Plannen en projecten

Boekelermeer Zuid-3 Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 wordt steeds actueler. Zeker nu de start van het bouwrijp maken van de 1e fase gepland staat voor 26 mei 2004. Met deze pagina wil de gemeente Heiloo u dan ook informeren over de ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Naast achtergrondinformatie treft u in hoofdlijnen de bestemmingsbepalingen en het vestigingsbeleid voor Boekelermeer Zuid – 3 aan. Daarnaast wordt u via deze pagina op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Inleiding In 2000 hebben de gemeente Alkmaar en Heiloo het structuurplan “Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–2 en Zuid–3” vastgesteld. Hierin staat dat bij de ontwikkeling van de desbetreffende bedrijventerreinen de randvoorwaarden zoals in het C-20 convenant zijn overeengekomen tussen de gemeenten Alkmaar, Akersloot en Heiloo zullen worden gehanteerd. Tevens wordt het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 genoemd zal vestigingplaats voor lokale bedrijvigheid uit Heiloo, Akersloot en Limmen. De partiële streekplanherziening Noord – Holland – Noord is 10 december 2001 vastgesteld. In verband met de excentrische ligging van bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 ten opzichte van de bebouwde kom en het huidige locatiebeleid van de provincie wordt in de herziening uitgegaan van een invulling met bedrijven met een C-profiel. Dit betekent dat vooral arbeidsextensieve bedrijven met relatief weinig bezoekers op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 geplaatst kunnen worden. Waar komt naam Boekelermeer vandaan? Op de van Alkmaar naar Uitgeest lopende smalle duinrug of strandwal, die in vroeger eeuwen het water van het Boekeler- en Schermeer scheidde, lag de Boekelerpolder met het daarin tot Heiloo behorende Boekel. Het wordt al in 859 als Bueckelo genoemd, dat in 1169 de mankracht bezat om het nog kleine Alkmaar te hulp te snellen, toen dit door plunderende en brandstichtende Westfriezen werd overvallen. Vanuit Heiloo tot het christendom gebracht, groeide het uit tot een gemeenschap met een school en in de omgeving van het kasteel een kerk of kapel. In 1229 werd Boekel een zelfstandige parochie en nog in 1504 treft men de naam aan van een priester ´ad arcum Boekel´ dat wil zeggen bij de burcht Boekel. (Bron Het Straatnamenboek van Heiloo, auteur: Henk Oostendorp) Ligging Boekelermeer Zuid – 3 Boekelermeer Zuid–3 ligt centraal in de Boekelermeerpolder tussen het toekomstige bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–2 in het noorden (regionaal bedrijventerrein in gemeente Alkmaar) en de Kanaalweg, die in het zuiden de directe begrenzing vormt. Aan de westzijde grenst Boekelermeer Zuid–3 aan de Ringsloot en aan de oostzijde aan het bestaande bedrijventerrein “Boekel” in de gemeente Akersloot. Beknopte beschrijving bedrijventerrein Boekelermeer Zuid – 3 Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 heeft een bruto oppervlakte van ongeveer 25,4 hectare. Van deze bruto oppervlakte is ongeveer 14,4 hectare uitgeefbaar. De gronduitgifte zal in principe in 2 fases plaatsvinden. In de partiële herziening van het streekplan Noord – Holland – Noord geeft de provincie aan dat het gedeelte ten westen van de Boekelermeerweg als eerste uitgegeven mag worden. Het bedrijventerrein is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit Heiloo, Limmen en Akersloot, met een ruimtebehoefte van minimaal 1000m² en maximaal 5000m². In uitzonderingsgevallen kunnen burgemeester en wethouders hiervan afwijken. Voor het (boven)lokale bedrijventerrein is de inrichting gericht op duurzaamheid. Dit betekent dat er door de gemeente extra aandacht gegeven wordt aan de waterhuishouding, groenstructuur, bebouwingsdichtheid en beeldkwaliteit. Ook van de ondernemers wordt bij de inrichting van de bouwkavels een extra inspanning verwacht, zoals parkeren op eigen terrein en het nastreven van een hoge duurzaamheidkwaliteit op gebouwniveau. Langs de Kanaalweg, de westelijke Ringsloot, het tracé van de hoofd-verkeersontsluiting en de Boekelermeerweg is representatieve bedrijvigheid gedacht. Welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen wordt o.a. bepaald door de kwaliteit van de architectuur, ruimtelijke inrichting en de functies.

