PLAN VAN AANPAK “REVITALISERING KRONENBURG”

Amstelveen, februari 2005

concept d.d. 31-03-2005

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1: Doel en kaderstelling Hoofdstuk 2: Onderzoek Hoofdstuk 3: Opdrachtgever, opdrachtnemer en organisatie Hoofdstuk 4: Proces Hoofdstuk 5: Organisatie nader uitgewerkt Hoofdstuk 6: Maatschappelijk overleg, participatie en communicatie Hoofdstuk 7: Beslismomenten Hoofdstuk 8: Middelen Hoofdstuk 9: Hoofdstuktitels Hoofdstuk 10: Risico´s Planning 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10

2

concept d.d. 31-03-2005

1.

Doel en kaderstelling 1.1: Waarom dit plan van aanpak De kantorenlocatie Kronenburg behoeft een visie op de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit het gevestigde bedrijfsleven zijn er wensen naar voren gebracht die betrekking hebben op veiligheid, openbare ruimte, parkeren en bereikbaarheid. Verder is sprake van een toename van de leegstand van kantoorpanden op het terrein. Deze leegstand heeft een ongunstige invloed op de kwaliteit van Kronenburg als geheel. In de bijgevoegde startnotitie is nader ingegaan op de aard en omvang van de genoemde knelpunten. Het onderzoek heeft tot doel een totaalvisie te ontwikkelen op de kantorenlocatie Kronenburg. Deze visie zal zich in eerste instantie richten op: - een verbetering van de bereikbaarheid (inclusief parkeren); - een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (die zowel bij bedrijven als bij de gemeente in eigendom is); - een verbetering van de veiligheidssituatie. Centraal staat een algehele verbetering van Kronenburg als vestigingslocatie voor de zakelijke en commerciële dienstverlening. Het is dan ook niet uitgesloten dat andere aspecten (milieu, bewegwijzering) bij voldoende draagvlak tijdens het proces of vlak daarna alsnog zullen worden opgepakt. 1.2: Ambities college ten aanzien van Kronenburg In de Nota Economisch Beleid (maart 2004) is onder meer aangegeven dat de gemeente wil zorgdragen voor voldoende vestigingslocaties voor kantoren, bedrijven en winkels door realisering van nieuwe en herstructurering van bestaande locaties (“ruimte voor bedrijvigheid”). Een revitalisering (of herstructurering) van Kronenburg past binnen deze doelstelling en is als zodanig expliciet opgenomen in het actieprogramma van het gemeentelijk economisch beleid. Het college heeft voorts ambities met betrekking tot het parkeren (concept-parkeernota), de verbetering van de veiligheid (integraal veiligheidsbeleid) en het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer (OV-visie). De voor Kronenburg relevante beleidsterreinen zijn in ieder geval. - economische zaken; - verkeer en vervoer; - veiligheid; - openbare ruimte (infrastructuur, groen); - ruimtelijke ordening. 1.3: De locatie van het onderzoek De kantorenlocatie Kronenburg wordt aan de westzijde begrensd door de Beneluxbaan, aan de noordzijde door het stadsdeel Zuideramstel (gemeente Amsterdam), aan de westzijde door het groengebied Amstelland en aan de zuidzijde door de Saskia van Uylenburgweg. Naast deze locatie ligt het woongebied Uilenstede. Op Kronenburg zijn circa 145 bedrijven gevestigd met een werkgelegenheid van ongeveer 3.900 personen. Het merendeel van deze bedrijven valt binnen de sectoren “zakelijke en commerciële dienstverlening” en “overige dienstverlening”. Het betreft onder meer verzekeringsmaatschappijen, reclamebureaus en accountantskantoors.

