Gemeente Haarlemmermeer

Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

KPMG Metrum De Meern, 19 november 1999 Dit rapport heeft 16 pagina's DU/cvb/994042

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

Inhoudsopgave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inleiding.........................................................................................................................3 Parkeermanagement .....................................................................................................4 Vervoersmanagement ...................................................................................................5 Milieumanagement ........................................................................................................6 Beveiliging en bewaking (inbraak, brand etc.) ...............................................................7 Beheer groen ................................................................................................................8 Beheer water .................................................................................................................9 Reclame uitingen.........................................................................................................10 Bebording en bewegwijzering......................................................................................11 Telecomvoorzieningen ................................................................................................12 Kinderopvang ..............................................................................................................13 Beheer van wegen ......................................................................................................14 Beheer bruggen...........................................................................................................15 Beheer verlichting........................................................................................................16

2

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

1

Inleiding

Deze rapportage geeft inzicht in de opzet van het exploitatiemodel voor de parkmanagement organisatie. In dit model ligt de nadruk op de kostenkant van het startpakket, het pakket aan producten en diensten dat in de startperiode (de eerste 5 jaar) minimaal via parkmanagement wordt aangeboden. Per product/dienst wordt allereerst kort aangegeven: 1. wat het is; 2. wat de parkmanagement organisatie gaat doen; 3. welke aannames gedaan worden in het exploitatiemodel; 4. een inschatting van het aantal uren per week dat de parkmanagement organisatie ervoor nodig heeft; 5. de financieringsbron(nen) (fonds, jaarlijkse bijdrage of anders); 6. het effect van parkmanagement c.q. hoe kan het product/de dienst zonder parkmanagement aangeboden worden; 7. wie de toezichthouder is. Voor de opbrengsten kant van het exploitatiemodel zijn de volgende uitgangspunten van kracht: eenmalig wordt een bedrag van ƒ 4.000.000 voorgefinancierd uit het fonds, op het moment dat de parkmanagement organisatie operatief wordt (2002). De rentelasten worden door de parkmanagement organisatie gedragen; de bijdrage van beleggers en gebruikers aan de parkmanagement organisatie bedraagt ƒ 8,-/m2 per jaar. In de verdeling tussen beleggers en gebruikers is de stemverhouding terug te vinden, de beleggers betalen ƒ 5,71/m2 per jaar en de gebruikers betalen ƒ 2,29/m2 per jaar; op het moment dat alle grond uitgegeven is (2009-2010) moet het cumulatieve saldo van de parkmanagement organisatie circa ƒ 0,- bedragen; na dit jaar moet de parkmanagement organisatie een gezonde financieel-economische basis hebben om voort te kunnen bestaan op basis van de rendementen en de dan te innen inkomsten (vanaf dat moment groeit het fonds niet meer omdat alle grond is uitgegeven).

3

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

2 2.1

Parkeermanagement Wat is het?

Parkeermanagement: het invoeren en onderhouden van een systeem om de parkeervoorziening op de hotelplot aan alle op SBZ gevestigde bedrijven (gebruikers) en hun relaties beschikbaar te stellen tegen bepaalde kosten die via de parkmanagement organisatie aan de gebruikers in rekening worden gebracht. Parkeermanagement valt uiteen in twee delen: het basisdeel: de mogelijkheden scheppen voor de invoering van parkeermanagement, hiertegenover zou een basis bijdrage moeten staan (van de gebruikers aan de parkmanagement organisatie) het "plus" deel: het daadwerkelijke gebruik maken van de mogelijkheid, hiertegenover staat een bijdrage naar de mate van gebruik 2.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: selectie van een leverancier van het systeem en een beheerder, onderhandeling en sluiten van contracten kosten doorberekenen aan bedrijven 2.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: Alle parkeerplaatsen op SBZ (onder de kantoren en bij de hotelplot) worden meegenomen in parkeermanagement. De kosten voor de aanleg van de voorzieningen om parkeermanagement mogelijk te maken, worden niet door de parkmanagement organisatie betaald. Verondersteld wordt dat de exploitatie van de parkeergarage minimaal kostendekkend is. De hoogte van de parkeertarieven voor de openbare en niet openbare parkeerplaatsen (die onderdeel zijn van parkeermanagement) worden in overleg met de gemeente vastgesteld. 2.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 8 uur per week nodig zijn c.q. 0,2 fte. 2.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

Financiering wordt apart betaald door de gebruikers, naar de mate van gebruik. 2.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement wordt geen optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige parkeervoorzieningen. Het voordeel van parkmanagement is dat van de parkeercapaciteit op geheel SBZ optimaal gebruik wordt gemaakt. Parkmanagement levert niet meer parkeerplaatsen op. Hiermee kan de gebruiker op parkeergebied wel beter bediend worden. 2.7 Toezichthouder

De toezichthouder is de parkmanagement organisatie.