bebouwingsdichtheid en beeldkwaliteit. Ook van de ondernemers wordt bij de inrichting van de bouwkavels een extra inspanning verwacht, zoals parkeren op eigen terrein en het nastreven van een hoge duurzaamheidkwaliteit op gebouwniveau. Langs de Kanaalweg, de westelijke Ringsloot, het tracé van de hoofd-verkeersontsluiting en de Boekelermeerweg is representatieve bedrijvigheid gedacht. Welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen wordt o.a. bepaald door de kwaliteit van de architectuur, ruimtelijke inrichting en de functies. Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 is bestemd voor bedrijven met een C-profiel. Dit betekent dat vooral arbeidsintensieve bedrijven met relatief weinig bezoekers zich op het bedrijventerrein kunnen vestigen. Gevolg hiervan is dat er geen zelfstandige detailhandel en solitaire zelfstandige kantoorfuncties op Boekelermeer Zuid–3 worden toegestaan. De bouw van (bedrijfs) woningen op het bedrijventerrein is eveneens niet mogelijk. De indeling en de gebruiksmogelijkheden van het gebied zijn zodanig in het bestemmingsplan Boekelermeer Zuid–3 vastgelegd dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd. Door het nastreven van een eigen identiteit en een hoge kwaliteit moet de duurzaamheid van Boekelermeer Zuid–3 gewaarborgd zijn. Mede daarom zal parkeren op de openbare weg niet worden toegestaan. De bedrijven krijgen de verplichting zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers op eigen terrein. Samenhang met van belang zijnde plannen en besluiten Rijksbeleid In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) is het locatiebeleid geformuleerd. Onder het motto “ het juiste bedrijf op de juiste plaats” is het locatiebeleid erop gericht bedrijven en voorzieningen met een hoge werknemers - en bezoekersintensiteit te vestigen op locaties die goed bereikbaar zijn door het openbaar vervoer. Bedrijven en voorzieningen die sterk afhankelijk zijn van transport over de weg moeten vanuit deze optiek juist gevestigd worden op locaties die goed ontsloten zijn over de weg. Operationalisering vindt plaats door bereikbaarheids- en mobiliteitsprofielen te definiëren. Het bereikbaarheidsprofiel van een locatie geeft de bereikbaarheid van die locatie aan per openbaar vervoer, fiets en auto. Het mobiliteitsprofiel van een bedrijf is gedefinieerd als het potentieel openbaar vervoergebruik van werknemers en bezoekers van dat bedrijf. * A–locaties zijn optimaal door het openbaar vervoer ontsloten, omdat deze liggen nabij het knooppunt van openbaar vervoerlijnen op agglomeratie- en nationaal niveau; * B–locaties liggen op een knooppunt van openbaar vervoerlijnen op stedelijk en stadsgewestelijk niveau, maar ook aan een stedelijke hoofdweg of in de nabijheid van de afslag van een autosnelweg; * C–locaties zijn optimaal ontsloten over de weg en liggen in de nabijheid van een afslag van de autosnelweg. Arbeidsintensieve bedrijven dienen op locaties met een bereikbaarheidsprofiel A of eventueel B te komen, terwijl arbeidsextensieve bedrijven met relatief weinig bezoekers en met hoge eisen aan de bereikbaarheid per (vracht)auto op C–locaties moeten worden gevestigd. Provinciaal beleid Als uitvloeisel van de Evaluatie streekplan Noord – Holland – Noord (1998) hebben gedeputeerde staten bij besluit van 1 mei 2001 het ontwerp van de partiële herziening van het streekplan vastgesteld teneinde onder meer bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–2 en Zuid–3 mogelijk te maken. Hierin is een bovenlokaal bedrijventerrein met een oppervlakte van 26 hectare bruto en 16 hectare netto voorzien. Regionaal beleid Alkmaar, Heiloo en Akersloot hebben ten behoeve van de realisering van een (regionaal en lokaal) bedrijventerrein een convenant gesloten (het zogeheten C–20 convenant). In dit convenant, dat door de raad van gemeente Heiloo is vastgesteld op 6 oktober 1997, zijn voor de ontwikkeling van Boekelermeer Zuid–2 en Zuid–3 de volgende randvoorwaarden geformuleerd:

* Het deel ten westen van de Boekelermeerweg wordt ingevuld met bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 3; de vestiging van categorie-4-bedrijven moet worden mogelijk gemaakt met een vrijstellingbevoegdheid; * Het oostelijk deel van Boekelermeer Zuid–3 en Zuid–3 is bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 4; daarenboven kan 24 hectare worden benut voor categorie–5– bedrijven, mits het gaat om herhuisvesting van bedrijven vanuit bestaande terreinen; * Boekelermeer Zuid–3 betreft een (lokaal) bedrijventerrein voor de gemeente Heiloo en de voormalige gemeenten Akersloot en Limmen; * De maximale bouwhoogte aan de west- en zuidrand van Boekelermeer Zuid–3 bedraagt 10 meter; ter plaatse van de overige gronden is dit 15 meter; * Op Boekelermeer Zuid–3 geldt een streefnorm van 40 werknemers per hectare netto bedrijventerrein; * In het belang van de landschappelijke inpassing wordt op Boekelermeer Zuid–3 voorzien in een groenstrook van 15 meter breed en een fiets- en onderhoudstrook van 5 meter breed aan de oostzijde langs de Ringsloot; * Extra verkeersmaatregelen zijn afhankelijk gesteld van de door het onderzoeksbureau DHV opgestelde lange termijnvisie. Gemeentelijk beleid In 2000 hebben de gemeenten Alkmaar en Heiloo het “ Structuurplan Bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–2 en Zuid–3” vastgesteld. Hierin staat dat bij de ontwikkeling van de desbetreffende bedrijventerreinen de in het C–20 convenant tussen Alkmaar, Heiloo en Akersloot en hiervoor vermelde randvoorwaarden zullen worden gehanteerd. Daarbij wordt aangetekend dat in het plangebied lokale, kleinschalige bedrijven zijn voorzien. In dit verband worden alleen bedrijven worden toegelaten uit de categorieën 2 t/m 4. Bedrijven die binnen categorie 1 vallen, zijn uitgesloten van vestiging op Boekelermeer Zuid–3, omdat deze – gelet op hun geringe milieuhinder – juist binnen de bebouwde kom, of zelfs het centrum , van Heiloo kunnen worden gehandhaafd. Verder geldt het uitgangspunt dat door middel van inrichting en milieudoelstellingen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven moet worden gecreëerd: het terrein moet identiteit en een hoge kwaliteit hebben alsmede duurzaam zijn. Het bedrijventerrein zal in twee fasen worden ontwikkeld: het deel ten oosten van de Boekelermeerweg komt het eerst aan bod, het westelijk deel zal pas in tweede instantie worden ontwikkeld. In het Structuurplan wordt (mede naar aanleiding van het rapport “Boekelermeer verkeersonderzoek stap 2” van DHV d.d. 1999) opgemerkt dat de externe ontsluiting, namelijk op de rijksweg/autosnelweg A9, te realiseren. In dat geval zou de ontsluiting van Boekelermeer Zuid–2 via de weg door Boekelermeer Zuid–3 op de Kanaalweg kunnen plaatsvinden. In het Structuurplan is eveneens aangegeven dat pas na de realisering van een eventuele derde aansluiting op de A9, Heiloo een verbinding tussen de bedrijventerreinen zal overwegen. In hoofdlijnen 1. Boekelermeer Zuid–3 is een lokaal/bovenlokaal bedrijventerrein voor de gemeente Heiloo en de voormalige gemeenten Akersloot en Limmen. 2. Boekelermeer Zuid–3 heeft een oppervlakte van 26 hectare bruto en 16 hectare netto. 3. Boekelermeer Zuid–3 is een bedrijventerrein met een C-locatie. 4. Boekelermeer Zuid–3 is een bedrijventerrein waarop arbeidsextensieve bedrijven met relatief weinig bezoekers en met hoge eisen aan de bereikbaarheid per (vracht)auto worden gevestigd. 5. Bij de ontwikkeling van Boekelermeer Zuid – 3 worden de in het C–20 convenant vermelde randvoorwaarden gehanteerd. 6. Op Boekelermeer Zuid–3 worden alleen bedrijven worden toegelaten uit de categorieën 2 t/m 4 7. Op Boekelermeer Zuid–3 is vestiging van bedrijven die binnen categorie 1 vallen, uitgesloten. 8. Op Boekelermeer Zuid–3 geldt een streefnorm van 40 werknemers per hectare netto bedrijventerrein. 9. Boekelermeer Zuid–3 moet identiteit en een hoge kwaliteit hebben alsmede duurzaam zijn. 10. Boekelermeer Zuid–3 wordt in twee fasen ontwikkeld. Flora en fauna

