Programma 3

Werken en Ondernemen
Binnen de stadsregio heeft Wijchen een eigen plek met een eigen centrale rol. Voor de kleine kernen in de omgeving heeft Wijchen een streekverzorgende functie. Anderzijds betekent de ligging nabij de “grote” gemeente Nijmegen dat deze gemeente het beeld bepaalt voor de regio waar Wijchen dan weer een relatief grote gemeente in is. (Regio bestaat wanneer het gaat om arbeidsmarktbeleid uit: Nijmegen, Beuningen, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Mook en Middelaar en Wijchen.) De beroepsdeelneming (69%) is gemiddeld. Het aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de beroepsbevolking is relatief hoog. De beroepsbevolking ontwikkelt zich eveneens gemiddeld, maar de vergrijzing verloopt iets sterker dan voor de gehele provincie Gelderland. Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt kent de regio een lage werkgelegenheidsgraad; een indicatie voor een wat minder krachtige economie. De niet-commerciële dienstverlening is verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd in de regio en verleent enige stabiliteit aan de economie bij conjuncturele neergang. De te ruime arbeidsmarkt is vooral merkbaar bij laagopgeleiden. Er zijn veel mensen die werk zoeken in bijv. lagere technische en administratieve beroepen, terwijl er in deze sector weinig aanbod aan werk is. Naast deze aanbodoverschotten blijven ook vacatures onvervuld waarvoor o.a. in Oost-Europa wordt geworven. Daartegenover staat een arbeidsmarktkrapte voor een aantal specifieke beroepen zoals de lagere verzorgende beroepen en middelbare (para)medische beroepen. (Gegevens afkomstig uit “De Gelderse arbeidsmarkt tot 2008” Regiorapportage Nijmegen e.o. Raming.) Op basis van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening kan de gemeente ondersteuning bieden aan personen die een uitkering ontvangen om hen aan het werk te helpen. Wij hebben op basis van een aanbesteding (samen met de gemeenten Heumen en Beuningen) de dienstverlening van een aantal reïntegratiebedrijven ingekocht, om de personen waar wij een zorgplicht voor hebben, een traject aan te bieden naar arbeidsinschakeling.

Algemeen

Missie/visie

Het is belangrijk dat mensen zelf in hun bestaan kunnen voorzien. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt niet bij aan het welbevinden en het welzijn van mensen. De gemeente is vanaf 1 januari 2004 100% financieel verantwoordelijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Wij krijgen hiervoor een budget van het rijk dat bepaald wordt op het aantal uitkeringsgerechtigden. Indien het budget is uitgeput en er komen meer uitkeringsgerechtigden dan heeft de gemeente de plicht om de uitkering te verstrekken en zullen wij dit uit de algemene middelen bij moeten passen. Bovenstaande geeft de noodzaak aan om actief personen toe te leiden naar betaalde arbeid. Wanneer betaalde arbeid niet voor handen is, vinden wij het toch belangrijk dat personen actief blijven en deel blijven nemen aan de samenleving. Het verrichten van vrijwilligerswerk is dan een mogelijkheid. Personen blijven actief in de samenleving en maatschappelijk relevante taken worden opgepakt, bijv. binnen het terrein van zorg en ondersteuning en onderwijs. In de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand maken wij onderscheid tussen hen die geen mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt en hen die dat (nog) wel hebben. Voor de eerste groep is het financiële ondersteuningsbeleid ruimhartiger (zie Programma 5, Zorg en Ondersteuning). Voor de andere groep is dit beleid soberder en zijn onze activiteiten met name gericht op de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Hierbij gaan we niet meer uit van het begrip “passende arbeid” maar van het ruimere “algemeen geaccepteerde arbeid”. Dit betekent dat de hoogst genoten opleiding of werkervaring geen reden meer kunnen zijn om een baan te weigeren. In principe dient alle arbeid aanvaard te worden waarmee men uit de uitkering raakt. Wij willen als grotere gemeente binnen de stadsregio een bijdrage leveren aan voldoende werkgelegenheid in deze regio. Deze moet voor een belangrijk deel hoogwaardig zijn, aansluitend bij het opleidings- en kennisniveau van de inwoners van Wijchen. De toekomstige werklocaties (bedrijventerreinen/kantoorlocaties) zijn duurzaam ingericht. Veel aandacht gaat uit naar groen en water en naar het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen.

