Collegevoorstel

231/2003

Registratienummer

3.63806
Fatale datum raadsbesluit

17 december 2003
Opgesteld door, telefoonnummer

Jeroen Jansen, 2681
Programma

Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder

mevr. H.T.M. Scholten
Onderwerp van het voorstel

Revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis
Voorstel om te besluiten

1. Instemmen met de “Revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis”. 2. De gemeentelijke bijdrage van circa € 135.000,- voor de uitvoering van het actieprogramma revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis op te voeren bij de investeringsbeslissingen voor het Investeringsplan voor 2005 en verder. 3. Kennis nemen van het door de bedrijvenvereniging WKS opgestelde “Westkanaaldijk Sluis, Masterplan Revitalisering”.

1

Korte inhoud van het voorstel

Revitalisering/herstructurering is een belangrijk beleidsvoornemen uit het GSB en het Economisch Beleidsplan Nijmegen 2000-2005 en past goed binnen de ruimtelijk-economische doelstellingen van de nota ‘Een andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen’. De inrichting van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen die bedrijven stellen en de gebouwde omgeving is aan slijtage onderhevig. Met de bedrijvenvereniging Westkanaaldijk Sluis (WKS) zijn afspraken gemaakt om samen de revitalisering van het terrein Westkanaaldijk/De Sluis op te pakken. Gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben aan Buck Consultants International opdracht gegeven voor het opstellen van een revitaliseringsvisie voor Westkanaaldijk/De Sluis. Aan het college wordt voorgesteld de raad instemming te vragen met de “Revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis” (bijlage 1) en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

231rvs.doc }

Collegevoorstel

Vervolgvel

1

2

Inleiding

Bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis heeft een belangrijke economische waarde voor de gemeenten Nijmegen en Beuningen. Sinds enige jaren is het terrein echter aan veroudering onderhevig. In dit proces van veroudering speelt een aantal zaken een rol zoals achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, infrastructurele knelpunten, toenemend gevoel van onveiligheid en gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Dit heeft er toe geleid dat begin 2001 afspraken zijn gemaakt tussen het bestuur van de ondernemersvereniging WKS en de gemeente Nijmegen om te komen tot een algehele upgrading van het terrein. Zowel de ondernemers als de gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben hun verantwoordelijkheid genomen bij de wens om te komen tot een revitalisering van Westkanaaldijk/De Sluis. Het bestuur van de bedrijvenvereniging Westkanaaldijk Sluis (WKS) heeft in een eerder stadium reeds Deloitte & Touche ingeschakeld voor het opstellen van een revitaliseringsvisie. Dit heeft geleid tot het rapport “Westkanaaldijk Sluis WKS, Masterplan Revitalisering” (bijlage 2). De thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen zijn ruimte, mobiliteit, uitstraling en duurzaamheid. In het kader van dit onderzoek is een enquête uitgezet onder de bedrijven op Westkanaaldijk/De Sluis en is in beeld gebracht wat de wensen en randvoorwaarden zijn voor de bedrijven op het terrein. De gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben aan Buck Consultants opdracht gegeven voor het opstellen van een revitaliseringsvisie voor het bedrijventerrein (bijlage 3). Bij het opstellen van deze visie heeft het reeds eerder verzamelde onderzoeksmateriaal en gegevens van de ondernemers een belangrijke rol gespeeld. Beide revitaliseringsvisies hebben geleid tot één gemeenschappelijk actieplan dat in beide visies staat verwoord. Ondernemers en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het actieprogramma. De revitaliseringsvisie van bedrijvenvereniging WKS (bijlage 2) is ter kennisname bijgevoegd.
2.1 Beoogd resultaat

Het einddoel is een gerevitaliseerd bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis. De strategische visie geeft naar onderscheiden deelgebieden een eindbeeld over vijftien jaar. Voor de eerste vijf jaar ligt echter de nadruk op het concretiseren van de strategische visie in het gezamenlijk opgestelde actieprogramma van ondernemers en gemeenten. Uitvoering van het actieprogramma dient o.a. bij te dragen aan het creëren van draagvlak voor: • Het behoud van gewenste bestaande bedrijvigheid en daarmee bestaande werkgelegenheid op het terrein. • Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het terrein waarbij de ambitieniveaus voor de verschillende deelgebieden leidend zijn.

