichtelijke T-splitsing. Met de komst van het ROC zal deze splitsing gereconstrueerd worden. Het zware vrachtverkeer veroorzaakt veel slijtage aan het wegdek. Met de komst van het ROC zal er een betonnen wegdek aangebracht worden, dat beter bestand is tegen het gebruik dan het huidige asfalt. De aansluiting van Hoogveld op de Hoofdstraat is onoverzichtelijk en kent een gevaarlijke voorrangssituatie voor fietsers op het naastgelegen fietspad. In combinatie met de hiervoor genoemde maatregelen zal deze aansluiting tevens worden herzien. Tijdens de werkzaamheden zal de toegankelijkheid van het terrein bewaakt moeten worden. 5.3.2.3. Verbeteren bewegwijzering

In 2003 is de bewegwijzering op het terrein aangebracht. Deze zal aangepast worden. Deze aanpassing zal bestaan uit het plaatsen van een plattegrond-bord aan het begin van het terrein en een duidelijker verwijzing naar de afzonderlijke bedrijven. Ook de bewegwijzering naar het terrein zal worden aangepast, enerzijds om onnodig zoeken naar het terrein tegen te gaan, anderzijds om de maatregel tegen ongewenst parkeren te kunnen effectueren. 5.3.3. Logistieke concepten 5.3.3.1. Regionaal Overslag Centrum bij Hoogveld

De komst van een ROC wordt door ondernemers, provincie en gemeente als zeer gewenst ervaren. Er bestaat dan ook al geruime tijd een plan in de haven bij Hoogveld een Regionaal Overslag Centrum te creëren. Het brede draagvlak biedt een kansrijke uitgangspositie voor de totstandkoming van het ROC. Om het belang van de komst van het ROC te onderstrepen zijn partijen met elkaar een intentie-overeenkomst aangegaan. Het streven is erop gericht nog in de loop van 2005 een bindende overeenkomst af te sluiten. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure zal mogelijk in de loop van 2006 met de concrete realisatie van het ROC kunnen worden begonnen. 5.3.4. Ontwikkeling duurzame netwerken 5.3.4.1. Glasvezelbekabeling op de bedrijventerreinen

De breedbandvoorzieningen op Hoogveld is ontoereikend. Onderzocht is of er een draadloze verbinding gelegd kan worden, maar de afstanden daarvoor zijn te groot. Op Hoogveld ullen derhalve extra glasvezelkabels gelegd moeten worden. Bekabeling is een zaak van het particuliere bedrijfsleven. Vraagbundeling door de ondernemers kan de investeringsbereidheid van kabelmaatschappijen bevorderen. De gemeente is bereid te onderzoeken of met het aanleggen van kabelgoten een bijdrage kan worden geleverd aan de investeringsbereidheid van de kabelmaatschappijen. Bij een positieve uitkomst van dit onderzoek zal serieus overwogen worden de kabelgoten aan te leggen.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

26

5.3.5. Kosten
Onderdeel Locatie Hoogveld 5.3. 2. 5.3. 2.1. 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 2.2.1. 2.2.2. 2.3.1. 2.3.2. Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening i.v.m. vervanging asfaltverharding) - Huidige asfaltverharding vervangen door beton - Reconstructie aansluiting Hoogveld - Hoofdstraat - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein - Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen € 20.000,00 € 3.389,76 € 351.780,00 € 253.195,00 € 12.000,00 € 6.000,00 Omschrijving Kosten per maatregel TIPP Kosten per terrein € 646.364,76 € - Waarvan € 3.000,00 TIPPsubsidiabel € 351.780,00 € 619.975,00 € 253.195,00 € 12.000,00 €-

5.4.

De Groote Heeze

2.1. 2.2. 2.1.

2.1. 2.2.

2.1. 2.2. 2.3.

Groenvoorziening Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein Oplossen bluswaterproblematiek

5.4.1. Korte karakteristiek
Naam terrein De Groote Heeze Ligging (kern) Heijen Oppervlakte (bruto/netto) 19,9/15,9 Waarvan terstond uitgeefbaar 0,3 Aantal arbeidsplaatsen 839

De Groote Heeze is een van de nieuwere bedrijventerreinen in de gemeente Gennep. De Groote Heeze kan getypeerd worden als ‘modern gemengd’. Het terrein is behoorlijk up to date. Er zijn wat knelpunten op het gebied van parkeren. Begin 2005 is in overleg met de ondernemers op De Heeze de groenvoorziening op dit terrein aangepakt. Dit is gebeurd ter compensatie van verlies aan natuurwaarden, veroorzaakt door de aanleg van een extra aansluiting op de N271. Met deze aansluiting kon het vrachtverkeer van en naar De Groote Heeze en het Hoogveld (ROC!) uit de kern Heijen geweerd worden. Opnemen van De Groote Heeze in het revitaliseringsproces is gewenst om het in gang gezette proces te versterken en de samenhang van dit terrein met de andere bedrijventerreinen in de gemeente Gennep te bevorderen. Bovendien is het voor het investeringsklimaat op dit terrein van groot belang, dat het up to date gehouden wordt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

27

5.4.2. Herinrichten openbaar gebied De Groote Heeze is nadat de groenvoorziening is aangepast min of meer up to date. Wegprofielen, wegonderhoud en straatverlichting laten weinig te wensen over. De hemelwaterafvoer geschiedt via een gescheiden rioleringstelsel. Alleen de bluswatercapaciteit voldoet niet aan de huidige normen. Door voor het terrein een beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen wordt ernaar gestreefd de huidige beeldkwaliteit vast te houden en deze voor de toekomst te borgen. 5.4.2.1. Verbeteren groenvoorziening

De groenvoorziening op De Groote Heeze was ‘zeer gevarieerd’. In overleg met de ondernemers is begin 2005 de groenvoorziening op het terrein aangepast. Voor het handhaven van het huidige onderhoudsniveau zal een bestek opgesteld worden. Dit bestek zal in het beeldkwaliteitsplan meegenomen worden. 5.4.2.2. Verbeteren bewegwijzering

In 2003 is de bewegwijzering op het terrein aangebracht. Deze zal aangepast worden. Deze aanpassing zal bestaan uit het plaatsen van een plattegrond-bord aan het begin van het terrein en een duidelijker verwijzing naar de afzonderlijke bedrijven. Ook de bewegwijzering naar het terrein zal worden aangepast, enerzijds om onnodig zoeken naar het terrein tegen te gaan, anderzijds om de maatregel tegen ongewenst parkeren te kunnen effectueren. 5.4.2.3. Aanpassen bluswatervoorziening

