ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Economisch profiel voor Oosterhout
Eindrapport
Uitgevoerd in opdracht van: Kamer van Koophandel West-Brabant Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs

Tilburg, februari 2002

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

1. Profielschets gemeente Oosterhout
Na de analyse van het gemeentelijk profiel van Oosterhout kunnen de volgende vijf high-lights c.q. aandachtspunten worden geformuleerd: • Oosterhout kent de laatste jaren een beperkte bevolkingsgroei; • De gemeente heeft een beperkt aanbod toeristische voorzieningen (gerelateerd aan het aantal inwoners), echter het werkgelegenheidsaandeel van deze sector is relatief groot; • De groei van de werkgelegenheid was in de periode 1997- 2001 bovengemiddeld; • Motor achter de werkgelegenheidsgroei waren de financiële instellingen, de horeca en post en telecommunicatie; • Oosterhout kent de laatste jaren (met 2000 als topper) een hoge uitgifte van bedrijventerreinen.

1.1 Inleiding
Met 52.750 inwoners is Oosterhout de vierde gemeente van West-Brabant. De gemeente beslaat in totaal ruim 70 km². Het aantal inwoners per km² komt uit op 734. Tussen 1997 en 2001 nam de bevolking toe met slechts 2,9%. Alleen de gemeente Moerdijk kent een lagere bevolkingsaanwas. Tabel 6.1: Aantal inwoners, oppervlakte, dichtheid en bevolkingsgroei per gemeente
Gemeenten Breda Bergen op Zoom Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal Inwonertal (per 1-1-2001) 162.310 65.360 37.780 36.460 52.750 76.770 Oppervlakte (km²) 129,2 93,1 55,9 184,0 73,1 107,2 Bevolkingsdichtheid (inwoners/km²) 1.278 808 681 229 734 720 Bevolkingsgroei (1997 – 2001) 3,8% 3,4% 7,7% 0,1% 2,9% 5,2%

Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

1.2 Bevolkingsstructuur
Leeftijdsopbouw De grijze druk, een maatstaf voor de mate van vergrijzing, ligt nu nog door een relatief laag percentage 65-plussers onder het regionale - en provinciale gemiddelde. In Oosterhout is echter een relatief hoog percentage ouderen in de leeftijdscategorie ’45-64 jaar’ woonachtig. Hierdoor zal de vergrijzing in Oosterhout de komende jaren toenemen. De groene druk ligt iets boven het WestBrabantse gemiddelde, maar een fractie onder het provinciale cijfer.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Figuur 6.1: Leeftijdsopbouw bevolking Oosterhout
35,0 30,0 25,0 20,0 % 15,0 10,0 5,0 0,0 0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + Oosterhout Kamergebied Noord-Brabant

Bron: CBS; bewerking ETIN Adviseurs

Inkomen Gemiddeld heeft een huishouden in Oosterhout een besteedbaar inkomen van 24.100 euro (cijfer van 1998). Daarmee neemt Oosterhout, ten opzichte van de referentiegemeenten, een middenpositie in. Moerdijk en Etten-Leur hebben met een gemiddelde inkomen van respectievelijk 24.800 en 24.400 euro een streepje voor.

1.3 Woon- en leefmilieu
Woningen De Oosterhoutse woningvoorraad telde in 2001 21.610 woningen, oftewel 300 woningen per km². De groei tussen 1998 en 2001 lag iets onder het gemiddelde van West-Brabant en komt uit op 4,3%. Van de grotere gemeenten noteren Etten-Leur, Roosendaal en Breda hogere groeicijfers. Voorzieningen Het voorzieningenniveau van Oosterhout, uitgedrukt in het aantal winkels en toeristische voorzieningen per 1000 inwoners, blijft iets onder het gemiddelde van heel West-Brabant. Wat betreft het winkelvoorzieningenniveau scoort Oosterhout 7,1 (winkels per 1000 inwoners) en als het gaat om de toeristische en recreatieve voorzieningen wordt 3,2 berekend. De relatief lage score van de winkelvoorzieningen wekt enige verwondering, aangezien er de laatste jaren (vooral in het centrum) veel voorzieningen zijn bijgekomen. De lage ‘ranking’ heeft onder meer te maken met het feit dat het indexcijfer niets zegt over de kwaliteit en de omvang van de voorzieningen. Oosterhout heeft in totaal 27 onderwijsinstellingen binnen haar gemeentegrenzen. Het gaat hier vooral om basisonderwijs en voortgezet beroepsonderwijs (o.a. Hanze College, Oelbert Gymnasium en het M. Frenken College). Voorzieningen op het gebied van MBO en HBO kent Oosterhout niet.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