Collegevoorstel

Vervolgvel

2

Een efficiënte en effectieve benutting van de beschikbare ruimte zonder dat dit ten koste gaat van het economisch functioneren van bedrijven en de ruimtelijke kwaliteit (zorgvuldig ruimtegebruik volgens de SER-ladder). Het streven naar het beperken van milieubelasting volgens de nader uit te werken Stolpbenadering. Vanuit milieuoogpunt wordt ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een intensiever en duurzaam gebruik van de bestaande ruimte op bedrijventerreinen. Het op (korte) termijn realiseren van een zowel door bedrijven als gemeenten gedragen bedrijventerreinmanagementorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het terrein.
Motivering en argumenten

3

Op bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis zijn circa 240 bedrijven gevestigd die aan bijna 5.000 mensen werk bieden. Het belang van het behoud van dit bedrijventerrein voor de werkgelegenheid in Nijmegen en Beuningen is hiermee aangegeven. De revitaliseringsvisie is opgesteld omdat er door bedrijven en gemeenten diverse knelpunten worden ervaren. De belangrijkste knelpunten van ondernemers zijn het gebrek aan uitbreidingsruimte, de uitstraling van het terrein (zwerfvuil, tekortschietend onderhoud, parkeeroverlast (vracht)auto’s en criminaliteit), de bereikbaarheid en de parkeerruimte. De knelpunten zoals die door gemeentelijke diensten worden ervaren bevinden zich op het terrein van milieu (geluid- geur- en stofoverlast), oneigenlijk gebruik van de openbare weg, toenemend zwerfvuil en tekortschietend onderhoud wat betreft straatmeubilair en verhardingen. Uitvoering van het actieprogramma draagt bij aan de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte, het beantwoorden van de toekomstige ruimtevraag op het bedrijventerrein en daarmee een duurzame ontwikkeling van het gebied maar ook toename en intensivering van de contacten met het (georganiseerd) bedrijfsleven.
4 Extern draagvlak

De revitaliseringsvisie is tot stand gekomen onder begeleiding van een werkgroep/klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente Nijmegen (Economische Zaken, Openbare Ruimte, Stadsontwikkeling, Milieu), gemeente Beuningen, het (georganiseerd) bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, het KAN en de provincie Gelderland. De organisatiegraad van ondernemers op het terrein is hoog. Circa 70% van de ondernemers is verenigd in bedrijvenvereniging Westkanaaldijk Sluis (WKS). Het WKSbestuur staat achter de gemeentelijke revitaliseringsvisie en het gezamenlijk geformuleerde actieprogramma. De hoge organisatiegraad en de afstemming die heeft plaatsgevonden zijn een positieve factor voor het komend revitaliseringsproces.

Collegevoorstel

Vervolgvel

3

5

Aanpak / uitvoering

Belangrijkste randvoorwaarde voor uitvoering van het actieprogramma is dat gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Algemeen uitgangspunt voor het actieprogramma is dat acties met name gericht moeten zijn op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen én het faciliteren van gewenste ontwikkelingen. Bij de actiepunten uit het programma staat aangegeven op welke termijn de actie zal plaatsvinden, wie daarvoor verantwoordelijk is, welke partijen erbij betrokken zijn, welke kosten met de uitvoering samenhangen en hoe de actie zich verhoudt ten opzichte van andere acties.
5.1 Planning

Het proces om te komen tot de revitalisering van Westkanaaldijk/De Sluis wordt gestart in 2003 en loopt tot en met 2008. Dit betekent niet dat het proces over vijf jaar is afgerond. Het actieplan is geen statisch maar een dynamisch document. Met de revitaliseringsvisie wordt een continu proces in gang gezet. In de uitwerking van de verschillende acties is aangegeven dat veel van de acties een kortere doorlooptijd hebben dan vijf jaar. Ook kunnen niet alle acties tegelijk worden opgestart. Dit betekent dat een gefaseerde aanpak moet worden gevolgd. Dit heeft het voordeel dat niet alle acties tegelijk aandacht behoeven, maar ook dat de realisatie van de verschillende acties op elkaar kan worden afgestemd. Tevens kan hiermee de financiering over verschillende jaren kan worden gespreid. De termijn waarop een afzonderlijke actie redelijkerwijs kan worden ingezet, is weergegeven in het tijdpad van tabel 1. Dit tijdpad is mede tot stand gekomen in overleg met de ondernemers van Westkanaaldijk/De Sluis. Een aantal acties is al in voorbereiding of loopt al. Samen met betrokken partijen is een start gemaakt met: 1. Het actualiseren van het bestemmingsplan (actiepunt 1A, tabel 1) voor zowel Westkanaaldijk als De Sluis (samenwerking met gemeente Beuningen). Herziening is nodig omdat de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) dat van ons vraagt, maar het vertalen van alle actiepunten voor de revitalisering moet ook juridisch gewaarborgd zijn. Dit actiepunt dient met de hoogste prioriteit te worden opgepakt omdat tal van acties hiervan afhankelijk zijn. Start begin 2004. 2. Begin november 2003 is een start gemaakt met de controle en handhaving van het parkeerbeleid (actiepunt 2C, tabel 1) op het bedrijventerrein worden aangepakt. Het gaat met name om voertuigen die gedurende lange tijd geparkeerd staan en overlast veroorzaken. 3. Wat ook hoge prioriteit heeft zijn is een schoonmaak- en onderhoudsactie (actiepunt 2A, tabel 1). Welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden nodig zijn is eind oktober vastgesteld tijdens een gezamenlijke schouw van het terrein met de bedrijvenvereniging WKS en gemeente Beuningen.

