Revitalisering Latenstein

Realisatiestrategie

Definitief

Gemeente Tiel Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) Oost NV Kamer van Koophandel Rivierenland

Grontmij Nederland bv Arnhem, 28 september 2005 (aangepast 29 november 2005)

12014468, versie 4

Verantwoording

Titel Projectnummer Documentnummer Revisie Datum

: : : : :

Revitalisering Latenstein 171853 12014468 4 28 september 2005 (aangepast 29 november 2005)

Auteur(s) e-mail adres Gecontroleerd Paraaf gecontroleerd Goedgekeurd Paraaf goedgekeurd Contact

: : : : : : :

ing. G. Meppelink, drs. M.A.H. Schoppink gerritjan.meppelink@grontmij.nl drs. J.A.C.W. Feskens

drs. M.A.H. Schoppink

Velperweg 26 6824 BJ Arnhem Postbus 485 6800 AL Arnhem T +31 26 355 83 55 F +31 26 445 92 81 E oost@grontmij.nl

12014468, versie 4 blad 2 van 50

Inhoudsopgave

MANAGEMENTSAMENVATTING......................................................... 5 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 Inleiding........................................................................................ 9 Revitaliseren: een complex proces ............................................... 9 Uitwerking Revitaliseringsplan .................................................... 9 Leeswijzer................................................................................... 10 Realisatiestrategie: kosten en planning ...................................... 11 Prioritering en planning.............................................................. 11 Kosten......................................................................................... 12 Relatie kosten dekking planning .......................................... 13 Realisatie en organisatie ............................................................. 14 Betrokkenheid en samenwerking in een revitaliseringsproces... 14 Afweging en keuze: projectorganisatie ...................................... 15 Projectorganisatie ....................................................................... 16 Parkmanagement ........................................................................ 17 Realisatiestrategie inhoudelijk.................................................... 19 Deelgebied West......................................................................... 20 Deelgebied Centraal ................................................................... 20 Deelgebied Oost ......................................................................... 21 Kernthema s in de realisatie ....................................................... 22 Duurzaamheid in de realisatie .................................................... 22 Opzet projectbeschrijvingen....................................................... 22 Overall projecten Latenstein.................................................... 23 Introductie................................................................................... 23 Overzicht algemene projecten .................................................... 23 Deelgebied West......................................................................... 30 Inleiding...................................................................................... 30 Deelprojecten West .................................................................... 31 Deelgebied centraal .................................................................... 34 Inleiding...................................................................................... 34 Bijzonder aandachtspunt deelgebied Centraal............................ 35 Deelprojecten Centraal ............................................................... 35 Deelgebied Oost ......................................................................... 39 Inleiding...................................................................................... 39 Bijzonder aandachtspunt deelgebied Oost.................................. 40 Deelprojecten Oost ..................................................................... 40

12014468, versie 4 blad 3 van 50

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Kosten- en planningoverzicht..................................................... 43 Inleiding...................................................................................... 43 Tijdspad/fasering ........................................................................ 43 Kosten......................................................................................... 43 Inkomsten ................................................................................... 47 Saldo overzicht ........................................................................... 48 Relatie prioritering en dekking................................................... 48

Bijlage 1 Beschrijving hoofdvormen uitvoeringsorganisatie Bijlage 2 Uitgangspunten nieuwe externe ontsluiting

12014468, versie 4 blad 4 van 50

MANAGEMENTSAMENVATTING

Het revitaliseren van een bedrijventerrein is een intensief proces en vergt ter wille van het succes een goede organisatie. In de realisatiestrategie is gestreefd naar het zorgvuldig ramen van de kosten voor het uitvoeren van concrete ingrepen en de financiële dekking enerzijds en het opzetten van een daadkrachtige organisatorische omgeving, inclusief de daartoe benodigde middelen anderzijds. Grote inspanning is verricht om de kosten van alle projecten tezamen te voorzien van afdoende dekking. Indien ook financiële middelen worden toegekend uit het provinciaal Sociaal Economisch Beleid en het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) wordt de begroting sluitend. Hiermee wordt de uitvoering van het totale revitaliseringstraject concreet en kunnen de bedrijven in het gebied in kennis gesteld worden van de naderende uitvoering.
Organisatie

De begeleiding van de uitvoering van de revitalisering wordt in handen gelegd van een projectorganisatie. In deze organisatie opereren een stuurgroep (aansturing project, stellen prioriteiten, bewaken uitvoering), een projectgroep (voorbereiding besluitvorming stuurgroep, coördinatie proces- & projectmanagement), een projectcoördinator (dagelijkse leiding en coördinatie van het project) en werkgroepen (tijdelijk, per straat/project, de direct betrokkenen). In de stuurgroep en de projectgroep nemen de gemeente Tiel, De OCT, de Kamer van Koophandel en provincie Gelderland/Oost NV deel. In de werkgroepen hebben vooral vertegenwoordigers van de gemeente en de bedrijven zitting.
Projecten

Het geheel van projecten is opgedeeld in overall -projecten en projecten per deelgebied. Als overall-projecten zijn benoemd: Bestemmingsplan; Nieuwe externe ontsluiting langs Amsterdam-Rijnkanaal; Entree Latenstein; Waterberging en riolering; Plaatsen van een brievenbus; Routering openbaar vervoer en zo mogelijk aanpassen ritfrequentie; Bewegwijzering op Latenstein; Archeologisch onderzoek voor Latenstein; Verkennen ondergrondse infrastructuur; Beveiliging bedrijventerrein Latenstein; Projectcoördinator uitvoering revitalisering;

12014468, versie 4 blad 5 van 50

Communicatie. In deelgebied West spelen de volgende projecten: Locatieontwikkeling Noordwest; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Bulkweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Buitenbulkweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Lutterveldweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Lutterveldsedwarsweg. In deelgebied Centraal spelen de volgende projecten: Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein G. Stoutweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Oude Medelsestraat-Noord; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Oude Medelsestraat-Zuid; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Polderweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Medelsestraat. In deelgebied Oost spelen de volgende projecten: Braakliggende gronden Latensteinserondweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Latensteinseweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Latensteinsemiddenweg; Herinrichting openbaar gebied en aansluiting privaat terrein Latensteinserondweg.
Kosten en planning

De kosten van de geïdentificeerde projecten zijn in een aantal slagen van grof naar fijn geraamd, met als doel uiteindelijk een raming te krijgen die zo dicht mogelijk ligt bij hetgeen daadwerkelijk binnen het project gerealiseerd moet worden. Van belang daarbij is wel dat marges en aannames zijn gedaan om met enige zekerheid te kunnen stellen dat de ramingen ook niet te krap zijn. Een aantal projecten zijn PM-geraamd. Deze onderwerpen/aspecten zijn nog onvoldoende concreet om kosten te ramen of het inzicht in een aantal essentiële gegevens ontbreekt nog (onderzoeken). Indien en voor zover de PMgeraamde onderdelen concreet worden gemaakt voor uitvoering zullen aanvullende financiële middelen gezocht moeten worden ter dekking van de kosten. Hiervoor zijn diverse bronnen denkbaar: aanvullende gemeentelijke bijdragen (begroting, fondsen); aanvullende bijdragen van andere overheden; vrijvallende middelen uit projecten, indien uitvoering projecten goedkoper uitvallen dan geraamd of onverhoopt niet doorgaan.