Bij een grote brand zal in deze een beroep op de zogenaamde secundaire en tertiaire bluswatervoorziening gedaan moeten worden. In de tertiaire bluswatervoorziening kan worden voorzien door middel van het ‘groot watertransport’. Dit systeem kan afgelegd worden vanaf de locatie Hendrix UTD. In de tussenliggende periode – het opbouwen en inzetgereed maken van dit systeem duurt ongeveer één tot anderhalf uur – dient gebruik gemaakt te worden van de secundaire bluswatervoorziening. Deze bluswatervoorziening dient nog aangelegd te worden. Deze kan bestaan uit geboorde putten, bluswaterriolen, vijvers of een waterbunker. Het aanleggen van geboorde putten verdient in deze situatie de voorkeur. Op basis van de bestaande inrichting in relatie tot de oppervlakte van het bedrijventerrein dienen drie geboorde putten gerealiseerd te worden. 5.4.3. Logistieke concepten 5.4.3.1. Realiseren gezamenlijke parkeerplaats en voorzieningen voor vrachtauto’s

Op De Groote Heeze zijn een aantal transportondernemingen gevestigd, die als gevolg van een uitbreiding van het wagenpark problemen hebben met het parkeren op eigen terrein. Deze ondernemingen zijn daardoor genoodzaakt hun vrachtauto’s op de openbare weg te parkeren. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Om het parkeren van vrachtauto’s beter te kunnen reguleren, wil de gemeente meewerken aan de totstandkoming van een parkeerplaats voor vrachtauto’s. Deze zal vanwege de beschikbare ruimte gerealiseerd moeten worden op het bedrijventerrein De Grens. De gedachten gaan uit naar een afgesloten, permanent bewaakte, 7x24 uur toegankelijke parkeerplaats. Ondernemers uit de (sub-)regio kunnen hier op basis van een gebruiksovereenkomst hun vrachtauto’s parkeren; passanten kunnen hier tegen betaling terecht.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

28

Voor de chauffeurs zullen ter plaatse sanitaire voorzieningen worden getroffen. Het is niet de bedoeling, de voorziening concurrerend te laten zijn voor de al bestaande voorzieningen. Gelet op de inrichting van het beoogde terrein en de behoefte van een aantal ondernemers om (op termijn) hun bedrijfsruimte in de directe omgeving van deze voorziening te realiseren en ook een bedrijf aangrenzend aan de voor deze voorziening beoogde ruimte op termijn een uitbreidingsbehoefte heeft, zal de mogelijkheid opengehouden worden om voor het parkeren van de vrachtauto’s in de toekomst de hoogte in te gaan. Deze voorziening moet tevens bijdragen aan de oplossing van de parkeerproblemen op de andere bedrijventerreinen en op De Grens. Het is de bedoeling het parkeren van vrachtauto’s buiten de bedrijfstijden (op de bedrijventerreinen) en in de woonkernen in het algemeen aan banden te leggen, zodra de parkeervoorziening op De Grens gerealiseerd is. 5.4.4. Ontwikkeling duurzame netwerken 5.4.4.1. Uitwisseling restwarmte tussen bedrijven

Uitwisseling van restwarmte tussen bedrijven is een fraaie doelstelling, maar in de praktijk is het zelden een haalbare kaart. Er zijn veel kritische factoren, die dit soort plannen kunnen laten mislukken. Toch blijft het de moeite waard om na te gaan of hier kansen liggen. Hiervoor zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Indien zich reële kansen aandienen, zullen deze worden gegrepen. De gedachten gaan hierbij uit naar Newasco (nieuw te vestigen op De Groote Heeze) en SCA Hygiëne Products op Hoogveld. Deze bedrijven zijn warmteproducenten. De palingkwekerij op De Groote Heeze zou als warmtevrager een partij in dit geheel kunnen zijn. 5.4.4.2. Glasvezelbekabeling op de bedrijventerreinen

De breedbandvoorzieningen op De Groote Heeze is ontoereikend. Onderzocht is of er een draadloze verbinding gelegd kan worden, maar de afstanden daarvoor zijn te groot. Op De Groote Heeze zullen derhalve extra glasvezelkabels gelegd moeten worden. Bekabeling is een zaak van het particuliere bedrijfsleven. Vraagbundeling door de ondernemers kan de investeringsbereidheid van kabelmaatschappijen bevorderen. De gemeente is bereid te onderzoeken of met het aanleggen van kabelgoten een bijdrage kan worden geleverd aan de investeringsbereidheid van de kabelmaatschappijen. Bij een positieve uitkomst van dit onderzoek zal serieus overwogen worden de kabelgoten aan te leggen. 5.4.5. Kosten
Onderdeel Locatie De Groote Heeze 5.4. 5.4. 5.4. 5.4. 5.4. 5.4. 2. 2.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 3.1. - Herinrichten openbaar gebied - Groenvoorziening - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein - Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen - Oplossen bluswaterproblematiek - Gezamenlijke parkeerplaats en voorzieningen voor vrachtauto's € 20.000,00 €€ 12.000,00 € 6.000,00 € 13.880,00 € 490.485,00 Omschrijving Kosten per maatregel TIPP Kosten per terrein € 542.365,00 € - Waarvan € - TIPPsubsidiabel € 12.000,00 €€ 25.880,00 € 13.880,00 €-

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

29

6.

De kosten

De kosten van de maatregelen bedragen bij elkaar € 2.628.900,00. Hiervan is € 2.034.025,00 subsidiabel. De TIPP-subsidie bedraagt 50% (= € 1.017.012,00). Van de provincie wordt een bijdrage verwacht van ongeveer € 400.000,00 en van het bedrijfsleven € 200.000,00. De rest komt ten laste van de gemeente: € 406.805,00 aan subsidiabele kosten en € 594.875,00 aan niet-subsidabele kosten (bij elkaar € 1.001.680,00). Op de volgende pagina’s treft u een totaal-overzicht en een overzicht van de maatregelen, die in het kader van de TIPP uitgevoerd zullen worden.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

30

6.1.

