Economisch profiel voor Roosendaal

Eindrapport
Uitgevoerd in opdracht van: Kamer van Koophandel West-Brabant Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs

Tilburg, februari 2002

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

1. Profielschets gemeente Roosendaal
Na de analyse van het gemeentelijk profiel van Roosendaal kunnen de volgende vijf high-lights c.q. aandachtspunten worden geformuleerd: • De ontgroening van de bevolking is in Roosendaal relatief beperkt; • Roosendaal kent een sterke groei van de bevolking en woningvoorraad; • Het voorzieningenniveau in de gemeente is (kwantitatief) goed te noemen; • Roosendaal heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in West-Brabant. Wel blijft de banengroei in de gemeente achter bij het gemiddelde; • Roosendaal heeft een hoog aandeel binnen de totale kantorenmarkt van West-Brabant.

1.1 Inleiding
Roosendaal is met 76.770 inwoners na Breda de grootste gemeente van West-Brabant. Qua oppervlakte is het de derde gemeente. Hierdoor kent Roosendaal met 720 inwoners per km² een lagere bevolkingsdichtheid dan bijvoorbeeld Bergen op Zoom en Oosterhout. De Roosendaalse bevolking is tussen 1997 en 2001 met 5,2% bovengemiddeld gegroeid. Van de referentiegemeenten groeide alleen Etten-Leur sneller. Tabel 7.1: Aantal inwoners, oppervlakte, dichtheid en bevolkingsgroei per gemeente
Gemeenten Breda Bergen op Zoom Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal Inwonertal (per 1-1-2001) 162.310 65.360 37.780 36.460 52.750 76.770 Oppervlakte (km²) 129,2 93,1 55,9 184,0 73,1 107,2 Bevolkingsdichtheid (inwoners/km²) 1.278 808 681 229 734 720 Bevolkingsgroei (1997 – 2001) 3,8% 3,4% 7,7% 0,1% 2,9% 5,2%

Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

1.2 Bevolkingsstructuur
Leeftijdsopbouw De bevolking van Roosendaal kent een vrij gemiddelde leeftijdsopbouw. Vergeleken met het gemiddelde van West-Brabant is het percentage jongeren tot 14 jaar iets hoger, het aandeel 65plussers (13,9%) is nagenoeg gelijk. Ook wat betreft de grijze druk, een indicator voor de mate van vergrijzing, neemt Roosendaal een middenpositie in. De gemeente noteert een grijze druk van 22,5%, en schaart zich daarmee achter Breda en Bergen op Zoom. De groene druk (39,4%) is in Roosendaal iets hoger dan in de referentiegemeenten.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

Figuur 7.1: Leeftijdsopbouw bevolking Roosendaal
35,0 30,0 25,0 20,0 Roosendaal Kamergebied Noord-Brabant

%
15,0 10,0 5,0 0,0 0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 +

Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

Inkomen Een Roosendaals huishouden had in 1998 gemiddeld 23.200 euro te besteden. Daarmee bezet Roosendaal een middenpositie. Breda en Bergen op Zoom zijn iets ‘armer’, Etten-Leur en Oosterhout zijn iets ‘rijker’. Roosendaal blijft wel iets onder het gemiddelde van West-Brabant.

1.3 Woon- en leefmilieu
Woningen Roosendaal telt circa 31.700 woningen, bijna 14% van de totale woningvoorraad in West-Brabant. De woningdichtheid is in Roosendaal met 288 woningen per km² lager dan in bijvoorbeeld Oosterhout en Bergen op Zoom. In de afgelopen drie jaren (1998-2001) zijn er ruim 1.750 woningen bijgekomen. Deze stijging van 5,8% is goed voor een tweede plaats achter Etten-Leur. Voorzieningen Het winkelvoorzieningenniveau is in Roosendaal met 635 detailhandelszaken goed te noemen. Roosendaal bezet met gemiddeld 8,3 winkels per 1000 inwoners de tweede plaats (na Bergen op Zoom). Met betrekking tot het aanbod van toeristische voorzieningen neemt Roosendaal een gedeelde tweede plaats in (samen met Moerdijk). Beide gemeenten tellen gemiddeld 4,1 toeristische bedrijven per 1000 inwoners. Wederom gaat Bergen op Zoom hier (met 5,9 vestigingen) aan de leiding. De gemeente Roosendaal telt 43 scholen binnen haar gemeentegrenzen. Naast de 30 basisscholen zijn er 8 instellingen voor speciaal onderwijs en 5 middelbare scholen (waarvan 3 voor voortgezet onderwijs en 2 voor voorbereidend beroepsonderwijs).

