Nirov Quickscan 4

WerkIocaties tot 2015 in de nabijheid van het
bestaand stedeIijk gebied

Een provinciale analyse naar de nabijheid van ruimtelijke ontwikkelingen voor werklocaties tot
bestaand stedelijk gebied 2000november 2006

Roland de Groot
groot3nieuwekaart.nl
070 : 302 84 23

november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

2
WerkIocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedeIijk gebied
Een provinciale analyse naar de nabijheid van ruimtelijke ontwikkelingen voor werklocaties tot
bestaand stedelijk gebied 2000

Stichting Natuur & MiIieu is bezig met een benchmark van beIeid voor bedrijventerreinen op
provinciaaI niveau. DoeI van de provinciaIe vergeIijkingen is agenderen van de probIemen die
samenhangen met de huidige pIanningsmethoden rondom bedrijventerreinen, in het bijzonder
voor provincies. Om de benchmark te compIeteren is met behuIp van de Nieuwe Kaart van
NederIand een onderzoek uitgevoerd naar toekomstige werkIocaties tot 2015 per provincie in
de buurt van bestaand stedeIijk gebied.

Data
de Nieuwe Kaart van Nederland
Voor de analyses is gebruik gemaakt van de digitale weergave van de wandkaart 2005 van de Nieuwe
Kaart van Nederland, het GIS-bestand van november 2005. Uit het GIS-bestand is gewerkt met de
lagen kantoren en bedrijventerreinen. Het GIS-bestand betreft een selectie van plannen waarvan : op
basis van de informatie bij het plan : aannemelijk is dat ze in 2015 zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.
Om bij overlappende plannen de juiste keuze te maken is de volgende prioritering gemaakt:
-plansoort: een gedetailleerd plan gaat voor een globaal planT
-planactualiteit: een nieuw plan gaat voor een oud planT
-planstatus: een hard plan gaat voor een zacht plan.

Via dit afwegingsmechanisme is het kaartbeeld van de wandkaart: "Nederland in 2015" ontstaan,
waarbij moet worden opgemerkt dat gebiedskennis en common sense af en toe ook een rol hebben
gespeeld bij de afweging om iets wel of niet in het kaartbeeld op te nemen .

Bestaand Bebouwd Gebied 2000 (BBG2000)
Door het Ministerie van VROM is een digitaal bestand gemaakt van het bestaand stedelijk gebied in
Nederland in 2000.

Methode
Met behulp van het BBG2000 zijn de randen van het stedelijk gebied beschikbaar. Om dat bestaand
stedelijk gebied zijn in GIS buffers gecreëerd met afstanden van resp. 500, 1000, 1500 en 2000
meter. Vervolgens is gekeken welke nieuwe bedrijven- en kantoorlocaties binnen een bepaalde buffer
liggen. CentraIe vraagsteIIing: "Op welke afstand van het bestaand stedelijk gebied liggen de
werkplannen (bedrijventerreinen en kantoren) op de Nieuwe Kaart, uitgesplitst per provincie\"

In deze analyse is gekeken naar het daadwerkelijke oppervlak van de planvlekken dat of binnen
bestaand bebouwd gebied ligt of het daadwerkelijke oppervlak dat in een buffer eromheen ligt. Indien
een werklocaties in meerdere buffers ligt (bijvoorbeeld voor een deel in het bestaand stedelijk gebied
en een deel in de 500 meter buffer) dan is het vlak opgedeeld en is het oppervlak bij de betreffende
buffer opgeteld. Let op: er is een methodisch verschil (zie figuur 1) met het onderzoek dat is gedaan
ten behoeve van de publicatie "Bundeling een gouden greep\" (Zandee, 2006). Bij dit onderzoek is
alleen gekeken naar de locatie van de middelpunten van de werklocaties.
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

3
Het middelpunt van een locatie bepaalt in dat onderzoek tot welke buffer het oppervlak van de
planvlek wordt gerekend. Als een planvlek in verschillende buffers ligt, werd in dat onderzoek toch het
hele planoppervlak toegerekend aan de buffer waarin het middelpunt lag. Dit betekent dat de
resultaten uit het nu voorliggend onderzoek nauwkeuriger zijn dan de resultaten die in de publicatie
"bundeling een gouden greep\" worden genoemd en zodoende ook afwijkingen kunnen vertonen.
Vanwege beschikbare tijd, rekencapaciteit en de uitsplitsing naar provincie is deze slag van
nauwkeurigheid doorgevoerd.

Uitsplitsing naar haventerreinen is niet mogelijk aan de hand van beschikbare gegevens. Handmatig is
deze analyse wel uit te voeren, echter de resultaten worden arbitrair. Vanwege beperkt beschikbare
tijd en onnauwkeurigheden in de verwachte resultaten is deze uitsplitsing niet gemaakt.

Figuur 1: Visuele weergave van het verschil in methode


Bovenstaand middelpunt valt in de 1000 meter buffer, terwijl het vlak ook in de buffer van 500 en 1500
meter ligt voor wat betreft oppervlak. In voorliggend onderzoek is het vlak opgedeeld en het
daadwerkelijke oppervlak is bij de juiste buffer meegenomen. In het onderzoek van publicatie
"Bundeling een gouden greep\" is het totale oppervlak meegenomen in de buffer van 1000 meter. De
verschillen in de totalen per buffer met het onderzoek van de publicatie bundeling worden hierdoor
verklaard.
buffer 500
buffer 1000
buffer 1500
middelpunt
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

4
ResuItaten
In onderstaande tabellen zijn, uitgesplitst naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties, het oppervlak
bedrijventerreinen en kantoorlocaties opgenomen binnen de gestelde classificatie. Hieronder staat
een overzicht per provincie met de toename van het oppervlak in de verschillende gehanteerde
buffers per provincie. In de laatste kolom staat de relatieve toename ten opzichte van heel Nederland.
Kantoorlocaties
OppervIak in ha
Buffers: binnen buiten
Provincie binnen BBG 500 m 1000 m 1500 m 2000 m > 2000 m NL totaaI %
20 Groningen 6 2 0 0 0 0 0 8 0%
21 Friesland 150 24 0 0 0 0 0 174 7%
22 Drenthe 17 18 4 0 0 0 0 39 2%
23 Overijssel 95 91 0 0 0 0 0 185 8%
24 Flevoland 4 38 33 7 2 0 0 83 3%
25 Gelderland 57 21 1 0 0 0 0 78 3%
26 Utrecht 191 83 6 0 0 0 0 280 12%
27 Noord-Holland 274 281 31 1 0 0 5 592 25%
28 Zuid-Holland 412 226 39 1 0 0 0 677 28%
29 Zeeland 1 40 3 0 0 0 0 43 2%
30 Noord-Brabant 38 61 2 0 0 0 0 102 4%
31 Limburg 25 25 19 8 0 0 43 120 5%
BuffertotaIen 1.269 909 136 16 3 0 48 2.382 100%

Bedrijventerreinen
OppervIak in ha
Buffers: binnen buiten
Provincie binnen BBG 500 m 1000 m 1500 m 2000 m > 2000 m NL totaaI %
20 Groningen 253 1.280 446 114 88 310 0 2.490 6%
21 Friesland 403 1.158 573 121 0 0 0 2.254 5%
22 Drenthe 1.035 1.050 467 276 158 16 278 3.281 7%
23 Overijssel 549 1.507 489 175 55 193 0 2.967 7%
24 Flevoland 53 835 769 356 271 308 0 2.592 6%
25 Gelderland 584 1.636 518 107 1 0 0 2.845 6%
26 Utrecht 203 484 191 6 0 0 0 884 2%
27 Noord-Holland 780 2.420 1.974 1.162 219 0 27 6.582 15%
28 Zuid-Holland 2.545 3.362 1.680 567 56 0 986 9.197 21%
29 Zeeland 76 539 477 257 64 0 76 1.490 3%
30 Noord-Brabant 1.868 3.099 1.237 650 463 22 0 7.338 16%
31 Limburg 450 1.380 475 151 4 0 344 2.804 6%
BuffertotaIen 8.799 18.750 9.295 3.942 1.379 849 1.711 44.724 100%


Op de volgende pagina staan voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen een grafiek van de relatieve
verdeling per provincie van het oppervlak in de verschillende buffers.
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

5
KantoorIocaties
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
binnen BBG
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
c 2000 m

Bedrijventerreinen
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-
Holland
Zuid-Holland Zeeland Noord-
Brabant
Limburg
binnen BBG
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
c 2000 m

november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

6
VerschiIIen met onderzoek bundeIing (voor heeI NL)

Voor deze duickscan is een nauwkeuriger methode gebruikt dan bij het onderzoek ten behoeve van
de publicatie "BundelingT Een gouden greep\" (Zandee, 2006). Hieronder volgt een overzicht met de
verschillen naar aanleiding van het methodisch verschil.

KantoorIocaties
PubIicatie bundeIing ProvinciaIe anaIyse
oppervlak (ha) oppervlak (ha)
Binnen BBG 1.193 50% 1.269 53%
Afstand tot BBG binnen 500m 1097 46% 909 38%
501-1000m 82 3% 136 6%
501-1000m 3 0% 16 1%
1501-2000m 2 0% 3 0%
subtotaal buiten BBG maar binnen
2000m 1184 50% 1.064 45%
2001 en meer 0 0% 0 0%
buiten NL - - 48 2%
TotaaI 2.377 100% 2.382 !""#

Bedrijventerreinen
oppervlak (ha)
Binnen BBG 5.931 13% 8.799 20%
Afstand tot BBG binnen 500m 36.793 82% 18.750 42%
501-1000m 1.378 3% 9.295 21%
1001-1500m 360 1% 3.942 9%
1501-2000m 0 0% 1.379 3%
subtotaal buiten BBG maar binnen
2000m 38.531 86% 33.366 75%
2001 en meer 197 0% 849 2%
buiten NL - - 1.711 4%
TotaaI 44.659 100% 44.724 !""#november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

7
Bedrijventerreinen: Lijst met pIannen en oppervIak per provincie en gemeente
pIannaam oppervIak (ha) gemeente provincie
Masterplan BAHCO 594 Emmen Drenthe
EU park 437 Coevorden Drenthe
Buitenvaart 2 433 Hoogeveen Drenthe
Stadsbedrijvenpark 245 Assen Drenthe
Messchenveld I 232 Assen Drenthe
Assen Zuid 142 Assen Drenthe
Leeuwerikenveld 2 121 Coevorden Drenthe
De Tweeling 119 Emmen Drenthe
Herstructurering Krakeel 84 Hoogeveen Drenthe
Bedrijvenpark A37 76 Emmen Drenthe
Noord 2 75 Meppel Drenthe
Messchenveld 72 Assen Drenthe
VAM/MERA terrein 71 Midden-Drenthe Drenthe
Buitenvaart 1 67 Hoogeveen Drenthe
Eigenhaard 64 Emmen Drenthe
Industrieterrein Oevers D 53 Meppel Drenthe
Pollux 53 Emmen Drenthe
De Watering 46 Coevorden Drenthe
Bedrijventerrein Vriezerbrug 46 Tynaarlo Drenthe
Centrumplan Coevorden 39 Coevorden Drenthe
Noord B Oost 32 Hoogeveen Drenthe
Tussengebied 30 Assen Drenthe
Haarveld 30 Noordenveld Drenthe
Peelerpark 28 Assen Drenthe
Schepersmaat 23 Assen Drenthe
Ossebroeken 23 Midden-Drenthe Drenthe
Industrieterrein Oevers E 17 Meppel Drenthe
Centrum Herstructurering 13 Assen Drenthe
Veemarktterrein 7 Assen Drenthe
Oude Vaart 5 Meppel Drenthe
Luchthaven Eelde 3 Tynaarlo Drenthe
Diepsloot 0 Tynaarlo Drenthe
Bedrijventerrein Larserpoort 319 Lelystad Flevoland
Toekomstvisie Noordoostpolder 2030 273 Noordoostpolder Flevoland
De Munt II fase 1 231 Noordoostpolder Flevoland
Bedrijventerrein Flevo Kust 192 Lelystad Flevoland
Stichtse Kant 181 Almere Flevoland
Bedrijvenpark A6/A27 180 Almere Flevoland
Bedrijventerrein Flevopoort 135 Lelystad Flevoland
Bedrijventerrein Rendierweg 111 Dronten Flevoland
Bedrijventerrein Vliegveld e.o. 107 Lelystad Flevoland
A27-bedrijvenpark (Hout-5) (na 2020) 100 Almere Flevoland
Bedrijvenpark A6 97 Noordoostpolder Flevoland
De Vaart 4 en 6 75 Almere Flevoland
Structuurplan Lelystad 2015 64 Lelystad Flevoland
Zeewolde Een Generatie Verder 50 Zeewolde Flevoland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

