8540-KANT-N201 regio-akk.

20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 1

Nu de wil, straks de weg
Regioakkoord N201+
Stuurgroep N201+ november 2002
Projectbureau N201+ Hornweg 30 1432 GM Aalsmeer tel. 0297- 386436 e-mail info@N201.info www.N201.info Voor vragen of een extra exemplaar: stuur een mailtje of briefje naar bovenstaand (email)adres, t.a.v. Louisa van der Zwet. Zonder overleg met het projectbureau N201+ mag niets uit deze uitgave overgenomen worden.

201

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 2

Uitvoering Regioakkoord 2002

Regioakkoord N201+

Waar een wil is, komt een weg
1 Partijen hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe N201 en hun rol daarin: zij stellen regionaal orde op zaken. 2 Partijen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie en krijgen steun van het Rijk: zij gaan stapsgewijs op weg. 3 Partijen hebben overeenstemming bereikt over kosten en financiering: zij doen een forse duit in de zak. 4 Partijen hebben overeenstemming bereikt over belangrijke ontwikkelgebieden: zij bieden bedrijven ruimte voor vestiging en inbreng. 5 Partijen hebben overeenstemming bereikt over een samenhangende aanpak: zij houden rekening met andere vervoersvormen. 6 Partijen hebben overeenstemming bereikt over organisatie, kosten en risico’s: zij kiezen voor helderheid en zekerheid.

Consequenties ‘niets doen’
Situatie 2010 t.o.v. 2000 bij ‘niets doen’ (in 2 uur ochtendspits) Wegvak Groei verkeer Uithoorn + 20% Aalsmeer + 11% brug Ringvaart + 14% DRV Irenebrug - Mijdrecht Amstelveen Beneluxbaan Amstelveen aansluiting Amstelplein Legmeerdijk Kruisweg Oost Kruisweg West + 11% + 11% + 8% + 14% + 13% + 13%

Op 4 november 2002 heeft de Stuurgroep N201+ een Regioakkoord vastgesteld voor de omlegging van de N201. Dit akkoord is de vrucht van anderhalf jaar werken onder een Bestuursovereenkomst van de lokale overheden. Met teleurstelling wordt geconstateerd dat Amstelveen vooralsnog afhaakt. Het akkoord biedt een deugdelijke oplossing voor vraagstukken van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en een gezonde economische ontwikkeling in het hele gebied. De Stuurgroep zet een streep onder meer dan 40 jaar discussie over de N201. Zij benadrukt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Alleen een forse ingreep helpt. Niets doen is geen optie meer. Het vraagstuk van de bereikbaarheid van Mainport Schiphol overschrijdt het belang van de regio. Daarom is een beroep gedaan op aanvullende financiering van Den Haag. Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat mag inmiddels een rijksbijdrage worden verwacht, die uitzicht geeft op integrale financiering van het plan. Voor dit Regioakkoord is de instemming vereist van de betrokken gemeenteraden en provinciale staten. Een nieuwe Bestuursovereenkomst zal in januari 2003 dit Regioakkoord in nieuwe afspraken en verhoudingen vastleggen.

Regio op slot
• de congestie neemt op bijna de gehele N201 toe • de situaties in Uithoorn, Aalsmeer en op de Kruisweg worden nijpend • in de spits treedt op de gehele N201 tussen de Van Heuven Goedhartlaan en Uithoorn congestie op • verwachting na 2010: toename vrachtverkeer van 25%, toename autoverkeer van 10%

4 november 2002, Stuurgroep N201+
H. de Boer - provincie Noord-Holland, voorzitter P. Boom - Aalsmeer, vice-voorzitter M. Blankers-Kasbergen - Haarlemmermeer A. Poortman - De Ronde Venen G. Verbruggen - Uithoorn A. de Vries - projectdirecteur, secretaris
Adviserende leden:

A. Colthoff - Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) P. Kuypers - provincie Utrecht V. Schaap - Rijkswaterstaat A. van der Vliet - Waterschappen

