referentieprojecten partners Trans4

Trans4 • Postbus 3291 • 5203 DG ’s–Hertogenbosch tel 073 612 91 06 • info@trans4.nl • www.trans4.nl

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Inhoudsopgave

1 2 3 4 5 6 7

Verkenningen Planvorming Ontwerp Procesmanagement Planeconomie Bouw (-management) Communicatie

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

1

Verkenningen
Kantorenmarkttoets in de gemeente Westland Inventariseren Gemeente Westland Trans4 2007: in uitvoering Trans4 voert momenteel een kantorenmarkttoets uit. De gemeente Westland is bezig met het formuleren van haar kantorenmarktbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat de positie van gemeente Westland in de kantorenmarkt in Haaglanden bescheiden is. De kantorendynamiek speelt zich voornamelijk af op lokaal niveau. Westland heeft niet de ambitie te concurreren met de grotere kantorengemeenten in Haaglanden. Het doel van de gemeente Westland is er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende uitbreidingsruimte is voor de lokale kantorenmarkt. Op basis van cijfers is door de gemeente een analyse gemaakt van ontwikkelingen. Het is nu nog de bedoeling een markttoets uit te voeren. De uitkomsten van de markttoets zullen verwerkt worden in het kantorenbeleid van de gemeente Westland.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen Opstellen leidraad ruimtelijke kwaliteit Gemeente Oss Advin 2006-2007: in uitvoering Opstellen van een leidraad waarin relevant beleid en regelgeving ten aanzien van de functionaliteit en uitstraling van de openbare en publieke ruimte (inrichting en gebruik) wordt verzameld. Ook wordt samen met binnen een pilotgebied samen met ondernemers een uitvoeringsgericht actieplan opgesteld om met acties door gemeente en ondernemers samen de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Duurzame inrichting van de Koggehaven in Vlaardingen Onderzoek naar de duurzame inrichting en ontwikkeling van de Koggehaven. Gemeente Vlaardingen Trans4 2004-2005 Voor de herontwikkeling van het centrumgebied van Vlaardingen dient hinderlijke bedrijvigheid uitgeplaatst te worden. De Koggehaven is één van de locaties voor de vestiging van uitgeplaatste bedrijven en andere. Het gaat om 13 hectare te ontwikkelen watergebonden bedrijventerrein, gelegen aan de Maas. Trans4 heeft een nota van uitgangspunten opgesteld, waarin kansrijke mogelijkheden staan voor een duurzame inrichting van de Koggehaven. De aandacht gaat hierbij uit naar duurzaam bouwen, meervoudig ruimtegebruik, vervoermanagement en andere duurzame inrichtingsmogelijkheden. De aanzet zal tot een stedenbouwkundig ontwerp leiden.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk Opstellen Nota van uitgangspunten voor het opstellen van een revitaliseringplan Gemeente Rijswijk Trans4 2005 Op basis van bestaande beleidsuitgangspunten en conceptideeën over de inrichting van het bedrijventerrein Plaspoelpolder een nota van uitgangspunten formuleren, waarbij een onderbouwde richting gegeven wordt voor de verdere ontwikkeling van Plaspoelpolder.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Duurzaamheidscans op bestaande bedrijventerreinen in Limburg Verkenning van mogelijkheden Provincie Limburg Trans4 2004-2006 Het uitvoeren van een duurzaamheidscan op verschillende bedrijventerreinen in de provincie Limburg. Op basis van deze scan kunnen kansrijke duurzame maatregelen bepaald worden op bedrijventerreinen. Te denken valt aan maatregelen op het gebied van duurzame energie, vervoer, waterbeheer, beheer ed. Aan de hand van een scan van het terrein en een inventarisatie van de samenwerkingsbereidheid onder het bedrijfsleven (enquête, workshop) wordt een selectie gemaakt. De scans zijn uitgevoerd op bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, Arcen, Beesel, Weert en Gennep.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Succes- en faalfactoren van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen Literatuurstudie Provincie Limburg Trans4 2004 Op basis van bestaande literatuur en eigen expertise succes- en faalfactoren bepalen voor de realisatie van verschillende duurzame maatregelen, zoals duurzaam waterbeheer, energie, beheer, vervoer, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaam bouwen ed.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Leegstand op bedrijventerrein Vianen Inventarisatie Gemeente Vianen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs in samenwerking met Jones Lang LaSalle 2003 Inventarisatie van de aard, de omvang en de oorzaken van de leegstand in bedrijfsen kantoorbebouwing op bedrijventerrein Vianen. Op basis van deze bevindingen beleidsaanbevelingen formuleren.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Schuifruimte in de Rotterdamse Haven Inventarisatie Project Mainport Rotterdam (PMR) Romkema werkzaam bij NEI in samenwerking met DHV 1999 Het bepalen van de schuifruimte (uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen) bij het huidige bedrijfsleven in het bestaande Rotterdamse havengebied

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Herstructureringsopgave Stadsregio Rotterdam Inventarisatiestudie en kostenraming Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs 2002 Een inschatting maken van de herstructureringsopgave in de Stadsregio Rotterdam, (18 gemeenten en 115 bedrijventerreinen), waarbij inzicht is gegeven in: De omvang (in ha.) van de herstructureringsopgave; De vorm van herstructurering (intensief, upgrading of functiewijziging) De aard van de knelpunten, die bedrijven ondervinden op bedrijventerreinen; De potenties die bedrijventerreinen hebben om o.a. ruimtewinst te behalen;