Collegevoorstel

Vervolgvel

4

Tabel 1. Tijdpad acties
Actie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Profilering van het terrein A Actualiseren van het bestemmingsplan B Betere benutting openbaar vervoer C Verbeteren routes langzaam verkeer D Representatieve bebouwing Front E Doortrekken Rouwenboschweg F Renovatie Metaalweg G Onderzoek toekomst autohandelcluster-Noord 2 A B C D Kwaliteit van de ruimte Uitvoeren schoonmaak- en onderhoudactie Opstellen inrichtings- en beheerplan Openbare ruimte Controle en handhaving parkeerbeleid Verbeteren bereikbaarheid • Zuid (verbreding bocht) • Noord (discussie mogelijke Rondweg) Zorgvuldig ruimtegebruik Bevorderen mogelijkheden zorgvuldig Ruimtegebruik openbare en private ruimte Aandacht voor/concentratie van Parkeerplaatsen Kwaliteitsverbetering autohandelcluster Noord Milieukwaliteit Oprichten milieuplatform Samenwerking besparing energiekosten Samenwerking bij kostenbeheersing afval Bundeling specifieke goederenstromen Bundeling generieke goederenstromen

3 A B C

4 A B1 B2 B3 B4 5 A B

Bedrijventerreinmanagement Initiëren communicatieoverleg Opstellen draaiboek Bedrijventerreinmanagement C Formuleren van huisregels D Aanstellen accountmanager gemeente Beuningen

Collegevoorstel

Vervolgvel

5

4. Na de gezamenlijke schouw is een start gemaakt met een plan van aanpak voor een inrichtings- en beheersplan (actiepunt 2B) voor de openbare ruimte. Hierin staat omschreven welk kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein we met het (georganiseerd) bedrijfsleven en gemeente Beuningen willen afspreken. Het gaat om een revitaliseringsplan met concrete verbeteracties in de openbare ruimte dat tevens moet leiden tot een goed beheer van het bedrijventerrein op de langere termijn. Bij toekenning van EFRO-subsidie, waarvoor een aanvraag in voorbereiding is, kunnen de verwachte kosten 45% lager uitvallen
5.2 Communicatie

De revitaliseringsvisie en het actieprogramma moet naar de ondernemers en andere betrokken worden gecommuniceerd. Het proces moet zodanig worden opgezet dat door een intensief communicatietraject met betrokkenen een breed draagvlak kan ontstaan voor de uitvoering van het actieprogramma. Dit kan via persberichten via de nieuwsbrief van de bedrijvenvereniging WKS en de websites van de gemeenten. Uitgangspunten: • de boodschap moet helder en transparant zijn en afgestemd zijn met gemeentelijke boodschappen van andere ruimtelijke ontwikkelingsprocessen (nota ‘Andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen’); • de gemeente streeft naar haalbare oplossingen; • revitalisering lost niet alle problemen op en is een project van lange adem; • het is niet mogelijk om alle wensen en belangen met elkaar te verenigen; • de te maken of gemaakte keuzes moeten goed worden beargumenteerd; • regelmatig tonen van de ‘meerwaarde/winst’ van het project aan direct belanghebbenden, wanneer daar aanleiding toe is om draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Voorbeelden zijn de acties waar in gezamenlijkheid met de bedrijvenvereniging WKS en gemeente Beuningen aan wordt gewerkt.
5.3 Producten

In het actieprogramma zijn de producten genoemd waarvan kan worden verwacht dat ze op termijn worden uitgevoerd. Voor de korte termijn word verwezen naar de lopende acties benoemd in 5.1.
5.4 Evaluatie en verantwoording

Evaluatie en verantwoording vindt plaats na voltooiing van de actiepunten uit het actieprogramma.