Kosten gespecificeerd per maatregel
Locatie Omschrijving Uitgangspunten aantal Ovenberg eenh. p.p.e. kosten 1.389.895,00 - Herinrichten openbaar gebied Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening Herstructurering groenvoorziening (herinrichting tussengebied) grondaankoop plant- en bouwrijp maken inplanten 5.000,00 m2 35.000,00 m2 35.000,00 m2 (reeds uitgevoerd) 2 st 20 m2 50 m2 2000 m1 195,00 0,46 2,60 10,00 390,00 9,20 130,00 20.000,00 34.585,00 straal oppervlakte bestaande bomen verwijderen grondwerkzaamheden funderingswerkzaamheden asfalteringswerkzaamheden molgoot straatkolken 25,00 500,00 12,00 380,00 225,00 225,00 80,00 6,00 m m2 st m3 ton ton m st 34.585,00 45,00 0,40 0,30 225.000,00 14.000,00 10.500,00 20.000,00 1,00 st 20.000,00 20.000,00 Kosten per maatregel Kosten per terrein Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel) Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel) 1.363.895,00

Onderdeel

5.1. 5.1. 2. 5.1. 2.1. 5.1. 2.1.1.

249.500,00 225.000,00 14.000,00 10.500,00

249.500,00

5.1. 2.1.2.

Herstructurering groenvoorziening (1e fase) Inboeten jonge aanplant bomen Inboeten 40% heestervakken Onkruidbestrijden in heestervakken (niet chemisch) Schade aan bermen herstellen - Verbeteren verkeerscirculatie Aanleg draaikom voor vrachtauto's

-

5.1. 2.2.

175,00 22,00 11,00 80,00 25,00 275,00

2.100,00 8.360,00 2.475,00 18.000,00 2.000,00 1.650,00 94.370,00

2.100,00 8.360,00 2.475,00 18.000,00 2.000,00 1.650,00 94.370,00 13.200,00 3.740,00 1.080,00 7.700,00 20.250,00 48.400,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

5.1. 2.3.1.

- Aanbrengen molgoten zagen asfaltverharding opbreken asfaltverharding grondwerk aanbrengen fundering aanbrengen straatkolken aanbrengen molgoot

dikte 0,15 m breedte 0,10 m dikte 0,15 m, teerhoudend diepte 0,30 m breedte 0,70 m dikte 0,25 m h.o.h. 25,00 m 5 str. rijen bss kf grijs

2.200,00 m 220,00 m2 60,00 700,00 90,00 2.200,00 m3 ton st m

6,00 17,00 18,00 11,00 225,00 22,00

13.200,00 3.740,00 1.080,00 7.700,00 20.250,00 48.400,00

5.1. 2.3.2.

- Aanbrengen fietssuggestie stroken aanbrengen markering

1-1 streep wegenverf

2,20 km

750,00

1.650,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

31

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal eenh. p.p.e. kosten

Kosten per maatregel

Kosten per terrein

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel)

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel)

5.1. 2.4.

- Ontsluiting Ovenberg op N271 Reconstrueren kruispunt Reconstrueren Sprokkelveld - Parkeren in het groen Aanleg parkeervakken

469.000,00 2.000,00 m2 2.500,00 m2 105,00 105,00 210.000,00 259.000,00 85.710,00 lengte breedte Grondaankoop bestaande bomen verwijderen grondwerkzaamheden funderingswerkzaamheden straatwerkzaamheden molgoot straatkolken 300,00 2,50 750,00 29,00 400,00 410,00 750,00 300,00 13,00 m m m2 st m3 ton m2 m st 210.000,00 259.000,00

469.000,00

5.1. 2.5.

85.710,00

45,00 175,00 22,00 11,00 30,00 25,00 275,00

33.750,00 5.075,00 8.800,00 4.510,00 22.500,00 7.500,00 3.575,00 7.200,00

33.750,00 5.075,00 8.800,00 4.510,00 22.500,00 7.500,00 3.575,00 7.200,00 7.200,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -

5.1. 2.6.

- Parkeren wachtende vrachtauto's plaatsen bewegwijzeringsborden 6,00 st 1.200,00 7.200,00

5.1. 2.7.1.

- Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden

bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht)

5,00 st 3,00 st

1.200,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00

5.1. 2.7.2.

- Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen aanpassen/plaatsen ANWB borden 3,00 st 2.000,00 6.000,00

5.1. 2.8.

- Verlichting aanpassen bestaande armaturen vervangen - Duurzaam waterbeheer (afkoppelen hemelwater) Aanleg gescheiden rioolstelsel

6.000,00 h.o.h. 25,00 m 24,00 st 250,00 6.000,00 390.000,00 lengte verwijderen verharding grondwerk t.b.v. riolering aanleg riolering ø300 mm aanbrengen verharding (reeds uitgevoerd) 1.600,00 2.000,00 3.600,00 1.600,00 2.000,00 m m2 m3 m m2 6.000,00

6.000,00

5.1. 2.9.

390.000,00

30,00 25,00 100,00 40,00

60.000,00 90.000,00 160.000,00 80.000,00 13.880,00

60.000,00 90.000,00 160.000,00 80.000,00

5.1. 2.10. 5.1. 2.11.

- Aanpassen riolering - Oplossen bluswaterproblematiek slaan van waterputten

13.880,00 1.850,00

proefboringen

3,00 st

616,00

1.850,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

32

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal geboorde put (diepte 20m) eenh. 3,00 st p.p.e. 4.010,00 kosten 12.030,00

Kosten per maatregel

Kosten per terrein

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel) 12.030,00

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel)

De Heij 5.2. 5.2. 2. 5.2. 2.1. - Herinrichten openbaar gebied Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening Onkruid bestrijden in heestervakken (niet chemisch) Onkruidbestrijden in verharding op een hoger kwaliteitsniveau uitvoeren (borstelen) - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden 20.000,00 1,00 st 20.000,00 20.000,00 3.070,00 50 m2 3000 m2 2,60 0,98 130,00 2.940,00

50.275,00 3.070,00 130,00 2.940,00

24.275,00

5.2. 2.5.1.

12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 aanpassen/plaatsen ANWB borden 3,00 st 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

12.000,00

5.2. 2.5.2.

- Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen

-

5.2. 2.6.