12014468, versie 4 blad 6 van 50

KOSTEN
Overall Projecten Vigerende bestemmingsplan herzien Verbeteren externe ontsluiting met 2e hoofdontsluiting Verbeteren externe ontsluiting met 2e hoofdontsluiting onderzoek uitvoering 60.000 10.000 1.333.744 15.000 315.290 7.500 pm 325.000 20.000 pm pm 80.000 60.000 40.000 20.000 20.000 2.306.534

Waterberging/retentie/afkoppeling hemelwater - onderzoek Waterberging/retentie/afkoppeling hemelwater - uitvoering Archeologisch onderzoek - verkennend onderzoek Archeologisch onderzoek - uitgebreider onderzoek Entree Latenstein/Kruispunt Grotebrugse Grintweg - Bulkweg Verkennen ondergrondse infrastructuur Onderzoek mogelijkheden brievenbus op Latenstein Routering openbaar vervoer Beveiliging bedrijventerrein Latenstein Communicatie Maatregelen Duurzaam Veilige inrichting (kruispunten en entrees) Bewegwijzering (infobord en aanpassen huidige bewegwijzering) Aanbrengen bomenrij (verbeteren groenstructuur) Totaal Deelgebied West Locatieontwikkeling noordwest (o.a. herontwikkeling locatie sloopbedrijf Duijts) Herinrichting openbaar gebied Bulkweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Bulkweg (vervangen/relinen gedeelte riool) Herinrichting openbaar gebied Buitenbulkweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Buitenbulkweg (vervangen/relinen gedeelte riool) Herontwikkeling openbaar gebied Lutterveldweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied Lutterveldsedwarsweg (gehele lengte profiel) Totaal Deelgebied Centraal Herontwikkeling openbaar gebied G. Stoutweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied Oude Medelsestraat - Noord Herinrichting openbaar gebied Oude Medelsestraat - Zuid Herinrichting openbaar gebied Polderweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Medelsestraat (gedeelte profiel) Totaal Deelgebied Oost Braakliggende gronden Latensteinse rondweg Heroriëntatie woonfunctie Latensteinseweg Herinrichting openbaar gebied Latensteinseweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Latensteinse rondweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Latensteinse middenweg (gehele lengte profiel) Totaal

Privaat 102.575 pm 57.304 pm 224.540 42.322 426.741

101.966 82.967 899.091 117.261 173.500 1.374.785

Privaat Privaat 182.432 195.040 84.005 461.477

12014468, versie 4 blad 7 van 50

Overige kosten Organisatiekosten voor stimulering en ondersteuning Interne uren gemeente Risicomanagement Onvoorzien Totaal Totaaloverzicht kosten Subtotaal Overall Projecten Subtotaal Deelgebied West Subtotaal Deelgebied Centraal Subtotaal Deelgebied Oost Subtotaal Overige kosten Totaal Kosten 2.306.534 426.741 1.374.785 461.477 242.588 4.812.125 190.000 Reg.begroting pm 52.588 242.588

OPBRENGSTEN
Opbrengsten Bijdrage gemeente - TSOB II Bijdrage gemeente (planologisch beleid) Bijdragen vanuit gemeentelijk rioleringsfonds Bijdragen vanuit rioleringsfonds verbreed rioolrecht Bijdragen vanuit onderhoudsbudget wegen Bijdrage gronduitgifte Subtotaal Opbrengsten Verzoek bijdrage uit Provinciale Subsidieregeling Economisch Beleid Verzoek bijdrage uit Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) Totaal geraamde opbrengsten
Saldoverzicht Totaal Kosten Totaal geraamde opbrengsten Nominaal saldo 4.812.125 4.812.125 0

1.762.500 60.000 651.500 157.645 346.736 333.744 3.312.125 500.000 1.000.000 4.812.125

In bovenstaande overzichten wordt duidelijk dat de kosten en opbrengsten in evenwicht kunnen zijn, op voorwaarde dat via de provinciale Subsidieregeling Economisch Beleid en het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) een bijdrage van resp. 500.000 en 1.000.000 wordt verleend voor de uitvoering van de projecten. PLANNING Prioriteiten in de planning zijn gebaseerd op een afweging van: De mate van noodzaak voor een ingreep. Effect van de ingreep. Het aanhaken bij andere ontwikkelingen, in het bijzonder op private kavels. Hoogte investering afgezet tegen mate van effect. Een relatief lage investering met naar verhouding veel merkbaar effect scoort hoger dan en relatief hoge investering met naar verhouding weinig effecten.

12014468, versie 4 blad 8 van 50

Inleiding

1

Inleiding

1.1

Revitaliseren: een complex proces

Het moderniseren en revitaliseren van een bedrijventerrein is een intensief proces en niet zelden tijdrovend Als gevolg van diverse oorzaken, zoals de afstemming van uitvoeringswerkzaamheden, de veelheid aan betrokken partijen, maar ook de realisatie zelf, moet veel tijd gestoken worden in de voorbereiding van projecten. Verder kan het verkrijgen van de benodigde vergunningen veel tijd vergen, evenals het zoeken naar en verkrijgen van de benodigde financiering.

Situering Latenstein

Om de tijdsduur van het gehele proces zo kort mogelijk te houden met inachtneming van de kwaliteit is het van belang een overzicht te hebben van de te ondernemen acties, benodigde middelen, planning en consequenties, zodat optimaal en efficiënt wordt omgegaan met de toekomstige ontwikkelingen. In dat kader is de voorliggende realisatiestrategie voor het bedrijventerrein Latenstein opgesteld.
1.2 Uitwerking Revitaliseringsplan

De realisatiestrategie is gebaseerd op het reeds doorlopen proces waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak, de Oriëntatiefase en het Revitaliseringsplan met Beeldkwaliteitsplan. De verschillende deelgebieden met bijbehorende projecten, benoemd in het Revitaliseringsplan, worden in deze rapportage als een gegeven beschouwd, maar waar nodig aangepast aan de huidige kennis en stand van zaken. Het Revitaliseringsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn de richtinggevende documenten, waarop de realisatiestrategie aansluit.

