Stappen vooruit

Subsidies voor meer en betere bedrijventerreinen in Zuid-Holland

Stappen vooruit!
Subsidies voor meer en betere bedrijventerreinen in Zuid-Holland
2 x 500 hectare De provincie Zuid-Holland spant zich de komende jaren enorm in voor bedrijventerreinen. Dat is dringend nodig voor de versterking van de economie in Zuid-Holland. Zonder extra maatregelen komt Zuid-Holland in 2020 ongeveer 1.200 hectare nieuwe bedrijventerreinen tekort. Daarnaast is circa 4.000 hectare van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Die voldoen niet meer aan moderne kwaliteitseisen. ‘Stappen vooruit!’ is dan ook niet voor niets de titel van ons ‘Meerjarenprogramma bedrijventerreinen 2004-2007’. Hiermee geven wij aan dat het ons ernst is en dat we fors in bedrijventerreinen willen investeren. In het meerjarenprogramma heeft de provincie zich voor een dubbele opgave gesteld: in vier jaar tijd 500 hectare bestaande bedrijventerreinen verbeteren en 500 hectare nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. ‘2 x 500’ is geen geringe opdracht. Om hierin te slagen ondernemen wij tal van activiteiten. Onder meer hebben wij de subsidiemogelijkheden voor projecten sterk verruimd en bieden wij deskundige ondersteuning bij zowel de planvorming als de uitvoering. Voor de periode 2004-2007 is 40,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, ofwel ruim 10 miljoen euro per jaar. Dit biedt ook mogelijkheden voor vestiging van hoogwaardige kennisintensieve bedrijven. In deze brochure leest u welke projecten in aanmerking komen voor subsidie en hoe u een aanvraag daarvoor kunt indienen.

Welke subsidies voor welke projecten? Er zijn twee soorten subsidies: één voor planvorming van bedrijventerreinen en één voor de concrete uitvoering ervan. Bij planvorming gaat het om voorbereidende werkzaamheden die het project een kwaliteitsimpuls geven. De subsidie geldt zowel voor een nieuw als voor de verbetering van een bestaand bedrijventerrein. Gerichte projectsubsidies kunnen worden verleend voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van een parkmanagementscan. Het totaal te verdelen subsidiebedrag bedraagt tot en met 2007 jaarlijks 800.000 euro. In de uitvoeringsfase is financiële ondersteuning mogelijk uit het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) van de provincie Zuid-Holland. De subsidie kan worden aangevraagd voor de herstructurering van een bestaand of de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Aanleg van ontsluitende infrastructuur en andere ondersteunende werken zoals een bedrijfsverzamelgebouw, komen ook voor subsidie in aanmerking. Tot en met 2007 is uit het OFB 9.250.000 euro per jaar beschikbaar. Om versnippering te voorkomen, wil de provincie jaarlijks aan een beperkt aantal projecten subsidie toekennen.
Overzicht subsidie 2004-2007 voor bedrijventerreinen Planvorming Uitvoering
€ 2004 2005 2006 2007 totaal 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 € 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 37.000.000

s

s

s

s

s

s

Totaal € 10.050.000 10.050.000 10.050.000 10.050.000 40.200.000

Susbsidieregelingen nader bekeken De subsidies planvorming en uitvoering (OFB) maken deel uit van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieverordening Economische Zaken van de provincie. Deze regelingen bevatten de inhoudelijke en procedurele subsidieregels. Enkele kernpunten daaruit zijn: Een bedrijventerrein is bedoeld voor vestigingen ten behoeve van handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie, met uitzondering van detailhandel en horeca. Ook kantorenlocaties vallen hieronder, inclusief de infrastructuur die daarvoor nodig is. Het begrip infrastructuur omvat aansluiting op bestaande tram-, spoor-, auto- en waterwegen. Een subsidie voor planvorming beloopt 50% van de kosten van het betreffende project met een maximum van 50.000 euro. Een quick scan wordt voor 100% vergoed, met een maximum van 10.000 euro. Een subsidie uit het OFB bedraagt 50% van het financiële tekort met een maximum van 1.300.000 euro per project. Bij een budget van 9.250.000 euro per jaar tot en met 2007 kunnen dus jaarlijks zeven projecten voor de maximale bijdrage in aanmerking komen. De uitvoeringstermijn van een project is zeven jaar, met een uitloopmogelijkheid tot tien jaar. Een groot aantal kostensoorten is subsidiabel, waaronder de kosten voor gebruiksbeëindiging (verplaatsingskosten van bedrijven), de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering en de rentekosten.

