Anunț

10 februarie, 2015

pentru cadrele didactice si cercetatorii
stiintifici din cadrul
Institutului de Științe ale Educației
angajati în calitate de fomatori în cadrul
stagiilor de formare continua pentru
profesorii din Republica Moldova

Olga Morozan

Dr. Daniela Munca-Aftenev

MODERATORI

Institutul de Știinte ale
Educatiei
si
IREX
(International
Exchange
Board)
invita
cadrele
didactice si cercetatorii
stiintifici angajati în calitate
de formatori în cadrul
stagiilor
de
formare
continua pentru profesorii
din Republica Moldova
interesati
sa
utilizeze
tehnologiile moderne în
procesul
de
predareînvatare sa beneficieze de
cursul online de dezvoltare
profesionala gratuit:

Platforme
online TIC
pentru
formatorii
Institutului de
Științe ale
Educației

IREX

Detalii importante:

Proiectul se va derula în perioada 1 martie
2015 – 30 iunie 2015 si va include 12
saptamani de instruire online (72 de
ore academice) plus 2 workshopuri
organizate la sediul Institutului de
Știinte ale Educatiei.
Instruirea se va desfasura conform
metodei clasei inversate: suportul de
curs va fi postat online, sub forma unui
blog, iar formatorii vor îndeplini toate
sarcinile si exercitiile practice utilizand
diferite platforme web.
Participantii vor învata sa utilizeze eficient
o serie de platforme online cum ar fi
posterele digitale, dictionare online,
bloguri, chestionare online, teste
interactive,
platforme
pentru
elaborarea filmelor digitale, platforme
pentru conferinte video.

este o organizație internațională
non-profit ce desfășoară programe
de liderism și inovare, ce au ca
scop perfecționarea calității educației, creșterea independenței
mass media, și promovează dezvoltarea unei societăți civile pluraliste. Fondată în 1968, IREX
deține un portfolio anual de 60
milioane dolari și o echipă de 500
profesioniști în toată lumea. IREX
împreună cu partenerul său IREX
Europe pun la dispoziție programe
de dezvoltare și expertiză de consultant în peste 100 țări.

Pentru a participa în proiect:
Cadrele didactice interesate sa beneficieze de cursul
online

Platforme online TIC pentru formatorii
Institutului de Științe ale Educației
sunt rugate sa transmita prin email la adresa
danielamunca@gmail.com o scurta scrisoare de
intentie, care sa expirme în linii generale motivul
pentru care sunt interesate de a acumula experienta
practica în domeniul utilizarii TIC în educatie.
Termenul limită pentru înregistrarea în proiect:
28 februarie 2015

Detalii importante:

Participantii si moderatorii cursului vor interactiona
prin intermediul conferintelor video online
organizate prin intermediul platformei Google
Hangouts, iar toate sesiunile interactive vor fi
salvate în biblioteca online YouTube, pentru a
putea fi accesate si dupa finele cursului.
Drept finalitati ale cursului vor constitui noi competente digitale pe care formatorii le vor demonstra
în cadrul stagiilor de formare continua pentru cadrele didactice din tara, dar si în cadrul unui eveniment de totalizare, organizat în incinta Institutului
de Știinte ale Educatiei în iunie, 2015.
Participantii care vor îndeplini toate cerintele cursului
vor primi certificate de absolvire din partea
Institutului de Știinte ale Educatiei si IREX.

Competențele specifice cursului:
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea
adecvata a diverselor platforme TIC, selectarea oportuna şi informata a metodelor de accesare a surselor online de informaţie, utilizarea eficienta a Internet-ului în procesul de
predare-informare, crearea unei strategii adecvate de informare
personala, utilizarea instrumentelor TIC pentru cercetare şi instruire, cu selectarea corespunzatoare a surselor şi a mecanismelor de transfer al informaţiei).
2. Explicare si interpretare (configurarea în funcţie de nevoile personale a platformelor web, proiectarea şi realizarea
unui design personalizat al resurselor web, conform unui scop
didactic concret, managementul eficient al informaţiei utilizand
aplicaţiile Web 2.0).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi
evaluarea activitaţilor cu utilizarea platformelor online, dezvoltarea unei strategii de integrare a aplicaţiilor eLearning în activitatea didactica, proiectarea mediilor şi experienţelor de
învaţare susţinute de TIC în cadrul aplicaţiilor interactive de
soft educational, integrarea conceptelor şi abordarilor pedagogice constructiviste cu noile facilitaţi oferite de mediile virtuale şi
valorificarea lor în procesul didactic, proiectarea, dezvoltarea,
evaluarea de materiale auxiliare didactice digitale cu conţinut
interactiv hipermedia (imagini, secvenţe audio şi video etc.).
4.
Atitudinale
(asumarea
responsabilităţii
socioeducaţionale şi asigurarea egalitaţii de acces la resursele TIC,
cultivarea sentimentului de apartenenţa la comunitatea de cunoaştere a cadrelor didactice-utilizatori TIC, creşterea motivaţiei şi a încrederii în potenţialul personal de dezvoltare în direcţia utilizarii inovative a resurselor TIC în activitatea didactica, conştientizarea impactului socio-profesional al utilizarii
TIC în cariera didactica, stimularea unei atitudini pozitive
definita prin spirit de iniţiativa, dinamism, receptivitate şi creativitate în utilizarea TIC în activitatea didactica).