Collegevoorstel

Vervolgvel

6

6

Kosten, baten en dekking

Kosten Voor een deel van de acties is gemeente Nijmegen trekker en wordt zij geacht de benodigde kosten te dragen. In tabel 2 zijn deze acties en een behoefteraming van de kosten weergegeven. In de revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis worden diverse acties als gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeenten Nijmegen en Beuningen benoemd. De kosten van deze acties zijn naar rato van de oppervlakte over de gemeenten verdeeld. Een belangrijke constatering in de revitaliseringsvisie is de wenselijkheid om voor het terrein een bedrijventerreinmanager aan te stellen (actie 5B). De wens tot samenwerking tussen bedrijven is groot. Wil die samenwerking echt goed van de grond komen dan is daarvoor een voorziening nodig (uitbouw bedrijventerreinmanager en een fysieke voorziening voor huisvesting, servicepunt). Deze voorziening heeft een multifunctioneel karakter. Het bedrijventerreinmanagement zoals hier bedoeld, is in eerste instantie een organisatie van en door de ondernemers. Bij bedrijventerreinmanagement werken bedrijven samen om financiële voordelen te behalen en worden er gemeenschappelijke diensten opgezet die niet tot de kernactiviteiten van de bedrijven behoren. Deze organisatie zal ook voor de afdeling Economische Zaken het eerste aanspreekpunt zijn in het revitaliseringsproces en het beheer. Omgekeerd probeert de organisatie ook de reacties van ondernemers te bundelen naar de gemeente toe. Door een goed gestructureerd overleg kan zo een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente tot stand komen met ook duidelijke randvoorwaarden voor elk van deze partijen. De financiële haalbaarheid van bedrijventerreinenmanagement en de juridische invulling hiervan is nog onduidelijk. Nadat hierover inzicht is verkregen kan met bedrijvenvereniging WKS in gezamenlijkheid worden besloten in welke mate gemeente Nijmegen financieel bijdraagt. Over de uiteindelijke inzet van de middelen uit het revitaliseringsbudget voor bedrijventerrein Westkanaaldijk (GSB-middelen, zie hieronder) beslist ons college te zijner tijd.

Bijlagen: 1. Revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis (afzonderlijke bijlage) 2. West Kanaaldijk Sluis WKS, Masterplan Revitalisering 25 juli 2003. (niet digitaal aangeleverd) 3. B&W-besluit d.d. 17-12-2002 Revitalisering Westkanaaldijk/De Sluis.

Collegevoorstel

Vervolgvel

7

Tabel 2 De behoeftenraming van de verschillende acties voor de gemeente Nijmegen
Kosten Eenmalig 1 A C E G 2 A B C Profilering van het terrein Actualiseren van het bestemmingsplan (actie in Voorbereiding, regulier budget) Verbeteren routes langzaam verkeer (fietsprojecten) Doortrekken Rouwenboschweg Onderzoek toekomst autohandelcluster-Noord Kwaliteit van de ruimte Uitvoeren schoonmaak- en onderhoudactie (actie loopt) Opstellen inrichtings- en beheerplan openbare ruimte (actie loopt) Controle en handhaving parkeerbeleid (actie loopt, regulier budget) Structu -reel 60 à 80.000 p.m. 90.000 20.000 -

500.000 à 600.000 40.000 -

10.000

3 A C 5 A

Zorgvuldig ruimtegebruik Bevorderen mogelijkheden zorgvuldig ruimtegebruik • Openbare ruimte 15.000 Kwaliteitsverbetering autohandelcluster-Noord 10.000 Bedrijventerreinmanagement Initiëren communicatieoverleg

-

4.000 739.000 à 859.000

10.000

Totaal

Dekking Een groot deel van kosten, met name de acties die al lopen (1A, 2A, 2B, en 2C van tabel 2) en plaatsvinden in 2003 en 2004, kunnen worden gedekt uit reguliere budgetten en de GSB-middelen voor het deelbudget stadseconomie revitalisering Westkanaaldijk. Vanuit GSB-middelen staat nu nog een bedrag van € 715.000,- gereserveerd voor revitalisering Westkanaaldijk. Het totaal gereserveerde bedrag voor revitalisering van dit bedrijventerrein was € 908.000,-. Hiervan is dus bijna € 200.000,uitgegeven en geoormerkt aan revitaliseringsprojecten voor het terrein. Gefinancierd zijn o.a. het project revitalisering deel Hogelandseweg en het opstellen van de gemeentelijke revitaliseringsvisie. Daarnaast is