Programmarekening 2006

49

Programma 3

Werken en Ondernemen
Het is van belang dat Wijchen zich positief onderscheidt door middel van een goed ondernemersklimaat. Het moet een omgeving zijn waar een ondernemer zich ‘senang’ voelt. Dit betekent onder andere dat de fysieke ruimte aantrekkelijk genoeg is en blijft voor ondernemers om zich te vestigen dan wel gevestigd te blijven. Verder dient er van gemeentewege een duidelijk kader te zijn waar het gaat om het sociaal – economisch beleid. Helder moet daarin verwoord worden welke inspanningen de gemeente zich zal getroosten om Wijchen aantrekkelijk te houden voor ondernemers.

Wat willen wij bereiken: Hoofd- en subdoelstellingen van beleid

Wij willen met ons beleid bereiken dat de inwoners van de gemeente Wijchen (mannen en vrouwen) economisch zelfstandig zijn en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, waardoor ze geen beroep hoeven te doen op een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand. Dit willen we onder meer bereiken door het scheppen van een goed ondernemersklimaat. Wijchen wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers om gevestigd te blijven en om zich te vestigen. De economische bedrijvigheid willen wij laten aansluiten bij een kwalitatief goed voorzieningenniveau dat de leefbaarheid in Wijchen vergroot. Deze hoofddoelstellingen willen we bereiken door • Het bevorderen van de werkgelegenheid in Wijchen en omgeving - door het aantrekken van ondernemers - door tijdelijke vormen van gesubsidieerde arbeid te scheppen • Door het aanbieden van reïntegratiemogelijkheden aan personen die een uitkering hebben. • Het oneigenlijk gebruik van uitkeringen voorkomen en terugdringen. • Winkelcentra in de kernen en wijken in stand houden • Door het scheppen van goede randvoorwaarden voor ondernemers om zich hier te vestigen en gevestigd te blijven. Door het beperken en verminderen van overlast door bedrijven.

Indicatoren Economische zelfstandigheid Nulmeting Gemiddelde Streefwaarde 2006 5,8 103 75 139* 153* 139 153 216 (in 2005 191) Verantwoording indicatoren

% werkloosheid onder de beroepsbevolking (Bron: Eigen administratie) Bruto instroom bijstandsuitkering (Bron: eigen administratie stand per 1-1-2007) Bruto uitstroom bijstandsuitkering (Bron: eigen administratie, stand per 1-1-2007) Aantal cliënten dat doorstroomt van CWI/UWV naar gemeente (Bron: Eigen administratie); stand van zaken per 1-1-2007 Aantal cliënten dat instroomt in reïntegratietraject (Bron: Eigen administratie) in 2006 (werkelijk aantal) % klanten dat vanuit reïntegratietraject uitstroomt naar regulier werk of gesubsidieerde baan (Bron: Eigen administratie) Aantal opsporingen van fraude met uitkeringen (Bron: Eigen administratie) stand per 1-1-2007 Goed economisch voorzieningenniveau Aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Wijchen (Bron: PWE-Gelderland) werkelijk per 1-1-2007
Programmarekening 2006

124 10

124 (in 2005 87) 15,3% (in 2005 5%) 5%

10

19.286

19.230 1118 (per 1-1 06:

50

Programma 3

Werken en Ondernemen
1267) 482 n.b. 7,6 7,0* 481 7.1 7.6

Aantal niet werken werkzoekenden (NWW) per 1-1-2007 Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners (Bron: Staat van de gemeente) Tevredenheid burger over winkels in de buurt (Bron: Staat van de gemeente) Tevredenheid burger over winkels in de gemeente (Bron: Staat van de gemeente)

* gemiddelde van alle gemeenten die hebben deelgenomen aan de pilot de Staat van de Gemeente Relevante beleidsnota’s • • • Wat gaan wij daarvoor doen: Speerpunten van beleid Speerpunt 1 Wijchen Werkt ! Rapport Revitalisering Bedrijventerrein Wijchen – Oost. Deelnotitie Reïntegratie-, doelgroepen- en het inkoopbeleid van de gemeente Wijchen. Conversietabel van producten naar programma’s

