Vaän duïng EXCEL ñeå xöû lyù keá toaùn trong ñieàu kieän aùp duïng hình thöùc

Nhaät kyù chung

E. A. S.
QUYÙ 1/2007

Baùo caùo

Töø ngaøy 1/10/2007 ñeán ngaøy 1/31/2007

Ñôn vò:
COÂNG TY E.A.S.
Ñòa chæ:
XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10
Maõ soá thue 123456789-001

haät kyù chung

S.
Nhaät kyù ÑB
111
111
112
112
131
331

HTTK1

10
HTTK1!$B$10:$C$94

94

HTTK1!$B$10:$B$94
HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 1
TK1
111
112
113
121
128
129
131
133
136
138
139
141
142
144
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
211
212
213
214
217
221
222
223
228
229
241
242
243
244
311

Page 3

HTTK1 315 331 333 334 335 336 337 338 341 342 343 344 347 351 352 411 412 413 414 415 418 419 421 431 441 461 466 511 512 515 521 531 532 611 621 622 627 631 632 635 641 642 711 811 821 911 Page 4 .

kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm Haøng Hoùa Haøng gôûi baùn Haøng hoùa kho baûo thueá Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Chi söï nghieäp Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính Taøi saûn coá ñònh voâ hình Hao moøn TSCÑ Baát ñoäng saûn ñaàu tö Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn Voán goùp lieân doanh Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát Ñaàu tö daøi haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH Xaây döïng cô baûn dôû dang Chi phí traû tröôùc daøi haïn Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Kyù quyõ. duïng cuï Chi phí Saûn xuaát. kyù cöôïc daøi haïn Vay ngaén haïn Page 5 . kyù quyõ ngaén haïn Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nguyeân lieäu.vaät lieäu Coâng cuï. kyù cöôïc.HTTK1 85 HTTK1!$C$10:$C$94 HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 1 TENTK1 Tieàn maët Tieàn göûûi ngaân haøng Tieàn ñang chuyeån Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn Ñaàu tö ngaén haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn Phaûi thu cuûa khaùch haøng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Phaûi thu noäi boä Phaûi thu khaùc Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Taïm öùng Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Theá chaáp.

phuùc lôïi Nguoàn voán ñaàu tö XDCB Nguoàn kinh phí söï nghieäp Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Doanh thu noäi boä Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh Chieát khaáu thöông maïi Haøng baùn bò traû laïi Giaûm giaù haøng baùn Mua haøng Chi phí NVL tröïc tieáp Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Chi phí saûn xuaát chung Giaù thaønh saûn xuaát Giaù voán haøng baùn Chi phí taøi chính Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Page 6 . kyù cöôïc daøi haïn Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Döï phoøng phaûi traû Nguoàn voán kinh doanh Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Quyõ ñaàu tö phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chaùnh Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu Coå phieáu quyõ Lôïi nhuaän chöa phaân phoái Quyõ khen thöôûng.HTTK1 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Phaûi traû cho ngöôøi baùn Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc Phaûi traû coâng nhaân vieân Chi phí phaûi traû Phaûi traû noäi boä Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng Phaûi traû. phaûi noäp khaùc Vay daøi haïn Nôï daøi haïn Traùi phieáu phaùt haønh Nhaän kyù quyõ.

HTTK2 9 147 HTTK2!$C$9:$D$147 139 HTTK2!$C$9:$C$147 HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 2 TK2 1111 1112 1121 1122 113 1211 1212 128 129 1311 1312 1331 1332 1361 1368 1381 1385 1388 139 141 142 144 151 1521 1522 1523 1524 1531 154 155 1561 1562 1567 158 1575 1576 159 161 2111 2112 Page 7 .

HTTK2 2113 2114 2115 2118 212 213 2141 2142 2143 2147 217 221 222 223 228 229 2412 2413 242 243 244 311 315 3311 3312 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 334 335 336 337 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 341 342 Page 8 .

HTTK2 3431 3432 3433 344 347 351 3521 3522 4111 4112 4118 412 4131 4132 414 415 418 419 4211 4212 4311 4312 4313 441 461 466 5111 5112 5113 5114 5117 512 515 521 531 532 611 621 622 627 631 632 6351 6352 641 642 711 811 Page 9 .

HTTK2 8211 8212 911 Page 10 .

kyù cöôïc. thieát bò Page 11 .HTTK2 HTTK2!$D$9:$D$147 HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 2 TENTK2 Tieàn maët Vieät Nam Tieàn maët ngoaïi teä Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng VN Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä Tieàn ñang chuyeån Coå phieáu Traùi phieáu. duïng cuï Chi phí Saûn xuaát. DV Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Phaûi thu noäi boä khaùc Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Phaûi thu veà coå phaàn hoùa Phaûi thu khaùc Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Taïm öùng Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Theá chaáp. kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm Giaù mua haøng hoùa Chi phí mua haøng Haøng hoùa baát ñoäng saûn Haøng hoùa kho baûo thueá Saûn phaåm göûi baùn Haøng hoùa göûi baùn Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Chi söï nghieäp Nhaø cöûa. Tín phieáu. kyø phieáu Ñaàu tö ngaén haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn Phaûi thu cuûa khaùch haøng ngaén haïn Phaûi thu cuûa khaùch haøng daøi haïn (treân 3 thaùng) Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH. kyù quyõ ngaén haïn Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Vaät lieäu chính Vaät lieäu phuï Nhieân lieäu Phuï tuøng Coâng cuï.vaät kieán truùc Maùy moùc.