12014468, versie 4 blad 9 van 50

Inleiding

De realisatiestrategie staat open voor een dynamisch uitvoeringstraject. Bijstellingen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden naar aanleiding van veranderingen in planningen, wijzigingen in geldstromen, stellen van andere prioriteiten en/of het wijzigen van beleidsdoelstellingen. De voorliggende rapportage is bewust geen uitvoeringsprogramma , maar realisatiestrategie genoemd. Alvorens de daadwerkelijke uitvoering aan bod komt, zullen een aantal beslissingen genomen dienen te worden: op het organisatorische vlak; in de sfeer van planning en prioriteiten; In de sfeer van kosten en dekkingsmiddelen.
1.3 Leeswijzer

12014468, versie 4 blad 10 van 50

Realisatiestrategie: kosten en planning

2

Realisatiestrategie: kosten en planning

Het revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Latenstein vormt zoals gezegd de input voor deze realisatiestrategie. In het revitaliseringsplan zijn voorstellen opgenomen die in de realisatiestrategie zijn uitgewerkt in activiteiten, kosten, planning en onderlinge samenhang.
2.1 Prioritering en planning

Mede met het oog op reeds beschikbaar gestelde middelen (TSOB II, besteding uiterlijk in 2009, rioleringsplan, beheerplan openbare wegen), wordt in dit uitvoeringsprogramma in eerste instantie een onderscheid gemaakt in de periode tot 2010 en de periode er na. Projecten met prioriteit hoog worden in principe in de periode tot 2010 uitgevoerd. Projecten met prioriteit middel of laag worden afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor of na 2010 uitgevoerd. De prioriteit van de projecten die PM zijn geraamd, wordt bepaald aan de hand van nadere besluitvorming. Prioriteiten in de planning zijn gebaseerd op een afweging van: De mate van noodzaak voor een ingreep. Voorbeeld: De gemeente onderschrijft dat de staat van onderhoud van het openbaar gebied op veel plaatsen zeer matig is en aanleiding kan zijn om op korte termijn over te gaan tot (groot) onderhoud. Effect van de ingreep. Voorbeeld: Invulling van braakliggende of vrijkomende terreinen met bebouwing van goede kwaliteit heeft een positieve uitstraling op de omgeving en kan aanleiding zijn voor anderen om ook te gaan investeren. Een ander voorbeeld betreft het aantal bedrijven dat voordeel heeft bij een bepaalde ingreep. Het aanhaken bij andere ontwikkelingen. Voorbeeld: Invulling van het Vijverterrein en de locatie Duijts. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om projecten die fysiek grenzen aan deze ontwikkelingen op te pakken. Hoogte investering afgezet tegen mate van effect. Een relatief lage investering met naar verhouding veel merkbaar effect scoort hoger dan en relatief hoge investering met naar verhouding weinig effecten.

12014468, versie 4 blad 11 van 50

Realisatiestrategie: kosten en planning

Kijkend naar de projecten en initiatieven is het goed op deze plek inhoudelijk een voorschot te nemen op de hoofdstukken 4 en verder. Op en aansluitend op Latenstein is sprake van een aantal initiatieven die een grote invloed op de planning van activiteiten zullen hebben: Ontwikkeling locatie Duijts / voormalig Gammaterrein / Boedelcentrum Velders / Gemeentewerf; Ontwikkeling Vijverterrein; Onderzoek mogelijkheden waterberging op Latenstein. Naar verwachting zullen deze initiatieven in de komende 3 jaar worden uitgevoerd en aansluiten op deze initiatieven met investeringen in de openbare ruimte ligt voor de hand. De vaststelling van de detailhandelsnota, voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op Latenstein, is eveneens van invloed op de uitvoering van het Revitaliseringsplan. De ruimte die wordt geboden voor volumineuze detailhandel met als thema in en om het huis in het deelgebied West van Latenstein vraagt om het opknappen van het openbaar gebied in dit deel.
2.2 Kosten

Een beperkt aantal projecten is nog niet voorzien van een kostenraming. Enerzijds vanwege het feit dat het om interne kosten gaat (inzet van regulier gemeentelijk personeel) en anderzijds omdat de uitwerking van deze projecten plaatsvindt in de aanpak van de deelgebieden. Tenslotte zijn er onderwerpen/aspecten die nog onvoldoende concreet zijn om kosten te ramen of ontbreekt het inzicht in een aantal essentiële gegevens, zoals beschikbare onderzoeken. De meeste projecten zijn wel voorzien van een kostenraming, ook de projecten die ingrepen in de openbare ruimte betreffen. De kosten voor de aanpak van openbare ruimte zijn in eerste instantie berekend op basis van basisprofielen, overeenkomstig de uitspraken hierover in het revitaliseringsplan en het beeldkwaliteitsplan. De basisprofielen zijn vervolgens vertaald in kosten per strekkende meter en doorgerekend over de lengte van de wegen / openbare gebieden overeenkomstig de GBKN. Tenslotte is in overleg tussen de gemeente Tiel, de werkgroep en Grontmij bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden om de gewenste kwaliteitsslag te maken. De ramingen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Bestaande maten van profielen zijn uitgangspunt geweest bij het maken van de voorstellen voor standaardprofielen. 2. In de berekening zijn de kosten voor vervanging van de riolering niet meegenomen voor zover deze niet vervangen hoeven te worden. 3. Vervanging lichtmasten door standaard lichtmasten (volgens NPR 13201-1) is in de berekening meegenomen. 4. Er is een inschatting gemaakt in hoeverre de bestaande wegconstructie opgenomen moet worden. Vervolgens is de constructie opbouw geschat.

12014468, versie 4 blad 12 van 50

Realisatiestrategie: kosten en planning

5. De vrijkomende materialen uit de bestaande wegconstructie worden geacht geen waarde meer te hebben. 6. Bestaande asfaltwegen worden uitgevoerd in asfalt. Bestaande wegen met betonklinkers worden uitgevoerd in betonklinkers. 7. Verkeersmaatregelen zoals omleidingroutes en afzettingen zijn niet meegenomen. 8. In de raming is voorzien in een post onvoorzien (15%), post eenmalige kosten (3%), uitvoeringsbegeleiding (7%, voorbereiding en toezicht uitvoering) en algemene kosten, risico en winst (7%). 9. Kosten besteksvoorbereiding, onderzoeken en aanvraag vergunningen zijn niet opgenomen in de raming. 10. Alle bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 1 juli 2005.
2.3 Relatie kosten dekking planning

Op het moment van opstellen van deze realisatiestrategie zijn de kosten van uitvoering en de beschikbare dekkingsmiddelen in evenwicht, uitgaande van een nadere subsidieverlening. Ook zijn er nog een paar PM-posten waarvoor nadere dekking moet worden geregeld. Als er geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn/komen, zullen deze projecten in de planning naar achteren geschoven moeten worden. Op het moment dat de nadere uitwerking en besteksraming gunstig uitvallen ten opzichte van de nu voorliggende ramingen, komen middelen beschikbaar om deze projecten in de planning naar voren te halen en uit te voeren. Daarnaast is het zeer belangrijk om te beseffen dat naast de beschreven investeringen in openbaar gebied, ook investeringen op private kavels plaatsvinden. De thans bekende initiatieven op Latenstein (locatie Duyts, voormalig Gamma-terrein, Boedelcentrum Velders e.a.) hebben een geschat investeringsvolume van 20 25 miljoen. Dit is een veelvoud van het bedrag dat voor de investeringen in openbaar gebied. En zo bezien heeft de geïnvesteerde Euro in openbaar gebied een geweldige spin-off op private kavels. Tenslotte is het goed om aan te geven dat de investeringen een positief effect op de werkgelegenheid hebben. De kwaliteitsslag op Latenstein voorziet in de randvoorwaarden om bestaande werkgelegenheid te behouden en door voorziene functiewijzigingen en segmentering (volumineuze detailhandel met thema in en om het huis ), wordt de werkgelegenheid zelfs uitgebreid.