In opdracht van de gemeente Heiloo is geïnventariseerd welke diersoorten in de Boekelermeer en Boekelermeer Zuid – 3 in het bijzonder, voorkomen. In dat verband is er een integraal mitigaite- en compensatieplan voor Boekelermeer Zuid–3 opgesteld. Het plan omvat compenserende, mitigerende en beheersmaatregelen die erop gericht zijn de aanwezige populaties rugstreeppadden, kleine modderkruipers en bittervoorns in het gebied duurzaam voort te laten bestaan. Daarnaast zijn maatregelen voorgesteld die de potentie van het bedrijventerrein voor bijzondere soorten van stedelijke gebieden zoals vleermuizen en gierzwaluwen kunnen verbeteren. Archeologische waarden In 1999 is in het gebied een verkennend historisch en archeologisch onderzoek verricht. Tevens zijn door de Archeologische Werkgroep Heiloo in het verleden vondsten gedaan aan de Kanaalweg en in de nabijheid van de Ringsloot. Beide onderzoeken leiden tot de conclusie dat bij bouwkundige ingrepen archeologische vondsten tot de mogelijkheid behoren. Milieu Effect Rapport Vanwege de omvang van Boekelermeer Zuid–2 en Zuid–3 tezamen is tegelijkertijd met het Structuurplan, een MER (Milieu Effect Rapport) gemaakt. Uit het overzicht Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is op te maken dat de plannen op vrijwel alle punten gelijk scoort aan het MMA en dat er een aanmerkelijke verbetering optreedt ten opzichte van 1999. Ook de opgenomen milieuzonering bij de ontwikkeling van de plannen sluit het meest aan bij het MMA uit het MER voor het Structuurplan en bevat bovendien maatregelen die als “MMAmaatregelen” kunnen worden beschouwd omdat ze milieueffecten beperken of voorkomen dan wel de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein mogelijk maken. Het gaat om de volgende maatregel: * Duurzaamheidmaatregel: intensief ruimtegebrek, duurzaam waterbeheer, optimalisatie van de groene inrichting, natuurontwikkeling, behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, toepassen van principes duurzaam bouwen; * Aanleg faunapassages Milieu Een onderdeel van het milieuaspect is de zogenaamde zonering. Zonering is bedoeld om gevaar en hinder te voorkomen door het houden van afstand tussen een gevoelige en belastende bestemming; het is het klassieke afstemmingsinstrument tussen ruimte en milieu. In de brochure “Bedrijven en milieuzonering” (d.d. 1999) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een (ruimtelijke) zoneringmethode gepresenteerd, waarin per categorie bedrijfsafstanden worden gegeven ten opzichte van woongebieden. Boekelermeer Zuid–3 is volgens deze systematiek gezoneerd. Hieruit is gebleken dat zonering niet zozeer gewenst is met het oog op de (potentiële hinder voor) nabij gelegen woningen, maar op de waarden van het aangrenzend landelijk gebied en op de in de Structuurplan gepresenteerde wens dat geen zware industriële bedrijven met een grote milieuhinder toe te laten. Omdat er op Boekelermeer Zuid–3 geen artikel 41-bedrijven (de zogenaamde lawaaimakers) zijn toegestaan, is het niet noodzakelijk een geluidszone vast te stellen. Locatiebeleid Voor Boekelermeer Zuid – 3 wordt er uit gegaan van een C-profiel. Daaruit vloeit voort dat er geen solitaire kantoorfuncties worden toegelaten. Tevens dat er per bedrijfsvestiging (slechts) 20% van de bruto-bedrijfsoppervlakte uit kantoor mag bestaan met een maximum van 1000m². Duurzaamheid In het Nationaal Pakket Duurzaam Stedenbouw, worden voor “Centrum en werkgebieden, productie, transport/distributie” worden diverse maatregelen voorgesteld. Boekelermeer Zuid–3 wordt ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein en hierbij worden de volgende maatregelen toegepast. Duurzaam watersysteem In Boekelermeer Zuid–3 wordt in totaal circa 11% aan waterbergend vermogen gerealiseerd. Een deel hiervan wordt ingericht als droog moeras ten behoeve van de werking als infiltratiesysteem.

