Privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg”

Inhoudsopgave Paragraaf 1: Begripsbepalingen Artikel 1: Begrippen Paragraaf 2: Doel en werking Artikel 2: Doel Artikel 3: Werking Paragraaf 3: Beheer Artikel 4: Beheer Paragraaf 4: Inhoud van het register Artikel 5: Categorieën van personen Artikel 6: Soorten van gegevens Artikel 7: Gevoelige gegevens Paragraaf 5: Verwijdering en vernietiging van gegevens Artikel 8: Verwijdering/vernietiging Paragraaf 6: Verstrekken van gegevens Artikel 9: Verstrekking Paragraaf 7: Rechtstreeks toegang tot het register en protocol Artikel 10: Rechtstreeks toegang Artikel 11: Protocol Paragraaf 8: Rechten van de geregistreerde Artikel 12: Inzage Artikel 13: Verbetering, aanvulling en verwijdering Paragraaf 9: Verbanden met andere gegevensverzamelingen Artikel 14: Verbanden Artikel 15: Koppeling Paragraaf 10: Slotbepaling Artikel 16: Ter inzage legging, datum inwerkingtreding en naam register Bijlage 1: Wijze van Paragraaf 1: Paragraaf 2:

registratie van de beelden en de plaatsing en werking van de camera’s.
Plaatsing, werking en toezichtgebied. Registratie van beelden

Bijlage 2: Besluit beheer en procedure betreffende verstrekking van gegevensdragers. Paragraaf 1: Beheer Paragraaf 2: Gebruik voor handhaving openbare orde Paragraaf 3: Gebruik voor opsporing en identificatie Paragraaf 4: Gebruik voor analyse Paragraaf 5: Mandaat. Functionarissen die belast zijn met het dagelijkse beheer, toezicht, controle en leiding. Bijlage 3: Mandaatbesluit. Bijlage 4: Protocol. Waarin de werkwijze in de centrale met betrekking tot de vernietiging van de beelden die bewaard zijn plaats vindt.

versie 19-2-06

1

Privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg”
De korpsbeheerder van de Politie Midden en West Brabant,
gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet Politieregisters; handelend na overleg met het bevoegde gezag; BESLUIT Vast te stellen het privacyreglement voor het register cameratoezicht gemeente Geertruidenberg, dat gevoerd wordt bij de Politieregio Midden en West Brabant.

Paragraaf 1: Begripsbepalingen Artikel 1: begrippen De Wpolr: de Wet Politieregisters; Het Bpolr: het Besluit Politieregisters; Het korps: het politiekorps Midden en West Brabant; Beheerder: de korpsbeheerder van het korps; Registerbeheerder: de districtschef van het politie district Oosterhout Gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individueel natuurlijke persoon; Gebied van toezicht: het ruimtelijke gebied van toezicht, waarin ingevolge een besluit van de burgemeester van Geertruidenberg cameratoezicht plaats vindt; h. Toezichtscentale: Onder het gebouw van de toezichtcentrale vallen de ruimten, zoals apparatenruimten en de ruimten waar de toezichthouders zitten, beeldschermen staan en beeldmateriaal wordt opgeslagen. Dit kan in meerdere ruimten en/of op meerdere locaties zijn. De eisen van paragraaf 3.6 van de BRL toezichtcentrale: veiligheidseisen zijn op deze ruimten van toepassing. i. Gegevensdragers: DvD’s, uitgeprinte beelden, rapporten, processen-verbaal, dossiers, andere schriftelijke bescheiden en andere gegevensdragers. j. Verstrekken van gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen; k. Gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, evenals voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens; l. Bewerker: degene die ten behoeve van de registerbeheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; m. Het register: het register cameratoezicht gemeente Geertruidenberg; n. Apparatuur: het instrumentarium, zoals het camerasysteem, dat gebruikt wordt voor het in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 van dit reglement vastleggen van beelden door middel van foto- of videografie, dan wel andere beeldmaterialen; o. Koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken. p. BRL: beoordelingsrichtlijn van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), welke zijn voorgeschreven naar aanleiding van artikel 151c lid 8 van de Gemeentewet en richtlijnen geven voor: 1. Cameratoezicht Openbare Plaatsen, procescertificaat voor de toezichtcentrale van 16 november 2005: 2. Cameratoezicht Openbare Plaatsen, procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen. De procescertificaten zijn op naam van de toezichtcentrale gesteld en kan hiermee aantoonbaar maken dat de toezichtcentrale voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze BRL’s. q. Vaste gebruikers: zijn geautoriseerde; a. personen in dienst van het korps die belast zijn met de verwerking van gegevens van de door middel van de geautomatiseerde beeldregistratie verkregen gegevens; b. personen in dienst van het korps die deze gegevens nodig hebben ten behoeve van de uitoefening van hun functie, dan wel belast zijn met ander onderzoek van gegevens in relatie tot het geregistreerde delict of incident: a. b. c. d. e. f. g.