1.4 Productiestructuur
Werkgelegenheid Oosterhout telt ruim 2.720 vestigingen, goed voor 26.650 banen. Als de werkgelegenheid wordt gerelateerd aan de omvang van de beroepsbevolking, dan kan worden gesteld dat de werkgelegenheidsfunctie van Oosterhout achter blijft bij die van de referentiegebieden (met uitzondering Etten-Leur). De omvang van de beroepsbevolking is in de gemeente een fractie groter dan de werkgelegenheid, hetgeen wijst op een kleine uitgaande pendel. De verdeling van de werkgelegenheid tussen mannen en vrouwen is nagenoeg identiek aan de verhouding die geldt voor de hele regio. Het aandeel fulltimers ligt daarentegen wat lager. Oosterhout kent, net als Moerdijk, relatief weinig werkgelegenheid in het grootbedrijf. Het aantal werkzame personen is het hoogst in de industriële sector. Van de totale werkgelegenheid neemt de industrie meer dan een vijfde deel voor zijn rekening. Ook de handelssector (groothandel en detailhandel), de horeca en de zakelijke dienstverlening zijn goed vertegenwoordigd. De zakelijke dienstensector is bijvoorbeeld alleen in Breda groter van omvang. De werkgelegenheidsontwikkeling tussen 1997 en 2001 laat een sterke groei zien in de sectoren financiële dienstverlening, post en telecommunicatie, horeca en groothandel. Sectoren als de industrie, de bouw, de overheid en de landbouw hebben in deze periode nauwelijks banen kunnen scheppen. De overheid wordt zelfs geconfronteerd met een krimp. De overall toename van het aantal banen komt uit op 16,0%. Na Moerdijk bezet Oosterhout hiermee een prima tweede plaats. Tabel 6.2: Productiestructuur Oosterhout
Sectoren Vestigingen Werkzame personen Abs. Landbouw Industrie Bouwnijverheid Reparatie Groothandel Detailhandel Horeca Transport en logistiek Post en telecommunicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheidszorg Overige diensten Totaal 211 187 203 93 329 379 108 75 10 62 632 7 60 147 221 2.724 772 5.313 1.393 728 2.296 2.629 1.347 1.394 206 526 3.016 647 861 2.657 872 24.657 % 3,1 21,5 5,7 3,0 9,3 10,7 5,5 5,7 0,8 2,1 12,2 2,6 3,5 10,8 3,5 100,0 Ontwikkeling 1997 - 2001 3,9 4,5 2,6 28,2 34,9 25,7 52,9 31,1 43,1 71,9 12,8 -0,5 10,2 7,4 19,8 16,0 Werkgelegenheidsstructuur Kamergebied Brabant 4,5 18,8 6,5 2,5 7,1 9,3 4,2 4,9 1,2 2,6 12,0 5,6 4,9 11,9 4,0 100,0 4,7 19,6 7,3 2,3 7,1 9,3 4,3 4,3 1,2 3,0 12,4 4,4 5,2 11,3 3,5 100,0

Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Toerisme en recreatie Oosterhout kent een relatief omvangrijke toeristische en recreatieve sector. De bijna 170 bedrijven zijn goed voor 1.510 banen. In de totale Oosterhoutse werkgelegenheid bedraagt het aandeel toerisme 6,1%. De referentiegemeenten kunnen hier niet aan tippen. Wordt het aantal toeristische voorzieningen gerelateerd aan het inwonertal (zie voorzieningenniveau) dan ziet het beeld er minder gunstig uit. Buitenlandse bedrijven Het aantal buitenlandse bedrijven in Oosterhout bedraagt 47. Duitsland is met 16 vestigingen de grootste leverancier. De buitenlandse bedrijven bieden werk aan 2.260 personen. Dit is 9,2% van de totale Oosterhoutse werkgelegenheid. Tabel 6.3: Buitenlandse vestigingen in Oosterhout
Land van herkomst Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk USA Overig Totaal Aantal vestigingen 16 7 6 4 4 10 47 Werkzame personen 930 348 197 189 32 564 2.260

