Dit is het motto van de grootschalige revitalisering van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s–Graveland–Zuid.

In 2015 moeten de Spaanse Polder en ’s–Graveland–Zuid zijn omgevormd tot een modern gemengd terrein met een verschijningskwaliteit die bij een dergelijk terrein hoort én waar de ondernemers trots op kunnen zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid is een absolute randvoorwaarde om het project tot een succesvol einde te brengen. Het gaat daarom niet alleen om samenwerking tussen de overheden, maar juist ook om samenwerking tussen de gemeente en gevestigde ondernemers en tussen de gevestigde ondernemers onderling. Alleen wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en samen ondernemen, kunnen de doelen worden gehaald. De gemeenten Schiedam en Rotterdam werken samen intensief aan de vernieuwing van de Spaanse Polder en ’s–Graveland–Zuid. Het gaat immers om één aaneengesloten gebied met dezelfde problematiek. Deze samenwerking vindt plaats op diverse vlakken. Zo worden gezamenlijke handhavingacties uitgevoerd, wordt gezamenlijk opgetrokken bij het maken van een bestemmingsplan voor de terreinen en bij het bepalen en uitvoeren

van het communicatiebeleid. Een gezamenlijke en gelijke aanpak van beide terreinen leidt in de praktijk tot het beste resultaat.

Voor de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ‘s–Graveland–Zuid is in 2001 een lange termijn ruimtelijk economische ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met de adviesbureaus Buck Consultants International / Twijnstra Gudde en een vertegenwoordiging van de ondernemers binnen de Spaanse Polder en ’s–Graveland–Zuid. Naar aanleiding van de visie is een aantal beleidslijnen opgesteld. De Rotterdamse gemeenteraad heeft deze beleidslijnen op 19 april 2001 vastgesteld. Met de beleidslijnen in de hand is voor zowel de Spaanse Polder als ’s–Graveland–Zuid een concept Plan van Aanpak geschreven. De conceptplannen zijn in

maart 2002 aan de ondernemers ter inspraak voorgelegd. Vervolgens is op 14 januari 2003 het Plan van Aanpak door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam definitief vastgesteld. De gemeente Schiedam heeft het Plan van Aanpak op 27 augustus 2002 definitief vastgesteld.

Deze brochure geeft een overzicht van alle onderzoeken en activiteiten die tot 2006 in de Spaanse Polder en ’s–Graveland–Zuid zullen worden uitgevoerd, met een doorkijk naar de periode 2006 – 2015. Voor de periodes 2006–2011 en 2011–2015 zullen eveneens brochures worden gemaakt met daarin een uitgebreide beschrijving van alle uit te voeren onderzoeken en activiteiten.

Dit Plan van Aanpak is in samenwerking met gemeentelijke diensten, instanties (politie Rotterdam Rijnmond, Kamer van Koophandel) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Spaanse Polder tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft besloten onderstaande beleidslijnen te hanteren als uitgangspunten voor de toekomstige (her)ontwikkeling van het gebied. Het Plan van Aanpak borduurt voort op deze beleidslijnen. • • • • • • primaat bij gebruik voor de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ stimulering clusterontwikkeling in deelgebieden stimulering van intensief en duurzaam ruimtegebruik op strategische locaties uitbreidings– en schuifruimte creëren voor bedrijvenclusters onderzoek naar en investeren in bereikbaarheid investeringsperspectief bieden aan bedrijven

Ondanks het feit dat het niet altijd even zichtbaar is geweest, zijn de afgelopen tijd al de nodige activiteiten uitgevoerd, zoals:

• start projectorganisatie Spaanse Polder • structureel overleg tussen de gemeenten Rotterdam en Schiedam en tussen de gemeenten en de ondernemers– verenigingen • start versturen nieuwsblad Kwartslag aan ondernemers • uitvoeren bodemsaneringen in de Alm–/Vliststraat

• start proces van het uitplaatsen van de woonboten • uitvoeren diverse handhavingacties (controleacties in samenwerking met politie en DCMR, actieve verwijdering reclamevoertuigen, etc.) • extra inzet ROTEB voor schoonhouden openbaar gebied • opnieuw inrichten onderruimte Giessenweg • ontwikkeling projecthuisstijl • uitvoeren imago–onderzoek (0–meting) • onderzoek naar intensief ruimtegebruik ZORRO

