ACTIVITEITENPLAN INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID SOEST 2006

:

NAAR EEN WIJKGERICHTE AANPAK
1

Versie 31-10-2005

2

Inhoudsopgave

Inleiding Uit: (concept-)programmabegroting 2006-2009

3 6

Activiteitenprogramma 2005

9

Wijkspecifieke activiteiten

33

Inzet politiesurveillanten

38

Bijlage:
Delicten als nulpunt 39

3

Inleiding
Inleiding Het “Veiligheidsplan 2006, naar een wijkgerichte aanpak” zet de lijn voort van de plannen 2004 en 2005, die resp. in april 2004 en november 2004 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
In dit Integraal Veiligheidsplan 2006 geeft de gemeente Soest aan op welke wijze zij, in nauwe samenwerking met diverse partners, in 2006 de doelstellingen van het vastgestelde veiligheidsbeleid wil realiseren. In dit plan zijn geen beschouwelijke opmerkingen opgenomen. Het plan geeft concreet aan welke activiteiten voor 2006 worden voorgenomen om te doen. Wel is een deel opgenomen uit de (concept)programmabegroting 2006-2009. Enerzijds om met name aan te geven aan te geven welke prestatie-indicatoren door de raad zijn (worden) vastgesteld, anderzijds om de relatie tussen de de prestatie-indicatoren en de wijze waarop die gerealiseerd moeten worden zichtbaar te maken.

De speerpunten van het activiteitenprogramma 2006 zijn op zich gelijk aan die van de voorgaande jaren zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Veilige en schone woonomgeving (incl. illegaal aanbieden huisvuil, zwerfvuil en hondenpoep). Het tegengaan van overlast (jongeren, burengerucht, horeca). Verkeersveiligheid (waaronder handhaving 30 km). Woninginbraken en diefstal (uit) auto’s. Veelvoorkomende criminaliteit. Aandacht voor veelplegers. Thuisgeweld.

In het programma 2006 is “tegengaan overlast” opgesplitst en is burengerucht onder gebracht bij een veilige en schone
4

woonomgeving. De term “thuisgeweld” is gewijzigd in “huiselijk geweld”, omdat deze term door de andere ketenpartners wordt gebezigd. In het kader van een verdere verdieping c .q. om het plan een meer integraal karakter te geven zijn een aantal nieuwe veiligheidsaspecten opgenomen: handhaving, crisisbeheersing, brandveiligheid en overige aspecten. Tenslotte: 1. In het convenant voor 5 politiesurveillanten is afgesproken dat het convenant wordt verlengd, tenzij een jaar voor het verstrijken van de overeengekomen periode anders wordt aangegeven. Gelet op de discussie in de raad van 27 januari 2005 zal de burgemeester het convenant per 1 januari 2007 verlengen. Met betrekking tot de inhoud zal in 2006 worden nagegaan of en zo ja, in welke mate de tekst moet worden aangepast om een betere aansluiting bij het bepaalde in het integraal veiligheidsbeleid te krijgen. 2. Uit de verkregen reacties uit eerde concepten van dit plan is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan tijdige en adequate informatie over ontwikkelingen die een relatie hebben of wellicht zouden kunnen hebben met de veiligheid en het veiligheidsgevoel. In Soesterberg speelt dit bijvoorbeeld rond het detentiecentrum. De wens is begrijpelijk en terecht, maar is moeilijk in een activiteitenplan een plek te geven. Het betekent dat de gemeente(lijke onderdelen), de politie, de brandweer, maar ook andere partners in veiligheid zich bewust moeten zijn van deze wens als zodanig en het belang ervan; dat betekent dat ontwikkelingen goed gecommuniceerd moeten worden.

5

uit: (Concept-)programmabegroting 2006-2009

1.

Veiligheid

Omschrijving van het programma
Het programma omvat de gemeentelijke zorg voor de lokale veiligheid. Met name richt het programma zich op de brandveiligheid, de rampenbestrijding en de openbare orde en veiligheid.

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Een veilige gemeente A. Wij streven naar een gemeente die qua veiligheid in objectieve zin ten minste zo veilig is als het regionale gemiddelde van gemeenten tussen de 20.000 en 65.000 inwoners (op basis van onder andere het regionaal dekkingsplan BRUL en de criminaliteitskaart).

B. Daarbij wordt (voor de gemeentelijke diensten) ten minste voldaan aan de bovenlokale wetgeving en worden de bovenlokale normen als referentiekader gehanteerd (zowel kwalitatief als kwantitatief).

Wat gaan we er extra voor doen? (nieuw beleid)

Nr. Effect

Prioriteiten in 2006

Doelstelling

A1

Inhaalslag afgifte gebruiksvergunningen en kwaliteitsslag toetsing bouwvergunningaanvragen

Van 50% naar 80% (met de 1 fte. uitbreiding preventiecapaciteit per 1-1-2006).

6

A2 A3 A4 A5 B1

Opstellen wijkveiligheidsplannen gericht op en in samenwerking met de wijk Terugdringen burengerucht Terugdringen overlast jeugd Terugdringen diefstallen uit woning Kwaliteitsverbetering hulpverlening bij calamiteiten Beveiliging brandweerkazerne

2006 helft van de wijken, 2007 de rest Van 8 (per 1.000 inwoners) naar 5,5 in 2009 Van 6,7 (per 1.000 inwoners) naar 6 in 2009 Van 12,1 (per 1.000 inwoners) naar 7 in 2009 In gebruik nemen van een nevenpost in Soest waardoor het percentage met een opkomsttijd binnen de gestelde norm (8 minuten) zal stijgen van 80% naar 90% Voldoen aan de inbraakpreventie-eisen gesteld in het interne beveiligingsplan van de gemeente Soest

B2

Toelichting per prioriteit
A1: Inhaalslag afgifte gebruiksvergunningen en kwaliteitsslag toetsing bouwvergunningaanvragen In 2006 zal in verband met het toekennen van 1 fte capaciteitsuitbreiding voor preventietaken de verdere inhaalslag van afgifte gebruiksvergunningen (van 50 naar 80%) en de kwaliteitslag toetsing brandveiligheid bij bouwvergunningaanvragen (van 70 naar 100%) prioriteit krijgen.

A2:

Opstellen wijkveiligheidsplannen gericht op en in samenwerking met de wijk

Het streven bij het integraal veiligheidsbeleid is de plannen/voornemens en de uitwerking daarvan zoveel mogelijk wijkgericht te laten zijn. Dat betekent dat er zoveel mogelijk gestreefd moet worden om bij het opstellen van wijkveiligheidsplannen vertegenwoordigers uit de betreffende wijk (met name zijn wijk- of dorpsbeheerteam) te betrekken. De ervaring met de veiligheidsplannen 2004 en 2005 heeft uitgewezen dat deze een nadere uitwerking (het wijkspecifiek maken) van het lokale veiligheidsbeleid zullen zijn. De aanzetten daartoe in 2004 en 2005 behoeven nog een verbeterslag.