3

concept d.d. 31-03-2005

Figuur 1: Kronenburg en omgeving De visie zal betrekking hebben op het gebied dat in bovengeplaatste figuur met zwart is aangegeven. 1.4: Aandachtspunten revitalisering · De revitalisering van Kronenburg is een gezamenlijke inspanning van de eigenaren, de ondernemers en de gemeente. · De structuur van Kronenburg heeft sterke kwaliteiten. Deze kwaliteiten dienen behouden te blijven. · Kronenburg ligt ingeklemd tussen woonwijken. Bij de revitalisering dient hiermee rekening te worden gehouden. 1.5: Initiatieven uit de markt De kantorenmarkt is volop in ontwikkeling. Zorgwekkend is de toename van de leegstand van kantoorpanden. Marktpartijen (eigenaren) zijn voortdurend bezig ((inter)nationale) bedrijven voor deze leegstaande kantoorpanden te interesseren. Zowel eigenaren als ondernemers zien het belang van een revitalisering in. Zij zijn tevens bereid hieraan mee te werken en bij te dragen. 1.6.: Product Het eindproduct is een integrale visie op de revitalisering van Kronenburg met concrete uitgangspunten ten aanzien van bereikbaarheid, parkeren, veiligheid en openbare ruimte en mogelijk ook met uitgangspunten op andere terreinen. 2. Wat en hoe wordt onderzocht 2.1: Onderzoeksonderwerpen · Hoe kunnen de onveiligheidsgevoelens worden weggenomen? Het gaat dan vooral om het terugdringen van vandalisme, inbraken en diefstallen. · Hoe kan de bereikbaarheid naar Kronenburg worden verbeterd? · Hoe kan de kwaliteit van de openbare ruimte (groen, infrastructuur e.d.) worden verbeterd? · Hoe kan de parkeersituatie op Kronenburg worden verbeterd? Deze onderzoeksvraag heeft een relatie met de onderzoeksvraag die betrekking heeft op de verbetering van de bereikbaarheid.
4

concept d.d. 31-03-2005

2.2: Onderzoeksmethode Het onderzoek wordt hoofdzakelijk gedaan door de leden van de projectgroep. De projectgroep kan voor de uitvoering van het onderzoek gebruik maken van specifieke deskundigheid en hiervoor (externe) werkgroepen oprichten. De projectgroep bundelt een en ander tot een logisch verhaal en formuleert de te maken beleidsmatige keuzen aan de stuurgroep. De stuurgroep maakt de strategische keuzen en adviseert hierin het college van burgemeester en wethouders. 3. Opdrachtgever, opdrachtnemer en organisatie 3.1: Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever De bestuurlijk opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door wethouder Th.E.A. Tiemessen. De ambtelijk opdrachtgever is het mangementteam van de sector Stadsontwikkeling, vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid (mevrouw drs. M. Zijp). De opdrachtnemer is: De heer H.E. Buseman, beleidsmedewerker van de afdeling Strategie en Beleid van de sector Stadsontwikkeling. 3.2: Stuurgroep De stuurgroep zorgt voor een directe inhoudelijke band tussen de projectgroep, het management van de sector Stadsontwikkeling, het college van burgemeester en wethouders en het betrokken bedrijfsleven. De stuurgroep is samengesteld uit de wethouders Th.E.A. Tiemessen (economische zaken, vastgoed en infrastructuur, tevens voorzitter), P.J.M. Regouin (ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer), het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid (mevrouw drs. M. Zijp), een vertegenwoordiging van de ondernemers en eigenaren op Kronenburg (maximaal 2 personen) en H.E. Buseman namens de projectgroep. 3.3: Projectgroep Er wordt een projectgroep in het leven geroepen die de in hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeksvragen zal beantwoorden. Deze projectgroep kan werkgroepen oprichten en belasten met specifieke deelvragen. Ondernemers en eigenaren kunnen worden gevraagd in deze werkgroepen plaats te nemen. De projectgroep behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn advisering aan de stuurgroep die op zijn beurt het college van burgemeester en wethouders zal adviseren. 3.4: Werkgroepen Er kunnen in het project werkgroepen functioneren die een deeladvies aan de projectgroep leveren over een bepaald onderwerp of thema. 4. Proces Het werkproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is verdeeld in fasen (quick-scan, plan van aanpak, nota van uitgangspunten, programma van eisen etc.). In de opvolgende fasen worden de relatief globale randvoorwaarden uit de voorgaande fase verder uitgewerkt, zodat het bestuur de voorwaarden voor de volgende fase kan vaststellen. De visie op de revitalisering van Kronenburg, die nu gemaakt gaat worden, is te beschouwen als een nota van uitgangspunten. Dit document zal ter vaststelling aan de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) worden aangeboden. Het is de bedoeling de daaruit voortvloeiende afspraken met het betrokken bedrijfsleven (ondernemers en eigenaren) in een convenant of intentieverklaring vast te leggen. Het betreft dan bijvoorbeeld afspraken over het opzetten van een collectief beveiligingsssyteem of het invoeren van mobiliteitsmanagement. Binnen het planproces zijn voor Kronenburg de volgende producten per fase te onderscheiden: Fase Plan van aanpak Afdeling SOSB Planning April 2005
5