• uitvoeren van de Milieuscan • onderzoek naar het mogelijk gedeeltelijk herontwikkelen van de havenbekkens • voorbereidingen voor het bestemmingsplan • uitvoering herstructurering Almstraat • start aanleg onderdoorgang Horvathweg

In deze paragraaf wordt het eindbeeld concreet beschreven, zodat voor iedereen duidelijk is welke kant we opgaan. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat soms een keuze is gemaakt zonder dat er uitputtend onderzoek naar is verricht. Het onderstaande moet dan ook als richtinggevend worden gezien. Naarmate de onderzoeken vorderen, kan het eindbeeld meer en meer worden uitgewerkt.

centrum. De Industrieweg is door de verbinding met de Spaanseweg bedrijviger geworden.

In 2015 zijn de entrees van het terrein getransformeerd. De panden aan de Giessenweg tornen uit boven de langsgelegen snelweg A20. Aan de noordzijde van de Giessenweg is door de aanleg van een dubbel maaiveld de ruimte optimaal benut. Op de kruising Matlinge–/ Overschieseweg (= de noordelijke entree vanuit Noordwest) is de Tollenslocatie en omgeving herontwikkeld.

In 2015 maakt de Matlingeweg deel uit van de Parklane. De rijbanen op deze weg zijn verdubbeld. De achterkanten van de huidige panden zijn gedraaid zodat het gezicht van de bedrijven naar de Parklane is gericht. Dit geldt zowel voor de Alm–/ Vliststraat als voor de strook gelegen tussen de Matlinge–/Schuttevaerweg. Ter hoogte van de sportvelden en de vijver bevindt zich een concentratie van intensieve bebouwing. Daar kunnen ondernemers van de Spaanse Polder onder meer terecht voor diverse ondersteunende diensten.

In 2015 zijn de insteekhavens gedeeltelijk herontwikkeld. Een nieuwe doorgaande weg verbindt de landtongen waardoor dit gebied niet alleen beter bereikbaar wordt, maar ook beter beheersbaar. De koppen van de landtongen hebben een representatieve uitstraling richting het naastgelegen Overschie.

In 2015 is het merendeel van de bedrijven, net als de gemeente, aangesloten bij een stichting die niet alleen voor het beheer en onderhoud van het terrein zorgt, maar ook diverse diensten en producten biedt aan de aangesloten bedrijven. De stichting wordt dagelijks bestuurd door een parkmanager.

hun gunstig economisch ontwikkelingsperspectief specifiek gewenst zijn én die het beste kunnen profiteren van het vestigingsklimaat in de verschillende deelgebieden. De clustering maakt het mogelijk dat diverse ondernemingen elkaar in grotere mate versterken. Gevestigde groothandel en industrie, die zich aan de geldende regelgeving houden, krijgen ook als ze niet tot de benoemde clusters behoren, ruimte zich in het gebied te ontwikkelen. Diverse functies die een gezonde economische groei van het gebied belemmeren, zijn echter wel uit het gebied verdwenen. De kenmerken van de verschillende clusters zijn:

vormt de ‘etalage’ van het foodcluster • diverse reeds lang gevestigde ondernemingen uit het foodcluster hebben zich kunnen uitbreiden • ontbrekende onderdelen / producten van onder meer de foodgroothandel, zijn in het gebied gekomen (meer exotische producten) • bedrijven uit het foodcluster profiteren van gezamenlijke faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van milieuzorg

In 2015 maakt de Overschieseweg deel uit van een toeristische fietsroute van Delft, Overschie richting Delfshaven en

In 2015 is het bedrijvenprofiel van de Spaanse Polder niet wezenlijk veranderd, maar er is wel sprake van duidelijk waarneembare bedrijvenclusters. De clusters bestaan uit bedrijven die op grond van