nhaäp khaåu Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thu treân thueá voán Thueá taøi nguyeân Thueá nhaø. duïng cuï quaûn lyù Caây laâu naêm. tieàn thueâ ñaát Caùc loaïi thueá khaùc Phí.khoaûn noäp khaùc Phaûi traû coâng nhaân vieân Chi phí phaûi traû Phaûi traû noäi boä Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng TS thöøa chôø giaûi quyeát Kinh phí coâng ñoaøn Baûo hieåm xaõ hoäi Baûo hieåm y teá Phaûi traû veà coå phaàn hoùa Nhaän kyù quyõ.HTTK2 Phöông tieän vaän taûi. suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm TSCÑ khaùc Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính Taøi saûn coá ñònh voâ hình Hao moøn TSCÑ höõu hình Hao moøn TSCÑ ñi thueâ Hao moøn TSCÑ voâ hình Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö Baát ñoäng saûn ñaàu tö Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn Voán goùp lieân doanh Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát Ñaàu tö daøi haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH Xaây döïng cô baûn Söûa chöõa lôùn TSCÑ Chi phí traû tröôùc daøi haïn Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Kyù quyõ. leä phí. truyeàn daãn Thieát bò. kyù cöôïc daøi haïn Vay ngaén haïn Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Phaûi traû cho ngöôøi baùn ngaén haïn Phaûi traû cho ngöôøi baùn daøi haïn Thueá GTGT phaûi noäp Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Thueá xuaát khaåu. Phaûi noäp khaùc Vay daøi haïn Nôï daøi haïn Page 12 . kyù cöôïc ngaén haïn Doanh thu chöa thöïc hieän Phaûi traû.

traû laõi vay Chi phí taøi chính khaùc Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Page 13 . kyù cöôïc daøi haïn Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn Döï phoøng phaûi traû daøi haïn Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Thaëng dö voán coå phaàn Voán khaùc Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi chính Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu tö XDCB Quyõ ñaàu tö phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chaùnh Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu Coå phieáu quyõ Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay Quyõ khen thöôûng Quyõ phuùc lôïi Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ Nguoàn voán ñaàu tö XDCB Nguoàn kinh phí söï nghieäp Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ Doanh thu baùn haøng hoùa Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm Doanh thu cung caáp dòch vuï Doanh thu trôï caáp. trôï giaù Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö Doanh thu noäi boä Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh Chieát khaáu thöông maïi Haøng baùn bò traû laïi Giaûm giaù haøng baùn Mua haøng Chi phí NVL tröïc tieáp Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Chi phí saûn xuaát chung Giaù thaønh saûn xuaát Giaù voán haøng baùn Chi phí taøi chính.HTTK2 Meänh giaù traùi phieáu Chieát khaáu traùi phieáu Phuï troäi traùi phieáu Nhaän kyù quyõ.

HTTK2 Chi phí thueá TNDN hieän haønh Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Page 14 .

kyù quyõ ngaén haïn Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Vaät lieäu chính M1 Vaät lieäu chính M2 Vaät lieäu phuï N Nhieân lieäu D Phuï tuøng P Duïng cuï C1 Duïng cuï C2 CPSX dôû dang SP A Page 15 . kyù cöôïc. DV Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Phaûi thu noäi boä khaùc NH Phaûi thu noäi boä khaùc DH Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Phaûi thu veà coå phaàn hoùa Hoaøn thueá GTGT Giaûm thueá GTGT Giaûm thueá TNDN Phaûi thu khaùc ngaén haïn Phaûi thu khaùc daøi haïn Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ngaén haïn Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi daøi haïn NV Nguyeãn Vaên Tö NV Traàn Vaên Taùm NV Traàn Vaên Hai NV Buøi Vaên Möôøi Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Theá chaáp.SDD 7 194 188 SDD!$B$7:$E$194 SDD!$B$7:$B$19 SDD!$C$7:$C$194 HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP CHI TIEÁT VAØ SOÁ DÖ ÑAÀU QU TK3 1111 1112 1121 1122 113 12111 12112 12121 12122 128 129 131101 131102 1331 1332 1361 13681 13682 1381 1385 13881 13882 13883 13888 13889 1391 1392 14101 14102 14103 14104 142 144 151 152101 152102 152201 152301 152401 153101 153102 15401 TENTK3 Tieàn maët Vieät Nam Tieàn maët ngoaïi teä Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng VN Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä Tieàn ñang chuyeån Coå phieáu ngaén haïn Coå phieáu treân 3 thaùng Traùi phieáu ngaén haïn Traùi phieáu treân 3 thaùng Ñaàu tö ngaén haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn Khaùch haøng H1 Khaùch haøng H2 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH.

CH Thieát bò vaên phoøng 1 .VP Thieát bò vaên phoøng .SDD 15402 15501 15502 156101 156102 156103 1562 1567 157501 157502 157601 157602 157603 158 159 161 2111101 2111201 2111301 2112301 2112302 2113101 2113201 2113202 2114101 2114201 2114202 2114301 212 213 21411101 21411201 21411301 21412301 21412302 21413101 21413201 21413202 21414101 21414201 21414202 21414301 2142 2143 2147 217 221 222 CPSX dôû dang SP B Saûn phaåm A Saûn phaåm B Haøng G1 Haøng G2 Haøng G3 Chi phí mua haøng Haøng hoùa baát ñoäng saûn Saûn phaåm A Saûn phaåm B Haøng G1 Haøng G2 Haøng G3 Haøng hoùa kho baûo thueá Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kh Chi söï nghieäp Cöûa haøng Vaên phoøng Phaân xöôûng Maùy saûn xuaát Maùy tieän Xe baùn haøng Xe vaên phoøng 1 Xe vaên phoøng 2 Thieát bò vaên phoøng .CH Thieát bò vaên phoøng 1 .VP Thieát bò vaên phoøng .VP Thieát bò vaên phoøng 2 .VP Thieát bò vaên phoøng 2 .PX Hao moøn TSCÑ ñi thueâ Hao moøn TSCÑ voâ hình Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö Baát ñoäng saûn ñaàu tö Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn Voán goùp lieân doanh Page 16 .PX Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính Taøi saûn coá ñònh voâ hình Cöûa haøng Vaên phoøng Phaân xöôûng Maùy saûn xuaát Maùy tieän Xe baùn haøng Xe vaên phoøng 1 Xe vaên phoøng 2 Thieát bò vaên phoøng .