Hoe is de procedure? 1. Jaarlijks zijn er twee tranches waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd: van 1 juli tot 1 oktober en van 1 december tot 1 maart. Dit geldt zowel voor planvormingssubsidie als voor subsidie uit het OFB. 2. Een aanvraag voor subsidie uit het OFB voor verbetering van een bestaand of aanleg van een nieuw bedrijventerrein moet vergezeld gaan van: s Een planologische en milieutechnische haalbaarheidsanalyse. s Een financieringsopzet. s Een verklaring van de aanvrager dat de financiering, behoudens de gevraagde subsidie, beschikbaar is. s Bij een aanvraag tot verbetering van een bestaand bedrijventerrein: een verklaring van het gevestigde bedrijfsleven dat men het project steunt. s Een projectplan.

s

Als het de aanleg van een nieuw bedrijventerrein betreft of de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw: een verklaring van een externe financieel deskundige dat de raming van het financieel tekort, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, juist is berekend.

3. De provincie beoordeelt de OFB-aanvragen en kent iedere aanvraag een aantal punten toe op basis van rangschikkingscriteria. Dit houdt in dat ze onderling worden vergeleken en dat alleen de beste aanvragen worden gehonoreerd. Een belangrijk criterium is of het project bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het project kwaliteit uitstraalt, onder meer door een goede samenhang tussen wonen, werken, recreëren en vervoer, door een goed milieubeheer, goed personen- en goederenvervoer en een goed ruimtegebruik. Aanvragen die hieraan niet voldoen, komen sowieso niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor projecten waarvan de haalbaarheid of voortgang twijfelachtig is. Een subsidieaanvraag voor verbetering van een bestaand bedrijventerrein krijgt meer punten dan een aanvraag voor de aanleg van een nieuw terrein. Dat geldt eveneens voor projecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma bedrijventerreinen. 4. Ook voor een subsidieaanvraag voor planvorming gelden rangschikkingscriteria. Onder meer krijgt een project punten voor zijn bijdrage aan de herstructurering van een bedrijventerrein, voor het oplossen van regionale knelpunten en voor draagvlak bij openbaar bestuur en bedrijven. In de beoordeling wordt de financiële bijdrage van de betrokken partijen zelf meegewogen. En ook hier geldt dat geen subsidie wordt verleend als het project niet voorziet in duurzame ontwikkeling. 5. De aanvragen met de hoogste score krijgen de subsidie tot maximaal het bedrag dat in de subsidieregeling staat aangegeven. Voor planvorming is dat 50.000 euro (quick scan 10.000 euro). Voor subsidie uit het OFB geldt een maximum van 1.300.000 euro. Uiterlijk 13 weken na verstrijken van de indieningstermijn krijgen indieners bericht of ze wel of niet subsidie krijgen toegekend. Hoe aan te vragen? Gemeenten en openbare lichamen waarin gemeenten samenwerken, kunnen subsidie voor aanleg en verbetering van bedrijventerreinen (subsidie uit het OFB-fonds) aanvragen. Subsidies voor planvorming kunnen ook door andere niet op winst gerichte rechts-