2

3

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 4

De regio doet serieuze zet
De regio pakt het voortouw. Ze kiest voor een omlegging van de N201 en een doordachte doorstroming op deze provinciale verkeersader. Plantechnisch en financieel neemt ze daar haar verantwoordelijkheid voor. Op deze manier houdt ze de huidige en toekomstige woon-, werk- en recreatiegebieden bereikbaar. Ze vergroot de leefbaarheid in de woonkernen en zorgt dat ze geen struikelblokken opwerpt voor de verdere ontwikkeling van Mainport Schiphol. Alleen dotteren in het hart helpt niet: ook de verkeersafwikkeling en aansluitingen op het rijkswegennet zitten in het plan. De regio neemt haar verantwoordelijkheid met een eigen bijdrage van meer dan e 400 miljoen. Ze investeert grote brokken uit haar begroting in de N201. Daarmee zet ze het oplossen van de jarenlang slepende verkeersellende hoog op de prioriteitenlijst. De regio stelt orde op zaken. De planologische inpassing is een eind op streek. De Intergemeentelijke Gebiedsvisie vormt de leidraad. De wijzigingen van streekplannen zijn vastgesteld. Streekplan Noord-Holland Zuid maakt noodzakelijke aanpassingen van bestemmingsplannen mogelijk. En er is een goedkeurende Milieu Effect Rapportage (MER). Daarmee zorgt de regio voor een juiste inbedding van de gewenste verbeteringen. Ze weet zich ook verantwoordelijk voor de realisatie. Deze vormt onderdeel van één doorgaande bouwstroom. Een gefaseerde uitvoering is bij dergelijke complexe projecten noodzakelijk om vaart in de voorbereidingen te houden. Het plan wil het verkeer om de bebouwde kommen leiden en afvoeren naar het hoofdwegennet. Er komen maatregelen om het naar het westen en het noorden te laten stromen. De verkeersstroom naar het oosten wordt beperkt, waardoor het groene hart kan worden gespaard. Verkeer van de Bloemenveiling Aalsmeer in de richting van Vinkeveen krijgt met de nieuwe plannen een goed alternatief voor de weg door De Ronde Venen. Het doorgaande verkeer aldaar zal worden gehinderd in de doorstroming. Een totaal verbod is niet mogelijk: ook in Uithoorn en Mijdrecht liggen industrieterreinen. Naar het oosten kan straks prima via de Fokkerweg en de A9. Het scheelt in de spits al gauw zo’n 10 autominuten. Het nieuwe tracé omvat: • een tunnel onder de Ringvaart • omleiding Aalsmeer en Uithoorn • een kruising van de Amstel en aansluiting op de bestaande N201 in De Ronde Venen • Kruisweg verbreden tot twee keer drie rijstroken • een verbindingsweg tussen de tunnel onder de Ringvaart en de Kruisweg • een verbinding - de Oostelijke Link - tussen de Kruisweg en de A4 • Fokkerweg verbreden tot twee rijstroken in beide richtingen • een verbeterde aansluiting van de Fokkerweg op de A9 met een fly-over • een verbinding - de Noordelijke Link - van de Weg om de Noord naar de A5 en de A4

Theo Merkx, directeur Aalsmeerse basisscholen, houdt zijn hart vast:
‘Zo’n propvolle verkeersader door een dorpskern mag niet! Vrachtwagens zijn net stalen muren die langs glijden. Automobilisten denderen door rood heen. Ongeveer veertig van mijn pupillen steken tweehonderd dagen per jaar die weg over. Moet er dan eerst een kind geschept worden voordat er maatregelen worden genomen?’