8
Veluwsekant-oostkwest (Stad-2W1k2,
gemengd) 48 Almere Flevoland
Middenkant Almere 45 Almere Flevoland
Horsterparc 43 Zeewolde Flevoland
Stadshart Lelystad 41 Lelystad Flevoland
Buiten-oost (Buiten-3T8/9, binnenstedelijk) 39 Almere Flevoland
Marknesse Industrie 34 Noordoostpolder Flevoland
Structuurvisie Dronten 2020 31 Dronten Flevoland
Bedrijventerrein Oostervaart Oost 29 Lelystad Flevoland
Bio-Science 25 Lelystad Flevoland
Hogekant Almere 20 Almere Flevoland
Lagekant Almere 19 Almere Flevoland
Structuurvisie Urk 2025kT De Bakens Verzet 15 Noordoostpolder Flevoland
Paradijsvogelweg (Almere-Hout 5B9,
binnenstedelijk) 13 Almere Flevoland
De Munt II, zuidzijde Marknesserweg
(Ecopark) 12 Noordoostpolder Flevoland
Almere 2010 11 Almere Flevoland
Bedrijventerrein Creil Noord 8 Noordoostpolder Flevoland
Polderwijk 8 Zeewolde Flevoland
Uitbreiding bedrijventerrein Ens 5 Noordoostpolder Flevoland
Bant Industire 5 Noordoostpolder Flevoland
Homeruskwartier 4 Almere Flevoland
Columbuskwartier 4 Almere Flevoland
Het Atelier (Tussen de Vaarten) (2L8,
binnenstedelijk)) 4 Almere Flevoland
Bouwmeesterbuurt (Buiten-3C9,
binnenstedelijk) 4 Almere Flevoland
De Uitgeverij (Literatuurwijk) (Stad-2J9,
binnenstedelijk) 3 Almere Flevoland
Europakwartier 3 Almere Flevoland
Ontwikkelingsplan Centrum Dronten 3 Dronten Flevoland
Masterplan Hart van Urk 0 Urk Flevoland
MER Zuidoever Weerwater 0 Almere Flevoland
Internationaal bedrijventerrein Heerenveen 238 Heerenveen Friesland
Integrale visie Heerenveen / Skarsterlan 216 Skarsterlan Friesland
Hemrik 194 Leeuwarden Friesland
Bedrijventerrein A7-Noord 163 Smallingerland Friesland
De Hemmen 126 Sneek Friesland
Klaverblad Noordoost 116 Heerenveen Friesland
Structuurplan Opsterland 94 Opsterland Friesland
Oostflankvisie Wolvega 76 Weststellingwerf Friesland
Venekoten 72 Ooststellingwerf Friesland
Businesspark 5 70 Leeuwarden Friesland
De Kavels 70 Heerenveen Friesland
Uitbreiding Industriehaven 67 Harlingen Friesland
Newtonweg III 58 Leeuwarden Friesland
Newtonweg IV 52 Leeuwarden Friesland
Haskerveen 47 Skarsterlan Friesland
Kloostertille Oost 46 Achtkarspelen Friesland
Kloostertille West 43 Achtkarspelen Friesland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

9
Bedrijvenpark A7-Zuidwest 42 Opsterland Friesland
De Ekers 37 Skarsterlan Friesland
Structuurplan 2000-2015 33 Bolsward Friesland
Venekoten II 30 Ooststellingwerf Friesland
Oostpoort 28 Harlingen Friesland
Lemsterhoek 28 Lemsterland Friesland
Structuurvisie Zwaagwesteinde-Veenwouden 27 Dantumadeel Friesland
Structuurvisie Makkum Noord 25 Wunseradiel Friesland
Kie Fase II 25 Franekeradeel Friesland
Woudfennen 24 Skarsterlan Friesland
Lauwerkwartier 22 Achtkarspelen Friesland
Kie Fase I 20 Franekeradeel Friesland
Overtoom uitbreiding 19 Opsterland Friesland
Hogedijken III 18 Dongeradeel Friesland
Koers Voor Sneek 15 Sneek Friesland
Businesspark 4 15 Leeuwarden Friesland
Frisia 2 14 Boarnsterhim Friesland
Bedrijventerrein Middelsee 13 Leeuwarderadeel Friesland
Deelplan Buitenpost 13 Achtkarspelen Friesland
Slotmolen 11 Skarsterlan Friesland
Straatweg 10 Lemsterland Friesland
Bedrijvenpark Noordoostkwadrant 10 Smallingerland Friesland
Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen
(Stadiongebied) 10 Heerenveen Friesland
Burmaniapark/ Vrijburgh 8 Smallingerland Friesland
Kantorenpark 5 Smallingerland Friesland
Bestemmingsplan Tijnje 3 Opsterland Friesland
Bestemmingsplan St Annaparochie -
Sudderhoek 0 het Bildt Friesland
Medel 146 Tiel Gelderland
ISEV 129 Ede Gelderland
Groot Bijsterhuizen 119 Wijchen Gelderland
Bedrijventerrein De Grift 107 Nijmegen Gelderland
Bedrijventerrein Middelkampseweg 107 Zaltbommel Gelderland
Zuidbroek 106 Apeldoorn Gelderland
Ecofactorij 96 Apeldoorn Gelderland
Ontwikkelingsvisie 2020 93 Lochem Gelderland
Herstructurering Noord en Oost Kanaalhaven 87 Nijmegen Gelderland
Herstructurering West-Kanaaldijk 82 Nijmegen Gelderland
Centrum, Ede 66 Ede Gelderland
Ontwikkelingsvisie wonen en werken 61 Druten Gelderland
Poort van Maas en Waal 59 West Maas en Waal Gelderland
Ontwikkelingsschets Harselaar-Zuid 59 Barneveld Gelderland
Zevenaar Oost 57 Montferland Gelderland
Lorentz Oost 52 Harderwijk Gelderland
Wijnbergen 52 Doetinchem Gelderland
Euregionaal bedrijventerrein Montferland 50 Montferland Gelderland
Zoekgebied bedrijventerrein 45 Nunspeet Gelderland
Pavijen 5 45 Culemborg Gelderland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

10
Masterplan nieuw bedrijventerrein 43 Hattem Gelderland
Bedrijventerrein Kievitsmeent. 40 Ede Gelderland
Startnotitie herinrichting Stationsomgeving en
Zuidspoor 36 Zevenaar Gelderland
Spoorkamp 36 Nijkerk Gelderland
Doesburg Structuurvisie 31 Doesburg Gelderland
Heterenkum 31 Overbetuwe Gelderland
Bedrijventerrein Misterweg 29 Winterswijk Gelderland
Bedrijventerrein Stijgoord 28 Lochem Gelderland
Roelofshoeve 28 Duiven Gelderland
Regionaal Structuurplan Kan 1995-2015 28 Lingewaard Gelderland
Reisenakker 27 Zevenaar Gelderland
Watergoor 2000 26 Nijkerk Gelderland
Merm 26 Overbetuwe Gelderland
Edisonstraat 25 Montferland Gelderland
Industrieterrein II- 2000 24 Aalten Gelderland
A1 Zone 24 Apeldoorn Gelderland
De Kamp Noord 22 Oost Gelre Gelderland
Uitbreiding bedrijventerrein Neede 21 Berkelland Gelderland
Graafstaete 21 Duiven Gelderland
Broeklanden 20 Elburg Gelderland
Drielanden Oost 19 Harderwijk Gelderland
Seingraaf 19 Duiven Gelderland
De Kiefte IV 18 Berkelland Gelderland
IJsseloord 2 18 Arnhem Gelderland
Koningspley/ AKZO haven 18 Arnhem Gelderland
poort van midden gelderland 17 Overbetuwe Gelderland
De Vallei 17 Ede Gelderland
mt Panhuis 16 Neder-Betuwe Gelderland
Bedrijventerrein Aalsvoort West 16 Lochem Gelderland
Voorhaven 16 Druten Gelderland
Bedrijventerrein Laarberg 16 Berkelland Gelderland
Bedrijventerrein van Heemstraweg 16 West Maas en Waal Gelderland
Business Park Arnhem (1) 14 Arnhem Gelderland
Omgevingsbeleid 2000-2015 14 Oost Gelre Gelderland
Transformatie zuidspoor 14 Zevenaar Gelderland
Regionale structuurvisie WERV 14 Wageningen Gelderland
Eekterveld III 14 Epe Gelderland
Parijsch 13 Culemborg Gelderland
Stadhoudersmolen/Groene Wig 13 Apeldoorn Gelderland
Industrieterrein Dreumel 13 West Maas en Waal Gelderland
Herstructurering Zuid/Metaalbuurt 13 Apeldoorn Gelderland
Kanaalzone 12 Apeldoorn Gelderland
Bedrijventerrein Veldzicht Noord 12 Ermelo Gelderland
Broekdijk-noord 11 Neder-Betuwe Gelderland
Aam 4/5/6 11 Overbetuwe Gelderland
Bedrijventerrein Mies 11 Groesbeek Gelderland
Betuweroute e.o. 11 Lingewaal Gelderland
Hulsbeek Noord 11 Groesbeek Gelderland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