versie 19-2-06

2

c.

overige door de registerbeheerder bij besluit aangewezen personen of instanties aan wie nagenoeg dagelijks gegevens kunnen worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Paragraaf 2: Doel en werking Artikel 2: Doel 1. In het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 en op grond van artikel 151c van de Gemeentewet heeft het register tot doel de informatievoorziening binnen het korps mogelijk te maken, voor zover het betreft het met behulp van camera’s uitoefenen van toezicht, op het bij besluit van de burgemeester van Geertruidenberg vastgestelde gebied van de gemeente Geertruidenberg: a. b. c. d. e. 2. ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde; ter voorkoming van misdrijven; ter bevordering van een efficiënte hulpverlening door hulpverleningsdiensten; ter opsporing en identificatie van dader(s), betrokkenen, getuigen en of slachtoffers; het beschikbaar stellen van deze gegevens aan het Openbaar Ministerie voor zover het dient ter bewijsvoering.

Het register heeft voorts tot doel de gegevens te gebruiken ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3: Werking. 1. 2. Het register zal deels handmatig en deels geautomatiseerd worden gevoerd. Het handmatige gedeelte van het register wordt gevormd door gegevensdragers zoals DvD’s, uitgeprinte beelden, rapporten, processen-verbaal, dossiers, andere schriftelijke bescheiden en andere gegevensdragers die met behulp van het geautomatiseerde gedeelte van het register systematisch toegankelijk zijn. Het geautomatiseerde gedeelte van het register wordt gevoerd in een apparatenruimte welke is ingericht binnen het door de gemeenteraad aangewezen gebied in de gemeente Geertruidenberg. In bijlage 1. “Besluit wijze van registratie van beelden”, wordt verwezen naar de plaatsing en de werking van de camera’s en is de wijze van registratie van de beelden beschreven.

3.

Paragraaf 3: Beheer Artikel 4: Beheer/zeggenschap. 1. Onder verantwoordelijkheid van de beheerder (korpsbeheerder) is de registerbeheerder (districtschef) belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft of laat daartoe onder meer voorzieningen aanbrengen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register, tegen aantasting of verlies van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het handmatige gedeelte van het register opgenomen gegevens. De registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de dagelijkse leiding over het beheer van de gegevensdragers. (zie toelichting in bijlage 2) In bijlage 2 “Besluit beheer en procedure betreffende verstrekking van gegevensdragers”, is de procedure beschreven betreffende het beheer van de gegevensdragers en de voorwaarden waaronder verstrekking van beeldmateriaal kan plaatsvinden.

2. 3.

versie 19-2-06

3

Paragraaf 4: Inhoud van het register Artikel 5: Categorieën van personen. In het register worden gegevens opgenomen: 1. van beelden die door middel van een camera zijn opgenomen en gegevens betreffen van de volgende categorieën van personen; a. die direct of indirect betrokken zijn geweest bij verstoringen van de openbare orde; b. die als verdachte betrokken zijn bij de in artikel 2, eerste lid, genoemde strafbare feiten; c. die mogelijk getuige zijn geweest van de in artikel 2 onder a. en/of b. genoemde delicten; d. die slachtoffer zijn van de in artikel 2 onder b. genoemde personen; e. aan wie kennelijk medische hulp moet worden verleend; f. die kennelijk opzettelijk de medewerkers van hulpverleningsdiensten in de uitvoering van hun taak belemmeren; g. die medewerker van een hulpverleningsdienst zijn of die opsporingsambtenaar zijn. van personen die met de waarneming, de opname en vastlegging zijn belast.

2.

Artikel 6: Soorten van gegevens. 1. Betreffende de in artikel 5, onder 1 genoemde categorieën van personen worden digitale beelden geregistreerd waarop zijn afgebeeld: a. de datum, het tijdstip en de plaats van het delict of incident; b. de aard en omvang van het delict of incident; c. signalementgegevens. Betreffende de in artikel 5, onder 2 genoemde categorie van personen wordt ten hoogste vastgelegd de naam, rang, het dienstnummer en het korpsonderdeel waarvan deze deel uitmaakt.