Activiteit 1.1 Reïntegratietrajecten aanbieden aan personen die een beroep moeten doen op een uitkering Aanleiding Personen die een beroep moeten doen op een uitkering lukt het niet altijd om zelfstandig een betaalde baan te verwerven. De gemeente heeft de plicht om personen die een beroep doen op een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand te ondersteunen bij het vinden van werk. Uitkeringsgerechtigden moeten op basis van de WWB algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Dit betekent dat de betaalde arbeid die wordt aangeboden niet hoeft aan te sluiten bij hun werkervaring of hun opleidingsniveau. Wij vinden het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden duurzaam uitstromen naar betaalde arbeid. (Duurzaam uitstromen is een arbeidscontract dat minimaal voldoet aan de referte-eisen van de WW.). Omdat frauderen met uitkeringen een gevaar vormt voor ons stelsel van sociale zekerheid willen wij fraude voorkomen en opsporen. Wat gaan wij in 2006 doen? Om er voor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden duurzaam uitstromen gaan we op twee sporen werken: Spoor 1: • Met de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) afspraken maken over samenwerking t.a.v. de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden die na de WW in de WWB dreigen te komen, zodat reïntegratietrajecten van klanten doorgezet worden, ook al gaat de klant over van UWV naar gemeente. • Met het CWI afspraken maken over prioriteiten: meer aandacht voor het bemiddelen van klanten, zodat zij geen uitkering hoeven aan te vragen. De preventiequote (het aantal klanten waarvan het CWI voorkomt dat het een uitkering aanvraagt) van het CWI op het niveau van 2005 handhaven. In 2005 hebben wij al eerste stappen gezet om op managementniveau afspraken te maken. In 2006 willen wij deze afspraken ook in de uitvoering maken. Spoor 2: • Uitvoeren van de Deelnotitie Reïntegratiebeleid 2006, waarin wij aangeven welke (groepen) uitkeringsgerechtigden wij reïntegratietrajecten
Programmarekening 2006

Verantwoording

Spoor 1: • Eind 2006 is er een concept opgesteld door de UWV waarin de samenwerkingsafspraken tussen UWV en gemeente zijn opgenomen. Begin 2007 willen wij dit verder uitwerken. In de uitvoering wordt op casuïstiekniveau samengewerkt m.b.t. de reïntegratie van jong gehandicapten en personen die niet langer in de gesubsidieerde arbeid kunnen verblijven. • Er is besloten om in 2006 nog de Service Niveau Overeenkomst (SNO)2007 tussen CWI en gemeenten “oude stijl” te tekenen. In februari 2007 zal door het portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken besloten worden welke punten prioriteit dienen te krijgen en SMART uitgewerkt moeten worden in de SNO 2008.

Spoor 2: • Is gebeurd. In 2006 zijn 124 nieuwe trajecten gestart ( 2005: 87) In totaal zijn 193 trajecten “lopend” bij diverse reïntegratiebedrijven waarvan 42 4L, 66 bij het ROC en 85

51

Programma 3

Werken en Ondernemen
bij overige bedrijven. In 2006 zijn 66 trajecten beëindigd: 19 vanwege uitstroom naar werk; 11 vanwege medische redenen; 15 vanwege einde uitkering anders dan werk; 18 om andere redenen. In 2006 is een klanttevredenheidsonderzoek in samenspraak met de cliëntenraad uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek worden thans intern geanalyseerd. Mede door de inzet van de fraudepreventiemedewerkster is hoogwaardig handhaven goed van de grond gekomen. In 2006 zijn de pilots kentekenregistratie (koppeling uitkeringsbestand met Veendam) en waterproof (koppeling uitkeringsbestand met Vitens) afgerond. De fraudescorekaart is ingevoerd. Op grond van risico-inschatting bij nieuwe WWB-aanvragen wordt standaard een huisbezoek afgelegd. De resultaten van deze vorm van hoogwaardig handhaven zijn nog niet bekend. In het jaarverslag van het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) worden de resultaten bekend gemaakt.

aanbieden en bij welke reïntegratiebedrijven wij trajecten inkopen. • Uitvoeren van beleid om oneigenlijk gebruik van uitkeringen terug te dringen (hoogwaardig handhaven). Om te toetsen of de cliënten tevreden zijn over de dienstverlening, die wij bieden, zullen wij in 2006 een klanttevredenheidsonderzoek ( laten) uitvoeren.