12014468, versie 4 blad 13 van 50

Realisatie en organisatie

3

Realisatie en organisatie

Met de vaststelling van de realisatiestrategie worden besluiten genomen over de organisatie van de uitvoering. Hierbij staan vragen centraal zoals wie gaat zich op welk moment bezig houden met een bepaald project? Wie zijn de betrokken partijen en welke onderlinge verstandhoudingen zijn daaraan gerelateerd?
3.1 Betrokkenheid en samenwerking in een revitaliseringsproces

Naast afspraken over planning en financiering, vraagt de uitvoering van het Revitaliseringsplan Latenstein om afspraken over de organisatie. Wie doet wat en met welke bevoegdheid . Op basis van overleggen en gesprekken tot nu toe zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd die in het uiteindelijke voorstel over de organisatie van de uitvoering moeten terugkomen: 1. Betrekken van ondernemers bij uitvoeringsproces; 2. Rol van parkmanagement; 3. Heldere taakverdeling partners uitvoering; 4. Herkenbaarheid uitvoering / uitvoeringsinstantie(s); 5. Waarborgen continuïteit in uitvoering; 6. Draagvlak en communicatie. Van plannen maken naar plannen uitvoeren is cruciaal in het proces. Het is van doorslaggevend belang dat de aandacht tijdens de gehele uitvoeringsfase wordt vastgehouden. Eén of meerdere herkenbare trekkers moeten zorgdragen voor het tijdig mobiliseren van bedrijven om aan te haken bij investeringen in het openbaar gebied. Of andersom: de trekker moet de overheid tijdig attenderen op bedrijfsinvesteringen, met het oogmerk de overheid te laten aanhaken met investeringen in het openbaar gebied. In voorgaande komt ook al tot uitdrukking dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de uitvoering zeer belangrijk is. Alleen als gezamenlijk aan de uitvoering wordt gewerkt, investeringen op elkaar worden afgestemd en het gezamenlijke belang van de revitalisering steeds voorop wordt gezet, is uitvoering van het gehele revitaliseringsplan denkbaar. Bij het denken over de organisatie van de uitvoering en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven worden in principe drie hoofdvormen onderscheiden. Op deze hoofdvormen zijn nog allerlei nuances mogelijk, maar in dit stadium wordt slechts stil gestaan bij de drie hoofdvormen. 1. Uitvoeringsconvenant 2. Projectorganisatie 3. Herstructureringsmaatschappij In de bijlagen is een beschrijving van de drie hoofdvormen opgenomen.

12014468, versie 4 blad 14 van 50

Realisatie en organisatie

3.2

Afweging en keuze: projectorganisatie

De drie vormen zijn beoordeeld tegen het licht van het project Revitalisering Latenstein. Gezien de jarenlange ervaring bij gelijksoortige vraagstukken is het goed notie te nemen van een aantal zaken die bij de beoordeling meegenomen zijn: het gaat om een revitaliseringstraject op een relatief beperkt bedrijventerrein (ca. 30 ha.); op het terrein is sprake van particulier initiatief waarmee grote delen van het terrein gemoeid zijn. Hierdoor blijft relatief weinig ruimte over voor substantiële aan- en verkopen van gronden met het oog op verevening; herkenbaarheid en continuïteit van de uitvoering vraagt enerzijds een daadkrachtige organisatie. Maar teveel organisaties die op hetzelfde terrein zichtbaar (moeten) zijn, verstoort juist de herkenbaarheid en continuïteit; er moet een zeker evenwicht ontstaan in belangen van partijen, organisatorische consequenties in relatie tot de omvang van het terrein en de aldaar spelende problematiek en tenslotte de daadkracht in de uitvoering; uitvoering van de revitaliseringsplannen en de opzet van een parkmanagementorganisatie kunnen op elkaar worden afgestemd, opdat een win-win situatie ontstaat. Door de betrokken partijen is in werkgroepverband een eerste voorkeur uitgesproken. Gelet op de situatie op en rond Latenstein heeft de werkgroep aangegeven een voorkeur te hebben voor een projectbureau van beperkte omvang. Dit projectbureau wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin op bestuurlijk of hoog ambtelijk niveau de gemeente is vertegenwoordigd, alsmede de OCT. Eventueel kunnen ook andere partijen aansluiten. Bij het projectbureau gaat het om invulling van een functieprofiel dat nog het beste is te omschrijven als een combinatie van gebiedsmakelaar en projectcoördinator. Een persoon die in staat is om actief met het bedrijfsleven te werken aan concrete projecten voor de revitalisering van Latenstein, gekoppeld aan het vermogen om dergelijke plannen binnen de gemeentelijke organisatie uitvoeringsgereed te krijgen. Het begrip uitvoeringsgereed moet niet alleen worden opgevat als zou de uitvoering alleen door de gemeente kunnen en moeten worden gedaan. Het begrip dekt ook de betekenis dat planologische medewerking of benodigde vergunningen worden verleend, of het aangaan van bijzondere samenwerkingsverbanden (PPSconstructies) of exploitatieovereenkomsten. De rol van projectcoördinator betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma s, het aansturen van projecten die binnen de gemeente worden opgepakt en het afleggen van verantwoording over voortgang en financiën van het revitaliseringsproject en, heel belangrijk, het stroomlijnen van de contacten met bedrijven.

12014468, versie 4 blad 15 van 50

Realisatie en organisatie

Tenslotte trekt de projectcoördinator de aanpak per straat. Dat wil zeggen dat hij in overleg met de aanliggende bedrijven het definitieve ontwerp voor een straat oppakt, waarbij direct afstemming plaatsvindt over de private kavels en afspraken gemaakt worden over de gezamenlijke uitvoering van de integrale kwaliteitsverbetering op publiek en privaat gebied. Het zwaartepunt van de revitalisering ligt in de komende 5 tot 6 jaar. Op basis van voorgenomen projecten en ervaring bij dergelijke processen wordt ingeschat dat gedurende deze eerste periode circa een halve formatieplaats nodig is om vanuit de projectorganisatie op te treden als gebiedsmakelaar en projectcoördinator.
3.3 Projectorganisatie

De aansturing en invulling van het projectbureau ziet er als volgt uit:

Stuurgroep: Vertegenwoordiger(s) van de gemeente Tiel (bestuurlijk pfh. EZ) Vertegenwoordiger(s) van de Ondernemers Coöperatie Tiel (bestuurlijk) Vertegenwoordiger(s) van de Kamer van Koophandel Vertegenwoordiger(s) van Provincie Gelderland Projectgroep: Vertegenwoordiger(s) van de gemeente Tiel Vertegenwoordiger(s) van de Ondernemers Coöperatie Tiel Vertegenwoordiger(s) van de Kamer van Koophandel Vertegenwoordiger(s) van Oost NV/provincie Werkgroepen: Onder de hoede van de projectgroep functioneren werkgroepen die zich concreet met de materie bezighouden: per onderwerp of per deelgebied. In deze werkgroepen zijn naast specialisten ook individuele ondernemers vertegenwoordigd evt. per straat straatvertegenwoordigers.