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

De kosten die met herstructurering gepaard gaan.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Wilhelminahaven Schiedam Marktverkenning HBG en David Hart Ontwikkeling KOW 2002 Stedenbouwkundige en programmatische verkenning ten bate van een eerste haalbaarheidsonderzoek bestaande uit een planschets en een onderzoek naar bebouwingsdichtheden aan de hand van referentiemilieus.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Industrie- en havengebied Bergweg in Deventer Marktverkenning Gemeente Deventer Romkema werkzaam bij NEI 1998 Een marktverkenning naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfshuisvesting en woon-werkeenheden in een voormalig havengebied

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

De Drieling in Zaandam Quickscan en ontwikkeling planconcept AM Wonen BV Noord-Holland Oost KOW 2003 Onderzoek naar de ruimtelijke kansen en het te realiseren programma van een herstructureringslocatie langs de Zaan. Voor het gebied De Drieling te Zaandam is een quickscan uitgevoerd. De quickscan ondersteunt de subsidieaanvraag in het kader van bodemsubsidie en bedrijfsverplaatsing. Het doel was om de programmatische en stedenbouwkundige potenties in beeld te krijgen. De potenties van het gebied liggen aan de Zaan, nabij een NS station en de snelweg. De eigen kwaliteiten zijn de ligging in een bocht van de rivier de Zaan, het dijklint met typisch Zaanse bebouwing en het industriële verleden. De bedreigingen zijn de milieubelasting (geluid, stof en geur) vanuit het noorden en de kosten van de sanering van de bodemvervuiling. Dit is vertaald naar een planconcept en indicatief programma, waarbij het plangebied getransformeerd is van een extensief bedrijventerrein tot een Intensief woonwerkgebied met een stedelijke invulling en dichtheid en dubbel grondgebruik.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Moerdijk in Moerdijk Marktverkenning Stichting Moerdijkse Hoek Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs 2000 Een analyse van het nut en de noodzaak van de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in West-Brabant.

Naam project Soort project Opdrachtgever

Ruimte voor glastuinbouw en bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard Haalbaarheidstudie Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Betrokkenen Jaar Omschrijving

Landbouw Romkema werkzaam bij NEI i.s.m. LEI-DLO 1999 Het aangeven van het nut, de noodzaak en de gevolgen van het ruimte bieden voor glastuinbouw en bedrijven in de Hoeksche Waard.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

2 Planvorming

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Ontwikkelingsvisie A2 Zone Opstellen van een Ontwikkelingsvisie voor de A2 Zone in opdracht van SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) namens de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Best, Son en Breugel Trans4 2005-2007: in uitvoering Doelstelling is een Masterplan voor de A2-zone op te stellen waarin: De A2 wordt benut als venster waarlangs de regio zich in ruimtelijk-functionele zin presenteert als toptechnologie regio De meerwaarde en samenhang van de verschillende locaties en kwaliteiten in de A2-zone worden getoond en maximaal benut De gewenste ruimtelijke en functionele structuur wordt geboden voor toekomstige ontwikkelingen (voor de komende 15 jaar) Een ontwikkelstrategie wordt opgesteld waarin projectenveloppen van kansrijke projecten binnen de A2-zone worden gedefinieerd