11
De Flier 11 Nijkerk Gelderland
Centerpoort Zuidoost 11 Duiven Gelderland
Revitalisering en sanering 10 Arnhem Gelderland
Kraaijenhoef 10 Zaltbommel Gelderland
Bedrijventerrein Veesteeg 10 West Maas en Waal Gelderland
Bedrijventerrein Harskamp 10 Ede Gelderland
Bedrijventerrein Vinkenkamp 10 Bronckhorst Gelderland
Nieuw van Essen Terrein 9 Westervoort Gelderland
Intergemeentelijk Bedrijventerrein
Hattemerbroek 9 Oldebroek Gelderland
de Heuning Oost 9 Neder-Betuwe Gelderland
Kleefse Waard 9 Arnhem Gelderland
Wildeman uitbreiding 9 Zaltbommel Gelderland
Bedrijventerrein Dalwagen 8 Neder-Betuwe Gelderland
Herstructurering Zuid/Ravenweg 8 Apeldoorn Gelderland
Merwedestraat 8 Arnhem Gelderland
De mars 8 Zutphen Gelderland
Engelenburg Noord 7 Voorst Gelderland
Uitbreiding Kieveen bedrijventerrein 7 Apeldoorn Gelderland
Stationsomgeving Nijmegen 6 Nijmegen Gelderland
Wamel Oost 5 West Maas en Waal Gelderland
Hofsedam 5 Wijchen Gelderland
Oude Veerweg 5 Arnhem Gelderland
Industrieterrein Dreumel Zuid 5 West Maas en Waal Gelderland
Bedrijventerrein Doornspijk, De Glinde 5 Elburg Gelderland
Gemeenschappelijk bedrijventerrein 5 Zevenaar Gelderland
De Driehoek Nijkerk 4 Nijkerk Gelderland
Sportterrein VV Opheusden, Tolsestraat 4 Neder-Betuwe Gelderland
Manegeterrein 4 Zevenaar Gelderland
Bedrijventerrein Holterweg 3 Lochem Gelderland
geen zelfstandig project (1) 3 Arnhem Gelderland
bedrijventerrein Bonegraaf 3 Neder-Betuwe Gelderland
Noordzijde Meentsestraat 3 Zevenaar Gelderland
Veersteeg 3 Lingewaal Gelderland
Fluvium Zuid 2 Arnhem Gelderland
Hoofdstraat-zuid 2 Neder-Betuwe Gelderland
Ormeling III 2 Zaltbommel Gelderland
Dorpsvisie Klarenbeek 2 Apeldoorn Gelderland
Bakenhof 2 2 Arnhem Gelderland
Winkelcentrum Stadsdennen 2000 2 Harderwijk Gelderland
Uitbreidingen bedrijventerrein Rietmolen 2 Berkelland Gelderland
Westeraam 2 Overbetuwe Gelderland
zoekgebied Agro-businesscentre 1 Neder-Betuwe Gelderland
Bedrijventerrein Kapelstraat West Maas en
Waal 1 West Maas en Waal Gelderland
van Dam 1 Neder-Betuwe Gelderland
Centrumvisie oost 1 Arnhem Gelderland
Industrieterrein Beneden Leeuwen Oost 1 West Maas en Waal Gelderland
"Voormalig terrein De Hoven-Bennekom" 1 Ede Gelderland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

12
Enkweg/Kruisweg 1 Voorst Gelderland
Uitbreidingen bedrijventerrein Noordijk 1 Berkelland Gelderland
Hamse Biezen 1 Tiel Gelderland
Bergakker 1 Tiel Gelderland
Latenstein 1 Tiel Gelderland
Bedrijventerrein A15 1 Tiel Gelderland
Stadsontwerp Ecologisch Stadspark
Grolsche Weiden 0 Oost Gelre Gelderland
Molenweg 0 Arnhem Gelderland
Zandkamp 2e fase 0 West Maas en Waal Gelderland
Bovenkamp 0 Heerde Gelderland
Waterlanden 1 0 Elburg Gelderland
Strategische Visie Gemeente Eemsmond 875 Eemsmond Groningen
Oosterhorn 368 Delfzijl Groningen
Westpoort 191 Groningen Groningen
Concept-Masterplan Meerstad Groningen 119 Groningen Groningen
Eemspoort 109 Groningen Groningen
Dallen 2 85 Veendam Groningen
Ontwikkelingsvisie Appingedam 2030 77 Appingedam Groningen
Toekomstvisie 2010 76 Hoogezand-Sappemeer Groningen
Bedrijvenpark Rengers 68 Slochteren Groningen
Gouden Driehoek 67 Menterwolde Groningen
Bedrijvenpark Stadskanaal 61 Stadskanaal Groningen
Structuurvisie Pekela 60 Pekela Groningen
Toekomstvisie 2030 56 Slochteren Groningen
Zernike 39 Groningen Groningen
Structuurvisie Winschoten 38 Winschoten Groningen
Masterplan Nieuweschans 30 Reiderland Groningen
Bedum 2019 25 Bedum Groningen
Leeksterveld fase 1 24 Leek Groningen
Ontwikkelingsvisie Noordhorn 20 Zuidhorn Groningen
Stadscentrum Hoogezand-Sappemeer 18 Hoogezand-Sappemeer Groningen
Vinkhuizen Zuid 14 Groningen Groningen
Bedrijvenpark Scheemder Hoogte 13 Scheemda Groningen
Structuurvisie Grijpskerk 12 Zuidhorn Groningen
Ruimtelijk concept Bedrijvenpark Ulrum-oost 11 De Marne Groningen
Dorpsvisie Winsum 11 Winsum Groningen
Structuurvisie Aduard 11 Zuidhorn Groningen
Ruimtelijke Visie Marum 10 Marum Groningen
Bedrijvenpark Nesciolaan 6 Haren Groningen
Bestemmingsplan Ter Apel Centrum 6 Vlagtwedde Groningen
Eextahaven III 6 Scheemda Groningen
Europapark 4 Groningen Groningen
Bestemmingsplan Ten Boer- Dijkshorn 4 Ten Boer Groningen
Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein
Bedum 3 Bedum Groningen
Structuurvisie Roermond 2010 429 Roermond Limburg
Ruimtelijke structuurvisie 2005-2015
Gemeente Venlo 241 Venlo Limburg
Bedrijventerrein DSM- Graetheide 189 Sittard-Geleen Limburg
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

13
Chemelot 176 Sittard-Geleen Limburg
Bedrijventerrein Trade Port Noord en park
Zaarderheiken 171 Venlo Limburg
Smakterheide III 162 Venray Limburg
POL-aanvulling Bedrijventerreinen Zuid-
Limburg 151 Beek Limburg
Bedrijventerrein Sint Joost 90 Echt-Susteren Limburg
Bedrijvenpark Greenport Venlo 83 Venlo Limburg
Kampershoek Noord 81 Weert Limburg
Industriepark Swentibold 63 Sittard-Geleen Limburg
Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden 48 Maastricht Limburg
Grensmaas (1) 46 Stein Limburg
Bedrijventerrein Pannenweg 41 Nederweert Limburg
Trade Port Oost 40 Venlo Limburg
Businesspark Trilandis 37 Heerlen Limburg
Regionaal bedrijventerrein De Brem 32 Gennep Limburg
Toekomstvisie Swalmen 2014 32 Swalmen Limburg
Bedrijvenstad Fortuna 29 Sittard-Geleen Limburg
Zevenellen (EPZ Buggenum) 28 Haelen Limburg
Smakterheide 2 26 Venray Limburg
Industriepark Swentibold / N297N 24 Sittard-Geleen Limburg
Medisch Technologie Centrum Srl 23 Heerlen Limburg
Kern Eijsden Oost 23 Eijsden Limburg
De Kempen 21 Weert Limburg
Bedrijventerrein Ubroek 18 Venlo Limburg
Hulst 2 17 Venray Limburg
Trade Port West 1 en 2 17 Venlo Limburg
Holtum-Noord 16 Sittard-Geleen Limburg
Ontwikkelingsvisie Heerlen 2010 16 Heerlen Limburg
Bedrijventerrein Locht Zuid 15 Kerkrade Limburg
De Loop 15 Echt-Susteren Limburg
Stadspoort Noordzijde Randweg Zuid 15 Nederweert Limburg
Vinkenslag 15 Maastricht Limburg
Uitbreiding Industrieterrein Panningen 15 Helden Limburg
Solvay-Zuid 13 Roermond Limburg
De Berk 12 Echt-Susteren Limburg
Meldersloseweide 10 Horst aan de Maas Limburg
Emmaterrein 8 Heerlen Limburg
Bedrijventerrein Heythuysen-West 7 Heythuysen Limburg
Industrieterrein Beitel-Locht 7 Kerkrade Limburg
Siebengewaldseweg Noord 6 Bergen (L.) Limburg
Poort van Reuver 5 Beesel Limburg
Hoogveld-Oost 5 Horst aan de Maas Limburg
Locatie voormalig ADB 4 Heerlen Limburg
Bargeterminal Venlo 4 Venlo Limburg
Stedenbouwkundige visie Stadspark Oranje
Nassau 4 Heerlen Limburg
Uitbreiding industrieterrein Kruisberg 3 Kessel Limburg
Strategische Visie Kessel 2015 1 Kessel Limburg
Ringovenpark 1 Helden Limburg
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

14
MLK-terrein 0 Sittard-Geleen Limburg
Startnotie Milieueffectrapportage Moerdijkse
Hoek 874 Moerdijk Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant /
Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven 554 Eindhoven Noord-Brabant
Structuurvisie Plus Uden/Veghel 507 Veghel Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Waalboss 444 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Uden-Veghel 372 Uden Noord-Brabant
Wijkevoort 240 Tilburg Noord-Brabant
Borchwerf 2 233 Halderberge Noord-Brabant
Bestemmingsplan Bedrijventerrein BZOB 170 Helmond Noord-Brabant
Weststad 3 159 Oosterhout Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Breda-Tilburg 153 Dongen Noord-Brabant
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 1996-2015 153 Oss Noord-Brabant
Haven 7 146 Waalwijk Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Boxtel 143 Boxtel Noord-Brabant
Duurzaam Industriepark Crananedonck (DIC) 134 Cranendonck Noord-Brabant
Vossenberg West 1 120 Tilburg Noord-Brabant
Lake Forum 116 Eindhoven Noord-Brabant
Vossenberg West 2 112 Tilburg Noord-Brabant
Gdc Eindhoven Acht (Noord) 110 Eindhoven Noord-Brabant
StructuurvisiePlus Asten 100 Asten Noord-Brabant
Tradepark 58 93 Goirle Noord-Brabant
Uitbreiding bedrijventerrein Eeneind 83 Nuenen, Gerwen en Nederwetten Noord-Brabant
Bedrijventerrein Doornhoek 82 Veghel Noord-Brabant
Bakertand 80 Tilburg Noord-Brabant
Heesch-West 73 Bernheze Noord-Brabant
Technische Universiteit 73 Eindhoven Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Bergen op Zoom-
Roosendaal 67 Roosendaal Noord-Brabant
Ontwerp StructuurvisiePlus 2004-2020
nEtten-Leur in bloeio 63 Etten-Leur Noord-Brabant
Philips High Tech Campus 61 Eindhoven Noord-Brabant
Airport/ Flight Forum 60 Eindhoven Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Moerdijk 60 Moerdijk Noord-Brabant
Industrieterrein Noordland 58 Bergen op Zoom Noord-Brabant
Beugen Zuid 57 Boxmeer Noord-Brabant
Kloosterstraat 57 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
De Dubbelen Iv 53 Veghel Noord-Brabant
Meemortel 53 Cranendonck Noord-Brabant
Habraken 52 Veldhoven Noord-Brabant
StructuurvisiePlus Oirschot 51 Oirschot Noord-Brabant
Vosdonk West 45 Etten-Leur Noord-Brabant
Rugdijk / Kouwenberg 42 Tilburg Noord-Brabant
Het Stoom 42 Bergeijk Noord-Brabant
Gemeente DrimmelenT StructuurvisiePlus 40 Drimmelen Noord-Brabant
Beekseweg Zuid 40 Laarbeek Noord-Brabant
Hoogeveld 39 Uden Noord-Brabant
De Stok 38 Roosendaal Noord-Brabant
Het Hoog 38 Heusden Noord-Brabant
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