nhaäp khaåu Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thu treân thueá voán Thueá taøi nguyeân Thueá nhaø. phaûi noäp khaùc daøi haïn Vay daøi haïn Nôï daøi haïn Meänh giaù traùi phieáu Chieát khaáu traùi phieáu Phuï troäi traùi phieáu Page 17 . phaûi noäp khaùc ngaén haïn Phaûi traû.SDD 223 228 229 2412 2413 242 243 244 311 315 331101 331102 331103 331104 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 334 335 3361 3362 337 33811 33812 33821 33822 33831 33832 33841 33842 3385 3386 33871 33872 33881 33882 341 342 3431 3432 3433 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát Ñaàu tö daøi haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH Xaây döïng cô baûn Söûa chöõa lôùn TSCÑ Chi phí traû tröôùc daøi haïn Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Kyù quyõ. tieàn thueâ ñaát Caùc loaïi thueá khaùc Phí.khoaûn noäp khaùc Phaûi traû coâng nhaân vieân Chi phí phaûi traû Phaûi traû noäi boä ngaén haïn Phaûi traû noäi boä daøi haïn Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây d TS thöøa chôø giaûi quyeát ngaén haïn TS thöøa chôø giaûi quyeát daøi haïn Kinh phí coâng ñoaøn ngaén haïn Kinh phí coâng ñoaøn daøi haïn Baûo hieåm xaõ hoäi ngaén haïn Baûo hieåm xaõ hoäi daøi haïn Baûo hieåm y teá ngaén haïn Baûo hieåm y teá daøi haïn Phaûi traû veà coå phaàn hoùa Nhaän kyù quyõ. leä phí. kyù cöôïc daøi haïn Vay ngaén haïn Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Ñôn vò S1 Ñôn vò S2 Cty Ñieän Löïc Ñôn vò S3 Thueá GTGT ñaàu ra Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Thueá xuaát khaåu. kyù cöôïc ngaén haïn Doanh thu chöa thöïc hieän ngaén haïn Doanh thu chöa thöïc hieän daøi haïn Phaûi traû.

SDD 344 347 351 3521 3522 4111 4112 4118 412 4131 4132 414 415 418 419 4211 4212 4311 4312 4313 441 461 466 5111 5112 5113 5114 5117 512 515 521 531 532 611 62101 62102 62201 62202 627 631 632 6351 6352 641 642 711 811 8211 Nhaän kyù quyõ. kyù cöôïc daøi haïn Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn Döï phoøng phaûi traû daøi haïn Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Thaëng dö voán coå phaàn Voán khaùc Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaùnh giaù laïi cuo Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu tö Quyõ ñaàu tö phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chính Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu Coå phieáu quyõ Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay Quyõ khen thöôûng Quyõ phuùc lôïi Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ Nguoàn voán ñaàu tö XDCB Nguoàn kinh phí söï nghieäp Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ Doanh thu baùn haøng hoùa Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm Doanh thu cung caáp dòch vuï Doanh thu trôï caáp. traû laõi vay Chi phí taøi chính khaùc Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Chi phí thueá TNDN hieän haønh Page 18 . trôï giaù Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö Doanh thu noäi boä Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Chieát khaáu thöông maïi Haøng baùn bò traû laïi Giaûm giaù haøng baùn Mua haøng Chi phí NVL SP A Chi phí NVL SP B Chi phí NC SP A Chi phí NC SP B Chi phí saûn xuaát chung Giaù thaønh saûn xuaát Giaù voán haøng baùn Chi phí taøi chính.

SDD 8212 911 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Page 19 .

000 6.000.000 3.000 100 20 SDDK 30.000 5.000.000 5.000.000.000 1.000.000 35.000 20.000 28.000 Page 20 .000 15.000.000.200.000 4.000.000 2.000 4.000.000.SDD SDD!$D$7:$D$194 SDD!$E$7:$E$194 ÁP CHI TIEÁT VAØ SOÁ DÖ ÑAÀU QUYÙ TONDK èng ñoàng VN èng ngoaïi teä ngaén haïn ôn vò tröïc thuoäc ñoøi ngaén haïn ñoøi daøi haïn quyõ ngaén haïn 2.000 170.000 1.000.000 5.000.000.000 1.

000) (4.000.000) (5.000) (4.000 30.000.000 200.000 10.000) (4.000 60.000 8.000 60.000.000.000.000.974.000.026.000 15.000 5.000.000 8.000.000.000 5.000.000) (4.000) (4.000 40.000 70.000) (4.000 60.000.000) (4.000.000 10.000 - 800.000.000.000) (4.000.000.000.000.000 1.000.000 40.000.000 250.SDD 2.000.000.000 1.000) (4.000.000 12.000 10.000) (4.000.000) - Page 21 .000.000 (2.

000.ä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây d t ngaén haïn ngaén haïn n ngaén haïn ùc ngaén haïn ùc daøi haïn SDD (280.000) (20.000.000) (2.000) (50.000.000) - Page 22 .000.

i phaûi traû
maát vieäc laøm

aïi taøi saûn
i ñoaùi ñöôïc ñaùnh giaù laïi cuo
i ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu tö

oán chuû sôû höõu

oái naêm tröôùc
oái naêm nay

haønh TSCÑ

haønh TSCÑ

t ñoäng saûn ñaàu tö

SDD

(780,000,000)
(28,000,000)
-

Page 23

SDD

-

Page 24

CT

11

236

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

CT!$E$11:$E$236
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

CHÖÙ
NGAY
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/2/2007
1/2/2007
1/2/2007
1/2/2007
1/2/2007
1/3/2007
1/3/2007
1/3/2007
1/3/2007
1/4/2007
1/4/2007
1/4/2007
1/4/2007
1/4/2007
1/5/2007
1/5/2007
1/5/2007
1/5/2007
1/6/2007
1/6/2007
1/6/2007
1/6/2007
1/7/2007
1/7/2007
1/7/2007
1/7/2007
1/8/2007

Page 25

SOCT
PNK/01
PNK/01
PTH/01
PNK/02
PNK/02
PCH/01
PCH/01
GBN/01
PNK/03
PNK/03
PCH/02
PCH/02
PNK/04
PNK/04
PNK/04
PNK/04
PXK/01
PXK/01
PXK/01
PXK/01
PXK/02
PXK/03
PTH/02
PTH/02
PCH/03
PNK/05
PNK/05
PCH/04
PCH/04
PXK/04
PXK/04
PXK/05
PXK/06
PCH/05

NK
NKC
NKC
N111
C331
C331
C111
C111
C112
C331
C331
C111
C111
C331
C331
C331
C331
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
N111
N111
N112
C331
C331
C111
C111
NKC
NKC
NKC
NKC
C111

CT 1/8/2007 1/8/2007 1/8/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/9/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/10/2007 1/11/2007 1/11/2007 1/11/2007 1/11/2007 1/11/2007 1/11/2007 1/11/2007 Page 26 PNK/06 PNK/06 PNK/06 PXK/07 PCH/06 PCH/06 PCH/06 PCH/06 GBN/02 PNK/07 PNK/07 GBN/03 GBN/03 BPB/01 BPB/01 BPB/01 BPB/01 BPB/01 BPB/01 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 BPB/02 GK01/382 GK01/382 GK01/382 GK01/382 PXK/08 BPB/03 PXK/09 NKC NKC NKC NKC C111 C111 C111 C111 NKC C331 C331 C112 C112 NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC C331 C331 C331 C331 NKC NKC NKC .