personen worden aangevraagd. Voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn formulieren bijgevoegd: één voor planvorming en één voor subsidie uit het OFB. U kunt de formulieren ook downloaden van de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl onder thema ‘economie en werk’). Het is raadzaam om vóór het indienen van een subsidieverzoek contact op te nemen met de manager van de betreffende regio van de provincie Zuid-Holland. Deze is bereikbaar via het secretariaat van de afdeling Economische Zaken, telefoon 070 441 70 02. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: Provincie Zuid-Holland Afdeling Economische Zaken Postbus 90602 2509 LP Den Haag Informatie Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de afdeling Economische Zaken, telefoon 070 441 70 02. De website van de provincie Zuid-Holland biedt gedetailleerde informatie: www.zuid-holland.nl: klik op het thema ‘economie en werk’ en daarna op ‘bedrijventerreinen’. De aanvraagformulieren kunnen hier worden gedownload. Voor subsidies ter bevordering van de kenniseconomie, klikt u op onze website op het thema ‘economie en werk’ en daarna op ‘kenniseconomie’. Voor overige subsidies klikt u onder het kopje ‘service’ op ‘subsidieportaal’. Wat doet de provincie nog meer? Ons Meerjarenprogramma 2004-2007 ‘Stappen vooruit!’ bevat een aantal acties voor meer en betere bedrijventerreinen. Behalve met subsidies ondersteunt de provincie ook op andere manieren de ontwikkeling hiervan. Onder meer stimuleren wij gemeenten en bedrijfsleven, die op dit vlak een eerste verantwoordelijkheid hebben, tot het nemen van initiatieven. In de fase van planvorming is het project DECOR van de afdeling Economische Zaken een belangrijke bron van hulp en advies voor duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. Verschillende thematische onderzoeken zijn uitgevoerd, onder meer over intensief ruimtegebruik, milieuhinderlijke bedrijven, energie, vervoer, industriële ecologie, duurzaam ondernemen en bedrijventerreinen van de toekomst. Op de website van de provincie vindt men over DECOR veel nuttige informatie. De provincie biedt gemeenten en bedrijven (proces)begeleiding bij regionale uitvoeringsprogramma’s voor bedrijventerreinen.

s

s

s

s

Goed voorbeeld
In juni 2004 hebben wij 4,3 miljoen euro subsidie toegekend aan bedrijventerreinen. Het grootste deel hiervan, ruim 3,8 miljoen euro, is bestemd voor herstructurering van drie bedrijventerreinen en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. De subsidie komt uit ons Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB). De gemeenten Lisse en Dordrecht ontvingen elk een subsidiebedrag van 1,2 miljoen euro. De subsidie die Lisse heeft ontvangen, is bestemd voor de herstructurering en uitbreiding van bedrijventerrein Dever. Op het nieuwe gedeelte komt CNB, de grootste bloembollenveiling van Nederland, en het bloembollenlaboratorium. Mede door de subsidie van de provincie blijven deze belangrijke kennisdragers en werkgelegenheid voor de regio behouden. Ook versterkt dit de positie van de Duin- en Bollenstreek als internationaal handels- en kenniscentrum van de bollenteelt. Dordrecht krijgt het geld voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijk-West. Deze herstructurering wordt gecombineerd met de aanleg van een glasvezelnetwerk voor breedband-internet. Bedrijven hebben een groeiende behoefte aan bandbreedte wat resulteert in zwaardere eisen aan de huidige infrastructuren. Deze hebben nu een beperkt groeipotentieel. Applicaties worden echter steeds meer digitaal en bestanden met zwaardere datahoeveelheden worden over het netwerk verstuurd. Bedrijventerreinen met voldoende groeimogelijkheden op dit vlak, vormen in de toekomst een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven die behoefte hebben aan bandbreedte. De gemeente Dordrecht heeft ervoor gekozen de ontwikkeling van glasvezel te stimuleren door vragers en aanbieders te informeren, inspireren en faciliteren. Met de upgrading van Dordtse Kil I, II en Amstelwijk-West doet zich een unieke kans voor tegen relatief lage kosten een glasvezelnet aan te leggen. Als daartoe achteraf besloten zou worden, dan zouden alleen al de graafkosten 1 miljoen euro hoger uitkomen. In Berkel en Rodenrijs gaat de subsidie van 1,2 miljoen euro naar de aanleg van een nieuw bedrijventerrein: Oudeland. Dit nieuwe terrein grenst aan het bestaande terrein Rodenrijs, dat twee jaar eerder al subsidie ontving voor herstructurering. Met de ontwikkeling van Oudeland vormt dit terrein met Rodenrijs een modern, goed ontsloten bedrijventerrein. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontving 262.000 euro om het bestaande bedrijventerrein De Boezem op te knappen. Tenslotte heeft de provincie ter bevordering van de duurzame herstructurering van bedrijventerreinen 500.000 euro beschikbaar gesteld voor 13 projecten. Onder andere voor de formulering van een bedrijventerreinstrategie in de Leidse regio, een duurzaam inrichtingsplan voor de NAM-haven in Vlaardingen, een beeldkwaliteitsplan voor de Goudse Poort en de opzet van parkmanagement op Gelkenes te Liesveld.

Aanvraagformulier Projectsubsidie Planvorming bedrijventerreinen

Aanvraagformulier Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB)

OFB-Haalbaarheidsanalyse

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Subsidieregeling Economische Zaken Zuid-Holland