7

A3, A4 en A5: Burengerucht, overlast jeugd en diefstal uit woningen

Conform het reeds ingezette bestaande beleid zoals verwoord onder ontwikkelingen en trends zal dit worden teruggedrongen naar de genoemde aantallen (onder het regionale gemiddelde).
B1: Kwaliteitsverbetering hulpverlening bij calamiteiten

Met de in december 2002 vastgestelde nota “Kwaliteitszorg repressief optreden Brandweer Soest” is een start gemaakt om de kwaliteit van de uitruk in Soest geleidelijk op een hoger plan te brengen. Een van de te realiseren prioriteiten was om in de omgeving Koningsweg/Dalweg een opstap-/ stallingsplaats te creëren waarvandaan centraal moet worden uitgerukt. Hiervoor is bij de Voorjaarsnota 2003 een structureel budget van € 30.000 beschikbaar gesteld. In 2006 zal de kwaliteit van de hulpverlening verhoogd worden door het in gebruik nemen van een nevenpost in Soest, waardoor de opkomsttijd van 80% naar 90% gaat. Tevens zal er conform de landelijke norm centraal worden uitgerukt. B2: Beveiliging brandweerkazerne Naar aanleiding van de inbraak kazerne Soest op 5 maart 2005 is het noodzakelijk om de beveiliging van de kazerne - ook in het licht van het nieuwe communicatienetwerk C2000 - te verbeteren. Bij de Voorjaarsnota 2005 is een initieel budget van € 47.000 (kapitaalslasten € 7.500) ter beschikking gesteld, waarmee in 2006 voldoende beveiligingsmaatregelen aan de brandweerkazernes zullen worden getroffen. Beïnvloed Huidige status baarheid* M -3%

Prestatie-indicatoren (meten prestatieafspraken)

Doelstellingen in 2006 -3 % 2007 2008 0% 0% 2009 0%

A) Soester veiligheid als verhouding ten opzichte van de regionale veiligheid (gemiddeld tussen 20-65.000 inwoners) - Diefstal uit woning (regioscore: 7,8 in aantallen per 1.000 inwoners) - Overlast jeugd (regioscore: 6,1)
- Burengerucht (regioscore: 5,9)

S S S G

12,1 6,7 8 3

10 6,5 7 3

9 6,3 6,5 3

8 6,1 6 3

7 6 5,5 3
8

A) Aantal (multidisciplinaire)

oefeningen A) Aantal wijkveiligheidsplannen B) Toetsing brandpreventie (wettelijke norm = 100%) op: - bouw- en milieuvergunningen - afgifte gebruiksvergunningen - controle en handhaven vergunningplichtige objecten met gebruiksvergunning
- percentage opkomsttijd (norm: binnen 8 minuten)

G

0

0

8

8

8

G M G M

70% 50% 100% 80%

100% 80% 100% 90%

100% 100% 100% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 90% 90% 90%

B) Afwijkingen van bovenlokale BRUL- norm van 100% voor: - inhaalslag en onderhoud productie informatievoorzieningen (bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, enz.) - ondersteuning Kwaliteit uitrukpersoneel (opleiding, training, oefening)

M

30%

30%

30%

30%

30%

M

20%

20%

20%

20%

20%

ACTIVITEITENPLAN 2006
1. Veiligheid (algemeen)
9

Doelstelling

Inspanning

Resultaat

Verantwoor-d elijke instantie Gemeente (dir.)

Opmerkingen

1. Het per wijk een zo goed mogelijk verkrijgen/houden van inzicht in de veiligheidssituatie c.q. beleving van de bewoners en gebruikers

het houden van wijkontmoetingen

continue actie

Er vinden regelmatig wijkspreekuren door leden van het college van B&W plaats; als deze opzet wordt geëvalueerd valt te overwegen na te gaan of ook anderen (bijv. St. Balans) een rol kunnen spelen

Goede wisselwerking met de wijkbeheerteams/dorpsbeheerteam Onderzoek naar haalbaarheid uitbreiding taak meldpunt woonomgeving tot: ‘meldpunt woonomgeving, overlast en vandalisme’

door de wijkcoördinatoren wordt de goede wisselwerking bewaakt Inzicht in haalbaarheid in voorjaar 2006.

Gemeente (W.G.I.) Gemeente (W.G.I.)

Onderzoek naar mogelijkheden voor het opzetten van een projectbuurtvaders 2. Vergroten van de

Gereed in 2006

Gemeente In eerste instantie voor die (SOW) samen met wijken waar sprake is van structureel overlast St.Balans jongeren; ook andere relevante 10

zichtbaarheid en herkenbaarheid van blauw op straat met name de wijkagenten en de politiesurveillanten zijn zichtbaar actief in hun wijk en met name op de momenten dat klachten/overlast daartoe aanleiding geven “zeggen wat je doet” en “doen wat je zegt” moet –voor zover dat het al niet is- het motto worden van alle partners de bekendheid en zichtbaarheid van de wijkagenten en politiesurveillanten wordt verder vergroot geen onnodige wrijving door misverstanden, onjuiste verwachtingen e.d. Politie

groepen zullen hierbij worden betrokken; een voorwaarde is dat afd.SOW hiertoe in staat moet worden gesteld hiertoe zal onder meer ook gebruik gemaakt worden van de “digitale wijkagent” en de wijkkranten van de wbt’s/dbt Alle partners maar vooral gemeente en politie alle partners moeten een goed beeld krijgen wat ze van de anderen wel/niet kan en mag verwachten; uit blijven gaan van de goede intenties van de andere partner(s) is wense-lijk om misverstanden te voorkomen

3. adequate en heldere communicatie

2. Veilige woonomgeving
Doelstelling 1. Een schone en gave/hele gemeente Inspanning Direct herstel van vernielingen aan/in de openbare ruimte en schoonhouden “hanglocaties” Verantwoor-d Opmerkingen elijke instantie Vernielingen worden direct hersteld Gemeente Is een onderdeel van het en eenmaal per week worden de (WGI en/of reguliere werkschema bekende 'hanglocaties' RMN) gecontroleerd en zonodig schoongemaakt 11 Resultaat

Iedere dader van graffiti krijgt proces-verbaal alsmede wordt schaderegeling toegepast

Politie

Bij het repressief optreden zijn aangewezen gedoogplekken uitgesloten; in het kader van gedragsbeïnvloeding kan St. Balans een rol spelen

schoonhouden woonomgeving: tegengaan zwerfvuil, onjuist aangeboden afval, onkruid en dergelijke (actie zomerschoon) ondergrondse milieu-eilanden zijn bijna overal gerealiseerd maatregelen tegen oneigenlijk gebruik van trapportalen/ trappenhuizen (bijv. tegen wildplassen e.d. en het zich hinderlijk ophouden/ hangjongeren) maatregelen ter voorkoming van zwerfvuil in trappenhuizen, bergingen en liften

toezicht en zo mogelijk repressief optreden (conform het convenant)