Ongevallen N201
1997 Menselijk letsel Materiële schade 41 238 1998 50 253 1999 52 252 2000 64 242 2001 55 282

Er zijn het afgelopen 7 jaar vijf doden gevallen op de N201

4

5

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 6

De regio krijgt steun van het Rijk en gaat stapsgewijs op weg
De regio neemt haar nationale opdracht serieus. Elementen uit het plan N201 hebben een duidelijke bovenregionale betekenis. Om vertraging te voorkomen, pakt ze de realisatie stapsgewijs aan. Hulp van het Rijk - geld en goede raad wordt in dank ontvangen. Nu nog definitieve afspraken daarover.

Gerard Hoving, bewoner Azaleastraat in Aalsmeer, wil een betere leefomgeving:
‘Vanuit de woonkamer zie ik vier meter verderop een paar zuurstokken. Met daartussen vieze plastic ramen. Die geluidswerende wand helpt niet. De ramen van de slaapkamer kunnen al jaren niet open. Vrachtwagens beginnen om vier uur ‘s nachts al met rijden. De bewoners aan de N201 hebben genoeg ingeschikt. Nu willen we daar iets voor terug.’

De Rijksoverheid heeft het gebied als centrum voor economische groei bestempeld. Dit vraagt om een infrastructuur die niet langer achterloopt bij de economische ontwikkeling. Schiphol, de Bloemenveiling Aalsmeer en omliggende bedrijventerreinen vragen om eigentijdse ontsluiting. Het verbeteren van de doorstroming op de N201 heeft pas zin als het verkeer ook snel, veilig en zonder overlast te veroorzaken z’n weg kan vinden naar het hoofdwegennet. Bij het ontbreken van goede aansluitingen zou er sprake zijn van dotteren in het centrum en een hartinfarct aan de rand van het gebied. Van meet af aan was duidelijk dat het realiseren van een deugdelijke infrastructuur de draagkracht van de regio te boven gaat. Met het totaal is maar liefst circa e 700 miljoen gemoeid. Daarom heeft de regio een beroep gedaan op aanvullende kennis en geld van de Rijksoverheid. Zowel vormgeving van oplossingen als extra bijdragen voor de realisatie zijn onderwerp van overleg geweest. Het Rijk heeft het project inmiddels erkend als een groot project en opgenomen in haar Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2003 (MIT). Nu moeten daar nog definitieve afspraken over worden gemaakt. De besluitvorming daarover kan nog even duren. Zeker nu er nieuwe kamerverkiezingen voor de deur staan. De problematiek in de regio staat niet toe dat ondertussen het project stil ligt. Om geen tijd te verliezen is daarom een gefaseerde aanpak gepland. Hierdoor is het mogelijk te starten met de verdere voorbereidingen en tegelijk definitieve afspraken te maken over de bijdrage van het Rijk. De voorbereidingen voor de aanleg van de weg kunnen zo dus gewoon doorgaan. De uiteindelijke uitvoering geschiedt in één voortgaande bouwstroom die - grofweg - van west naar oost loopt. Uitvoering van het integrale project blijft uitgangspunt.

6

7

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 8

De regio doet haar duit in het zakje
De regio doet een forse duit in de zak. Aanvullende bijdragen mogen verwacht worden van het Rijk. Kosten en financiering worden hieronder gepresenteerd.

KOSTEN
Raming in miljoenen euro’s Noordelijke Link naar A5 Kruisweg twee keer driestrooks Fokkerweg twee keer tweestrooks Aansluiting Ringvaarttunnel op de Fokkerweg Ringvaart - Legmeerdijk Legmeerdijk tot en met de Amsterdamseweg Noordelijke Link naar A4 Fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug Oostelijke Link Verbindingsweg tunnel - Kruisweg Aansluiting Fokkerweg - A9 Viaducten Middenweg en Legmeerdijk Amsterdamseweg - bestaande N201 77 8 7 35 140 48 31 2 74 49 84 6 30 13 41 26 4