- Verbeteren inpassing terrein in omgeving; verhogen geluidswal grondwerk aanvulhoogte 3 meter, lengte 200 m breedte basis = 10 m talud 1:3 (3 m3/m1) 600,00 m3 14,00 8.400,00

8.400,00 8.400,00

8.400,00

nb. Grondwal tussen woonwijk en Janssen. De grondwal aan de zijde van de nieuwe woonwijk inplanten met bosplantsoen. Aan de zijde van Janssen de grasvegetatie extensief beheren. Aanplanten bosplantsoen Grasvegetatie extensief beheren

805,00

805,00

2.000,00 m2 1.500,00 m2

0,23 0,23

460,00 345,00

460,00 345,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

33

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal eenh. p.p.e. kosten

Kosten per maatregel

Kosten per terrein

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel)

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel) 619.975,00 -

Hoogveld 5.3. 5.3. 2. 5.3. 2.1. - Herinrichten openbaar gebied Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening (i.v.m. vervanging asfaltverharding) Struiklaag verwijderen en gras inzaaien onder bomen. Onkruid bestrijden in heestervakken (niet chemisch) - Huidige asfaltverharding vervangen door beton frezen asfaltverharding funderingswerkzaamheden aanbrengen betonverharding diverse werkzaamheden - Reconstructie aansluiting Hoogveld Hoofdstraat zagen asfaltverharding frezen asfaltverharding opbreken elementverhardingen funderingswerkzaamheden grondwerk aanbrengen elementverharding aanbrengen asfaltverharding diverse werkzaamheden 5.3. 2.3.1. - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden 20.000,00 1,00 st 20.000,00 20.000,00 3.389,76 200 m2 150 m2 15,00 2,60 3.000,00 389,76

646.364,76

3.000,00 3.000,00

5.3. 2.2.1.

351.780,00 dikte 0,20 m, teerhoudend dikte 0,05 m gemiddeld dikte 0,20 m PM 4.200,00 m2 380,00 ton 4.200,00 m2 33,00 11,00 45,00 138.600,00 4.180,00 189.000,00 20.000,00 253.195,00 dikte 0,20 m dikte 0,20 m, teerhoudend dikte 0,10 m gemiddeld dikte 0,10 m gemiddeld dikte 0,20 m 3 lagen Stab toplaag SMA PM 35,00 2.500,00 200,00 450,00 100,00 200,00 1.500,00 m m2 m2 ton m3 m2 m2 7,00 33,00 7,00 11,00 18,00 24,00 85,00 245,00 82.500,00 1.400,00 4.950,00 1.800,00 4.800,00 127.500,00 30.000,00 12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 aanpassen/plaatsen ANWB borden 3,00 st 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 245,00 82.500,00 1.400,00 4.950,00 1.800,00 4.800,00 127.500,00 30.000,00 138.600,00 4.180,00 189.000,00 20.000,00

351.780,00

5.3. 2.2.2.

253.195,00

12.000,00

5.3. 2.3.2.

- Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen

-

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

34

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal eenh. p.p.e. kosten

Kosten per maatregel

Kosten per terrein

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel)

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel) 25.880,00 -

De Groote Heeze 5.4. 5.4. 2. 5.4. 2.1. - Herinrichten openbaar gebied Opstellen beeldkwaliteitsplan - Groenvoorziening Ontwikkeling beplantingsplan (reeds gereed) Inplanten van jonge aanplant (reeds gereed) 20.000,00 1,00 st 20.000,00 20.000,00 1,00 st 1,00 st 5.300,00 64.700,00 5.300,00 64.700,00 Inboeten 10% van jonge aanplant blokhagen Onkruid bestrijden in heestervakken (niet chemisch) 5.4. 2.2.1. - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden 100 m2 1000 m2 0,46 2,60 46,00 2.600,00

542.365,00

-

-

12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 aanpassen/plaatsen ANWB borden 3,00 st 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

12.000,00

5.4. 2.2.2.

- Verbeteren bewegwijzering naar bedrijventerreinen

-

5.4. 2.3.

- Oplossen bluswaterproblematiek slaan van waterputten

13.880,00 proefboringen geboorde put (diepte 20m) 3,00 st 3,00 st 616,00 4.010,00 1.850,00 12.030,00 490.485,00 100,00 65,00 65,00 3.250,00 3.510,00 3.250,00 m m are m3 ton ton 1.850,00 12.030,00

13.880,00

5.4. 3.1.

- Gezamenlijke parkeerplaats en voorzieningen voor vrachtauto's lengte breedte bestaand groen verwijderen grondwerkzaamheden funderingswerkzaamheden aanbrengen asfaltverharding riolering straatkolken diverse werkzaamheden (afrastering, voorzieningen)

-

diepte 0,50 m dikte 0,30 m dikte 0,20 m 3 lagen Stab toplaag SMA aanleg riolering ø300 mm PM

100,00 18,00 11,00 80,00 100,00 275,00

6.500,00 58.500,00 38.610,00 260.000,00 20.000,00 6.875,00 100.000,00

-

200,00 m1 25,00 st

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

35

Totaal Waarvan niet TIPP-subsidiabel Waarvan wel TIPP-subsidiabel Bijdrage TIPP Bijdrage Provincie Bijdrage Bedrijfsleven Bijdrage gemeente

50% 20% 10% 20%

€ 2.628.900,00 € 594.875,00 € 2.034.025,00 € 1.017.012,50 € 406.805,00 € 203.402,50 € 406.805,00

6.2.
Onderdeel

Kosten maatregelen TIPP
Locatie Omschrijving Uitgangspunten aantal Ovenberg eenh. p.p.e. Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel) Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel) 1.363.895,00 Herstructurering groenvoorziening (herinrichting tussengebied) grondaankoop plant- en bouwrijp maken inplanten - Verbeteren verkeerscirculatie Aanleg draaikom voor vrachtauto's 249.500,00 5.000,00 m2 35.000,00 m2 35.000,00 m2 45,00 0,40 0,30 225.000,00 14.000,00 10.500,00 34.585,00 straal oppervlakte bestaande bomen verwijderen grondwerkzaamheden funderingswerkzaamheden asfalteringswerkzaamheden molgoot straatkolken 25,00 500,00 12,00 380,00 225,00 225,00 80,00 6,00 m m2 st m3 ton ton m st Kosten Programma (TIPPsubsidiabel) 2.034.025,00

5.1. 2.1.1.

5.1. 2.2.

175,00 22,00 11,00 80,00 25,00 275,00

2.100,00 8.360,00 2.475,00 18.000,00 2.000,00 1.650,00 94.370,00

5.1. 2.3.1.