4

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

3 Vervoersmanagement 3.1 Wat is het?

Vervoersmanagement is het inventariseren en invoeren van de beste vervoerswijzen in het woon-werk en het zakelijke verkeer, om zodoende te zorgen voor een zo goed mogelijk gebruikmaking van het aantal aanwezige parkeerplaatsen. 3.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: bemiddeling in het opstellen van een centraal vervoersplan voor de locatie SBZ (inventarisatie van de situatie en behoeften bij de gevestigde bedrijven) onderhandeling met "leveranciers" van mogelijke alternatieve vervoersdiensten (bv. busmaatschappijen, taxidiensten, "call a car") en het sluiten van contracten 3.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: De parkmanagement organisatie speelt een coördinerende en expertmatige rol, eventueel kan deze laatste worden ingehuurd. Op locatie niveau wordt een vervoersplan gemaakt, de bedrijven (gebruikers) zullen hun medewerking hieraan verlenen. De maatregelen die uit het vervoersplan naar voren komen, worden niet ingecalculeerd in het exploitatiemodel van de parkmanagement organisatie. Deze komen voor rekening van de individuele bedrijven c.q. zijn onderdeel van het individuele pakket. 3.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 8 uur per week nodig zijn c.q. 0,2 fte. 3.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

De jaarlijkse bijdrage van de gebruikers en de beleggers vormt de financiering. 3.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement kan Vervoersmanagement op bedrijfsniveau georganiseerd worden. Dan zijn geen schaal/kostenvoordelen te behalen. Bovendien moet dan binnen het bedrijf zelf tijd c.q. een persoon vrijgemaakt worden om dit te coördineren. 3.7 Toezichthouder

De toezichthouder is de parkmanagement organisatie.

5

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

#Blz. 6 ontbreekt#

6

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

5 5.1

Beveiliging en bewaking (inbraak, brand etc.) Wat is het?

Beveiliging en bewaking is het invoeren en beheren van een bewakingssysteem voor de locatie SBZ als geheel (verplicht) en voor de afzonderlijke panden (niet verplicht). 5.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: bepaling niveau van "bewaking en beveiliging" in overleg met politie en gevestigde bedrijven (gebruikers en beleggers) kiezen systeem van bewaking (bv. wel/geen camera's etc.) onderhandeling met leveranciers van bewakings- en beveiligingsdiensten 5.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: De kosten van bewaking door leveranciers van bewakings- en beveiligingsdiensten worden verondersteld gelijk te zijn aan die van 2 full time bewakers (voor de locatie SBZ). Voor de bewaking van de panden zelf kan een bedrijf kiezen (individuele pakket) deze kosten worden dan verrekend wanneer gebruik van deze dienst wordt gemaakt. 5.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 5.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

Jaarlijkse bijdrage van beleggers en gebruikers vormt de financieringsbron voor de bewaking en beveiliging van het totale terrein. Indien individuele bedrijven ervoor kiezen de bewaking van de afzonderlijke panden onder te brengen in parkmanagement wordt dit apart verrekend. 5.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement zou bewaking en beveiliging door de bedrijven afzonderlijk voor de panden geregeld kunnen worden. 5.7 Toezichthouder

De toezichthouder is de parkmanagement organisatie.

7

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

6 6.1

Beheer groen Wat is het?

Beheer van groen is het onderhouden van het groen in de openbare ruimte overeenkomstig het kwaliteitsniveau en op de particuliere terreinen. 6.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: onderhandeling met (groen) onderhoudsbedrijven sluiten van contracten met deze bedrijven Bij de oprichting van de parkmanagement organisatie wordt in de statuten opgenomen hoe de gemeente (bij problemen) de parkmanagement organisatie aan kan spreken op het gebied van het onderhoud van groen. 6.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: De parkmanagement organisatie zorgt voor het beheer van groen, op basis van het hogere kwaliteitsniveau zullen de kosten voor beheer bovengemiddeld zijn. Uitgegaan wordt van 100% hogere kosten voor het beheer van groen. De oppervlakte groen in de openbare ruimte is overgenomen uit het ontwerp voor de openbare ruimte. Daarnaast wordt verondersteld dat circa 50% van de oppervlakte van de particuliere terreinen (plots E t/m J) groen wordt. Alle bedrijven brengen hun privé terrein voor het groenbeheer onder parkmanagement. De uitvoering wordt door een leverancier gedaan op basis van een contract of service level agreement met de parkmanagement BV. 6.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 6.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

De opslag op de grondprijs van ƒ 25/m2 bvo is oorspronkelijk gebaseerd op verwachte meer kosten voor het beheer van de openbare ruimte (met een hoger kwaliteitsniveau). Naast de jaarlijkse bijdrage van de gemeente (budget voor het beheer van groen) zal het fonds aangesproken worden voor deze kostenpost. 6.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement zou het beheer van groen door/via de gemeente uitgevoerd worden. Ook hiervoor geldt dat de gemeente het onderhoud dan waarschijnlijk zal baseren op een gemiddeld niveau. Voor de particuliere terreinen zijn de bedrijven dan zelf verantwoordelijk. 6.7 Toezichthouder

De toezichthouder is de gemeente (Openbare Werken).

8

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

7 7.1

Beheer water Wat is het?