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Groenstructuurplan Wijchen-Oost Groenstructuurplan voor een bedrijventerrein in Wijchen Gemeente Wijchen Advin 2006: in uitvoering Voor de gemeente en het parkmanagement van bedrijventerrein Wijchen-Oost wordt een groenstructuurplan opgesteld. Het gewenste kwaliteitsniveau beschrijven we op het niveau van het gehele bedrijventerrein en te onderscheiden deelgebieden. Verbeteringsvoorstellen worden geconcretiseerd met een actie- en maatregelenplan. Daarnaast zal het plan handvatten bieden voor het beheer en onderhoud. Daarbij wordt ook de rol van de gemeente, de ondernemers en het parkmanagement benoemd.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Roversheide in de gemeente Beesel Opstellen van een maatregelenpakket voor de aanpak van bedrijventerrein Roversheide in de gemeente Beesel. Gemeente Beesel Trans4 2005 Het opstellen van een breed gedragen pakket aan maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bedrijventerrein Roversheide. Naast fysieke maatregelen is nadrukkelijk aandacht besteed aan de realisatie van duurzame maatregelen. Het resultaat is een plan van aanpak voor: bewegwijzering, parkmanagement, afkoppelen regenwater en infrastructurele werkzaamheden.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel Opstellen stedenbouwkundige visie bedrijventerrein oevers A/B in Meppel Gemeente Meppel en Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP) Trans4 2004 Het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het verouderde bedrijventerrein Oevers A/B in de gemeente Meppel. Deze visie maakt onderdeel uit van een revitaliseringsplan, die gemeente samen met OPP aan het opstellen is. In dit kader wordt gewerkt aan vernieuwing van zowel het publieke als (een groot deel van) het private deel van het bedrijventerrein.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Eemskanaal ZZ Stedenbouwkundige visie Heijmans IBC Vastgoed Kaap3/KOW 2004 De locatie ligt centraal in het plangebied ‘Eemskanaal”. Hiervoor wordt momenteel een structuurplan opgesteld. Voor de aanliggende terreinen worden reeds concrete uitwerkingen gemaakt. De gebouwencomplexen van de brandweer en de douane zullen binnen de nieuwe structuren opgenomen worden. In ruimtelijke zin doet het stedenbouwkundige plan ‘Houtunie’ richtinggevende uitspraken: de blokken met hoogbouw staan vast en ten aanzien van de kade-invulling kan naar alternatieven worden gezocht. Een belangrijk uitgangspunt voor de kadebestemming is de mogelijke aanleg van een fiets en voetgangersbrug over het Eemskanaal, ter hoogte van het huidige complex van de bereden politie. Hierdoor wordt de locatie tot het snijpunt van belangrijke Oost - West en Noord - Zuid routes. Qua bestemming is wonen een optie, maar het verdient aanbeveling te bezien in hoeverre ook andere bestemmingen een plek kunnen krijgen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Masterplan stedelijke ontwikkeling Almelo Masterplan BVR Kaap3/KOW 2003-2004 Van begin 2003 tot zomer 2004 heeft Kaap3 gewerkt aan het opstellen van een masterplan voor de stedelijke ontwikkeling van Almelo. Samen met de advies- en ontwerpbureaus BVR, Plein 11, H+N+S, Ecorys en Boersma en Van Alteren is gewerkt aan een nadere bepaling van de ontwikkelingsrichting voor de stedelijke uitleg. Dit betreft zowel het bestaande stedelijke gebied als het nieuwe. Uitgaande van de programmatische verkenningen voor sectoren als wonen, werken, verkeer en infrastructuur en de wensen met betrekking tot de landschappelijke, recreatieve en agrarische ontwikkelingsrichtingen is een integraal uitlegmodel opgesteld. Het masterplan biedt ruimtelijk gezien de voorwaarden om de kwalitatieve en kwantitatieve doeleinden te verwezenlijken.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Waterpark Piushaven in Tilburg Inrichtingsvisie Gemeente Tilburg Kaap3/KOW 2003 Het Piushavengebied wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk en bruisend gebied, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. In februari 2000 heeft de gemeente Tilburg de ontwikkelingsvisie van het Piushavengebied afgerond. De transformatie van het Piushavengebied is gericht op een ontwikkeling naar een nieuw stedelijk woongebied, in een gemengde opzet en voorzien van op de woonfunctie afgestemde werkfuncties. De verblijfsgebieden dienen daarop afgestemd te zijn en kunnen daarbij maximaal profiteren van de aanwezigheid van de bestaande Piushaven. De aanwezigheid van het water en de bijbehorende openbare ruimte aan weerszijden van de Piushaven bieden kansen om de Piushaven betekenis te geven als Waterpark.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Kop van Zuid, Parkstad in Rotterdam Masterplan en bestemmingsplan Gemeente Rotterdam (dS+V en OBR) Kaap3/KOW Masterplan 2000-2003 en bestemmingsplan 2004-2006 Voor het zuidelijk deel van de Kop van Zuid in Rotterdam is in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Het betreffende gebied wordt als ParkStad aangeduid omdat de woon- en verblijfskwaliteiten sterk zullen worden bepaald door het toekomstige centraal gelegen stadspark. Anders dan het noordelijk deel van de Kop van Zuid waar de omgevingskwaliteiten ‘als vanzelf’ werden aangereikt door de al bestaande havenbekkens en de rivieroever, zal een hoogwaardig vestigingsmilieu hier opnieuw gemaakt moeten worden. Het plan vormt een passtuk tussen de voorheen relatief geïsoleerde woonwijken van Rotterdam Zuid en de nieuwe wijken van de Kop van Zuid en kan zich ontwikkelen tot een nieuw stedelijk knooppunt. Met de aanleg van een nieuwe derde stadsbrug ontstaat een compact openbaar vervoerknooppunt dat het NS-station Zuid verbindt met het stedelijke netwerk van tramlijnen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein St. Joost in de provincie Limburg Conceptontwikkeling duurzaam bedrijventerrein Provincie Limburg Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs 2003 Het aangeven van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein St. Joost en de praktische haalbaarheid daarvan, zodat er bestuurlijk een besluit genomen kon worden over het na te streven ambitieniveau. De mogelijkheden bleken met name te liggen op duurzame inrichtingsaspecten als efficiënt ruimtegebruik (stapelen, verdichten, collectief parkeren), bedrijfsgerichte functies (transportdienstencentrum) en duurzaam bouwen. Ook het aspect water (bodeminfiltratie, grijs waternet ed. ) kreeg veel aandacht.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Binnensingel Enschede Structuurvisie Gemeente Enschede Kaap3/KOW 2001-2003 Het gebied binnen de singels van Enschede vormt het hart en het beeldmerk van de stad als het stedelijke centrumgebied. Het gebied trekt jaarlijks ca. 220.000 bezoekers. In dit gebied zijn vele ontwikkelingen aanstaande. Nieuwe functies krijgen een nieuwe of andere behuizing en verschillende ambities van Enschede zullen hier waargemaakt moeten worden. De ontwikkelingsvisie vormt een basis voor de ruimtelijke en sociaal economische initiatieven en fungeert als kader voor de actualisering van bestemmingsplannen. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingen weer en biedt perspectieven en randvoorwaarden voor particuliere initiatieven.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Waalhaven-Zuid in Rotterdam Opstellen Plan van aanpak Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam Romkema werkzaam bij NEI in samenwerking met Oranjewoud 1998 Waalhaven-Zuid: 100 hectare, 280 bedrijven Door middel van enquêtes en workshops met het bedrijfsleven en overheden is gekomen tot een breed gedragen pakket van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein. De maatregelen richtten zich met name op de aanpak van verkeersproblematiek, ruimteproblematiek, herinrichting openbare ruimte en veiligheid.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein De Biezen en De Hagen in Vianen Opstellen Plan van Aanpak Gemeente Vianen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs 2001-2002 Bedrijventerrein Vianen: De Biezen en De Hagen: 120 ha, circa 200 bedrijven Opstellen van een plan van aanpak voor de duurzame herstructurering van bedrijventerrein Vianen. In enquêtes en workshops met bedrijven de knelpunten en oplossingsmogelijkheden geïnventariseerd voor de verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Tegelijkertijd is bij ondernemers de belangstelling gepeild naar duurzame oplossingen en gezamenlijk gebruik van voorzieningen en het beheer van het terrein. Dit laatste met het oog op het realiseren van parkmanagement.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