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

1.4 Productiestructuur
Werkgelegenheid Met bijna 44.500 vestigingen en 38.240 werkzame personen is Roosendaal na Breda de tweede werkgelegenheidsgemeente van West-Brabant (dit geldt ook voor de werkgelegenheidsindex). Het aandeel mannen (58%) en het aandeel fulltimers (84%) in de werkgelegenheid liggen rond het gemiddelde van West-Brabant. Roosendaal telt 51 vestigingen met meer dan 100 werkzame personen. Het werkgelegenheidsaandeel van deze bedrijven is 37%. In Breda (47%) en Bergen op Zoom (41%) ligt dit aandeel nog hoger. Tabel 7.2: Productiestructuur Roosendaal
Sectoren Vestigingen Werkzame personen Abs. Landbouw Industrie Bouwnijverheid Reparatie Groothandel Detailhandel Horeca Transport en logistiek Post en telecommunicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheidszorg Overige diensten Totaal 367 292 312 176 445 635 220 150 31 142 925 24 119 271 386 4.495 1.102 8.000 2.581 1.096 2.434 3.698 1.277 3.012 313 679 4.443 1.404 1.818 4.943 1.440 38.240 % 2,9 20,9 6,8 2,9 6,4 9,7 3,3 7,9 0,8 1,8 11,6 3,7 4,8 12,9 3,8 100.0 Ontwikkeling 1997 - 2001 -9,5 10,7 -4,0 19,0 23,0 4,1 18,5 26,5 -12,8 22,6 29,5 -25,6 31,9 5,2 31,5 11.0 Werkgelegenheidsstructuur Kamergebied Brabant 4,5 18,8 6,5 2,5 7,1 9,3 4,2 4,9 1,2 2,6 12,0 5,6 4,9 11,9 4,0 100,0 4,7 19,6 7,3 2,3 7,1 9,3 4,3 4,3 1,2 3,0 12,4 4,4 5,2 11,3 3,5 100,0

Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

Met ruim 20% van het totaal aantal banen is de industrie in Roosendaal de grootste banenverschaffer. De gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening zijn voor de werkgelegenheid belangrijke sectoren. Tussen 1997 en 2001 nam het aantal banen in Roosendaal toe van 34.440 naar 38.240. Dit is gelijk aan een procentuele groei van 11%. De banenaanwas blijft wel iets achter bij de referentiegemeenten. Toerisme en recreatie De toeristische en recreatieve sector telt in Roosendaal zo’n 320 bedrijven. Deze bedrijven bieden werk aan ruim 2000 personen. Daarmee heeft de toeristische sector een aandeel van 5,2% in de totale werkgelegenheid. Dit is gelijk aan het gemiddelde van heel West-Brabant.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

Buitenlandse bedrijven Het aantal buitenlandse vestigingen in Roosendaal bedraagt 45. Het grootste deel van deze vestigingen (11) is afkomstig uit de Verenigde Staten. Ook België is met negen bedrijven een belangrijk herkomstland. De buitenlandse bedrijven zijn goed voor 2.330 arbeidsplaatsen. Het aandeel van de buitenlandse bedrijven in de Roosendaalse werkgelegenheid (6%) ligt lager dan in de referentiegemeenten. Tabel 7.3: Buitenlandse vestigingen Roosendaal
Land van herkomst USA België Duitsland Frankrijk Japan Zweden Overig Totaal Aantal vestigingen 11 9 6 3 3 3 10 45 Werkzame personen 737 324 89 245 88 225 626 2.334

Bron: Bestand Buitenlandse vestigingen Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