Beheer van water is het onderhouden van het water in de openbare ruimte en op het particuliere terrein overeenkomstig het kwaliteitsniveau. 7.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: onderhandeling met (water) onderhoudsbedrijven sluiten van contracten de parkmanagement organisatie voert overleg met het waterschap over het waterbeheer, o.a. in verband met het polder peil 7.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: De parkmanagement organisatie zorgt voor het beheer van water, op basis van het hogere kwaliteitsniveau zullen de kosten voor beheer bovengemiddeld zijn. Uitgegaan wordt van 100% hogere kosten voor het beheer van water. Het oppervlakte water in de openbare ruimte is overgenomen uit het ontwerp voor de openbare ruimte. Voor de particuliere terreinen is uitgegaan van 0 m2 wateroppervlak. De uitvoering wordt door een leverancier gedaan op basis van een contract of service level agreement met de parkmanagement BV. 7.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 7.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

Ook hiervoor geldt dat de opslag op de grondprijs van ƒ 25/m2 bvo oorspronkelijk bedoeld voor het hogere niveau beheer van de openbare ruimte (ook water). Naast de jaarlijkse bijdrage van de gemeente (budget voor het beheer van water) zal het fonds aangesproken worden voor deze kostenpost. 7.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement zou het beheer van water door/via de gemeente uitgevoerd worden (of het waterschap). Ook hiervoor geldt dat de gemeente het onderhoud dan waarschijnlijk zal baseren op een gemiddeld niveau. 7.7 Toezichthouder

De toezichthouder is het Waterschap.

9

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

8 8.1

Reclame uitingen Wat is het?

Reclame uitingen behelst het coördineren van de wijze van reclamevoering, het toewijzen van ruimte voor reclame uitingen in de openbare ruimte. . Hiervoor kunnen twee opties uitgewerkt worden: wel of geen uitzonderingspositie van SBZ in onder meer de plaatselijke verordening. 8.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: vaststellen van een uniforme wijze van reclame voering overleg met gemeente over eventuele aanpassing algemene plaatselijke verordening en de uitvoering daarvan door de parkmanagement organisatie (formele besluitvorming kan bij B&W blijven) controleren van de naleving door de gevestigde bedrijven 8.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: Parkmanagement organisatie stelt een plan op voor de reclamevoering: hoe reclame op het terrein gevoerd mag worden, hoe de reclame borden eruit zouden moeten zien. In de openbare ruimte kunnen ook reclame borden worden aangebracht, de parkmanagement organisatie reguleert de toewijzing en ontvangt inkomsten direct van het "reclamevoerende" bedrijf of via de gemeente. De aankoop en het onderhoud van de reclameborden komt voor rekening van de individuele bedrijven, hierin heeft parkmanagement geen rol. 8.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 8.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

De jaarlijkse bijdrage van de gebruikers en de beleggers vormt de financiering. Ook de gemeente kan haar inkomsten overdragen aan de parkmanagement organisatie, afhankelijk van de regeling die hieromtrent wordt getroffen. 8.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement zou de gemeente de uniformiteit en mate van reclame voering moeten reguleren. Afstemming gaat niet verder dan minimale vereisten aan de reclame uitingen. 8.7 Toezichthouder

De toezichthouder is de gemeente. Die heeft overigens een contract met een leverancier, hieraan zal ook de parkmanagement organisatie gebonden zijn zich te houden.

10

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

9 9.1

Bebording en bewegwijzering Wat is het?

Bebording en bewegwijzering is het coördineren van de wijze van bebording (geen verkeersborden) en bewegwijzering en het bemiddelen in de levering van de daadwerkelijke bebording voor de openbare en particuliere terreinen van SBZ 9.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen?

Taken: vaststellen wijze van bebording onderhandeling met leveranciers van borden en de onderhoudsbedrijven sluiten van contracten afspraken maken met de gemeente 9.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel?

Veronderstellingen: Parkmanagement organisatie stelt een plan op voor de bebording en bewegwijzering zoals het voorbeeld van de reclamevoering. Één leverancier levert voor de totale locatie SBZ de borden en de bewegwijzering. De kosten hiervoor komen voor rekening van de parkmanagement organisatie, die deze kosten in een periode van 7 jaar afschrijft. De aanschaf van alle borden op het terrein wordt ingeschat op ƒ 300.000. De parkmanagement organisatie bekostigt ook het onderhoud. De kosten voor dit onderhoud worden ingeschat op ƒ 30.000/jaar. 9.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig?

Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 9.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd?

De jaarlijkse bijdrage van de gebruikers en de beleggers vormt de financiering. 9.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden?

Zonder parkmanagement zou dit product deels door de gemeente en deels door een samenwerking tussen de gevestigde bedrijven tot stand moeten komen.