ECT Terrein te Rotterdam Studie naar herstructurering kantoorlocatie ECT ism DuraVermeer Vastgoed en HP Projectontwikkeling Advin 2004 Stedenbouwkundige en programmatische visie voor het gebied. Handhaving van bestaande kantoren en uitbreiding met warehouses en kleinere kantoorpaviljoens. Budgetoptimalisaties.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Rodenrijs in Berkel en Rodenrijs Opstellen plan van aanpak Gemeente Berkel en Rodenrijs KOW 2003 Het opstellen van een plan voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en verandering van de infrastructuur. Dit laatste in verband met de aanleg van een aangrenzend nieuw bedrijventerrein Ouweland.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Zwethove in Wateringen Beeldkwaliteitplan Gemeente Wateringen KOW 1999 Het opstellen van een beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein Zwethove

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

3

Ontwerp
Stadswerven Dordrecht Stedenbouwkundig ontwerp Ontwikkelingscombinatie Vermeer III: Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren, Dura Vermeer Bouw Rotterdam, Innoplan KOW 2005 De Stadswerven zijn gelegen aan de oostzijde van de Dordtse binnenstad, ingeklemd tussen de rivieren de Merwede en het Wantij. Het is aan het begin van de 20ste eeuw in gebruik genomen als industriegebied. Scheepsbouw voerde hier lange tijd de boventoon en bepaalde het karakteristieke beeld van scheepshellingen, kranen, staal en schepen. Toen begin 21ste eeuw de sluiting van twee grote bedrijven werd aangekondigd is de planontwikkeling voor het gebied in gang gezet. Het gebied met voormalige scheepswerven diende omgevormd te worden tot een binnenstedelijk gebied. Door het wegvallen van enkele belangrijke functies zijn de ruimtelijke uitgangspunten van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp opnieuw geformuleerd. In een 5-daagse workshop zijn de uitgangspunten herijkt en is een nieuwe identiteit ontwikkeld.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bovenregionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard Schetsontwerp Provincie Zuid-Holland KOW/Kaap3 2005 Het plangebied in de Hoeksche Waard valt grotendeels samen met het zoekgebied voor open water of piekberging. Tezamen met de te ontwerpen groenstructuur vormt water een bijzonder krachtig middel om de landschappelijke inpassing verder vorm te geven. Het water kan daarbij een element zijn dat de rand van het bedrijventerrein mede bepaalt of een grootschalig element dat centraal in het plangebied wordt opgenomen. In het structuurplan wordt ten aanzien van de randen van het terrein opgemerkt dat gekozen kan worden voor een techniek van maskeren (aan het oog onttrekken) of manifesteren. We menen dat in alle gevallen sprake moet zijn van een gedifferentieerde vormgeving van de randen waarbij bestaande en nieuwe landschappelijke elementen kunnen worden ingezet. Elementen als houtwallen, dijkjes, water, regelmatige bomenrijen, plooiing van het terrein, bijzondere oevers, het zijn stuk voor stuk Adressering in de regio middelen die de vaak zeer gedifferentieerde, grootschalige gebouwen van een bijzondere context kunnen voorzien en die het gehele terrein in een zeker verband kunnen plaatsen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Hoornse Zoom in Delft Stedenbouwkundig ontwerp en aanzet tot beeldkwaliteitplan Amstelland Ontwikkeling, Rabo Vastgoed, Citadel BV KOW 2003 Het extensieve bedrijventerrein tussen Delft en Den Hoorn verandert in een stedelijke woonlocatie. Uitgangspunten zijn: het maken van een sterk stedenbouwkundig ensemble met de groen- en waterstructuur als kwaliteitsdragers van de openbare ruimte, ruimtelijkheid binnen de relatief hoge dichtheid door zichtlijnen, een centraal groengebied als interne schakel en informele route, identiteit en woonkwaliteit door klassieke stedenbouwkundige elementen, duurzame parkeeroplossingen en integratie van een ecologische zone. Het ontwerp heeft een eenvoudige stedenbouwkundige hoofdstructuur, met een hiërarchische opbouw en duidelijke begrenzingen. Het centrale hoefijzer vormt de hoofdontsluiting en is samen met de singel en de vijver het bindende element. De deelgebieden hebben door hun ligging en door de keuze voor herkenbare ruimtevormen een sterke identiteit. Aansluitend op het voorlopig ontwerp is een aanzet voor een beeldkwaliteitplan gemaakt. Per deelgebied zijn voor zowel de openbare ruimte als de architectuur sfeerbeelden en richtlijnen opgesteld.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

De KOP op Bedrijventerrein Oevers A/B in Meppel Opstellen stedenbouwkundige visie bedrijventerrein oevers A/B in Meppel Gemeente Meppel en Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP) Trans4 2004 Revitalisering van de kop van het verouderde bedrijventerrein Oevers A/B. Het gebied is gelegen dicht bij de binnenstad en direct aan de rivier de Reest. Het doel van het ontwerp is de uitstraling naar de stad te verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt door te kiezen voor een directe aansluiting op het groene oevermilieu van de rivier door middel van een park, waarin luxe vila’s zijn geplaatst.. Leisurefuncties in combinatie met een jachthaven geven het gebied een vriendelijke en toegankelijke uitstraling. Als functionele schakel tussen het leisuregebied en het achterliggende bedrijventerrein is gekozen voor een wand van woon-werkwoningen. Op deze manier sluit het ontwerp aan alle zijden aan op de omliggende omgeving.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid in Nieuw Vennep Ruimtelijke ontwerp Gemeente Haarlemmermeer Advin 1999-2000 Het ontwerpen van de inrichting van een nieuw bedrijvenpark ten zuiden van NieuwVennep. Het ontwerp moest voldoen aan een hoog ambitieniveau dat verwoord was in een Programma van Eisen. Bij alle inrichtingsaspecten stond duurzaamheid centraal. Door het concentreren van de groenoppervlakte en het ontwerpen van groene muren rondom de bedrijvenkavels is een groen en aantrekkelijk vestigingsmilieu gerealiseerd. Het ontwerp is tot stand gekomen in een ontwerpatelier dat onder leiding van Advin B.V. is opgezet. Afgevaardigden van de gemeente Haarlemmermeer hebben actief in het ontwerpatelier geparticipeerd. Het ontwerp is door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling goedgekeurd.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