Collegevoorstel

Vervolgvel

8

een deel gereserveerd voor het opstellen van een plan van aanpak revitalisering voor de openbare ruimte van het bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis (zie 5.1 en actie 2B, tabel 2). De GSB-middelen zijn de voor revitalisering gereserveerde gelden van het Rijk uit het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2003 zoals vastgesteld in de Raad van 16 april 2003. Vooralsnog resteert een bedrag van € 715.000,- voor de revitalisering van bedrijventerrein Westkanaaldijk uit het GSB-budget voor de jaren 2003 en 2004. Over de verdeling van deze middelen zal de gemeente Nijmegen met de gemeente Beuningen en het WKS-bestuur van gedachten wisselen. Ons gezamenlijk belang is om het geld in te zetten voor maatregelen die het WKS-terrein duurzaam verbeteren. Hieruit zouden ook middelen kunnen worden gereserveerd voor het opzetten van bedrijventerreinmanagement voor het terrein. Een fors deel van het bedrag is waarschijnlijk nodig voor maatregelen in het kader van de revitalisering openbare ruimte van het bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis waarvoor samen met bedrijvenvereniging WKS een revitaliseringsplan fase 1 wordt opgesteld (actie 2A en 2B, tabel 2). De kosten voor het in uitvoering nemen van het revitaliseringsplan openbare ruimte Westkanaaldijk/De Sluis (fase 1) zijn echter hoger dan de geraamde € 540.000,- à € 640.000,- (actie 2A en 2B, tabel 2). Over de hoogte van de kosten kan nu nog niets worden gezegd, maar voor de totale uitvoeringskosten wordt EFRO-subsidie aangevraagd. Bij subisidietoekenning zal zodoende méér geld worden gegenereerd voor de uitvoering van het revitaliseringsplan openbare ruimte voor het bedrijventerrein Westkanaaldijk (fase 1). Naar verwachting zal de subsidie 45% van de totale uitvoeringskosten bedragen. De geraamde € 540.000,- à € 640.000,- zal worden ingezet als co-financiering voor de EFRO-subsidie. De acties 2A, 2B, 5A uit tabel 2 en eventuele bijdragen voor bedrijventerreinmanagement kunnen, met het oog op benutten van overige reguliere budgetten, worden gefinancierd uit de GSB-middelen. Voor de acties 1E, 1G, 3A en 3C uit tabel 2 zal financiering moeten worden gevonden. Een optelsom van deze acties laat zien dat hiervoor een bedrag van circa € 135.000,- moet worden gereserveerd. Het voorstel is om de gemeentelijke bijdrage van € 135.000,- voor de uitvoering van het actieplan revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis voor 2005 t/m 2008 op te voeren bij de investeringsbeslissingen voor het Investeringsplan voor 2005 en verder.

Ontwerp Raadsbesluit

De Raad van de Gemeente Nijmegen,

Bijeen op 17 december 2003;
Gelezen het voorstel van

het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 november 2003;
Gelet op

;
Besluit

1. Instemmen met de “Revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis”. 2. De gemeentelijke bijdrage van circa € 135.000,- voor de uitvoering van het actieprogramma revitaliseringsvisie Westkanaaldijk/De Sluis op te voeren bij de investeringsbeslissingen voor het Investeringsplan voor 2005 en verder. 3. Kennis nemen van het door de bedrijvenvereniging WKS opgestelde “Westkanaaldijk Sluis, Masterplan Revitalisering”.

De voorzitter

De raadsgriffier

231rbs.doc

Collegevoorstel Advies:

Openbaar

Onderwerp

Revitalisering Westkanaaldijk / De Sluis en Hogelandseweg
Registratienummer 2.66429 Portefeuillehouder

Datum ambtelijk
28-11-2002 Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

mevr. H.T.M. Scholten
Korte inhoud

Revitalisering/herstructurering van Westkanaaldijk is een belangrijk beleidsvoornemen uit het GSB en het Economisch Beleidsplan Nijmegen 2000-2005. Met de ondernemersvereniging Westkanaaldijk Sluis (WKS) zijn afspraken gemaakt om samen een revitaliseringsvisie voor het bedrijventerrein op te stellen. Voor het opstellen van de revitaliseringsvisie wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegd projectvoorstel. Tevens wordt nogmaals een beroep gedaan op het ISV-budget voor Westkanaaldijk om de extra uitgaven voor de herinrichting van een deel van de Hogelandseweg te bekostigen.
Voorstel om te besluiten

G410 Jeroen Jansen 2681

In te stemmen met: 1. Het opstellen van een revitaliseringsvisie voor Westkanaaldijk/De Sluis. Voor Nijmegen bedragen de kosten € 87.886,-; 2. Een extra aanvraag ter grootte van € 40.670,22 voor de herinrichting van de Hogelandseweg; 3. Zowel de kosten voor de revitaliseringsvisie als de herinrichting van de Hogelandseweg te dekken uit het deelbudget Stadseconomie (Westkanaaldijk) 2002 van het ISV zoals geprogrammeerd binnen het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2002 (Raadsbesluit 30 januari 2002).

Besluit B&W d.d 17 december 2002 nummer: 2.23 Conform advies

Collegevoorstel

Registratienummer

2.66429
Opgesteld door, telefoonnummer

Jeroen Jansen, 2681
Programma Portefeuillehouder

mevr. H.T.M. Scholten
Onderw erp van het voorstel

Revitalisering Westkanaaldijk/De Sluis en Hogelandseweg
Voorstel om te besluiten

In te stemmen met: 1. Het opstellen van een revitaliseringsvisie voor Westkanaaldijk/De Sluis. Voor Nijmegen bedragen de kosten € 87.886,-; 2. Een extra aanvraag ter grootte van € 40.670,22 voor de herinrichting van de Hogelandseweg; 3. Zowel de kosten voor de revitaliseringsvisie als de herinrichting van de Hogelandseweg te dekken uit het deelbudget Stadseconomie (Westkanaaldijk) 2002 van het ISV zoals geprogrammeerd binnen het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2002 (Raadsbesluit 30 januari 2002).