Oplossingen van problemen
Het Masterplan N201+ biedt oplossingen. De regio wordt goed bereikbaar. De woonkernen leefbaar en veilig. Uithoorn en Amstelhoek • einde aan de filevorming • terugdringen van geluidsoverlast en verkeersonveiligheid • herstel van logische verbinding tussen woonkernen Amstelveen • minder (sluip)verkeer vanuit Uithoorn en Aalsmeer richting de A9 • wijken blijven goed toegankelijk door wegblijven van vrachtverkeer Aalsmeer • einde aan files en geen opstoppingen door open brug • oplossing van kruisend en invoegend verkeer • einde aan geluidsoverlast en verkeersonveiligheid • woonkernen krijgen hun natuurlijke samenhang terug Haarlemmermeer • ruimte voor mainport-ontwikkeling • soepele aansluiting op hoofdwegennet • minder druk op het onderliggende wegennet • goede ontsluiting van bedrijventerreinen rondom Schiphol

Technisch toezicht op uitvoering Apparaatskosten Landschappelijke inpassings- en akoestische maatregelen Correctie rekenmodel

TOTAAL
Risicofonds

675
42

De kostenramingen zijn gebaseerd op een voorlopig ontwerp. Bedragen zijn inclusief BTW. Prijspeil januari 2001. Niet opgenomen zijn gevolgen van grondmechanisch onderzoek, bodemsanering, explosievenonderzoek, archeologie en de uitwerking van het voorlopige ontwerp tot een definitief ontwerp. Nauwkeurigheid van de bedragen is ± 5 à 10%.

Risicofonds Voor het hele project is een risicofonds van e 42 miljoen gevormd. Hieruit zijn op te vangen: minder BTW-compensatie, grondmechanisch en explosievenonderzoek, bodemsanering, onvoorziene ontwerpoplossingen, faseringsmaatregelen en eventueel gemiste bijdragen vanuit Amstelveen.

8

9

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 10

FINANCIERING
Bijdragen: raming in miljoenen euro’s Rijk (MIT)/ROA (BOR)* BONRoute Mobiliteitsfonds Provincie Noord-Holland PPS-faciliteit Subsidie Ministerie van Financiën Provincie Utrecht (nadere afspraken volgen) Gebieden Amstelveen Aalsmeer Haarlemmermeer Aanvullende bijdragen BONRoute (aanvraag) Aalsmeer Uithoorn Haarlemmermeer Provincie Noord-Holland Private partijen Bloemenveiling Aalsmeer Schiphol Real Estate Overig BTW compensatiefonds Taakstelling MIT-Projectenboek Verkeer en Waterstaat 97,0 27,2 72,6 1,5 8,0

14,4 15,9 27,2

4,5 4,5 4,1 9,5 22,6

5,0 5,0

Kerncijfers regio Noord-Holland Zuid
Mobiliteitsgroei • tot 2020: 30% groei van de autoreizigers kilometers • tot 2020: 100% groei van het goederenvervoer • periode 1997 - 2010: 39% automobiliteitsgroei op autosnelwegennet • ICT-ontwikkelingen hebben geen temperend effect op de groei cijfers Positie Schiphol • nu 4e mainport van Europa: 39 mln passagiers, 1,2 mln ton vracht • potentie met behulp van 5e baan: naar 3,2 mln ton vracht • werkgelegenheid: 54.000 + indirecte werkgelegenheid • 45% van alle Europese Logistieke Centra zijn gevestigd in Nederland; daarvan 33% in regio Schiphol Positie Bloemenveiling Aalsmeer • 35% van de grensoverschrijdende wereldhandel bloemen en planten • werkgelegenheid: 16.000 + indirecte werkgelegenheid • omzet nu e 1,5 mjd • omzet 2025 e 3 à 3,5 mjd

78,0 5,0 315,0

TOTAAL

717

Bijdragen worden geïndexeerd naar het jaar van feitelijke betaling. De bijdragen van BONRoute, PPS en de provincie Noord-Holland zijn op voorhand gecorrigeerd. In deze berekening zit eveneens een correctie voor de bijdragen uit de gebieden van Aalsmeer en Amstelveen. Omdat gebiedsontwikkeling rechtstreeks gekoppeld is aan de wegaanleg, wordt rekening gehouden met de geraamde bijdrage vanuit Amstelveen.