Bron: Bestand buitenlandse vestigingen Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

Top 10 bedrijven Het bedrijf met het grootste aantal arbeidsplaatsen in Oosterhout is Oranjewoud. Deze dienstverlener is goed voor zo’n 375 werknemers. Verder heeft vooral de maakindustrie een groot aandeel in de bedrijven top 10. De opgesomde bedrijven zijn samen goed voor 10% van de totale werkgelegenheid. In het overzicht zijn geen bedrijven en instellingen uit de niet-commerciële (kwartaire) sector meegenomen. Grootste bedrijven (excl. kwartaire sector) - Ingenieursbureau Oranjewoud technisch ontwerp en advies voor grond,weg - Hitachi Construction Machinery vervaardiging van machines voor delfstofwinning - Kappa Vandra golfkarton vervaardiging van golfpapier en -karton - Martens Beton vervaardiging van producten van beton voor bouw - Dycore vervaardiging van producten van beton voor bouw - Den Braven Sealants vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek - Jos Hofkens HIG reiniging van gebouwen - Walon goederenvervoer over de weg - Nassau Indus Deur vervaardiging van metalen ramen, deuren, kozijnen - Schoonmaakbedrijf “Perfect” reiniging van gebouwen
Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant (2001); bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

1.5 Fysieke Infrastructuur
Infrastructuur Oosterhout is gunstig gelegen nabij de A27 en de A59. Verbeteringen aan het knooppunt Hooipolder zouden de doorstroom kunnen bevorderen. De bereikbaarheid per openbaar vervoer laat te wensen over. Oosterhout is één van de grootste plaatsen van Nederland zonder een NSstation. Bedrijventerreinen Na Moerdijk heeft Oosterhout in de periode 1996 – 2000 de meeste hectaren bedrijventerrein uitgegeven, namelijk 124 hectare. In 2000 was de uitgifte (66 ha.) zelfs de hoogste van WestBrabant. Een dergelijke uitgifte zal in 2001 niet worden gehaald, daar het resterende uitgeefbaar oppervlak nog maar 52 hectare bedraagt. Het grootste deel hiervan is te vinden op bedrijventerrein Weststad III. Hier kan nog bijna 39 hectare terstond worden uitgegeven. Tabel 6.4: Nog uitgeefbare bedrijventerreinen Oosterhout
Bedrijventerrein De Wijsterd Everdenberg Weststad III Totaal Netto oppervlakte (in hectare) 17,8 45,7 132,0 195,5 Nog uitgeefbaar (in hectare) 3,0 10,5 38,9 52,4 Waarvan terstond uitgeefbaar (ha) 3,0 10,5 38,9 52,4

Bron: IBIS (2001); bewerking ETIN Adviseurs

Kantoor- en bedrijfsruimte Het beschikbare aanbod van winkelruimte (>200m²) is in Oosterhout momenteel nihil. Kantoor- en bedrijfsruimte is wel voorhanden. Oosterhout is bijvoorbeeld goed voor ruim 9% van het totale kantooraanbod van West-Brabant. Het aandeel bedrijfsruimte is met 5,4% iets kleiner. Tabel 6.5: Aanbod van kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte (7-1-2002)
Kantoren (>500m²) Bedrijfsruimte (>750m²) Winkelruimte (>200m²) Totale aanbod Oosterhout 15.444 18.063 0 33.507 Kamergebied 166.780 337.180 53.300 557.260 Aandeel 9,9 5,4 0 6,0