2.

Artikel 7: Gevoelige gegevens. 1. In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid sub c genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, lid 1 sub a en b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie; In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid sub c genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, lid 1 sub a en b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

2.

Paragraaf 5: Verwijdering en vernietiging van gegevens Artikel 8: Verwijdering/vernietiging. 1. De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register en zodra mogelijk vernietigd, doch uiterlijk binnen 4 weken ( zie artikel 151c lid 6 Gemeentewet) na opname. Deze termijn is niet van toepassing ten aanzien van beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en die voor de opsporing en vervolging van de daders een belangrijke rol kunnen spelen. Bij het constateren van delicten of incidenten als bedoeld in artikel 2 van dit reglement worden alleen de opnamen bewaard welke kunnen dienen ter identificatie van daders, betrokkenen en getuigen en die over de aard en de omvang van het delict of het incident duidelijkheid kunnen geven. (zie bijlage 2 paragraaf 3 onder C)

2.

versie 19-2-06

4

3.

De in het tweede lid vermelde gegevens worden bewaard voor zover en zolang ze dienen ter bewijsvoering en worden vernietigd nadat het vonnis tegen de verdachte(n) in kracht van gewijsde is gegaan. Voor het doel van het register noodzakelijk kan de registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid kan met toestemming van betrokkene(n) en onder nader overeen te komen voorwaarden de in het tweede lid genoemde gegevens gebruikt worden voor analysedoeleinden binnen het korps. In bijlage 2 onder paragraaf 4 “gebruik voor analyse”, is deze procedure beschreven.

4. 5.

Paragraaf 6: Verstrekken van gegevens Artikel 9: Verstrekking. Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr aan ambtenaren, die belast zijn met handhaving van de openbare orde en opsporing van strafbare feiten. Daarnaast ter opsporing en identificatie van de in artikel 5 genoemde personen (zie toelichting in bijlage 2). In bijlage 2 “Besluit beheer en procedure betreffende verstrekking van gegevensdragers”, is de procedure beschreven betreffende het beheer van de gegevensdragers en de voorwaarden waaronder verstrekking van beeldmateriaal kan plaatsvinden.

Paragraaf 7: Rechtstreeks toegang tot het register en protocol Artikel 10: Rechtstreeks toegang. Rechtstreeks toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr door de registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend (zie toelichting in bijlage 2). Artikel 11: Protocol. 1. Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr door de functionarissen genoemd in artikel 4 onder lid 2 aantekening gehouden. 2. Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij in overeenstemming met het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers (zie toelichting in bijlage 2).

Paragraaf 8: Rechten van de geregistreerde(n) Artikel 12: Inzage. 1. Een ieder kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen: a. of hij in het register voorkomt; b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen; c. van wie of welke instantie de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen; d. aan wie of aan welke instantie(s) gegevens over hem zijn verstrekt. Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk te worden gericht aan de registerbeheerder, ter attentie van de regionale privacyfunctionaris Postbus 8010, 5004GA Tilburg. Het verzoek is ontvankelijk na

2.

versie 19-2-06

5

ontvangst van de betaling van een daarvoor vastgesteld bedrag, via een toegezonden acceptgiro of op andere wijze voldaan. 3. Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt en ten aanzien van een onder curatele gestelde gedaan door diens wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur. Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat hij/zij mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan. Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken, nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist. De registerbeheerder heeft de zorg voor een duidelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelende districtelijk privacyfunctionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt, evenals van degene namens wie hij optreedt. Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens betreft door of aan een criminele inlichtingendienst of wanneer een gewichtig belang van een derde, dan wel het belang van een opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt. In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming inhoudelijk over het register in schriftelijke vorm gedaan.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

Artikel 13: Verbetering, aanvulling en verwijdering. 1. Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken: a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren; b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen; c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen. Een verzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de regionale privacyfunctionaris, Postbus 8010, 5004GA Tilburg. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt en ten aanzien van een onder curatele gestelde gedaan door diens wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door dienst advocaat of procureur. Een verzoek kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat hij/zij mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan. Op een verzoek wordt binnen acht weken, nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt met de gronden daartoe gemotiveerd. Een geregistreerde kan hiertegen volgens de Wpolr een verzoekschriftprocedure voorleggen aan de arrondissementsrechtbank.