11

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

10

Telecomvoorzieningen

10.1 Wat is het? Het product telecomvoorzieningen betreft het coördineren van de aan te leggen kabels en leidingen (met name de capaciteit) t.b.v. de telecommunicatie en het aanbieden van telecom diensten via parkmanagement. Het product telecomvoorzieningen valt uiteen in twee delen: het basisdeel: de basisvoorziening (kabels en leidingen) die noodzakelijk is voor telecommunicatie, hiertegenover moet een basis bijdrage staan het "plus" deel: het daadwerkelijke gebruik maken van de telecommunicatie, hiertegenover staat een bijdrage naar mate van gebruik 10.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: overleg met de leverancier van telecom voorzieningen over het pakket dat aangeboden wordt nieuwe mogelijkheden nauwkeurig volgen 10.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel? Veronderstellingen: De aanleg van de kabels vindt plaats door de provider, de gemeente heeft hierbij een coördinerende rol tijdens het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De "provider" bekostigt zelf de aanleg en zal bedrijven een pakket aanbieden. Bedrijven zijn niet verplicht dit pakket af te nemen, maar kunnen hiervoor kiezen. Voor telecomvoorzieningen zijn geen kosten noch inkomsten opgenomen in het exploitatiemodel, de parkmanagement organisatie besteedt hieraan uitsluitend uren. De parkmanagement organisatie gaat zich bezighouden met het vormgeven van het pluspakket. 10.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig? Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 10.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd? De telecomvoorzieningen worden individueel verrekend naar de waarin bedrijven er gebruik van maken. 10.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden? Zonder parkmanagement zou dit product tegen hogere kosten beschikbaar zijn voor gebruikers. Het kostenvoordeel hangt af van de mate waarin bedrijven kiezen voor telecom via parkmanagement. Dit is immers een onderdeel van het individuele pakket. 10.7 Toezichthouder De toezichthouder is de parkmanagement organisatie.

12

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

11

Kinderopvang

11.1 Wat is het? Kinderopvang is het faciliteren van opvang voor kinderen op de locatie SBZ minimaal voor de werknemers van de hier gevestigde bedrijven 11.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: contract sluiten met een exploitant voor het kinderdagverblijf, in dit contract worden bedrijfsplaatsen voor SBZ bedrijven gereserveerd 11.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel? Veronderstellingen: De gemeente zorgt voor de reservering van fysieke ruimte op SBZ voor een kinderdagverblijf. De gemeente brengt het kinderdagverblijf een lagere grondprijs in rekening. Voor een dergelijke voorziening gelden grondprijzen van maximaal ƒ 300/m2, dit verschilt ƒ 800/m2 met de prijs voor kantoren. Als uitgangspunt (wenselijk voor SBZ) geldt een verblijf voor minimaal 140 kinderen c.q. volledige plaatsen (2% van de werkzame personen op SBZ), hiervoor is 1.500 m2 op de begane grond en 600 m2 op de eerst verdieping voldoende. De parkmanagement organisatie bemoeit zich met de toewijzing van plaatsen en met speciale aspecten (zoals de openingstijden van het verblijf, mogelijkheden voor opvang van zieke kinderen e.d.) en zal zich niet verder mengen in de exploitatie van het kinderdagverblijf. De werknemers en de werkgevers betalen (in veel gevallen) gezamenlijk de kosten voor de kinderopvang. 11.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig? Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 11.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd? Er zijn geen kosten anders dan tijdsinvestering van de parkmanagement organisatie. 11.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden? Zonder parkmanagement zou op de locatie kinderopvang volledig een gemeentelijke kwestie zijn. 11.7 Toezichthouder De toezichthouder is de parkmanagement organisatie.

13

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

12

Beheer van wegen

12.1 Wat is het? Beheer wegen is het onderhouden van de wegen in de openbare ruimte en op de privé terreinen. De aansprakelijkheid voor de wegen blijft liggen bij de gemeente aangezien de wegen openbaar zijn. Wel kan de gemeente in het geval de parkmanagement organisatie aanspreken en verantwoordelijk stellen. 12.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: onderhandeling en het sluiten van contracten met onderhoudsbedrijven. 12.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel? Veronderstellingen: Gemeente blijft "schouw" werkzaamheden uitvoeren ongeacht welk alternatief gekozen wordt. De parkmanagement organisatie zorgt voor het beheer van de wegen en gezien het hogere kwaliteitsniveau van de wegen, zijn de kosten voor beheer hoger dan gemiddeld. Uitgegaan wordt van 100% hogere kosten voor het beheer van wegen. De weg oppervlakte is overgenomen uit het ontwerp voor de openbare ruimte en voor de privé terreinen is een inschatting gemaakt (60% van de niet bebouwde privé ruimte is verharding) 12.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig? Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 12.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd? De gemeente zal het jaarlijkse budget voor het beheer van wegen overdragen aan de parkmanagement organisatie. Naast deze jaarlijkse bijdrage van de gemeente, zullen aanvullende kosten uit het fonds en de jaarlijkse bijdragen van beleggers en gebruikers gefinancierd worden. 12.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden? Zonder parkmanagement zou het beheer van wegen door de gemeente uitgevoerd worden op een gemiddeld niveau. 12.7 Toezichthouder De toezichthouder is de gemeente.

14

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

13

Beheer bruggen

13.1 Wat is het? Beheer van bruggen is het onderhouden van de bruggen in de openbare ruimte overeenkomstig het kwaliteitsniveau. 13.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: onderhandeling met onderhoudsbedrijven sluiten van contracten 13.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel? Veronderstellingen: De parkmanagement organisatie zorgt voor het beheer van bruggen, op basis van het hogere kwaliteitsniveau zullen de kosten voor beheer bovengemiddeld zijn. Uitgegaan wordt van de kosten voor beheer van bruggen van ƒ 1,-/m2. De uitvoering wordt door een leverancier gedaan op basis van een contract of service level agreement met de parkmanagement BV. 13.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig? Gemiddeld zal 4 uur per week nodig zijn c.q. 0,1 fte. 13.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd? De bruggen behoren bij de privé terreinen en de jaarlijkse bijdrage van beleggers (en gebruikers) dienen als financiering van dit product. 13.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden? Zonder parkmanagement zou het beheer van bruggen door de eigenaren uitgevoerd worden. 13.7 Toezichthouder De toezichthouder is de gemeente.

