K

2015| březen |č. 28, roč. III

Česko-italský projekt se zaměřil na spotřební družstva
Nejen zaměstnanci nadnárodních společností se u nás
mohou účastnit mezinárodních spoluprací se zahraničními kolegy. V únoru se o tom
přesvědčila skupina členů
Odborového svazu pracovníků obchodu ze spotřebních
družstev, kteří získávali zkušenosti v Itálii.

Účastníci jednání

třebním družstevnictví většinou velké prodejny s velkým
počtem zaměstnanců. Z toho
důvodu mají odbory mnohem
lepší možnost vyjednat pro
zaměstnance lepší pracovní
podmínky, například kratší
pracovní dobu, zástupy, péči o
děti, přesuny na různá
pracovní místa v rámci jedné
prodejny a různé další výhody
pro zaměstnance. Vedení družstev je k požadavkům

Zdroj: uiltucs.it

Dvoudenní jednání začalo na
centrále italského odborového svazu UILTuCS (Odborový
svaz cestovního ruchu, obchodu a služeb) v Římě. S tímto
partnerským italským svazem
OSPO celý projekt připravilo
pro členy spotřebních družstev v čele s vedoucí delegace předsedkyní Sekce spotřebních družstev Jitkou Gálovou. Na centrále svazu se
účastníci projektu setkali například s tajemníkem svazu
Emiliem Fargnolim a generálním tajemníkem pro sektor
spotřebních družstev Paolem
Andreanim. S nimi konzultovali situaci z provozu a mohli
porovnat rozdíly mezi fungováním v obou zemích. „Zjistili
jsme, že v Itálii mají ve spo-

| str.01|

odborů daleko vstřícnější a
ochotněji s odbory spolupracuje než u nás. Zaměstnanci mají
kratší pracovní dobu, delší
dovolenou a větší výdělky než
je tomu v České republice.“
shrnul poznatky z jednání
předseda ZO Jednota Boskovice Ludvík Musil.
Druhý den se účastníci přesunuli do toskánského regionu
na prohlídku provozovny
COOP ve Florencii. Zde si prošli celý obchod včetně zázemí
a skladů a setkali se také se
zaměstnanci a vedoucí pobočky. „Všechna jednání byla
pro mě přínosná a inspirovala
mě k dotazům. Zaujalo mě, že
družstevnictví v Itálii má velkou tradici i v ekonomice a má

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

||

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III
20% podíl na trhu s potravinami. V odborech mají 50%
organizovanost, ale také se
potýkají s menším zájmem
mladých lidí o odbory. Při kolektivním vyjednávání vycházejí z hlavní smlouvy a při jednání na pracovištích uzavírají
doplňkové kolektivní smlouvy.
Velmi se mi líbila návštěva
obchodního domu COOP ve
Florencii.“ popsal předseda
ZO SD Svitavy Miloslav Klíma.
Oba oslovení účastníci jednání se navíc shodli, že projekt
byl pro ně velmi přínosný a
odehrával se na vysoké úrovni. „Rozhodně je třeba v takových setkáních nadále pokračovat i s odbory v jiných zemích, kterých bych se samozřejmě v budoucnu rád zúčastnil.
Takto získané poznatky je
možné vkládat do naší odborářské práce a tímto způsobem
ji nadále zkvalitňovat.“ doplnil
Ludvík Musil.

Prodejna COOP ve Florencii

UILTuCS
 Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Odborový svaz cestovního ruchu, obchodu a služeb
 vznikl 5. března 1950 původně jako součást UIL (Unione Italiana del Lavoro – Italský svaz práce)
 svaz sdružuje zaměstnance cestovního ruchu, obchodu a služeb
 má 20 regionálních pracovišť – dle demografického členění Itálie
 každé dva měsíce vydává věstník Partecipazione
 poskytuje pro své členy služby BOZP
 jeho členy jsou například Metro, Coop, Carrefour, Billa, Zara, Decathlon, Lidl,
Ikea…

| str.02|

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

||

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Vláda chce zvýšit dohled nad pracovními agenturami

Agenturnímu zaměstnávání
se věnovala mezinárodní konference ČMKOS ve spolupráci
s Friedrich Ebert Stiftung,
která se konala 4. března.
V úvodním bloku vystoupil
například ředitel odboru trhu
práce z Ministerstva práce a
sociálních věcí Jiří Vaňásek.
Ten představil návrh nových
podmínek pro fungování
agentur práce, který na příští
schůzce Tripartity projedná
vláda společně se zástupci
zaměstnavatelů a odborů na
setkání speciální pracovní
skupiny. Mezi tyto návrhy
patří například srovnatelné
mzdové a pracovní podmínky
pro kmenové i agenturní zaměstnance. Zároveň by chtělo
ministerstvo stanovit 15%
kvótu pro množství agenturních zaměstnanců ve firmě.