*BOR= Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad

10

11

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 12

De regio biedt bedrijven ruimte
De regio kiest voor een gezonde economie. Het aanleggen van bedrijfsterreinen vormt daarvoor de basis. Voorwaarde is steevast een goede ontsluiting. De koppeling van N201-verbetering en gebiedsontwikkeling is logisch. Voor wat hoort wat. De stap om inkomsten uit de gebiedsontwikkeling gedeeltelijk te gebruiken voor de wegaanleg is inmiddels onomstreden. Zonder goede weg geen bedrijfsterreinen. Zonder bedrijfsterreinen geen goede weg. Ook de provincie Noord-Holland is in haar concept-streekplan uitgegaan van die lotsverbondenheid. Voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken is voor haar een goede bereikbaarheid. Regionaal en nationaal. Geen woningbouw of bedrijfsterreinen als deze niet gesteund worden door samenhangende verkeersoplossingen. In dat geval zit de regio letterlijk op slot. Mainport Schiphol verwordt dan tot een illusie. De betreffende gemeenten hebben hierop constructief ingespeeld met gegarandeerde bijdragen aan de N201 uit hun gebiedsontwikkeling. Deze maken onlosmakelijk deel uit van het N201-verbetertraject. Over de programma’s en de randvoorwaarden bestaat duidelijkheid. De bedrijfsterreinen in Aalsmeer, Schiphol Logistic Park en Beukenhorst Oost-oost in de Haarlemmermeer kunnen gerealiseerd worden.

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen tot 2030
Als een cirkel van bedrijvigheid ligt om Amsterdam de zogeheten Netwerkregio. De N201 is daarbinnen een belangrijke verkeersader. Dienstensector + 7.500.000 m2 bruto vloeroppervlakte + 140.000 arbeidsplaatsen Logistiek/industrie/agribusiness + 2.800 ha + 40.000 arbeidsplaatsen Woningbouw + 150.000 woningen (2010 - 2030) + 300 à 350.000 inwoners Vraag Schipholgebonden kantoorruimte 1,4 mln m2 bruto vloeroppervlakte tot 2010

Bedrijven zorgen door nieuwe vestiging voor een deel van het financieel draagvlak. Den Haag stelt daarnaast als harde voorwaarde dat bestaande grote bedrijven financieel hun steentje bijdragen. Dit geldt met name voor Schiphol en de Bloemenveiling Aalsmeer, die direct voordeel hebben van een verbeterde ontsluiting. Maar ook andersoortige inbreng van het bedrijfsleven is voorzien. Bouwbedrijven krijgen een rol bij het ontwerpen, ontwikkelen of uitvoeren van weg of bedrijfsterreinen. De bestuurlijke partners maken de keuze aan deelnemers en hun inbreng per onderdeel. Publiek-private samenwerking (PPS) is de vorm die de Stuurgroep daarbij voor ogen staat. Een andere samenwerkingsstructuur is mogelijk, maar financiële opbrengsten en slagvaardigheid mogen daar niet onder lijden. De Stuurgroep is ten aanzien van PPS doordrongen van een gezond realisme. PPS is geen oplossing voor financieel ongezonde projecten. Bedrijven kunnen wel zorgen voor inzet, creativiteit, financiering en risicospreiding. Zij vormen daarmee een welkome aanvulling voor maatschappelijk belangrijke projecten.