15

Gemeente Haarlemmermeer Exploitatiemodel parkmanagement SBZ, analyse van de kosten

14

Beheer verlichting

14.1 Wat is het? Beheer van verlichting is het onderhouden van de verlichting in de openbare ruimte en op de particuliere terreinen. 14.2 Wat gaat de parkmanagement organisatie doen? Taken: onderhandeling met onderhoudsbedrijven of met gemeente sluiten van contracten 14.3 Welke aannames worden gedaan in het exploitatiemodel? Veronderstellingen: er komen 2x zoveel lantaarnpalen als gebruikelijk. de onderhoudskosten zijn 100% hoger ingeschat. 14.4 Hoeveel uren heeft de parkmanagement organisatie hiervoor gemiddeld nodig? Gemiddeld zal 2 uur per week nodig zijn c.q. 0,05 fte. 14.5 Hoe wordt dit product/deze dienst gefinancierd? De gemeente zal het jaarlijkse budget voor het beheer van verlichting overdragen aan de parkmanagement organisatie. Naast deze jaarlijkse bijdrage van de gemeente, zullen aanvullende kosten uit het fonds gefinancierd worden. In het geval van alternatief 2 zal de gemeente krijgt van de parkmanagement organisatie een extra bedrag om het hogere niveau van beheer te kunnen bekostigen. Dit wordt uit het fonds gefinancierd. 14.6 Hoe zou dit product/deze dienst zonder parkmanagement aangeboden kunnen worden? Beheer van verlichting zou zonder parkmanagement door de gemeente uitgevoerd worden. Dit zou dan op een gemiddelde niveau gebeuren, terwijl een hoger niveau c.q. een duurder type verlichting wordt gerealiseerd.

16

Exploitatiemodel parkmanagement organisatie SBZ (1)
Exploitatie parkmanagement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Uitgangspunten: periode van uitgifte totaal uitgeefbaar totaal openbaar gebied op te geven gebied privé terrein (niet bebouwd) 2 opslag per m bvo rendement fonds index/inflatie veronderstelde bouwtijd eerste jaar van uitgifte gemiddelde opp. werkplek rente 7 168.000 102.200 108.950 75.546 25 4,60 2% 2 2000 25 6,6% jaar 2 m bvo inclusief hotel, e.d. 2 2 (29.150 m weg/verharding, 40.000 m groen, 33.050 m2 water) m2 plots, court yards en parking decks 2 2 (43.528 m weg/verharding, 29.018 m groen, 3.000 m2 bruggen) gulden

jaar m bvo
2

basisberekening 1999 = jaar 0 rekeneenheid 1999 2000 OPBRENGSTEN opbrengsten/jaar (en totaalfonds) Fonds (deel fonds en rente) bijdrage gemeente (inflatie correctie) Totaal Jaarlijkse bijdragen beleggers en gebruikers oppervlakte in gebruik jaarlijkse bijdrage beleggers jaarlijkse bijdrage gebruikers totaal jaarlijkse bijdragen KOSTEN product kosten per jaar (in volledige exploitatie fase) parkeermanagement vervoersmanagement beveiliging en bewaking beheer van wegen beheer van groen beheer van water beheer van bruggen beheer van verlichting reclame uitingen bebording en bewegwijzering telecomvoorzieningen kinderopvang milieuzorg totaal operationele kosten per jaar personeel huur e.o. voorzieningen totaal SALDI Saldo per jaar Cumulatief saldo ex. rente Rente Cumulatief saldo incl. rente 0 0 0 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

218.518

0 0 0

0 0 0

3.783.027 33.127 3.816.154

-169.006 67.580 -101.426

-120.080 103.397 -16.683

-70.174 140.620 70.445

-19.271 179.290 160.019

22.756 219.451 242.207

59.667 261.147 320.814

59.667 266.370 326.037

5,71 2,29

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26.857 166.120 66.448 232.568

53.714 338.885 135.554 474.439

80.571 518.494 207.398 725.892

107.429 134.286 161.143 188.000 705.152 899.069 1.100.461 1.309.548 282.061 359.628 440.184 523.819 987.213 1.258.697 1.540.645 1.833.368

0 60.000 200.000 369.204 397.544 33.050 3.000 51.000 0 72.857 0 0 60.000 1.246.655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9.096 30.320 55.972 60.268 5.010 455 7.732 0 11.045 0 0 9.096 188.994

0 18.556 61.853 114.182 122.947 10.221 928 15.773 0 22.532 0 0 18.556 385.548

0 28.391 94.635 174.699 188.109 15.639 1.420 24.132 0 34.474 0 0 28.391 589.889

0 0 0 0 0 38.611 49.229 60.257 61.462 62.691 128.704 164.098 200.856 204.873 208.970 237.591 302.928 370.784 378.200 385.764 255.828 326.181 399.245 407.230 415.374 21.268 27.117 33.191 33.855 34.532 1.931 2.461 3.013 3.073 3.135 32.820 41.845 51.218 52.243 53.287 0 0 0 0 0 46.885 59.779 73.169 74.632 76.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.611 49.229 60.257 61.462 62.691 802.249 1.022.868 1.251.990 1.277.030 1.302.570