Politie AZ/milieu 100 uur (sur-veillan WGI/ ten) Greenfors 3000 uur RMN 4500 uur Surveillanten 1000 uur St. Balans (Zomerschoon) Gemeente (AZ/mil.)

vermindering zwerfvuil voorkomen oneigenlijk gebruik ondersteuning maatregelen politie (surveillanten); verbaliserend optreden tegen wildplassen voorkomen van zwerfvuil ondersteuning maatregelen politie (surveillanten) terugdringen van inbraken in woningen (m.n. de flats) Verhuur-de maatregelen in overleg met rs bewoners Politie is ondersteunend; Politie niet primair verantwoordelijk In prestatie-overeenkomst Verhuur-de Portaal is een eerste rs aanzet gegeven in overleg met bewoners; 12 maatregelen in overleg met Verhuur-de bewoners rs Politie is ondersteunend; Politie niet primair verantwoordelijk

waar nodig bevorderen dat woningen worden voorzien van inbraakwerende voorzieningen

wegnemen van als onveilig

waar nodig verbeteren van het verlichtingsniveau rond flatgebouwen verbeteren van de openbare verlichting;

ervaren plekken door adequate verlichting goede zichtbaarheid op straat en daardoor een beter veiligheids-gevoel bij de inwoners

Verhuurders en gemeente Gemeente (WGI)

situatie bepaalt wie verantwoordelijk door de raad is al een beslissing genomen dat de openbare verlichting gefaseerd zal gaan voldoen aan de norm van de Nederlandse Praktijkrichtlijn. Jaren geleden is besloten dat de eigenaren van (achter)paden zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele verlichting. Gevraagd is een hernieuwde discussie m.b.t. die paden die een openbaar karakter dragen. WGI: 400 uur

discussie inzake de problematiek van de achterpadenverlichting opnieuw opstarten

voor alle partijen duidelijkheid met betrekking tot het terzake te voeren beleid

Gemeente (WGI)

2. Tegengaan overlast honden

zorgdragen voor voldoende uitlaatplaatsen en het schoonhouden daarvan preventief en repressief optreden (handhaven regels)

25% minder klachten ten opzichte van 2004 (meldingen 2004 bij meldpunt woonomgeving: 43; in 2003: 80) minimaal 70 staandehoudingen

Gemeente (WGI)

Politie

Surveillanten: tijdens algemeen toezicht Het wegnemen van de omstandigheden die gevoelens van onveiligheid 13

3. Verminderen van door bewoners als ‘eng’ ervaren plekken

In elke wijk worden in overleg met de bewoners c.q. gebruikers van de wijk 'enge' plekken aangepakt.

Een verbeterd veiligheidsgevoel bij de inwoners

Gemeente (WGI en P&B))

(engheid)veroorzaken.(bijvo orbeeld door het aanpassen van groen en/of van de verlichting conform het keurmerk). Enge plekken worden geïnventariseerd tijdens de wijkschouws. Ook de wijkontmoetingen en andere contacten met bewoners worden daartoe gebruikt. 4. Keurmerk Veilig Wonen uitvoering geven aan het in 2005 vastgestelde plan van aanpak nieuwbouw(projecten) gaan voldoen aan de eisen van het Keurmerk Veilig Wonen meer gecertificeerde woningen en complexen en (nieuwbouw)wijken die aan de keurmerk eisen (gaan) voldoen Gemeente (P&B) P&B 250 uur

Bij het keurmerk gaat het om 3 niveau’s: de woning, een complex en de omgeving; alle 3 zijn ze van toepassing. Gemeente (dir.; en evt. andere afdelingen) Ingeval van problemen ondersteuning politie in kader van de reguliere taak Ook St. Balans kan hierbij een ondersteunende rol spelen

5. Buurtpreventie

samen met politie en wijk-/ dorpsbeheerteam stimuleren dat bewoners zelf activiteiten ontwikkelen om de veiligheid in hun buurt te verbeteren

6. Burenoverlast

Opzetten van systeem van buurtbemiddeling

Gereed in juni 2006

Gemeente In de (P&B) prestatie-overeen-komst samen met met de corporaties zijn 14

reeds de eerste afspraken corporaties gemaakt ( ook St. Balans kan hierbij wellicht een rol spelen). aanpak klachten door de politie overleg om te bevorderen dat een convenant wordt afgesloten in het kader van hennepkwekerijen en /of daaraan gelieerde activiteiten in huurwoningen 7. Ouderen bij het bevorderen van een veiliger woonomgeving zal specifiek aandacht worden besteed aan de belangen van ouderen. afname aantal klachten met 25% t.o.v. 2004 (was 480) voorkomen van hinder en/of gevaar voor de omgeving Politie Gemeente Andere belangrijke partners (P&B) en zijn politie en OM corporaties Gemeente (div.afd.) Partners zijn o.a. SWOS en Cosbo

een ook voor ouderen een veilige en leefbare woonomgeving

3. A. Jongeren/overlast
Doelstelling 1. Preventieve aanpak overlast Inspanning In kaart brengen van alle jongerengroepen en hun samenstelling (dwarsverbanden en eventuele antecedenten) Resultaat Actuele kaart met inzicht in groepsstructuur. Minder jongeren met een laag Verantwoorde Opmerkingen - lijke instantie Politie Wijkagenten/-surveillanten St. Balans werken samen met jongerenwerkers Politie Politie: tijdens algemeen en 15

risico stromen door naar de harde kern 2. Creëren van een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod van voorzieningen en activiteiten voor jongeren (ook in de openbare ruimte) 3. Voorkomen van overlast door jongeren. Het realiseren van een adequaat, op de behoefte afgestemd pakket aan activiteiten, zowel binnen als buiten De jongeren voelen zich door het pakket aangesproken

St.Balans St. Balans Gemeente (SOW en WGI)

specifiek toezicht Uren jongerenwerkers Balans Een aantal specifieke plekken zijn ingericht; discussie over nieuwe plekken is gaande

Continue contacten tussen jongerenwerkers en wijkagenten/-surveillanten met groepen jongeren op straat

Terugdringen van het aantal klachten met 25%

Politie en Stichting Balans

Door politie wordt gericht toezicht gehouden en gereageerd op klachten(patroon) Jongerenwerkers zijn al meer in contact met jeugdgroepen op straat

Bevorderen/verbeteren aanspreekbaarheid jongeren.

4. Repressieve aanpak bij overlast

In elke wijk wordt probleemhang-groepen structureel aangepakt Vervuiling, drankgebruik, vernielingen en overlast wordt bekeurd; er vindt terugkoppeling met het thuisfront plaats en er is aandacht voor first offenders. Jaarlijks worden de meest overlast-gevende jongeren

Helderheid over tolerantiegrenzen bij jongeren en de omgeving Strakke normhandhaving

Politie Politie

OM ondersteunt Alle first offenders worden aangemeld bij HALT

De harde kern krijgt een strafrechterlijke reactie.