(bron: Sporen naar de Netwerkregio, KvK Amsterdam)

12

13

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 14

De regio kiest voor samenhang
De regio wil een bijzonder project realiseren. Het speelt een sleutelrol bij het draaiend houden van een nationaal-economische motor. Het houdt terdege rekening met de, regionaal en landelijk belangrijke, Groene Hart-functie. Maar het creëert ook samenhang tussen verschillende vervoersvormen. De regio wil goed openbaar vervoer. Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij gebaat. Het aantal autoverplaatsingen neemt daardoor af. De milieubelasting eveneens. In de aanpak van de N201 is voor het openbaar vervoer plek ingeruimd. Sterker: de omlegging is nodig om een vrije busbaan te kunnen aanleggen. Een deel van de oude weg past bijvoorbeeld in het logische tracé voor de verbinding Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht van de Zuid Tangent. Bij het ontwerpen van de nieuwe N201 is ook op tal van andere onderdelen met het streven naar hoogwaardig openbaar vervoer rekening gehouden. Daarbij tekent de Stuurgroep aan dat geen enkele vorm van openbaar vervoer een alternatief voor het N201verbetertraject kan zijn. Het gaat om elkaar versterkende oplossingen. De nieuwe N201 houdt voor fietsers aanzienlijke verbeteringen in. De fietspaden langs de oude N201 blijven bestaan. Datzelfde geldt voor de belangrijke noordzuidverbindingen in Aalsmeer/Amstelveen en Uithoorn. Zij kruisen de omgelegde N201 echter ongelijkvloers: een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft de kruisingen bij de Aalsmeerderweg (Haarlemmermeer), Oosteinderweg, Hoge Dijk, Aalsmeerderweg (Aalsmeer), Hornweg, Legmeerdijk, Noorddammerweg, Zijdelweg, Bovenkerkerweg en de Amsteldijk-noord. Ten oosten van de Zijdelweg heeft de N201 slechts een rijstrook in elke richting. Daar is het verantwoord de fietspaden gelijkvloers te laten kruisen.

N201+ en Openbaar Vervoer
Amstelveen-Uithoorn Omlegging van de N201 kruist het toekomstige OV-tracé. Deze bijt de omlegging niet, maar is later makkelijk in te passen. Hoofddorp-A2 Verlenging van de vrije busbaan tussen Mijdrecht en busstation Uithoorn richting de Zwarteweg in Aalsmeer. De toekomstige busbaan volgt het oude spoorbaantracé. N201 en de busbaan vullen elkaar aan. Hoofddorp-A2 Bustracé op de huidige N201 tussen het NS-station Hoofddorp en de Zwarteweg in Aalsmeer. Omlegging van de N201 is noodzakelijk voor de aanleg van het bustracé. Schiphol Oost-Fokkerweg Verbindingen tussen Hoofddorp en Schiphol Rijk en Schiphol Oost en Amstelveen. De N201+ past dit project in. Een busstrook ten noorden van Schiphol Rijk is al gereserveerd.

14

15

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 16

Schema competentiemodel

BESTUURSOVEREENKOMST RIJK OVERHEDEN PRIVAAT

e
PROVINCIE GEMEENTE

De regio houdt de vaart erin
De regio koppelt helderheid aan zekerheid. Haar fasegewijze aanpak zorgt voor voortgang, beperkt de risico’s en uitvoering van het complete plan. Dit alles wordt geschraagd door een duidelijke organisatie en rolverdeling. De regio gaat aan de slag. Dit akkoord geeft groen licht voor het opstellen van uitvoeringscontracten voor de aanloopfase. Eentje voor de verbreding van de Kruisweg. Een ander voor de overige onderdelen: omlegging Aalsmeer en Uithoorn, tijdelijke voorzieningen op en rond de Fokkerweg, een aansluiting via de Noordelijke Link op de A5. De Stuurgroep kiest voor de grootst mogelijke betrokkenheid van de uitvoerders in alle fasen van de realisatie. Dit kan door een zogeheten design&constructcontract in combinatie met de alliantievorm. Hierbij zijn de uitvoerders partners van de overheid en mede-risicodragend. Dit Regioakkoord biedt de deelnemende partijen zekerheden. De Stuurgroep kent de volgende keuzemomenten: • direct voor uitnodiging tot voorselectie • direct voor uitnodiging tot inschrijving • direct voor gunning De zekerheid van een goede verkeersafwikkeling naar de A9 is bepalend voor de start van de realisatie van de nieuwe N201 op het grondgebied van De Ronde Venen. Voor dat wegdeel vindt ook nog een nieuwe MER-studie plaats. Dit Regioakkoord regelt op een logische wijze ook de risico’s: • partijen dragen het risico van prijsstijgingen. Datzelfde geldt voor overschrijdingen als gevolg van acties door het gemeenschappelijk aangestuurde projectbureau • aanvullende wensen en daaruit voortvloeiende schades komen voor rekening van de verlangende partij • slecht planologisch gedrag komt de veroorzakende partij op betaling van kosten en schades te staan • tegenvallende opbrengsten van ontwikkelgebieden compenseren de betreffende gemeenten met extra bijdragen • voor meevallende opbrengsten van ontwikkelgebieden zijn verdeelsleutels gemaakt
De Stuurgroep hanteert bij de organisatie van Project N201+ het zogeheten competentiemodel.