15
Structuurvisie ms-Hertogenbosch 32 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Esp 32 Eindhoven Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Land van Cuijk 31 Grave Noord-Brabant
Bedrijventerrein Haps 31 Cuijk Noord-Brabant
Hazeldonk 3 31 Breda Noord-Brabant
Steenakker Zuid 30 Breda Noord-Brabant
StructuurvisiePlus Reusel-De Mierden:
"Wonen en recrepren in een groene
gemeente" 29 Reusel-De Mierden Noord-Brabant
Spoorzone Tilburg 29 Tilburg Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Land van Heusden en
Altena 28 Werkendam Noord-Brabant
Hoogeind 2 26 Breda Noord-Brabant
Heilaar-Noord 24 Breda Noord-Brabant
Structuurvisie Plus Dongen 24 Gilze en Rijen Noord-Brabant
Uitbreiding Airpark 24 Cranendonck Noord-Brabant
Everdenberg Bedrijventerrein 23 Oosterhout Noord-Brabant
Land Forum 23 Eindhoven Noord-Brabant
Steenbergen 22 Steenbergen Noord-Brabant
Lage Heide 22 Valkenswaard Noord-Brabant
Empel 3e fase 22 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Bedrijventerrein Vorst 21 Boxtel Noord-Brabant
Hoogeind 3 20 Breda Noord-Brabant
Industrieterrein Bosschendijk 19 Halderberge Noord-Brabant
Duin III-Zuid 18 Schijndel Noord-Brabant
StructuurvisiePlus Oisterwijk 17 Oisterwijk Noord-Brabant
Winkelcentrum Woensel 17 Eindhoven Noord-Brabant
Structuurvisie Plus Heusden 17 Heusden Noord-Brabant
Bruine Kilhaven 16 Werkendam Noord-Brabant
Vredeoord 16 Eindhoven Noord-Brabant
De Rietdijk 16 Woudrichem Noord-Brabant
Haansberg Oost 15 Gilze en Rijen Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Zundert e.o. 15 Baarle-Nassau Noord-Brabant
Ruimtelijke structuurvisie Tilburg 2020T
qTilburg, stad van contrastenr 14 Tilburg Noord-Brabant
Bedrijventerrein de Koekoek I 14 Moerdijk Noord-Brabant
Structuurvisie plus 14 Bergeijk Noord-Brabant
Trade Forum 14 Eindhoven Noord-Brabant
Bestemmingsplan De Beijerd en mt Riet-West 13 Cuijk Noord-Brabant
Kern Winkelgebied 13 Valkenswaard Noord-Brabant
Kreitenmolen 13 Tilburg Noord-Brabant
Piekenhoef 12 Oss Noord-Brabant
Overhoeken Akker / Heikant 11 Tilburg Noord-Brabant
Steenakker Noord 11 Breda Noord-Brabant
Bedrijventerrein De Terp 10 Maasdonk Noord-Brabant
Industrieweg Ambachtenstraat 10 Halderberge Noord-Brabant
Empel 1e fase 10 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Kanaalzone Helmond 10 Helmond Noord-Brabant
Overhoeken Enschotsebaan 10 Tilburg Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Maaskant 10 Lith Noord-Brabant
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

16
De Knoop 9 Tilburg Noord-Brabant
Structuurvisie Oss 2020 9 Oss Noord-Brabant
Structuurvisie Centrum 8 Waalwijk Noord-Brabant
Mill Zuid 8 Mill en Sint Hubert Noord-Brabant
Iabc-Terrein 8 Breda Noord-Brabant
Uitwerkingsplan Groot-Langstraat 7 Waalwijk Noord-Brabant
Bedrijvenpark (onderdeel van De Groote
Wielen) 7 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Nieuw-Vossemeer, Steenbergen 7 Steenbergen Noord-Brabant
Bestemmingsplan Heeswijks Kampen, fase 3 6 Cuijk Noord-Brabant
Claudius-Sport 6 Breda Noord-Brabant
Meubelboulevard 5 Breda Noord-Brabant
De Schans / Oude Molen 5 Bergen op Zoom Noord-Brabant
Zoete inval 5 Breda Noord-Brabant
Havenkwartier 5 Breda Noord-Brabant
Doornbos:Tdk-Hal 4 Breda Noord-Brabant
Suytkade 3 Helmond Noord-Brabant
Noordrand, Veldhoven 3 Veldhoven Noord-Brabant
Stationskwartier 2 Breda Noord-Brabant
Voorlopig stedenbouwkundigplan Strijp S 2 Eindhoven Noord-Brabant
Bestemmingsplan Geldropseweg West 1 Helmond Noord-Brabant
De Hasselt 1 Reusel-De Mierden Noord-Brabant
Masterplan SpoorHaven Roosendaal 1 Roosendaal Noord-Brabant
Handelskwekerij van der Velden 1 Sint-Oedenrode Noord-Brabant
Drie Hoefijzers 1 Breda Noord-Brabant
Masterplan Kempenbaan 0 Tilburg Noord-Brabant
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 1.601 Heerhugowaard Noord-Holland
Nieuw Vennep Oost 379 Haarlemmermeer Noord-Holland
Hoofddorp A4 zone west 353 Haarlemmermeer Noord-Holland
Wijkermeerpolder 310 Zaanstad Noord-Holland
Boekelermeer Zuid fase 2 193 Alkmaar Noord-Holland
Schiphol Zuidoost Vrachtareaal 169 Haarlemmermeer Noord-Holland
Hoogtij Westzanerpolder (bedrijventerrein) 149 Zaanstad Noord-Holland
Hoogtij Westzanerpolder (haventerrein) 149 Zaanstad Noord-Holland
Concentratiegebied Glastuinbouw (Stivas-
Het Grootslag) 140 Wervershoof Noord-Holland
Greenpark Aalsmeer 130 Aalsmeer Noord-Holland
Baanstee-Noord Purmer-Noord 110 Purmerend Noord-Holland
De President 110 Haarlemmermeer Noord-Holland
Bedrijventerrein De Vork 106 Heerhugowaard Noord-Holland
Afrikahaven (bedrijventerrein) 97 Amsterdam Noord-Holland
Afrikahaven (haventerrein) 97 Amsterdam Noord-Holland
Amerikahaven-Noordoost (haventerrein) 91 Amsterdam Noord-Holland
Atlas Park West (bedrijventerrein) 85 Amsterdam Noord-Holland
Atlas Park West (haventerrein) 85 Amsterdam Noord-Holland
Schiphol Noord West 85 Haarlemmermeer Noord-Holland
Industrieterrein Kooypunt 83 Den Helder Noord-Holland
Toekomstvisie N201 82 Amstelveen Noord-Holland
Amerikahaven-Noordwest (haventerrein) 77 Amsterdam Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

17
Westerspoor-Zuid (Hoofdtocht) 77 Zaanstad Noord-Holland
Schepenwijk fase 2 77 Enkhuizen Noord-Holland
Bedrijventerrein Breekland 76 Langedijk Noord-Holland
Boekelemeer Zuid 1 70 Alkmaar Noord-Holland
De Hoek West 67 Haarlemmermeer Noord-Holland
Atlas Park Oost (bedrijventerrein) 66 Amsterdam Noord-Holland
Atlas Park Oost (haventerrein) 66 Amsterdam Noord-Holland
Regionaal Bedrijvenpark Robbenplaat 65 Wieringermeer Noord-Holland
Airport Businesspark Amsterdam Osdorp 61 Amsterdam Noord-Holland
Crailo 55 Hilversum Noord-Holland
Zuiderscheg (bedrijventerrein, logistiek) 53 Velsen Noord-Holland
Noorder IJ-plas 46 Amsterdam Noord-Holland
Fokker Business Park 44 Haarlemmermeer Noord-Holland
Structuurplan OWO 40 Wester-Koggenland Noord-Holland
Schiphol Oost 39 Haarlemmermeer Noord-Holland
Kruisweg zuid Oostlob 36 Haarlemmermeer Noord-Holland
Westhaven-West (haventerrein) 35 Amsterdam Noord-Holland
Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid 34 Haarlemmermeer Noord-Holland
Amerikahaven-Zuidwest (haventerrein) 32 Amsterdam Noord-Holland
Sloterdijk III-Noord 32 Amsterdam Noord-Holland
Masterplan Mediapark 31 Hilversum Noord-Holland
Bejo Zaden 30 Harenkarspel Noord-Holland
Sloterdijk III-Zuid 30 Amsterdam Noord-Holland
Wfo/ Abc-Bedrijventerrein Zwaagdijk Oost 23 Wervershoof Noord-Holland
Beveland-Zuid (Westpoort) 21 Heerhugowaard Noord-Holland
Velserbroek 21 Velsen Noord-Holland
Amerikahaven-Zuidoost (bedrijventerrein) 20 Amsterdam Noord-Holland
Amerikahaven-Zuidoost (haventerrein) 20 Amsterdam Noord-Holland
Business park IJmond (ook in Heemskerk) 20 Beverwijk Noord-Holland
Bedrijventerrein locatie Afvalzorg 20 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Noord-Holland
AMC-terrein (medisch gelieerd) 19 Amsterdam Noord-Holland
Westhaven-Oost (haventerrein) 19 Amsterdam Noord-Holland
Structuurvisie Blaricummermeent 17 Blaricum Noord-Holland
Winkelerzand 17 Niedorp Noord-Holland
Derde haven IJmuiden (haventerrein) 17 Velsen Noord-Holland
Westhaven-Oost (bedrijventerrein) 16 Amsterdam Noord-Holland
Oudevaart Zuid 16 Harenkarspel Noord-Holland
Boekelermeer-Zuid 3 15 Castricum Noord-Holland
Living Bridge 14 Haarlemmermeer Noord-Holland
de Trompet 13 Heemskerk Noord-Holland
Nieuw Vennep Centrum 13 Haarlemmermeer Noord-Holland
Waarderpolder 13 Haarlem Noord-Holland
Bedrijventerrein Nieuwelaan 13 Castricum Noord-Holland
Bedrijventerrein Mantel-Holland/
Scherpenzeel 13 Andijk Noord-Holland
Kustvisie Ijmuiden 13 Velsen Noord-Holland
De Volger 2 12 Graft-De Rijp Noord-Holland
Noorderveld 11 Zaanstad Noord-Holland
Stadshart Heerhugowaard 10 Heerhugowaard Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

