You are on page 1of 11

SVEUILITE U SPLITU

FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Ime i prezime studentice/studenta:


Godina studija:
Nadnevak odravanja nastavnoga sata:

PISANA PRIPRAVA ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA IZ


HRVATSKOGA JEZIKA

Predmetno podruje: Hrvatski jezik


Nastavna tema: Morfonologija
Nastavna jedinica: Glasovne promjene
kola: srednja kola
Razred: 1.
Mentorica/mentor:

Kljuni pojmovi: glasovne promjene, nepostojano a, vokalizacija, palatalizacija,


sibilarizacija, jotacija, epenteza, jednaenje po zvunosti, jednaenje po mjestu tvorbe,
ispadanje (gubljenje) suglasnika
Obrazovna postignua: uoiti i prepoznati glasovne promjene, objasniti ih, provoditi ih u
govorenju i pisanju
Tip nastavnoga sata: sat ponavljanja gradiva
Cilj nastavnoga sata: Utvrditi prethodno usvojeno gradivo o glasovnim promjenama i
proiriti znanje iz toga podruja.
Zadae nastavnoga sata:
a) naobrazbene: prepoznati i definirati glasovne promjene; uoiti razliku izmeu
fonoloki i morfoloki uvjetovanih alternacija; utvrditi ve usvojeno znanje
b) odgojne: poticati zanimanje za dalja istraivanja; razvijati svijet o potrebi uenja i
njegovanja hrvatskoga standardnoga jezika
c) funkcionalne: razvijati sposobnost logikog i apstraktnog miljenja, sposobnosti
zapaanja, povezivanja, usporeivanja, zakljuivanja, primjene, sposobnosti
analize i sinteze
d) komunikacijske: poticanje viesmjerne nastavne komunikacije
Metodiki sustav (sustavi): analitiko-eksplikativni, lingvistiko-komunikacijski
Nastavna sredstva: kola, nastavni listii
Nastavna pomagala: ploa
Unutarpredmetna korelacija: jezino izraavanje
Meupredmetna korelacija: matematika
IZVORI I LITERATURA
Literatura za uenike:
DujmoviMarkusi, Dragica, Fon-fon 1, Profil, Zagreb, 2007.

Literatura za pripremu nastavnika:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ani, Vladimir, Rjenik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1996.


Babi, Stjepan; Teak, Stjepko, Gramatika hrvatskoga jezika, kolska knjiga, Zagreb, 2000.
Bari, Eugenija (et al.), Hrvatska gramatika, kolska knjiga, Zagreb, 1998.
ubri, Milan, Uimo hrvatski jezik 1, kolska knjiga, Zagreb, 2008.
Dujmovi Markusi, Dragica, Fon-fon 1, Profil, Zagreb, 2007.
http://splitskidjir.blog.hr/2009/11/index
http://www.google.hr/search?q=split&hl=hr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=mhR
JT7zVNoi-0QXjn4isDg&sa.jpg
8. Sili, Josip, Hrvatski jezik 1, kolska knjiga, Zagreb, 1999.

STRUKTURA I PREDVIENO TRAJANJE POJEDINOGA DIJELA


NASTAVNOGA SATA
1. Uvod s najavom cilja 2 min
2. Utvrivanje i vjebanje
3. Provjera uratka
Utvrivanje i vjebanje te provjera uratka izmjenjuju se u nastavnim koracima preostali
dio sata.

ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA


FAZE
NASTAVNOGA
SATA
I NJIHOVO
TRAJANJE

Uvod s najavom
cilja
Utvrivanje i
vjebanje
Provjera uratka

Utvrivanje i
vjebanje

Provjera uratka
Utvrivanje i
vjebanje
Provjera uratka
Utvrivanje i
vjebanje

NASTAVNI SADRAJI

Uenicima najavljujem cilj nastavnoga sata i upuujem ih u nain


rada.
- Danas emo ponavljati glasovne promjene. Pripremila sam vam
raznobojne listie. Na naranastim je listiima napisano ime
glasovne promjene, na utima definicija, a na bijelima primjer za
svaku glasovnu promjenu. Va je zadatak da svakoj glasovnoj
promjeni pridruite tonu definiciju i primjer.
Uenici rade u paru. Slijedi zajednika provjera uratka.
Najavljujem drugi zadatak.
- Volite li rjeavati enigmatske magazine, trailice, zagonetke,
rebuse? (Pretpostavljam da e veina uenika odgovoriti
potvrdno.)
- Rjeavanje zadataka iz hrvatskoga jezika moe biti podjednako
zabavno. Pripremila sam vam enigmatski magazin posebne
tematike: tematike glasovnih promjena.
Svaki uenik dobiva po jedan primjerak nastavnog listia.
- Pokuajte samostalno rijeiti prvi i drugi zadatak. U trailici
pronaite nazive sedam glasovnih promjena, slijeva nadesno i
zdesna nalijevo. Pojmove iz trailice pridruite primjerima iz
drugog zadatka.
Uenici samostalno rjeavaju prvi i drugi zadatak, dajem im
dovoljno vremena i nadgledam ih kako napreduju. Uenici se
mogu koristiti kolaem koji su u uvodnom dijelu sata sastavili.
Slijedi zajednika provjera zadataka, prozvani uenici itaju svoja
rjeenja. Toni odgovori zapisuju se na plou.

NASTAVNI
OBLICI,
METODE,
METODIKI
POSTUPCI
NASTAVNA
SREDSTVA

elni rad
metoda
izlaganja,
upuivanja
rad u paru
metoda
praktinog rada
kola
elni rad

pojedninani
rad
metoda pisanja
nastavni listi

elni rad
metoda pisanja

- Pogledajte trei zadatak. U svakoj skupini rijei krije se jedan


uljez. Izbacite ga i obrazloite odgovor.
Uenici nude i argumentiraju svoje odgovore. Toni odgovori
zapisuju se na plou. Pohvaljujem uenike koji su doli do tonih
rjeenja.

pojedinani rad
elni rad
metoda
razgovora
nastavni listi

- Pogledajmo etvrti zadatak. Uz svaku sliicu napiite traeni


oblik i glasovnu promjenu.
- Uenici iznose rjeenja koja se potom biljee na plou.

pojedinani rad
metoda itanja,
pisanja

- Slijedi peti zadatak. Vidjet emo da ak i zbrajanje istih brojeva


ponekad daje razliite rezultate. Za matematiara 5 + 10 daje 15, a
za jeziara zbroj istih brojeva iznosi 50. Izraunajte i vi poput
jeziara i napiite do kojih je promjena dolo u navedenim
primjerima.
Dok uenici rjeavaju zadatak, nadgledam ih kako napreduju i
nudim pomo sporijima. Slijedi zajednika provjera.

pojedinani rad
metoda pisanja,
itanja

Provjera uratka
Utvrivanje i
vjebanje
Provjera uratka

Utvrivanje i
vjebanje
Provjera uratka

- Otkrijte koje su se glasovne promjene dogodile u estom i


sedmom zadatku.
Uenici samostalno rjeavaju zadatake. Slijedi zajednika
provjera.

pojedinani rad
elni rad
metoda pisanja,
itanja

Utvrivanje i
vjebanje

- U osmom zadatku iskoristite svoju kreativnost. Napiite kratak


sastavak u kojem ete upotrijebiti zadane pojmove, a zatim
prepoznajte i izdvojite rijei u kojima se provela neka glasovna
promjena.
Uenici piu sastavke, nadgledam ih kako napreduju. Prozvani
uenici itaju sastavke i izdvajaju glasovne promjene. Sastavci se
usporeuju, pohvaljujem kreativnost.

elni rad
metoda
upuivanja

Slijedi zajedniko rjeavanje devetoga, desetoga i jedanaestoga


zadatka. Toni odgovori biljee se na plou. Dodatno objanjavam
zadatke koji su se pokazali najzahtjevnijima.