- Aanbrengen molgoten zagen asfaltverharding opbreken asfaltverharding grondwerk aanbrengen fundering aanbrengen straatkolken aanbrengen molgoot

dikte 0,15 m breedte 0,10 m dikte 0,15 m, teerhoudend diepte 0,30 m breedte 0,70 m dikte 0,25 m h.o.h. 25,00 m 5 str. rijen bss kf grijs

2.200,00 m 220,00 m2 60,00 700,00 90,00 2.200,00 m3 ton st m

6,00 17,00 18,00 11,00 225,00 22,00

13.200,00 3.740,00 1.080,00 7.700,00 20.250,00 48.400,00 1.650,00

5.1. 2.3.2.

- Aanbrengen fietssuggestie stroken aanbrengen markering

1-1 streep wegenverf

2,20 km

750,00

1.650,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

36

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten

5.1. 2.4.

- Ontsluiting Ovenberg op N271 Reconstrueren kruispunt Reconstrueren Sprokkelveld - Parkeren in het groen Aanleg parkeervakken

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPaantal eenh. p.p.e. subsidiabel) subsidiabel) 469.000,00 2.000,00 m2 105,00 210.000,00 2.500,00 m2 105,00 259.000,00 85.710,00

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel)

Kosten Programma (TIPPsubsidiabel)

5.1. 2.5.

lengte breedte Grondaankoop bestaande bomen verwijderen grondwerkzaamheden funderingswerkzaamheden straatwerkzaamheden molgoot straatkolken

300,00 2,50 750,00 29,00 400,00 410,00 750,00 300,00 13,00

m m m2 st m3 ton m2 m st

45,00 175,00 22,00 11,00 30,00 25,00 275,00

33.750,00 5.075,00 8.800,00 4.510,00 22.500,00 7.500,00 3.575,00 7.200,00

5.1. 2.6.

- Parkeren wachtende vrachtauto's plaatsen bewegwijzeringsborden 6,00 st 1.200,00 7.200,00

5.1. 2.7.1.

- Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden

12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 h.o.h. 25,00 m 24,00 st 250,00 6.000,00 390.000,00 lengte verwijderen verharding grondwerk t.b.v. riolering aanleg riolering ø300 mm aanbrengen verharding 1.600,00 2.000,00 3.600,00 1.600,00 2.000,00 m m2 m3 m m2

5.1. 2.8.

- Verlichting aanpassen bestaande armaturen vervangen - Duurzaam waterbeheer (afkoppelen hemelwater) Aanleg gescheiden rioolstelsel

5.1. 2.9.

30,00 25,00 100,00 40,00

60.000,00 90.000,00 160.000,00 80.000,00

5.1. 2.10. 5.1. 2.11.

- Aanpassen riolering - Oplossen bluswaterproblematiek slaan van waterputten 13.880,00 proefboringen geboorde put (diepte 20m) 3,00 st 3,00 st 616,00 4.010,00 1.850,00 12.030,00

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

37

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal eenh. p.p.e.

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel) 3.070,00

De Heij 5.2. 2.1. - Groenvoorziening Onkruid bestrijden in heestervakken (niet chemisch) Onkruidbestrijden in verharding op een hoger kwaliteitsniveau uitvoeren (borstelen) 50 m2 2,60 130,00

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel) 24.275,00

Kosten Programma (TIPPsubsidiabel)

3000 m2 5.2. 2.5.1. - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden

0,98

2.940,00 12.000,00

bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht)

5,00 st 3,00 st

1.200,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00 9.205,00

5.2. 2.6.

- Verbeteren inpassing terrein in omgeving; verhogen geluidswal grondwerk aanvulhoogte 3 meter, lengte 200 m nb. Grondwal tussen woonwijk en Janssen. De grondwal aan de zijde van de nieuwe woonwijk inplanten met bosplantsoen. Aan de zijde van Janssen de grasvegetatie extensief beheren. Aanplanten bosplantsoen Grasvegetatie extensief beheren Hoogveld

600,00 m3

14,00

8.400,00

2.000,00 m2 1.500,00 m2

0,23 0,23

460,00 345,00 619.975,00

5.3. 2.1.

- Groenvoorziening (i.v.m. vervanging asfaltverharding) Struiklaag verwijderen en gras inzaaien onder bomen. - Huidige asfaltverharding vervangen door beton frezen asfaltverharding funderingswerkzaamheden aanbrengen betonverharding diverse werkzaamheden - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden

3.000,00 200 m2 15,00 3.000,00

5.3. 2.2.1.

351.780,00 dikte 0,20 m, teerhoudend dikte 0,05 m gemiddeld dikte 0,20 m PM 4.200,00 m2 380,00 ton 4.200,00 m2 33,00 11,00 45,00 138.600,00 4.180,00 189.000,00 20.000,00 12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00

5.3. 2.3.1.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

38

Onderdeel

Locatie

Omschrijving

Uitgangspunten aantal eenh. p.p.e.

5.3. 2.2.2.

- Reconstructie aansluiting Hoogveld Hoofdstraat zagen asfaltverharding frezen asfaltverharding opbreken elementverhardingen funderingswerkzaamheden grondwerk aanbrengen elementverharding aanbrengen asfaltverharding diverse werkzaamheden De Groote Heeze

Kosten per maatregel kosten (TIPP- (TIPPsubsidiabel) subsidiabel) 253.195,00 7,00 33,00 7,00 11,00 18,00 24,00 85,00 245,00 82.500,00 1.400,00 4.950,00 1.800,00 4.800,00 127.500,00 30.000,00

Kosten per terrein (TIPPsubsidiabel)

Kosten Programma (TIPPsubsidiabel)

dikte 0,20 m dikte 0,20 m, teerhoudend dikte 0,10 m gemiddeld dikte 0,10 m gemiddeld dikte 0,20 m 3 lagen Stab toplaag SMA PM

35,00 2.500,00 200,00 450,00 100,00 200,00 1.500,00

m m2 m2 ton m3 m2 m2

25.880,00 - Verbeteren bewegwijzering op bedrijventerrein plaatsen bewegwijzeringsborden 12.000,00 bedrijf wegwijs borden plattegrond borden (niet verlicht) 5,00 st 3,00 st 1.200,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 13.880,00 proefboringen geboorde put (diepte 20m) 3,00 st 3,00 st 616,00 4.010,00 1.850,00 12.030,00

5.4. 2.2.1.

5.4. 2.3.

- Oplossen bluswaterproblematiek slaan van waterputten

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

39

7.