| str.03|

Zdroj: e-sondy.cz

Srovnatelné mzdové a pracovní podmínky pro agenturní zaměstnance by mohl přinést návrh, který zanedlouho
projedná Tripartita. Kromě
lepšího dohledu nad agenturami by stanovil i 15% kvótu
pro podíl agenturních zaměstnanců v podniku.

Vystupující na konferenci (třetí zleva předseda ČMKOS Josef Středula)

Agentur
práce
je
v současnosti zhruba 1500.
Podle nového návrhu by také
možná od roku 2016 musely
prokazovat finanční způsobilost zavedením povinné kauce
a mělo by být snazší odejmout
jim oprávnění k provozu.
O situaci v Evropě promluvila
právní expertka Evropské
odborové konfederace Wiebke Warneck. Ta uvedla, že
agenturní zaměstnanci jsou
dobrou formou doplňkového
zaměstnávání (například na
sezónní práce), kterou ale
zaměstnavatelé často zneužívají. Zároveň uvedla, že

v České republice je nižší podíl agenturních pracovníků
než například ve Velké Británii nebo Francii, jsou však
většinou velice málo kvalifikovaní. Zvyšuje se tak například také riziko pracovních
úrazů. Agenturní zaměstnanci
jsou také minimálně odborově organizovaní – mají strach,
že pokud by byli v odborech,
zaměstnavatel by si je už příště k práci nevybral. V dalším
bloku pak dostali prostor
zástupci ze stran zaměstnavatelů a pracovních agentur,
například prezident Asociace
pracovních agentur Radovan
Burkovič.

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

||

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Darování potravin je nyní pro obchody snazší
Darování potravin je nyní
mnohem
jednodušší.
V loňském roce jsme vás informovali, že obchody, které
chtějí zboží darovat například
nějaké neziskové společnosti,
z něj musí odvést 15procentní
daň státu. Darování pro obchodníky tedy bylo nevýhodné
a
část
potravin
s procházející dobou trvanlivosti tak končila kvůli úspoře
raději v odpadu. Ministerstvo
financí však v prosinci zrušilo
povinnost odvádět za tyto
typy darů daň z přidané hodnoty.
Problematika příliš složitého
a nevýhodného darování potravin zajímala Odborový
svaz pracovníků obchodu již
delší dobu. Společně se svým
sociálním partnerem Svazem
obchodu a cestovního ruchu
se snažili společně lobbovat
pro změnu legislativy, která
by povinnost odvádět daň

| str.04|

Použito se svolením David Castillo Dominici (freedigitalphotos.net)

zmírnila nebo úplně zrušila.
V prosinci loňského roku pak
Generální finanční ředitelství
připravilo metodickou změnu,
díky které budou moci obchody zboží věnovat zdarma
nebo za minimální poplatek.
Tematika snazšího darování
potravin pro obchody byla

úzce spojena také s podobnou
akcí – Národní potravinovou
sbírkou. Ta se konala loni na
podzim už podruhé a zákazníci při ní mohli věnovat právě nakoupené zboží na 380
místech v republice, převážně
v obchodech, které se staly
partnery sbírky.

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Slaďování rodinného a pracovního života zaujalo i zaměstnavatele
Jak na slaďování pracovního a
rodinného života se snažila
zjistit mezinárodní konference Českomoravské konfederace
odborových
svazů
(ČMKOS)
ve
spolupráci
s Friedrich Ebert Stiftung
(FES). Na jednání začátkem
února také vystoupil zástupce
Odborového svazu pracovníků obchodu.