Bron: PropertyNL; bewerking ETIN Adviseurs

1.6 Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking In 2001 omvatte de Oosterhoutse beroepsbevolking zo’n 14.870 (60%) mannen en 9.830 vrouwen (40%). Het aandeel 44-64-jarigen in de totale beroepsbevolking is met zo’n 34% relatief hoog. De beroepsbevolking kan dus als vrij ‘oud’ getypeerd worden. Van de referentiegemeenten is dit aandeel alleen in Moerdijk hoger.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Werkloosheid Circa 4,0% van de beroepsbevolking stond in het derde kwartaal van 2001 te boek als niet werkende werkzoekende (NWW-ers). Dit komt neer op circa 1000 personen. Het werkloosheidspercentage van Oosterhout ligt daarmee duidelijk onder het gemiddelde van WestBrabant. Net als in de andere gemeenten is het aantal werklozen ook in Oosterhout het derde kwartaal van 2001 weer gestegen. Figuur 6.2: Ontwikkeling aantal NWW-ers Oosterhout
1150 1100 1050 1000 950 900 jaargemiddelde 2000 eerste kwartaal 2001 tweede kwartaal 2001 derde kwartaal 2001

Bron: Arbeidsvoorziening; bewerking ETIN Adviseurs

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Bijlage 1: Samenvattend overzicht indicatoren Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal
Indicatoren Bevolkingsstructuur Bevolking (1-1-’01) Aandeel 0-14 jaar Aandeel 15 – 64 jaar Aandeel 65+ Groene druk Grijze druk Bevolkingsdichtheid Bevolkingsgroei ’97 – ‘01 Aandeel allochtonen (‘00) Gemiddeld inkomen Bergen op Zoom 65.363 18,4% 67,5% 14,1% 39,2% 22,9% 808 3,4% 19,7% 22.800 Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal 76.769 18,5% 67,6% 13,9% 39,4% 22,5% 720 5,2% 18,6% 23.200 Kamer gebied 548.599 18,1 68,1 13,8 37,8% 22,1% 476 3,7% 16,0% 24.400 115.371 226.516 2,4 196 4,4% 7,6 4,1 273 31.820 261.757 +2,9% 8 62,7% 11,8% 4,5% 18,8% 18,0% 16,1% 10,8% 55,1% 6,5% 2,5% 7,1% 9,3% 4,2% 4,9% 15,8% 26,4% 5,3% 267,9 17,0 – 127,1 672,3 166.787 337.176 53.304 254.407 46,4% 13.236 5,2% NoordBrabant 2.375.116 18,7% 68,4% 12,9% 39,1% 20,7% 482 3,1% 14,2% 24.500 5.081,8 949.067 2,5 193 5,3% 7,5 4,0 1.221 142.152 1.133.624 +2,7% 8 62,9% 11,5% 4,7% 19,6% 13,6% 11,3% 12,5% 62,7% 7,3% 2,3% 7,1% 9,3% 4,3% 4,3% 16,6% 24,5% 6,1% 1.082,5 17,0 – 226,9 1.635,1 . . . 1.104.162 46,5% 53.866 4,9%