Top 10 bedrijven In de top 10 van de Roosendaalse bedrijven zijn industrie en logistiek sterk vertegenwoordigd. Bij de eerste zes bedrijven zitten maar liefst vier transportbedrijven. Het grootste bedrijf van Roosendaal komt op naam van Philips Lighting. Bij deze vestiging werken zo’n 1.375 personen. De bedrijven top 10 is goed 12% van de totale werkgelegenheid in Roosendaal. Grootste bedrijven (excl. kwartaire diensten) - Philips Lighting vervaardiging van elektr. lampen en buizen - Hago Nederland reiniging van gebouwen - NS Reizigers vervoer per spoor - Transportbedrijf Jan de Rijk goederenvervoer over de weg - Van Gend & Loos expediteurs, cargadoors, bevrachters e.a. - Penske Logistics (Van der Graaf) goederenvervoer over de weg - Keller Keukenfabrieken vervaardiging van keukenmeubels - Polynorm Plastics vervaardiging van overige producten van kunststof - Manuli Auto Holland vervaardiging van auto-onderdelen en accessoires - Verlascon Montageservice vervaardiging van metalen constructiewerken
Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

1.5 Fysieke infrastructuur
Infrastructuur Roosendaal is strategisch gelegen tussen enerzijds de havensteden Rotterdam en Antwerpen (noord-zuid) en anderzijds tussen Vlissingen en Breda (west-oost). Via de weg wordt Roosendaal ontsloten door de A17 en de A58. Roosendaal heeft een NS-station en is een belangrijke spoorstad voor treinen van en naar België en Frankrijk. Roosendaal beschikt ook over een railterminal voor goederenvervoer. Infrastructurele projecten als de Noordelijke randweg (bij Bergen op Zoom) en de knooppunten Princeville en Klaverpolder zullen een gunstige uitwerking hebben op de bereikbaarheid van Roosendaal. Bedrijventerreinen Het Roosendaalse bedrijventerreinenareaal is met 330 hectare (netto) iets groter dan het areaal van Etten-Leur, maar vergeleken met de overige gemeenten duidelijk kleiner. Van de in totaal 12 bedrijventerreinen in Roosendaal is op vier terreinen nog een aantal hectares uitgeefbaar. In totaal bedraagt het terstond uitgeefbaar aanbod 21,3 hectare. De bedrijventerreinuitgifte tussen 1996 en 2000 bedroeg 79 hectare, waarvan ruim 13 hectare in 2000. Tabel 7.4: Nog uitgeefbare bedrijventerreinen Roosendaal
Bedrijventerrein Borchwerf Noord De Lind De Stok Krogten Totaal Netto oppervlakte (in hectare) 166,4 0,3 26,3 0,9 193,9 Nog uitgeefbaar (in hectare) 6,6 0,1 14,5 0,1 21,3 Waarvan terstond uitgeefbaar (ha) 6,6 0,1 14,5 0,1 21,3

Bron: IBIS (2001); bewerking ETIN Adviseurs

De grondprijzen in Roosendaal zijn verhoudingsgewijs laag. De prijs van een hectare bedrijfsgrond bedroeg in 2000 maximaal 88,5 euro en minimaal 17 euro. In de referentiegemeenten liggen de grondprijzen over het algemeen op een hoger niveau. Kantoor en bedrijfsruimte Roosendaal heeft naast Breda een belangrijk aandeel (bijna 20%) in het regionale beschikbare kantorenaanbod (>500m²). Ook het aandeel op de bedrijfsruimtemarkt is met 16,5% hoog te noemen. Het winkelruimteaanbod wordt in West-Brabant gedomineerd door Etten-Leur en Bergen op Zoom. Roosendaal heeft hierin een bescheiden aandeel van 9,5% (5.090m²). Tabel 7.5: Aanbod van kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte (7-1-2002)
Kantoren (>500m²) Bedrijfsruimte (>750m²) Winkelruimte (>200m²) Totale aanbod Roosendaal 32.540 55.785 5.090 93.415 Kamergebied 166.780 337.180 53.300 557.260 Aandeel 19,5 16,5 9,5 16,8