concept d.d. 31-03-2005

Visie of NvU

SOSB

Januari 2006

Op basis van de NvU kunnen de uitgangspunten verder worden geconcretiseerd in acties of maatregelen. Het uitwerken en/of uitvoeren van deze acties of maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de gemeente. Het bedrijfsleven zal in ieder geval worden gevraagd duidelijk hun vertegenwoordiging te regelen, bijvoorbeeld door het oprichten van een “bedrijfsvereniging”. 5. Organisatie nader uitgewerkt De samenstelling van de stuurgroep en projectgroep ziet er als volgt uit: Stuurgroep: Wethouder Th.E.A. Tiemessen (economische zaken, infrastructuur en vastgoed, tevens voorzitter) Wethouder P.J.M. Regouin (ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer) Mevrouw drs. M. Zijp, hoofd van de afdeling Strategie en Beleid van de sector Stadsontwikkeling De heer H.E. Buseman, beleidsmedewerker economische zaken namens het projectteam Een vertegenwoordiger van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) Twee vertegenwoordigers van de ondernemers van Kronenburg (eigenaren en gebruikers) Projectgroep: De heer H.E. Buseman, beleidsinhoudelijk (150 uur) Circa 50 uur per persoon: De heer R.J. van der Laan, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de afdeling VBO De heer W. Wieffering, beleidsmedewerker verkeer en vervoer Amstelveen-Noord Mevrouw S. van Vliet, communicatie & participatie De heer W.M. de Groot, stadsbeheer/openbare ruimte Mevrouw C. de Kemp-Everts, accountmanager bedrijven Kronenburg Mevrouw B. Venema, verkeer.advies (mobiliteitsmanagement) Mevrouw M. de Vries, politie Amsterdam-Amstelland Mevrouw drs. T. Hanssen, directeur Ondernemersvereniging Amstelveen Agendalid: medewerker ROA (t.a.v. pilot ROA) Individuele taken en inbreng (ad-hoc) Mevrouw M. Janknegt, vastgoed (advisering) De heer H. Beijer, wijk en beleid (koppeling wijkgericht werken) Mevrouw I. Kuiper, vastgoed (vastleggen afspraken met bedrijfsleven) De heer J. van Kuilenburg, ruimtelijke ordening/ISV 6. Maatschappelijk overleg, participatie en communicatie 6.1: Stuurgroep/werkgroepen In de organisatiestructuur is rekening gehouden met de inbreng van het bedrijfsleven. De stuurgroep bestaat naast vertegenwoordigers van de gemeente ook uit vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Amstelveen en het op Kronenburg gevestigde bedrijfsleven (eigenaren en gebruikers). De taak van de ondernemersvertegenwoordigers is vooral praktijkkennis en –ervaring in te brengen, zorg te dragen voor terugkoppeling naar de overige ondernemers en samen met de gemeente te werken aan het draagvlak voor de te ondernemen acties en/of de te treffen maatregelen. Verder kan de projectgroep besluiten per onderwerp of thema een werkgroep op te richten. Ook ondernemers (eigenaren en/of gebruikers) dienen in een dergelijke werkgroep plaatsnemen. Zij kunnen dan meedenken over een specifiek thema (bijvoorbeeld veiligheid) of meewerken aan de uitvoering van de geformuleerde acties of maatregelen (intensivering beveiliging/bewaking). 6.2: Overleg met anderen Essentieel is dat bij elke fase wordt vastgelegd wie de belanghebbenden zijn en wie participeren in het planvormingsproces. Belanghebbenden kunnen ontwikkelaars zijn maar ook burgers, maatschappelijke organisaties of openbare vervoersmaatschappijen. Ten aanzien van belanghebbenden heeft de gemeente de taak hen in de gelegenheid te stellen mee te denken aan het proces op structuurniveau. Daarnaast dienen belanghebbenden tijdig op de
6