18
Oosthuizerweg 10 Edam-Volendam Noord-Holland
Noordwijkermeer (haventerrein) 9 Velsen Noord-Holland
Averijhaven (haventerrein) 9 Velsen Noord-Holland
NAM-terrein (bedrijventerrein) 9 Velsen Noord-Holland
NAM-terrein (haventerrein) 9 Velsen Noord-Holland
Overamstel (Amstel I) 9 Ouder-Amstel Noord-Holland
Petroleumhaven e.o. (bedrijventerrein) 9 Amsterdam Noord-Holland
Petroleumhaven e.o. (haventerrein) 9 Amsterdam Noord-Holland
Cornelis Douwes-terrein 2 8 Amsterdam Noord-Holland
Lagedijk Noord-West 8 Schagen Noord-Holland
Mercuriushaven e.o. (bedrijventerrein) 8 Amsterdam Noord-Holland
Mercuriushaven e.o. (haventerrein) 8 Amsterdam Noord-Holland
Kagerweg/Oostoever zijkanaal A 7 Beverwijk Noord-Holland
Uitbreiding Oosthuizerweg Edam 7 Edam-Volendam Noord-Holland
Kagerweg-Zuid 7 Beverwijk Noord-Holland
Kolkweg-Zuid 7 Oostzaan Noord-Holland
Integrale Ruimtelijke Visie 6 Zijpe Noord-Holland
Bedrijventerrein Diependaalselaan 6 Hilversum Noord-Holland
Verlengde Stellingweg 5 Oostzaan Noord-Holland
Industrieterrein Oudeschild II 5 Texel Noord-Holland
Steenwijkerveld De Kwakel 5 Uithoorn Noord-Holland
Stationsplein en omgeving 5 Haarlem Noord-Holland
Oostpoort En Stadion Haarlem 5 Haarlem Noord-Holland
Cornelis Douwes-terrein 1 5 Amsterdam Noord-Holland
Bedrijventerrein Zwarteweg 4 Aalsmeer Noord-Holland
Shell-terrein (bedrijven) 4 Amsterdam Noord-Holland
Nieuwe Energie 4 Haarlem Noord-Holland
Figee 4 Haarlem Noord-Holland
Crown Business Centrum 4 Haarlem Noord-Holland
Voormalig Storkterrein 4 Haarlem Noord-Holland
Voormalig Nelisterrein 4 Haarlem Noord-Holland
Bedrijventerrein Bovenkerk/Legmeer 4 Amstelveen Noord-Holland
Science Park Amsterdam (NWO) 4 Amsterdam Noord-Holland
Amstel III (C- en D-strook) 4 Amsterdam Noord-Holland
Oosthuizen 4 Zeevang Noord-Holland
KNSF-terrein (bedrijven) 3 Amstelveen Noord-Holland
Havengebied IJmuiden (haventerrein) 3 Velsen Noord-Holland
De Bun 3 Huizen Noord-Holland
Amstel III 206 B (B-strook) 3 Amsterdam Noord-Holland
Escapade gemeentewerf 3 Amstelveen Noord-Holland
Geuzenveld-Zuid 3 Amsterdam Noord-Holland
Stedebouwkundige visie Doggerswijk West
en Doggerswijk Oost 3 Den Helder Noord-Holland
Locatiestudie verplaatsen Galgenriet e.a
Monnickendam 3 Waterland Noord-Holland
Bedrijventerrein Legmeerdijk deel 11 2 Amstelveen Noord-Holland
Station Duivendrecht (Handelshuis) -
Bedrijven 2 Ouder-Amstel Noord-Holland
De Koog (uitbreiding) Overwhere 2 Purmerend Noord-Holland
ROC / Scouting (herontwikkeling) 2 Amstelveen Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

19
Centrum Amsterdam Noord 2 Amsterdam Noord-Holland
Amstel II (Amstel Business Park West) 2 Ouder-Amstel Noord-Holland
Baanstee-Oost Purmer-Noord 2 Purmerend Noord-Holland
De Banne (plinten) 2 Amsterdam Noord-Holland
Dokweg/Spoorwegdriehoek Ijmuiden (25000
m2 b.v.o) 2 Velsen Noord-Holland
Sportparkstad 2 Amsterdam Noord-Holland
Sniep 2 Diemen Noord-Holland
Cornelis Douwes-terrein 0 2 Amsterdam Noord-Holland
Cruduiusweg De Nieuwe Vaart 2 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Centrumeiland (bedrijven) 2 Amsterdam Noord-Holland
De Eendracht (bedrijventerrein) 2 Velsen Noord-Holland
IJburg Haveneiland oost 2 Amsterdam Noord-Holland
Vredemaker-West 2 Wester-Koggenland Noord-Holland
IJburg Haveneiland West (bedrijven) 2 Amsterdam Noord-Holland
Kolenkitbuurt (Zuidelijke Veld) 2 Amsterdam Noord-Holland
NS-werkplaats 1 Haarlem Noord-Holland
IJburg Steigereiland (bedrijven) 1 Amsterdam Noord-Holland
Karspeldreef 1 Amsterdam Noord-Holland
Parkeergarages K-buurt 1 Amsterdam Noord-Holland
Buiksloterham (Asterweg, Distelweg) 1 Amsterdam Noord-Holland
Verrijn Stuart Dagra (particulier terrein) 1 Diemen Noord-Holland
Spaarndammerhout 1 Amsterdam Noord-Holland
Polderweggebied (bedrijven) 1 Amsterdam Noord-Holland
Ilpendam Zuid (particulier terrein) 1 Waterland Noord-Holland
Marcanti 1 Amsterdam Noord-Holland
Buurt 5 (Confusiusbuurt, Burg. Ropllstraat, L.
v Deijsselbuurt) 1 Amsterdam Noord-Holland
Sloterdijk I (bedrijven) 1 Amsterdam Noord-Holland
Spaarndammerhout (woongebied) 1 Amsterdam Noord-Holland
Daalwijkdreef (bij D- en E-garages) 1 Amsterdam Noord-Holland
Spieringhorn 1 Amsterdam Noord-Holland
Th. E. Van Lohuizenlaan (Cruise Inn, Loswal,
Kopgebouw, Vreugdehof) 1 Amsterdam Noord-Holland
Schinkel 1 Amsterdam Noord-Holland
Mercatorpark 1 Amsterdam Noord-Holland
WG-oost 1 Amsterdam Noord-Holland
Van Hasseltzone (bedrijven) 1 Amsterdam Noord-Holland
Entreegebied Admiraal de Ruyterweg 1 Amsterdam Noord-Holland
Nieuwendam-Noord (bedrijven) 1 Amsterdam Noord-Holland
Koningin Wilhelminaplein WFC Beurshal 1 Amsterdam Noord-Holland
Admiralenblok (Witte de Withplein) 0 Amsterdam Noord-Holland
Ottho Heldringstraat (Staalmanpleinbuurt) 0 Amsterdam Noord-Holland
Buurt Ne9en (Aalbersestraat) 0 Amsterdam Noord-Holland
Bilderdijkkade (bedrijven) 0 Amsterdam Noord-Holland
Gerenstein 3 (Bijlmerdreef) 0 Amsterdam Noord-Holland
Barentszplein-kop van Diemenstraat 0 Amsterdam Noord-Holland
Osdorp Midden Noord 0 Amsterdam Noord-Holland
Terrein Ziederij (bedijf) 0 Amstelveen Noord-Holland
Zuidelijke IJ-oever Westerdokseiland 0 Amsterdam Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

20
Joop Westerweelschool 0 Amsterdam Noord-Holland
Gillis van Ledenberchstraat (bedrijven) 0 Amsterdam Noord-Holland
Osdorper Binnenpolder 0 Amsterdam Noord-Holland
Klein Gooioord (Bijlmerdreef) 0 Amsterdam Noord-Holland
Czaar Peterbuurt/Blankenstraat N53 0 Amsterdam Noord-Holland
Houtmankade 38-58 0 Amsterdam Noord-Holland
Hart Delflandplein (Delflandpleinbuurt) 0 Amsterdam Noord-Holland
Haspelsstraat (Slotermeer-Noord) 0 Amsterdam Noord-Holland
Wibautstraat (Luycksterrein) 0 Amsterdam Noord-Holland
Hakfort/Huigenbos 0 Amsterdam Noord-Holland
Zuidelijke IJ-oever Oosterdokseiland noord
(bedrijven) 0 Amsterdam Noord-Holland
Bedrijvencentrum Osdorp 0 Amsterdam Noord-Holland
Terrein Maalderij (Verlaan) 0 Amstelveen Noord-Holland
Aalsmeerplein 0 Amsterdam Noord-Holland
Bufferzone Landsmeer 0 Landsmeer Noord-Holland
1e Oosterparkstraat 86-126/2e
Oosterparkstraat 35-47 0 Amsterdam Noord-Holland
Overtoomse Veld 0 Amsterdam Noord-Holland
Laatste Hendrik (Frederik Hendrikstraat) 0 Amsterdam Noord-Holland
Melis Lodewijk 0 Amsterdam Noord-Holland
Van Hallstraat (Meander II) 0 Amsterdam Noord-Holland
Borneostraat (Borneodriehoek) 0 Amsterdam Noord-Holland
Phoenix 0 Amsterdam Noord-Holland
Blauwlakenblok (atelierruimte) 0 Amsterdam Noord-Holland
Tweede Kostverlorenkade (Houtsmaterrein) 0 Amsterdam Noord-Holland
De Admiraliteit (Jan van Galenstraat) 0 Amsterdam Noord-Holland
Czaar Peterbuurt (plinten) 0 Amsterdam Noord-Holland
Sparrenweg 0 Amsterdam Noord-Holland
Czaar Peterstraat/Conradstraat (N41) 0 Amsterdam Noord-Holland
Wiener 0 Amsterdam Noord-Holland
Leeuwenhoekcluster (Swammerdambuurt) 0 Amsterdam Noord-Holland
Masterplan Almelo 511 Almelo Overijssel
Hessenpoort 2 193 Zwolle Overijssel
Herstructurering Bergweide 179 Deventer Overijssel
Revitalisering Havengebied 167 Enschede Overijssel
Usseleres 137 Enschede Overijssel
Bedrijvenpark A1 120 Deventer Overijssel
Streekplan Overijssel 2000k 119 Hengelo (O.) Overijssel
Stadsbeeld Steenwijk 2020/2030 115 Steenwijkerland Overijssel
Structuurplan Uitbreiding Borne 86 Borne Overijssel
Bedrijventerrein Linderveld 80 Deventer Overijssel
Bedrijvenpark Rijksweg 50 75 Kampen Overijssel
Structuurschets Oldenzaal 72 Oldenzaal Overijssel
Buren, deelgebied De Veldkamp 68 Borne Overijssel
Zuiderval 64 Enschede Overijssel
Zuiderzeehaven 63 Kampen Overijssel
Structuurvisie - Ruimte Voor De Mensen Van
Morgen 61 Wierden Overijssel
Haardijk 57 Hardenberg Overijssel
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

21
Boeldershoek 48 Hengelo (O.) Overijssel
Boeldershoek West 47 Enschede Overijssel
Hofferie 45 Hardenberg Overijssel
De Rollepaal 43 Hardenberg Overijssel
Spoorzone, incl. Molenstraat oost en west 40 Enschede Overijssel
mt Lochter Oost II 39 Hellendoorn Overijssel
Vletgaarsmaten fase II 39 Rijssen-Holten Overijssel
Haaksbergen 37 Haaksbergen Overijssel
Meppelerdiep 34 Zwartewaterland Overijssel
Zevenhorst 4 33 Zwartewaterland Overijssel
Josinkes 29 Enschede Overijssel
Westermaat Veld 26 Hengelo (O.) Overijssel
Hazewinkel Noord-West 26 Oldenzaal Overijssel
Gezondheidspark 25 Hengelo (O.) Overijssel
nt Oosterveld 25 Dinkelland Overijssel
Hazewinkel Zuidwest 21 Oldenzaal Overijssel
Stadshagen II 20 Zwolle Overijssel
Baanakkers 19 Wierden Overijssel
Zuidelijke Spoorzone 18 Hengelo (O.) Overijssel
Uitbreiding Euregio Bedrijvenpark 17 Enschede Overijssel
Vroomshoop Oost 16 Twenterand Overijssel
De Zegge 6 16 Raalte Overijssel
De Wenste Noord 13 Wierden Overijssel
Kop van de Marssteden 11 Enschede Overijssel
Tuinbouwgebied De Koekoek 11 Kampen Overijssel
Wijhe Noord 10 Olst-Wijhe Overijssel
Zenkeldamshoek 10 Hof van Twente Overijssel
Boschkamp 10 Hardenberg Overijssel
Kroezenhoek 10 Twenterand Overijssel
Westerval 10 Enschede Overijssel
De Mors IV 7 Dinkelland Overijssel
Mercator 6 Hardenberg Overijssel
Kruidenwijk-zuid 6 Hellendoorn Overijssel
IJsselmij 5 Hengelo (O.) Overijssel
Holec 5 Hengelo (O.) Overijssel
De Meent Noord 4 Olst-Wijhe Overijssel
Muziekkwartier 3 Enschede Overijssel
Keizerslanden 3 Deventer Overijssel
Sombeek 3e fase 3 Dinkelland Overijssel
Oosterbos 3 Hengelo (O.) Overijssel
Uitbreiding Hazewinkel Noord-West 2 Oldenzaal Overijssel
Lutte zuid 1 Losser Overijssel
Weidehoek 1 Hengelo (O.) Overijssel
Plein 1 Hengelo (O.) Overijssel
De Nieuwe Landen 0 Dalfsen Overijssel
Structuurplan gemeente Veenendaal 2002-
2010 147 Veenendaal Utrecht
Papendorp 134 Utrecht Utrecht
Regionaal Structuurplan 114 Utrecht Utrecht
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