• •

Wat gaan wij de komende jaren doen? In 2007 gaan wij verder met het aanbieden van reïntegratietrajecten om uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar regulier betaald werk. Ook blijven wij investeren in het voorkomen en opsporen van fraude. Wat willen wij daarmee bereiken? Dat zoveel mogelijk inwoners van Wijchen economisch onafhankelijk worden van de gemeente en in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Verantwoording Dit is de visie die de gemeente Wijchen in het reïntegratiebeleidsplan heeft verwoord. Door de inzet van mensen en middelen zijn de beleidsmaatregelen in uitvoering gegaan. Voor de verantwoording: zie hiervoor.

Activiteit 1.2. Revitalisering bedrijventerrein Wijchen Oost Aanleiding Om de aantrekkelijkheid van dit bedrijventerrein te behouden (voorkoming dan wel opheffing leegstand) was een face-lift noodzakelijk. Wat gaan wij in 2006 doen? Afronding nieuw bestemmingsplan. Begeleiding van het park management. Afronding herstructurering Nieuweweg, afronding herstructurering kuispunt Nieuweweg/Buys Ballotstraat, start herstructurering kruispunt Nieuweweg/Graafseweg. Verantwoording Het voorontwerp van het bestemmingsplan bedrijventerrein Oost is in het kader van artikel 10 van het besluit RO voorgelegd aan de diverse instanties. De ingekomen reacties worden op dit moment verwerkt. Zodra meer duidelijkheid bestaat over het te voeren detailhandelsbeleid op bedrijventerreinen kan de procedure zijn vervolg krijgen. Dit beleid staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 april 2007. De einddatum van het project Revitalisering Oost was 31 december 2006. De laatste fase van het project is in november 2006 opgeleverd. In verband met 2 arbitragezaken hebben wij voor de financiële afwikkeling uitstel gevraagd en gekregen tot 1 september 2007.

Wat gaan wij de komende jaren doen? Waar het gaat om revitalisering bedrijventerrein Wijchen – Oost is het de intentie om in 2006 de werkzaamheden, waarvoor subsidie verkregen is te voltooien. Bedrijventerrein Wijchen Oost met Westkanaaldijk en Noord- en Oostkanaalhavens is door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als het Topproject Nijmegen- Wijchen. Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeente Nijmegen gewerkt aan het opstellen van een Masterplan voor dit gebied. In dit Masterplan worden de doelstellingen en hoofdlijnen van de revitalisering/herstructurering voor de komende 10 jaar beschreven. Dit Masterplan levert mede een bijdrage aan het verwerven van de nodige financiële middelen voor het uitvoeren van de daarin opgenomen projecten. Daarbij spelen de Toppergelden een belangrijke rol. Voor Wijchen Oost gaat de prioriteit uit naar de ste ontsluiting van het bedrijventerrein Wijchen-Oost via de 30 straat naar het landelijk wegennetwerk A73 en A326. Dit als aansluiting (vervolg) op de volgend jaar aan te leggen rotonde bij de kruising Nieuweweg/Graafseweg.
Programmarekening 2006

52

Programma 3

Werken en Ondernemen

Wat willen wij daarmee bereiken? Met het revitaliseren van bedrijventerrein Wijchen – Oost willen wij de aantrekkelijkheid van Wijchen als werkgelegenheidslocatie vergroten

