THÖÙ NAÊM 19-3-2015

SUY NIEÄM
TIN MÖØNG
CHUÙA NHAÄT
*

hdgmvietnam.org

Soá 17/2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Một con tim biết thương xót không có nghĩa là một con tim yếu đuối.
Ai muốn tỏ lòng xót thương thì phải có một con tim mạnh mẽ, vững vàng,
đóng lại trước Satan, nhưng mở ra cho Thiên Chúa;
một con tim để cho Thánh Linh xuyên thấu
và dẫn đi trên những nẻo đường tình yêu đến với anh chị em mình;
và cuối cùng, một con tim nghèo,
nhận ra sự nghèo hèn của chính mình và sẵn sàng trao tặng người khác.

Ngaøy 22-3-2015

(Sứ điệp Mùa Chay 2015)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chuùa nhaät 5 Muøa Chay

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ coâng boá
môû Naêm Thaùnh ñaëc bieät vaøo cuoái naêm 2015

Thaày laø söï soáng laïi
LÔØI CHUÙA: Ga 11, 1-45
Coù moät ngöôøi bò ñau naëng, teân laø
Ladaroâ, queâ ôû Beâtania, laøng cuûa hai
chò em coâ Macta vaø Maria. Coâ Maria
laø ngöôøi sau naøy seõ xöùc daàu thôm
cho Chuùa, vaø laáy toùc lau chaân Ngöôøi.
Anh Ladaroâ, ngöôøi bò ñau naëng, laø
em cuûa coâ. Hai coâ cho ngöôøi ñeán noùi
vôùi Ñöùc Gieâsu: “Thöa Thaày, ngöôøi
Thaày thöông meán ñang ñau naëng.”
Nghe vaäy, Ñöùc Gieâsu baûo: “Beänh naøy
khoâng ñeán noãi cheát ñaâu, nhöng laø
dòp ñeå baøy toû vinh quang cuûa Thieân
Chuùa: qua côn beänh naøy, Con Thieân
Chuùa ñöôïc toân vinh.”
Ñöùc Gieâsu quyù meán coâ Macta, cuøng
hai ngöôøi em laø coâ Maria vaø anh
Ladaroâ. Tuy nhieân, sau khi ñöôïc tin
anh Ladaroâ laâm beänh, Ngöôøi coøn
löu laïi theâm hai ngaøy taïi nôi ñang
ôû. Roài sau ñoù, Ngöôøi noùi vôùi caùc moân
ñeä: “Naøo chuùng ta cuøng trôû laïi mieàn
Giuñeâ!” Caùc moân ñeä noùi: “Thöa
Thaày, môùi ñaây ngöôøi Do Thaùi tìm
caùch neùm ñaù Thaày, maø Thaày laïi coøn
ñeán ñoù sao?” Ñöùc Gieâsu traû lôøi: “Ban
ngaøy chaúng coù möôøi hai giôø ñoù sao?
Ai ñi ban ngaøy thì khoâng vaáp ngaõ,
vì thaáy aùnh saùng cuûa theá gian naøy.
Coøn ai ñi ban ñeâm, thì vaáp ngaõ vì
khoâng coù aùnh saùng nôi mình!” Ngöôøi
noùi nhöõng lôøi naøy, sau ñoù Ngöôøi laïi
baûo hoï: “Ladaroâ, baïn cuûa chuùng ta
ñang yeân giaác; tuy vaäy, Thaày ñi ñaùnh
thöùc anh aáy ñaây.” Caùc moân ñeä noùi
vôùi Ngöôøi: “Thöa Thaày, neáu anh aáy
yeân giaác ñöôïc, anh aáy seõ khoûe laïi.”
Ñöùc Gieâsu noùi veà caùi cheát cuûa anh

(xem tieáp trang 2)

WHÑ (14.03.2015) – Ngaøy
13 thaùng Ba 2015, taïi Ñeàn
thôø Thaù n h Pheâ r oâ , Ñöù c
Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ
coâng boá môû moät “Naêm
Thaùnh ñaëc bieät” goïi laø
“Naêm Thaùnh Loøng
Thöông xoùt”. Naêm Thaùnh
baét ñaàu vôùi vieäc môû Cöûa
Thaùnh taïi Ñeàn thôø Thaùnh
Pheâroâ vaøo ngaøy 08-122015, Ñaïi leã Ñöùc Meï Voâ
Nhieãm nguyeân toäi, vaø keát
thuùc vaøo ngaøy 20-11-2016,
Ñaïi leã Chuùa Gieâsu Kitoâ,
Vua Vuõ Truï.
Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ coâng boá môû Naêm
Thaùnh khi ngaøi giaûng trong cöû haønh
phuïng vuï saùm hoái baét ñaàu “24 giôø
cho Chuùa”. Saùng kieán naøy do Hoäi
ñoàng Toaø Thaùnh veà Taân Phuùc-AÂmhoaù ñeà ra nhaèm môøi goïi caùc giaùo hoäi