Politie

OM ondersteunt

16

strafrechtelijk aangepakt of opgenomen in een sluitende aanpak. tegengaan en aanpak van overlast door bezoekers Spleasure Centrum heeft het Protocol Gedragsregels Zwembaden mede-ondertekend Inzet van politiesurveillanten adequaat algemeen toezicht S.R.O. bv steun politie en OM

Gemeente (dir; finan-ciën) Politie (aanstu-rin g) St. Balans

Surveillanten 2800 uur

Inzet jongerenwerkers

jeugd wordt beter aanspreekbaar en zorgt daardoor voor minder overlast Minimaal 75 doorgeleidingen naar bureau Halt

Uren jongerenwerkers

Politie

Halt

Strakke normhandhaving..

5. Preventieve aanpak criminaliteit

Vroegtijdige signalering door participatie in casusoverleg

Voorkomt afglijden in crimineel gedrag.

Politie

Politie, OM, welzijns-instellingen, jeugdhup-verlening en gemeente (regierol voor het zgn. 12- en 12 + overleg)

Door het afgesloten Samenwerkingsconvenant Schoolverzuim tussen gemeente, politie en OM, bureau Jeugdzorg

Terugdringen ongewenst gedrag en meer kans geven op een positieve toekomst

Gemeente (SOW)

17

en HALT is het mogelijk schoolverzuim adequaat met een keten-aanpak te bestrijden

.

6. Afname criminaliteit gepleegd door jeugdige veelplegers (preventieve activiteiten).

Voorzitter van het Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ) Dit bestaat uit drie overleggen: Veelplegers overleg: Politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming bespreken de jeugdige veelplegers uit district Eemland Noord in het veiligheidshuis Amersfoort. De jeugdige veelplegers worden voorzien van een persoonlijk scenario.

Alle jeugdige veelplegers zijn voorzien van een persoonlijk scenario. Dit betekent dat alle partners weten wat hen te doen staat op het moment dat een jeugdige veelpleger wordt aangehouden. Op 1/1/2007 is er een zichtbare daling van de geregistreerde criminaliteit gepleegd door jeugdige veelplegers met 10%

OM

Het JCJ voor district Eemland Noord loopt reeds in het veiligheidshuis Amersfoort. Van de genoemde resultaten is er nog geen behaald.

7. Opvangen van jongeren die tussen de wal en het schip vallen.

Instroomoverleg: Politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming bespreken alle jeugdzaken die instromen via het Lof (Landelijk overdrachtsformulier). In dit overleg wordt op basis van het Lof direct een afdoeningbeslissing genomen. Risico-overleg: Jongeren die besproken zijn in het afdoeningoverleg en een zorgsignaal hebben, worden in het risico-overleg besproken, door politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en een gemeentelijk

Verbeteren doorlooptijd jeugdzaken d.w.z. op 1/1/2007 wordt min. 80% binnen 6 maanden afgehandeld.

8. Nazorg en preventie voor jeugdige veelplegers aangesloten op het strafrechtelijk traject.

In 2006 aansluiting bij gemeentelijke preventieve- en nazorgtrajecten voor jeugdige veelplegers In 2006 afstemming tussen gemeentelijke zorg overleggen en het JCJ. Dit voorkomt dat
18

netwerkcoördinator. In het zorgoverleg worden alleen die jongeren met zorgsignalen besproken, die niet in een ander zorgtraject zijn opgenomen. Het dient uitdrukkelijk als vangnet. 9. Afname criminaliteit gepleegd door jeugdige veelplegers (door repressieve activiteiten).

jongeren op meerder plaatsen tegelijk besproken worden. De politie kan hierin de rol van link in pin vervullen. Daling genoemde vormen criminaliteit met 10% t.o.v. 2005.
Politie De daderregisseur coördineert de aanpak van veelplegers in het district; tevens is een coördinator Jeugd aangesteld. Deze controleert de doorlooptijden jeugd en Halt. Neemt tevens deel aan het casus overleg. Het JCJ voor district Eemland Noord loopt reeds in het veiligheidshuis Amersfoort.

Regelmatige toezicht en verbaliserend optreden.

10. Voorkomen dat het aantal jongeren,dat geweldsmisdrijven pleegt, toeneemt.

De jongeren zo snel mogelijk confronteren met de gevolgen van zijn of haar daad (lik op stuk) en daarvoor verantwoordelijk gehouden worden. Reageren naar aanleiding van klachten van bewoners.

Bewustwording (risico’s) ongewenst groepsgedrag bij jeugd.

Politie

11. Voorkomen dat de criminaliteit op steeds jongere leeftijd wordt gepleegd en dat het aandeel van

Aanpak veelplegers is op 01.06.06 bekend bij alle medewerkers in het district. In 2006 afstemming tussen gemeentelijke zorg overleggen en het JCJ. Dit voorkomt dat jongeren op meerder plaatsen
19

Overleg met andere partners, o.a. Gemeente, de eigen afdeling JZZ. Justitieel casusoverleg. 12- en 12+ projecten. Stichting Balans.

allochtone jongeren in de jeugdcriminaliteit toeneemt.

J.O.R. netwerk.

tegelijk besproken worden. De politie vervult hierin de rol van link in pin.

3.B Horeca/overlast
1. Horeca-convenant In het horeca-convenant hebben de betrokken partijen (horeca, gemeente, politie en OM) een aantal verplichtingen op zich genomen om het motto “Uitgaan is een feest” voor allen waar te maken. Voor de niet aan het convenant deelnemende horeca gelden de gebruikelijke regels. 2. drugsbeleid naleving van het vastgestelde drugsbeleid handhaving van één coffeeshop en geen overlast rond deze inrichting bestrijden/tegengaan van dealen en overlast gebruik op straat/in de openbare ruimte 3. alcohol- en drugspreventie Via het project “Doe effe normaal” worden jeugdigen geïnformeerd over de gevaren van verslavende Beperken van de risico’s van gebruik van verslavende middelen Een gezellig(er) uitgaangsklimaat en tegelijkertijd minder overlast voor de omgeving van de deelnemende horenca-gelegenheden. Gemeente (AZ/jo; samen met horeca, politie en OM) Gemeente (AZ/jo) Gemeente (AZ/jo) Politie Horeca zet zich in voor rust in de omgeving Politie: extra toezicht OM: snelle afdoening van strafbare feiten

AZ 50 uur P&B 50 uur Brandweer 100 uur Politie 800 uur Toezicht en controle door politie

Gemeente (SOW)

Project wordt uitgevoerd door St.Balans, GGD Eemland en HALT 20

middelen

4. Verkeersveiligheid
Doelstelling 1. Aanpakken van de thema’s die van invloed zijn op het bevorderen van verkeersveiligheid Inspanning Strakke normhandhaving met name op het gebied van dragen helm en gordel, snelheid, rood licht en alcohol Resultaat Het maken van een plan van aanpak. bekeuringen met staandehoudingen (50% op genoemde thema’s), 100 artikel 8 verbalen (rijden onder invloed), 2 grote alcoholcontroles en 50 snelheidscontroles verhoging verkeersveiligheid door een beter gebruik fietsverlichting. verkeerseducatie aan brugklasser bij aanvang schooljaar Project ‘”wij gaan weer naar school” Bromfietscursus voor 90 16-plussers Aanvullende rijopleiding 60-plussers Reactie-/ogen-/rijvaardigheidstest Politie Gemeente (WGI samen met 3VO Gemeente (WGI) samen met ….. SWOS 21 Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Gemeente WGI/vekeer 1400 uur (WGI) WGI/wijkbeh. 3000 uur Politie Politie 3000 uur