Verantwoording Het laatste infrastructurele (deel)project van de revitalisering van het bedrijventerrein Wijchen Oost, zijnde de turborotonde bij Woondrôme, is op 1 november 2006 opgeleverd.Op dinsdag 21 november j.l. is de revitalisering officieel afgesloten.Er dienen echter nog wat zaken afgewikkeld te worden, met name de arbitragezaak omtrent de werkzaamheden aan de Nieuweweg. Daarom is aan de (Europese) subsidieverlener uitstel gevraagd en verkregen tot 1-9-2007 om deze zaken af te werken. Na deze datum hebben wij nog drie maanden om een aanvraag tot vaststelling in te dienen met bijbehorende accountantverklaring. Op 29 november heeft samen met het bedrijfsleven de afsluiting van de revitalisering plaatsgevonden middels een netwerkbeurs en een bijeenkomst. Daarbij werd het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt. De Nieuwe bedrijvenvereniging Wijchen Oost (BWO)heeft inmiddels 150 leden, die samen het grootste deel van de terreinen/gebouwen/werknemers betreffen.BWO heeft als doelstelling belangenbehartiging, het realiseren/behouden van een duurzaam bedrijventerrein, collectief goedkoper producten en diensten inkopen en het realiseren van de Ontbrekende Schakel(de verbinding van de turborotonde/Nieuweweg middels een viaduct over het spoor via de 30e straat naar het Palkerplein) Verantwoording Het project Revitalisering Oost zal binnen de raming worden afgerond.

Wat mag het kosten De totale kosten bedragen ongeveer 6 miljoen, waarvan 4 miljoen gesubsidieerd worden via TIPP en EFRO subsidies. Activiteit 1.3. Organiseren bedrijvencontactdag

Aanleiding. Streven naar verbetering van de relatie met het bedrijfsleven. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om, zonodig over de grenzen van de diverse brancheorganisaties heen, onderling te netwerken. Wat gaan wij in 2006 doen? Het organiseren van een bedrijvencontactdag. Verantwoording De bedrijvencontactdag was een groot succes. De eerste bedrijvengids is uitgereikt, de “Ondernemer van het jaar” is bekend gemaakt en er was een forum. Na afloop van het officiële programma konden de ondernemers netwerken. Vanwege het succes wordt er in 2007 weer een dag voor de ondernemers georganiseerd.

Wat gaan wij de komende jaren doen? Afhankelijk van het succes van de dag zal bekeken worden of het een vervolg zal krijgen. Wat willen wij daarmee bereiken? Verbetering van de relatie met het bedrijfsleven. Tevens het bedrijfsleven een podium geven om zichzelf te presenteren. Verantwoording Mede door de bedrijvencontactdag, de bedrijfsbezoeken en de contacten met de ondernemersverenigingen is de relatie met het bedrijfsleven verbeterd. Daarnaast zal door de actiepunten die in het Economisch beleidsplan zijn opgenomen nog een verbeterslag worden gemaakt.

Programmarekening 2006

53

Programma 3

Werken en Ondernemen

Activiteit 1.4. Opstellen van een sociaal-economisch beleidsplan. Aanleiding. Er ontbrak een kader voor het sociaal-economisch beleid in de gemeente Wijchen. Wat gaan wij in 2006 doen? Vaststellen van een sociaal-economisch beleidsplan. Hiermee is er een kader waarbinnen het sociaal economisch beleid van de gemeente Wijchen handen en voeten kan krijgen. Verantwoording Door personele omstandigheden is het niet gelukt het sociaaleconomisch beleidsplan in 2006 vast te stellen. Er wordt naar gestreefd het plan in het voorjaar van 2007 alsnog vast te stellen.

Wat gaan wij de komende jaren doen? Na vaststelling in het voorjaar van 2006 van het nog op te stellen sociaal – economisch beleidsplan is het de bedoeling dat uitvoering wordt gegeven aan de in dat plan geformuleerde speerpunten. Omdat dit plan nog moet worden vastgesteld, zijn de speerpunten op dit moment nog niet concreet te benoemen. Wij kunnen dan ook inzicht geven in of er sprake is van voldoende werkgelegenheid, of het klimaat voor nieuwe bedrijfsvestigingen verbetering behoeft. Wat willen wij daarmee bereiken? Met het vaststellen van het sociaal –economisch beleidsplan willen wij een kader scheppen om verder inhoud en vorm te geven aan het sociaal- economisch beleid van de gemeente Wijchen. Insteek is namelijk voldoende werkgelegenheid voor de burgers en een prima vestigingsklimaat voor bedrijven. Verantwoording Om bovengenoemde redenen is nog niet begonnen met de uitvoering van het sociaal-economisch beleidsplan. Na vaststelling van het plan in het voorjaar van 2007 wordt het verder inhoud en vorm geven aan het economisch beleid van de gemeente Wijchen opgepakt.