ñòa phöông treân
toaøn theá giôùi môû cöûa
nhaø thôø trong hai
ngaøy 13-14 thaùng
Ba 2015 ñeå caùc tín
höõu ñeán laõnh nhaän
bí tích Hoaø giaûi vaø
chaàu Mình Thaùnh
Chuùa. Chuû ñeà “24
giôø cho Chuùa” naêm
nay laø “Thieân Chuùa
giaø u loø n g thöông
xoùt” (EÂpheâxoâ 2,4).
Vieäc môû Naêm
Thaùnh 2015 dieãn ra
nhaân dòp kyû nieäm
50 naêm beá maïc Coâng ñoàng Vatican
II vaøo naêm 1965. Ñieàu naøy thaät yù
nghóa, vì Naêm Thaùnh seõ thuùc ñaåy
Giaùo hoäi tieáp tuïc coâng trình maø
Vatican II ñaõ khôûi söï.
(xem tieáp trang 3)

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ gaëp Thaày Alois
cuûa Coäng ñoaøn Taizeù
WHÑ (18.03.2015) – Saùng thöù Hai
16 thaùng Ba 2015, Ñöùc Thaùnh Cha
Phanxicoâ ñaõ tieáp kieán rieâng Thaày
Alois, beà treân Coäng ñoaøn ñaïi keát
Taizeù.
Thoâng caùo cuûa Taizeù cho bieát: “Ñöùc
Thaùnh Cha toû ra raát quan taâm ñeán
ôn goïi ñaïi keát cuûa Coäng ñoaøn vaø vieäc
Coäng ñoaøn ñoùn tieáp caùc baïn treû ñeán
Taizeù. Ngaøi seõ hieäp thoâng caàu nguyeän
vôùi taát caû nhöõng ngöôøi ñeán Taizeù vaøo
ngaøy 16 thaùng Taùm saép tôùi, nhaân
dòp kyû nieäm moät traêm naêm ngaøy sinh
cuûa Thaày Roger –ngöôøi saùng laäp Coäng

ñoaøn Taizeù– vaø cuõng laø naêm thöù möôøi
Thaày Roger qua ñôøi”.
Phaùt bieåu vôùi Ñaøi Vatican, Thaày
Alois toû ra raát vui möøng: “Chuùng toâi
chuû yeáu noùi veà loøng thöông xoùt, vì
Ñöùc Thaùnh Cha vöøa coâng boá seõ môû
moät Naêm Thaùnh Loøng Thöông xoùt”.
Quaû vaäy, Thaày Alois ñaõ coù maët ôû
Vöông cung thaùnh ñöôøng Thaùnh
Pheâroâ khi Ñöùc Thaùnh Cha coâng boá
ñieàu naøy hoâm thöù Saùu 13-03 vöøa qua.
(xem tieáp trang 2)

Tuaàn Tin soá 17/2015 – 1

SUY NIEÄM
TIN MÖØNG CHUÙA NHAÄT
Ladaroâ, coøn hoï töôûng Ngöôøi noùi veà
giaác nguû thöôøng. Baáy giôø Ngöôøi môùi
noùi roõ: “Ladaroâ ñaõ cheát. Thaày möøng
cho anh em, vì Thaày ñaõ khoâng coù
maët ôû ñoù, ñeå anh em tin. Thoâi, naøo
chuùng ta ñeán vôùi anh aáy.” OÂng Toâma,
goïi laø Ñiñymoâ, noùi vôùi caùc baïn ñoàng
moân: “Caû chuùng ta nöõa, chuùng ta
cuõng ñi ñeå cuøng cheát vôùi Thaày!”
Khi ñeán nôi, Ñöùc Gieâsu thaáy anh
Ladaroâ ñaõ choân trong moà ñöôïc boán
ngaøy roài. Beâtania caùch Gieârusalem
khoâng ñaày ba caây soá. Nhieàu ngöôøi
Do Thaùi ñeán chia buoàn vôùi hai coâ
Macta vaø Maria, vì em caùc coâ môùi
qua ñôøi. Vöøa ñöôïc tin Ñöùc Gieâsu ñeán,
coâ Macta lieàn ra ñoùn Ngöôøi. Coøn coâ
Maria thì ngoài ôû nhaø. Coâ Macta noùi
vôùi Ñöùc Gieâsu: “Thöa Thaày, neáu coù
Thaày ôû ñaây, em con ñaõ khoâng cheát.
Nhöng baây giôø con bieát: baát cöù ñieàu
gì Thaày xin cuøng Thieân Chuùa, Ngöôøi
cuõng seõ ban cho Thaày.” Ñöùc Gieâsu
noùi: “Em chò seõ soáng laïi!” Coâ Macta
thöa: “Con bieát em con seõ soáng laïi,
khi keû cheát soáng laïi trong ngaøy sau
heát.” Ñöùc Gieâsu lieàn phaùn: “Chính
Thaày laø söï soáng laïi vaø laø söï soáng.
Ai tin vaøo Thaày, thì duø ñaõ cheát, cuõng
seõ ñöôïc soáng. Ai soáng vaø tin vaøo
Thaày, seõ khoâng bao giôø phaûi cheát.
Chò coù tin theá khoâng?” Coâ Macta ñaùp:
“Thöa Thaày, coù. Con vaãn tin Thaày
laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa, Ñaáng
phaûi ñeán theá gian.” Noùi xong, coâ ñi
goïi em laø Maria, vaø noùi nhoû: “Thaày
ñeán roài, Thaày goïi em ñaáy!” Nghe vaäy,
coâ Maria voäi ñöùng leân vaø ñeán vôùi
Ñöùc Gieâsu. Luùc ñoù, Ngöôøi chöa vaøo
laøng, nhöng vaãn coøn ôû choã coâ Macta
ñaõ ra ñoùn Ngöôøi.
Nhöõng ngöôøi Do Thaùi ñang ôû trong
nhaø vôùi coâ Maria ñeå chia buoàn, thaáy
coâ voäi vaõ ñöùng daäy ñi ra, lieàn ñi
theo, töôûng raèng coâ ra moä khoùc em.
Khi ñeán gaàn Ñöùc Gieâsu, coâ Maria
vöøa thaáy Ngöôøi, lieàn phuû phuïc döôùi
chaân vaø noùi: “Thöa Thaày, neáu coù
Thaày ôû ñaây, em con ñaõ khoâng cheát.”
Thaáy coâ khoùc, vaø nhöõng ngöôøi Do
Thaùi ñi vôùi coâ cuõng khoùc, Ñöùc Gieâsu
thoån thöùc trong loøng vaø xao xuyeán.
Ngöôøi hoûi: “Caùc ngöôi ñeå xaùc anh
aáy ñaâu?” Hoï traû lôøi: “Thöa Thaày,
môøi Thaày ñeán maø xem.” Ñöùc Gieâsu
lieàn khoùc. Ngöôøi Do Thaùi môùi noùi:
“Kìa xem! OÂng ta thöông anh Ladaroâ
bieát maáy!” Coù vaøi ngöôøi trong nhoùm
hoï noùi: “OÂng ta ñaõ môû maét cho ngöôøi
muø, laïi khoâng theå laøm cho anh aáy

