แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 6

เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ
ตอนที่ 1 จงอธิบายมาพอสังเขป
ขอ 1. สินคาคงเหลือของกิจการคาแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกันอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
ขอ 2. การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบงออกเปนกีว่ ิธแี ตละวิธีตางกันอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
ขอ 3. การตีราคาสินคาคงเหลือวิธี Fifo และ Lifo มีลักษณะตางกันอยางไรและสามารถ
บันทึกบัญชีไดกี่วิธี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ขอ 4. กิจการที่มีขนาดใหญจะใชหลักการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับสินคาคงเหลือแบบใดที่งาย
รวดเร็วและถูกตองทีส่ ุด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
ขอ 5. ราคาทุนหมายถึง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

ตอนที่ 2 ใหทําลงในแบบฟอรมใหถูกตอง
ขอ 1. บริษัทไชนา จํากัด มีรายการเกีย่ วกับสินคาดังนี้

25x1 มี.ค. 1 ซื้อ 500 หนวย ราคาหนวยละ 50 บาท
5 ซื้อ 500 หนวย

52 บาท
11 ขาย 600 หนวย

60 บาท
15 ขาย 300 หนวย

65 บาท
19 ซื้อ 1,200 หนวย

51 บาท
20 ขาย 700 หนวย

64 บาท
28 ซื้อ 600 หนวย

50 บาท
30 ขาย 900 หนวย

64 บาท
ใหทํา แสดงการคํานวณราคาสินคาคงเหลือ
1. วิธี Simple Average
2. วิธี Weight Average
3. วิธีMoving Average
ขอ 2. บริษัทสยามจํากัดมีรายการเกีย่ วกับสินคาระหวางงวดดังนี้
25x1 ม.ค. 1 สินคาคงเหลือยกมา 1,000 หนวย ราคาหนวยละ 20 บาท
10 ซื้อ
1,500 หนวย

22 บาท
20 ขาย
2,000 หนวย

30 บาท
ก.พ. 1 ขาย
300 หนวย

32 บาท
25x1 ก.พ.15 ซื้อ
2,000 หนวย ราคาหนวยละ 21 บาท
มี.ค. 1 ซื้อ
1,000 หนวย

23 บาท
มี.ค. 20 ขาย
2,200 หนวย

30 บาท
เม.ย. 15 ซื้อ
1,800 หนวย

24 บาท
พ.ค. 1 ขาย
800 หนวย

32 บาท
พ.ค.10 ขาย
1,400 หนวย

33 บาท
ใหทํา คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือ วิธี Fifo – Periodic Lifo – Perpetual
ขอ 3. บริษัทเยอรมัน จํากัดมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาดังตอไปนี้
25x1 ก.ค.1 ยอดยกมา 1,200 หนวย ราคาหนวยละ
20 บาท
6 ขาย
800

40 บาท
9 ขาย
200

41 บาท
12 ซื้อ
800

22 บาท
18 ซื้อ
800

20 บาท
20 ขาย
400

40 บาท
25 ขาย
500

40 บาท

30 ขาย
300

45 บาท
ใหทํา 1. แสดงการคํานวณสินคาคงเหลือวิธี Moving Average
2. แสดงการคํานวณสินคาคงเหลือวิธี Fifo – Perpetual
3. แสดงการคํานวณสินคาคงเหลือวิธี Lifo - Periodic
ขอ 4. ตอไปนีเ้ ปนขอมูลของบริษัทอนุชล จํากัด ผลิตสินคาที่จําหนาย 5 ชนิดปกติคดิ กําไร 30%
ของ ยอดขายรายละเอียดของสินคาคงเหลือ 31 ธันวาคม 25x1 มีดังนี้ :ประเภท ชนิดสินคา ราคาทุน ราคาที่คาดวาจะขายได ตนทุนทําตอจนเสร็จ
เสื้อผา เสื้อเด็ก
500.700.150.เสื้อสตรี
580.750.160.เสื้อชาย
600.780.200.เครื่องกีฬา ลูกฟุตบอล 500.750.150.ไมเทนนิส 800.1,000.250.ไมปงปอง 400.500.180.เครื่องหนัง รองเทา
520.750.170.เข็มขัด
450.680.200.กระเปา
420.580.140.ใหทํา แสดงการคํานวณราคาสินคาคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลคาสุทธิ
1. วิธีเทียบแตละรายการ
2. วิธีเทียบรวม
ขอ 5. บริษัทธารี จํากัด รับเหมากอสรางอาคารตึกแถว สัญญาการกอสรางเสร็จภายใน 2 ปราคา
6,500,000 บาทการจายเงินผูวาจางจะจายเงินเปน 3 งวด งวดที่ 1 จายในวันทําสัญญา 50%
งวดที่ 2 จาย 30% งวดที่ 3 จาย 20%
25x1 ม.ค. 1 ทําสัญญากอสรางรับเงินงวดที่ 1 ซื้อวัสดุในการกอสราง 2,200,000 บาท
จายคาแรงงาน 20,000 บาท
ม.ค.31 จายคาแรงงานคนงาน 440,000 บาท
ต.ค. 1 จายคาวัสดุในการกอสราง 280,000 บาท
ธ.ค. 20 ไดรับเงินคากอสรางงวดที่ 2
25x2 ม.ค. 31 ซื้อวัสดุในการกอสราง 2,100,000 บาท
ก.ค. 31 จายคาแรงงาน 420,000 บาท
ก.ย. 20 งานกอสรางเสร็จ
ก.ย. 30 สงมอบงานและรับเงินงวดสุดทาย
ใหทํา 1. คํานวณกําไรจากการกอสราง