elni rad
metoda
razgovora,
pisanja

Provjera uratka
Utvrivanje i
vjebanje
Provjera uratka

- Doli smo do posljednjeg zadatka. Pred vama je kviz o


glasovnim promjenama. Svaki toan odgovor iznosi jedan bod.
Usporedite ostvareni broj bodova sa zadanim parametrima i dobit
ete odgovor na pitanje jeste li ekspert za glasovne promjene.
Sretno!
Uenici individualno rjeavaju posljednji zadatak. Slijedi
zajednika provjera. Uenici zbrajaju tone odgovore i usporeuju
broj bodova koji su ostvarili sa zadanim parametrima.
- Jeste li znali da kajkavci ne provode sibilarizaciju? Jeste li znali
da se u kajkavskim govorima javlja nepostojano e? Znate li koja
hrvatska narjeja ne provode vokalizaciju?
Uenici daju razliite odgovore, slijedi razgovor i primjeri.
- Hvala vam na suradnji.
Zaliha

pojedinani rad
metoda pisanja,
itanja

pojedinani rad
metoda pisanja,
razgovora

elni rad
metoda
razgovora

Ako ostane dovoljno vremena, uenici rjeavaju nastavni listi 2, a


ako je vrijeme isteklo, upuujem uenike da to naprave kod kue.

PRILOZI
KOLA

NEPOSTOJANO A
A koje se gubi i ponovno javlja u razliitim oblicima iste rijei.

momak - momka

VOKALIZACIJA
Samoglasnik l na kraju nekih rijei ili na kraju sloga zamjenjuje se samoglasnikom o.
aneo anela

PALATALIZACIJA
Velari k, g, h i dental c ispred e te ponekad ispred i prelaze u palatale , , .

duh - due

SIBILARIZACIJA
Velari k, g, h ispred samoglasnika i prelaze u sibilante c, z ,s.

ruka- ruci

JOTACIJA
Stapanje nepalatalnog suglasnika s glasom j u novi palatalni suglasnik.
jak - jai

EPENTEZA
Kad se usneni suglasnici b, p, m i v nau ispred glasa j, umee se l.

grm - grmlje

JEDNAENJE PO ZVUNOSTI
Nastaje kad se dva suglasnika razliita po zvunosti nau jedan pokraj drugoga.

rob - ropstvo

JEDNAENJE PO MJESTU
TVORBE
Nastaje kad se jedan do drugoga nau dva suglasnika razliita po mjestu tvorbe.
stan - stambeni

ISPADANJE/GUBLJENJE
SUGLASNIKA

Kad se jedan uz drugog nau dva ista suglasnika, izgovara se i pie samo jedan.

preddvorje - predvorje

NASTAVNI LISTI 1.
1. U trailici pronai nazive sedam glasovnih promjena, slijeva nadesno i zdesna nalijevo.
A

LJ

LJ

NJ

NJ

NJ

2. Glasovne promjene iz trailice pridrui primjerima.


a) krui ________________________________________________________________
b) orasi _________________________________________________________________
c) bezub ________________________________________________________________
d) rupcem _______________________________________________________________
e) zelemba _____________________________________________________________
3. Izbaci uljeza i obrazloi svoj odgovor.
ODGOVOR
prehrambeni

________________________________

svadba

mrnja

________________________________

panja

________________________________
nonja

________________________________
________________________________

praki

Dubravki

ODGOVOR

majci

________________________________
kocki

________________________________

Vlatki

________________________________
tvrtki

baki

________________________________
________________________________

Zagrepanin

ODGOVOR

strane
beian

________________________________

ieprkati

________________________________

groe

________________________________
lie

________________________________
________________________________

4. Napii traeni oblik i glasovnu promjenu.

_________________ (V jd.); ________________ (promjena)

___________________ (etnik); _______________ (promjena)

___________________ (L jd.); ______________ (promjena)

5. Za matematiara 5 + 10 daje 15. Za jeziara 5 + 10 daje 50. Izraunaj poput


jeziara i napii do kojih je promjena dolo.
a) pet + deset = _________________________________________________________
b) est + deset = _________________________________________________________
c) devet + deset = ________________________________________________________
6. Pokuaj otkriti koje su se glasovne promjene dogodile i kojim redom.
iz + upati