(xem tieáp trang 3)

2 – Tuaàn Tin soá Ù17/2015

Quyeân goùp cho Thaùnh Ñòa: boån phaän cuûa caùc Kitoâ höõu
WHÑ (13.03.2015) / VIS – Ñöùc hoàng
y Leonardo Sandri, Boä tröôûng Boä Caùc
Giaùo hoäi Ñoâng Phöông, ñaõ vieát thö
göûi caùc giaùm muïc treân toaøn theá giôùi
ñeå keâu goïi “Quyeân goùp cho Thaùnh
Ñòa”, nhaèm trôï giuùp caùc coäng ñoàng
tín höõu vaø caùc ñòa ñieåm haønh höông
taïi Thaùnh Ñòa. Theo truyeàn thoáng
cuoäc Quyeân goùp cho Thaùnh Ñòa ñöôïc
thöïc hieän vaøo ngaøy thöù Saùu Tuaàn
Thaùnh haèng naêm.
Trong böùc thö ñeà ngaøy 18-02-2015,
Ñöùc hoàng y Sandri nhaéc laïi raèng khu
vöïc naøy ñang traûi qua thôøi gian
khuûng hoaûng; ngaøi vieát: “Hieän nay,
coù haøng trieäu ngöôøi tò naïn phaûi troán
chaïy khoûi Syria vaø Iraq, nôi vaãn chöa
im tieáng suùng vaø con ñöôøng ñoái thoaïi
vaø hoaø hôïp döôøng nhö hoaøn toaøn maát
hy voïng. Ñang khi ñoù loøng haän thuø
ñieân roà döôøng nhö thaéng theá, cuøng
vôùi noãi tuyeät voïng baát löïc cuûa nhöõng
ngöôøi ñaõ maát taát caû vaø bò ñuoåi khoûi
mieàn ñaát cuûa toå tieân mình. Neáu caùc
Kitoâ höõu ôû Thaùnh Ñòa ñöôïc khuyeán
khích heát söùc choáng laïi caùm doã troán
chaïy –laø ñieàu coù theå hieåu ñöôïc–, thì
caùc tín höõu treân toaøn theá giôùi cuõng
ñöôïc yeâu caàu quan taâm ñeán hoaøn caûnh
khoù khaên aáy cuûa hoï. Caû nhöõng anh
chò em tín höõu trong Chuùa Kitoâ thuoäc
caùc heä phaùi khaùc cuõng chung moät
caûnh ngoä: ñoù laø moät cuoäc ñaïi keát baèng
maùu seõ höôùng tôùi nieàm vui hieäp nhaát:
“ut unum sint”! (xin cho hoï neân moät).
Naêm nay cho chuùng ta thaáy moät cô
hoäi coøn quyù giaù hôn ñeå trôû thaønh
ngöôøi haønh höông trong ñöùc tin theo
göông cuûa Ñöùc Thaùnh Cha: hoài thaùng

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
gaëp Thaày Alois
Trong cuoäc gaëp gôõ, Thaày Alois ñaõ noùi
vôùi Ñöùc Thaùnh Cha raèng nhöõng ngoân
töø Ñöùc Thaùnh Cha duøng ñeå noùi veà
tình yeâu vaø ôn tha thöù cuûa Thieân
Chuùa raát gioáng vôùi nhöõng gì Thaày
Roger ñaõ noùi: “Thaày Roger heát söùc
nhaá n maï n h vaø o troï n g taâ m loø n g
thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa: ‘Thieân
Chuùa chæ coù yeâu thöông’”.
Thaày Alois noùi theâm: Ñöùc Thaùnh Cha
khuyeán khích Coäng ñoaøn Taizeù tieáp
tuïc soáng tinh thaàn ñoái thoaïi ñaïi keát,
voán cuõng laø ñieàu ngaøi thöôøng thöïc
hieän: “Chính ngaøi ñaõ coù nhöõng cöû
chæ côûi môû ñaëc bieät ñoái vôùi caùc Giaùo
hoäi khaùc, vaø toâi caûm ôn ngaøi veà ñieàu
ñoù”.
Ñöùc Thaùnh Cha vaø Thaày Alois cuõng
baøy toû moái quan taâm ñeán ngöôøi treû:

Naêm naêm ngoaùi Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ
ñeán thaêm maûnh ñaát naøy, maûnh ñaát
raát yeâu quyù caû vôùi caùc Kitoâ höõu, ngöôøi
Do Thaùi vaø ngöôøi Hoài giaùo. Ñaây laø
dòp ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi uûng
hoä ñoá i thoaï i qua hoaø bình, caà u
nguyeän vaø chia seû gaùnh naëng”.
Cuoäc quyeân goùp seõ giuùp cho nhieàu
vuøng laõnh thoå khaùc nhau, theo nhöõng
caùch khaùc nhau vaø ôû nhöõng möùc ñoä
khaùc nhau, laø: Jerusalem, Palestine
vaø Israel, Jordan, Cyprus, Syria,
Liban, Ai Caäp, Ethiopia vaø Eritrea,
Thoå Nhó Kyø, Iran vaø Iraq.
Doøng Phanxicoâ Quaûn thuû Thaùnh Ñòa
ñaõ bieân soaïn moät taøi lieäu trình baøy
caùc coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän nhôø cuoäc
quyeân goùp naêm 2014. Caùc quyõ khaån
caáp ñaõ ñöôïc phaân phoái chuû yeáu ôû
Syria vaø Iraq. Caùc xí nghieäp thuû coâng
ôû Jordan cuõng nhaän ñöôïc trôï giuùp;
nguoàn taøi trôï coøn daønh cho caùc coäng
ñoaøn giaùo xöù, vieäc taùi thieát vaø phuïc
hoài caùc ñieåm du lòch, vaø trôï giuùp y teá
taïi Bethlehem; cuõng nhö xaây döïng
nhaø ôû taïi Jerusalem cho caùc gia ñình
ngheøo vaø caùc ñoâi vôï choàng treû muoán
ôû laïi Thaùnh Ñòa.
Ngoaøi ra, nguoàn taøi trôï cuõng daønh
cho caùc döï aùn veà caùc tröôøng hoïc, caùc
ñaïi hoïc vaø caùc coâng trình vaên hoaù,
thoâng qua Doøng Phanxicoâ Quaûn thuû
Thaùnh Ñòa, nhö Phaân khoa Kinh
Thaùnh vaø Khaûo coå hoïc cuûa Hoïc vieän
Kinh Thaùnh Phanxicoâ ôû Jerusalem
vaø Trung taâm Truyeàn thoâng
Phanxicoâ, vaø cuoái cuøng laø baûo trì vaø
truøng tu caùc nôi thaùnh. ª

“Ñoàng haønh vôùi ngöôøi treû ñeå giuùp hoï
tìm kieám yù nghóa cuoäc soáng laø ñieàu
quan troïng”.
Cuoái cuøng, Thaày Alois ñoan chaéc vôùi
Ñöùc Thaùnh Cha raèng Coäng ñoaøn
Taizeù vaø “raát nhieàu baïn treû thuoäc
caùc Giaùo hoäi khaùc nhau” seõ luoân naâng
ñôõ söù vuï cuûa ngaøi: “Chuùng con soáng
taâm tình bieát ôn saâu xa, vì Ñöùc
Thaùnh Cha luoân nhaán maïnh ñeán loøng
thöông xoùt vaø söï hieäp thoâng”.
Ñaây laø laàn thöù hai Thaày Alois vaø
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ gaëp nhau
– laàn thöù nhaát vaøo ngaøy 28-11-2013.
Haèng naêm Thaày Alois ñeàu ñöôïc Ñöùc
Thaùnh Cha Beâneâñictoâ XVI tieáp kieán,
cuõng nhö tröôùc ñaây haèng naêm Thaày
Roger ñeàu ñeán Roma ñeå gaëp Ñöùc
Thaùnh Cha. Thaày Roger ñaõ gaëp caùc
Ñöùc Thaùnh Cha: Gioan XXIII, Phaoloâ
VI vaø Gioan Phaoloâ II. ª

Giaûi thöôûng Templeton 2015
OÂng cuõng cho raèng söï phaùt trieån cuûa
coâng cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát vaø lieân
toân laø keát quaû cuûa vieäc caùc coäng ñoàng
L’Arche bieát môû ra, nhôø nhöõng ngöôøi
thuoäc caùc truyeàn thoáng Kitoâ giaùo
khaùc hoaëc caùc nieàm tin toân giaùo
khaùc.

