Zie Grondslagen Statuten algemene kenmerken

B.V. rechtspersoon, met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal aandelen zijn op naam B.V. houdt een register bij met namen en adressen van aandeelhouders

N.V. rechtspersoon, met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal belangrijk verschil met de B.V. ligt in de overdraagbaarheid van aandelen aandelen niet op naam maar aan toonder

V.O.F. samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, vennoten of firmanten genaamd zij oefenen onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uit

C.V. samenwerkingsverband tussen één of meer beherende vennoten en één of meer geldschieters (commanditaire vennoten), er worden dus twee soorten vennoten onderscheiden commanditaire of stille vennoten zijn slechts financieel betrokken, zij mogen niet namens de C.V. naar buiten treden

Vereniging een samenwerking tussen één of meer personen (leden) die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken, het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden

Coöperatie een coöperatie is een bijzondere vorm van de vereniging een coöperatie is een vereniging die zich ten doel stelt te voorzien in bepaalde materiële belangen van haar leden door overeenkomsten met hen af te sluiten bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden

Stichting een stichting is een rechtspersoon zonder leden een stichting is opgericht met behulp van een bepaald vermogen om een in de statuten vermeld doel te realiseren het doel mag niet zijn het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting, bestuurders of derden tenzij wat derden betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben een stichting mag dus wel winst maken doch uitkering van de winst is aan beperkingen onderworpen een stichting wordt opgericht bij notariële akte of testament een stichting moet worden ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel zolang dit niet is gebeurd is iedere bestuurder privé hoofdelijke aansprakelijk naast de stichting

oprichtingvereisten

aansprakelijkheid

notariële akte vereist ministerie van justitie dient verklaring van geen bezwaar te verlenen op basis van de conceptakte minimum kapitaal bij oprichting is ƒ 40.000 inschrijving in handelsregister goedkeuring van GS vereist voor oprichting B.V. door gemeente aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot bedrag waarmee zij deelnemen in de vennootschap er is sprake van privé aansprakelijkheid in de oprichtingsfase en als de B.V. niet is ingeschreven in het handelsregister beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders valt weg doordat banken directeuren/ grootaandeelhouders privé laten meetekenen voor leningen van de B. V.

notariële akte vereist ministerie van justitie dient verklaring van geen bezwaar te verlenen op basis van de conceptakte, minimum kapitaal bij oprichting is ƒ 100.000 inschrijving in handelsregister goedkeuring van GS vereist voor oprichting N. V. door gemeente aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot bedrag waarmee zij deelnemen in de vennootschap er is sprake van privé aansprakelijkheid in de oprichtingsfase en als de N.V. niet is ingeschreven in het handelsregister beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders valt weg doordat banken directeuren/ grootaandeelhouders privé laten meetekenen voor leningen van de N. V.

de oprichting is vormvrij, wel wordt aangeraden om afspraken tussen firmanten schriftelijk vast te leggen eventueel bij de notaris V.O.F. moet worden ingeschreven in het handelsregister

de oprichting is in feite vormvrij, een schriftelijke akte is niet dwingend vereist, maar wel aan te raden inschrijving in het handelsregister is verplicht

vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk iedere vennoot is met zijn privé vermogen voor 100% aansprakelijk als de V.O.F. zijn verplichtingen niet nakomt V.O.F. heeft een afgescheiden vermogen d.w.z. het door vennoten ingebrachte vermogen is afgescheiden van het privé vermogen van de vennoten en mag uitsluitend gebruikt worden voor uitoefening van bedrijf privé schuldeisers kunnen privé schulden niet op het zakelijk vermogen van de V.O.F. of privé vermogen van andere vennoten verhalen V.O.F. eindigt wanneer één van de vennoten uittreedt of overlijdt om voorbestaan veilig te stellen kunnen in vennootschapscontract regelingen worden opgenomen die het overblijvende vennoten mogelijk maakt V.O.F. voort te zetten samenwerkende firmanten

beherende vennoten zijn voor 100% privé hoofdelijk aansprakelijk als de C.V. verplichtingen niet nakomt de commanditaire vennoten kunnen slechts voor het bedrag dat zij ingelegd hebben in de C.V. aangesproken worden in PPS t.b.v. ontwikkeling nooit een enkele C.V. wel vaak in combinatie met B.V. of N.V.

verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid en er zijn twee soorten: 1. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, deze zijn opgericht bij notariële akte, waarin statuten zijn opgenomen 2. verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, hiervan zijn de statuten niet opgenomen in ten notariële akte bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding of faillissement voor het nadelige saldo bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn, naast de vereniging, hoofdelijk aansprakelijk

de stichting in een rechtspersoon stichting is zelfstandig aansprakelijk

continuïteit

inspraakbevoegheid/ vertegenwoordiging

continuïteit wordt gewaarborgd doordat B.V. rechtspersoon is bestaan is onafhankelijk van de personen die deze rechtspersoon hebben opgericht of deze besturen overdracht vindt plaats door verkoop van aandelen aandeelhouders vergadering publicatieplicht jaarverslag

continuïteit wordt gewaarborgd doordat N.V. rechtspersoon is bestaan is onafhankelijk van de personen die deze rechtspersoon hebben opgericht of deze besturen overdracht vindt plaats door verkoop van aandelen aandeelhouders vergadering publicatieplicht jaarverslag

C.V. eindigt (volgens de wet) wanneer één van de beherend vennoten uittreedt of overlijdt voortbestaan kan wel in C.V: contract veilig gesteld worden

verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven in de statuten

samenwerkende vennoten

aangesteld bestuur

aangesteld bestuur

stichtingen kunnen op drie manieren worden ontbonden: 1. zoals in de statuten is geregeld 2. als gevolg van faillissement 3. door de rechter na ontbinding vindt vereffening van het vermogen van de rechtspersoon plaats in statuten opgenomen bestuur