concept d.d. 31-03-2005

hoogte te worden gebracht van de besluiten zodat zij hun mening hierover kenbaar kunnen maken en al deze meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen. Belanghebbenden moeten op het juiste moment zijn aangehaakt aan het proces en kunnen participeren. Dit vergroot niet alleen de efficiency van het werk maar voorkomt ook dat een fase niet kan worden afgerond. Voor de revitalisering van Kronenburg is het van belang overleg te hebben met alle betrokken beleidssectoren, overheden, overkoepelende organisaties, bedrijven en bewoners. Het accent ligt daarbij om informatie-uitwisseling, advisering, inspraak en overleg zodat aan het bestuur maatschappelijk haalbare varianten kunnen worden voorgelegd, belangentegenstellingen vroeg bekend zijn en deel uitmaken van de besluitvorming. Aan het eind van de periode zal het gemeentebestuur mede op basis van inspraakresultaten en het maatschappelijk overleg besluiten moeten kunnen nemen. Deze besluiten vormen ook voor de inspraak de randvoorwaarden in de volgende fase, bij de uitwerking c.q. uitvoering van acties en/of maatregelen. Daarbij zal tevens gelet worden op de medeverantwoordelijk-heid van de op Kronenburg gevestigde bedrijven en de eigenaren van de aldaar aanwezige panden. Aan de terugkoppeling naar ondernemers en eigenaren, die niet deelnemen aan de stuurgroep of werkgroepen, zal specifiek aandacht worden besteed. De aard en intensiteit van het maatschappelijk overleg zullen per onderwerp en per belangengroep verschillen. De gemeente kent een inspraakverordening. Deze verordening is leidraad bij het regelen en organiseren van inspraak en participatie. Met deze procesgang kan niet voorkomen worden dat mensen ontevreden zijn over de uitkomst, maar wel worden gewaarborgd dat beinvloedingsmogelijkheden optimaal benut zijn en kunnen worden verantwoord. 7. Beslismomenten 7.1: De stuurgroep De stuurgroep zal gedurende het proces besluiten nemen over de inhoudelijke en strategische koers die gevolgd wordt. Daardoor is er een directe link met de meest betrokken wethouders in het college, de meest betrokken managers van de sector Stadsontwikkeling en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De stuurgroep bepaalt de uiteindelijke tekst die als advies aan het college van burgemeester en wethouders zal worden voorgelegd. De stuurgroep zal een tweetal keren bijeenkomen. 7.2: Het college van burgemeester en wethouders Het eindproduct zal ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. 7.3: Gemeenteraad/raadscommissie Nadat B&W hun standpunt over het eindproduct hebben bepaald, zal dit – al dan niet aangepaste – eindproduct ter finale besluitvorming aan de raadscommissie RWN worden aangeboden. 7.4: Plan van aanpak Bij het goedkeuren van dit plan van aanpak door het MT en het college committeren zowel het college als het MT Stadsontwikkeling alsmede de stuurgroep en de projectgroepleden zich. Het commitment van het bedrijfsleven zal verkregen worden door nader overleg met de direct betrokken ondernemers en eigenaren. Het go-no go moment wordt bepaald door de bereidheid van deze ondernemers en eigenaren mee te werken aan de uitvoering van het revitaliseringsproces. Beslis- en aandachtspunten zijn: - instemmen met de visie op Kronenburg; - instemmen met tekst convenant/intentieverklaring tussen gemeente en bedrijfsleven; - instemmen met communicatieplanning. 8. Middelen