GIT Terrein in Den Haag Stedenbouwkundig ontwerp NV Stedelijk Belang KOW en Stevens en Van Dijck 1999 Het betreft de herontwikkeling van het voormalig Eneco-terrein in Den Haag naar een multifunctioneel gebied voor bedrijven, kantoren en woningen. Enerzijds gaat het om nieuwbouw op door sloop vrijgekomen locaties en anderzijds om de herontwikkeling van bestaande bedrijfsbebouwing naar kantoren en wonen. In het ontwerp zijn verschillende projecten geprojecteerd: o De bouw van een nieuw DUBO (Duurzaam Bouwen) Centrum o Woon-werkwoningen o De renovatie van een kantoorgebouw ten behoeve van nieuwe kantoorgebruikers o Het Magazijn: de herontwikkeling van een bedrijfspand in een gebouw voor kantoren, horeca en culturele functies

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

TNO terrein in Delft Stedenbouwkundig ontwerp Cheops Ontwikkeling KOW 2000 – heden Herstructurering en verdichting van het TNO-terrein met nieuwe bedrijven en woningbouw. Het gebied wordt op integrale wijze ontwikkeld. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gebouwen en structuren. In het ontwerp wordt gestreefd naar een markant en gemengd woon-werkkwartier gebaseerd op een heldere kwadrantenstructuur. Binnen het plangebied is ruimte voor 76.000 m2 bedrijven en ander functies, plus 350 woningen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Container Fruitterminal in de Merwedehaven in Rotterdam Engineering Dura Vermeer Advin 2002 Definitief inrichtingsontwerp en detailontwerp ten behoeve van de herinrichting van de container Fruitterminal in de Merwedehaven te Rotterdam

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Vaanpark in Barendrecht Civiel technisch plan Gemeente Barendrecht Advin 2002 – 2003 Het ontwerp van een basisrioleringsplan en het toetsen van het waterhuishoudkundige plan van het bedrijventerrein Vaanpark IV. Bedrijventerrein Vaanpark (20 ha) is grotendeels bestemd voor woon-werk vestigingen (bedrijven op begane grond, wonen op de verdiepingen). Het plan kenmerkt zich door de grote hoeveelheid open water, waardoor verschillende eilandjes in het plan te beschouwen zijn. Ten behoeve van dit project heeft Advin een functioneel- en technisch P.v.E. opgesteld voor de riolering en waterhuishouding.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Spoorzicht Noord te Nieuw Vennep Stedenbouwkundig ontwerp, advies openbare ruimte Bedrijvenhuis NV Advin 2003-2004 Ontwerp deels laag-, deels middelwaardig terrein. Opgave was krappe tijdplanning, waterproblematiek en aansluiting op en herstructurering van een deel van bestaande bedrijventerrein Spoorzicht.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project

Bedrijventerrein Bloemenveiling in Aalsmeer

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer B.A. Advin 2001 – 2002 De civieltechnische engineering van de uitbreiding VBA-Zuid van de Bloemenveiling Aalsmeer. Het gaat hier om een terrein van ca. 60 ha. Onderverdeeld in fase 1 (ca. 35 ha.) en fase 2 (ca. 25 ha.). De werkzaamheden zijn in een definitie, voorontwerp, definitief ontwerp en besteksontwerp fase uitgevoerd en bestonden uit de volgende onderdelen: o Het opstellen van een groenplan in overleg met opdrachtgever en gemeente. o Vervaardigen van bouwrijptekeningen en bestek: o Het vervaardigen van tekeningen en bestek voor het bouwrijp maken van het terrein waaronder aanleg bouwwegen en riolering aanleg waterpartijen, beschoeiingen en duikers. o Verkeerscirculatieplan langzaam verkeer o Waterbeheers- en basisrioleringsplan

Naam project

Bedrijventerrein De Gouden Driehoek in Menterwolde

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Gemeente Menterwolde Advin 2000 Het bouw- en woonrijp maken van een 60 ha. groot bedrijventerrein te Menterwolde, inclusief het verbreden van een bestaand viaduct (kunstwerk 10) over rijksweg 7 ten behoeve van de ontsluiting. Advin B.V. verzorgde de coördinatie en afstemming bij het opstellen van het inrichtingsplan en het maken van het bestek en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken inclusief de uitdetaillering van rioleringsplan en de constructieve engineering van de verbreding van kunstwerk 10 (berekening en bestek en tekeningen).