450.000 100.000 550.000

0 0 0

200.000 0 200.000

238.772 53.060 291.832

487.094 108.243 595.338

496.836 110.408 607.244

506.773 112.616 619.389

516.909 114.869 631.777

527.247 117.166 644.413

537.792 119.509 657.301

548.547 121.899 670.447

-200.000 -200.000 0 -200.000

3.335.327 -849.744 -739.377 -625.301 3.135.327 2.285.583 1.546.206 920.905 -13.200 206.060 164.448 112.903 3.122.127 2.491.644 1.710.655 1.033.808

-507.413 413.492 68.231 481.724

-395.499 17.994 31.794 49.787

-72.872 -54.878 3.286 -51.592

186.387 131.509 -3.405 128.104

Opbouw van het fonds
opbouw van het fonds (jaarlijkse opslag grondkosten) deel van het fonds dat aan PM besteed wordt cumulatieve opbouw van het fonds totaal te besteden aan parkmanagement basisberekening 1999 = jaar 0 1999 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 0 712.525 726.776 741.311 756.138 0 4.000.000 0 0 0 0 -3.287.475 -2.560.699 -1.819.387 -1.063.250 0 3.783.027 -169.006 -120.080 -70.174 2006 771.260 0 -291.989 -19.271 2007 2008 2009 786.686 802.419 0 0 0 0 494.696 1.297.116 1.297.116 22.756 59.667 59.667

Exploitatiemodel parkmanagement organisatie SBZ (2)
Exploitatie parkmanagement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Uitgangspunten: periode van uitgifte totaal uitgeefbaar totaal openbaar gebied op te geven gebied privé terrein (niet bebouwd) 2 opslag per m bvo rendement fonds index/inflatie veronderstelde bouwtijd eerste jaar van uitgifte gemiddelde opp. werkplek rente 7 168.000 102.200 108.950 75.546 25 4,60 2% 2 2000 25 6,6% jaar 2 m bvo inclusief hotel, e.d. 2 2 (29.150 m weg/verharding, 40.000 m groen, 33.050 m2 water) m2 plots, court yards en parking decks 2 2 (43.528 m weg/verharding, 29.018 m groen, 3.000 m2 bruggen) gulden

jaar m bvo
2

2010 OPBREGNSTEN opbregnsten.jaar (en totaal fonds) Fonds (deel fonds en rente) bijdrage gemeente (inflatie correctie) Totaal Jaarlijkse bijdragen beleggers en gebruikers oppervlakte in gebruik jaarlijkse bijdrage beleggers jaarlijkse bijdrage gebruikers totaal jaarlijkse bijdragen KOSTEN product kosten per jaar (in volledige exploitatie fase) parkeermanagement vervoersmanagement beveiliging en bewaking beheer van wegen beheer van groen beheer van water beheer van bruggen beheer van verlichting reclame uitingen bebording en bewegwijzering telecomvoorzieningen kinderopvang milieuzorg totaal operationele kosten per jaar personeel huur e.o. voorzieningen totaal SALDI Saldo per jaar Cumulatief saldo ex. rente Rente Cumulatief saldo incl. rente 188.922 320.431 8.455 328.886

2011

2012

2013

20143

2015

2016

2017

2018

2019

2020

59.667 271.697 331.364

59.667 277.131 336.798

59.667 282.674 342.341

59.667 288.327 347.995

59.667 294.094 353.761

59.667 299.976 359.643

59.667 305.975 365.642

59.667 312.095 371.762

59.667 318.337 378.004

59.667 324.703 384.371

59.667 331.197 390.865

188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 168.000 188.000 188.000 1.335.739 1.362.454 1.389.703 1.417.497 1.445.847 1.474.764 1.504.259 1.534.345 1.565.031 1.596.332 1.628.259 534.296 544.962 555.881 566.999 578.339 589.906 601.704 613.738 626.013 638.533 651.303 1.870.035 1.907.436 1.945.584 1.984.496 2.024.186 2.064.670 2.105.963 2.148.082 2.191.044 2.234.865 2.279.562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.945 65.224 66.528 67.859 69.216 70.600 72.012 73.453 74.922 76.420 77.949 213.150 217.413 221.761 226.196 230.720 235.335 240.041 244.842 249.739 254.734 259.829 393.479 401.349 409.376 417.563 425.915 434.433 443.121 451.984 461.024 470.244 479.649 423.682 432.156 440.799 449.615 458.607 467.779 477.135 486.677 496.411 506.339 516.466 35.223 35.927 36.646 37.379 38.127 38.889 39.667 40.460 41.269 42.095 42.937 3.197 3.261 3.326 3.393 3.461 3.530 3.601 3.673 3.746 3.821 3.897 54.353 55.440 56.549 57.680 58.834 60.010 61.211 62.435 63.683 64.957 66.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.647 79.200 80.784 82.400 84.048 85.729 87.444 89.193 90.976 92.796 94.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.945 65.224 66.528 67.859 69.216 70.600 72.012 73.453 74.922 76.420 77.949 .328.622 1.355.194 1.382.298 1.409.944 1.438.143 1.466.906 1.496.244 1.526.169 1.556.692 1.587.826 1.619.583