37.784 18,7% 69,7% 11,6% 39,0% 18,2% 681 7,7% 15,1% 24.500

36.456 18,5% 68,5% 13,6% 38,0% 20,5% 229

0,1%
8,0% 24.800

52.749 18,5% 68,4% 13,1% 38,7% 20,8% 734 2,9% 15,5% 24.100

Woon- en leefmilieu Oppervlakte (km²) 9.313 5.588 18.399 7.309 10.721 Totale woningvoorraad 27.546 14.849 14.521 21.611 31.702 Gem. woningbezetting 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 Woningdichtheid (km²) 340 268 91 301 297 Groei woningen ‘97-‘01 3,4% 9,5% 1,4% 4,3% 5,8% Detailhandel/1000 inwoners 8,4 5,5 6,5 7,2 8,3 Toerisme/1000 inwoners 5,9 2,4 4,1 3,2 4,1 Aantal onderwijsinstellingen 38 16 26 29 43 Productiestructuur Aantal vestigingen 3.562 1.867 2.385 2.724 4.495 Aantal werkzame personen 32.249 17.004 17.171 24.657 38.240 Werkgelegenheidsindex +2,2% -6,2% +1,5% -0,2% +13,6% Gem. aantal w.p./bedrijf 9 9 7 9 9 Aandeel MKB (in w.p.) 59,5% 64,0% 71,8% 64,7% 62,9% Banengroei ’97-‘01 12,8% 14,1% 21,1% 16,0% 11,0% Aandeel landbouw 2,3% 4,8% 6,1% 3,1% 2,9% Aandeel industrie 25,6% 30,1% 28,7% 21,5% 20,9% Aandeel vgm/industrie 32,6% 9,9% 3,2% 11,4% 7,8% Aandeel chemie/industrie 33,3% 19,5% 26,6% 16,5% 7,9% Aandeel metaal/industrie 6,3% 4,1% 30,0% 13,3% 9,5% Aandeel overig/industrie 27,8% 66,5% 40,3% 58,8% 74,9% Aandeel bouwnijverheid 5,2% 6,5% 6,4% 5,7% 6,8% Aandeel reparatie 1,9% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% Aandeel groothandel 4,1% 9,3% 8,5% 9,3% 6,4% Aandeel detailhandel 10,0% 8,3% 5,8% 10,7% 9,7% Aandeel horeca 3,7% 2,3% 3,2% 5,5% 3,3% Aandeel transport & logistiek 3,9% 3,9% 12,7% 5,7% 7,9% Aandeel fin. & zak. dienstverlening 15,1% 12,3% 10,9% 15,2% 14,2% Aandeel kwart. dienstverlening 28,2% 19,7% 14,7% 20,4% 25,1% Aandeel toerisme 5,8% 3,0% 4,4% 6,1% 5,2% Fysieke infrastructuur Nog uitgeefb. bedrijventerr. (ha.) 0,6 48,7 59,0 52,3 21,2 Prijzen bedrijventerrein 25,0 - 34,0 29,5 – 118,0 29,5 – 72,6 70,3 – 113,5 17,0 – 88,5 Uitgifte bedrijventerrein 1996-2000 16,4 55,8 272,6 123,6 78,9 Aanbod kantoren (>500m²) 7.044 8.195 0 15.444 32.540 Aanbod bedrijfsruimten (>750m²) 930 99.946 64.311 18.063 55.785 Aanbod winkels (>200m²) 21.437 19.600 0 0 5.090 Arbeidsmarkt Beroepsbevolking 31.545 18.135 16.914 24.701 33.661 Aandeel in totale bevolking 48,4% 48,0% 46,4% 46,8% 43,8% Niet werkende werkzoekenden 2.000 811 514 996 2.103 Werkloosheidspercentage 6,3% 4,5% 3,0% 4,0% 6,2% Bronnen: CBS, Vestigingenregister Noord-Brabant (2001), ScarB, IBIS (2001), PropertyNL, Arbeidsvoorziening

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Bijlage 2: Definities en begrippenlijst

Bevolkingsstructuur Groene druk De verhouding tussen het aantal 0- tot 19-jarigen en het aantal 20- tot 64-jarigen binnen een bepaalde bevolking, uitgedrukt in een percentage. De groene druk is een maat om de verdeling van de demografische druk over jongeren en ouderen zichtbaar te maken. Grijze druk De verhouding tussen het aantal 65-plussers binnen een bevolking en het aantal 20- tot 64jarigen, uitgedrukt in een percentage. De grijze druk geeft informatie over de verdeling van de demografische druk en kan als vergrijzings-indicator gezien worden. Gemiddeld besteedbare inkomen Als indicator van de bestedingsmogelijkheden in een gemeente is gebruikgemaakt van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Het inkomen is afhankelijk van het percentage inwoners met een inkomen en de hoogte van hun inkomen. Het betreft CBS-cijfers uit 1998.