WHÑ (12.03.2015) – Hoâm thöù Tö 1103, Vieän Haøn laâm Anh quoác ñaõ coâng
boá: giaûi thöôûng Templeton 2015 seõ
ñöôïc trao cho oâng Jean Vanier, 87
tuoåi, saùng laäp phong traøo L’Arche
(Con Taøu); ñoù laø moät maïng löôùi goàm
caùc coäng ñoàng trong ñoù ngöôøi khuyeát
taät soáng chung vaø lieân ñôùi vôùi nhöõng
ngöôøi khoâng khuyeát taät.
Thoâng ñieäp maïnh meõ cuûa L’Arche laø
“Tình yeâu coù khaû naêng laøm cho theá
giôùi trôû neân toát ñeïp hôn, vì noù ñaõ
laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûa raát nhieàu
caù nhaân”. Phong traøo naøy hieän coù maët
taïi 35 quoác gia vôùi 147 coäng ñoàng.
YÙ töôûng thaønh laäp coäng ñoàng L’Arche
cuûa oâng Jean Vanier ñeán vaøo naêm
1964 khi oâng nhìn thaáy hoaøn caûnh
cuûa nhöõng ngöôøi khuyeát taät soáng
trong caùc cô sôû töø thieän. OÂng cho bieát
trong caùc coäng ñoàng ñaõ dieãn ra söï
bieán ñoåi, khoâng chæ cho nhöõng ngöôøi
khuyeát taät maø caû cho nhöõng ai ñeán
soáng vaø hoïc hoûi nôi nhöõng ngöôøi naøy.

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
coâng boá môû Naêm Thaùnh...
Trong Naêm Thaùnh, caùc baøi ñoïc Thaùnh
leã Chuùa nhaät cuûa Muøa Thöôøng nieân
seõ ñöôïc laáy trong Phuùc AÂm theo
Thaùnh Luca, ngöôøi vaãn ñöôïc goïi laø
“taùc giaû Phuùc AÂm cuûa loøng thöông
xoùt”. Dante Alighieri thì moâ taû Thaùnh
Luca laø “scriba mansuetudinis
Christi” (ngöôøi keå laïi neùt dòu hieàn cuûa
Chuùa Kitoâ). Coù raát nhieàu duï ngoân noåi
tieáng veà loøng thöông xoùt trong Phuùc
AÂm Thaùnh Luca: con chieân ñi laïc,
ñoàng tieàn ñaùnh maát, ngöôøi cha ñaày
loøng thöông xoùt.
Vieäc long troïng coâng boá chính thöùc
Naêm Thaùnh seõ dieãn ra vôùi vieäc coâng
boá Saéc leänh taïi tröôùc Cöûa Thaùnh vaøo
ngaøy Leã kính Loøng Chuùa Thöông xoùt
– ngaøy leã naøy do Thaùnh giaùo hoaøng
Gioan Phaoloâ II thieát laäp vaø cöû haønh
vaøo Chuùa nhaät thöù II Phuïc sinh.

OÂng Vanier noùi, Ñöùc giaùo hoaøng
Phanxicoâ ñaõ laø moät söï khích leä raát
lôùn ñoái vôùi oâng, qua thaùi ñoä cuûa ngaøi
khi gaëp gôõ nhöõng ngöôøi khuyeát taät
hoaëc nhöõng ngöôøi soáng beân leà xaõ
hoäi, ñieàu ñoù thuùc giuïc chuùng ta laéng
nghe vaø hoïc hoûi nôi hoï.
Giaûi thöôûng Templeton, do Sir John
Templeton –nay ñaõ qua ñôøi– thaønh
laäp naêm 1972 vaø ñöôïc trao moãi naêm,
nhaèm toân vinh nhöõng caù nhaân “coù
nhöõng ñoùng goùp ñaëc bieät ñeå khaúng
ñònh chieàu kích taâm linh cuûa cuoäc
soáng”.
Giaûi thöôûng Templeton ñöôïc trao laàn
ñaàu tieân vaøo naêm 1973 cho Chaân
phöôùc Teresa Kolkata. Moät soá nhaân
vaät khaùc ñaõ nhaän giaûi naøy: Thaày
Roger (1974), Chò Chiara Lubich
(1977); nhaø vaên Aleksandr
Solzhenitsyn (1983), Ñöùc Ñaït Lai
Laït Ma (2012) vaø Toång giaùm muïc
Nam Phi Desmond Tutu (2013). Giaûi
thöôûng trò giaù 1,1 trieäu baûng Anh
naøy naêm ngoaùi ñöôïc trao cho linh
muïc Tomaùs¸ Halík, ngöôøi Czech, giaùo
sö xaõ hoäi hoïc veà toân giaùo taïi Ñaïi
hoïc Charles ôû Praha. ª

Trong truyeàn thoáng Do Thaùi coå, Naêm
Hoàng aân ñöôïc toå chöùc moãi 50 naêm,
ñeå khoâi phuïc söï bình ñaúng trong taát
caû con caùi cuûa Israel, taïo cô hoäi môùi
cho caùc gia ñình ñaõ maát taøi saûn vaø
caû töï do caù nhaân nöõa. Ngoaøi ra, Naêm
Hoàng aân coøn laø lôøi nhaéc nhôù cho
nhöõng ngöôøi giaøu coù raèng seõ ñeán thôøi
maø caùc noâ leä Do Thaùi cuûa hoï laïi ñöôïc
bình ñaúng vôùi hoï vaø coù theå ñoøi laïi
quyeàn lôïi cuûa mình. “Coâng lyù, theo
Luaät cuûa Israel, tröôùc heát laø ñeå baûo
veä nhöõng ngöôøi yeáu” (Thaùnh Gioan
Phaoloâ II, Tertio millenio
Adveniente 13).
Truyeàn thoáng Coâng giaùo veà Naêm
Thaùnh baét ñaàu vôùi Ñöùc giaùo hoaøng
Boânifaxioâ VIII vaøo naêm 1300. Ñöùc
Boânifaxioâ VIII ñaõ aán ñònh moãi theá
kyû seõ coù moät naêm Thaùnh. Töø naêm
1475, ñeå giuùp moãi theá heä ñeàu ñöôïc
höôûng Naêm Thaùnh, Naêm Thaùnh
thöôøng leä ñöôïc cöû haønh moãi 25 naêm.
(xem tieáp trang 4)