12014468, versie 4 blad 16 van 50

Realisatie en organisatie

Het doel van de Stuurgroep Revitalisering Bedrijventerrein Latenstein is de uitvoering van de activiteiten zoals aangegeven in het revitaliseringsplan aan te sturen, ter verkrijging en behoud van het gewenste kwaliteitsniveau. In de stuurgroep worden, op basis van het revitaliseringplan bindende afspraken gemaakt (c.q. ter goedkeuring voor de betrokken besturen voorbereid) over de revitalisering van het bedrijventerrein. Deze afspraken worden in een gezamenlijk onderschreven uitvoeringsprogramma neergelegd. De stuurgroep kan in principe alle onderwerpen die op Latenstein betrekking hebben aan de orde stellen. De stuurgroep speelt een pro-actieve rol in de taken die zij op zich neemt. De stuurgroep en de projectgroep worden door een (daartoe aangestelde) projectleider ondersteund eventueel aangevuld met een parkmanager die de belangen van de ondernemers in de plannen behartigt. Projecten worden opgepakt conform projectmatige werken (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase en uitvoeringsfase) en de daarbij behorende beslismomenten.
3.4 Parkmanagement

Invoering van parkmanagement is in het kader van het revitaliseringproject bedrijventerrein Latenstein een belangrijk onderwerp van gesprek. Nu is het begrip parkmanagement een verzameling van zeer uiteenlopende activiteiten, van beheer&onderhoud tot collectieve inkoop van zaken. De vraag in relatie tot Latenstein is welke activiteiten bij invoering van parkmanagement in Tiel in het algemeen en op Latenstein in het bijzonder opgepakt gaan worden en in welke (organisatie-)vorm. Zeer belangrijk hierbij is dat wordt gekozen voor een realistisch en gedragen ambitieniveau. Parkmanagement op bedrijventerreinen draait om het uitvoeren van taken die niet tot de core-business behoren van de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: beheer en onderhoud van de onbebouwde ruimten; het (laten) verzorgen van beveiliging, schoonmaak, catering of kinderopvang; het managen van gezamenlijke voorzieningen op afval- of energiegebied; het gezamenlijk inkopen en inhuren van allerhande zaken (van kantoorartikelen, energie en telecom, tot ICT-diensten en tijdelijk personeel); Het optreden als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven naar overheden toe in allerlei praktische (uitvoerings-)situaties. In Tiel wordt parkmanagement vormgegeven door het OCT. Het opstarten van de revitalisering van Latenstein is een voorbeeld van de rol die het OCT en het parkmanagement kunnen spelen. Andere voorbeelden zijn de inmiddels afgesloten Raamovereenkomst Telecom met Versatel en de collectieve BHV-cursus. Doel daarbij is de kosten voor de deelnemende bedrijven zo laag mogelijk te houden.

12014468, versie 4 blad 17 van 50

Realisatie en organisatie

Verder zijn projecten in voorbereiding, zoals het realiseren van duurzame infrastructuur op Kellen en de Raamovereenkomst Energie. Collectieve voorzieningen dienen in principe op commerciële grondslag (d.w.z. ongesubsidieerd) aangeboden te worden, maar voor bepaalde acties kan mogelijk wel gezamenlijk subsidie worden aangevraagd. Wellicht bestaan er mogelijkheden om de functie gebiedsmakelaar / projectcoördinator en parkmanager te combineren, waarbij direct zij aangetekend dat kennis van zaken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke inrichting enerzijds en bijvoorbeeld collectieve inkoop anderzijds al gauw leidt tot een zoektocht naar het schaap met de 5 poten . Indien de functies in persoon gescheiden worden gehouden is het sterk aan te bevelen dat de functionarissen zeer regelmatig contact hebben en mogelijk zelfs over dezelfde huisvesting beschikken. Om er voor te zorgen dat het gerevitaliseerde terrein en de gerealiseerde kwaliteit onder de aandacht blijven zal de bestaande relatie tussen de gemeente en het OCT/parkmanagement worden gecontinueerd en waar mogelijk geïntensiveerd. Tenslotte is het van belang om de rol van parkmanagement in het kader van belangenbehartiging aan te stippen. Naarmate meer bedrijven zich aansluiten bij het OCT en de gebruik maken van de diensten van het parkmanagement, kan belangenbehartiging steeds meer diepgang en effect krijgen.

12014468, versie 4 blad 18 van 50

Realisatiestrategie inhoudelijk

4

Realisatiestrategie inhoudelijk

In het Revitaliseringsplan Bedrijventerrein Latenstein zijn dilemma s opgeworpen en oplossingsrichtingen aangegeven voor het moderniseren van het bedrijventerrein. Ook het beeldkwaliteitsplan doet richtinggevende uitspraken. Op basis hiervan zijn diverse projecten benoemd waarmee de revitalisering gestalte krijgt. Deze projecten zijn gekoppeld aan een deelgebied. Voor de revitalisering van Latenstein wordt dat steeds concreter wanneer de schop de grond in kan. Daarmee komt de kwaliteitsslag voor het terrein steeds dichterbij. Dit heeft niet alleen invloed op Latenstein zelf, maar kan ook positieve uitstralingseffecten hebben op de omgeving, in het bijzonder Tiel-Oost.

De uitwerking van de realisatiestrategie geschiedt per deelgebied.

12014468, versie 4 blad 19 van 50

Realisatiestrategie inhoudelijk

4.1

Deelgebied West

Deelgebied West

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied West; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Opwaarderen openbare ruimte; Leveren van een verkeersoplossing kruising Grote Brugse Grintweg-Bulkweg; Aanpak bochten en kruisingen Bulkweg en Buitenbulkweg;

o

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o o Opstellen nieuw bestemmingsplan; Uitwerken uitgangspunten beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied West; Opstellen van een inrichtingsplan oplossing bochten en kruisingen;

Ruimtelijke uitwerking:
o o o Intensivering ruimtegebruik; Locatieontwikkeling Noordwest; Bundeling parkeervoorzieningen.

4.2

Deelgebied Centraal

Deelgebied Centraal

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied Centraal; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Onderzoeken mogelijkheid van nieuwe externe ontsluiting via de A15 onderdoorgang/oud spoor; Opwaarderen openbare ruimte.

12014468, versie 4 blad 20 van 50

Realisatiestrategie inhoudelijk

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o o o Stedenbouwkundige uitwerking van de ontsluitingsstructuur onderdoorgang A15oude spoor; Opstellen nieuw bestemmingsplan; Aanbrengen van landmark voor Latenstein; Uitwerken uitgangspunten beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied Centraal.

Ruimtelijke uitwerking:
o o o (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming (Gronden firma Sulzer). (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming op kavel aan Polderweg (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming op kavel op hoek Oude Medelsestraat / Latensteinse Middenweg

4.3

Deelgebied Oost

Deelgebied Oost

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied Oost; Oplossing realiseren voor eventuele waterproblemen i.v.m. kwelwater; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Opwaarderen openbare ruimte.