Handhaving op het gebied van fietsverlichting/repressief optreden Verkeerseducatie/voorlichting

BROEM voor ouderen Strakke normhandhaving via onopvallende videosurveillance Strakke normhandhaving middels inzet scooterteam en motorsurveillance op het gebied van overlast van brommers, scooters en snorfietsen Strakke normhandhaving op het gebied van snelheid ook in 30 kmzone Verbeterd verkeersgedrag Politie

Verminderde (geluids)overlast van brommers, scooters en snorfietsen

Politie

Is de taak van de regionale verkeersdienst van de politie regio Utrecht (regionale beleidsthema’s) idem

waar mogelijk repressief (in overleg met/na toestemming van OM) en anders waarschuwend (via staandehouding)

politie Gemeente (WGI)

De woongebieden zijn al als zodanig ingericht; wellicht dat hier en daar een ondersteunende maatregel nodig is. Afhankelijk van de klachten bewoners en/of constateringen politie

2. In de winkelgebieden dient efficiënt gebruik gemaakt te worden van de van parkeerplaatsen; langparkeren in de blauwe zones moet worden voorkomen 3. veiligheid bij scholen

Naar aanleiding van klachten van bewoners handhavend optreden tegen parkeeroverlast optreden tegen parkeren op de weg (m.n. in de v.Weedestraat) Specifiek project aanpak parkeerproblematiek in de winkelgebieden. bevorderen dat de situatie rond de scholen veilig wordt en blijft

verminderen parkeeroverlast Toezicht en repressief optreden Goede verkeersdoorstroming vooral t.b.v. de hulpverleningsvoertuigen. veilige omgeving scholen

Politie Politie

Politie Gemeente Medeverantwoordelijkheid van de scholen/ouders (WGI; maatre-gel hierbij een plaats geven en) Politie (toezicht en optreden) 22

5. Veel voorkomende criminaliteit
Doelstelling 1. Slachtoffer zijn van autocriminaliteit (diefstal van en uit auto’s) heeft een groot effect op de onveiligheidsbeleving. De aanpak is gericht op het verhogen van de pakkans. Inspanning Dadergerichte aanpak In beeld brengen van de hotspots Aangiftebereidheid verhogen Verhoogde vorm van toezicht mede door inzet van politiesurveillanten Preventie door het inzetten van een jongerencoach Beïnvloeding van de gedragingen van (potentiële) daders St. Balans Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Vermindering autocriminaliteit resp. Politie Toezicht en repressief verhogen pakkans optreden Gemeente Voor zover nodig verbeteren van de infrastructuur 1750 uren toezicht politiesurveillanten Resultaat

6. Veelplegers
Doelstelling 1. De mate waarin men de beleving van dreiging ervaart wordt Inspanning Zie voor de verschillende inspanningen bij de meer specifieke onderwerpen. In ieder geval ook hier een dadergerichte Resultaat Daling criminaliteitscijfers 25% van de veelplegers zitten vast Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Politie gemeente heeft 8 GAVO-plaatsen ingekocht daar- naast heeft de politie regio Utrecht een 23

beïnvloed door het beeld dat men heeft over hoe vaak men denkt dat er sprake is van drugsoverlast, geweld, bedreiging, lastig vallen op straat, openbare dronkenschap en tasjesroof. Dit betekent dat beleving en werkelijkheid op elkaar afgestemd moeten worden. Daarnaast is het van belang prioriteit te onderkennen in de verschillende typen van delicten.

aanpak en in beeld brengen van veelplegers

convenant gesloten met de GGZ- en welzijnsinstellingen en de GGD’en in het Utrechtse voor aangepaste opvang en hulpverlening (keten-aanpak) Een positieve bijdrage aan de veiligheidsbeleving van de gebruikers van het openbaar domein. Politie en gemeente (dir.)

In het algemeen geldt dat overlast door dak- en thuislozen, junks en dronken personen d.m.v. een actieve houding uit het openbaar domein worden verwijderd en voor zover noodzakelijk overgedragen aan zorgkader c.q. hulpverleningsinstantie.

Toezicht geschiedt mede door inzet van politiesurveillanten. Specifiek toegesneden communicatie. Verbeteren van het zorgsysteem. Bekendheid bij betrokkenen van beleid Adequate (door)verwijzing van overlastgevende personen

Politie Gemeente (AZ/voorl.) Politie en CMD toezicht politiesur-veillanten binnen kader algemene uren

Actief inspelen op veelplegers.

Maximaal 10 % onvoorwaardelijke sepots

Politie

Intensivering van dee samenwerking tussen politie en OM door en binnen de ontwikkeling van het Veilig Huis waarbij de 24

aanpak van veelplegers één van de speerpunten is Doorloop van de instroom 1e beoordeling minimaal 80 % binnen twee maanden 60 % van de binnengekomen processen-verbaal wordt binnen zes maanden afgedaan (inclusief het aanbrengen ter zitting) 2. Afname criminaliteit gepleegd door jeugdige veelplegers Voorzitter van het Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ) Dit bestaat uit drie overleggen: Alle jeugdige veelplegers zijn voorzien van een persoonlijk scenario. Dit betekent dat alle partners weten wat hen te doen staat op het moment dat een jeugdige veelpleger wordt aangehouden. OM

OM

OM

3. Opvangen van jongeren die tussen de wal en het schip vallen

Veelplegersoverleg: Politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming bespreken de jeugdige veelplegers uit district Eemland Noord in het veiligheidshuis Amersfoort. De jeugdige veelplegers worden voorzien van een persoonlijk scenario. Instroomoverleg: Politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming bespreken alle jeugdzaken die instromen via het Lof (Landelijk overdrachtsformulier). In dit overleg wordt op basis van het Lof direct

op 1/1/2007 is er een zichtbare daling van de geregistreerde criminaliteit gepleegd door jeugdige veelplegers met 10%

OM

4. Nazorg en preventie voor jeugdige veelplegers aangesloten op het strafrechtelijk traject.

verbeteren doorlooptijd jeugdzaken d.w.z. op 1/1/2007 wordt min. 80% binnen 6 maanden afgehandeld

OM

25

een afdoeningsbeslissing genomen. 5. Creëren van een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod van voorzieningen en activiteiten voor jongeren (ook in de openbare ruimte) 6. Voorkomen van overlast door jongeren Risico-overleg: Jongeren die besproken zijn in het afdoeningsoverleg en een zorgsignaal hebben, worden in het risico-overleg besproken, door politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en een gemeentelijk netwerkcoördinator. In het zorgoverleg worden alleen die jongeren met zorgsignalen besproken, die niet in een ander zorgtraject zijn opgenomen. Het dient uitdrukkelijk als vangnet. OM Hierbij kunnen het jongerenwerk en de jongerencoach van St. Balans een belangrijke rol spelen

In 2006 aansluiting bij gemeentelijke preventieve- en nazorgtrajecten voor jeugdige veelplegers

In 2006 afstemming tussen gemeentelijke zorgoverleggen en het JCJ. Dit voorkomt dat jongeren op meerder plaatsen tegelijk besproken worden. De politie kan hierin de rol van linkin pin vervullen.