CT 1/11/2007 1/11/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/12/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/13/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/14/2007 1/15/2007 1/15/2007 1/15/2007 1/15/2007 1/15/2007 1/15/2007 Page 27 PTH/03 PTH/03 PXK/10 GBC/01 GBC/01 GI03/337 PCH/07 PCH/07 PCH/08 GBN/04 GBN/04 PCH/09 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 BPB/04 PXK/11 PCH/10 QD/01 BPB/05 PCH/11 GBN/05 GBC/02 GBC/02 GI03/338 PCH/12 PCH/12 PCH/12 PCH/12 GBN/06 GBN/06 PNK/08 PNK/08 PXK/12 PXK/13 GI03/339 GI03/339 N111 N111 NKC N112 N112 NKC C111 C111 C111 C112 C112 C111 NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC C111 NKC NKC C111 C112 N112 N112 NKC C111 C111 C111 C111 C112 C112 NKC NKC NKC NKC N131 N131 .

CT 1/15/2007 1/15/2007 1/15/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/16/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/17/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/18/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 1/19/2007 Page 28 PCH/13 GBN/07 GBN/07 PCH/14 PTH/04 GI03/340 GI03/340 GBC/03 PCH/15 PNK/09 PNK/09 PCH/16 PCH/16 PXK/14 PTH/05 PTH/05 PCH/17 GBC/04 BKE/01 BKE/01 PCH/18 PCH/19 BKE/02 GBN/08 BPB/06 BPB/06 BPB/06 PCH/20 PNK/10 PNK/10 PNK/10 PNK/11 PNK/11 PTH/06 PCH/21 PCH/22 PCH/22 BKE/03 BKE/03 PTH/07 PCH/23 PNK/12 PCH/24 PCH/24 PGG/01 C111 C112 C112 C111 N111 N131 N131 N112 C111 C331 C331 C111 C111 NKC N111 N111 C111 N112 NKC NKC C111 C111 NKC C112 NKC NKC NKC C111 C331 C331 C331 C331 C331 N111 C111 C111 C111 NKC NKC N111 C111 NKC C111 C111 NKC .

CT 1/20/2007 1/20/2007 1/20/2007 1/20/2007 1/20/2007 1/20/2007 1/20/2007 1/21/2007 1/21/2007 1/21/2007 1/21/2007 1/21/2007 1/22/2007 1/22/2007 1/22/2007 1/22/2007 1/22/2007 1/22/2007 1/23/2007 1/23/2007 1/23/2007 1/24/2007 1/24/2007 1/24/2007 1/24/2007 1/25/2007 1/26/2007 1/26/2007 1/26/2007 1/27/2007 1/28/2007 1/28/2007 1/29/2007 1/30/2007 1/30/2007 1/30/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 Page 29 PNK/13 PNK/13 PCH/26 PCH/26 PXK/15 PTH/08 PTH/08 GI03/342 GI03/342 PTH/09 PTH/09 PCH/27 PXK/16 PCH/28 GBC/05 GBC/05 GI03/344 GI03/344 GBN/09 GBN/10 GBN/10 PNK/14 PNK/14 PNK/14 PCH/29 PCH/30 PCH/31 PCH/31 PCH/31 PTH/10 PCH/32 BPB/07 PTH/11 GBN/11 PNK/15 PNK/15 PKC/01 PKC/01 PKC/01 PKC/01 PKC/01 PKC/01 BPB/08 PKC/02 PKC/02 C331 C331 C111 C111 NKC N111 N111 NKC NKC N111 N111 C111 NKC C111 N112 N112 NKC NKC C112 C112 C112 NKC NKC NKC C111 C111 C111 C111 C111 N111 C111 NKC N111 C112 NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC .

CT 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 1/31/2007 Page 30 PKC/02 PKC/02 PKC/02 PKC/03 PKC/03 PKC/03 PKC/04 PKC/05 PKC/06 PKC/07 KTT/01 KTT/02 NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC NKC .

CT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! CHÖÙNG TÖØ QUYÙ 1 NAÊM 2007 DIENGIAI Nhaäp kho VL phuï Thueá GTGT ñaàu vaøo Thu hoaøn öùng N V Tö Nhaäp kho VL chính M1 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû Thueá GTGT ñaàu vaøo Traû tieàn cho ÑV S1 qua NH Nhaäp kho haøng G1 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû Thueá GTGT ñaàu vaøo Nhaäp kho VL chính M2 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû Thueá GTGT ñaàu vaøo Xuaát kho M1 cho SP A Xuaát kho M2 cho SP A Xuaát kho M1 cho SP B Xuaát kho M2 cho SP B Xuaát kho nhieân lieäu cho PXSX Xuaát kho haøng G1 Doanh thu haøng G1 Thueá GTGT ñaàu ra Noäp tieàn maët vaøo NH Nhaäp kho VL chính M2 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû Thueá GTGT ñaàu vaøo Xuaát kho VLP cho SP A Xuaát kho VLP cho SP B Xuaát kho phuï tuøng ñeå söûa chöõa Xuaát kho duïng cuï C2 cho BPBH Chi taïm öùng löông TKN 152201 1331 1111 152101 1331 152101 1331 331101 156101 1331 1562 1331 152102 1331 152102 1331 62101 62101 62102 62102 627 632 1111 1111 1121 152102 1331 152102 1331 62101 62102 627 641 334 Page 31 GHICHU TKC 14101 14101 14101 331101 331101 1111 1111 1121 331102 331102 1111 1111 331102 331102 331102 331102 152101 152102 152101 152102 152301 156101 5111 33311 1111 331101 331101 1111 1111 152201 152201 152401 153102 1111 .