Bron: PropertyNL; bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

1.6 Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking De beroepsbevolking in Roosendaal bestond in 2001 uit ruim 33.660 personen, dit is 44% van de totale bevolking. Dit aandeel ligt lager dan in de referentiegemeenten, hetgeen duidt op een lagere arbeidsparticipatie. Binnen de beroepsbevolking is het aandeel mannen (62%) relatief groot. Werkloosheid In het derde kwartaal van 2001 stonden in Roosendaal circa 2.100 mensen ingeschreven als werkzoekende (NWW-ers). Dit komt neer op 6,2% van de beroepsbevolking. Daarmee ligt de werkloosheid op een vergelijkbaar niveau als in Bergen op Zoom en Breda. Het aantal NWW-ers is net als in de overige gemeenten na een langdurige periode van daling in het derde kwartaal van 2001 weer gestegen. Het niveau blijft echter nog onder dat van het eerste kwartaal van 2001 en tevens ver onder het jaargemiddelde van 2000. Figuur 7.2: Ontwikkeling aantal NWW-ers Roosendaal
2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 jaargemiddelde 2000 eerste kwartaal 2001 tweede kwartaal 2001 derde kwartaal 2001

Bron: Arbeidsvoorziening; bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

Bijlage 1: Samenvattend overzicht indicatoren Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal
Indicatoren Bevolkingsstructuur Bevolking (1-1-’01) Aandeel 0-14 jaar Aandeel 15 – 64 jaar Aandeel 65+ Groene druk Grijze druk Bevolkingsdichtheid Bevolkingsgroei ’97 – ‘01 Aandeel allochtonen (‘00) Gemiddeld inkomen Bergen op Zoom 65.363 18,4% 67,5% 14,1% 39,2% 22,9% 808 3,4% 19,7% 22.800 Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal 76.769 18,5% 67,6% 13,9% 39,4% 22,5% 720 5,2% 18,6% 23.200 Kamer gebied 548.599 18,1 68,1 13,8 37,8% 22,1% 476 3,7% 16,0% 24.400 115.371 226.516 2,4 196 4,4% 7,6 4,1 273 31.820 261.757 +2,9% 8 62,7% 11,8% 4,5% 18,8% 18,0% 16,1% 10,8% 55,1% 6,5% 2,5% 7,1% 9,3% 4,2% 4,9% 15,8% 26,4% 5,3% 267,9 17,0 – 127,1 672,3 166.787 337.176 53.304 254.407 46,4% 13.236 5,2% NoordBrabant 2.375.116 18,7% 68,4% 12,9% 39,1% 20,7% 482 3,1% 14,2% 24.500 5.081,8 949.067 2,5 193 5,3% 7,5 4,0 1.221 142.152 1.133.624 +2,7% 8 62,9% 11,5% 4,7% 19,6% 13,6% 11,3% 12,5% 62,7% 7,3% 2,3% 7,1% 9,3% 4,3% 4,3% 16,6% 24,5% 6,1% 1.082,5 17,0 – 226,9 1.635,1 . . . 1.104.162 46,5% 53.866 4,9%