OM

De gemeente moet een netwerkcoördinator aanwijzen

7 Huiselijk geweld
Doelstelling 1. Het creëren van een gezamenlijk en afgestemd aanbod voor een goede Inspanning Overleg tussen de vier gemeenten uit het politiedistrict Eemland-Noord en alle andere betrokken instanties, zoals politie, maatschappelijk werk, Resultaat Het per 1 januari 2006 realiseren van een Steun- en Adviespunt, de zogenaamde frontoffice waarin zowel burgers als professionals Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Centrumge Amersfoort heeft hiervoor meente subsidie van het Rijk Amersfoort gekregen. Momenteel vinden gesprekken plaats 26

aanpak van de problematiek van huiselijk geweld in het gebied van EemlandNoord

slachtofferhulp, GGD, enz., enz.

meldingen kunnen doen en om advies kunnen vragen.

met alle deelnemende gemeenten uit de politiedistricten Eemland-Zuid, Eemland-Noord, Heuvelrug en Gelderland-Midden. Gemeente (SOW) Gemeen-te n Eemland-N oord: Baarn, Bunscho-t en, Eemnes en Soest Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de toekomstige partners van het convenant. In principe is het de bedoeling dat de GGD Eemland het project moet gaan coördineren en dat St. Amant een belangrijke rol krijgt bij de coördintie van de BackOffice; het overleg hierover is nog niet afgerond. In de concept-programmabegroti ng 2006-2009 is vooralsnog een bedrag opgenomen van € 0,80 per inwoner oftewel € 36.000,-. Een specifiek aandachts-punt:: ouderenmishandeling.

regierol inzake huiselijk geweld

aanstellen districtelijke coördinator Een frontoffice heeft een goede backoffice nodig om goed te kunnen functioneren. Meldingen moeten een snelle en correcte toeleiding krijgen naar de reguliere hulpverlening of naar het justitiële traject. Goede samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen (maatschappelijk werk, GGD, Slachtofferhulp, gemeenten, politie, enz., enz.) zijn daarbij van belang. Het resultaat moet daarom zijn dat per 1 januari 2006 er een convenant moet zijn waarin de backoffice moet zijn gerealiseerd. Dit op gelijke wijze zoals Eemland-Zuid dit reeds heeft gedaan.

.

Politie-interventie bij huiselijk geweld leidt altijd tot aanhouding

politie

27

(volgens protocol) 2. Effectief optreden van politie en OM in reactie op huiselijk geweld, in samenwerking met de reclassering, daderhulpverleningsinstelling De Waag en Slachtofferhulp Concrete doelen: a. Vergroten aangiftebereidheid van slachtoffers b. Voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies c. Aansluiting realiseren van de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld bij de preventie en nazorg waarin de gemeenten de regie voeren. Het OM zit de regionale stuurgroep huiselijk geweld voor. De stuurgroep heeft afspraken gemaakt over de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Deze zijn neergelegd in een protocol Veilig Huis. De stuurgroep evalueert jaarlijks de aanpak en stuurt bij in geval van knelpunten. De politie en het OM hebben huiselijk geweld geprioriteerd. De politie heeft de mogelijkheid om bij het uitblijven van aangifte ambtshalve te vervolgen. Het OM zorgt ervoor dat huiselijk geweld zaken zo snel mogelijk worden afgedaan, via de AanhoudenUitreiken methode of via de TOMzitting. Sinds 2001 bestaat het protocol VeiligHuis. Dit protocol is herschreven wegens veranderingen in de aanpak van huiselijk geweld. Een van de veranderingen is dat huiselijk geweldzaken instromen in het veiligheidshuis. Het nieuwe protocol is per 1 juli 2005 van kracht geworden. Het OM is verantwoor delijk voor de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Protocol strafrechtelijke aanpak is sinds 1-7-2005 van kracht en volgens deze afspraken wordt gewerkt. Vervolgstap is aansluiting te zoeken bij de nazorg en preventieactiviteiten van de gemeenten in Eemland Noord.

3. Effectief optreden in reactie op huiselijk geweld, in samenwerking met OM en

Eemland noord heeft een districtelijke coördinator aangesteld. Deze heeft zitting in de stuurgroep huiselijk geweld met de gemeenten en partners

Bij aangiften huiselijk geweld wordt 100% het protocol huiselijk geweld toegepast.

Politie

Het district werkt conform het protocol Veilig huis. In de management-rapportage
28

de reclassering, De Waag en Slachtofferhulp.

en verzorgt de medewerkers van het district van de nodige informatie m.b.t. het protocol huiselijk geweld. Huiselijk geweld dossiers worden in het VeiligheidsHuis Amersfoort besproken.

wordt huiselijk geweld in beeld gebracht.

4. Vergroten aangiftebereidheid van slachtoffers. 5. Voorkomen van recidive door middel van gerichte ‘ interventies. 6. Aansluiting realiseren van de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld bij de preventie en nazorg waarin de gemeenten de regie voeren.

De delicten die in de relationele sfeer zijn gepleegd, komen meer in beeld.

District maakt ook ambtshalve proces-verbaal op.

29

8. Handhaving
Doelstelling 1. Handhaafbeleid Inspanning In de beleidsnotitie “Samen en aktief handhaven Soest 2005-2008” is het handhaafbeleid vastgelegd. De criteria: veiligheid (voor groepen en milieu), brandveiligheid, constructieve veiligheid, voorkomen/beperken overlast, ergernis van inwoners en leefbaarheid. Resultaat Efficiëntere wijze van toezicht waardoor: Afstemming diverse inspanningen Verhogen pakkans Verbeterde normhandhaving Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Gemeente Notitie is de door de raad (AZ/jo) vastgesteld en wordt nu in uitvoering gebracht. Speerpunten zijn: grote evenementen, bijeenkomstgebouwen, bedrijvencategorie III en IV, bouwen/gebruiken/aanlegg en in strijd met bestemmingsplan en leerplicht. De ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke boete worden nauwlettend gevolgd; waar mogelijk en zinvol zal dit middel worden benut.