CT Nhaäp kho haøng G3 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån boác Thueá GTGT ñaàu vaøo Göûi haøng G2 ñi baùn Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPSX Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPBH Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPQL Thueá GTGT ñaàu vaøo Vay NH thanh toaùn cho ÑV S2 Nhaäp kho haøng G2 Thueá GTGT ñaàu vaøo Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån qua Thueá GTGT ñaàu vaøo Phaân boå löông CN SP A Phaân boå löông CN SP B Phaân boå löông NV PXSX Phaân boå löông NV BPBH Phaân boå löông NV BPQL Tieàn löông nghæ pheùp Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP A Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP B Trích BHXH Trích BHXH Trích BHXH Trích BHXH Trích BHXH Trích BHXH Trích BHYT Trích BHYT Trích BHYT Trích BHYT Trích BHYT Trích BHYT Trích KPCÑ Trích KPCÑ Trích KPCÑ Trích KPCÑ Trích KPCÑ Phaân boå tieàn ñieän cho PXSX Phaân boå tieàn ñieän cho BPBH Phaân boå tieàn ñieän cho BPQL Thueá GTGT ñaàu vaøo Xuaát kho duïng C1 cho PXSX Phaân boå duïng cuï C1 Xuaát kho SP A baùn tröïc tieáp 156103 1562 1331 157602 627 641 642 1331 331102 156102 1331 1562 1331 62201 62202 627 641 642 335 62201 62202 62201 62202 627 641 642 334 62201 62202 627 641 642 334 62201 62202 627 641 642 627 641 642 1331 142 627 632 Page 32 14102 14102 14102 156102 1111 1111 1111 1111 311 331102 331102 1121 1121 334 334 334 334 334 334 335 335 33831 33831 33831 33831 33831 33831 33841 33841 33841 33841 33841 33841 33821 33821 33821 33821 33821 331103 331103 331103 331103 153101 142 15501 .

laép ñaët. chaïy thö 2112302 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627 Xuaát phuï tuøng söûa chöõa lôùn TSC 2413 Chi söûa chöõa lôùn TSCÑ 2413 Quyeát ñònh phaân boå 12 thaùng 142 Phaân boå 1 thaùng 642 Chi tieáp khaùch 642 Thanh toaùn cho Cty Ñieän löïc qua NH331103 Doanh thu baùn SP B 1121 Thueá GTGT ñaàu ra 1121 Giaù voán haøng B 632 Chi tieàn nöôùc cho PXSX 627 Chi tieàn nöôùc cho BPBH 641 Chi tieàn nöôùc cho BPQL 642 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331 Mua oâ toâ con 2113202 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1332 Nhaäp kho SP A 15501 Nhaäp kho SP B 15502 Xuaát kho baùn SP A 632 Xuaát kho baùn SP B 632 Doanh thu baùn SP B 131102 Thueá GTGT ñaàu ra 131102 Page 33 5111 33311 15502 5111 33311 157602 1111 1111 1111 1121 1121 1111 21411101 21411201 21411301 21412301 21412302 21413101 21413201 21413202 21414101 21414201 21414202 21414301 152401 1111 2413 142 1111 1121 5111 33311 157502 1111 1111 1111 1111 1121 1121 15401 15402 15501 15502 5111 33311 .CT Doanh thu SP A 1111 Thueá GTGT ñaàu ra 1111 Xuaát kho SP B göûi ñi baùn 157502 Doanh thu baùn ñöôïc haøng G2 1121 Thueá GTGT ñaàu ra 1121 Giaù voán haøng G2 632 Chi noäp BHXH 33831 Chi noäp KPCÑ 33821 Chi mua BHYT 33841 Mua maùy tieän baèng tieàn göûi 2112302 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1332 Chi vaän chuyeån.

CT Chi tieàn vaän chuyeån SP ñi baùn Chi tieàn quaûng caùo Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi tieàn uûng hoä thieân tai KH H2 thanh toaùn Doanh thu baùn SP A Thueá GTGT ñaàu ra KH H1 thanh toaùn Chi taïm öùng Nhaäp kho haøng G1 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi vaän chuyeån haøng mua Thueá GTGT ñaàu vaøo Xuaát kho baùn haøng G1 Doanh thu baùn haøng G1 Thueá GTGT ñaàu ra Göûi tieàn vaøo NH Nhaän giaáy baùo Coù Thanh toaùn taïm öùng Thueá GTGT ñaàu vaøo Hoaøn vöôït öùng Chi tieàn uûng hoä UBND Phöôøng Taïm noäp thueá thu nhaäp Noäp thueá thu nhaäp Taïm trích quyõ ÑTPT Taïm trích quyõ KT Taïm trích quyõ PL Chi tieàn cho CN tham quan Nhaäp kho duïng cuï C1 Nhaäp kho duïng cuï C2 Thueá GTGT ñaàu vaøo Nhaäp kho phuï tuøng Thueá GTGT ñaàu vaøo Ruùt tieàn nhaäp quyõ Chi tieàn traû cho ÑV S3 Chi mua VPP Thueá GTGT ñaàu vaøo Baûng keâ khaáu tröø taïm öùng Baûng keâ uûng hoä thieân tai Ruùt tieàn nhaäp quyõ Chi thanh toaùn löông Traû laïi haøng G1 Ghi giaûm doanh thu Chi traû laïi tieàn thueá Giaûm giaù haøng baùn 641 641 1331 13888 1111 131101 131101 1121 14103 156101 1331 1562 1331 632 1111 1111 113 1121 642 1331 14103 642 8211 3334 4212 4212 4212 4312 153101 153102 1331 152401 1331 1111 331104 642 1331 334 334 1111 334 156101 531 33311 532 Page 34 TL 1111 1121 1121 1111 131102 5111 33311 131101 1111 331102 331102 1111 1111 156101 5111 33311 1111 113 14103 14103 1111 1111 3334 1121 414 4311 4312 1111 331104 331104 331104 331104 331104 1121 1111 1111 1111 14102 13888 1121 1111 632 1111 1111 131101 .