1

Korte inhoud van het voorstel

Revitalisering/herstructurering van Westkanaaldijk is een belangrijk beleidsvoornemen uit het GSB en het Economisch Beleidsplan Nijmegen 2000-2005. De inrichting van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Westkanaaldijk voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen die bedrijven stellen en de gebouwde omgeving is aan slijtage onderhevig. Met de ondernemersvereniging Westkanaaldijk Sluis (WKS) zijn afspraken gemaakt om samen een revitaliseringsvisie voor het bedrijventerrein op te stellen. Het werkgebied van de WKS omvat ook bedrijventerrein De Sluis dat is gelegen in de gemeente Beuningen. Om deze reden schuift ook Beuningen aan tafel en zal voor haar grondgebied deelnemen in de projectkosten. Voor het opstellen van de revitaliseringsvisie wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegd projectvoorstel van Buck Consultants International (bijlage 1). De bedrijvenvereniging heeft in een eerder stadium reeds Deloitte & Touche ingeschakeld voor onderzoek en als adviseur voor het verkrijgen van subsidies bij de NOVEM. De subsidie wordt gebruikt voor tegemoetkoming in de totale projectkosten (zie verder onder 6 kosten, baten en dekking). Naar verwachting zal de revitaliseringsvisie voor Westkanaaldijk/De Sluis (inclusief actieplan) in mei 2003 gereed zijn.

2 3 1 bijl1 b.doc

Collegevoorstel

V ervolgvel

1

Als onderdeel van, en vooruitlopend op de revitaliseringsvisie wordt gevraagd € 41.000,- te reserveren voor overschrijding van het budget voor de herinrichting van de openbare ruimte in het noordelijk deel van de Hogelandseweg. De werkzaamheden hiervoor zijn reeds begin dit jaar gestart. Het verwijderen van het vele zwerfafval en puin hebben de overschrijding van het eerder aangevraagde budget veroorzaakt (zie bijlage 2 B&W-voorstel Herinrichting Hogelandseweg).
2 Inleiding

Het bedrijventerrein Westkanaaldijk heeft een belangrijke economische waarde voor de gemeente Nijmegen en de regio. De bedrijven bieden en genereren werkgelegenheid en zijn daarmee van groot belang voor de regionaal economische structuur. Het bedrijventerrein is echter al jaren aan verschillende vormen van veroudering onderhevig. Er is sprake van: achterstallig onderhoud van de openbare ruimte (wegen en groen); infrastructurele knelpunten (gebrek aan parkeerruimte); toenemend gevoel van onveiligheid en stijging van criminaliteit; slijtage van de bebouwde omgeving en gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven. Naast een gebrekkige omgevingskwaliteit en ruimtelijke knelpunten spelen milieufactoren als bodemvervuiling en stank- en lawaaioverlast een rol. Gelet op de diverse problemen in het gebied dient een revitaliseringsvisie voor een termijn van vijftien jaar te worden opgesteld dat rekening houdt met: • de wensen van gevestigde bedrijven, omwonenden en de gemeente (integratie van belangen); • het verkrijgen van een breed draagvlak met bovengenoemde partijen; • de verschillende randvoorwaarden die vanuit verschillende (beleids)invalshoeken worden gesteld aan revitalisering, herstructurering, intensief en duurzaam ruimtegebruik, beheer en onderhoud; • een plan- en procesmatige aanpak, inclusief een gefaseerd uitvoeringsprogramma voor de eerste vijf jaar. Voor de gemeentelijk revitaliseringsvisie zijn drie adviesbureaus gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van een dergelijke aanpak. In overleg met de afdelingen Milieu, Stadsontwikkeling, Openbare Ruimte en Economische Zaken adviseren wij u in te stemmen met bijgevoegd projectvoorstel van Buck Consultants. Dit voorstel beantwoordt het meest aan de doelstelling van het project en levert naar verwachting de beste prijs-kwaliteitverhouding. Met de WKS zijn enige tijd terug afspraken gemaakt over een gezamenlijk plan van aanpak voor revitalisering van dit bedrijventerrein waarin het oriënterend onderzoek (fase 1) dat door Deloitte & Touche is opgesteld voor het WKS een belangrijke input moet gaan vormen voor een gezamenlijk masterplan dat door bedrijfsleven en gemeente wordt gedragen. Omdat er sprake is van enige overlap in werkzaamheden tussen beide bureaus zijn