• het noordelijk deel van de Matlingeweg

• verschillende bedrijven uit met name de recyclingsector werken op een vernieuwende manier (bijv. geheel overdekt, gebruikmakend van innovatieve milieubeschermende voorzieningen, etc.) • het betreffende deelgebied beschikt nog altijd over een aantal grotere kavels • met name de bereikbaarheid van de kavels en de laad– en losmogelijkheden

Om te kunnen werken met concreet meetbare doelstellingen, wordt het project opgedeeld in drie periodes van vijf jaar, namelijk tot 2006, 2006–2011 en 2011–2015. In elke periode worden tegelijkertijd twee sporen bewandeld. Spoor 1: voorbereidend onderzoek doen, spoor 2: het uitvoeren van concrete acties. Op basis van de uitkomsten van de gedane onderzoeken kunnen weer concrete acties worden uitgevoerd in de volgende periode. Tegelijkertijd wordt in deze periode, ter voorbereiding op de volgende fase, ook weer onderzoek gedaan.

zijn goed geregeld • tweedehands autohandel en reparatie heeft een duidelijke plek gekregen in het gebied. Er zijn specifieke voorzieningen getroffen om (milieu–)hinder van deze ondernemingen tegen te gaan en te controleren. Ondernemingen die zich niet aan de regels hielden, zijn hard aangepakt • de kopkavels tussen de havenbekkens zijn zo ingevuld dat de overlast voor Overschie beperkt is

deels de nieuwe ‘etalage’ van het designcluster • deels blijft een aantal prominente handels– en industriebedrijven die al lange tijd in het gebied zijn gevestigd, het beeld bepalen • het aantal werknemers in het gebied is aanzienlijk gegroeid en een aantal faciliteiten is hierop afgestemd (met name op het gebied van vervoersmanagement)

betering van het gebied en een nettere uitstraling

• het designcluster vormt een duidelijke overgang van zware industrie naar de woonomgeving van Delfshaven/ Spangen • de zuidkant van rijksweg 20 vormt

• de dominante positie van autobedrijven is afgezwakt om een meer gemengd karakter mogelijk te maken • doodlopende straten zijn uit het gebied verdwenen en de oriëntatie van de bedrijven is meer extern gericht • de nieuwe inrichting van het openbaar gebied zorgt voor een functionele ver-

• showrooms langs de hoofdassen vormen de etalage van achterliggende groothandel en industrie (ook showrooms van officiële dealers van nieuwe en gebruikte auto’s) • daarnaast zijn op een aantal plaatsen langs de hoofdassen kleine voorzieningencentra ontstaan (ondersteunende horeca en bedrijfsdiensten) • de mogelijkheden voor kantoorfuncties zijn langs deze hoofdassen verruimd, maar zijn ondergeschikt gebleven aan de bedrijfsfunctie • intensivering van het ruimtegebruik heeft vooral in de randen plaatsgevonden

O uitgevoerd zullen worden. In deze brochure is het Plan van Aanpak voor de periode tot 2006 uitgewerkt. De overige periodes worden in aanvullende plannen van aanpak nader uitgewerkt.

• de Giessenweg noordzijde • de kruising Matlinge–/ Overschieseweg (= noordelijke entree): Tollens en omgeving • de toekomstige Parklane noord (Matlingeweg), namelijk de Alm–/ Vliststraat • het gebied rond de havenbekkens • de aansluiting Industrie–/Spaanseweg • de Industrieweg

• de Giessenweg noord– en zuidzijde • de kruising Matlinge–/ Overschieseweg • het gebied rond de havenbekkens • het gebied rond de Spaanse Toren • de toekomstige Parklane noord en zuid (Matlingeweg), inclusief zuidelijke entree • Strickledeweg / Thurledeweg • het gebied aan de Schuttevaerweg • de Overschieseweg

• Giessenweg zuidzijde • het gebied rond de havenbekkens • de toekomstige Parklane zuid (Matlingeweg) • de Vlaardingweg

Tijdens de uitvoering van het project staat een aantal aandachtspunten centraal zoals openbaar gebied, bereikbaarheid, parkmanagement, intensief en duurzaam ruimtegebruik, herontwikkeling bedrijfspanden en –terreinen, bodemsanering, uitbreidings– en schuifruimte en uitplaatsing van woningen, detailhandel en sociaal culturele voorzieningen. Per aandachtsgebied is voor de periode tot 2006 een aantal voorbereidende onderzoeken en concrete acties benoemd.