Inrichten beheersorganisatie/parkmanagement

Voor het consolideren van de maatregelen die in het kader van de revitalisering zullen worden uitgevoerd en het actueel houden van de bedrijventerreinen in de toekomst is parkmanagement onontbeerlijk. De gemeente is dan ook voornemens om in overleg met het bedrijfsleven en in samenhang met de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en NoordLimburg tot invoering van parkmanagement over te gaan. De gedachten gaan hierbij uit naar het instellen van een zgn. ‘basispakket’ en een ‘pluspakket’. In het basispakket zullen het beheer van de openbare ruimte en de bewegwijzering op de bedrijventerreinen worden opgenomen. Teneinde gratis meeliften (het zgn. ‘free riding’) te voorkomen zal – in beginsel – deelname aan het basispakket voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen verplicht worden. Deelname aan het pluspakket is vrijwillig. Hierbij zal het vooral gaan om de collectieve inkoop van diensten en voorzieningen (zgn. shared services). De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg heeft voor de collectieve inkoop van diensten en voorzieningen de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg opgericht. De gemeente is van oordeel, dat deze stichting heel goed in staat is dit zgn. ‘pluspakket’ te verzorgen. De gemeente streeft naar invoering van het parkmanagement in de loop van 2006.

7.1.

Gezamenlijk onderhoud openbare ruimte

Het onderhoud van de wegen op de bedrijventerreinen en de verharding/bestrating op de terreinen van de bedrijven zelf, het onderhoud van de groenvoorziening en de gladheidsbestrijding wordt nu gescheiden uitgevoerd. Voor de uitstraling van de bedrijventerreinen als geheel is het beter dit onderhoud samen te voegen. Ook mag aangenomen worden, dat gezamenlijke uitvoering een kostenbesparing oplevert, c.q. tegen gelijke kosten een hoger onderhoudsniveau gerealiseerd kan worden. De gemeente wil in overleg met het bedrijfsleven een bestek voor het wegonderhoud, het groenonderhoud en de gladheidsbestrijding op de bedrijventerreinen vaststellen. Het ligt in de bedoeling, dat de gemeente de kosten voor het onderhoud tot op het niveau van het vastgestelde bestek inbrengt. De kosten voor het meerdere en het onderhoud op de terreinen van de bedrijven zelf zouden dan voor rekening van het bedrijfsleven komen.

7.2.

Gezamenlijk onderhoud bewegwijzering op de terreinen

Een goede bewegwijzering op de bedrijventerreinen heeft tal van voordelen. Het is echter wel zaak, na het ontwikkelen van de bewegwijzering het systeem goed te onderhouden. Dit onderhoud zal in het basispakket voor het parkmanagement worden ondergebracht.

7.3.

Collectieve inkoop energie

De Stichting DBO heeft een contract voor de collectieve inkoop van energie (gas en elektriciteit). Het bedrijfsleven in Gennep kan zich hierbij aansluiten. De Stichting DBO werkt met zgn. raamcontracten, waarbinnen de deelnemende bedrijven een individuele overeenkomst met de geselecteerde energieleverancier aangaan. Naarmate er meer energie afgenomen wordt, daalt de prijs per afgenomen eenheid energie.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

40

De collectieve inkoop van energie behoort wat de gemeente betreft tot het pluspakket voor het parkmanagement en kan prima door de Stichting DBO geregeld worden.

7.4.

Collectieve inkoop water

Voor de collectieve inkoop van water geldt – als dit tot de mogelijkheden behoort – hetzelfde als voor de collectieve inkoop van energie. Dit kan naar de mening van de gemeente uitstekend door de Stichting DBO verzorgd worden.

7.5.

Collectieve beveiliging

Reeds geruime tijd bestaat er een stichting voor de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen. Deze stichting werkt voor het hele gebied Land van Cuijk en Noord-Limburg. In de toekomst zouden deze stichting en de Stichting DBO in elkaar geschoven kunnen worden. Het is niet aan de gemeente om hier tussen te gaan zitten. Alhoewel er – om free riding tegen te gaan – veel voor te zeggen is om de beveiliging van de bedrijventerreinen in het basispakket voor het parkmanagement onder te brengen, kan de gemeente ermee leven, dat dit in het pluspakket wordt ondergebracht.

7.6.

Collectieve inkoop ICT

De infrastructuur voor breedbandtechnologie op de bedrijventerreinen is ontoereikend. Er zal extra bekabeld moeten worden. Bekabeling is een zaak van het particuliere bedrijfsleven. Vraagbundeling door de ondernemers kan de investeringsbereidheid van de kabelmaatschappijen bevorderen. Deze vraagbundeling hoort naar het oordeel van de gemeente in het pluspakket van het parkmanagement thuis en is daarmee een zaak van de Stichting DBO. Wel is de gemeente bereid te onderzoeken of er een zinvolle bijdrage aan de investeringsbereidheid van de kabelmaatschappijen te leveren is door kabelgoten aan te leggen. De gemeente heeft het voornemen deze kabelgoten in ieder geval aan te leggen op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem.

7.7.

Collectieve inkoop personeelsdiensten

Door gezamenlijke inkoop van arbo- en reïntegratiediensten kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden, niet alleen door een gunstiger tariefstelling, maar vooral doordat door samenwerking mogelijkheden voor uitruil van personeel bij langdurige ziekte en/of dreigende wao-situaties ontstaan. Uit een enquête van de Stichting DBO is gebleken, dat het bedrijfsleven belangstelling heeft voor de collectieve inkoop van personeelsdiensten. De gemeente vindt overigens, dat de collectieve inkoop van personeelsdiensten deel uitmaakt van het pluspakket van het parkmanagement en derhalve een aangelegenheid is voor de Stichting DBO.

7.8.

Introduceren afvalmanagement

De Stichting DBO heeft al een collectief afvalcontract, waar het bedrijfsleven zich bij kan aansluiten. Maar wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor het andere bedrijf een grondstof zijn. Het is wettelijk verplicht de afvalstromen te monitoren. Door deze monitoring te volgen kunnen de mogelijkheden voor het hergebruik van afvalstoffen beter benut worden. Het verdient aanbeveling deze vorm van afvalmanagement aan het al bestaande afvalcontract te koppelen. De gemeente vindt, dat afvalmanagement deel uitmaakt van het pluspakket en derhalve een aangelegenheid is voor de Stichting DBO. Wel is de gemeente bereid te bezien in hoeverre het invoeren van afvalmanagement door het bedrijfsleven bevorderd kan worden.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

41

Deel 3, Organisatorische inbedding, draagvlak en verwachte rollen
In dit deel staat aanvullende informatie. Toegelicht wordt de organisatorische inbedding van de revitalisering, wat het draagvlak is bij de ondernemers, welke rol de gemeente van verschillende partijen verwacht en hoe naar het oordeel van de gemeente het revitaliseringsprogramma aansluit bij de provinciale TIPP-visie, wat de inzet van de gemeente zal zijn en welke stappen er nog gezet zullen worden.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

43

8.