Naam project

Forward Business 2000 Parks NV in Amsterdam

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Forward Business 2000 Parks NV Advin 2002 – 2003 Engineering van de inrichting van het ca. 45 ha. grote kantorenpark Chipsol Park te Schiphol-Rijk in de gemeente Haarlemmermeer. De werkzaamheden betroffen het opstellen van het ontwerp van de hoofdinfrastructuur en het vervaardigen van het bestek en de tekeningen van wegen, waterpartijen en diverse kleine kunstwerken waaronder de engineering van een onderheide overkluizing (o.a. WRK leiding Ø1500). De engineering van de kunstwerken betrof het opstellen van de constructieberekeningen, het vervaardigen van het ontwerp en de bestek en tekeningen. In 1996 is begonnen met de nadere invulling en uitgifte van de percelen op het bedrijvenpark aan diverse projectontwikkelaars. Advin B.V. verricht momenteel de civieltechnische engineering en advisering en coördinatie bij de invulling van de percelen.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

4

Procesmanagement

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Aanleg bedrijventerrein Vorstengrafdonk Oss Begeleiding gemeente Oss bij de het bouwrijp maken van Vorstengrafdonk Gemeente Oss Advin 2002 - 2005 Voor het bedrijventerrein Vorstengrafdonk (100 ha.) heeft Advin het bestemmingsen inrichtingsplan uitgewerkt in een definitief ontwerp. Ook zijn de besteksvoorbereidingen van alle bouwrijpfasen, de rijbaanoverlagingen en reconstructiewerkzaamheden verzorgd. Verder is een notitie met richtlijnen en technische uitgangspunten voor het ontkoppelen opgesteld die als basis dient voor de afweging van bouwaanvragen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein De Biezen en De Hagen in Vianen Procesmanagement Gemeente Vianen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs 2002-2003 Het verzorgen van het procesmanagement van de uitvoering van het plan van aanpak. De gezamenlijke ondertekening van de intentieverklaring door gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Utrecht, de burgemeester van Vianen en de Voorzitters van de Kamer van Koophandel Utrecht en de bedrijvenvereniging vormden het startschot van de uitvoering van het herstructureringsproces. Door het vormen van werkgroepen met het bedrijfsleven zijn verschillende onderwerpen opgepakt op het gebied van openbare ruimte, milieu en verkeer en vervoer. Het bedrijfsleven werd over de voortgang van het project geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerreinen in Uden Projectmanagement Gemeente Uden Advin 2003-heden Projectmanagement in de projectvoorbereiding van de herstructurering van meerdere bedrijventerreinen in Uden.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein De Vergulde Hand in Vlaardingen Procesmanagement (in initiatief fase), PPS tussen: Gemeente Vlaardingen en Burgland Projectontwikkeling Advin 2003 – 2004 Het voeren van het procesmanagement om te komen tot de realisering van het nieuwe bedrijventerrein.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Greenparc Bleiswijk Uitbreiding en nieuwbouw van de bloemenveiling Greenparc in Bleiswijk Flora Holland Stevens en Van Dijck 2000 Projectmanagement van de nieuwbouw en uitbreiding van 300.000 m2 veilingcomplex (bedrijfsgebouw, bedrijfshallen en kantoor) in Bleiswijk.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijvenpark Lijnden in Haarlemmermeer Procesmanagement, engineering en directie en toezicht op de uitvoering. Schiphol Area Development Company Advin 1998 – heden Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein aan de A9. Advin heeft deelgenomen aan de stedenbouwkundige opzet en het uiteindelijk definitief plan. Op basis van het definitief stedenbouwkundig plan is de gehele civiele engineering ten behoeve van de realisatie en de inrichting van het terrein uitgewerkt. Begeleiding, in de vorm van proces- en projectmanagement, is gedurende het gehele traject gevoerd. Daarbij is op de uitvoering van werkzaamheden, in de realisatiefase, het dagelijks toezicht en de directievoering gedaan.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijventerrein Lutkemeerpolder in Amsterdam Procesmanagement, engineering en directievoering. Schiphol Area Development Company Advin 2001-heden Verrichten van het projectmanagement en engineeringwerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten in de Lutkemeerpolder. Projectmanagement betreft het procesmatig begeleiden van de ontwerp en uitwerkingswerkzaamheden. Administratie en het bewaken van voortgang, vergunningen en communicatie behoren tot de kernwerkzaamheden. De engineering betreft de civieltechnische en elektrotechnische uitwerkingen van de inrichtingsplannen, uitmondend in besteken en tekeningen.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

5

Planeconomie
Scheepswerf Verolme

Naam project

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Dura Bouw Rotterdam Advin 2002 Het amoveren van de opstallen van de scheepswerf Sanering van de locatie Bepaling kosten infrastructuur Ontwikkeling van circa 300 woningen

Naam project

Masterplan Haven te Oudenbosch

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling Advin 2000 Sanering bedrijventerrein; Graven van een nieuwe havenarm; Ontwikkeling van circa 90 woningen (waarvan 45 drijvend).

Naam project

Scheepswerf De Biesbosch

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

J.P. van Eesteren BV, Innoplan BV, Dura Bouw Rotterdam BV Advin 1999 Financiële quick scan revitalisering scheepswerf De Biesbosch: Slopen scheepswerf, ontwikkelen van circa 830 woningen en het herinrichten van het openbare gebied (12,5 ha.)

Naam project

Centrumplan in Etten-Leur

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Dura Vermeer Groep NV Advin 1999 Financiële quick scan van het centrumplan van Etten-Leur: Ontwikkelen van 450 woningen, 10.000 m² kantoren, 10.000 m² winkels, een ondergrondse parkeergarage en het herinrichten van het openbare gebied.