2. Inzicht/afstemming/ taak-afbakening m.b.t. samenwerking brandweer, bouw/woningtoezicht, milieu en politie (surveillanten). 3. Adequate APV Zorgdragen voor een goede gemeentelijke regelgeving De geactualiseerde APV is door de raad vastgesteld

Gemeente (AZ/jo)

30

9. Crisisbeheersing
Doelstelling 1. Zorgdragen voor een actueel crisisbeheersingsplan (voorheen rampenplan) en de daarbij behorende draaiboeken voor de gemeentelijke processen Inspanning Actueel houden van plan en draaiboeken Opleiden en oefenen van de betrokken medewerkers Resultaat Een zo goed mogelijk voorbereide organisatie Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Gemeente Het crisisbeheersingsplan (dir.; samen met bijlagen is in juni 2005 met: polivastgesteld tie, brandweer, GHOR en evt. derden

10. Brandveiligheid
Doelstelling 1. Zo maximaal mogelijke brandveiligheid in Soest Inspanning Zorgdragen voor een goede preventie zorgdragen voor een goede brandbestrijding Resultaat Alle bedrijven die daar voor in aanmerking komen hebben een vergunning brandveilig gebruik de brandweer beschikt over adequate middelen en voor de betreffende bedrijven zijn aanvalsplannen en/of bereikbaarheidskaarten beschikbaar Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Gemeente In het plan brandweerzorg (brand-wee vindt uitwerking plaats r) Gemeente In Soest is een 2e (brand-wee uitrukpunt in gebruik r) genomen.

31

11. Veilig Ondernemen
Doelstelling 1. Veilig ondernemen Inspanning in overleg met het bedrijfsleven nagaan op welke wijze veilig ondernemen in Soest mogelijk is/blijft Bevorderen van een goede afsluiting van de bedrijventerreinen Resultaat minder criminaliteit en ongevallen op de bedrijventerreinen de bedrijventerreinen Verantwoorde -lijke instantie De bedrijven gemeente (P&B) samen met de bedrijven bedrijven en politie beëindiging van overlast (waaronder het houden van straatraces) meer bedrijven lid van het collectief politie Door de bedrijven is een beveiligingsbedrijf gecontracteerd Opmerkingen de gemeente participeert in het overleg terzake

Specifiek en algemeen toezicht Handhaving van de verkeersregels

Aanwezige bedrijven overtuigen van het belang van een collectieve aanpak van alle belangen van een bedrijventerrein 2. Veilige winkelcentra maatregelen om snelkraken tot een minimum te beperken tegengaan van diverse vormen van overlast

de bedrijven

Waar mogelijk zal de gemeente ondersteunen bij de pogingen de zgn. free riders over te halen deel te gaan nemen.

realiseren van veilig en gezellig winkelen

MKB en gemeente (P&B) politie

32

12. Overige aspecten
Doelstelling 1. Terugdringen verboden wapenbezit Inspanning Onderzoeken haalbaarheid project ‘Een veilige school; wapens weg’ scholen voor middelbaar onderwijs Elke (vuur)wapentip en elk geconstateerd illegaal (vuur)wapen-bezit leidt tot onderzoek Resultaat Preventieactie gericht op feitelijk minder dragen en gebruik van wapens door jongeren. Uit het verkeer halen van verboden (vuur)wapens. Verantwoorde Opmerkingen -lijke instantie Politie OM steunt Partners scholen + gemeente Politie

2. prostitutiebeleid

naleving van het vastgestelde prostitutiebeleid

handhaving van één sexinrichting handhaving prostitutiebeleid en aanpak illegale praktijken

Gemeente (AZ/jo) Politie

Continueren beleid Taak politie wordt uitgevoerd door het Team Commeciële Zeden Waar nodig en mogelijk zal ook bestuursrechterlijk worden gehandhaafd c.q. worden opgetreden.

Gemeente

33

Wijkspecifieke activiteiten:
De gemeentebrede activiteiten hebben ook een weerslag op wat in de wijken gebeurt. Per wijk zullen een aantal wijkspecifieke activiteiten worden aangegeven.

wijk Soest-Midden/De Engh activiteit: veilige/schone woonomgeving uitwerking: algemeen toezicht + handhaving door de politie ; in samenwerking met Portaal tegengaan van vervuiling (in en) rondom flats en met name het plassen in openbare gedeelten van bergingen en in trapportalen; bevorderen garageboxen voor hun specifieke doel gebruikt (gaan) worden en dat de openbare gedeeltes van de bergingen op slot kunnen; een specifiek aandachtspunt in deze wijk betreft de overlast van duiven, met name door het voeren door enkele buurtbewoners;

overlast/jongeren

specifiek toezicht politie (m.n. de Dalweg, alsmede in de portieken en bij de bergingen van zowel de koop- als de huurflats; daarnaast moet St. Balans contact maken/blijven houden met de groepen op straat; blijvende aandachtspunt (met name in het weekend) betreft het toezicht op het gedrag van de bezoekers van de horecabedrijven aan de Steenhoffstraat/ Middelwijkstraat. extra aandacht van primair de politie voor de verkeerssituatie op de Molenstraat en bij de aanwezige scholen.
34

overlast/horeca verkeersveiligheid

wijk Soestdijk/’t Hart activiteit: veilige/schone woonomgeving overlast/jongeren uitwerking: algemeen toezicht + handhaving door de politie;

specifiek toezicht op de plekken waar de jongeren vaak samenkomen (m.n. gebied tussen kruising v.Weedestraat/Nassauplantsoen, Insp. Schreuderlaan/Verzetsplein), Beetzlaan/Schrikslaan en het evenemententerrein aan de Soesterenghweg, daarnaast moet St. Balans contact met de groepen maken/blijven onderhouden. overlast/horeca een continu aandachtspunt voor de politie, met accent in het weekend betreft de horeca aan de Stadhouderslaan en de Koninginnelaan waar ook de coffeeshop gevestigd is; verkeersveiligheid aandachtsgebieden zijn primair v.Weedestraat (parkeren) en de omgeving van de scholen, alsmede Nieuwstraat en Koninginnelaan. woninginbraken ca toezicht politie bij station Soestdijk i.v.m. fietsendiefstallen; daarnaast verdienen enkele straten speciale aandacht i.v.m. diefstallen uit auto’s; toezicht in v.Weedestraat i.v.m. straatroof;

wijk Smitsveen-Klaarwater activiteit: uitwerking: veilige/schone woonomgeving algemeen toezicht en handhaving door de politie; in samenwerking met woningcorporatie Portaal tegengaan van vervuiling in /rondom flats en met
35

name overlast en plassen in de portieken; overlast/jongeren in de wijk zijn een aantal plekken waar jongeren geregeld bij elkaar komen (o.a. Willem Speelmanhof/ Honsbergen/park Klaarwater, Smitsweg/Weegbreestraat); In het verleden is hier door de politie is veel tijd geïnvesteerd en geverbaliseerd om de vormen van overlast terug te dringen; daarnaast heeft ook de jongerenwerker van St. Balans (samen met de wijkagent en de gemeente) veel aandacht aan deze situatie besteed; door de gemeente is een (tijdelijke) alternatieve locatie voor de jongeren gerealiseerd op de hoek van de Vrijheidsweg/Industrieweg; het heringerichte centrale gebied aan de Smitsweg voorziet in een behoefte evenals het wijkpark Koningsvaren; dit alles heeft geleid tot afname van de overlast in de wijk; nodig blijft specifiek toezicht van de politie (ook in de portieken/trappengangen flats en bij de bergingen); het jongerenwerk van de St. Balans blijft contact maken/onderhouden met de groepen op straat; specifieke aandacht moet worden besteed aan de Weegbreestraat, de Smitshof en het industrieterrein, alsmede aan de omgeving van de scholen; op de Nieuweweg zijn ter hoogte van de Smitsweg en de Molenstraat veilige oversteekplaatsen gecreëerd; voor een veiliger oversteek van de Koningsweg is het overleg nog niet afgerond; waar nodig en mogelijk zullen rond de scholen (aanvullende) maatregelen worden getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid t.b.v. scholieren de politie zal worden gevraagd voor extra toezicht
36