Hieronder vallen alle fysieke aanpassingen die bijdragen aan het verbeteren van de verschijningskwaliteit van het openbaar gebied in de Spaanse Polder en leiden tot een efficiënter gebruik van deze ruimte. Daarnaast gaat het om alle acties die gericht zijn op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied, met name voor de bedrijven die behoren tot de benoemde clusters. Het gaat daarbij onder andere om het opzetten van faciliteiten die: 1. bijdragen aan het oplossen van knelpunten, zowel fysiek (parkeerproblemen, slechte toegankelijkheid van bedrijven) als niet–fysiek (bijvoorbeeld problemen bij het aantrekken van goed personeel) 2. voor (sommige) individuele bedrijven alleen niet rendabel te maken zijn (kennisprojecten, gezamenlijke voorzieningen) 3. gemeenschappelijke inzet van meerdere private en publieke partijen vragen (samenwerking op gebied op afvalverwerking, energie– en watergebruik; gezamenlijke promotie)

voorbereidend onderzoek • doortrekken parallelweg Vliststraat • inrichting buitenruimte langs zichtassen * • inventarisatie wensen ondernemers ten aanzien van clusterontwikkeling en vestiging binnen clusters concrete acties • aanleggen parallelweg Almstraat • aanleggen aansluiting Schuttevaer–/ Horvathweg • inrichten openbare ruimte in de vijver langs de Matlingeweg • extra onderhoud openbaar gebied naar aanleiding van reeds uitgevoerde inventarisatie

Hierbij gaat het om een verbetering van de verkeer– en vervoersituatie in en rondom de bedrijventerreinen, zodat aan– en afvoer van goederen, woon–werkverkeer en klantenverkeer snel en gemakkelijk kan verlopen. Gestreefd wordt naar een duidelijker en logischer verkeerstructuur voor alle gebruikers. Gedacht wordt onder andere aan het verbeteren van de ontsluiting (bewegwijzering, aanleg onderdoorgang Horvathweg, knelpunten wegwerken) en het openbaar vervoer, tegengaan van het sluipverkeer, etc..

voorbereidend onderzoek inventarisatie van • belemmeringen bij toegang tot bedrijfskavels voor goederenverkeer • onhandige verkeerssituaties en ontbreken van bewegwijzering • verkeerstechnisch gevaarlijke punten op het bedrijventerrein • knelpunten (op grens Schiedam–Rotterdam, verbeteren doorstroming) i.v.m. sluipverkeer en openbaar vervoer • parkeerproblemen onderzoek naar • verbetering bereikbaarheid landtongen • mogelijkheden vervoersmanagement • multimodaal vervoer onder andere over water • verbeteren fietsvoorzieningen • openbaarvervoersmogelijkheden • gevolgen van de aanleg A13/A16, ontwikkeling Noordrand en inpassing A13 in het kader van Stad en Milieu • ontwikkelen van centraal gecontroleerde betaalde parkeervoorziening voor vrachtwagens

concrete acties • aanleg verbinding tussen de Almstraat en de Matlingeweg en aanleg aansluiting Industrie–/Spaanseweg • verbetering bewegwijzering • eventuele acties voortvloeiend uit de hierboven genoemde voorbereidende onderzoeken waarbij prioriteit zal worden gegeven aan verkeerstechnisch gevaarlijke kruispunten en parkeerproblemen

* zichtassen: locaties vanwaar men in een rechte lijn (langs een as) vooruit kan kijken zonder door een object (gebouw, brug, etc.) gehinderd te worden. Bijvoorbeeld: de Industrieweg.