22
Leidsche Rijn - Strijkviertel 75 Utrecht Utrecht
Stedenbouwkundigplan Bedrijvenpark Het
Klooster 46 Nieuwegein Utrecht
Toekomstvisie Bunschoten 44 Bunschoten Utrecht
Wieken-Vinkenhoef 38 Amersfoort Utrecht
Gaasperwaard 37 Vianen Utrecht
De Meerpaal 35 Houten Utrecht
De Batterijen 32 Veenendaal Utrecht
De Eilanden 25 Amersfoort Utrecht
Leidsche Rijn - De Wetering-zuid 24 Utrecht Utrecht
Over Oudland 2e fase 18 IJsselstein Utrecht
Parallelweg West 14 Woudenberg Utrecht
Galecopperzoom 14 Nieuwegein Utrecht
Centrumkwadrant Overvecht 13 Utrecht Utrecht
Zuidelijk Van Zuidbuurt 12 Eemnes Utrecht
Langshaven 12 Wijk bij Duurstede Utrecht
mMOB-complexm 11 De Ronde Venen Utrecht
Bedrijfsterrein Soesterberg Nood-oost 10 Soest Utrecht
Bedrijfsterrein Richelleweg 9 Soest Utrecht
Bedrijvenpark Larenstein 7 De Bilt Utrecht
Bedrijfsterrein Richelleweg/Zuiderweg 5 Soest Utrecht
Gedetailleerd stedenbouwkundigplan Putkop
II 4 Woerden Utrecht
Structuurvisie Achterveld in 2010 en 2030 2 Leusden Utrecht
Masterplan stationsgebied Utrecht 1 Utrecht Utrecht
Masterplan Houten Centrum 2003-2015 1 Houten Utrecht
Oliemolenkwartier 1 Amersfoort Utrecht
Leidsche Rijn - Vleuterweide 0 Utrecht Utrecht
Kanaalzone, Terneuzen 701 Terneuzen Zeeland
Glastuinbouw Terneuzen 222 Terneuzen Zeeland
Koegorspolder 169 Terneuzen Zeeland
Structuurplan Stadsgewest Vlissingen-
Middelburg 94 Vlissingen Zeeland
Poel II 47 Goes Zeeland
Structuurvisie Cadzand-Bad 39 Sluis Zeeland
Smokkelhoek 33 Kapelle Zeeland
Bedrijventerrein Sloepoort 28 Borsele Zeeland
8e Herziening Buitengebied-oost 16 Schouwen-Duiveland Zeeland
Uitbreiding bedrijfsterrein De Poort 6 Reimerswaal Zeeland
Bedrijventerrein os-Gravenpolder, 4e fase 5 Borsele Zeeland
De Nieuwe Bierkaai 2 Hulst Zeeland
Stationspark 2 Goes Zeeland
Stationsomgeving 2000 1 Middelburg Zeeland
Molenhof 0 Terneuzen Zeeland
Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 1.293 Rotterdam Zuid-Holland
Driehoek RZG - Zuidplas 1.210 Waddinxveen Zuid-Holland
havenplan 2020 1.170 Rotterdam Zuid-Holland
Startnotitie MER Bedrijventerrein Hoeksche
Waard 960 Binnenmaas Zuid-Holland
USPR 462 Rotterdam Zuid-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

23
Herstructurering Zeehavengebied 289 Dordrecht Zuid-Holland
Distripark Maasvlakte 267 Rotterdam Zuid-Holland
Streekplan Zuid-Holland West 264 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Visie Greenport Westland 2020 175 Westland Zuid-Holland
Structuurvisie Plus Leerdam 148 Leerdam Zuid-Holland
Streekplan Zuid-Holland Oost 145 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland
Hoefweg Noord 143 Bleiswijk Zuid-Holland
Gemeentelijke Structuurvisie Gorinchem 113 Gorinchem Zuid-Holland
Schieoevers 113 Delft Zuid-Holland
Transformatievisie Oude Rijnzone 105 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland
Hoefweg Zuid 89 Bleiswijk Zuid-Holland
Dordtse Kil IV 86 Dordrecht Zuid-Holland
Bedrijventerrein Oudeland 82 Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland
Bedrijventerreinen Barendrecht-Oost 80 Barendrecht Zuid-Holland
Masterplan Goudse Poort 74 Gouda Zuid-Holland
Cornelisland 72 Ridderkerk Zuid-Holland
Masterplan Maasterras 68 Zwijndrecht Zuid-Holland
Hellevoetsluis 2010k 67 Hellevoetsluis Zuid-Holland
Carnisselande 67 Barendrecht Zuid-Holland
Regionaal Bedrijventerrein, Oostflakkee 64 Oostflakkee Zuid-Holland
Herstructurering ms Gravenland 63 Schiedam Zuid-Holland
Gouwe Park 59 Moordrecht Zuid-Holland
Regionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard 52 Binnenmaas Zuid-Holland
Nieuwland, Alblasserdam 52 Alblasserdam Zuid-Holland
Oostvlietpolder 48 Leiden Zuid-Holland
Herstructurering Mathenesse 47 Schiedam Zuid-Holland
Visie Vinkenweg 45 Katwijk Zuid-Holland
Herstructurering Stationsgebied Gouda 40 Gouda Zuid-Holland
Harnaschpolder Noord 38 Midden-Delfland Zuid-Holland
Bloemenveiling Greenparc 38 Bleiswijk Zuid-Holland
Structuurvisie Flora 2020 37 Katwijk Zuid-Holland
Harnaschpolder e.o. 2002 36 Midden-Delfland Zuid-Holland
Hoogendijk 31 Alblasserdam Zuid-Holland
Herstructurering Grote Polder 31 Zoeterwoude Zuid-Holland
Kickers Bloem III 30 Hellevoetsluis Zuid-Holland
Oosterheem 2000 29 Zoetermeer Zuid-Holland
Ontwikkelingsvisie Cromstrijen 28 Cromstrijen Zuid-Holland
Herstructurering Avelingen Oost 28 Gorinchem Zuid-Holland
Structuurvisie Alkemade 27 Alkemade Zuid-Holland
Structuurvisie Oud-Beijerland 26 Binnenmaas Zuid-Holland
Abc Westland 25 Westland Zuid-Holland
Technopolis 25 Delft Zuid-Holland
Bedrijventerrein Grote Polder 24 Zoeterwoude Zuid-Holland
De Vergulde Hand West 24 Vlaardingen Zuid-Holland
Reesloot 23 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland
Herstructurering Stadshart Walburg 22 Zwijndrecht Zuid-Holland
Bakestein 22 Zwijndrecht Zuid-Holland
Agrarisch bedrijventerrein 22 Hillegom Zuid-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

24
Veren Ambacht 21 Ridderkerk Zuid-Holland
Dordtse Kil 3 20 Dordrecht Zuid-Holland
Hydro/ Agri 19 Vlaardingen Zuid-Holland
Bestemmingsplan Rijnfront 18 Oegstgeest Zuid-Holland
Oostplaat 18 Middelharnis Zuid-Holland
De Schans II 18 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland
Fascinatio 17 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland
Bedrijventerrein Veenderveld 17 Alkemade Zuid-Holland
Herstructurering Spaanse Polder 16 Schiedam Zuid-Holland
Herstructurering Centrum Pijnacker 16 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland
ontwikkelingslocaties 2004 tot 2015 15 Nieuwerkerk aan den IJssel Zuid-Holland
Buitengebied Lisser Poelpolder 15 Lisse Zuid-Holland
Benelux Workpark 15 Vlaardingen Zuid-Holland
Korendijk 2020 14 Korendijk Zuid-Holland
Structuurvisie Rijnwoude 2020 13 Rijnwoude Zuid-Holland
De Hoogerwerf 13 Oud-Beijerland Zuid-Holland
OBR-terrein/ NAM-haven 12 Vlaardingen Zuid-Holland
Bedrijvenpark Rijnhoek 12 Bodegraven Zuid-Holland
Bedrijventerrein Korteweg 12 Goedereede Zuid-Holland
Herstructurering Boulevard 12 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Vulcaanhaven oost 12 Vlaardingen Zuid-Holland
Leehove 12 Westland Zuid-Holland
Westpolder/Bolwerk 12 Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland
Groenendijk, Zoeterwoude 11 Zoeterwoude Zuid-Holland
Structuurplan Haven-Zuid 11 Alblasserdam Zuid-Holland
De Woerd Noord 11 Westland Zuid-Holland
Structuurvisie Barendrecht 11 Barendrecht Zuid-Holland
Structuurvisie Bodegraven "Vitaliteit op een
knooppunt" 10 Bodegraven Zuid-Holland
TNO-Zuidpolder 10 Delft Zuid-Holland
Gelkenes-West II 10 Liesveld Zuid-Holland
Hoog Hage Carrefour 9 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Veilingterrein (Rotterdam) 9 Rotterdam Zuid-Holland
De Berkelse Poort 9 Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland
Ontwikkelingsvisie Bedrijventerrein Reedijk 8 Binnenmaas Zuid-Holland
Bedrijventerrein Leeuwenhoekweg e.o 8 Bergschenhoek Zuid-Holland
Buitenplaats spenburg - Deelplan 22 8 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Veurse Achterweg 7 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland
Ontwikkeling Giessendam-West,
Bedrijventerrein 7 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
Bedrijventerrein Abelenlaan 6 Ouderkerk Zuid-Holland
Herstructurering AttT-Terrein 5 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Laakhaven West 5 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Locatie Vierzicht 5 Leiderdorp Zuid-Holland
Beeldkwaliteitsplan Hooipolder 5 Midden-Delfland Zuid-Holland
Herstructurering Landhoofd C 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Schiereiland 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Buitenplaats spenburg - Deelplan 21 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Dr. Lelykade 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