Hoe is de revitalisering organisatorisch ingebed?

Voor de uitvoering van het revitaliseringsprogramma is een adequate organisatorische inbedding vereist, zowel intern als extern. Omdat meerdere partijen bij de uitvoering zijn betrokken, zal er ook een begeleidingscomissie worden ingesteld, waarin deze partijen vertegenwoordigd zijn.
Begeleidingscommissie (secr. Beleidsmedewerker EZ gemeente Gennep) •bestuurlijke vertegenwoordiger gemeente Gennep •vertegenwoordigers bedrijfsleven •vertegenwoordiger provincie Limburg •vertegenwoordiger LIOF •vertegenwoordiger Kamer van Koophandel

Interne organisatie (coörd . Beleidsmedewerker EZ gemeente Gennep) •vertegenwoordiger sectie Ruimtelijke Ordening •vertegenwoordiger sectie Bouwen en Wonen •vertegenwoordiger sectie Milieu •vertegenwoordiger sectie Verkeer •vertegenwoordiger sectie Groenbeheer •vertegenwoordiger sectie Infra

Externe organisatie (DBO Gennep) (coörd . Secretaris DBO Land van Cuijk en Noord-Limburg) •vertegenwoordiger werkgroep energie •vertegenwoordiger werkgroep afval •vertegenwoordiger werkgroep personeel •vertegenwoordiger werkgroep bedrijventerreinen • vertegenwoordiger gemeente (adviserend lid)

Afb. 3 Organisatorische inbedding revitalisering gemeente Gennep

8.1.

Interne organisatie

Voor het trekken van de revitalisering is interne coördinatie en afstemming van essentieel belang. Ruimte (bestemmingsplannen, bouwen, groenvoorziening), milieu (energie, lucht, water, afval), verkeer (infrastructuur), enz. kunnen in deze niet los van elkaar worden bezien. Er zal begin 2006 een interne projectcoördinatie worden opgezet van de direct betrokken (beleids-)medewerkers. De beleidsmedewerker Economie en Werkgelegenheid zal als trekker fungeren. Hij zal ook schakelen tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en tussen de interne en externe organisatie.

8.2.

Externe organisatie

In de regio bestond al het Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO) Boxmeer. Het DBO Gennep is onlangs opgericht. De Industriële Kring heeft inmiddels de Stichting DBO Land van Cuijk en Noord-Limburg opgericht. In het DBO Gennep participeert een aantal sleutelfiguren uit het bedrijfsleven. De beleidsmedewerker Economie en Werkgelegenheid van de Gemeente Gennep participeert in het DBO als adviseur. Het DBO is de externe organisatie, waarmee de beleidsmedewerker Economie en Werkgelegenheid schakelt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

45

8.3.

Begeleidingscommissie

Er zal een begeleidingscommissie in het leven geroepen worden, waarin – naast een bestuurlijke vertegenwoordiging van de Gemeente Gennep – een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, van de Provincie Limburg, het LIOF en de Kamer van Koophandel zal worden opgenomen.

9.

Wat is het draagvlak bij de ondernemers?

De intenties van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn in de Inleiding en bij de organisatorische inbedding al aan de orde geweest. Het DBO zet in eerste instantie in op een aantal “quick wins” in de vorm van collectieve energie- en afvalcontracten. De deelnemende bedrijven zullen hiervan op korte termijn profijt hebben. De verwachting is, dat hierdoor voor de doelstellingen van het DBO snel een solide draagvlak zal worden verkregen. Het is de bedoeling om daarna het pakket van collectieve contracten te verruimen naar o.a. ICT en personeelsdiensten. Het is de bedoeling, dat een deel van de opbrengst zal worden teruggeploegd in de parkmanagementorganisatie. Verder ziet het bedrijfsleven met belangstelling uit naar het Plan van Aanpak van de Gemeente Gennep. Er is dus al sprake van behoorlijk draagvlak. Aan de verbreding ervan wordt ondertussen doorgewerkt.

10. Welke rol verwacht de gemeente van Provincie, LIOF, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven?
Voor een betrekkelijk kleine gemeente als Gennep is revitalisering een “stevig proces”. Om dit van de grond te trekken en tot een goed einde te brengen, wordt van de provincie en het LIOF een stimulerende en faciliterende rol verwacht. De gemeente ziet het beschikbaarstellen van de Duurzaamheidsscan door de provincie als essentiële stap. Volgens verwachting heeft de Duurzaamheidsscan een aantal concrete projectvoorstellen opgeleverd, die in dit Plan van Aanpak nader uitgewerkt konden worden. De projecten zullen gefaseerd – naar gelang de beschikbaarheid van menskracht en financiële middelen – uitgevoerd worden. Hierbij zal door de betrokken partijen graag gebruik gemaakt worden van de expertise op dit terrein van met name het LIOF. De verwachting is, dat de provincie zal bijdragen in de kosten van planontwikkeling en – uitvoering. Waar mogelijk zal ook een beroep gedaan worden op subsidieregelingen van de ministeries van Economische Zaken en VROM (via Senter/Novem). Van de provincie wordt derhalve een stimulerende en faciliterende rol verwacht; van het LIOF een adviserende rol. Mogelijk zal het LIOF gevraagd worden een deel van het procesmanagement op zich te nemen, als de beschikbare menskracht bij de gemeente Gennep tekort schiet om het proces “op stoom” te houden. Van de Kamer van Koophandel wordt verwacht, dat zij een rol zal vervullen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven – met name ook van het midden- en kleinbedrijf – en een deskundige inbreng zal leveren. Mogelijk kan de Kamer van Koophandel ook bijdragen in de bekostiging van een aantal projecten, waar een financiële inbreng van het bedrijfsleven onontbeerlijk is. Van het bedrijfsleven wordt in het geheel het nodige commitment verwacht, zowel voor het verwerven van draagvlak voor de uit te voeren maatregelen als voor het proces als geheel.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