7

concept d.d. 31-03-2005

In de voorgaande hoofdstukken is reeds nader ingegaan op de organisatie en de inzet van ambtenaren van de sectoren Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en VVH. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Het opstellen van een Nota van Uitgangspunten in de vorm van een visie op de revitalisering van Kronenburg zal geen extra financiële middelen vergen. De uitvoering van een risicoanalyse, een onderzoek naar woon-werkverkeer en een schouw kan binnen bestaande middelen worden geregeld. Het is de bedoeling in de NvU inzicht te geven in de te treffen maatregelen of de te ondernemen acties. Daarbij zal ook een inschatting worden gegeven van de kosten en het beschikbare budget. Voor de uitvoering van revitaliserings- en herstructureringsprojecten kan een beroep worden gedaan op subsidies van de provincie (HRIB) en de Rijksoverheid (Keurmerk Veilig Ondernemen). In het algemeen wordt met deze subsidies slechts een deel van de totale kosten afgedekt. In het kader van het actieplan veiligheid en de gebiedsgerichte aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek (ROA) zijn eveneens middelen beschikbaar. 9. Wijze van communicatie Communicatie is in het project revitalisering kantorenlocatie Kronenburg van essentieel belang. Alleen met een grote betrokkenheid van de bedrijven in het gebied, zal het project gerealiseerd kunnen worden. Om deze betrokkenheid te bevorderen, is goede communicatie een belangrijke randvoorwaarde. Dit betekent dat er niet alleen over het project gecommuniceerd moet worden, maar ook binnen het project. Doel van de communicatie: · informeren over de voortgang · commitment: draagvlak voor de aanpak/draagvlak voor de uitvoering · vieren van successen Doelgroepen De belangrijkste doelgroepen binnen het project zijn de eigenaren en huurders van de bedrijven. Zij moeten continue worden geïnformeerd en worden betrokken binnen project. Zij 1 moeten kunnen meedenken/meedoen binnen het project. Omwonenden moeten op tijd worden geïnformeerd over het project (meeweten). Direct eigenaren, huurders, omwonenden, politie Indirect OA, VAD, ROA, wijkplatform Intern College, Raadscommissie Middelen Naast de bestaande interne en externe communicatiemiddelen zal gezien de grootte van het project een extra middel ontwikkeld moeten worden. Met bijvoorbeeld een emailnieuwsbrief kunnen de betrokken huurders en eigenaren snel op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken. Naast deze schriftelijke communicatie is het ook belangrijk om deze betrokkenen met enige regelmaat te spreken. Zo blijft de betrokkenheid groot. Dit kan door bijeenkomsten (bv workshops) te organiseren, maar bijvoorbeeld ook nog door een keer een schouw te houden of een excursie te organiseren naar een gelijksoortig bedrijventerrein.