In de eerste plaats betreft het hier het maken van een inhaalslag om scheefgegroeide situaties (onveiligheid, imago dat ‘alles’ kan, overtredingen regelgeving, onderlinge overlast en hinder, achterstallig onderhoud) in het gebied recht te zetten en te voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst opnieuw voor zullen doen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat initiatieven tot stand komen door intensieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Daarom zal een intentieovereenkomst met betrekking tot deze samenwerking worden gesloten met een vertegenwoordiging van de bedrijven binnen de Spaanse Polder. Doel van deze intentieverklaring is om te komen tot werkafspraken over de mate waarin ondernemers en overheid samen verantwoordelijkheid nemen tot het revitaliseren van het gebied. Deze intentieovereenkomst kan in een later stadium uitgroeien tot het door overheid en belangenvereniging gezamenlijk oprichten van een parkmanagementorganisatie die zorg zal dragen voor zaken op het gebied van bijvoorbeeld beheer van het terrein en het afsluiten van collectieve contracten voor bijvoorbeeld beveiliging, afvalinzameling en energie inkoop. Doel hiervan is het realiseren van een betere uitstraling van het bedrijventerrein en het verouderde en rommelige imago om te buigen naar een modern imago.

voorbereidend onderzoek • mogelijkheden parkmanagement m.n. onderhoud en veiligheid van het openbaar gebied • mogelijkheden om de huidige criminaliteit tegen te gaan concrete acties • upgrading zichtassen • acties voor tegengaan verpaupering strategisch aangekochte locaties • controle en handhaving onder andere in het Almstraat–Vliststraat gebied, afvaldump onder het Giessenwegviaduct en illegale stalling van trailers, containers, koopwaar, etc. langs de openbare wegen

Met de herontwikkeling van verouderde bedrijfspanden en –terreinen zijn vaak dermate hoge kosten gemoeid dat dit in de markt nauwelijks is terug te verdienen. Dit leidt tot veel marginaal gebruik en uitblijven van investeringen. Om dit te doorbreken en de onrendabele top van benodigde investeringen op te vangen, is het nodig huidige eigenaren/gebruikers ervan te overtuigen dat hun pand of terrein herontwikkeld zou moeten worden. Met name op strategische locaties (goed zichtbaar, veel potenties, zeer marginaal gebruik) is dit van belang. Acties kunnen gericht zijn op het stimuleren van marktpartijen om zelf te gaan herontwikkelen, of op het al dan niet in samenwerking met marktpartijen aankopen en herontwikkelen van verouderde panden/terreinen als zich hiertoe kansen voordoen. Hier kunnen dan nieuw uitgeefbare kavels gerealiseerd worden.

voorbereidend onderzoek • herontwikkeling aangekochte strategische locaties • mogelijkheden voor een stimuleringsregeling voor ‘particuliere bedrijfsruimteverbetering’ met name langs de zichtassen • invulling koppen landtongen concrete acties • maken van een beeldkwaliteitsplan en het uitvoeren van de acties die uit dit plan voorvloeien **

Hieronder vallen alle activiteiten gericht op het terugdringen van ‘vreemde functies’ in het gebied. Prioriteit wordt gegeven aan het terugdringen van functies die belemmerend werken voor bedrijven in de directe omgeving. Het kan daarbij gaan om actief verwerven van vastgoed en eventueel hulp bieden bij het vinden van alternatieve locaties buiten de Spaanse Polder. Ook gaat het om het geven van sturing, als zich hiertoe kansen voordoen, bij verhuizingen, verbouwingen, beëindigingen en nieuw vestigingen.

voorbereidend onderzoek • sociaal culturele voorzieningenproblematiek • uitplaatsing woonboten • inventarisatie van bedrijven die ook prima in de woonomgeving kunnen functioneren concrete acties • reëel haalbare acties voortvloeiend uit voornoemde onderzoeken

** Een beeldkwaliteitsplan geeft in woord, in kaarten en in (referentie)beelden een aantal richtlijnen voor de invulling van de Spaanse Polder. De plankaart en voorschriften van een bestemmingsplan geven slechts beperkte aanwijzingen voor de situering en vormgeving van bebouwing en buitenruimte (privé en openbaar).Een beeldkwaliteitsplan kan ook richtlijnen geven voor niet–ruimtelijke aspecten, zoals het materiaalgebruik, de kleurstelling en de gevelgeleding van gebouwen. De richtlijnen zijn overigens niet als starre eisen bedoeld, ze hebben in het algemeen een zekere “bandbreedte”.