SUY NIEÄM
TIN MÖØNG CHUÙA NHAÄT
khoûi cheát ö?” Ñöùc Gieâsu laïi thoån thöùc
trong loøng. Ngöôøi ñi tôùi moä. Ngoâi
moä ñoù laø moät caùi hang coù phieán ñaù
ñaäy laïi. Ñöùc Gieâsu noùi: “Ñem phieán
ñaù naøy ñi.” Coâ Macta laø chò ngöôøi
cheát lieàn noùi: “Thöa Thaày, naëng muøi
roài, vì em con ôû trong moà ñaõ ñöôïc
boán ngaøy.” Ñöùc Gieâsu baûo: “Naøo
Thaày ñaõ chaúng noùi vôùi chò raèng neáu
chò tin, chò seõ ñöôïc thaáy vinh quang
cuûa Thieân Chuùa sao?” Roài Ngöôøi ta
ñem phieán ñaù ñi.
Ñöùc Gieâsu ngöôùc maét leân vaø noùi:
“Laïy Cha, con caûm taï Cha, vì Cha
ñaõ nhaäm lôøi con. Phaàn con, con bieát
Cha haèng nhaäm lôøi con, nhöng vì
daân chuùng ñöùng quanh ñaây, neân con
ñaõ noùi ñeå hoï tin laø Cha ñaõ sai con.”
Noùi xong, Ngöôøi keâu lôùn tieáng: “Anh
Ladaroâ, haõy ra khoûi moà!” Ngöôøi cheát
lieàn ra, chaân tay coøn quaán vaûi, vaø
maët coøn phuû khaên. Ñöùc Gieâsu baûo:
“Côûi khaên vaø vaûi cho anh aáy, roài ñeå
anh aáy ñi!” Trong soá nhöõng ngöôøi
Do Thaùi ñeán thaêm coâ Maria vaø ñöôïc
chöùng kieán vieäc Ñöùc Gieâsu laøm, coù
nhieàu keû ñaõ tin vaøo Ngöôøi.
SUY NIEÄM
Beänh taät vaø caùi cheát ñeo ñaúng laáy
ñôøi ngöôøi. Beänh taät laøm con ngöôøi bò
teâ lieät. Coøn caùi cheát thì nhö moät nhaùt
dao caét ñöùt taát caû moïi döï tính veà cuoäc
soáng. Ngay caû ñoái vôùi ngöôøi tín höõu,
caùi cheát vaãn laø moät maàu nhieäm laøm
hoï run raåy. Ñöùc Gieâsu trong Vöôøn
Daàu cuõng sôï haõi tröôùc caùi cheát. Caùi
cheát ñöa ñeán chia ly neân coù nöôùc
maét, tieác thöông, nhung nhôù.
Hai chò em Macta vaø Maria raát ñau
buoàn tröôùc caùi cheát cuûa ngöôøi em laø
Ladaroâ. Caû hai ñeàu tieác vì Thaày
khoâng coù maët luùc aáy. Boán ngaøy ñaõ
troâi qua, ñaù ñaõ laáp cöûa moà. Thi haøi
ngöôøi cheát ñaõ baét ñaàu röõa naùt. Chaúng
coøn chuùt hy voïng naøo...
Baát chaáp nguy hieåm ñeán tính maïng,
Ñöùc Gieâsu vaãn trôû laïi Giuñeâ ñeå ñeán
thaêm gia ñình maø Ngaøi coù loøng quyù
meán. Ngaøi bieát Ngaøi seõ laøm gì ñeå toân
vinh Chuùa Cha, vaø qua ñoù chính Ngaøi
cuõng ñöôïc toân vinh. Daàu vaäy, tröôùc
noãi ñau cuûa hai chò em, Ñöùc Gieâsu
vaãn thoån thöùc vaø xao xuyeán. Ngaøi
baät khoùc treân ñöôøng ñi ñeán moä. Tröôùc
ngoâi moä ñaù, Ngaøi ñaõ caát tieáng caûm
taï Cha, vì Cha ñaõ nhaän lôøi Ngaøi xin
khi cho Ngaøi quyeàn laøm cho ngöôøi

(xem tieáp trang 4)