CT Nhaäp kho haøng G3 Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi vaän chuyeån haøng mua Thueá GTGT ñaàu vaøo Xuaát baùn haøng G3 Doanh thu baùn haøng G3 Thueá GTGT ñaàu ra Nhöôïng baùn maùy vi tính Nhöôïng baùn maùy vi tính Nhöôïng baùn maùy vi tính Thueá GTGT nhöôïng baùn TS Chi taïm öùng Göûi haøng G3 ñi baùn Chi mua traùi phieáu Doanh thu baùn haøng G3 Thueá GTGT ñaàu ra Chieát khaáu thanh toaùn Giaù voán haøng baùn G3 Mua coå phaàn Cty Vanitexco Thanh toaùn thuû tuïc phí Traû laõi vay NH Nhaäp kho Nhieân lieäu Nhaäp kho VLP Thueá GTGT ñaàu vaøo Chi vöôït öùng Chi mua saùch baùo Chi cho Coâng ñoaøn Chi trôï caáp khoù khaên Chi trôï caáp BHXH Ruùt tieàn nhaäp quyõ Chi tieàn cho HT chieáu saùng Phaân boå 1 thaùng KH H2 thanh toaùn Traû nôï vay ngaén haïn qua NH Nhaäp kho SP A Nhaäp kho SP B Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPA Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPA Taäp hôïp chi phí SXC SPA Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPB Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPB Taäp hôïp chi phí SXC SPB Phaân boå chi phí mua haøng Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån chi phí 156103 1331 1562 1331 632 1111 1111 21414201 811 1111 1111 14104 157603 221 1121 1121 6352 632 221 642 6351 152201 152301 1331 14104 642 33821 33831 4312 1111 142 641 1111 311 15501 15502 15401 15401 15401 15402 15402 15402 632 911 911 Page 35 NB 331104 331104 1111 1111 156103 5111 33311 2114201 2114201 711 33311 1111 156103 1111 5111 33311 5111 157603 1121 1121 1121 14104 14104 14104 1111 1111 1111 1111 1111 1121 1111 142 131102 1121 15401 15402 62101 62201 627 62102 62202 627 1562 632 6351 .

CT Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån doanh thu traû laïi Keát chuyeån doanh thu giaûm giaù Keát chuyeån doanh thu Keát chuyeån doanh thu Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån laõi Khaáu tröø thueá Khaáu tröø thueá 911 911 911 5111 5111 5111 711 911 911 911 33311 33311 6352 641 642 531 532 911 911 811 8211 4212 1331 1332 Page 36 .

000 2.000.000.500 1.500.000 500.000 56.500 1.000.000 2.000 20.000 6.000 15.000 2.000 14.000 1.000 300.000.900.000 10.000.000 100.000 50.000 100.000 500 300 5 #REF! #REF! ST 5.000 680.000.000.000 500 8.500.000 40.000 2.CT #REF! #REF! LUONG 1.000 10.000.400.000 10.000 7.000 19.000 40.000.000 1.000 750.000.000.000 71.000 8.000 700.000.000 300.500.000 Page 37 .500.000 80.000 15.000.800.000 400.000.000 1.000 15.000 7.000 1.000 1.000 2.000 1.100.

000 204.000 1.000 2.000 5.000 450.000.000 500.000.000 1.000.000 3.000 700.000 36.000 5.000 270.000 1.000 136.000.974.000 2.000 400.000.000 40.000 1.000 204.000.000 750.000 58.000 10.350.000 40.800.000 500.000 3.000 300.000 900.000 300.000.000 3.000 60 2.000 5.000 Page 38 .000 60.000 6.000 400.000.000 280.000 100.000 100.000.000.020.800.000 250.000.000 400.000 600.000 60.000 50.000 136.000 1.000.530.900.000 15.000 2.000 9.CT 100 3.

800.000 2.000 17.000 247.400.000 365.000 2.CT 800 3.000 8.000 28.000 800.352.000.535.000.800 48.800 2.000.000 4.000.700.000 250.200.000 111.000 250.000 69.940.000 556.000.000 2.000 Page 39 .000.000 270.000 6.000 1.940.000.000 3.000 1.000 800 5.000 1.000 20.000 2.000.000 16.976.000 3.000.400.000 30.461.000 4.000 706.043.000 3.000 810.200.800.000 249.200.000 5.000 50.000 200.000 260.000 6.000 3.000 36.000 26.000.000.000 3.000.000 185.000 800.000 1.750 26.000 14.000.000 1.

000 300.000.000 2.000 2.000 915.000 5.000.300.000 3.100.000 50.000 500.400.000.350.080.000 1.000 2.000 3.000.000 8.000 21.000.000 Page 40 .000 50.000 4.000.000.000 2.000 1.000.000 50.CT 5.000 2.500.000 15.000 2.000 500.000.550.000 20.000.000 3.000 300.065.000 200.000.000 8.000.000 6.000 20.000.000 1.000 500.000 4.000 8.000 3.000.000 14.000.050.000 100 30 200 800.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000 35.800.000 2.000 50.000 200.000 10.000.000.000 1.000 35.080.800.000 8.

000 5.000 100.000 24.000.672.892.000 25.000 10.000.000 24.845.000 6.000 6.000.000.000 10.000.886.451 2.000 400.CT 1.000 4.000 1.200.000.000 60.250.000 8.000 1.000 300.000 5.000 31.000 3.000 300.500.000 10.000 3.000 16.000.558.000 2.680.826.000 100 800 800 800 1.350.000 12.000 Page 41 .800.000 4.000 3.000 4.000.250 8.000 400.838.000.800.448.000.000.000 3.000.000.000 30.000 28.000 600.000 200.000.000 900.000 9.000.000.000 11.000 30.651 188.000.000.000 3.000 500.000 320.000.000 6.000 7.000 400.

000 Page 42 .000 243.000 8.000 10.000.000 6.CT 320.000 8.000 20.000 4.050.200.000 2.000.630.000.900.549 16.000.950.000 11.113.000.000 1.