(2 promjene)

_______________________________________________________________________________
iz + arati

(3 promjene)

_______________________________________________________________________________________

7. U zadanim reenicama zaokrui rije u kojoj je dolo do glasovne promjene. Na praznu


crtu napii koja se glasovna promjena dogodila u zaokruenoj rijei.
Rado itam prie o hajducima. _______________________________
Ulica je bila puna praine. ___________________________________
Hodamo tiho gradskim grobljem. _____________________________

8. Pred tobom je pet pojmova. Sastavi tekst u kojem e upotrijebiti navedene pojmove na
nain da provede neku glasovnu promjenu ako je mogue. Navedi o kojoj je glasovnoj
promjeni rije.
TRAVNJAK
KLUB

STATISTIKA

PRVAK
LIGA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Glasovne promjene:
_____________

_______________

______________

_____________

_______________

______________

9. Popuni tablicu:
RIJE

KAKO JE RIJE NASTALA

GLASOVNA PROMJENA

iskopati
zbogom
svjedodba

10. Popuni i navedi o kojim je alternacijama rije?


lijep l__pota
zvijezda zv__zdurina
dospjeti dosp__vati
11. Rijei krialjku.
1

1. Glasovna promjena u rijei ui (od ut).


2. V jd. imenice stric.

3. D jd. imenice kocka.


4. N mn. imenice junak.

U ovom jezinom kvizu zaokrui slovo ispred tone tvrdnje. Svaki toan odgovor iznosi
jedan bod.
a) U primjerima stol, bolniar, sol provedena je vokalizacija.
b) Vokalizacija se provodi samo na kraju rijei.

DA

DA

c) Sibilarizacija je morfoloki uvjetovana alternacija.

NE

NE
DA

NE

d) Kad se jedan do drugoga nau dva glasa razliita po mjestu tvorbe, prvi se ravna prema
drugomu.

DA

NE

e) Do gubljenja suglasnika dolazi radi lakeg izgovora.

DA

f) Pojava glasa l u glasovnim skupinama pj, bj, mj, vj zove se epenteza.


g) U vokativu imenice ovjek dolo je do jotacije.

Reenica je napisana ispravno: To je najednostavnije.

j)

Jednaenje suglasnika naziva se i asimilacija.

DA

DA

NE

NE

h) U nominativu mnoine imenice zec provodi se palatalizacija.


i)

NE

DA
DA

DA

NE
NE

NE

REZULTATI

0-4
Proui jo jednom gradivo iz glasovnih promjena. I ne zaboravi vjebati, vjebati, vjebati!

58
Uvijek moe bolje! Uz malo uestale vjebe doi e do savrenstva. Ne posustaj!

9 i 10
Bravo! Ti si pravi ekspert za glasovne promjene! Kapa dolje!

10

NASTAVNI LISTI 2.
1. Fonoloki

uvjetovane

alternacije

su

_______________________________,

____________________________ i ______________________________.
2. Napii ispravno sljedee rijei:
stran + putica _____________________________________________________________
ob + trati________________________________________________________________
3. Prepoznaj i napii do kojih je glasovnih promjena dolo u ovim primjerima:
glup gluplji _____________________________________________________________
koristan korisna _________________________________________________________
mrziti mrnja ___________________________________________________________
4. Prema pravilima o jednaenju suglasnika izvedi rijei:
bez + cijenje _____________________________________________________________
od + toiti _______________________________________________________________
5. Napii zadane oblike i odredi glasovnu promjenu:
rob (pridjev) _____________________________________________________________
lijepiti (pridjev) ___________________________________________________________
stranac (V jd.) ____________________________________________________________
jadan (superlativ) __________________________________________________________
pei (imperativ, 2. l. jd.) _____________________________________________________

11