559.518 124.337 683.856

570.709 126.824 697.533

582.123 129.361 711.484

593.765 131.948 725.713

605.641 134.587 740.228

617.754 137.279 755.032

630.109 140.024 770.133

642.711 142.825 785.535

655.565 145.681 801.246

668.676 148.595 817.271

682.050 151.567 833.616

191.507 511.938 21.706 533.644

194.144 706.081 35.221 741.302

196.833 199.576 202.375 205.229 208.140 211.109 214.138 217.228 902.914 1.102.491 1.304.865 1.510.094 1.718.234 1.929.344 2.143.482 2.360.709 48.926 62.821 76.911 91.197 105.685 120.379 135.282 150.398 951.840 1.165.312 1.381.776 1.601.291 1.823.919 2.049.722 2.278.763 2.511.108

Opbouw van het fonds
2010 opbouw van het fonds (jaarlijkse opslag grondkosten) deel van het fonds dat aan PM besteed wordt cumulatieve opbouw van het fonds totaal te besteden aan parkmanagement 2011 2012 2013 20143 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 1.297.116 59.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667 59.667

Exploitatiemodel parkmanagement organisatie SBZ (3)
Exploitatie parkmanagement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 39 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Uitgangspunten: periode van uitgifte totaal uitgeefbaar totaal openbaar gebied op te geven gebied privé terrein (niet bebouwd) 2 opslag per m bvo rendement fonds index/inflatie veronderstelde bouwtijd eerste jaar van uitgifte gemiddelde opp. werkplek rente 7 168.000 102.200 108.950 75.546 25 4,60 2% 2 2000 25 6,6% jaar 2 m bvo inclusief hotel, e.d. 2 2 (29.150 m weg/verharding, 40.000 m groen, 33.050 m2 water) m2 plots, court yards en parking decks 2 2 (43.528 m weg/verharding, 29.018 m groen, 3.000 m2 bruggen) gulden

jaar m bvo
2

2021 OPBRENGSTEN opbregnsten.jaar (en totaal fonds) Fonds (deel fonds en rente) bijdrage gemeente (inflatie correctie) Totaal Jaarlijkse bijdragen beleggers en gebruikers oppervlakte in gebruik jaarlijkse bijdrage beleggers jaarlijkse bijdrage gebruikers totaal jaarlijkse bijdragen KOSTEN product kosten per jaar (in volledige exploitatie fase) parkeermanagement vervoersmanagement beveiliging en bewaking beheer van wegen beheer van groen beheer van water beheer van bruggen beheer van verlichting reclame uitingen bebording en bewegwijzering telecomvoorzieningen kinderopvang milieuzorg totaal operationele kosten per jaar personeel huur e.o. voorzieningen totaal SALDI Saldo per jaar Cumulatief saldo ex. rente Rente Cumulatief saldo incl. rente

2022

2023

2024

2025

59.667 344.578 404.245

59.667 351.469 411.137

59.667 358.499 418.166

59.667 365.669 425.336

188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 1.660.824 1.694.040 1.727.921 1.762.480 1.797.729 664.330 677.616 691.168 704.992 719.092 2.325.153 2.371.656 2.419.090 2.467.471 2.516.821

0 0 0 0 0 79.508 81.098 82.720 84.374 86.062 265.025 499.027 275.732 281.247 286.872 489.242 509.007 519.187 529.571 526.795 537.331 548.078 559.039 570.220 43.795 44.671 45.565 46.476 47.406 3.975 4.055 4.136 4.219 4.303 67.581 68.933 70.312 71.718 73.152 0 0 0 0 0 96.545 98.476 100.445 102.454 104.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.508 81.098 82.720 84.374 86.062 1.651.974 1.685.014 1.718.714 1.753.088 1.788.150

695.691 154.598 850.289

709.605 157.690 867.295

723.797 160.844 884.640

738.273 164.061 902.333

753.038 167.342 920.380

220.379 223.593 226.872 230.216 233.627 2.581.088 2.804.681 3.031.553 3.261.769 3.495.396 165.733 181.290 197.074 213.089 229.341 2.746.821 2.985.972 3.228.627 3.474.858 3.724.736

Opbouw van het fonds
2021 opbouw van het fonds (jaarlijkse opslag grondkosten) deel van het fonds dat aan PM besteed wordt cumulatieve opbouw van het fonds totaal te besteden aan parkmanagement 2022 2023 2024 2025 0 0 1.297.116 59.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1.297.116 1.297.116 1.297.116 1.297.116 59.667 59.667 59.667 59.667

Grondslagen Statuten Parkmanagementorganisatie Station Beukenborst Zuid Haarlemmermeer (Tweede voorbeeld concept)