25
Herstructurering Alexaderkazerne 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Staatsdrukkerij 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Lever Fabergu/ Unilever research 4 Vlaardingen Zuid-Holland
Herstructurering Noordelijk Havenhoofd 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Herstructurering Petroleumhaven 4 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Leidschenveen 3 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Masterplan Bedrijventerrein Plaspoelpolder 3 Rijswijk Zuid-Holland
Zanderij Westerbaan 3 Katwijk Zuid-Holland
Herstructurering Binckhorst Hh 3 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Meerpolder 3 Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland
Bedrijventerrein Spoorhaven 2 Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland
Locatie Bospoort 2 Leiderdorp Zuid-Holland
Masterplan Den Haag Nieuw Centraal 2 ms-Gravenhage Zuid-Holland
De Vergulde Hand Oost 2 Vlaardingen Zuid-Holland
Zegwaartseweg Noord 2 Zoetermeer Zuid-Holland
Buitenplaats spenburg - Deelplan 24 2 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Schenk 2 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Lekkerkerk 2 Nederlek Zuid-Holland
Prins Hendrikkanaal 2e fase 2 Katwijk Zuid-Holland
Corridor 2 Zwijndrecht Zuid-Holland
Herstructurering HTS-Locatie 1 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Nieuw stadion Den Haag 1 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Beatrixkwartier 1 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Wijkontwikkelingsplan Leerdam West 1 Leerdam Zuid-Holland
Delft Noordwest 2 1 Delft Zuid-Holland
Ontwikkeling Van Reeuwijk Brug 1 Reeuwijk Zuid-Holland
Herstructurering Palenstein 1 Zoetermeer Zuid-Holland
Drie Notenboomen 1 Gouda Zuid-Holland
Concept-ontwerp Centrumvisie Lisse 0 Lisse Zuid-Holland
Vlugtenburg 0 Westland Zuid-Holland
Masterplan Stationsomgeving Alphen aan
den Rijn 0 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland
Ontwerp Stadsvernieuwingsplan Aalmarkt
e.o. 0 Leiden Zuid-Holland

KantoorIocaties: Lijst met pIannen en oppervIak per provincie en gemeente
PIannaam
oppervIak
(ha) gemeente provincie
Ter Borch 15 Tynaarlo Drenthe
Masterplan Meppel Ske 10 Meppel Drenthe
Schutlanden 6 Hoogeveen Drenthe
Noord Barge 4 Emmen Drenthe
Luchthaven Eelde 4 Tynaarlo Drenthe
Dichtershof 0 Assen Drenthe
Stationsgebied Hoogeveen 0 Hoogeveen Drenthe
Zakenpoort Almere 37 Almere Flevoland
WarandeT ontwikkelingsplan voor Lelystad Zuid 32 Lelystad Flevoland
Middenstrook (Buiten-3KNS) (station) 4 Almere Flevoland
De Uitgeverij (Stad 2J5 Literatuurwijk) 2 Almere Flevoland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

26
Staatsliedenwijk Midden (Stad 2Z7) 2 Almere Flevoland
Europakwartier 2 Almere Flevoland
Zakencentrum (Stad-2A) 2 Almere Flevoland
Het Atelier (Buiten 2L8 Archipel) 1 Almere Flevoland
Centrum Almere-Buiten (Buiten-3A2) 1 Almere Flevoland
Masterplan Hart van Urk 0 Urk Flevoland
FEC Zone 37 Leeuwarden Friesland
Oostergoweg 28 Leeuwarden Friesland
Koers Voor Sneek 26 Sneek Friesland
Spoordok 19 Leeuwarden Friesland
Stationskwartier Leeuwarden 14 Leeuwarden Friesland
Kantorenpark 13 Smallingerland Friesland
kantoren stationsgebied 11 Heerenveen Friesland
Structuurplan 2000-2015 8 Bolsward Friesland
Spoorzone Sneek 6 Sneek Friesland
Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen
(Stadiongebied) 3 Heerenveen Friesland
kantoren stadiongebied 2 Heerenveen Friesland
Munewyk 2 Achtkarspelen Friesland
Munewyk 2e fase 2 Achtkarspelen Friesland
Bestemmingsplan Dokkum- Zuiderpoort 2 Dongeradeel Friesland
Straatweg 1 Lemsterland Friesland
Business Park Arnhem (2) 10 Arnhem Gelderland
herontwikkeling reesink-l 7 Zutphen Gelderland
Fluvium-noord 7 Arnhem Gelderland
Bedrijventerrein Markerink 7 Lochem Gelderland
Stationsomgeving Harderwijk 6 Harderwijk Gelderland
Landgoed Bouwfonds 2004 5 Nijkerk Gelderland
van gelder 4 Apeldoorn Gelderland
Stationsplein e.o. 4 Zutphen Gelderland
Kantorenlocatie 3 Neder-Betuwe Gelderland
Tilburgweg/Oegstgeeststraat 3 Arnhem Gelderland
Veluwepoort 2 Epe Gelderland
Arnhem Centraal (2) 2 Arnhem Gelderland
Paashuisdijkje 2 Oost Gelre Gelderland
Zwembadterrein Lichtenvoorde 2 Oost Gelre Gelderland
De Vallei 2 Ede Gelderland
Bedrijventerrein LTS terrein 2 Lochem Gelderland
Kantorenlocatie Julianaweg 2 Lochem Gelderland
Rijnboog (4) 1 Arnhem Gelderland
Kantorenlocatie van Heemstraweg 1 West Maas en Waal Gelderland
Zuidbroek 1 Apeldoorn Gelderland
Rijnboog (6) 1 Arnhem Gelderland
Kantorenlocatie Westermeenweg / Westeinde 1 Harderwijk Gelderland
Leidenweg 1 Arnhem Gelderland
Westeraam 1 Overbetuwe Gelderland
De Zwaan Teuge 1 Voorst Gelderland
Kantorenlocatie Westroijen 1 Tiel Gelderland
Forumpark/Station-Noord 0 Apeldoorn Gelderland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

27
Vlaardingenweg 0 Arnhem Gelderland
Gelderse Poort 0 Arnhem Gelderland
Eusebiusbuitensingel 0 Arnhem Gelderland
Velperweg 2a 0 Arnhem Gelderland
Omgeving Universiteit 0 Nijmegen Gelderland
Kantorenlocatie de Waluwe 0 Zaltbommel Gelderland
Kantorenlocatie omgeving station 0 Doetinchem Gelderland
Spoorzone Nijmegen 0 Nijmegen Gelderland
Elst centraal 0 Overbetuwe Gelderland
Sprengenbos 0 Apeldoorn Gelderland
Kantorenlocatie Waalsprong 0 Nijmegen Gelderland
Station Zuid 8 Groningen Groningen
Structuurvisie Delfzijl-Noord (Kwelderland) 1 Delfzijl Groningen
Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein
Bedum 1 Bedum Groningen
Bestemmingsplan Scherphorn Uithuizermeeden 0 Eemsmond Groningen
Bestemmingsplan Ten Boer- Dijkshorn 0 Ten Boer Groningen
Avantis, European Science And Business Park 68 Heerlen Limburg
Structuurvisie Roermond 2010 20 Roermond Limburg
Ontwikkeling Crama Husken De Vrank 13 Heerlen Limburg
Coriopolis 9 Heerlen Limburg
Kantorenpark Centrum Noord 5 Weert Limburg
Herstructurering Stationsgebied Echt 2 Echt-Susteren Limburg
Mauritslaan, Westelijke Rondweg 1 Sittard-Geleen Limburg
Mosae Forum 1 Maastricht Limburg
Ringovenpark 0 Helden Limburg
Annastraat, Mauritslaan 0 Sittard-Geleen Limburg
Bedrijventerrein De Kets West 2 20 Loon op Zand Noord-Brabant
Bestemmingsplan Groot Heiligenberg 19 Cuijk Noord-Brabant
Ontwerp StructuurvisiePlus 2004-2020 nEtten-
Leur in bloeio 13 Etten-Leur Noord-Brabant
Laarveld-West / evenemententerrein 9 Tilburg Noord-Brabant
Duurzaam Industriepark Crananedonck (DIC) 9 Cranendonck Noord-Brabant
Stationsgebied Helmond 9 Helmond Noord-Brabant
Bestemmingsplan Houtsestraat e.o. 3 Helmond Noord-Brabant
Herstructurering Paleiskwartier 3 ms-Hertogenbosch Noord-Brabant
Steenbergen 3 Steenbergen Noord-Brabant
Bestemmingsplan Heeswijks Kampen, fase 3 2 Cuijk Noord-Brabant
Suytkade 2 Helmond Noord-Brabant
Kanaalzone Helmond 2 Helmond Noord-Brabant
Masterplan Kempenbaan 2 Tilburg Noord-Brabant
Stationskwartier 2 Breda Noord-Brabant
Stadionkwartier 2 Eindhoven Noord-Brabant
Admirant 1 Eindhoven Noord-Brabant
De Groene Loper 1 Helmond Noord-Brabant
Nieuw Wolfslaar 1 Breda Noord-Brabant
Bestemmingsplan De Beijerd en mt Riet-West 0 Cuijk Noord-Brabant
Centrum 1e fase, herziening 2000 0 Asten Noord-Brabant
Beukenhorst Oost-Oost (De plantage) 82 Haarlemmermeer Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

28
Schiphol Centrum 82 Haarlemmermeer Noord-Holland
Kantorenpark N201-zone (i.s.m. Uithoorn) 48 Aalsmeer Noord-Holland
Zuidas (overig noordkant) 29 Amsterdam Noord-Holland
De Hoek Noord 27 Haarlemmermeer Noord-Holland
Beukenhorst Zuid 25 Haarlemmermeer Noord-Holland
Schiphol Elzenhof 24 Haarlemmermeer Noord-Holland
Inverdan (Stationsgebied) 21 Zaanstad Noord-Holland
Zuidas (centrum boven dok) 17 Amsterdam Noord-Holland
Oostzijderveld (na 2015) 14 Zaanstad Noord-Holland
Ontwikkeling Bergermeerpolder 13 Alkmaar Noord-Holland
Zuidas (VU/VU MC) 12 Amsterdam Noord-Holland
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein 10 Muiden Noord-Holland
Science Park Amsterdam 9 Amsterdam Noord-Holland
Riekerpolder 8 Amsterdam Noord-Holland
Kantorenpark Legmeer-West 7 Uithoorn Noord-Holland
Zuidas (Kop Rivierenbuurt) 7 Amsterdam Noord-Holland
Oude Haagseweg West 7 Amsterdam Noord-Holland
Amstel III A-strook noord 7 Amsterdam Noord-Holland
Shell-terrein (kantoren) 6 Amsterdam Noord-Holland
Stationsgebied Amsterdam Teleport 6 Amsterdam Noord-Holland
Riekerhaven-IBM-driehoek (RID-gebied) 5 Amsterdam Noord-Holland
Centrum Amsterdam Noord (indicatief) 5 Amsterdam Noord-Holland
Arenapark 5 Hilversum Noord-Holland
Poort ClamDijcke 5 Zaanstad Noord-Holland
Schipholweg 5 Haarlem Noord-Holland
Alfa-driehoek 5 Amsterdam Noord-Holland
Zuidas (overig zuidkant) 4 Amsterdam Noord-Holland
Zuidas (Vivaldi/Drentepark) 4 Amsterdam Noord-Holland
Sloterdijk I (kantoren) 3 Amsterdam Noord-Holland
Amstel III A-strook zuid 3 Amsterdam Noord-Holland
Oude Haagseweg Oost 3 Amsterdam Noord-Holland
Concentratie Hogeschool Haarlem 3 Haarlem Noord-Holland
Wognumsebuurt 3 Alkmaar Noord-Holland
Station Beverwijk Wijckerpoort 3 Velsen Noord-Holland
Bankrashof Kostverloren (doorstarterscentrum) 2 Amstelveen Noord-Holland
Zuidas (Gustav Mahlerlaan) 2 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Haveneiland Oost Havenkwartier 2 Amsterdam Noord-Holland
Kantorenpark N201 2 Uithoorn Noord-Holland
Oostelijke Handelskade 2 Amsterdam Noord-Holland
Bergwijkpark-Noord 2 Diemen Noord-Holland
Langerhuize (KPMG) 2 Amstelveen Noord-Holland
Eenhoorn (indicatief) 2 Amsterdam Noord-Holland
Wibautstraat (Luyksterrein/Parooldriehoek) 2 Amsterdam Noord-Holland
Centrumgebied Amsterdam Zuidoost 1 Amsterdam Noord-Holland
EKP-Westergracht 1 Haarlem Noord-Holland
Raaks 1 Haarlem Noord-Holland
Kennemerplein 1 Haarlem Noord-Holland
Spoorwegdriehoek 1 Haarlem Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