1 Mee-weten: De gemeente bepaalt het beleid. Burgers worden zo goed mogelijk over de achtergronden van en motieven van keuzes geïnformeerd Mee-denken: De gemeente bepaalt zelf grotendeels de inhoud van concept-plannen, waarna deze breed worden getoetst en bediscussieerd. Bewoners en omwonenden kunnen commentaar geven. Op basis daarvan kunnen de plannen worden aangepast. Mee-doen: De gemeente kan, binnen zeer ruime kaders, deelnemers via een open vraagstelling uitnodigen om een probleem gezamenlijk aan te pakken. De gemeente probeert daarbij zo veel mogelijk ideeën en eventuele oplossingen los te krijgen. Omwonenden en belanghebbenden kunnen vanaf het begin meedoen in het proces. Uitgangspunt is wel dat de gemeente zich zoveel mogelijk verbindt aan de resultaten van de participatie. Mee-beslissen: Een beleidsprobleem wordt met belangstellenden en betrokkenen samen uitgewerkt. Deze samenwerking kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Het kan bijvoorbeeld goed dat de probleemanalyse gezamenlijk of door burgers zelf wordt gedaan. De samenwerking gebeurt soms op basis van gelijkwaardigheid en soms krijgen deelnemers binnen vooraf gestelde kaders zelfs beslissingsbevoegdheid. Het uiteindelijke beleid(sresultaat) is in dit geval een gezamenlijke productie.

8

concept d.d. 31-03-2005

Aanpak van de communicatie Om de betrokkenheid van de eigenaren en huurders groot te houden, is het belangrijk met een zekere regelmaat te communiceren. De schriftelijke en digitale communicatie moet ondersteund worden door mondelinge communicatie. Naast bijeenkomsten, zal er ook 1 op 1 met bedrijven gesproken moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om het go/no go moment goed te communiceren. Dit kan met een startbijeenkomst waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd. Het is ook goed om de successen, de mijlpalen binnen het project, goed te communiceren. In de planning is de communicatiestrategie separaat opgenomen. 10. Hoofdstuktitels In de bijgevoegde startnotitie is een meer inhoudelijke inventarisatie van de knelpunten opgenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 9.1: Inleiding en probleemstelling In dit hoofdstuk wordt afgekaderd waar de visie op de revitalisering zich op gaat richten. Dit is reeds summier omschreven in het hoofdstuk 2 van dit plan van aanpak. 9.2: Veiligheid In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de veiligheidssituatie van Kronenburg en de wijze waarop deze verbeterd kan worden. Centraal staan de uitkomsten van de uit te voeren veiligheidsrisicoanalyse. 9.3: Openbare ruimte “Openbare ruimte” is een breed begrip en omvat onder meer groen, wegen en water. In dit hoofdstuk wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Het betreft dan onder meer de huidige onderhoudstoestand en de wijze waarop deze toestand (verder) verbeterd kan worden. Om inzicht te krijgen in de huidige onderhoudstoestand, wordt er een schouw ge-houden. 9.4: Bereikbaarheid en parkeren Dit hoofdstuk zal een analyse en inventarisatie bevatten van de knelpunten in de bereikbaarheid van Kronenburg en het parkeren op dit terrein. Daarbij zullen de uitkomsten van een onderzoek naar het woon-werkverkeer worden betrokken. Verder dienen onder dit hoofdstuk de resultaten van het pilot-project van het ROA te worden verwoord. 9.5: Kantoorpanden In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de leegstand van kantoorpanden. Voeren van gezamenlijke marketing- of acquisitiestrategie. 9.6: Overige onderwerpen Overige onderwerpen, die mogelijk aan de orde kunnen komen, zijn duurzaamheid, bewegwijzering en centrale voorzieningen (kinderopvang e.d.). 9.7: Uitgangspunten, maatregelen en acties Op basis van de inventarisaties en analyse in de voorgaande hoofdstukken zullen in dit hoofdstuk uitgangspunten voor de visie op Kronenburg worden geformuleerd. Deze uitgangspunten zullen vervolgens worden vertaald in concrete maatregelen en acties. Over deze maatregelen en acties zullen gemeente en bedrijfsleven afspraken maken en vastleggen in een intentieverklaring c.q. convenant. 11. Risico´s Voor het welslagen van het project “revitalisering Kronenburg” is het bepalend of en zo, ja in hoeverre er een samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven tot stand kan komen. Deze samenwerking gaat verder dan het uitwisselen van informatie. Uiteindelijk moeten de gemeente en het bedrijfsleven het eens worden over een afsprakenkader voor de revitalisering van Kronenburg. Als het merendeel van de gevestigde ondernemingen (eigenaren en gebruikers) een dergelijk kader niet wenst (mee) te ondertekenen, zal de gemeente zich als initiatiefnemer uit het verdere proces terugtrekken. Deze opstelling vereist intensief overleg en afstemming met het bedrijfsleven tot het moment waarop de visie op de revitalisering (NvU) en het daarbij behorende afsprakenkader gereed is. Communicatie is dus essentieel. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