Stichting Parkmanagement Beukenhorst Zuid

De Statuten Naam, zetel en duur 1. De stichting draagt de naam "Stichting Parkmanagement Beukenhorst Zuid". 2. Zij is gevestigd te Hoofddorp. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. Doel Artikel 1 1. De stichting heeft tot doel: a: het langdurig borgen van een hoger kwaliteitsniveau van de locatie ten behoeve van het gezamenlijke en individuele belang van de participanten (gemeente, beleggers en gebruikers), middels het leveren van producten en diensten tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a: fondsvorming b: oprichten van de Parkmanagement B.V. c: het behartigen van de belangen van de actoren in Beukenhorst Zuid d: het initiëren en sturen van vernieuwende en innovatieve activiteiten in Beukenhorst Zuid Vermogen Artikel 2 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de bij de gronduitgifte van de grond van Beukenhorst Zuid overeen te komen koopprijs met de desbetreffende ontwikkelaar, vermeerderd met een bijdrage voor Parkmanagement ten bedrage van NLG 25,- per vierkante meter te ontwikkelen bruto vloeroppervlak (bvo). 2. Het vermogen van de stichting wordt tevens gevormd door inkomsten uit de jaarlijkse bijdrage van de eindgebruikers voor Parkmanagement welke in het gebied zijn gevestigd. 3. Het vermogen van de stichting wordt daarnaast gevormd door Parkmanagement activiteiten van een door de stichting op te richten en te exploiteren Parkmanagement B.V.

1

Bestuur Artikel 3 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. 2. Het Algemeen Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste ------ en ten hoogste ---------personen. 3. Bestuurders worden benoemd als volgt: a. tenminste ---- doch maximaal ---- bestuurders worden benoemd op niet-bindende voordracht van de raad van deelnemers door het bestuur benoemd; b. tenminste ---- doch maximaal ---- bestuurders worden benoemd door het bestuur. Deze bestuurders dienen (externe) deskundigen te zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur. Kandidaat bestuurders dienen over voldoende betrokkenheid en deskundigheid te beschikken, zulks ter beoordeling van het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. Zodra er een vacature ontstaat die moet worden vervuld op niet-bindende voordracht van de raad van deelnemers wordt de raad van deelnemers hiervan in kennis gesteld met het verzoek om binnen de termijn van zes weken een niet-bindende voordracht het bestuur te doen toekomen. 1. het Dagelijks Bestuur van de stichting bestaat uit een door het Algemeen Bestuur vast te stellen aantal van -- bestuurders. 2. Het Algemeen bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De secretaris van het Algemeen Bestuur is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. 3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaren. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voldaan, deze bestuurder aanblijft. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond hernoembaar. 4. Bij belet of ontstentenis zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. 5. Een bestuurder defungeert: a. door zijn overlijden; b. door zijn aftreden; c. door zijn ontslag door de rechtbank; d. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts met algemene stemmen van de overige bestuurders worden genomen. Taak, bevoegdheden en bezoldiging Artikel 5 1. Het Algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn taken, mits eenduidig omschreven, overdragen. Het bestuur ziet daarbij toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden. Tot de taken van het bestuur behoren onder meer: a. het selecteren van subcontractors voor .... b. het vaststellen van reglementen ter zake van ...... c. het bewaken van de kwalitatief goede uitvoering van Parkmanagement d. het bijeenroepen en voorbereiden van de jaarlijkse vergadering van deelnemers e. het vaststellen van de begroting van de kosten f. het vaststellen van de Parkmanagement tarieven

2

Besluiten als onder sub b en f geschiedt niet dan nadat voorafgaand advies is ingewonnen bij de raad van deelnemers. 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, met dien verstande dat een besluit daartoe met tenminste twee/derden van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2. Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding noch vakantie- of andere toeslagen. 3. Het bestuur kan besluiten om aan bestuurders een vergoeding voor gemaakte kosten toe te kennen. 4. Het Algemeen bestuur kan een of meer van haar taken delegeren aan het Dagelijks bestuur. Besluitvorming Artikel 6 1. Bestuursvergaderingen van het Algemeen Bestuur worden eenmaal per jaar gehouden. 2. Bestuursvergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden zulks wensen, doch ten minste een maal per zes maanden. 3. De bijeenroeping van de bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van oproeping niet meegerekend 4. Indien aan de onder 2 genoemde vereisten niet is voldaan, en het bestuur is bijeengeroepen, is besluitvorming desalniettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 5. Bestuurdersvergaderingen worden gehouden ter plaatse van ..... 6. Toegang tot de vergadering hebben bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurder worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk volmacht aan een medebestuurder laten vertegenwoordigen. 7. Iedere bestuurder heeft een stem. 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover deze statuten niet anders voorschrijven worden alle bestuursbeslissingen genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 9. Blanco stemmen worden aangemerkt als niet uitgebrachte stemmen. 10. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij andere besluiten dan bovengenoemd, dan is het voorstel verworpen. 11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemmingen verlangt. 12. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 13. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blikje daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. 14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. 15. In alle geschillen omtrent stemming, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.

3

Vertegenwoordiging Artikel 7 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door - tezamen handelende bestuursleden. 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van deze volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. 3. Het bestuur zal van het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het stichtingenregister. Reglementen Artikel 8 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. 2. Een reglement mag niet met de wet, het recht of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen dan wel op te heffen. Boekjaar en jaarstukken Artikel 9 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen welke voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen van de stichting te maken en op papier te stellen. 4. .......... Statutenwijziging en fusie Artikel 10 Ontbinding Artikel 11 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken die van haar uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. 3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting.

4

Slotbepalingen Artikel 12 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Overgangsbepalingen Artikel 13 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 worden de bestuurders voor de eerste maal benoemd bij deze akte en wordt het aantal bestuurders vooralsnog op drie gesteld.

5