Použito se svolením Ambro (freedigitalphotos.net)

V prvním panelu konference
vystoupily Claudia Menne
z Evropské odborové konfederace,
Jana
Paloncyová
z Výzkumného ústavu práce a
sociálních věcí a Christina
Stockfisch
z předsednictva
Německého odborového svazu. Hlavním tématem byly

| str.05|

různé druhy mateřské a rodičovské dovolené a způsoby,
jak je skloubit s opětovným
nástupem do zaměstnání.
V druhém bloku pak promluvil člen OSPO Petr Fábera.
Ten hovořil o možnosti předškolních zařízení pro děti
zřizovaných zaměstnavatelem, která se podle něj u nás
příliš neuplatňuje. Také zdůraznil potřebu antistresových

programů a teambuildingů
pro zaměstnance. Velice aktuálním prostředkem pro
slaďování pracovního a rodinného života je podle něj
navrhovaný zákon o sváteční
otevírací době obchodů.
V posledním panelu se představila Lucia Zachariášová,
která vede oddělení rovnosti
žen a mužů na Úřadě vlády
České republiky, dále Radka
Dudová
ze Sociologického
ústavu Akademie věd České
republiky a Rolf Schmucker,
vedoucí Institutu Index dobré
práce při předsednictvu Německého odborového svazu.
Diskutovalo se převážně o
potřebě komplexního řešení
státu ke slaďování i o aspektu
péče o stárnoucí rodinné příslušníky. Konference se setkala s velkým zájmem lidí
z odborů, státní správy, neziskového sektoru i strany zaměstnavatelů - v publiku jich
zasedla dohromady stovka.

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Evidence odborových organizací
Problematiku evidence odborových organizací v současné
době upravuje zákon č.
304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon). Podle tohoto
zákona se vznik odborové
organizace, změna v jejích
údajích a zánik odborové organizace zapisuje do spolkového rejstříku, vedeného příslušným rejstříkovým soudem. Od nabytí účinnosti
rejstříkového zákona však
praxe ukázala, že v této oblasti se vyskytuje mnoho nejasností a problémů.
Na rejstříkových soudech o
evidenci odborových organizací rozhodují vyšší soudní
úředníci, jejichž rozhodovací
praxe je značně rozmanitá,
roztříštěná a nejednotná. Po
navrhovatelích na zápis vzniku, změny či zániku odborové
organizace je stále požadováno splnění různých administrativních podmínek, které
jsou
v rozporu
s uplatňováním
koaličního
práva a koaliční svobody.
Odborový svaz pracovníků
obchodu je proto nucen proti
rozhodnutím rejstříkového

| str.06|

soudu využívat řádných zákonných opravných prostředků, především podáním
námitek proti usnesením rejstříkového soudu a odvoláním
k Vrchnímu
soudu
v Praze. Právě z některých
stanovisek odvolacích institucí lze alespoň částečně vyčíst,
jakým
způsobem
budou
v současné době soudy na
problematiku evidence odborových organizací nahlížet.
Odvolací soud především
poukazuje na ústavní ochranu
práva svobodně se sdružovat
ve smyslu čl. 20 a čl. 27 Listiny základních práv a svobod a
Úmluvy MOP č. 87, která je
součástí českého právního
řádu. Pokud se jedná o návrh
na evidenci vzniku odborové
organizace, rejstříkový soud
návrh pouze bere na vědomí a
eviduje ji ve spolkovém rejstříku, aniž by prováděl přezkum. Vznik odborových organizací je tedy ovládán evidenčním principem. Pokud se
však jedná o zápis změn údajů
již zapsané odborové organizace, považuje to odvolací
soud již za klasické soudní
řízení, kdy v případě zápisu
změn údajů již zapsané odbo-

rové organizace jde o běžnou
aktualizaci zapisovaných údajů administrativního charakteru. Jedná se tedy podle odvolacího soudu o klasické
návrhové řízení, kde rejstříkový soud může požadovat po
navrhovateli nutnost splnit
určité požadavky (např. zaplacení soudního poplatku).
Za základní odborové organizace je vůči spolkovému rejstříku navrhovatelem Odborový svaz pracovníků obchodu.
Ten
v součinnosti
s ostatními svazy sdruženými
v ČMKOS jakož i samotnou
ČMKOS v současné době vyvíjí úsilí, aby se existující závadná situace v oblasti evidence odborových organizací
co nejdříve změnila. Výsledkem je připravovaný návrh
zákona o evidenci odborových organizací a organizací
zaměstnavatelů, který by tuto
působnost
přenesl
z rejstříkových soudů na Ministerstvo práce a sociálních
věcí.

Autorem článku je Mgr. Ivo
Grossmann, právní poradce
OSPO.