Activiteit 1.5. Winkelcentrum Achterlo kwalitatief verbeteren. Aanleiding Winkelcentrum Achterlo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Reden voor de eigenaar om tezamen met de gemeente te komen tot een kwaliteitsverbetering. Wat gaan wij in 2006 doen? Komen in het voorjaar van 2006 tot een uitgewerkt verbeterplan voor winkelcentrum Achterlo. In dit plan kunnen wij op wijkniveau een indicatie geven of er voldoende winkelvoorzieningen zijn. Verantwoording In 2006 is verder gewerkt aan het verbeterplan. Het vergt echter veel meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat. Gevolg hiervan is dat het plan pas in 2007 gepresenteerd kan worden.

Wat gaan wij de komende jaren doen? Uitvoering geven aan het verbeterplan voor winkelcentrum Achterlo. Wat willen wij daarmee bereiken? Winkelcentrum Achterlo transformeren tot een aantrekkelijk winkelcentrum waardoor er voldoende winkelvoorzieningen zijn in ieder geval in dit deel van Wijchen. Verantwoording Het proces van rekenen en tekenen vergt veel meer tijd dan van tevoren was ingeschat. In 2007 hopen we met een concreet en haalbaar plan te kunnen komen.

Samenvatting speerpunten Speerpunten / Activiteiten Wijchen Werkt Reïntegratietrajecten aanProgrammarekening 2006

Activiteiten 2006

Indicatoren/Mijlpalen

Verantwoording

Samenwerkingsafspraken

Preventiequote niet hoger

Preventiequote:

54

Programma 3

Werken en Ondernemen
dan 50%. Alle jongeren onder de leeftijd van 25 jaar die een WWB uitkering aanvragen te allen tijde een reïntegratietraject, werk of scholing aanbieden en uitsluiten een beroep op een WWB uitkering te doen. Targets n.a.v. regionale afspraken gemeenten en CWI Nijmegen Preventiequote : 45% Uitstroomquote : 60% Realisatie CWI Nijmegen 2006 Preventiequote : 50% Uitstroomquote : 65,4% In september 2006 zijn wij gestart met het project “Direct werk voor jongeren in Wijchen”. Dit project is aanbesteed aan de stichting Werk in Zicht. Vanwege omstandigheden is het contract in uitvoering gegaan bij de stichting Support. 4e kwartaal 2006
e 2 kwartaal 2006

bieden aan personen die met UWV een beroep moeten doen op Prioriteitsafspraken met CWI een uitkering

Revitalisering bedrijventerrein Wijchen Oost

Vaststellen bestemmingsplan Afronding herstructurering kruispunt Nieuweweg/Buys Ballotstraat en tracé Nieuweweg tot de Vijverlaan. Herstructurering kruispunt Nieuweweg/Graafseweg

In afwachting discussie Notitie Detailhandel op bedrijventerrein Werkzaamheden afgerond

e Start 2 kwartaal.

Werkzaamheden afgerond

Organiseren bedrijvencontactdag

Organiseren bedrijvencontactdag

De eerste bedrijven contactdag was een groot succes daarom wordt er in 2007 weer een dag voor de ondernemers georganiseerd.
e 2 kwartaal 2006

Opstellen van een sociaaleconomisch beleidsplan Winkelcentrum Achterlo kwalitatief verbeteren.