Hiervoor komen o.a. de zone langs de noord–zuid–lopende watergangen aan de buitenste van het bedrijventerrein en de sloten aan weerszijden van de Boekelermeerweg in aanmerking. Riolering Boekelermeer Zuid–3 wordt voorzien van een gescheiden rioolstelsel waarbij het regenwater wordt gescheiden van het vuile water en het relatief schone regenwater geloosd wordt via een infiltratiesysteem op het uiteindelijke oppervlakte water. Natuurvriendelijke oevers Alle watergangen op Boekelermeer Zuid–3 worden uitgevoerd met zachte oevers. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat van nature voortkomende vegetatie een goede groeikans heeft. Naast deze versterking van het groene netwerk en de natuurwaarden moeten de natuurvriendelijke oevers leiden tot vergroting van de belevingswaarde van het water en tot verhoging van de waterkwaliteit. Stevige groenstructuur De hoofdontsluitingen van Boekelermeer Zuid–3 worden aan beide zijden begeleid door bomen en langs alle bedrijfskavels wordt er een haag aangelegd zodat er in beide gebiedsdelen een dichte en robuuste groengordel ontstaat. Langs de ringsloten worden er natte groenzones aangelegd. Deze kunnen tevens fungeren als ecologische verbinding tussen de zandwinput in Boekelermeer- Noord en het ten zuiden Boekelermeer Zuid–3 gelegen veenweidegebied. Fietsroutevorming Op het direct langs de westelijke Ringsloot gelegen (bestaande) dijkje wordt een fietspad aangelegd. Deze kan niet alleen als onderdeel van een toeristische – recreatieve fietsverbinding gezien worden, maar tevens benut worden als woon – werk verbinding voor fietsers. Ook de bestaande Boekelermeerweg wordt ingericht als vrijliggend fietspad door en voor het bedrijventerrein en zal daartoe voor autoverkeer afgesloten worden. Parkeren op eigen erf Het parkeren op eigen erf wordt als een van de maatregelen gezien die kan bijdragen aan een duurzame inrichting van Boekelermeer Zuid – 3 Duurzaam bouwen Gemeente Heiloo staat een beleid voor dat ruimte biedt voor het waar mogelijk toepassen van duurzaamheidmaatregelen. In dit kader zal er op Boekelermeer Zuid–3 een beleid worden gevoerd waarbij de doelstellingen uit het bestemmingsplan worden nagestreefd. Bestemmingsbepalingen bedrijven Boekelermeer Zuid3 Vestigingsbeleid Boekelermeer Zuid3 INSCHRIJVEN VOOR BOEKELERMEER ZUID3 Inschrijven als geïnteresseerde voor vestiging op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid–3 kan doorlopend voor bedrijven uit de gemeenten Heiloo, Akersloot en Limmen. Bedrijven uit Heiloo kunnen het inschrijvingsformulier inleveren bij gemeente Heiloo. Bedrijven uit Akersloot en Limmen dienen dit bij gemeente Castricum te doen. Op deze pagina staat in hoofdlijnen vermeld waar een bedrijf aan dient te voldoen, kijkt u voordat u het inschrijvingsformulier download of uw onderneming hieraan voldoet. Wat zijn de volgende stappen Op 26 mei 2004 start de 1e fase bouwrijp maken en deze zal medio november afgerond zijn. De bedrijven die interesse getoond hebben in een kavel en voldoen aan de gestelde eisen zijn op de hoogte gesteld dat de start van het bouwrijp maken aanvang neemt. De bedrijven die in eerste instantie voor de eerste fase in aanmerking komen hebben een brief ontvangen met de mededeling zij binnenkort uitgenodigd worden voor een oriënterend gesprek.