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

||

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Poradna: Ergonomie
Co si můžeme pod tímto pojmem představit a jaký má
ergonomie význam pro oblast
bezpečnosti práce? Mám-li
být stručný, tak nezanedbatelný. Budeme-li citovat, tak
tento pojem znamená: Ergonomie je věda zabývající se
optimalizací lidské činnosti, a
to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a
jiných předmětů. Odtud ergonomický - přizpůsobený ergonomickým
požadavkům.
(http://cs.wikipedia.org/wiki
/Ergonomie )
Základem slova ergonomie je
řecké slovo ERGO neboli práce. Primárně se zabývá přizpůsobováním
pracovních
podmínek a prostředků jeho
potřebám. Nadále řeší kvalitu
a zdravotní nezávadnost pracovní polohy a pohybů, které
při práci nebo jiných činnostech provádíme. V tomto kontextu zkoumá užitné vlastnosti, velikost a tvar pracovních
nástrojů, přístrojů, vybavení,
oblečení a obuvi. Hlavním
posláním ergonomie je zabezpečení dostatečného komfortu při všech pracovních
činnostech s cílem zabránit
zdraví škodlivému zatěžování
pohybového aparátu. Jednou
z mnoha příčin takové zatěžování jsou muskuloskeletální
poruchy, které v současnosti
jsou na jednom z prvních míst

| str.07|

Ukázka „ergonomické“ židle
v nejmenované
provozní jednotce.

v ohrožení
nemocemi
z povolání. Většina muskuloskeletálních poruch se časem
rozvíjí a je způsobena buď
přímo prací, nebo pracovním
prostředím. Tyto poruchy
mohou být také způsobeny
úrazy, např. zlomeninami a
vykloubeními. Muskuloskeletální poruchy postihují obvykle záda, krk, ramena a
horní končetiny, méně často
také
dolní
končetiny.
(https://osha.europa.eu/cs/t
opics/msds/index_html)
Protože je v obchodě celá
řada činnosti spojených se
střídáním pracovních poloh,
nesmíme základní ergonomická pravidla nechávat bez
povšimnutí. V čem můžeme
být nápomocni správnými
ergonomickými
zásadami.
Například tím, že předejdeme
zdravotním obtížím, minimalizací únavy při různých pracovních činnostech, a také

zlepšení fyzické a psychické
pohody. Pokud se podíváme
blíže na polohy a pozice
v pracovním životě, tak jde o
sed a stoj. To vše je ovlivňováno v jakém postavení jsou
dolní a horní končetiny, hlava
a jaké úhly svírají. Rizikové
jsou ty činnosti, ve kterých
jsme nuceni setrvávat delší
dobu bez možnosti změny
nebo kde dochází ke kombinaci této pozice s dalším nevhodným pohybem. To je
zpravidla akutní problém
pokladních. Obecně však můžeme říci, že rizikové jsou
všechny pohyby, kdy se předkláníme, manipulujeme s těžkými předměty a pracujeme s
rukama v poloze vyšší, než
jsou naše ramena. Což jsou
v obchodě pohyby zcela běžné.
Autorem článku je Mgr. Miroslav Kosina, specialista BOZP,
místopředseda OSPO.

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

| březen 2015|

K

2015| březen |č. 28, roč. III

Následky nesprávného sezení:
 bolesti hlavy
 bolesti šíje
 bolesti zad
 stlačený žaludek
 stlačené stehenní svaly
 stlačení žil stehen
 porucha prokrvování podkolenních jamek
Správné sezení:
 Umožňuje změnu poloh horní části těla,
 vede k přirozenému zatěžování a odlehčování svalstva a meziobratlových plotének,
 podporuje zásobování meziobratlových plotének výživnými látkami,
 zajišťuje dostatečné prokrvení svalů.
Dynamicky sedět znamená co nejčastěji měnit polohu při sezení.
 Měli byste často měnit polohu v záklonu a v předklonu.
 Plně využít sedací plochu
 Nastavit opěradlo tak, aby jeho vyklenutí podpíralo páteř v bederní oblasti.
 Správnou výšku sedáku nastavit tak, aby byl úhel v loketním kloubu při předloktí
položeném vodorovně na pracovní ploše byl cca 90°.
Na co byste měli brát zřetel:
 opěra předloktí 5–10 cm,

klávesnice ve výši lokte,

úhel loktů a kolen 90°,

podepření bederní páteře,

volný pohyb kolen.
(VÚBP, BOZPinfo)

|Věstník Odborového svazu pracovníků obchodu. Šéfredaktorka: Aneta Bednářová, tel: 721 782 171,
email: bednarova.ospo@gmail.com. OSPO Věstník, ročník III., číslo 28, vyšlo 19. března 2015. Měsíčník.|

|str.08|

www.ospo.cz | www.facebook.com/odbory

|březen 2015|