2.

3.

4. 5.

6.

versie 19-2-06

6

Paragraaf 9: Verbanden met andere gegevensverzamelingen Artikel 14: Verbanden. Het register heeft geen verbanden met andere registraties. Artikel 15: Koppeling. Koppeling van het register met een ander politieregister of een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a van de Wet persoonsregistraties is toegestaan, indien de ernst, de frequentie of het georganiseerde verband waarin strafbare feiten worden gepleegd dit vereisen en daardoor een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. Van deze koppeling doet de registerbeheerder zo spoedig mogelijk mededeling aan de Registratiekamer.

Paragraaf 10: Slotbepaling Artikel 16: Ter inzage legging, datum inwerkingtreding en naam register. 1. 2. Het privacyreglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd in het districtsbureau te Oosterhout van de politie Midden en West Brabant, van Oldeneellaan 1 te Oosterhout, evenals in het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg. Het reglement treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 februari 2006. Het reglement kan worden aangehaald als: privacyreglement “Cameratoezicht gemeente

3.

Geertruidenberg”.
Oosterhout, De korpsbeheerder,

Dr. R.L.Vreeman.

versie 19-2-06

7

Bijlage 1:

Reglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg”
De korpsbeheerder van het politiekorps Regio Midden en West Brabant, Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 3 van het privacyreglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg";

Besluit:
Vast te stellen de wijze van registratie van beelden opgenomen met de camera’s geplaatst in het camera toezichtgebied Dombosch.

Artikel 1. Plaatsing, werking en toezichtgebied. Voor de plaatsing en de werking van de camera’s alsmede de omschrijving van het toezichtgebied wordt verwezen naar op grond van artikel 172 van de gemeentewet en artikel 2 van de verordening cameratoezicht Geertruidenberg genomen besluit van de burgemeester van Geertruidenberg verwoord in zijn Nota Cameratoezicht Dombosch en het gebied gelegen binnen de aangegeven omlijning op de daarbij bijgevoegde schets, d.d. 03-02-2006.

Artikel 2. Registratie van beelden. 1. De beelden van alle in het toezichtgebied in werking zijnde camera’s worden doorgegeven naar de toezichtcentrale welke is ingericht op industrieterrein Dombosch te Geertruidenberg. (De toezichtcentrale dient hiertoe te beschikken over een camerasysteem dat aantoonbaar voldoet aan de eisen gesteld in de BRL ‘Cameratoezicht Openbare Plaatsen - procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen’. De eisen voor waarnemen, herkennen of identificeren zijn opgenomen in de BRL). In deze toezichtcentrale zijn uitsluitend door de registerbeheerder gescreende medewerkers van het beveiligingsbedrijf Feelsafe Vision Products werkzaam. (zie ook paragraaf 3.8 van BRL procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen) De opslag van de beelden van alle in het gebied in werking zijnde camera’s geschiedt digitaal en vindt plaats in een afgesloten afzonderlijke apparatenruimte binnen het toezichtgebied. (Deze ruimte moet voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 3.6 van de BRL procescertificaat voor de toezichtcentrale) Beeldmateriaal wordt voor de duur van maximaal 4 weken opgeslagen en daarna vernietigd. De werkwijze in de centrale, waaronder de vernietiging van de beelden, vindt plaats conform een vastgesteld protocol. Dit protocol is als bijlage bij deze regeling gevoegd. Op die werkwijze wordt door de politie toezicht uitgeoefend.

2.

3.

4.

Oosterhout, De korpsbeheerder, Dr. R.L.Vreeman.

versie 19-2-06

8

Bijlage 2:

Reglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg - Drimmelen”
De korpsbeheerder van het politiekorps Regio Midden en West Brabant; Gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 3 van het privacyreglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg";

Besluit:
Vast te stellen regels met betrekking tot het beheer en de procedure betreffende de verstrekking van gegevensdragers dan wel documenten met afbeeldingen van personen die door middel van camerabewaking zijn geregistreerd. Dit voor het in bijlage 1 genoemd besluit van de burgemeester van Geertruidenberg aangewezen gebied dat op de daarbij gevoegde schets binnen de omlijning is aangegeven, d.d. 03-02-2006.