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o o Opstellen nieuw bestemmingsplan; Uitwerking afstemming beeldkwaliteit Latenstein en de herontwikkeling van het Vijverterrein; Uitwerking uitgangspunten voor het beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied Oost;

Ruimtelijke uitwerking:
o o Heroriëntatie woonfunctie Latensteinseweg; (Stimulering) herontwikkeling braakliggende gronden Latensteinse rondweg;

In het bovenstaande overzicht is de aanpak van ieder deelgebied onderverdeeld in twee onderdelen. Het eerste deel betreft de verbetering van de openbare ruimte door veelal een opwaardering van de infrastructuur. Het

12014468, versie 4 blad 21 van 50

Realisatiestrategie inhoudelijk

tweede deel betreft het streven naar een kwaliteitsimpuls door allerhande ingrepen.
4.4 Kernthema s in de realisatie

De in het revitaliseringsplan genoemde thema s zijn dwars door de projecten heen opgepakt. Per project zal aangegeven worden welke thema s in het project worden bediend: A. De functieverdeling op het terrein (segmentering); B. De kwaliteit van de openbare ruimte; C. Infrastructurele aspecten en de verkeerskundige kwaliteit; D. Beeldkwaliteit van de ondernemingen en private gebieden; E. Waterberging, groenelementen en riolering.
4.5 Duurzaamheid in de realisatie

In het revitaliseringsplan is uitgebreid ingegaan op het begrip duurzaamheid. Uit de schema s in de bijlagen van het revitaliseringsplan valt af te leiden dat de meeste duurzaamheidsaspecten activiteiten betreffen die individuele bedrijven of groepen bedrijven kunnen oppakken, al dan niet op het moment dat nieuwbouw- of verbouwactiviteiten plaatsvinden. In de voorstellen voor de profielen is invulling gegeven aan het verkeerskundige begrip duurzaam veilig . Ook de voorstellen voor invulling van braakliggende terreinen en intensivering van het ruimtegebruik komen voort uit duurzaam denken. In de beschrijving van de projecten in het vervolg van deze strategie zal waar mogelijk worden aangegeven welke duurzaamheidsaspecten spelen.
4.6 Opzet projectbeschrijvingen

In de vormgeving van de projecten is aangesloten bij het revitaliseringsplan, alleen korter, minder beschrijvend en meer gericht op de kosten en de afweging inzake prioritering en planning.
Projectsheet Omschrijving Activiteiten Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit Planning Kosten Trekker Foto s / illustraties

Nummer en naam van het project Inhoud project Werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering project Kernthema s die in het project tot uitdrukking komen Aspecten duurzaamheid Hoog middel laag en onderbouwing prioriteitstelling Globale planning uitvoering project Kosten (voor ramingen zie bijlage 1) Trekker van het project

12014468, versie 4 blad 22 van 50

Overall projecten Latenstein

5

Ove r a l l p r o j e c t e n L at e n s t e i n

5.1

Introductie

Alvorens de diverse te realiseren projecten concreet per deelgebied worden beschreven worden de algemene cq. overall projecten beschreven. Het betreffen hier niet specifiek deelgebiedgerelateerde projecten, maar een aantal trajecten / processen die van invloed zijn op het totale terrein. De in het revitaliseringsplan genoemde algemene projecten beeldkwaliteit , opwaarderen openbare ruimte en opwaarderen infrastructuur zijn in de afzonderlijke projecten in de deelgebieden verwerkt en niet langer als apart project opgenomen, omdat ze door alle projecten in de deelgebieden heen spelen en daardoor onvoldoende onderscheidend zijn als algemeen project.
5.2 Overzicht algemene projecten

Een aantal projecten is echter niet specifiek onder te verdelen per deelgebied, maar gelden juist voor het gehele bedrijventerrein: Bestemmingsplan; Externe ontsluiting; Entree Latenstein Waterberging en riolering; Plaatsen van een brievenbus; Routering openbaar vervoer en zo mogelijk aanpassen ritfrequentie; Bewegwijzering op Latenstein; Archeologisch onderzoek voor Latenstein; Verkennen ondergrondse infrastructuur; Beveiliging bedrijventerrein Latenstein; Projectcoördinator uitvoering revitalisering; Communicatie.
Projectsheet Omschrijving Activiteiten

5.2.1

Bestemmingsplan Latenstein

Opstellen van een nieuw, integraal bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Latenstein. Opstellen van het bestemmingsplan en uitvoeren van een aantal noodzakelijke onderzoeken: inventariserend onderzoek archeologie (zie 5.2.8), inventariserend bodemonderzoek, onderzoek luchtkwaliteit, flora- & fauna-onderzoek en onderzoek geluidsituatie. A t/m E Verbeteren van de werk en leefomgeving; Optimaliseren ruimtegebruik; Waarborgen van de beeldkwaliteit en representativiteit van het bedrijventerrein.

Kernthema s Duurzaamheid

12014468, versie 4 blad 23 van 50

Overall projecten Latenstein

Prioriteit

Planning Kosten Trekker

Hoog. Het vigerende bestemmingsplan is meer dan 20 jaar oud en kent diverse partiële wijzigingen. Een geactualiseerd plan met verwerking van de uitgangspunten zoals beschreven in de door de gemeente vastgestelde beleidsregel Detailhandel op de bedrijventerreinen in de gemeente Tiel , de detailhandelsnota en het revitaliseringsplan gekoppeld aan het beeldkwaliteitsplan, stroomlijnt de uitvoering. 2007-2008, conform planologisch beleid gemeente Tiel (Kanaalzone) Ca. 60.000, exclusief interne kosten procedure. Dekking gemeente.

Gemeente

Projectsheet Omschrijving

5.2.2

Externe ontsluiting Latenstein

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

Momenteel komt vrijwel al het verkeer Latenstein binnen via de Bulkweg. Vooral voor vrachtverkeer (en evt. ook bestemmingsverkeer Vijverterrein) wordt een alternatieve ontsluiting voorgesteld: vanaf Buitenbulkweg, via de A15-onderdoorgang naast het AmsterdamRijnkanaal, over de verlengde Kellenseweg, naar de A15 (zie onderstaande figuur). Door de nieuwe ontsluitingsweg ontstaat de mogelijkheid om aan de Kellense zijde van de A15 enkele nieuwe bedrijfskavels te creëren en uit te geven. Onderzoek technische en financiële haalbaarheid; Overleg en onderhandelingen met RWS en ProRail; Ontwerpen weg en voorzieningen; Planologische en vergunningprocedures; Aanleg weg en uitgifte kavels. A en C Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid; Optimalisering ruimtegebruik.

Prioriteit

Planning Kosten Trekker

Hoog. Onderzoek(en) naar technische en financiële haalbaarheid moeten snel worden afgerond. Zowel op Latenstein als op Kellen is ruimte voor aanleg beschikbaar. De plannen kunnen bij provincie en bedrijfsleven op steun rekenen. Onderzoek en planvorming 2005-2006. procedures en aanleg aansluitend. Onderzoek 10.000. Realisatie 1.333.744. Gemeente / projectbureau

In de bijlage staat een beschrijving van de uitgangspunten voor het realiseren van de voorgestelde ontsluiting via de onderdoorgang A 15.