9

concept d.d. 31-03-2005

PLANNING

Veiligheid December 2004 Februari 2005 Maart 2005

Start veiligheidsrisicoanalyse door DSP Resultaten analyse bekend, organiseren van workshop Resultaten analyse en workshop vertalen in concrete maatregelen en voorzieningen (inclusief kosten)

Gemeente Gemeente/ bedrijfsleven Gemeente/ bedrijfsleven/ politie

-

uitgangspunten meenemen in NvU bespreken met Stichting Kwaliteitsverbetering Bedrijventerreinen Noord-Holland-Zuid

Openbare ruimte November 2004

Schouw Kronenburg

Januari 2005
ste

1

kwartaal 2005

April/mei 2005

Schouwrapport gereed+ Bespreken binnen de gemeente/ Toesturen aan bedrijven, website In beeld hebben wat korte en langeGemeente termijn acties zijn. Korte termijnacties uitvoeren Kosten+budgetten lange termijnacties In beeld hebben Resultaten schouw communiceren met Gemeente/OA bedrijven (in relatie tot veiligheid)

Gemeente/ Bedrijfsleven/ wijkplatform Gemeente

-

lange termijn acties meenemen in NvU

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer Mei/juni 2005

September 2005

voorbereiding modal-split onderzoek onderzoeksopzet bespreken met bedrijven Kronenburg uitzetten onderzoek bij bedrijven/werknemers resultaten bekend, bespreken met bedrijven resultaten/aanbevelingen verwerken in nvu, pilot ROA!

Gemeente/OA bedrijven verkeeradvies verkeeradvies Gemeente verkeeradvies Gemeente OA Bedrijven gemeente

November 2005

December 2005

Samenwerking bedrijven April 2005

Juni/juli 2005 December 2005

bedrijven op de hoogte brengen van plan van aanpak/besluitvorming e.d. duidelijk maken dat samenwerking o.m. door oprichten bedrijfsvereniging o.i.d. voorwaarde is voor uitvoering maatregelen eerste resultaten schouw+veiligheid melden communicatie m.b.t. modal-split/opzet onderzoek e.d. gereed komen NvU+communicatie over deze nota/ go-no go moment

10

concept d.d. 31-03-2005

Planning Communicatie Tijdpad Activiteit 8 maart Resultaten risicoanalyse April PvA in college April Na goedkeuring college, start met emailbrief aan betrokkenen. Stand van zaken, betrokkenheid bij project Stand van zaken, betrokkenheid bij project Go/No go moment

Communicatie Persbericht Persgesprek en persbericht Emailnieuwsbrief

Doel Informeren Informeren publiek en pers Informeren, betrokkenheid creëren

Actie Susan Susan Harry

Juni

Informatiebijeenkomst/ Informeren, betrokkenheid creëren workshop Informatiebijeenkomst Informeren, betrokkenheid creëren Persgesprek/Officieel startmoment Betrokkenheid deelnemers/Publiciteit

Harry

Oktober

Harry

December

Susan/Harry

11