STUURGROEP

e

e

N201

PROJECTBUREAU coördinatie voorbereiding

ONTWIKKELGEBIED

GELDSTROOM

ROL PROJECTBUREAU

BESTUURLIJK COMPETENTIE

Design & constructcontract
De opdrachtgever definieert doel en te behalen resultaat. De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de oplossing en voor de uitvoering ervan. Door deze processen in één hand te houden is het makkelijker om tijdens de bouw het ontwerp te optimaliseren. Ook is soepeler in te spelen op situaties die niet op voorhand duidelijk zijn.

Alliantievorm
Overheid en bedrijven trekken tijdens de realisatie gezamenlijk op. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor keuzes en kosten. Ze maken afspraken over de verdeling van besparingen, extra kosten en meevallers.

Elke partij doet waar ze goed in is: de provincie Noord-Holland: voorbereiding, contractering, aanleg en beheer/onderhoud van de weg de gemeenten: ontwikkeling, contractering, aanleg en beheer van bedrijfsterreinen

16

17

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 18

Hierdoor kan een gemeente optimaal bijsturen in de eigen grondexploitatie. De provincie kan wegen bouwen binnen de voorwaarden van kwaliteit, tijd en geld. De Stuurgroep laat zich bijstaan door het projectbureau. Dit krijgt geen aparte juridische status. Taken en bevoegdheden liggen straks vast in een nieuwe Bestuursovereenkomst. De Stuurgroep kent het projectbureau ondersteunende en voorbereidende taken toe: • vinden van ontwerpoplossingen voor ontbrekende onderdelen • realiseren van de aanvullende rijksbijdrage • bewaken van de voortgang van ontwikkelgebieden • opzetten en bewaken van een samenhangende exploitatie van weg en gebieden • het coördineren van het aankoopplan voor weg en gebieden • het opstellen, bewaken en uitvoeren van het gemeenschappelijk communicatieplan

Bas Sinkeldam, planner logistiek bij koeriersbedrijf Turbulent, vecht tegen de tijd:
‘Ik calculeer voor de zekerheid na drieën altijd een vertraging van minimaal twintig minuten in. Files gaan ons alleen maar meer geld kosten. Dan hebben we straks tijdens de spits drie kwartier vertraging! En vervolgens moeten de prijzen omhoog, want ik wil niet in de rode cijfers komen. Daar zullen m’n klanten niet blij mee zijn.’

De Stuurgroep legt een coördinatiefunctie bij het projectbureau met als doel: • het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen bedrijventerreinen • optimaliseren van de opbrengsten uit de gebieden • het transparant en objectief beoordelen van wensen tot tussentijdse programmatische wijzigingen • afstemmen van de aanleg van de weg en de ontwikkeling van de gebieden teneinde de kosten van de weg en de opbrengsten van de gebieden te optimaliseren De Stuurgroep draagt de bestaande N201 over aan de betreffende gemeente onder de volgende voorwaarden: • de overdracht is in principe om niet, waarbij afspraken worden gemaakt over de staat van onderhoud als de N201 een andere functie krijgt • als de functie van de bestaande weg zodanig verandert dat de gemeenten opbrengsten ontvangen door herontwikkeling, komt nader overleg over de gratis overdracht. Hiervoor geldt een termijn van tien jaar na oplevering • de busbaan Haarlemmermeer - Mijdrecht blijft eigendom van de provincies • de bruggen over waterwegen blijven in beheer en eigendom van de provincie Noord-Holland De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn richten het gebied van de bestaande N201 opnieuw in, waarbij zij doorgaand verkeer zoveel mogelijk weren.