Naam project

Martens-terrein in Oosterhout

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Eijkelenburg Dura Bouw BV, De Wilde Projectmanagement Advin 1999-2001 Een financiële quick scan van het herontwikkelen van 25 ha. bedrijventerrein.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project

Sleutelgebieden in IJmuiden

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

HBG Vastgoed, Dura vermeer Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Velsen Advin 2001 Grondexploitatieberekeningen van deelgebieden: IJmuiderstraatweg (invalsweg, 20 ha.) Moerbergplantsoen (park 13 ha.) Centrumgebied (8 ha.) Kop van de Haven (bedrijventerrein 3 ha)

Naam project

Medaillon Hengelo

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Thomassen Dura Advin 2002 Grondexploitatie van de ontwikkeling van 750 woningen, 13.000 m² kantoren en diverse varianten in verband met geluidwerende voorzieningen

Naam project

Grondexploitatieberekeningen voor bedrijventerreinen in gemeenten

Betrokkenen: Advin

Gemeente Bernheze Bedrijventerrein Retsel II te Heeswijk-Dinther Bedrijventerrein Cereslaan-Oost te Heesch Bedrijventerrein Vismeerstraat te Heesch Gemeente Mill en St. Hubert Bedrijventerrein P. Jacobsstr. – Grootvenseweg te St. Hubert Bedrijventerrein Mill Zuid te Mill Gemeente Boxmeer Bedrijventerrein Saxe Gotha te Boxmeer Gemeente Landerd Bedrijventerrein Louwstraat III te Schaijk Gemeente Maasdonk Bedrijventerrein Geffens Veld te Geffen Gemeente Lith Bedrijventerrein Het Wargaren IV te Lith Eurowoningen Rotterdam Financiële quick scan stationslocatie Gilze-Rijen Gemeente Sint Anthonis Bedrijventerrein Molenveld Herziening 21 grondexploitaties Financiële paragraaf bestemmingsplan Bedrijventerrein ’t Buske.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

6

Bouw (-management)
De Binck Twins in Den Haag Ontwerp en bouw van een innovatief bedrijfsverzamelgebouw (dubbel grondgebruik) Maxy Netherlands BV KOW en Stevens en Van Dijck 1999 ontwerp, 2001oplevering Gestapelde bouw van 12.500 m² bedrijfsruimte en 6.000 m² kantoren met parkeren. Het gebouw bestaat uit twee lagen met bedrijfsunits met parkeerruimte op de begane grond, verdieping en dak. KOW heeft het ontwerp gemaakt, Stevens en Van Dijck heeft het bouwmanagement, directievoering en uitvoeringstoezicht uitgevoerd.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

De Bolder in Schiedam Ontwerp en bouw van het hoofdkantoor van Mammoet Holding Mammoet Holding BV in De Meern KOW 1999 ontwerp, realisatie 2001 Het ontwerp van een landmark kantoorgebouw op bedrijventerrein Vijfsluizen in Schiedam. Het gebouw is in zijn geheel geprefabriceerd op industrieterrein de Grote Lindt in Zwijndrecht en is per schip naar Schiedam verplaatst en op de definitieve locatie gezet.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Mode Centrum Almere Ontwerp en realisatie van een modecentrum Initiatiefgroep Mode Centrum Almere, Tramell Crow Nederland BV, HBG Utiliteitsbouw BV KOW 2000 ontwerp Het ontwerp van een modehandelscentrum ter grootte van 16.000 m² en 300 parkeerplaatsen

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Het Waalschip in de Waalhaven van R’dam Ontwerp van bedrijfsbebouwing J.P. van Eesteren KOW Ontwerp 1997, oplevering 2000 Het ontwerp en de realisatie van een 5.000 m² kantoorruimte en 3.000 m² aan bedrijfsunits

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Servicecentrum DHL in het Forepark van Leidschendam Ontwerp van bedrijfsbebouwing DHL KOW 1997 Het ontwerp van een bedrijfsgebouw ter grootte van 2.000m².

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project

Het Magazijn in Den Haag

Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

KOW KOW 2000 KOW is gevestigd in Het Magazijn. Oorspronkelijk (1920) was dit gebouw de montagehal en opslagplaats van de oude Gasfabriek in Den Haag. Voor de herontwikkeling van dit industriële erfgoed tot bedrijfsruimte ontving KOW in 2001 ‘De Nieuwe Stad Prijs’ van de gemeente Den Haag.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Haeghepark Den Haag Nieuwbouw van bedrijfs- en productieruimte Haeghe-groep in Den Haag Haeghe-groep Stevens en Van Dijck en KOW 2003 oplevering In overleg met de opdrachtgever heeft Stevens en Van Dijck het programma van eisen voor de nieuwbouw opgesteld, een projectontwikkelaar gezocht die vervolgens de nieuwbouw turn-key heeft gerealiseerd. KOW heeft het ontwerp gemaakt.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Bedrijfsverzamelgebouw Zeeburg Amsterdam Nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw (meervoudig grondgebruik) in Amsterdam Sikking Vastgoed Nederland Stevens en Van Dijck 2001 Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, opstellen van het programma van eisen en investeringskostenraming, projectmanagement tijdens voorbereiding, ontwerp en uitvoering, uitvoeringstoezicht.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Klaverblad Verzekeringen in Zoetermeer Nieuwbouw van kantoorruimte Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. Stevens en Van Dijck, architect KOW 2004 Nieuwbouw van een kantoor en parkeergarage van 20.000 m² Werkzaamheden omvatten het opstellen van een Programma van eisen, bouwkostenmanagement , projectmanagement, de directievoering en het toezicht

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Voormalig hoofdkantoor Shell in Rotterdam Herontwikkeling bestaande kantoorgebouw Shell Pensioenfonds Beheer Stevens en van Dijck 1999 De verbouwing van 40.000 m² kantoorruimte. De activiteiten bestonden uit het opstellen van een programma van eisen, projectmanagement, budgetbewaking en de coördinatie van huurders wensen.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