Meer informatie Deze kunt u in eerste instantie verkrijgen bij mevrouw Ellen Zaadnoordijk via telefoonnummer 0725356767 of via e-mail Veel gestelde vragen Wat kost een kavelgrond op Boekelermeer Zuid–3? De grondprijs is tot 31 december 2004 vastgesteld op € 181,00 / m² exclusief BTW. Vanaf welke datum worden de kavels uitgeven op Boekelermeer Zuid–3? De kavels worden in principe uitgegeven vanaf november 2004. In enkele gevallen is het mogelijk dat dit in onderling overleg eerder plaatsvindt. Is het mogelijk een optie te nemen op een kavel op Boekelermeer Zuid–3? Dit is alleen mogelijk voor de bedrijven waar gesprekken mee gevoerd worden/zijn die hierom verzoeken. De optietermijn is beperkt en de duur wordt in overleg bepaald. Worden er nog inschrijvingen geaccepteerd voor Boekelermeer Zuid–3? Ja er kan doorlopend ingeschreven worden. De rangordelijst wordt halfjaarlijks herzien.Of dat een onderneming opgenomen wordt in de rangorde lijst is afhankelijk van of deze voldoet aan de eisen Behoud ik dezelfde positie op de rangordelijst na inschrijving? De rangordelijst wordt halfjaarlijks herzien. Dit betekent dat ook uw positie hierop kan veranderen. Van groot belang is dat wanneer er wijzigingen in uw situatie zich voordoen dat u hier melding van maakt omdat dit van positieve invloed kan zijn op uw positie. Wordt er een derde afslag gemaakt op de A9 in de nabijheid van Boekelermer Zuid–3? Hierover worden gesprekken gevoerd met de diverse betrokkenen. Gezien het regionale belang van een mogelijke afslag is Gemeente Heiloo van mening dater een kostenverdeling plaats moeten vinden. Of een afslag gerealiseerd gaat worden hangt dan ook af van de partijen waarmee gesprekken gevoerd worden. Voor welke milieucategorie is Boekelermer Zuid–3 bestemd? Het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven uit de milieucategorie 2 t/m 4. Is het mogelijk alleen een kantoorgebouw te realiseren? Kantoorgebouwen zijn uitgesloten. Kantoren dienen deel uit te maken van het bedrijfspand. Het kantoorgedeelte mag echter niet groter zijn dan 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak Is het mogelijk een (bedrijfs)woning te bouwen bij het bedrijfspand? (Bedrijfs) woningen zijn uitgesloten. Is het mogelijk detailhandel te drijven op Boekelermeer Zuid–3? Detailhandel is uitgesloten. Is het mogelijk om een showroom te maken in het beoogde bedrijfspand? Een showroom welke deel uit maakt van het bedrijfspand en niet groter is dan 25m² is toegestaan. Is het toegestaan een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren op Boekelermeer Zuid–3?Nee, Burgemeester en wethouders hebben besloten vooralsnog géén ontheffing te verlenen voor bedrijven kleiner dan 1000m².