12014468, versie 4 blad 24 van 50

Overall projecten Latenstein

Projectsheet

5.2.3

Entree Latenstein

Omschrijving

Het kruispunt Grote Brugse Grintweg Bulkweg wordt binnenkort aangepakt in het kader van de algehele reconstructie van de Grote Brugse Grintweg. De aanpak van het kruispunt kan worden aangegrepen om als eerste project in het kader van de revitalisering te worden uitgevoerd. Afronding ontwerp en voeren noodzakelijke procedures; Aanbesteding uitvoering; Treffen maatregelen/voorzieningen voor afdoende ontsluiting Latenstein ten tijde uitvoering werkzaamheden.

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

B en C Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik. Verbetering bereikbaarheid.

Prioriteit Planning Kosten Trekker

Hoog. Financiering is geregeld. Project in ontwerpfase. 2005-2006 325.000 Gemeente

Projectsheet Omschrijving

5.2.4

Waterberging, groenelementen en riolering

Latenstein

Het vergroten van de mogelijkheden voor berging van regenwater in oppervlaktewater in of aansluitend op het plangebied Latenstein is een opgave voor de komende jaren. Hiermee wordt de druk op de capaciteit van de riolering verminderd. Gelet op de beperkt beschikbare ruimte moeten creatieve oplossingen worden gezocht, mede in relatie tot bestaande groenelementen op en rond Latenstein. De riolering verkeert grotendeels in een acceptabele staat van onderhoud en is voldoende gedimensioneerd. Een beperkt aantal delen van de riolering is aan vervanging toe (zie projecten deelgebieden).

12014468, versie 4 blad 25 van 50

Overall projecten Latenstein

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

Uitvoeren technisch onderzoek naar mogelijkheden voor waterberging en afstemming met ontwikkelingen Vijverterrein; D.m.v. schriftelijke enquête onderzoeken of op Latenstein problemen aanwezig zijn met hoge grondwaterstanden en kwel; Overleg met Waterschap Rivierenland; Vormgeving waterberging, inpassing in omgeving, procedures; Aanleg van waterberging. B en E Waterberging in relatie tot klimaatverandering; Waterberging in relatie tot groenelementen; Rioolbeheer.

Prioriteit Planning Kosten Trekker

Hoog. Relatie met aanleg Vijverterrein en afvoer water vanaf dit terrein. Onderzoek 2005-2006, realisatie afhankelijk uitkomsten onderzoek Onderzoek 15.000 en realisatie 315.290

Gemeente / projectbureau

Projectsheet Omschrijving Activiteiten

5.2.5

Plaatsen brievenbus op Latenstein

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit

Op Latenstein ontbreekt de mogelijkheid voor bedrijven / bewoners om poststukken te deponeren Onderzoek naar beste locatie voor brievenbus; Overleg met TPG over plaats, kosten e.d.; Plaatsen van brievenbus. n.v.t. Representativiteit leef en werkomgeving Hoog. Het ontbreken van een brievenbus wordt door ondernemers als zeer storend ervaren. In de voorziene aanpak van de openbare ruimte (zie hoofdstukken 6-7) kan een goede plek voor de brievenbus gevonden worden. 2006 PM Projectbureau

Planning Kosten Trekker

Projectsheet Omschrijving

5.2.6

Routering openbaar vervoer

Zowel met het oog op komt (meer) volumineuze detailhandel als voor vervoer van werknemers is het verleggen van een route van een busleiding naar Latenstein gewenst. C Onderzoek naar mogelijke bezetting buslijn bij omlegging route; Overleg met vervoerder in het gebied;

Activiteiten Kernthema s

12014468, versie 4 blad 26 van 50

Overall projecten Latenstein

Duurzaamheid

Prioriteit Planning Kosten Planning

Terugdringen autokilometers door introductie openbaar vervoer voor bezoekers en werknemers terrein; Minder auto s op het terrein betekent ook lagere parkeerdruk. Middel. Aantal autobewegingen en parkeerdruk nemen toe na komst volumineuze detailhandel. 2008 PM Projectbureau

Projectsheet Omschrijving

5.2.7

Bewegwijzering op Latenstein

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit Planning Kosten Trekker

Op Latenstein is een verwijzingssysteem aanwezig, maar dit wordt als verouderd beschouwd. Zichtbaarheid laat te wensen over. Nieuw systeem kan voor Latenstein ontwikkeld worden, of aansluiting zoeken bij systeem voor Medel. Onderzoek naar meest geschikte systeem; Overleg met ondernemers (plaats, kostenverdeling e.d.); Plaatsen verwijzingssysteem. B en C Representativiteit leef en werkomgeving. Onderzoek meest geschikte systeem en overleg ondernemers: Hoog Plaatsing: in kader van aanpak openbare ruimte (zie hoofdstukken 6-8) Onderzoek: 2006 Plaatsing: vanaf eind 2006/2007 20.000 Projectbureau

Projectsheet Omschrijving Activiteiten

5.2.8

Archeologisch onderzoek

Verkennend archeologisch onderzoek uitvoeren voor het bedrijventerrein Latenstein. Voor gehele bedrijventerrein een verkennend archeologisch onderzoek uitvoeren, bestaande uit bureaustudie en enkele boringen. Hierbij de gebieden met bekende planontwikkelingen archeologisch toetsen. Extra aandacht besteden aan het herstructureringsgebied gegrensd door locatie Duijts Sloopwerken, Gemeentewerf, Boedelcentrum Velders en voormalig Gamma-terrein (deelgebied West) Extra aandacht besteden aan Oude Medelsestraat (deelgebied Centraal). Extra aandacht besteden aan gebied t.b.v. opvang hemelwater (waterretentie) (deelgebied Oost).
A, C en E

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit

Verantwoord omgaan met bodemkundige schatten. Hoog. Voor de ruimtelijke onderbouwing van planologische procedures en de uitvoering van een aantal fysieke maatregelen is het noodzakelijk om inzicht te hebben of de kans bestaat dat archeologische waarden aanwezig zijn. Volgens het IKAW-kaartbeeld heeft het bedrijventerrein een hoge verwachtingswaarde. 2005-2006 ca. 7.500,-- voor verkennend archeologisch onderzoek. Uit het verkennend onderzoek zal blijken of aanvullend onderzoeken noodzakelijk is. Kosten aanvullend onderzoek PM. Gemeente

Planning Kosten

Trekker

12014468, versie 4 blad 27 van 50

Overall projecten Latenstein

Projectsheet Omschrijving

5.2.9

Verkennen ondergrondse infrastructuur

Activiteiten

De ligging, onderhoudswerkzaamheden en vervanging van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen), en eventuele beperkingen die hieruit volgen, worden geïnventariseerd en in GIS opgenomen. In vooroverleg met nutsbedrijven bepalen waar kabels en leidingen liggen, ouderdom en staat van onderhoud, voornemens tot vervanging. Inventariseren of en wanneer onderhoudswerkzaamheden plaats moeten vinden. E.e.a. om maatregelen op elkaar af te stemmen. Onderzoeken of de aanleg van glasvezel (breedband) voor Latenstein gewenst is. A, C en E Duurzaam beheer Hoog. In de voorbereiding van met name de civieltechnische werkzaamheden dient bekend te zijn wat de toestand is van de ondergrondse infrastructuur en of hierin wijzigingen gepland zijn. Deze zullen dan zoveel als mogelijk integraal met de planvoorbereiding meegenomen moeten worden. 2006 20.000,- (excl. verleggen kabels & leidingen) Projectbureau

