PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT
_________________________________________________________________________
CBCT2203
BASIC CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY
JAN 2015
_________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
SATU Soalan Sahaja,
Dalam Bahasa Melayu Atau Bahasa Inggeris,
Ditaip Dengan Menggunakan Saiz Fon 12 Times New Roman Dan
Langkau Baris 1.5,
2500 Hingga 3000 Patah Perkataan,
Bilangan Perkataan Hendaklah Ditunjukkan Di Hujung Tugasan Anda,
Menghantar Tugasan SECARA ONLINE Melalui Myvle,
Menghantar Tugasan SEKALI Sahaja,
Antara 9hb Mac Hingga 22hb Mac 2015
11.Anda perlu memastikan RESIT yang dikeluarkan bagi penghantaran tugasan
disimpan sebagai bukti penghantaran. Kegagalan mengemukakan resit dalam
sebarang isu yang timbul berkaitan penghantaran tugasan akan
mengakibatkan tugasan dianggap TIDAK dihantar
PENILAIAN / EVALUATION
Tugasan ini menyumbang sehingga 40% daripada jumlah markah kursus
berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik yang dilampirkan.
Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan
Akhir Semester bermula.

ASSIGNMENT QUESTION

Storan sekunder digunakan bagi menyimpan maklumat secara kekal. Ia
menyimpan data, arahan dan maklumat. Peranti yang digunakan untuk ingatan
kekal ini dipanggil peranti storan sekunder.
Bincangkan ciri-ciri penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan
jenis peranti storan sekunder yang sesuai bagi menyokong perniagaan yang
bersaiz kecil dan sederhana (SM) berasaskan dalam talian (Internet) dan

cadangkan DUA jenis storan sekunder yang sesuai bagi perniagaan
sebegini.

ATTACHMENT
ASSIGNMENT RUBRICS

CBCT 2203: BASIC CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY /JAN 2015
Excellent

Criteria
Weight-age
Introduction:
 Purpose of the assignment
 Definition of secondary storage
Pengenalan:
 Tujuan tugasan
 Definisi storan sekunder
Discussion of the important features that needs to be considered in selecting
suitable types secondary storage devices to support online (Internet) based
small and medium (SM) sized businesses.
Perbincangan ciri-ciri penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis
peranti storan sekunder yang sesuai bagi menyokong perniagaan yang bersaiz kecil
dan sederhana (SM) berasaskan dalam talian (Internet).
Suggestion of the first type of secondary storage device to support online
based SM sized businesses. The suggestion should cover:
 Brief explanation about the device
 Examples of the device available in the market
Cadangan jenis peranti storan sekunder yang pertama untuk menyokong
perniagaan yang bersaiz SM berasaskan dalam talian. Cadangan perlu meliputi:
 Penerangan ringkas mengenai peranti tersebut
 Contoh peranti yang terdapat di dalam pasaran
Justification of 2 reasons why the above type of secondary storage was
chosen. Each reason, should be accompanied with:
 Suitable examples with relevant discussion of how the device can be used
to support online based SM sized businesses
Justifikasi 2 sebab mengapa jenis peranti di atas telah dipilih. Bagi setiap sebab,
berikut perlu disertakan:
 Contoh sesuai dengan perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana peranti
tersebut boleh digunakan untuk menyokong perniagaan yang bersaiz SM
berasaskan dalam talian
Suggestion of the second type of secondary storage device to support online
based SM sized businesses. The suggestion should cover:
 Brief explanation about the device
 Examples of the device available in the market

4

Max
Mar
ks

Provided introduction that clearly met
the details of the criteria.
1.0

1.5

1.0

Memberikan pengenalan yang memenuhi
butiran kriteria secara jelas.
Provided in depth discussion with
excellent details that were clearly
related to the scenario.
Memberikan perbincangan yang terperinci
dengan butiran yang amat baik yang jelas
berkaitan dengan senario.
Provided in depth answer that clearly
met the details of the criteria.

Memberikan jawapan yang terperinci yang
memenuhi butiran kriteria secara jelas.

4

6

4

Provided in depth answer that clearly
met the details of the criteria.

1.0

Memberikan jawapan yang terperinci yang
memenuhi butiran kriteria secara jelas.

10

Provided in depth answer that clearly
met the details of the criteria.

4

Cadangan jenis peranti storan sekunder yang kedua untuk menyokong perniagaan
yang bersaiz SM berasaskan dalam talian. Cadangan perlu meliputi:
 Penerangan ringkas mengenai peranti tersebut
 Contoh peranti yang terdapat di dalam pasaran
Justification of 2 reasons why the above type of secondary storage was
chosen. Each reason, should be accompanied with:
 Suitable examples with relevant discussion of how the device can be used
to support online based SM sized businesses
Justifikasi 2 sebab mengapa jenis peranti di atas telah dipilih. Bagi setiap sebab,
berikut perlu disertakan:
 Contoh sesuai dengan perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana peranti
tersebut boleh digunakan untuk menyokong perniagaan yang bersaiz SM berasaskan
dalam talian
Proper format:
 Cover Page, Table of Content, proper heading and sub-heading,
appropriate paragraphing, page numbering, APA type references, etc.
Format yang sesuai:
 Muka hadapan, Jadual Kandungan, tajuk utama dan tajuk kecil yang
sesuai, pemerengganan yang sewajarnya, nombor muka surat, rujukan
jenis APA, dan lain-lain
Total

Memberikan jawapan yang terperinci yang
memenuhi butiran kriteria secara jelas.

Provided in depth answer that clearly
met the details of the criteria.
2.5

Memberikan jawapan yang terperinci yang
memenuhi butiran kriteria secara jelas.

10

All formats were available and all were
correct.
0.5

10

Kesemua format telah diliputi dan
kesemuanya adalah betul.

2

40