7

COMMUNICATIE
Organiseren van workshops Organisatie en begeleiding van workshops Gemeente Best Trans4 2005 De gemeente Best heeft een Economische Ontwikkelingsvisie Best (EOB) opgesteld. Hierin kwamen ambities, prioriteiten en inspanningen op economisch gebied te staan, die de gemeente wil realiseren. De gemeente wilde deze visie in samenwerking met lokale en regionale keyplayers opstellen. Door middel van workshops is gezamenlijk bepaald waar de accenten/prioriteiten komen te liggen. Om dit proces te begeleiden heeft de gemeente Trans4 gevraagd de workshops te organiseren en begeleiden.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

“Koplopers in Noord-Brabant” Het maken van een flyers over innovatieve projecten in Noord-Brabant, die een raakvlak hebben met milieu en bedrijven (-terreinen). Provincie Noord-Brabant, Dienst Ecologie Trans4 2005-2006 Het beschrijven van verschillende innovatieve projecten in Noord-Brabant. Het gaat om inspirerende voorbeelden, waarbij de ambities in kaart worden gebracht.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Presentatie en flyer over duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant Het maken van een presentatie en het schrijven van een nieuwsbrief Provincie Noord-Brabant/MOLO Trans4 i.s.m. Transconcept Tekstproducties 2005 Het maken van een presentatie over de werkzaamheden van MOLO en de producten die MOLO ontwikkeld ter bevordering van duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Brabant

Naam project

Inspiratieboek “Kwaliteit Werkt “ over bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant Het maken van een inspiratieboek Provincie Noord-Brabant Trans4 2005 Het schrijven van een soort jaarboek, een inspiratieboek, waarin vijftien bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant beschreven staan. Het gaat om inspirerende voorbeelden, waarbij de ambities in kaart worden gebracht.

Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Brochure over duurzame maatregelen op bedrijventerreinen Het maken van een brochure Provincie Limburg Trans4 in samenwerking met tekstproductiebedrijf Transconcept. 2005 Het door Trans4 opgestelde onderzoeksrapport voor de provincie Limburg: “succes en faalfactoren van duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen” omvormen naar een brochure.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Procesbeschrijving uitvoering duurzaamheidscans Het maken van een procesbeschrijving Provincie Limburg Trans4 2005 Trans4 heeft op verschillende terreinen in Limburg de duurzaamheidscan toegepast. De ervaringen die opgedaan zijn bij de toepassing ervan, worden nu in een procesbeschrijving vervat. Op deze manier kan de provincie ook in de toekomst op uniforme wijze de scan toepassen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Handreiking over het proces van herstructurering Bijdrage aan het opstellen van een handreiking Provincie Zuid-Holland, projectbureau DECOR Romkema, werkzaam bij ETIN Adviseurs 2003 De handreiking is geschreven voor gemeenten en beschrijft het herstructureringsproces in verschillende fasen met daarbij een uitgewerkte checklist van activiteiten, die een gemeentelijke projectleider kan ondernemen om de desbetreffende stap soepel te laten verlopen. De checklist is geordend aan de hand van de thema’s: benodigde informatie, organisatie, financiën, documenten, communicatie en besluitvorming.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Congres over het Proces van herstructurering van bedrijventerreinen Organisatie van een congres Provincie Zuid-Holland, projectbureau DECOR Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs, KOW, Advin en Stevens en van Dijck. 2003 Het organiseren en leiden van een congres waarin het proces van herstructurering bediscussieerd werd met gemeentelijke ambtenaren en bestuurders. Centraal stonden de problemen waar men tegen aan liep in het proces, de mogelijkheden die er zijn om ze op te lossen dan wel te voorkomen.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Cursus Herstructurering van bedrijventerreinen Lesblok in cursus projectontwikkeling NVM-BOG Stevens en van Dijck 2003 en 2005 Presentatie in de cursus projectontwikkeling voor BOG-makelaars over het proces van veroudering en herontwikkeling van bedrijventerreinen in algemene zin. Doel van het lesblok is makelaars als vertegenwoordiger van marktpartijen op bedrijventerreinen inzicht te verschaffen in de problematiek van veroudering en de mogelijkheden en kansen die herstructurering op kan leveren voor de vastgoedmarkt.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Meetinstrument Herstructurering van bedrijventerreinen Ontwikkeling van een meetinstrument Technische Universiteit Delft en Stevens en van Dijck Stevens en van Dijck 2002 Onderzoek naar het proces van veroudering op bedrijventerreinen en alle factoren die hierop van invloed zijn. Op basis hiervan is een instrument ontwikkeld voor de inventarisatie van veroudering op bedrijventerreinen, met behulp waarvan de ervaringen van betrokken partijen worden geregistreerd en knelpunten geïdentificeerd.

Naam project Soort project Opdrachtgever Betrokkenen Jaar Omschrijving

Workshop Inleiding Vastgoedrekenen Workshop Troostwijk Makelaars og Stevens en Van Dijck 2004 Het thema van de middag is ‘Leren door Doen’. De workshop is daarom zeer interactief; deelnemers zitten in tweetallen achter een PC, na een korte uitleg over een stuk theorie wordt een vraagstuk voorgelegd dat direct moet worden opgelost, of de theorie wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van projecten van Stevens en Van Dijck. De basisbegrippen die in ieder geval aan de orde komen zijn oa kasstromen, contante waarde, rendement, rendements-, markten boekwaarde, Bruto Aanvangs Rendement. Op basis van deze begrippen kunnen veel, in de praktijk gebruikte, rekenmethoden worden toegelicht, zoals kostprijsdekkende huur, residuele grondwaarde, verschillende methoden om de (rest)waarde van een pand te bepalen.

Referentieprojecten partners Trans4 Januari 2007