18

19

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 20

PLANNING N201+
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VOORBEREIDING
Planologische procedures:

Aalsmeer / Amstelveen / Noordelijke Link

Oostelijke Link / verbindingsweg Ringvaart - Kruisweg

De Ronde Venen

Grondverwerving:

Aalsmeer / Amstelveen / Noordelijke Link / Knoop Fokkerweg

De Ronde Venen / Oostelijke Link

Hen de Boer, gedeputeerde Provincie Noord-Holland:
‘Na veertig jaar discussie is het hoog tijd om de schep ter hand te nemen. Ik zal met plezier de eerste spade in de grond zetten.’

Contractvorming:

Kruisweg

Noordelijke Link deel 1 / Omleiding Aalsmeer en Uithoorn

Noordelijke Link deel 2 / Oostelijke Link / aansluiting A9

Tracé De Ronde Venen

Besluitvorming:

Onderzoek Fokkerweg

Gesprek met Minister over MIT-bijdrage

Besluitvorming Stuurgroep

UITVOERING
Kruisweg

Fokkerweg 2x2

Tunnel Ringvaart

Tunnel - Legmeerdijk

Legmeerdijk - Amstel

Noordelijke Link deel 1

Tracé De Ronde Venen

Aansluiting A9 / Noordelijke Link deel 2 / Oostelijke Link / verbindingsweg Ringvaart Kruisweg

Keuzemoment Stuurgroep

20

21

8540-KANT-N201 regio-akk. 20/11

28-11-2002

17:05

Pagina 22

Colofon
Stuurgroep N201+
Gedeputeerde H. de Boer, provincie Noord-Holland, voorzitter Wethouder M. Blankers-Kasbergen, gemeente Haarlemmermeer Wethouder G. Verbruggen, gemeente Uithoorn Wethouder P. Boom, gemeente Aalsmeer Wethouder A. Poortman, gemeente De Ronde Venen A. de Vries, secretaris Stuurgroep, Projectdirecteur Adviserende leden: A. Colthoff, ROA V. Schaap, Rijkswaterstaat P. Kuypers, provincie Utrecht J. van der Vliet, Waterschappen

Management Overleg N201+
F. Vrolijks, gemeente Aalsmeer M. Leenheer, gemeente Aalsmeer J. Rebel, gemeente Haarlemmermeer R. Esveld, gemeente Uithoorn H. Mulder, gemeente Uithoorn D. Stapel, gemeente De Ronde Venen C. Nielen, provincie Utrecht X. den Uyl, provincie Noord-Holland C. de Vries, provincie Noord-Holland G. Bakker, provincie Noord-Holland A. de Vries, Projectbureau N201+

Projectbureau N201+
A. de Vries D. Boddeke T. Heddema C. Swenne R. Faasen A. Molenaar L. van der Zwet C. van Buuren H. Rink T. van Bart

Adviesbureaus
Loyens Loeff Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Twynstra Gudde Berenschot Osborne Instituut voor Bouwrecht Ecorys Pauw/Sanders/Zijlstra/van Spaendonck Goudappel Coffeng

Ingenieursbureaus
Advin Grontmij IBZH IV Infraconsult Royal Haskoning Afdeling B&U provincie Noord-holland

Concept en tekst
Het Kantoor, Utrecht

Vormgeving
De Vormers, Utrecht

Fotografie
Peter Oey

Drukwerk
Cocu, Aalsmeer

22