46

11. Aansluiting van de plannen aan bij de provinciale TIPP-visie, inzet van de gemeente en vervolgstappen
11.1. Hoe kijkt de gemeente aan tegen de speerpunten van de provincie?
De provincie hanteert voor het revitaliseringsbeleid een aantal speerpunten. Hieronder wordt kort ingegaan op hoe de gemeente Gennep hier tegen aan kijkt. 11.1.1. regionale samenwerking De industriële kring in Gennep is de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg. De Industriële Kring kijkt nadrukkelijk naar de regio als geheel. Binnen het kringgebied is het Duurzaam Bedrijventerreinen Overleg Boxmeer een spraakmakend voorbeeld, dat regelmatig wordt aangehaald om het DBO in Noord-Limburg op gang te brengen. De Industriële Kring streeft naar DBO voor het hele kringgebied. De gemeente Gennep speelt positief in op de ambities van de Industriële Kring en ziet het als een logische stap, op termijn de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar bij dit proces te betrekken. Op ambtelijk niveau is dit reeds kortgesloten. Op bestuurlijk niveau zal dit binnenkort gebeuren. 11.1.2. parkmanagement Gemeente en bedrijfsleven hebben met het DBO Gennep het doel voor ogen om de resultaten van het revitaliseringsproces duurzaam te verankeren door middel van parkmanagement. 11.1.3. ruimtewinst Gelet op het steeds schaarser worden van de ruimte streeft de gemeente ernaar zo zorgvuldig mogelijk met de ruimtevraag om te gaan. Voordat meegewerkt wordt aan nieuwbouw zal eerst gekeken worden of er – op aanvaardbare termijn – een oplossing gevonden kan worden in bestaande bebouwing. 11.1.4. milieuwinst Na het regelen van collectieve energie-, afval-, en watercontracten zal gewerkt worden aan energie-, afval- en waterbesparende maatregelen. Met zonering, in bestaande situaties toe te passen of aan te scherpen als de kansen zich daartoe aandienen (bij voorbeeld bij door het bedrijfsleven zelf gewenste bedrijfsverplaatsingen) zal gekeken worden naar zaken als geluidsbelasting, emissies en horizonvervuiling. 11.1.5. profilering/segmentering De bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Gennep zijn te klein en de op de terreinen gevestigde bedrijven zijn te gevarieerd om expliciet aan profilering en segmentering te kunnen werken. Indien zich – ook hier weer vooral in geval van door het bedrijfsleven zelf gewenste bedrijfsverplaatsingen – kansen aandienen om de bestaande bedrijven nader te profileren of te segmenteren, zullen deze kansen zo veel mogelijk benut worden. Bij nieuw te ontwikkelen terreinen zal van meet af aan optimaal gesegmenteerd worden binnen een vooraf aangegeven profiel.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

47

11.1.6. verbetering bereikbaarheid Door de ligging van de gemeente Gennep zijn de bedrijventerreinen uitstekend bereikbaar. Wel laat de aansluiting van met name de Ovenberg op het regionale wegennet (N271) en Hoogveld op de Hoofdstraat (Heijen) te wensen over. Dit probleem heeft de aandacht van de gemeente. De ontwikkeling van het ROC zal met de nodige voortvarendheid worden opgepakt. De kansen die de ontwikkeling van de voormalige luchtmachtbasis Laarbruch (“Niederrhein” in de volksmond) te bieden heeft, zullen nauwlettend gevolgd worden.

11.2. Welke menskracht en middelen heeft de gemeente beschikbaar?
11.2.1. menskracht Voor het eerste jaar is voor de beleidsmedewerker Economie en Werkgelegenheid vooralsnog 640 uur effectief (1300 uur is 1 fte op jaarbasis) geraamd. De raming van de overige in te schakelen medewerkers moet nog plaatsvinden. In het kader van de nog nader uit te werken prestatie overeenkomst zal bekeken worden of de geraamde capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat deze ingehuurd zal moeten worden. 11.2.2. middelen In de gemeentebegroting zijn op diverse plaatsen financiële middelen gereserveerd voor o.a. het vernieuwen van de bestemmingsplannen en (al dan niet regulier) onderhoud. Bij het vernieuwen van de bestemmingsplannen zal het duurzaamheidsaspect nadrukkelijk meegenomen worden. Eén van de ambities is om het reguliere onderhoud van de bedrijventerreinen “integraal” aan te pakken; dat wil zeggen: weg, water, groen in onderlinge samenhang en duurzaam. Waar nodig, mogelijk en gewenst zullen daarbij onderdelen naar voren gehaald worden om die onderlinge samenhang tussen onderhoud en probleemoplossing te kunnen bewerkstelligen. De onderhoudsprogramma’s “wegen”, “groen” en “riolering” komen in 2005 gereed. Hierin staat, wat er aan regulier onderhoud moet plaatsvinden en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Voor extra middelen die nodig zijn voor meer duurzame maatregelen of het omwille van de integraliteit naar voren halen van regulier onderhoud heeft de gemeenteraad via de Voorjaarsnota 2005 voor een periode van vier jaar een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000,00 per jaar.

11.3. Welke stappen gaan er gezet worden?
Voor het revitaliseringsproces worden vijf fasen onderscheiden: 1. Initiëring: De betrokken partijen worden geïdentificeerd, de gemeenschappelijke ambities worden geformuleerd, er wordt een eerste plan van aanpak opgesteld en er wordt een startbijeenkomst georganiseerd. 2. Oriëntatie: De kansen en mogelijkheden voor duurzame maatregelen worden geïnventariseerd (= Duurzaamheidsscan). 3. Besluitvorming: De kansen worden beoordeeld en er wordt een masterplan opgesteld als basis voor besluitvorming. 4. Vormgeving: Er vindt een selectie plaats van de meest kansrijke projecten en deze worden uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. 5. Uitvoering: De projecten worden gerealiseerd en de resultaten worden bestendigd door invoering van Parkmanagement.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

48

11.4. Wanneer gaat wat gebeuren?
We zitten thans in de besluitvormingsfase. Dit Plan van Aanpak dient als masterplan en vormt de onderbouwing voor de diverse subsidieaanvragen. Het Plan zal voor besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra het resultaat van de subsidieaanvragen bekend is, zullen de gehonoreerde projecten worden uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. De uitvoering van het programma zal begin 2006 van start gaan. In de zomer van 2009 moeten alle projecten die met TIPP-gelden gefinancierd zijn worden afgerond. De balans moet vóór 1 oktober 2009 zijn opgemaakt.

PvA Revitalisering bedrijventerreinen gemeente Gennep (nadere uitwerking) 05.doc

49