Paragraaf 1. Beheer Gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 1 van het privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg", is onder verantwoordelijkheid van de beheerder, de registerbeheerder belast met de zeggenschap over de ruimten waarin: a. de waarnemingen worden gedaan, b. de daarbij behorende ruimten voor opslag, inrichting en apparatuur. 1. De installateur treft voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de gegevensdragers waarop opnamen zijn vastgelegd tegen verlies of aantasting van gegevens, tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Voor zover beelden van delicten of incidenten als bedoeld in artikel 2 van het privacyreglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg" rechtstreeks worden gevolgd, door middel van een gegevensdrager of op andere wijze worden doorgezonden, dan draagt de installateur zorg dat deze zijn beveiligd tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. (zie BRL, Cameratoezicht Openbare Plaatsen, Procescertificaat voor de toezichtcentrale en het Procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen) Gegevensdragers met opnamen van in artikel 2 van privacyreglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg" genoemde delicten of incidenten worden bewaard door de beheerder. Hiertoe dient de apparatuur te staan in een speciaal voor deze apparatuur geschikte ruimte, die uitsluitend toegankelijk is voor door de registerbeheerder geautoriseerde personen. (zie BRL, Cameratoezicht Openbare Plaatsen, Procescertificaat voor de toezichtcentrale)

2.

Paragraaf 2. Gebruik voor handhaving openbare orde 1. De beelden kunnen rechtstreeks door de registerbeheerder gescreende medewerkers van Feelsafe Vision Products worden gevolgd in de aangewezen toezichtcentrale op het industrieterrein Dombosch te Geertruidenberg of kunnen worden doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van Feelsafe Vision Products. De installateur treft voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de opnamen. Hierdoor kunnen de beelden na doorschakeling naar de centrale meldkamer in deze meldkamer niet worden vastgelegd en worden daardoor tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking beschermd. (zie eerder genoemde BRL’s)

Paragraaf 3. Gebruik voor opsporing en identificatie A. Ter toelichting op het vermelde in artikel 2 sub d van het privacyreglement wordt opgemerkt dat met de zinsnede: "ter opsporing en identificatie van dader(s), betrokkenen, getuigen en of slachtoffers”, wordt beoogd het mogelijk te maken dat opnamen / beelden worden gemaakt in o.a. het kader van toezicht ter

versie 19-2-06

9

voorkoming van misdrijven. Deze opnamen / beelden van strafbare feiten kunnen worden gebruikt voor de opsporing en identificatie. Niet wordt bedoeld dat de camera’s (direct: meekijken, noch indirect: registratie van) doelgericht worden gebruikt voor het opsporen van gepleegde of te plegen strafbare feiten als hieronder onder B genoemd. B. In het geval dat de camera’s of gegevensdragers gericht worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten is telkens vooraf toestemming van de officier van justitie vereist. Gebruik van de camera’s (direct en / of indirect) voor het stelselmatig observeren van personen als omschreven in artikel 126 g van het Wetboek van Strafvordering is niet toegestaan, tenzij de officier van justitie een bevel tot stelselmatige observatie van die perso(o)n(en) heeft afgegeven en bovendien de camera’s en registratie aan bij Algemene Maatregel van Bestuur te stellen eisen voldoen. C. In het geval sprake is van de onder A. genoemde situatie dient als volgt te worden gehandeld: 1. Op schriftelijk verzoek van of namens de (hulp)officier van justitie van een onderzoek naar delicten of incidenten als genoemd in artikel 2 van het privacyreglement "Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg", verstrekt de registerbeheerder aan deze een kopie van de gegevensdrager van het delict of incident. 2. Het schriftelijke verzoek bevat naam van de aanvrager en/of de (hulp) officier van justitie, datum, tijdstip en plaats van het delict of incident, een omschrijving van de aard van het delict of incident. 3. Het in het 2e lid genoemde verzoek wordt door de registerbeheerder geregistreerd en als gevolg van het gestelde in artikel 11 van het privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg" gedurende 2 jaren bewaard. 4. De ontvanger van de gegevensdrager tekent voor ontvangst. 5. In het geval dat de gegevensdrager beelden bevat die kunnen dienen tot bewijs van het delict waarop het onderzoek zich richt, zorgt de registerbeheerder er voor dat de gegevensdrager wordt gewaarmerkt en overeenkomstig het gestelde in het Wetboek van Strafvordering als bewijsmiddel in het proces-verbaal wordt vermeld. 6. Indien blijkt dat de gegevensdrager geen beelden bevat die kunnen dienen ter identificatie van personen betrokken bij het delict of incident zorgt de (hulp)officier van justitie er voor dat de gegevensdrager ten spoedigste aan de registerbeheerder wordt geretourneerd. Deze draagt zorg dat het beeldmateriaal van de gegevensdrager wordt verwijderd dan wel vernietigd. Daarvan maakt hij aantekening op het in het 3e lid vermelde registratieformulier.