2 3 1 bijl1 b.doc

Collegevoorstel

V ervolgvel

2

er met instemming van WKS, in principe reeds werkafspraken gemaakt tussen adviseur Deloitte & Touch van WKS en Buck Consultants voor beide gemeenten (zie bijlage 3). Vooruitlopend op het plan van aanpak ‘Revitalisering Westkanaaldijk’ is door het college destijds ingestemd met de uitvoering van het project ‘Herinrichting Hogelandseweg’ (zie bijlage 2). De eerste kosten voor dit project zijn gedekt uit de reguliere budgetten van de afdeling Openbare Ruimte en voor een bedrag van € 25.000,- als investeringsbijdrage uit het deelbudget Stadseconomie (Westkanaaldijk) 2002 zoals geprogrammeerd binnen het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2002 (Raadsbesluit 30 januari 2002)." Genoemd bedrag van € 25.000,- is achteraf bij lange na niet voldoende voor het opruimen en de herinrichting zelf. Bij de uitvoering is 300 ton afval weggehaald verdeeld in 5 afvalstromen waar rekening was gehouden met maar 100 ton. Bovendien is veel meer werk verricht met het snoeien en verwijderen van struiken om de groenstrook toegankelijk te maken. De uiteindelijke kosten waren door de mensen van openbare ruimte niet zo hoog ingeschat. Tijdens de inspraakavond met ondernemers van de Hogelandseweg op 15 april 2002 is gesproken over de toekomstige herinrichting. Suggesties en reacties van die avond zijn meegenomen om het parkeren van motorvoertuigen en zwerfafval in de berm te voorkomen. Om de ondernemers tegemoet te komen is 18 november 2002 begonnen met de aanleg van een aarden wal van een halve meter hoog, het herstraten van de parkeerhavens en het versmallen van het trottoir. Met drie weken is dit project afgerond. Belangrijkste reden voor deze extra uitgaven in de herinrichting is het vergroten van het draagvlak bij de bedrijven voor de revitaliseringsvisie.
2 . 1 Beoogd resultaat

Doel van dit project is het, in nauwe samenwerking met het gevestigd bedrijfsleven en betrokken gemeentelijke afdelingen, opstellen van een plan van aanpak voor revitalisering/herstructurering van het bedrijventerrein Westkanaaldijk/De Sluis. Eén en ander moet leiden tot een eenduidig en uitvoerbaar (realiseerbaar) programma voor revitalisering en beheer voor het gehele gebied. Het gaat dan met name om een planmatige aanpak en om uitvoerbaarheid in financiële zin. De realiseerbaarheid kan worden vergroot door tijdig inzicht te krijgen in financiële middelen en de mogelijkheden van fasering van werkzaamheden. Een belangrijk aspect is de aandacht voor optimalisering van intensief ruimtegebruik. Niet alleen moet worden gekeken naar wat bedrijven op dit vlak willen maar ook naar de daadwerkelijke intensiveringsmogelijkheden en datgene wat door de gemeenten word gewenst.
3 Motivering en argumenten

De revitaliseringsvisie voor Westkanaaldijk/De Sluis wordt opgesteld omdat er sprake is van: achterstallig onderhoud van de openbare ruimte;

2 3 1 bijl1 b.doc

Collegevoorstel

V ervolgvel

3

de gebouwde omgeving is aan slijtage onderhevig; infrastructurele knelpunten (gebrek aan parkeerruimte en bereikbaarheidsproblemen) en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Naast een gebrekkige omgevingskwaliteit en ruimtelijke knelpunten spelen milieufactoren als bodemvervuiling en stank- en lawaaioverlast een rol. Met het plan van aanpak kan een bijdrage worden geleverd aan de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte en het beantwoorden van de toekomstige ruimtevraag op bestaande terreinen en daarmee aan een duurzame ontwikkeling van het gebied in economische als ecologische zin. Overige argumenten staan ook genoemd in de inleiding.
4 Extern draagvlak

Binnen DGG zijn betrokken afdelingen geraadpleegd over de startnotitie “Revitalisering Westkanaaldijk” en hebben hun mening gegeven over de projectvoorstellen van de drie adviesbureaus. De startnotitie is voor het belangrijkste deel verwerkt in dit voorstel. Het project zal worden begeleid door een werkgroep/klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente Nijmegen (Economische Zaken, Openbare Ruimte, Stadsontwikkeling, Milieu), gemeente Beuningen, het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, het KAN en de provincie Gelderland. Coördinatie berust bij Economische Zaken. Bij de totstandkoming van de revitaliseringvisie wordt rekening gehouden met andere ruimtelijke ontwikkelingsplannen die van belang zijn voor het onderzoeksgebied. Voor wat betreft de gemeentelijke plannen zal rekening worden gehouden met de stadsvisie, het Grotestedenbeleid, het Nijmeegs bedrijventerreinenonderzoek (werkgelegenheidsprofielen) en het Kansenboek. In het Kansenboek maakt het bedrijventerrein Westkanaaldijk onderdeel uit van de Stadspoort Neerboscheweg; een verkenning van intensiveringsmogelijkheden tussen A73 en Stadsringweg.
5 A anpak / uitvoering/planning