Hieronder vallen alle acties die tot doel hebben ruimte vrij te krijgen voor uitbreiding– en vernieuwing van met name in het gebied gevestigde bedrijven die passen binnen de gekozen bedrijvenclusters. Acties zullen zowel gericht zijn op intensivering in het gebied, oftewel het beter benutten van delen van het gebied (bijv. de insteekhavens) als op het op gang krijgen van series van bedrijfsverschuivingen. Met name dit laatste betekent het doorbreken van allerlei belemmeringen die bij zulke processen de kop opsteken (lastige eigendomssituaties, vervuilde kavels, sloopkosten, verplaatsingskosten, alternatieve locaties zoeken, etc.).

voorbereidend onderzoek • mogelijkheden herontwikkeling havenbekkens (gedacht wordt aan het gedeeltelijk dempen van de havenbekkens) concrete acties • strategische aankopen + start herontwikkeling

In de Spaanse Polder komt veel bodemvervuiling voor. In een aantal gevallen komen herontwikkelingen niet goed op gang omdat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. Terreinen blijken daardoor vele jaren slecht of onbenut te zijn, terwijl het verder gewilde kavels zijn. Om deze situatie te doorbreken zijn middelen nodig om excessieve kosten voor bodemsanering op te vangen.

voorbereidend onderzoek • diverse bodemonderzoeken op kavels die in eigendom van de gemeente zijn concrete acties • diverse saneringen van kavels die in eigendom van de gemeente zijn

Onder deze noemer vallen alle acties die leiden tot intensiever en uit milieuoptiek meer verantwoord gebruik van de bedrijfskavels in de Spaanse Polder. Primair betreft het stimuleren van private investeringen in intensief en duurzaam ruimtegebruik. Indien wenselijk geacht, omdat vanuit de markt onvoldoende initiatief tot stand komt, zal op strategische locaties ook actief vanuit de gemeente ingezet worden op intensief en duurzaam ontwikkelen.

voorbereidend onderzoek • mogelijkheden ruimte–intensivering bij bedrijven (ZORRO) • milieukansenscan (NOVEM) • mogelijkheden parkmanagement met name gezamenlijke inkoop energie en vuilophaal. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat initiatieven tot stand komen door intensieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Daarom zal eerst een intentieovereenkomst met betrekking tot deze samenwerking worden gesloten met een vertegenwoordiging van de bedrijven binnen Spaanse Polder voordat mogelijk wordt overgegaan tot parkmanagement. concrete acties • masterplan maken • nieuw bestemmingsplan maken • maken checklist intensief en duurzaam ruimtegebruik • ontwikkelen stimuleringsregeling intensief en duurzaam ruimtegebruik met name langs zichtassen

Vooralsnog bedraagt het gemeentelijk werkbudget voor de eerste fase revitalisering Spaanse polder 2001–2006 € 42.000.000. Voor de totale periode 2001–2015 wordt een totaal werkbudget van minimaal € 50.000.000 ingeschat. Het werkbudget 2001–2015 is een aanzet om voldoende onderzoeken en acties van de meest directe problemen in de zin van bereikbaarheid en uitstraling aan te pakken. Om de totale financiering van de revitalisering Spaanse Polder rond te krijgen is financiering gezocht in aanvullende gemeentelijke middelen, provinciale middelen, rijksmiddelen en Europese middelen. mr. A.M.C. Nijs Projectmanager Spaanse Polder December 2003

Dit Plan van Aanpak is in samenwerking met gemeentelijke afdelingen, instanties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de ’s–Gravelandse Polder en de Spaanse Polder in Schiedam, tot stand gekomen. De inzet van het beleid van de gemeente Schiedam op de terreinen economie en werkgelegenheid, is gericht op diversificatie van de economische structuur en uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Daarnaast is het beleid gericht op het via herstructurering en –ontwikkeling opnieuw uitgeefbaar maken van 22 hectare tot 2004 en nog eens 26 hectare tot 2010. Door het dreigende tekort aan voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein, ligt de nadruk duidelijk op revitalisering van ‘oudere’ bedrijventerreinen. College van B & W heeft besloten de volgende beleidslijnen te hanteren als uitgangspunten voor de toekomstige (her)ontwikkeling van het gebied: • primaat bij gebruik voor de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ • stimulering clusterontwikkeling in deelgebieden • stimulering van intensief en duurzaam ruimtegebruik op strategische locaties • uitbreidings– en schuifruimte creëren voor bedrijvenclusters • onderzoek naar en investeren in bereikbaarheid • investeringsperspectief bieden aan bedrijven

