GLOBALNY HANDEL I WTO

Najwięksi importerzy:
1.
2.
3.
4.
5.

USA
Chiny
Niemcy
Japonia
Francja

Największy eksporterzy:
1.
2.
3.
4.
5.

Chiny
USA
Niemcy
Japonia
Holandia

Jeśli chodzi o eksport dóbr i usług per capita na rok 2008, eksport największy był w USA, Kanadzie,
Europie środkowozachodniej, Australii i Libii.
Kluczową cechę globalizacji ekonomii stanowi większa integracja rynków towarów, kapitału i pracy.
Pierwsze globalne potęgi handlowe:
1. Hiszpania i Portugalia
2. Niderlandy
3. Wielka Brytania
Pierwsze korporacje międzynarodowe:
1. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska
2. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska
Udział eksportu towarów w PKB (%) największy wskaźnik Korea Płn. zaraz za nią plasuje się Francja.
Natomiast w skali świata jest to 17,2%.
Wzrost handlu światowego, w roku 2009 nastąpiło załamanie rynków i nastąpił spadek -12%
w stosunku do spadku PKB, które wyniosło niecałe 3%. Rok później eksport jednak wystrzelił do
poziomu 14,5%, natomiast PKB wzrosło zaledwie do 4%. Największy wzrost PKB był w 2000 roku.
Największa dysproporcja pomiędzy wartością eksportu a handlem światowym była w roku 1981. Od
tego czasu krzywe zaczęły się ku sobie zbliżać, aż wartość eksportu osiągnęła wyższy poziom od
handlu światowego w roku 2008, po czym nastąpił spadek na skutek kryzysu światowego. Od tej pory
handel światowy spada, a wartość eksportu wzrasta.
Zauważa się, że handel (eksport do USA) krajów rozwijających się (dla przykładu Meksyk i ChRL) od
roku 1988 zmienił się z produktów podstawowych, na high tech. Jeśli chodzi o Chiny największy
spadek eksportu zanotował sektor LOW TECH. W Meksyku bez większych zmian MEDIUM TECH.
Globalny handel rośnie szybciej niż PKB (od lat 50’ około TRZYKROTNIE)
Przeciętna stawka celna w USA najwyższa była w latach 30’ (1933?) i sięgnęła 60%. Natomiast od
tamtego momentu regularnie spada.

1

negocjacje trwały 7 miesięcy  Japonia przyjęta w 1956  Runda Urugwajska utworzenie WTO w roku 1986 (123 kraje.Handel wewnątrz firm (dane na rok 1999) import (46. handlu usługami (GATS) oraz własności intelektualnej (TRIPS). WTO (Światowa Organizacja Handlu) rok 1995!!! Przewodniczący: Robert Carvalho de Azevedo (Brazylia)  Zasady rozstrzygania sporów:  Równego traktowania (equitable)  Szybkie  Efektywne 2 . Celem rundy jest poprawa sytuacji krajów rozwijających się.6% całego eksportu Stanów Zjednoczonych stanowiły transakcje wewnątrz firm (wyższy odsetek (ponad 30%) lata 2002-2006). Głównymi zasadami/klauzulami są:  Klauzula wyższego uprzywilejowania (KNU)  Klauzula narodowa  Runda Kennedy’ego. 87 miesięcy)  GATT nie posiada osobowości prawnomiędzynarodowej jak i solidnej struktury instytucjonalnej.1% total): 1. Natomiast jedynie 29.47 (6 miejsce na wykresie). Japonia 2. redukcje celne obejmujące 300mld USD (wrzesień 1973)  Runda z Doha (Katar) rozpoczęta w 2001 roku. Handel wewnątrz firm (dane na rok 1999) eksport (32. W roku 2009 aż 48.3% całego importu Stanów Zjednoczonych dotyczyły transakcje wewnątrz firm (wyższy odsetek jedynie w 2002 i 2004 roku). Argumenty ZA wolnym handlem Optymalna alokacja zasobów Kontyngenty są gorsze niż cła Możliwość wykorzystania korzyści skali Większa konkurencyjność i innowacyjność Najlepsze rozwiązanie wykonalne politycznie PRZECIW wolnemu handlu W dużym kraju mogą wystąpić pozytywne zmiany terms of trade Niedoskonałości rynku Problem „collective action” GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu) rok 1947!!!  Podpisanie GATT nastąpiło w Genewie w kwietniu 1947 roku przez 23 kraje. towarów przemysłowych. Negocjacje stoją w miejscu. Meksyk 3. Korea w Polsce osiągnął wskaźnik 0. Meksyk 2. Japonia Ważną rzeczą jest. Rozmowy dotyczą rynków rolnych. przedmiotem obrad dumping (maj 1964)  Runda Tokijska.1% total): W roku 2007 handel wewnątrz firm 1. Kanada 3. że import jest wyższy od eksportu.

oraz porozumienie w sprawie interpretacji artykułu CATT 1994  Klauzula ułatwień/przyzwalająca (tekst GATT z 1979 – decyzja pozwalająca na powstawanie preferencyjnych umów handlowych pomiędzy krajami rozwijającymi się)  Artykuł V GATS Do WTO NIE NALEŻĄ:        Somalia Korea Północna Erytrea Sudan południowy Turkmenistan Monako San Marino Status obserwatora WAŻNIEJSZE PAŃSTWA:  Watykan  Andora  Białoruś Średnia światowa CŁA w PKB wynosi 0. Akceptowalne przez wszystkie strony Główne funkcje: forum negocjacji w sprawie stałej i progresywnej liberalizacji handlu światowego oraz wdrażanie wielostronnych umów handlowych Dyskryminacyjne umowy WTO:  Artykuł XXIV GATT.93%. 3 .

Handel wewnątrz firm 4 .