29
Appelaar (Rechtbank) 1 Haarlem Noord-Holland
Winkelcentrum Schalkwijk 1 Haarlem Noord-Holland
Stadion Spaarnwoude 1 Haarlem Noord-Holland
Station Spaarnwoude (2,5 ha) 1 Haarlem Noord-Holland
Waarderpolder-Zuid (10 hectare na 2010) 1 Haarlem Noord-Holland
Droste-terrein 1 Haarlem Noord-Holland
Bolwerken 1 Haarlem Noord-Holland
Stadion Gijzenkade 1 Haarlem Noord-Holland
Delftplein Haarlem - kantoren 1 Haarlem Noord-Holland
Herstructurering NAM-terrein 1 Velsen Noord-Holland
Radarweg/Donauweg 1 Amsterdam Noord-Holland
Hoofdcentrum Zuidoost (Amsterdamse
Poort/Marktplein) 1 Amsterdam Noord-Holland
Station Beverwijk Stationsplein 1 Velsen Noord-Holland
Station Beverwijk Hertenkamp 1 Velsen Noord-Holland
Zuidwest Kwadrant 1 Amsterdam Noord-Holland
Stationsgebied/Gors-Noord 1 Purmerend Noord-Holland
Station Duivendrecht (handelshuis) - Kantoren 1 Ouder-Amstel Noord-Holland
Kronenburg Amstelveen 1 Amstelveen Noord-Holland
Amstel II (Amstel Business Park West) -kantoren 1 Ouder-Amstel Noord-Holland
NDSM-werf Zuid 1 Amsterdam Noord-Holland
De Cuserstraat/Doornburg 1 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Centrumeiland Pampuslaan 1 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Midden/Strandeiland (kantoren) 1 Amsterdam Noord-Holland
Cornelis Lelylaan/Schipluidenlaan 1 Amsterdam Noord-Holland
Zuidas (Gershwin) 1 Amsterdam Noord-Holland
Cornelis Lelylaan/Andreasterrein 1 Amsterdam Noord-Holland
Zuidas (Strawinskylaan) 1 Amsterdam Noord-Holland
Zuidelijke IJ-oever Oosterdokseiland zuid 1 Amsterdam Noord-Holland
Osdorperban (8 paviljoens) 1 Amsterdam Noord-Holland
Bos- en Lommerplein 1 Amsterdam Noord-Holland
KNSF-terrein 1 Amstelveen Noord-Holland
Zuidelijke IJ-oever Kop Westerdokseiland 1 Amsterdam Noord-Holland
Karspeldreef (noordkant) 1 Amsterdam Noord-Holland
Karspeldreef (Bijlmerpark) 1 Amsterdam Noord-Holland
Noordeinde 150F 1 Landsmeer Noord-Holland
Cornelis Douwesterrein 1 Amsterdam Noord-Holland
Zuidelijke IJ-oever Oosterdokseiland noord
(kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Polderweggebied (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Westergasfabrieksterrein 0 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Haveneiland West (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Bovenkerkerhoek (kantoor) 0 Amstelveen Noord-Holland
Cornelis Lelylaan-A10 0 Amsterdam Noord-Holland
Overamstel (Amstel I) (indicatief) 0 Amsterdam Noord-Holland
Overtoomse Veld (Postjesweg A10) 0 Amsterdam Noord-Holland
Amstelstation 0 Amsterdam Noord-Holland
Vlaardingenlaan (herontwikkeling) 0 Amsterdam Noord-Holland
Sloterzoom 0 Amsterdam Noord-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

30
Amstel Business Park Oost (Weespertrekvaart-
Zuid) 0 Amsterdam Noord-Holland
Meer en Oever (stedelijke vernieuwing) 0 Amsterdam Noord-Holland
Osdorp Centrum (stedelijke vernieuwing) 0 Amsterdam Noord-Holland
Karspeldreef (zuidkant) 0 Amsterdam Noord-Holland
IJburg Steigereiland (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Van Hasseltzone (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Koningin Wilhelminaplein 0 Amsterdam Noord-Holland
Nieuwendam-Noord (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Panamalaan/Zeeburgerpad 0 Amsterdam Noord-Holland
Bos en Lommerweg (indicatief) 0 Amsterdam Noord-Holland
Overtoomse Veld (Jan Evertsenstraat) 0 Amsterdam Noord-Holland
Kronenburg-Oost 0 Amstelveen Noord-Holland
Centrumplan (gemeentehuis) 0 Oostzaan Noord-Holland
Bilderdijkkade (kantoren) 0 Amsterdam Noord-Holland
Osdorp Midden Noord (stedelijke vernieuwing) 0 Amsterdam Noord-Holland
Delflandpleinbuurt (indicatief) 0 Amsterdam Noord-Holland
August Allebuplein 0 Amsterdam Noord-Holland
Stadshart Amstelveen 0 Amstelveen Noord-Holland
Kennispark 121 Enschede Overijssel
Structuurschets Oldenzaal 35 Oldenzaal Overijssel
Voorsterpoort 15 Zwolle Overijssel
Stadsbeeld Steenwijk 2020/2030 12 Steenwijkerland Overijssel
Roelenweg 3 Zwolle Overijssel
Rijnhuizen 81 Nieuwegein Utrecht
Rijnsweerd Noord 34 Utrecht Utrecht
Leidsche Rijn - Deelgebied G 33 Utrecht Utrecht
Breukelerwaard 24 Breukelen Utrecht
Snellerpoort 19 Woerden Utrecht
Kantorenpark Podium 18 Amersfoort Utrecht
Princenhof 16 Leusden Utrecht
Winthonlaan / Kanaalweg / Europalaan 13 Utrecht Utrecht
Kantorenpark Galgenwaard 12 Utrecht Utrecht
Westraven 10 Utrecht Utrecht
Omgeving Station Driebergen-Rijssenburg 7 Utrechtse Heuvelrug Utrecht
Oudenrijn 5 Utrecht Utrecht
Leidsche Rijn - Vleuterweide 3 Utrecht Utrecht
Ruimtelijke visie Kruisvaartkwartier 2 Utrecht Utrecht
Uitbreiding kantoor P.G.G.M. Zeist 2 Zeist Utrecht
Hollandse kade bedrijventerrein 1e fase
uitbreiding 1 Abcoude Utrecht
Meursingterrein 1 Amersfoort Utrecht
Mortiere 29 Middelburg Zeeland
Structuurschets Waterburg 14 Sluis Zeeland
Bestemmingsplan Poelendaele 1 Middelburg Zeeland
Dordtse Kil 3 79 Dordrecht Zuid-Holland
Alexander Knoop 71 Rotterdam Zuid-Holland
Noordrand Stedelijke Ontwikkelingszone 59 Rotterdam Zuid-Holland
Rotterdam Centraal (1) 47 Rotterdam Zuid-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

31
Charloisse Poort/Waalhaven z.z. 40 Rotterdam Zuid-Holland
Noordrand Rotterdam Airport 39 Rotterdam Zuid-Holland
Parkstad (5) 35 Rotterdam Zuid-Holland
Amstelwijck 33 Dordrecht Zuid-Holland
Kop van Zuid 26 Rotterdam Zuid-Holland
Centrumplan Hoogvliet 22 Rotterdam Zuid-Holland
Nesselande Centrum 21 Rotterdam Zuid-Holland
Pr. Alexanderlaan 21 Rotterdam Zuid-Holland
Hoornwijck deelplan 2 19 Rijswijk Zuid-Holland
Veranda (5) 16 Rotterdam Zuid-Holland
Vierhavensstrip 13 Rotterdam Zuid-Holland
Brainpark 3 12 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland
Gadering-Koddeweg 11 Rotterdam Zuid-Holland
Vijfsluizen/ Stationsgebied Oost 11 Vlaardingen Zuid-Holland
Van Nelle Ontwerpfabriek 10 Rotterdam Zuid-Holland
Zuidplein-Ahoy 6 Rotterdam Zuid-Holland
Masterplan Schieveste, fase 2 6 Schiedam Zuid-Holland
Masterplan Schieveste, fase 4 6 Rotterdam Zuid-Holland
Kralingse Zoom Knoop 5 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland
Masterplan Schieveste, fase 5 5 Schiedam Zuid-Holland
Masterplan Bedrijventerrein Plaspoelpolder 5 Rijswijk Zuid-Holland
Abraham Van Rijckevorselweg 5 Rotterdam Zuid-Holland
Hofplein z.z. 4 Rotterdam Zuid-Holland
KW-haven zuidwest 4 Vlaardingen Zuid-Holland
Masterplan Schieveste, fase 3 4 Schiedam Zuid-Holland
KW-haven noordwest 4 Vlaardingen Zuid-Holland
Masterplan Schieveste, fase1 4 Schiedam Zuid-Holland
Kantoren Zuid 3 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland
Katendrecht Pols 3 Rotterdam Zuid-Holland
Beatrixkwartier 3 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Zegwaartseweg Noord 2 Zoetermeer Zuid-Holland
Stedenbouwkundige uitwerking Belvudvre Oude
Rijn 2 Leiden Zuid-Holland
Terbregse Hof 2 Rotterdam Zuid-Holland
Ontwikkelingsvisie Bedrijventerrein Reedijk 2 Binnenmaas Zuid-Holland
Masterplan Den Haag Nieuw Centraal 2 ms-Gravenhage Zuid-Holland
Splinter, Aert Van Nesstraat 1 Rotterdam Zuid-Holland
Stadswerven 1 Dordrecht Zuid-Holland
Maashaven Oostzijde (3) 1 Rotterdam Zuid-Holland
Schiecentrale/Lloydkwartier 1 Rotterdam Zuid-Holland
Blaakhaven 1 Rotterdam Zuid-Holland
Ziekenhuiscluster Lombardijen 1 Rotterdam Zuid-Holland
Masterplan Stationsomgeving Alphen aan den
Rijn 1 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland
Binnenvaartcentrum Maashaven n.z. 1 Rotterdam Zuid-Holland
Voorweggebied 2000 1 Zoetermeer Zuid-Holland
Nieuwbouw/Uitbreiding Raad van State 1 ms-Gravenhage Zuid-Holland
ontwikkelingslocaties 2004 tot 2015 1 Nieuwerkerk aan den IJssel Zuid-Holland
TNO-Zuidpolder 1 Delft Zuid-Holland
november2006


Nirov Quickscan 4

Werklocaties tot 2015 in de nabijheid van het bestaand stedelijk gebied

32
Adua Nova 1 Katwijk Zuid-Holland
Hsl Zuid 1 Zoetermeer Zuid-Holland
Jungerhans Toren/Eurobuilding (1) 0 Rotterdam Zuid-Holland
Prins Hendrikkanaal 2e fase 0 Katwijk Zuid-Holland
Stationsgebied Zeezijde 0 Leiden Zuid-Holland
Masterplan Spoorzone 0 Delft Zuid-Holland
De Kleine Landtong 0 Gorinchem Zuid-Holland
Ned.Bank Boompjes 0 Rotterdam Zuid-Holland
Bedrijventerrein Grote Polder 0 Zoeterwoude Zuid-Holland
Kpn Toren Laurenskwartier 0 Rotterdam Zuid-Holland
Havengebied deel 2 0 Katwijk Zuid-Holland