Tuaàn Tin soá 17/2015 – 3

SUY NIEÄM
TIN MÖØNG CHUÙA NHAÄT
cheát ñöôïc soáng laïi. Laøm sao noùi heát
ñöôïc nieàm vui cuûa ba chò em, vaø söï
kinh ngaïc cuûa nhöõng ngöôøi chöùng
kieán.
Trong söù ñieäp nhaân ngaøy Giôùi treû Theá
giôùi naêm 1996, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ
yeâu caàu caùc baïn treû “haõy trôû neân
nhöõng ngoân söù cuûa söï soáng vaø tình
yeâu, nhöõng ngoân söù cuûa nieàm vui.”
Theá giôùi vaên minh nhöng coù nhieàu
boùng toái söï cheát: chieán tranh, ñoùi
keùm, phaù thai, töï töû, sida, nhöõng vuï
aùm saùt, ñaët chaát noå, tai naïn giao
thoâng... Caùi cheát thaân xaùc phaûn aùnh
moät caùi cheát nguy hieåm hôn, caùi cheát
cuûa tình yeâu ôû trong loøng con ngöôøi.
Caùi cheát thaéng theá khi con ngöôøi soáng
buoâng xuoâi, chaùn chöôøng vaø kheùp
kín trong ích kyû. Ñöùc Gieâsu laø söï soáng
laïi vaø laø söï soáng. Ngaøi traû laïi söï soáng
cho Ladaroâ. Ngaøi lau khoâ nöôùc maét
cho Macta vaø Maria. Khi gaén boù vôùi
Ñöùc Gieâsu, chuùng ta cuõng coù khaû
naêng thoâng truyeàn söï soáng vaø nieàm
vui cho theá giôùi.
Thieân Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa söï
soáng, ñôøi naøy vaø ñôøi sau. Ngaøi say
meâ söï soáng cuûa con ngöôøi. Öôùc gì
chuùng ta daùm caát ñi nhöõng phieán ñaù
che moä ñeå ngöôøi cheát coù theå böôùc
ra.
CAÀU NGUYEÄN
Laïy Chuùa Gieâsu thöông meán,
xin ban cho chuùng con
toûa lan höông thôm cuûa Chuùa
ñeán moïi nôi chuùng con ñi.
Xin Chuùa haõy traøn ngaäp taâm hoàn
chuùng con
baèng Thaàn Khí vaø söùc soáng cuûa
Chuùa.
Xin Chuùa haõy xaâm chieám toaøn
thaân chuùng con
ñeå chuùng con chieáu toûa söùc soáng
Chuùa.
Xin Chuùa haõy chieáu saùng qua
chuùng con,
ñeå nhöõng ngöôøi chuùng con tieáp xuùc
caûm nhaän ñöôïc Chuùa ñang hieän
dieän nôi chuùng con.
Xin cho chuùng con bieát rao giaûng
veà Chuùa,
khoâng phaûi baèng lôøi noùi suoâng,
nhöng baèng cuoäc soáng chöùng taù,
vaø baèng traùi tim traøn ñaày tình yeâu
cuûa Chuùa. ª
(Chaân phöôùc Teâreâxa Calcutta)
Lm Antoân Nguyeãn Cao Sieâu, SJ

4 – Tuaàn Tin soá Ù17/2015

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
coâng boá môû Naêm Thaùnh...
Tuy nhieân, khi coù moät söï kieän coù taàm
quan troïng ñaëc bieät, Ñöùc giaùo hoaøng
coù theå coâng boá môû Naêm Thaùnh ñaëc
bieät.
Cho ñeán nay, ñaõ coù 26 Naêm Thaùnh
thöôøng leä ñöôïc môû, gaàn ñaây nhaát laø
Naêm Thaùnh 2000. Vieäc môû Naêm
Thaùnh ñaëc bieät coù töø theá kyû XVI.
Trong theá kyû vöøa qua ñaõ coù hai Naêm
Thaùnh ñaëc bieät: naêm 1933, do Ñöùc
giaùo hoaøng Pioâ XI coâng boá ñeå kyû nieäm
1900 naêm Ôn Cöùu chuoäc vaø naêm
1983, do Ñöù c giaù o hoaø n g Gioan
Phaoloâ II coâng boá vaøo dòp 1950 naêm
Ôn Cöùu chuoäc.
Hoäi Thaùnh Coâng giaùo ñaõ ñem laïi moät
yù nghóa thieâng lieâng hôn cho naêm
Hoàng aân cuûa Do Thaùi giaùo, goàm coù
ôn tha thöù chung, aân xaù daønh cho
moïi ngöôøi, ñeå canh taân moái quan heä
vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi tha nhaân. Nhö
vaäy, Naêm Thaùnh luoân laø moät cô hoäi
ñeå ñaøo saâu ñöùc tin vaø canh taân chöùng
taù Kitoâ giaùo.
Vôùi “Naêm Thaùnh Loøng Thöông xoùt”,
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ muoán ñaët
troïng taâm nôi loøng thöông xoùt cuûa
Thieân Chuùa, Ñaáng môøi goïi caùc tín
höõu trôû veà vôùi Ngöôøi. Gaëp gôõ Chuùa
seõ giuùp chuùng ta bieát thöïc thi loøng
thöông xoùt.
Nghi thöùc khai maïc Naêm Thaùnh laø
vieäc môû Cöûa Thaùnh. Cöûa naøy laø cöûa
chæ ñöôïc môû trong thôøi gian dieãn ra
Naêm Thaùnh vaø ñoùng laïi vaøo taát caû
caùc naêm khaùc. Boán Ñaïi Vöông cung
thaùnh ñöôøng ôû Roma ñeàu coù Cöûa
Thaùnh, ñoù laø caùc Vöông cung thaùnh
ñöôøng: Thaùnh Pheâroâ, Thaùnh Gioan
Lateâ r anoâ , Thaù n h Phaoloâ Ngoaï i
thaønh vaø Ñöùc Baø Caû. Nghi thöùc môû
Cöûa Thaùnh bieåu tröng yù nghóa: trong
Naêm Thaùnh, caùc tín höõu ñöôïc ban
cho moät “con ñöôøng ñaëc bieät” ñeå
höôûng Ôn cöùu roãi.
Caùc Cöûa Thaùnh cuûa caùc Vöông cung
thaùnh ñöôøng khaùc cuõng seõ ñöôïc môû
sau khi môû Cöûa Thaùnh Vöông cung
thaùnh ñöôøng Thaùnh Pheâroâ.
Nhö moät phöông caùch ñeà cao taàm
quan troïng cuûa söï tha thöù vaø canh
taân moái töông quan cuûa moãi ngöôøi
chuùng ta vôùi Thieân Chuùa, ôn toaøn xaù
seõ ñöôïc ban trong Naêm Thaùnh. AÂn
xaù laø vieäc tha caùc hình phaït taïm vì
toäi - thöôøng ñöôïc ban cho nhöõng tín
höõu haønh höông ñeán Roâma cuøng vôùi
moät soá ñieàu kieän khaùc: xöng toäi, röôùc
leã, caàu nguyeän theo yù Ñöùc giaùo hoaøng
vaø thöïc hieän vieäc nhöõng vieäc baùc aùi
ñôn giaû n nhö thaê m vieá n g beä n h
nhaân...