37.784 18,7% 69,7% 11,6% 39,0% 18,2% 681 7,7% 15,1% 24.500

36.456 18,5% 68,5% 13,6% 38,0% 20,5% 229

0,1%
8,0% 24.800

52.749 18,5% 68,4% 13,1% 38,7% 20,8% 734 2,9% 15,5% 24.100

Woon- en leefmilieu Oppervlakte (km²) 9.313 5.588 18.399 7.309 10.721 Totale woningvoorraad 27.546 14.849 14.521 21.611 31.702 Gem. woningbezetting 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 Woningdichtheid (km²) 340 268 91 301 297 Groei woningen ‘97-‘01 3,4% 9,5% 1,4% 4,3% 5,8% Detailhandel/1000 inwoners 8,4 5,5 6,5 7,2 8,3 Toerisme/1000 inwoners 5,9 2,4 4,1 3,2 4,1 Aantal onderwijsinstellingen 38 16 26 29 43 Productiestructuur Aantal vestigingen 3.562 1.867 2.385 2.724 4.495 Aantal werkzame personen 32.249 17.004 17.171 24.657 38.240 Werkgelegenheidsindex +2,2% -6,2% +1,5% -0,2% +13,6% Gem. aantal w.p./bedrijf 9 9 7 9 9 Aandeel MKB (in w.p.) 59,5% 64,0% 71,8% 64,7% 62,9% Banengroei ’97-‘01 12,8% 14,1% 21,1% 16,0% 11,0% Aandeel landbouw 2,3% 4,8% 6,1% 3,1% 2,9% Aandeel industrie 25,6% 30,1% 28,7% 21,5% 20,9% Aandeel vgm/industrie 32,6% 9,9% 3,2% 11,4% 7,8% Aandeel chemie/industrie 33,3% 19,5% 26,6% 16,5% 7,9% Aandeel metaal/industrie 6,3% 4,1% 30,0% 13,3% 9,5% Aandeel overig/industrie 27,8% 66,5% 40,3% 58,8% 74,9% Aandeel bouwnijverheid 5,2% 6,5% 6,4% 5,7% 6,8% Aandeel reparatie 1,9% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% Aandeel groothandel 4,1% 9,3% 8,5% 9,3% 6,4% Aandeel detailhandel 10,0% 8,3% 5,8% 10,7% 9,7% Aandeel horeca 3,7% 2,3% 3,2% 5,5% 3,3% Aandeel transport & logistiek 3,9% 3,9% 12,7% 5,7% 7,9% Aandeel fin. & zak. dienstverlening 15,1% 12,3% 10,9% 15,2% 14,2% Aandeel kwart. dienstverlening 28,2% 19,7% 14,7% 20,4% 25,1% Aandeel toerisme 5,8% 3,0% 4,4% 6,1% 5,2% Fysieke infrastructuur Nog uitgeefb. bedrijventerr. (ha.) 0,6 48,7 59,0 52,3 21,2 Prijzen bedrijventerrein 25,0 - 34,0 29,5 – 118,0 29,5 – 72,6 70,3 – 113,5 17,0 – 88,5 Uitgifte bedrijventerrein 1996-2000 16,4 55,8 272,6 123,6 78,9 Aanbod kantoren (>500m²) 7.044 8.195 0 15.444 32.540 Aanbod bedrijfsruimten (>750m²) 930 99.946 64.311 18.063 55.785 Aanbod winkels (>200m²) 21.437 19.600 0 0 5.090 Arbeidsmarkt Beroepsbevolking 31.545 18.135 16.914 24.701 33.661 Aandeel in totale bevolking 48,4% 48,0% 46,4% 46,8% 43,8% Niet werkende werkzoekenden 2.000 811 514 996 2.103 Werkloosheidspercentage 6,3% 4,5% 3,0% 4,0% 6,2% Bronnen: CBS, Vestigingenregister Noord-Brabant (2001), ScarB, IBIS (2001), PropertyNL, Arbeidsvoorziening

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

Bijlage 2: Definities en begrippenlijst

Bevolkingsstructuur Groene druk De verhouding tussen het aantal 0- tot 19-jarigen en het aantal 20- tot 64-jarigen binnen een bepaalde bevolking, uitgedrukt in een percentage. De groene druk is een maat om de verdeling van de demografische druk over jongeren en ouderen zichtbaar te maken. Grijze druk De verhouding tussen het aantal 65-plussers binnen een bevolking en het aantal 20- tot 64jarigen, uitgedrukt in een percentage. De grijze druk geeft informatie over de verdeling van de demografische druk en kan als vergrijzings-indicator gezien worden. Gemiddeld besteedbare inkomen Als indicator van de bestedingsmogelijkheden in een gemeente is gebruikgemaakt van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Het inkomen is afhankelijk van het percentage inwoners met een inkomen en de hoogte van hun inkomen. Het betreft CBS-cijfers uit 1998.