Opstellen van het sociaaleconomisch beleidsplan Opstellen uitgewerkt verbeterplan winkelcentrum Achterlo

Vanwege personele wisselingen vertraagd. Wordt april 2007 In 2006 zijn er stappen gezet om te komen tot een goed plan. Het proces van rekenen en tekenen vergt echter meer tijd dan van tevoren was ingeschat. In 2007 hopen we met een concreet en haalbaar plan te kunnen komen.

e 2 kwartaal

Overige onderwerpen Nieuw beleid / Kostenuitzettingen Breed Incidentele meerkosten Breed dan het structureel opgenomen bedrag in de begroting. € 200.000 Verantwoording In 2006 is vastgesteld dat de jaarrekening 2005 van Breed binnen de begroting is gerealiseerd. M.b.t. de cijfers over 2006: die worden bekend in het eerste kwartaal van 2007. Er is een eerste begrotingswijziging ingediend eind 2005. Hieruit blijkt dat Breed binnen de begroting 2006 blijft. Breed is op weg om de bijdrage van de gemeenten

Programmarekening 2006

55

Programma 3

Werken en Ondernemen
die deelnemen aan de GR in 2008 naar een bedrag van € 850 per SE te brengen. In februari 2007 buigt de raad zich over een voorstel m.b.t. tot: • De dekking van het berekende nadelige exploitatiesaldo in de begroting 2007 van Breed binnen de gemeentelijke begroting; • Het feit dat het nadelig exploitatiesaldo over het jaar 2005 € 285.266 bedraagt. Dat is € 34.495 lager dan geraamd. De gemeente Wijchen ontvangt € 34.495 terug, hetgeen ten gunste wordt gebracht van het rekeningresultaat 2006. • het in de rekening van Breed behaalde voordeel van € 255.000 toe te voegen aan de algemene reserve van Breed.

Bedrijfscontactdag In februari 2006 wordt een bedrijfscontactdag georganiseerd. NB: Op 25 januari 2005 heeft het college het besluit genomen te participeren in dit project. € 6.000.

Verantwoording De eerste bedrijvencontactdag is ruimschoots binnen het budget gebleven. In 2007 wordt er in september weer een bedrijvencontactdag georganiseerd hiervoor is een bedrag ad € 6.000 begroot.

Informatie bedrijven De provincie Gelderland heeft statistische gegevens over werkgelegenheid in div. gemeenten e.d., het zogezegde PWE. Deze gegevens zijn nodig voor het realiseren van het sociaal-economisch beleidsplan en de uitwerking hiervan. De kosten bedragen € 2.000 op jaarbasis.

Verantwoording In 2006 is gebruik gemaakt van de statische gegevens over werkgelegenheid in de gemeenten van de provincie Gelderland. De kosten hebben € 2.255 bedragen.

Programmarekening 2006

56

Programma 3

Wonen en Ondernemen

Financiële informatie

Financieel overzicht LASTEN Oorspronkelijke Begroting 2006 208.000 2.183.019 2.391.019 Geactualiseerde Begroting 2006 208.000 2.183.019 2.391.019 Realisering 2006 210.000 2.516.475 2.726.475 Realisering 2005

Nieuw beleid Bestaand beleid Af: Ombuigingen/bezuinigen Totaal lasten programma

2.730.254 2.730.254

BATEN Bestaand beleid Ombuiging/bezuinigingen Totaal baten programma Saldo programma 1.911.612 1.911.612 -479.407 1.911.612 1.911.612 -479.407 2.300.534 2.300.534 -425.941 3.153.183 3.153.183 422.929

Toelichting op middelen Analyse verschil rekening met geactualiseerde begroting Sociale werkvoorziening Nijmegen en omgeving Breed. Van Breed is de afrekening ontvangen van de jaarrekening over 2005. Op de betaalde voorschotten is € 34.495 terugontvangen. In het raadsvoorstel van 16 januari 2007 is aan u de jaarrekening en jaarverslag van Breed voor gelegd. De uitkering van het dividend van Vitens is € 23.000,-- hoger geweest dan geraamd. Externe adviseurs milieubeheer Milieubeheer bodem Actualiseren verkeersmilieukaart Overige geringe afwijkingen Totaal voor- en nadelen Saldo verschil rekening met geactualiseerde begroting

Voordelig

Nadelig

35.000 23.000

7.000 12.000 15.000 9.000 77.000 53.000 24.000

Toelichting reserves/voorzieningen Vanuit het product Milieubeheer is een bedrag van € 63.500 gestort voor de aangegane maar nog niet afgewikkelde verplichtingen.

Programmarekening 2006

57