Fase 1 Fase 2

Fase 3

Fase 4 Fase 5

Startoverleg: Informeren betrokkenen over plan van aanpak en informatie verkrijgen van betrokkenen benodigd voor de analyse Analyse: wat is de huidige situatie, inzicht krijgen in relevante beleidsomgeving, het benoemen van relevante trends en ontwikkelingen in de betreffende bedrijfssectoren en de markt van bedrijfshuisvesting. Opstellen ambitieniveaus per deelgebied: analyse vertalen in ambitieniveaus naar verschillende deelgebieden, creëren van draagvlak bij de ondernemers. Opstellen revitaliseringvisie: lange termijn doelstellingen, maatregelen en een programma van eisen Opstellen actieplan: uitgangspunten voor de revitalisering en noodzakelijke projecten die uitgevoerd moeten worden voor de komende vijf jaar.

2 3 1 bijl1 b.doc

Collegevoorstel

V ervolgvel

4

Tijdschema Revitalisering Fase 1 Startoverleg Fase 2 Analyse Fase 3 Opstellen ambitieniveaus Fase 4 Visie revitalisering Fase 5 Actieplan

Nov. 2002

dec.

jan. 2003

Feb.

mrt.

april

Mei

5 . 1 Communicatie

Het planproces moet zodanig worden opgezet dat door een intensief communicatietraject met betrokkenen een breed draagvlak kan ontstaan voor het revitaliseringsplan. Op deze manier kunnen wensen en plannen van ondernemers naast de gemeentelijke plannen worden gelegd om zodoende tot afstemming te komen. Een belangrijk aspect is eveneens de communicatie met omwonenden van het gebied. Uitgangspunten: Uitgangspunten: • de boodschap moet helder en transparant zijn en afgestemd zijn met gemeentelijke boodschappen van andere ruimtelijke ontwikkelingsprocessen (Kansenboek); • de gemeente streeft naar haalbare oplossingen; • revitalisering lost niet alle problemen op en is een project van lange adem; • het is niet mogelijk om alle wensen en belangen met elkaar te verenigen; • de te maken of gemaakte keuzes moeten goed worden beargumenteerd; • regelmatig tonen van de ‘meerwaarde/winst’ van het project aan direct belanghebbenden, wanneer daar aanleiding toe is om draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Voorbeeld is de herinrichting van de Hogelandseweg.

5 . 2 Producten

Een conceptvisie met daarin de ambitieniveaus voor de te onderscheiden deelgebieden. Hierna volgt de definitieve revitaliseringsvisie en een uitvoeringsprogramma.

2 3 1 bijl1 b.doc

Collegevoorstel

V ervolgvel

5

6

Kosten, baten en dekking

Kosten Revitalisering • Revitaliseringsvisie Buck • Deloitte & Touche onderzoek • Projectkosten uren medewerkers intern • Repro, inspraakkosten, zaalhuur Totale kosten revitalisering Dekking Bijdrage NOVEM Gemeente Beuningen* Gemeente Nijmegen** Totale bijdragen *

€ 63.248,50 € 76.900,€ 22.870,€ 2.500,----------€ 165.518,50

€ 60.000,€ 17.632,50 € 87.886,-----------€ 165.518,50

Het bedrag dat gemeente Beuningen bijdraagt in de projectkosten is bepaald door de onderzoekskosten te relateren aan de verhoudingen in grondgebied. De Sluis, bedrijventerrein van Beuningen is 22% van het totale oppervlakte van Westkanaaldijk/De Sluis. ** Nijmegen betaalt aldus 78% van de onderzoekskosten plus de overige projectkosten minus de bijdrage van NOVEM. Kosten Hogelandseweg voor EZ Puinruimen DAR Aannemersbedrijf herinrichtingswerkzaamheden Materiaalkosten herinrichting Projectkosten uren medewerker openbare ruimte Totale kosten Bijdragen ISV-bijdrage Extra ISV-bijdrage Totale bijdragen € 28.007.79 € 22.485,43 € 15.000,€ 177,-----------€ 65.670,22 € 25.000,€ 40.670,22 -----------€ 65.670,22

Voorstel is om de gemeentelijke bijdragen voor de revitaliseringsvisie (zijnde €82.304,50) en de herinrichting van de Hogelandseweg (€ 40.670,22) te dekken uit het deelbudget Stadseconomie (Westkanaaldijk) 2002 van het ISV zoals geprogrammeerd binnen het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2002 (Raadsbesluit 30 januari 2002). Bijlagen: 3

2 3 1 bijl1 b.doc