Woon- en leefmilieu Bebouwd, cultuurgrond en overig groen Onder bebouwd valt onder andere het woongebied, de infrastructuur, de bedrijfsruimte en bouwterreinen. Cultuurgrond heeft betrekking op gronden die voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Overig groen is een verzamelcategorie voor onder andere ‘natuur’ (parken, bossen), sportvelden, volkstuinen, begraafplaatsen etc.. Winkelvoorzieningen Het aantal winkels per 1.000 inwoners geeft slechts kwantitatieve informatie over de winkelvoorraad. Belangrijke facetten als diversiteit en kwaliteit blijven buiten beschouwing. Enige voorzichtigheid is derhalve geboden bij het interpreteren van de resultaten. De winkelgegevens zijn afkomstig uit het Vestigingenregister Noord-Brabant en zijn gebaseerd op de sector ‘Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen)’. Toeristische en recreatieve voorzieningen Het aantal toeristische en recreatieve voorzieningen c.q. bedrijven per 1.000 inwoners. De toeristische en recreatieve sector is samengesteld uit bedrijven behorende tot verschillende branches. De definitie is afkomstig uit het rapport ‘Werkgelegenheid in Toerisme en Recreatie in Nederland 1996 – toesnijding LISA bestand’ van ETIN Adviseurs en Sliepen Consultancy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, HISWA en RECRON. Aangezien het om sector doorkruisende activiteiten gaat, mag het werkgelegenheidsaandeel van de sector ‘toerisme en recreatie’, om dubbeltellingen te voorkomen, niet opgeteld worden bij de andere sectoren.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

De definitie van de sector is in overleg met de opdrachtgevers samengesteld. Globaal worden de volgende branches tot de sector gerekend: horeca, logies, cultuur, recreatie, sport en amusement, personenvervoer, reisorganisatie en – bemiddeling, recreatiegoederen en (overige) toeristische/recreatieve detailhandel. In een aantal gevallen wordt niet de gehele branche meegenomen.

Productiestructuur Werkgelegenheidsindex Deze index geeft aan of een gemeente een (belangrijke) werkgelegenheidsfunctie heeft. De index wordt berekend door de werkgelegenheid te delen door de beroepsbevolking. Een positief percentage betekent dat de werkgelegenheid groter is dan de beroepsbevolking. Dit duidt op een inkomende pendel. Als de werkgelegenheid kleiner is dan de beroepsbevolking, dan zal een deel van de bevolking elders een baan moeten zoeken (een uitgaande pendelstroom). MKB en grootbedrijf Tot het midden- en kleinbedrijf worden bedrijven gerekend die meer dan 100 (fulltime) arbeidsplaatsen tellen. Het grootbedrijf heeft dus meer dan 100 werknemers in dienst. Kwartaire dienstverlening De kwartaire (of niet-commerciële) diensten bevatten de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overige diensten.

Fysieke infrastructuur Prijzen bedrijventerreinen Om een bepaald gemeente als ‘duur’ of ‘goedkoop’ te bestempelen, is meer nodig dan alleen de minimum en maximum grondprijzen. Beter inzicht in de prijs-kwaliteit verhouding van een bepaald terrein is hiervoor noodzakelijk. Dit blijft echter buiten het bestek van dit onderzoek. Aanbod kantoor, bedrijfs- en winkelruimten Het aanbod van vastgoed fluctueert aanzienlijk in de tijd. De gegevens zoals in deze rapportage gebruikt, zijn dan ook een momentopname. De interpretatie van het aanbod van gemeenten is hierdoor moeilijk. Voor een gemeente is het van groot belang dat er genoeg aanbod is voor (nieuwe of reeds bestaande) bedrijven. Een zeer groot aanbod betekend echter vaak ook dat de leegstand groot is, hetgeen nadelige consequenties met zich meebreng. Een ‘optimaal’ aanbod is voorts afhankelijk van onder andere de economische ontwikkeling van land, regio of gemeente en de stand van de rente. Deze factoren hebben een positieve invloed op de vraag. Aanbod is niet per definitie gelijk aan leegstand. Veel panden blijven bezet tot het moment dat een nieuwe koper of huurder zich aandient. Bovendien is vrijwel altijd een deel van het aanbod als incourant te beschouwen.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Roosendaal

Arbeid en kennis Werkloosheidscijfer Aangezien het CBS niet over recente werkloosheidscijfers op gemeenteniveau beschikt, is in deze rapportage gebruik gemaakt van gegevens van CWI (voormalig Arbeidsvoorziening). Het betreft het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) dat geregistreerd staat bij een arbeidsbureau. Het aantal werklozen ligt volgens deze definitie op een hoger niveau dan de geregistreerde werkloosheid van het CBS (ongeveer tweederde hoger). De geregistreerde werkloosheid kan als het officiële werkloosheidscijfer worden beschouwd.