Ondanks het feit dat het niet altijd even zichtbaar is geweest, zijn de afgelopen tijd al de nodige activiteiten uitgevoerd, zoals:

• start projectorganisatie ’s–Graveland– Zuid & Spaanse Polder • structureel overleg tussen de gemeenten Rotterdam en Schiedam en tussen de gemeenten en de ondernemers– verenigingen. • start versturen nieuwsblad Kwartslag • uitvoeren diverse handhavingacties (actieve verwijdering van reclameborden)

• opstart van ondernemersvereniging ’s–Gravenlandse polder • start realisatie van aan– en afvoer van Radio Modern/ITS distributiecentrum via de werf • start planontwikkeling voor de herontwikkeling van de voor– en achterzijde van Radio Modern • start geven van ondersteuning bij bedrijfsverplaatsing • aanscherpen van het erfpachtbeleid ten aanzien van overdrachten • uitvoeren van imago–onderzoek

• uitvoeren van de Milieuscan • uitvoeren voorbereidingen voor het bestemmingsplan

De hoofddoelstelling uit de vastgestelde visie geeft aan dat ’s–Graveland–Zuid en de Spaanse Polder moeten worden omgevormd tot een modern gemengd terrein met een verschijningskwaliteit, die bij een dergelijk terrein hoort. Hieronder wordt dit eindbeeld geconcretiseerd.

In 2015 zijn de entrees van het terrein getransformeerd. De panden aan de Bokelweg, Nieuwpoortweg en de De Brauwweg kijken neer op de A20 omdat de bestaande bebouwing is vervangen door flatted factories. Het kruispunt De Brauwweg / Van Heeksstraat zorgt voor een goede doorstroming van en naar de Spaanse Polder. De entrees zijn bovendien voorzien van nieuwe boombeplanting ter vervanging van de populieren die vanouds op het terrein stonden. Dit geldt met name voor de De Brauwweg.

Langs deze weg is een modern gemengd terrein in de vorm van flatted factories tot stand gekomen. De oude bomen (populieren) die aan het einde van hun levensduur zaten, zijn vervangen door jonge stevige bomen van een meer duurzame soort die geen worteldruk meer teweeg brengen. Het plaveisel van deze doorgangsweg bestaat uit asfalt met daarnaast een gedegen fietspad.

Op de oude gemeentewerf staan de eerste flatted factories waarin vooral vanuit het bedrijventerrein verplaatste bedrijven zijn ondergebracht. De indeling van het terrein is gunstig voor een belangrijke synergie tussen de onderlinge bedrijven. De verschillende clusters kenmerken zich als volgt: • Flatted factories (gestapelde bedrijven met kleinschalige, industriële bedrijvigheid en handelsactiviteiten) • Gemengde bedrijven (zoals in het Rotterdamse gedeelte van de Spaanse polder) • Zakelijke diensten / showrooms (Nieuwpoortweg / Bokelweg)

Om het gewenste toekomstbeeld te kunnen realiseren, moeten er de komende jaren vele acties worden ondernomen. Zoals in Rotterdam wil Schiedam deze verantwoordelijkheid samen met het bedrijfsleven nemen. Om te kunnen werken met concreet meetbare doelstellingen, wordt het project opgedeeld in drie periodes van vijf jaar, namelijk tot 2006, 2006–2011 en 2011–2015. In elke periode worden tegelijkertijd twee sporen bewandeld. Spoor 1: voorbereidend onderzoek doen, spoor 2: het uitvoeren van concrete acties. Op basis van de uitkomsten van de gedane onderzoeken worden weer concrete acties uitgevoerd in de volgende periode. Tegelijkertijd wordt in deze periode ter voorbereiding op de volgende fase, ook weer onderzoek gedaan.