verkeersveiligheid

op specifieke locaties waar veel overlast is van (het geluid van opgevoerde) brommers; aandacht voor de verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen. woninginbraken ca op zich niet wijkspecifiek; met woningcorporatie Portaal vindt overleg plaats om de flatwoningen te gaan voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk; een aantal straten verdient extra toezicht i.v.m. inbraken (woningen en auto’s) en bedrijfsinbraken extra aandacht zal worden besteed aan de vormen resp. het voorkomen van straatracerij op het bedrijventerrein “de Grachten”;

specifiek punt

wijk Overhees/Boerenstreek activiteit: veilige/schone woonomgeving uitwerking: algemeen toezicht en handhaving door de politie; winkelcentrum de Tamboerijn krijgt een ondergronds milieueiland; controle loslopende honden(poep) met name bij de speelterreinen; jongeren komen vooral bij elkaaqr op het speelveld Dorpsstreek en winkelcentrum Tamboerijn; de politie houdt deze plekken meer dan de andere ontmoetingsplekken in de gaten; ook de jongerenwerkers van St. Balans zijn hier actief; ook andere plekken zoals speelveld Honingbij en het Veenpark vragen om specifiek (politie)toezicht; plannen worden ontwikkeld voor aanpassingen aan het winkelcentrum, belangrijk is het sluiten van (één van) beide doorgangen; de inrichting van het speelveld Dorpsstreek is aangepast (scheiding skaten en voetballen, zitpoefs en betere verlichting) waardoor de verschillende groepen
37

overlast/jongeren

minder last van elkaar ondervinden; verkeersveiligheid specifieke aandacht behoeft (te hard rijden op) de Di Lassostraat en de omgeving van de scholen aan de Willaertstraat;
toezicht bossen (m.n. mountainbikers en paarden)

extra aandachtspunt:

wijk Soest-Zuid/Soestduinen activiteit: veilige/schone woonomgeving overlast/jongeren uitwerking: algemeen toezicht en handhaving door de politie; aandacht voor de omgeving NS-station en de kop van de Bosstraat en de Lange Duinen/het bosgebied (m.n. bij Foekenlaan en Sparrenlaan); daarnaast moet St. Balans ook hier contact maken/ blijven houden met de groepen op straat; (de bezoekers van) de horeca aan de Kerkstraat/ Birkstraat en Soesterbergsestraat vergen regelmatig toezicht, met name in het weekend specifieke aandacht behoeven het winkelgebied Zuidpromenade/ Soesterbergsestraat, alsmede de omgeving van de scholen en de Heideweg en Bartolottilaan/v.Beuningenlaan.

overlast/horeca

verkeersveiligheid

38

woninginbraken ca
extra aandachtspunt: toezicht bossen:

het aantal fietsendiefstallen bij station Soest Zuid vraagt extra toezicht
toezicht bossen (m.n. mountainbikers en paarden, alsmede open vuur in de duinen)

wijk Soesterberg activiteit: uitwerking: veilige/schone woonomgeving algemeen toezicht en handhaving door de politie; (ook) op de hoek Apollo/Gemini gaan de containers ondergronds; overlast/jongeren specifieke aandacht gaat uit naar het gebied Apollo/Mercury/Gemini; ook de andere ontmoetingsplekken zoals Bloemheuvel en het monument Banningstraat worden regelmatig gecontroleerd door de politie; ook in Soesterberg is het jongerenwerk van St. Balans actief en wordt contact gemaakt en onderhouden met de jongeren op straat; op inititiatief van het Dbt wordt nabij Bloemheuvel een de jongerenplek heringericht; met name in het weekend vergt de horeca/het horecabezoek aan de Rademakerstraat extra aandacht specifieke aandacht behoeven de Rademakerstraat, de Kampweg en de Oude Tempellaan, alsmede de omgeving van de scholen. nadrukkelijker controle op naleving parkeerregels niet alleen bij scholen, maar ook in Rademakerstraat en woonstraten
39

overlast/horeca verkeersveiligheid

extra aandachtspunt:
toezicht bossen toezicht bossen (m.n. mountainbikers en paarden) en het gebied De Bergjes (dagrecreatie, barbecuen).

40

Inzet politiesurveillanten
Op basis van de gemeentebrede en wijkgerichte activiteiten worden de politiesurveillanten ingezet conform onderstaand schema: Totaal aantal uren op jaarbasis Verlof 2653 Opleiding 490 Ziekte (6%) 873 ____ 14.560

4.016 ______ 10.544 =====

Netto te besteden

Besteding: Verkeer: parkeerproblematiek, (school-) jeugd in het verkeer, fietsverlichting, (brom)fietsen, controles, baldadigheid, overlast jongeren, wildplassen, vernielingen, openbare geweldpleging, algemeen/preventief toezicht openbare ruimte (waaronder weekmarkt en winkelgebieden), horeca, evenementen,

2.700

Openbare orde:

3.336

Afvalproject/ milieu:

aanbieden huishoudelijk afval, 41

`

groot vuil, overlast honden, grafitty, toezicht bossen, overhangend groen

1.000 1.400 _____

2.400 2.108 _____

Administratie (20%) totaal

10.544 =====

42

Delicten als nulpunt
Uit de jaarcijfers 2004 van politiedistrict Eemland-Noord blijkt de volgende ontwikkeling met betrekking tot (gewelds)delicten in Soest:

1999 2000 2001 2002 2003 geweldsdelicten 116 122 118 141 208 woninginbraken 236 311 246 199 320 inbraak 198 169 236 161 194 bedrijven diefstal af/uit 278 417 422 539 670 auto’s diefstal auto 42 40 26 60 56 fietsdiefstallen 242 225 201 222 203 vernieling 422 425 479 433 388 zakkenrollerij 23 9 30 18 26 overlast jeugd 224 217 299 354 350 burengerucht 452 411 519 532 493 Als toelichting op het overzicht: -

2004 186 286 165 562 42 240 449 39 403 511

Bovengenoemde cijfers zijn aangiften. Helaas wordt niet altijd aangifte gedaan waardoor de cijfers vertekend kunnen zijn. In vergelijking tot 2003 geven de eerste 5 feiten een daling te zien, terwijl de laatste 5 een stijging te zien geven.

43