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปวิธรี ับรูรายไดเมื่องานเสร็จ
ขอ 6. บริษัทธณัติ จํากัด รับเหมากอสรางอาคารพาณิชย ทําสัญญากอสรางเปนเงิน 50,000,000
บาท กําหนดเสร็จภายใน 3 ป บริษัทคาดวาจะมีตนทุนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท และมี
รายการเกี่ยวกับการกอสรางเกิดขึน้ ดังนี้ : 25x1 ม.ค. 1 ทําสัญญาพรอมรับเงินงวดที่ 1 25%
ต.ค.31 จายตนทุนในการกอสรางดังนี้ คาวัสดุในการกอสราง 15,000,000 บาท
2,500,000 บาทคาใชจายตาง ๆ 500,000 บาท
25x2 ม.ค.10 รับเงินงวดที่ 2 25%
ก.ค.20 จายวัสดุการกอสราง 10,000,000 บาท คาแรงงาน 2,000,000 บาท
และคาดวางานทีเ่ หลือจะใชตนทุนอีกประมาณ 10,000,000 บาท
25x3 ม.ค. 1 รับเงินงวดที่ 3 25%
ก.ค. 30 จายคาวัสดุ 8,000,000 บาทคาแรงงาน 1,000,000 บาท
25x3 ธ.ค. 20 งานกอสรางเสร็จ
ธ.ค. 30 สงมอบงานและรับเงินงวดสุดทายที่เหลือ
ใหทํา 1. คํานวณกําไรจากการกอสราง
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปวิธีรับรูรายไดตามสวนของงานที่ทําเสร็จ
ขอ 7. บริษัทธนนท จํากัด รับเหมากอสรางบานจัดสรร โดยทําสัญญากอสรางเปนเงิน 36,000,000
บาท ภายใน 3 ป
25x1 ม.ค. 1 – ธ.ค. 31 รับเงินคารับเหมากอสราง 12,000,000 บาท และไดนําไปใชจาย
ดังนี้
ซื้อวัสดุในการกอสราง
8,500,000 บาท
คาแรงงาน
580,000 บาท
คาถมที่
500,000 บาท
คาใชจายอืน่ ๆ
60,000 บาท
และบริษัทคาดวาคงตองจายเงินเพิ่มอีก 15,000,000 บาท
25x2 ม.ค. 1 - ธ.ค. 31 รับเงินคากอสรางอีก 19,000,000 บาท ใชจายไปดังนี้
ซื้อวัสดุในการกอสราง
7,000,000 บาท
คาแรงงาน
700,000 บาท
คาใชจายอืน่ ๆ
50,000 บาท
บริษัทคาดวาจะตองลงทุนอีก
7,750,000 บาท
25x3 ม.ค. 1 – ธ.ค. 31 รับเงินคากอสรางที่เหลือและกําหนดสงมอบงานในระหวางงวด
มีรายจายดังนี้

ซื้อเฟอรนิเจอร
2,800,000 บาท
เครื่องตกแตง
1,800,000 บาท
คาติดตั้ง
1,800,000 บาท
ใหทํา แสดงการคํานวณกําไรจากการกอสรางมาทั้ง 2 วิธี
ขอ 8. ตอไปนีเ้ ปนขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือของบริษัทสายลม จํากัด
สินคาคงเหลือยกมาตนงวด
200,000 บาท
ซื้อระหวางงวด
1,300,000 บาท
ขายทั้งสิ้น
1,500,000 บาท
รับคืนสินคา
20,000 บาท
อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย 25%
ใหทํา คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือปลายงวด
ขอ 9. บริษัทสามสหาย จํากัด ทําบัญชีสินคาคงเหลือทุกสิ้นงวด ปรากฏวาในวันที่ 12
กรกฎาคม 2544 ไดเกิดไฟไหมโกดังสินคา ทําใหสินคาเสียหายทัง้ หมดตองการทราบ
วาสินคาคงเหลือที่อยูในโกดังที่ถูกไฟไหมมีราคาเทาใด ดังรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
สินคาคงเหลือยกมา 1 ม.ค. 2544
250,000 บาท
ซื้อสินคา
500,000 บาท
สงคืนและสวนลดรับ
17,500 บาท
คาขนสงเขา
5,000 บาท
ขายสินคา
750,000 บาท
รับคืนและสวนลดจาย
25,000 บาท
ใหทํา แสดงการคํานวณหาราคาสินคาคงเหลือที่ถูกไฟไหมกรณี
1. อัตรากําไรขั้นตน 30% ของยอดขายสุทธิ
2. อัตรากําไรขั้นตน 45% ของตนทุนขาย
ขอ 10. ตอไปนี้เปนขอมูลของหางซุปเปอร จํากัด
ราคาทุน ราคาขายปลีก
สินคาตนงวด
50,000
80,000
ซื้อ
200,000
300,000
คาขนสงเขา
10,000
สงคืน
3,000
6,000
ขาย
350,000
รับคืน
8,000
สวนลดจาย
2,000
ใหทํา คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือโดยใชราคาขายปลีกเปนเกณฑ

ขอ 11. ตอไปนี้เปนขอมูลของหางสรรพสินคาแหงหนึง่ ราคาทุน
สินคาตนงวด
29,000
ซื้อ
170,000
คาขนสงเขา
6,000
สงคืน
4,000
ขาย
รับคืน
สวนลดจาย
ใหทํา คํานวณหาราคาสินคาคงเหลือโดยใชราคาขายปลีกเปนเกณฑ

ราคาขาย
40,000
280,000
8,000
5,000
260,000
5,000
4,000