05 V.Tieàn vaø caùc khoaûn töông 1. Ñòa chæ: XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10 Maãu soá B 01-DN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy: 1/31/2007 Ñôn vò tính: ñoàng Chæ tieâu 1 Maõ soá Thuyeát minhSoá cuoái kyø Soá ñaàu naêm 2 3 TAØI SAÛN A.Phaûi thu daøi haïn khaùc 4.Phaûi thu daøi haïn noäi boä 3.Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn 130 131 132 133 134 135 139 IV.Tieàn 2.Phaûi thu khaùch haøng 2.Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 2.S.Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 111 112 II.Taøi saûn coá ñònh höõu hình -Nguyeân giaù -Giaù trò hao moøn luõy keá 220 221 222 223 V.01 V.Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 3.Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3.Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén ha 2.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1.Haøng toàn kho 1.02 V.07 V.Thueá vaø caùc khoaûn phaûi th 5.Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö n 120 121 129 III.Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc 2.Caùc khoaûn phaûi thu 1.Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY E.04 V.TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 I.Döï phoøng giaûm giaù haøng to 140 141 149 V.Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch 2.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 151 152 154 158 B.Phaûi thu theo tieán ñoä hôïp ño 5.08 4 5 .Haøng toàn kho 2.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi ch 1.06 V.Taøi saûn coá ñònh 1.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 I.Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 4.Döï phoøng phaûi thu daøi haïn k 210 211 212 213 218 219 II.A.03 V.Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 6.Caùc khoaûn phaûi thu daøi h 1.

Döï phoøng trôï caáp maát vieäc 7.Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chí 1.13 V.17 V.11 V.2.15 V.Phaûi traû daøi haïn khaùc 4.Nôï ngaén haïn 1.Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 6.Thueá vaø caùc khoaûn phaûi no 5.Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 410 411 V.Chi phí phaûi traû 7.Chi phí traû tröôùc daøi haïn 2.Vay vaø nôï daøi haïn 5.Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II.09 III.VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 I.Vay vaø nôï ngaén haïn 2.10 V.Chi phí xaây döïng cô baûn dôû 224 225 226 227 228 229 230 V.21 V.22 .20 V.Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ta 250 251 252 258 259 V.19 V.Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi 6.Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 4. phaûi n 10.Voán chuû sôû höõu 1.NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 I.Phaûi traû noäi boä 8.14 V.Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2.Phaûi traû ngöôøi baùn 3.Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 2.Caùc khoaûn phaûi traû.Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 330 331 332 333 334 335 336 337 B.Phaûi traû daøi haïn noäi boä 3.21 270 NGUOÀN VOÁN A.Taøi saûn daøi haïnkhaùc 260 261 262 268 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN V.Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi ch -Nguyeân giaù -Giaù trò hao moøn luõy keá 3.Taøi saûn coá ñònh voâ hình -Nguyeân giaù -Giaù trò hao moøn luõy keá 4.Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn l 3.Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4.Phaûi traû theo tieán ñoä keá ho 9. 3.Nôï daøi haïn 1.12 IV.Baát ñoäng saûn ñaàu tö -Nguyeân giaù -Giaù trò hao moøn luõy keá 240 241 242 V.Taøi saûn daøi haïn khaùc 1.16 V.18 V.

. thaùng .Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II.Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 4õ. nhaän gia coâng Haøng hoùa nhaän baù hoä. 5. kyù cöôïc Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù Ngoaïi teä caùc loaïi Döï aùn chi söï nghieäp..Coå phieáu quyõ 5.Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 7.Lôïi nhuaän sau thueá chöa pha 11..Quyõ döï phoøng taøi chính 9. ngaøy . nhaän kyù göûi. döï aùn Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Laäp. naêm .Nguoàn kinh phí vaø quyõ kh 1.2. Giaùm ñoác . 4.Thaëng dö voán coå phaàn 3.Nguoàn kinh phí 3.Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôï 2.. Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minhSoá cuoái kyø Soá ñaàu naêm Taøi saûn thueâ ngoaøi 24 Vaät tö.23 CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 1..Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sô 10..Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh 430 431 432 433 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 V.Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 8. 3. haøng hoùa nhaän giöõ hoä. 2..Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi 6. 6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. voán haøng 5. Chi phí khaùc 32 13.26 7. Ñòa chæ: XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Töø ngaøy 1/10/2007 ñeán nga 1/31/2007 Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh Kyø tröôùc 4 1 vaø cung caáp dòch 1.28 8.Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY E.30 15..A. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD 30 11. Giaù Lôïi nhuaän goäp baùn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 11 6. Giaùm ñoác .Trong ñoù: Chi phí laõi vay 22 23 VI.. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI..S. thueá TNDN hoaõn laïi 16. Chi phí taøi chính . Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung c 10 4.27 20 60 Keá toaùn tröôûng Laäp. naêm .. Chi phí baùn haøng 24 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 10. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 Ngöôøi laäp bieåu VI. Lôïi nhuaän khaùc 40 14. ngaøy . Doanh thu baùn haøng vuï 2 3 01 VI.25 2. thaùng . Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.30 17..Thu nhaäp khaùc 31 12. Chi Lôïi phí nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 52 VI.. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 15.

.

thaùng .Maãu soá B 02-DN NG KINH DOANH Ñôn vò tính: ñoàng Kyø naøy Luõy keá töø ñaàu naêm 5 6 aäp... naêm .... ngaøy . ...

.

34 Laäp. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 1. Tieàn traû cho ngöôøi lao ñoäng 4.S. Tieàn chi cho vay.. ngaøy . Tieàn traû nôï thueâ taøi chính 6. Tieàn chi traû laõi vay 5. baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ÑV kha 5. Tieàn traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu. Tieàn vay ngaén haïn. mua laïi coå phie 3.A. Tieàn thu laõi cho vay. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH 1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu. coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö III. dòch vuï 3. lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø 2 Ñôn vò tính: ñ Kyø Thuyeá tröôù t minh c 3 4 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 VII. xaây döïng TSCÑ vaø caùc TS daøi 2. nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn k 3. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 6. Tieàn chi do mua saém TSCÑ. Tieàn thu thanh lyù. daøi haïn nhaän ñöôïc 4. tha Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng . mua caùc coâng cuï nôï cuûa ÑV khaùc 4. cung caáp dòch vuï vaø doanh thu kha 2. Tieàn thu hoài cho vay. Tieàn traû nôï goác vay 5. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ 1. Ñòa chæ: XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10 Maãu soá B 0 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ (Theo phöông phaùp tröïc tieáp) Töø ngaøy 1/10/2007 ñeán ngaøy 1/31/2007 Chæ tieâu Maõ soá 1 I.. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 6. nhaän voán goùp cuûa ch 2.Ñôn vò baùo caùo: COÂNG TY E. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh II. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 7. Tieàn traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa. Tieàn thu töø baùn haøng. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 7. Coå töùc.