Paragraaf 4. Gebruik voor analyse Art 8 lid 5 geeft gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid met toestemming van betrokkene(n) en onder nader overeen te komen voorwaarden dat de in het tweede lid genoemde gegevens gebruikt kunnen worden voor analysedoeleinden binnen het korps. Deze voorwaarden zijn: 1. In voorkomende gevallen kan in overleg met de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg door de registerbeheerder onder voorwaarden en toezicht worden bepaald; dat naar aanleiding van gepleegde delicten of incidenten, die een grove inbreuk op de rechtsorde hebben gemaakt, aan leidinggevenden, aangewezen medewerkers en derden voor een efficiënt en effectief optreden, door hem aangewezen gegevens zoals beeldmateriaal voor analysedoeleinden mogen worden gebruikt. 2. Het beeldmateriaal zal niet eerder voor analysedoeleinden worden gebruikt dan na verkregen schriftelijke toestemming van de personen die op het beeldmateriaal voorkomen. In het geval deze toestemming niet is te verkrijgen worden de beelden zodanig bewerkt dat redelijkerwijze is aan te nemen dat deze niet herleidbaar zullen zijn tot individuele natuurlijke personen. De toestemmingsverklaring bevat: a. De naam, geboortedatum en handtekening van degene die de toestemming heeft verleend; b. Naam, rang en dienstnummer van de korpsmedewerker die de toestemmingsverklaring heeft overlegd; c. Het doel waarvoor toestemming wordt gevraagd; d. Een korte omschrijving van het delict of incident waarop de beelden betrekking hebben en e. De plaats, datum en tijdstip van het gepleegde delict of het incident.

3.

versie 19-2-06

10

4.

Na beëindiging van de analyse wordt door de korpsmedewerker die de toestemmingsverklaring heeft overlegd de gegevensdrager aan de registerbeheerder overhandigd die voor verwijdering/vernietiging van de beelden zorg draagt. Van de verstrekking van de gegevensdrager aan de persoon die de instructie/analyse verzorgt wordt een overdrachtrapport opgesteld. Hierin staat vermeld: a. Naam, rang, dienstnummer en handtekening van de persoon aan wie het beeldmateriaal wordt overhandigd; b. Naam, rang, dienstnummer en handtekening van de persoon die het beeldmateriaal heeft overgedragen; c. Doel en termijn van de verstrekking; d. Kenmerk van de gegevensdrager; e. Aantekening van ontvangst op de toezichtcentrale in Geertruidenberg na de instructie/analyse en datum van verwijdering/vernietiging van de gegevens op de gegevensdrager; f. Naam, rang, dienstnummer en handtekening van de korpsmedewerker die namens de registerbeheerder toezicht heeft gehouden op de verwijdering/vernietiging van de gegevens van het beeldmateriaal .

5.

Paragraaf 5. Mandaat 1. Door de registerbeheerder kan uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit, het dagelijkse beheer, toezicht, controle en leiding over de toezichtcentrale bij besluit worden gemandateerd aan de teamchef en operationele chefs van het politieteam Geertruidenberg – Drimmelen.

Oosterhout, De korpsbeheerder, dr. R.L.Vreeman.

versie 19-2-06

11

Bijlage 3:

Mandaatbesluit
De registerbeheerder, zijnde de districtchef van het District Oosterhout van de politieregio Midden en West Brabant, Gelet op paragraaf 3, artikel 4 lid 2, paragraaf 6 artikel 9, paragraaf 7 artikel 10 en artikel 11 van het privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg”.

Besluit:
Aan te wijzen als:" Functionaris belast met het dagelijkse beheer, toezicht, controle en leiding over de toezichtcentrale en de gegevensdragers": De teamchef en de operationeel chefs van het politieteam Geertruidenberg - Drimmelen

Oosterhout, De Districtchef,

(datum)

I.G. Smits.

Eén exemplaar uit te reiken aan betrokkene Eén exemplaar ten behoeve van personeels dossier

versie 19-2-06

12