Nhöõng ai khoâng theå haønh höông ñeán
Roâma cuõng coù theå ñöôïc höôûng aân xaù
baèng caùch xöng toäi vaø röôùc leã, caàu
nguyeän theo yù Ñöùc giaùo hoaøng, khi
ñi vieáng hay tham döï moät cöû haønh
phuïng vuï chung taïi moät nhaø thôø ñöôïc
Ñöùc giaùm muïc ñòa phöông chæ ñònh.
Loøng thöông xoùt laø moät chuû ñeà maø
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ raát thöôøng
noùi ñeán, nhö ñöôïc theå hieän trong
chaâm ngoân giaùm muïc ngaøi ñaõ choïn:
“miserando atque eligendo” (Ñöôïc
thöông xoùt vaø ñöôïc choïn). Caâu naøy
trích töø baøi giaûng cuûa Thaùnh Beâña
veà söï kieän Chuùa Gieâsu nhìn thaáy
ngöôøi thu thueá Matheâu vaø goïi oâng ñi
theo Ngöôøi: Chuùa Gieâsu thaáy moät
ngöôøi thu thueá, Ngöôøi nhìn oâng vôùi
aùnh maét thöông xoùt vaø choïn oâng,
Ngöôøi noùi vôùi oâng: Haõy theo toâi! Ñaây
laø baøi giaûng toân vinh loøng thöông
xoùt cuûa Thieân Chuùa.
Trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin ñaàu
tieân sau khi ñöôïc baàu laøm giaùo hoaøng,
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ noùi:
“Dung maïo cuûa Thieân Chuùa laø dung
maïo cuûa moät ngöôøi Cha ñaày loøng
thöông xoùt, ñaày nhaãn naïi vôùi chuùng
ta. Ngöôøi thaáu hieåu chuùng ta, chôø
ñôïi chuùng ta vaø luoân tha thöù cho
chuùng ta maø khoâng bao giôø meät moûi,
neáu chuùng ta chaïy ñeán vôùi Ngöôøi vôùi
taâm hoàn saùm hoái… Loøng thöông xoùt
seõ bieán ñoåi theá giôùi. Moät chuùt loøng
thöông xoùt thoâi cuõng laøm cho theá giôùi
bôùt laïnh leõo vaø theâm coâng chính”
(Kinh Truyeàn Tin, 17-03-2013).
Trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin ngaøy
11-01-2015, Ñöùc Thaùnh Cha
Phanxicoâ coøn noùi: “Ngaøy nay chuùng
ta raát caàn ñeán loøng thöông xoùt, Ñieàu
quan troïng laø caùc tín höõu soáng loøng
thöông xoùt aáy vaø ñem vaøo caùc moâi
tröôøng xaõ hoäi khaùc nhau. Anh chò
em haõy leân ñöôøng! Chuùng ta ñang
soáng trong thôøi ñaïi cuûa loøng thöông
xoùt, ñaây laø thôøi ñaïi cuûa loøng thöông
xoùt”.
Roài trong Söù ñieäp Muøa Chay naêm
nay, Ñöùc Thaùnh Cha cuõng baøy toû:
“Toâi mong muoán bieát bao raèng nôi
naøo Giaùo hoäi hieän dieän, ñaëc bieät laø
caùc giaùo xöù vaø caùc coäng ñoaøn cuûa
chuùng ta, nôi aáy seõ trôû thaønh nhöõng
haûi ñaûo thöông xoùt giöõa loøng ñaïi
döông voâ caûm!”
Trong Toâng huaán Evangelii
Gaudium, thuaät ngöõ “loøng thöông
xoùt” cuõng ñöôïc laëp laïi raát nhieàu laàn.
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ uyû thaùc
cho Hoäi ñoàng Toaø Thaùnh veà Taân
Phuù c -AÂ m -hoaù vieä c toå chöù c Naê m
Thaùnh Loøng Thöông xoùt. ª

Related Interests