.

.

. ngaøy ... Giaùm ñoác . naêm .Maãu soá B 03-DN EÄ Ñôn vò tính: ñoàng Kyø naøy 5 Laäp... thaùng ...

.

.

Ñeà thi: 1. Laäp baûng Caân ñoái taøi khoaûn caáp 2 töø ngaøy 10 ñeán 31/1 treân Sheet C Thôøi gian laøm baøi: 50 phuùt (chæ ñöôïc söû duïng saùch vôû) Hoï teân: (Löu keát quaû ngay treân taäp tin chöùa ñeà thi) . Laäp soå Caùi taøi khoaûn 911 töø ngaøy 10 ñeán 31/1 treân Sheet SC (Xöû lyù 2.

treân Sheet SC (Xöû lyù cho taøi khoaûn caáp 1 laãn caáp 2) 0 ñeán 31/1 treân Sheet CDTK2 Lôùp: Ngaøy sinh: .

kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm Giaù mua haøng hoùa Chi phí mua haøng Haøng hoùa baát ñoäng saûn Haøng hoùa kho baûo thueá Saûn phaåm göûi baùn Haøng hoùa göûi baùn Ñaàu kyø Nôï #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! . DV Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Phaûi thu noäi boä khaùc Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Phaûi thu veà coå phaàn hoùa Phaûi thu khaùc Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Taïm öùng Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Theá chaáp.BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN Töø ngaøy ñeán ngaøy SHTK 1111 1112 1121 1122 113 1211 1212 128 129 1311 1312 1331 1332 1361 1368 1381 1385 1388 139 141 142 144 151 1521 1522 1523 1524 1531 154 155 1561 1562 1567 158 1575 1576 Teân taøi khoaûn Tieàn maët Vieät Nam Tieàn maët ngoaïi teä Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng VN Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä Tieàn ñang chuyeån Coå phieáu Traùi phieáu. kyù quyõ ngaén haïn Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Vaät lieäu chính Vaät lieäu phuï Nhieân lieäu Phuï tuøng Coâng cuï. duïng cuï Chi phí Saûn xuaát. kyù cöôïc. Tín phieáu. kyø phieáu Ñaàu tö ngaén haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn Phaûi thu cuûa khaùch haøng ngaén haïn Phaûi thu cuûa khaùch haøng daøi haïn (treân 3 thaùng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH.

leä phí. kyù cöôïc daøi haïn Vay ngaén haïn Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Phaûi traû cho ngöôøi baùn ngaén haïn Phaûi traû cho ngöôøi baùn daøi haïn Thueá GTGT phaûi noäp Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Thueá xuaát khaåu. nhaäp khaåu Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thu treân thueá voán Thueá taøi nguyeân Thueá nhaø.vaät kieán truùc Maùy moùc.159 161 2111 2112 2113 2114 2115 2118 212 213 2141 2142 2143 2147 217 221 222 223 228 229 2412 2413 242 243 244 311 315 3311 3312 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 334 335 336 337 3381 3382 3383 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Chi söï nghieäp Nhaø cöûa. truyeàn daãn Thieát bò. thieát bò Phöông tieän vaän taûi. tieàn thueâ ñaát Caùc loaïi thueá khaùc Phí. suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn p TSCÑ khaùc Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính Taøi saûn coá ñònh voâ hình Hao moøn TSCÑ höõu hình Hao moøn TSCÑ ñi thueâ Hao moøn TSCÑ voâ hình Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö Baát ñoäng saûn ñaàu tö Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn Voán goùp lieân doanh Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát Ñaàu tö daøi haïn khaùc Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH Xaây döïng cô baûn Söûa chöõa lôùn TSCÑ Chi phí traû tröôùc daøi haïn Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Kyù quyõ. duïng cuï quaûn lyù Caây laâu naêm.khoaûn noäp khaùc Phaûi traû coâng nhaân vieân Chi phí phaûi traû Phaûi traû noäi boä Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaâ TS thöøa chôø giaûi quyeát Kinh phí coâng ñoaøn Baûo hieåm xaõ hoäi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .

3384 3385 3386 3387 3388 341 342 3431 3432 3433 344 347 351 3521 3522 4111 4112 4118 412 4131 4132 414 415 418 419 4211 4212 4311 4312 4313 441 461 466 5111 5112 5113 5114 5117 512 515 521 531 532 611 621 Baûo hieåm y teá Phaûi traû veà coå phaàn hoùa Nhaän kyù quyõ. trôï giaù Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö Doanh thu noäi boä Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh Chieát khaáu thöông maïi Haøng baùn bò traû laïi Giaûm giaù haøng baùn Mua haøng Chi phí NVL tröïc tieáp #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! . kyù cöôïc daøi haïn Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn Döï phoøng phaûi traû daøi haïn Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Thaëng dö voán coå phaàn Voán khaùc Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaùnh giaù laïi Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu Quyõ ñaàu tö phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chaùnh Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu Coå phieáu quyõ Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay Quyõ khen thöôûng Quyõ phuùc lôïi Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ Nguoàn voán ñaàu tö XDCB Nguoàn kinh phí söï nghieäp Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ Doanh thu baùn haøng hoùa Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm Doanh thu cung caáp dòch vuï Doanh thu trôï caáp. Phaûi noäp khaùc Vay daøi haïn Nôï daøi haïn Meänh giaù traùi phieáu Chieát khaáu traùi phieáu Phuï troäi traùi phieáu Nhaän kyù quyõ. kyù cöôïc ngaén haïn Doanh thu chöa thöïc hieän Phaûi traû.

traû laõi vay Chi phí taøi chính khaùc Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Chi phí thueá TNDN hieän haønh Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 148 Tong Cong #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .622 627 631 632 6351 6352 641 642 711 811 8211 8212 911 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Chi phí saûn xuaát chung Giaù thaønh saûn xuaát Giaù voán haøng baùn Chi phí taøi chính.

OÁI TAØI KHOAÛN CAÁP 2 1/10/2007 1/31/2007 Ñaàu kyø Phaùt sinh Coù #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Nôï #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Cuoái kyø Coù #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Nôï #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Coù #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! .

SOÅ CAÙI Soá hieäu: Teân taøi khoaûn Töø ngaøy ñeán ngaøy Chöùng töø Ngaøy Soá Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá tieàn Nôï Coù .