Woon- en leefmilieu Bebouwd, cultuurgrond en overig groen Onder bebouwd valt onder andere het woongebied, de infrastructuur, de bedrijfsruimte en bouwterreinen. Cultuurgrond heeft betrekking op gronden die voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Overig groen is een verzamelcategorie voor onder andere ‘natuur’ (parken, bossen), sportvelden, volkstuinen, begraafplaatsen etc.. Winkelvoorzieningen Het aantal winkels per 1.000 inwoners geeft slechts kwantitatieve informatie over de winkelvoorraad. Belangrijke facetten als diversiteit en kwaliteit blijven buiten beschouwing. Enige voorzichtigheid is derhalve geboden bij het interpreteren van de resultaten. De winkelgegevens zijn afkomstig uit het Vestigingenregister Noord-Brabant en zijn gebaseerd op de sector ‘Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen)’. Toeristische en recreatieve voorzieningen Het aantal toeristische en recreatieve voorzieningen c.q. bedrijven per 1.000 inwoners. De toeristische en recreatieve sector is samengesteld uit bedrijven behorende tot verschillende branches. De definitie is afkomstig uit het rapport ‘Werkgelegenheid in Toerisme en Recreatie in Nederland 1996 – toesnijding LISA bestand’ van ETIN Adviseurs en Sliepen Consultancy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, HISWA en RECRON. Aangezien het om sector doorkruisende activiteiten gaat, mag het werkgelegenheidsaandeel van de sector ‘toerisme en recreatie’, om dubbeltellingen te voorkomen, niet opgeteld worden bij de andere sectoren.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

De definitie van de sector is in overleg met de opdrachtgevers samengesteld. Globaal worden de volgende branches tot de sector gerekend: horeca, logies, cultuur, recreatie, sport en amusement, personenvervoer, reisorganisatie en – bemiddeling, recreatiegoederen en (overige) toeristische/recreatieve detailhandel. In een aantal gevallen wordt niet de gehele branche meegenomen.

Productiestructuur Werkgelegenheidsindex Deze index geeft aan of een gemeente een (belangrijke) werkgelegenheidsfunctie heeft. De index wordt berekend door de werkgelegenheid te delen door de beroepsbevolking. Een positief percentage betekent dat de werkgelegenheid groter is dan de beroepsbevolking. Dit duidt op een inkomende pendel. Als de werkgelegenheid kleiner is dan de beroepsbevolking, dan zal een deel van de bevolking elders een baan moeten zoeken (een uitgaande pendelstroom). MKB en grootbedrijf Tot het midden- en kleinbedrijf worden bedrijven gerekend die meer dan 100 (fulltime) arbeidsplaatsen tellen. Het grootbedrijf heeft dus meer dan 100 werknemers in dienst. Kwartaire dienstverlening De kwartaire (of niet-commerciële) diensten bevatten de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overige diensten.

Fysieke infrastructuur Prijzen bedrijventerreinen Om een bepaald gemeente als ‘duur’ of ‘goedkoop’ te bestempelen, is meer nodig dan alleen de minimum en maximum grondprijzen. Beter inzicht in de prijs-kwaliteit verhouding van een bepaald terrein is hiervoor noodzakelijk. Dit blijft echter buiten het bestek van dit onderzoek. Aanbod kantoor, bedrijfs- en winkelruimten Het aanbod van vastgoed fluctueert aanzienlijk in de tijd. De gegevens zoals in deze rapportage gebruikt, zijn dan ook een momentopname. De interpretatie van het aanbod van gemeenten is hierdoor moeilijk. Voor een gemeente is het van groot belang dat er genoeg aanbod is voor (nieuwe of reeds bestaande) bedrijven. Een zeer groot aanbod betekend echter vaak ook dat de leegstand groot is, hetgeen nadelige consequenties met zich meebreng. Een ‘optimaal’ aanbod is voorts afhankelijk van onder andere de economische ontwikkeling van land, regio of gemeente en de stand van de rente. Deze factoren hebben een positieve invloed op de vraag. Aanbod is niet per definitie gelijk aan leegstand. Veel panden blijven bezet tot het moment dat een nieuwe koper of huurder zich aandient. Bovendien is vrijwel altijd een deel van het aanbod als incourant te beschouwen.

ETIN Adviseurs

Economisch profiel voor Oosterhout

Arbeid en kennis Werkloosheidscijfer Aangezien het CBS niet over recente werkloosheidscijfers op gemeenteniveau beschikt, is in deze rapportage gebruik gemaakt van gegevens van CWI (voormalig Arbeidsvoorziening). Het betreft het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) dat geregistreerd staat bij een arbeidsbureau. Het aantal werklozen ligt volgens deze definitie op een hoger niveau dan de geregistreerde werkloosheid van het CBS (ongeveer tweederde hoger). De geregistreerde werkloosheid kan als het officiële werkloosheidscijfer worden beschouwd.