Voor het toeristische karakter, liggen er langs de Schie enkele aanlegsteigers waar men kan recreëren. Vandaar uit kan men het bedrijventerrein bezoeken, maar bijvoorbeeld ook naar de binnenstad of andere plekken in de nabijheid gaan.

Onderstaand overzicht geeft per periode aan op welke locaties in ’s–Graveland–Zuid en het Schiedamse deel van de Spaanse Polder de voorbereidende onderzoeken en concrete acties uitgevoerd zullen worden. In deze brochure is het Plan van Aanpak voor de periode tot 2006 uitgewerkt. De overige periodes worden in aanvullende plannen van aanpak nader uitgewerkt.

• kruispunt De Brauwweg/Van Heekstraat • terrein voormalige gemeentewerf e.o.

• De Bokelweg/Nieuwpoortweg • De Schie • Afsluiting aansluiting De Geynstraat op de De Brauwweg • De Strickledeweg

• De Overschieseweg (vanaf de A20 tot de Philippusweg)

Tijdens de uitvoering van het project staat een aantal aandachtspunten centraal, zoals openbaar gebied, bereikbaarheid, parkmanagement, ongewenste functies, intensief en duurzaam ruimtegebruik, herontwikkeling bedrijfspanden en –terreinen, uitbreidings– en schuifruimte en externe expertise. Per aandachtsgebied is voor de periode tot 2006 een aantal voorbereidende onderzoeken en concrete acties benoemd. W.A.C.M. Kelders Projectmanager December 2003

concrete acties • herinrichting van het openbaar gebied en ontwikkeling van faciliteiten (kabels en leidingen, wegen en de boomstructuur krijgen hierbij de eerste aandacht)

concrete acties • herinrichting van het kruispunt De Brauwweg/Van Heekstraat en het voorzien van verkeerslichten • nieuwe tramhalte bij het station in aanbouw

concrete acties • herontwikkelen bedrijfspanden en terreinen. • door middel van het saneren van de werf herontwikkeling bewerkstelligen in de vorm van flatted factories

concrete acties • actief bedrijvenbeheer • stimuleren parkmanagement. Voordat parkmanagement ingevoerd kan worden, zal eerst een intentieovereenkomst met de ondernemersvereniging ’s–Gravelandse Polder worden gesloten

concrete acties • checklist intensief en duurzaam ruimtegebruik maken • masterplan maken • nieuw bestemmingsplan maken

Het project Spaanse Polder 2015 staat of valt met de mate waarin de gemeente erin slaagt met private partijen en andere overheden samen te werken. Hierbij is communicatie essentieel. Daarom is er een communicatietraject voor langere termijn opgezet. Gezien de lange looptijd (15 jaar) van de revitalisering, is het nodig om consequent dezelfde boodschap te vertellen. Dit bevordert een effectieve en efficiënte communicatie. Daarom is voor alle communicatiemiddelen één centrale boodschap geformuleerd. Deze vormt de rode draad in alle communicatie over de revitalisering. De boodschap luidt: “Samen werken aan een modern, veilig en gemengd bedrijfsterrein waar ondernemers graag in investeren en trots op zijn”. Op het gebied van communicatie staan de volgende concrete acties voor de periode tot 2006 gepland: Concrete acties • • • • • • • • • • • informatiebijeenkomsten voor ondernemers projecthuisstijl ontwikkelen voor de revitalisering uitgeven nieuwskrant Kwartslag ontwikkelen website verbeteren zichtbaarheid revitalisering bevorderen communicatie met de pers excursies voor diverse doelgroepen imago–onderzoek lezersonderzoek en onderzoek naar fysiek bereik Kwartslag oprichting informatiepunt acties samen met ondernemersverenigingen ter verhoging aantal leden ondernemersverenigingen

voor meer informatie: Rotterdam Mw. D. Leenen t 010 489 58 71 Schiedam Dhr. A.P. Vos t 010 246 56 86 uitgave van de gemeente Rotterdam en gemeente Schiedam fotografie artist impressions vormgeving jaartal oplage Ben Wind, Sea Sky Martin, Landmeten en Vastgoedinformatie Gemeentewerken (p. 22) Group A en JagerJanssen JagerJanssen 2003 1.500