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit

Planning Kosten Trekker

Projectsheet Omschrijving Activiteiten

5.2.10

Beveiliging bedrijventerrein Latenstein

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit Planning Kosten Trekker

Treffen van maatregelen om de veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren. Voor het gehele bedrijventerrein een onderzoek verrichten en vervolgens maatregelen treffen om de veiligheid op het bedrijventerrein Latenstein te verbeteren. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT) op de bedrijventerreinen Kellen, Westroijen en Medel. Tevens zal gestreefd worden naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Elke ondernemer heeft te maken met vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Er zullen hiervoor een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid worden getroffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. De vereiste maatregelen staan nauwkeurig beschreven in KVO-handboeken. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. A en B Duurzaam bouwen, duurzaam beheer, representatieve werkomgeving Hoog 2006 onderzoek en uitvoering afhankelijk van de maatregelen en in samenhang met o.a. infrastructurele maatregelen uitvoering 80.000,Gemeente en SBBT

12014468, versie 4 blad 28 van 50

Overall projecten Latenstein

Projectsheet Omschrijving

5.2.11

Projectcoördinator uitvoering revitalisering

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit

De uitvoering van de revitalisering betreft een proces van ca. 6 jaar. Hierin moeten partijen gecoördineerd optreden en plannen voor openbaar gebied goed worden afgestemd op plannen voor private kavels Opstellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma s. Aansturen projecten binnen de gemeente. Opstellen rapportages over voortgang werkzaamheden en besteding financiële middelen. Stroomlijnen contacten gemeente bedrijven. Trekker projecten per straat : in overleg met aanliggende bedrijven definitieve ontwerp afstemmen en maken afspraken over aanpak private kavels. A t/m E Hoog. Het succes van de revitalisering is zeer afhankelijk van een goede en vanaf het eerste moment beschikbare coördinatie. 2005 gedurende rest looptijd project 190.000 Gemeente/Projectbureau

Planning Kosten Trekker

Projectsheet Omschrijving

5.2.12

Communicatie

Gedurende het dynamische revitaliseringsproces een goed functionerende communicatiestructuur opzetten en in stand houden tussen gemeente en bedrijfsleven. Dit moet ervoor zorgen dat betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn van alle relevante beleids- en bedrijfsbeslissingen, zodat hierop adequaat kan worden gereageerd of geanticipeerd. Naast de voorlichtende functie van communicatie, dient communicatie ook om bij de verschillende partijen, waaronder de individuele ondernemers, draagvlak voor maatregelen te creëren. Opstellen van een communicatieplan Organiseren van informatie en/of inloopavonden Opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven Infobord plaatsen bij hoofdentree bedrijventerrein Latenstein Nieuws plaatsen op de websites van de gemeente en van de OCT Berichtgeving in de lokale media (persbericht).

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid Prioriteit

Planning Kosten Trekker

A t/m E Hoog. Voordat gestart wordt met de verdere voorbereiding en uitvoering dient in het communicatieplan helder beschreven te zijn op welke wijze invulling wordt gegeven aan de communicatiestructuur. 2006 tot einde project 60.000 Projectbureau

12014468, versie 4 blad 29 van 50

Deelgebied West

6

Deelgebied West

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op de revitalisering van deelgebied West. In de onderstaande figuur is het deelgebied weergegeven. Het westelijk gedeelte van Latenstein kan worden getypeerd als een zone bestemd voor volumineuze detailhandel met als thema in en om het huis . Voor de toekomst wordt er dan ook naar gestreefd deze detailhandelsfunctie verder te versterken.

Deelgebied West

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied West; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Opwaarderen openbare ruimte; Leveren van een verkeersoplossing kruising Grote Brugse Grintweg-Bulkweg; Aanpak bochten en kruisingen Bulkweg en Buitenbulkweg;

o

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o o Opstellen nieuw bestemmingsplan; Uitwerken uitgangspunten beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied West; Opstellen van een inrichtingsplan oplossing bochten en kruisingen;

Ruimtelijke uitwerking:
o o o Intensivering ruimtegebruik; Locatieontwikkeling Noordwest Bundeling parkeervoorzieningen

12014468, versie 4 blad 30 van 50

Deelgebied West

6.2

Deelprojecten West
6.2.1 Locatieontwikkeling Noordwest

Projectsheet Omschrijving

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

De huidige locatie van de firma Duijts wordt herontwikkeld, na verplaatsing van de huidige activiteiten. Ook de locatie van de voormalige Gamma wordt herontwikkeld. Beide locaties worden ingevuld met volumineuze detailhandel en aanverwante passende functies. Verder zijn plannen in ontwikkeling voor vestiging van het boedelcentrum van de firma Velders op gronden van voorheen de gemeente. Voor de gemeentewerf wordt momenteel onderzocht of op de huidige locatie nieuwbouw moet plaatsvinden of dat dit beter op een andere locatie kan plaatsvinden.. Locatie-ontwikkeling biedt ruimte aan gebundelde parkeervoorziening. De verplaatsing van de activiteiten van de firma Duijts en de herontwikkeling van de achter te laten locatie wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle herontwikkeling van de gehele noordwest-hoek van Latenstein en daarmee voor de revitalisering. Stedenbouwkundige en of architectonische planvorming in overleg tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars; (Exploitatie-)overeenkomsten inzake uitvoering werkzaamheden op grens particulier terrein openbaar terrein; Planologische en vergunningprocedures; Sloop- en bouwactiviteiten. A, B en D Verbeteren van de woon- en werkomgeving; Waarborgen van de representativiteit van het terrein; Intensivering ruimtegebruik; Hoog. Tempo wordt bepaald door particulier initiatief en particuliere ontwikkelaars wensen snelheid in de planvorming en uitvoering. 2006-2007 Kosten voor herontwikkeling private terreinen voor rekening eigenaren. Kosten voor herontwikkelen gemeentewerf afhankelijk van toekomstige eigendomssituatie. Particulier initiatief waar gemeente zich voor wat betreft de gemeentewerf bij kan aansluiten.

Prioriteit

Planning Kosten

Trekker

Projectsheet Omschrijving

6.2.2

Weg, bochten en kruispunten Bulkweg en Buitenbulkweg

De Bulkweg en de Buitenbulkweg vormen tezamen met de Latensteinserondweg op dit moment de hoofdontsluitingsroute voor Latenstein met een hoog transportvolume. Binnen beleidsdoelstelling van de gemeente wordt voorgesteld de rijbaan voldoende ruim op te zetten voor vrachtverkeer in twee rijrichtingen. Ook in de bochten voldoende ruimte voor passerende vrachtwagens. Kruispunten moeten voldoende overzichtelijk zijn voor zowel (vracht)autoverkeer als langzaam verkeer. Private kavels moeten goed aansluiten op openbaar gebied. Vervanging/relinen riolering wordt nader onderzocht. Verder wordt rekening gehouden met plaatsen bomenrij.

12014468, versie 4 blad 31 van 50

Deelgebied West

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures; Afstemming uitvoering op locatie-ontwikkeling Noordwest en aanpak Lutterveldweg; Aanpak bomenrij, doorzetten langs Latensteinserondweg; Treffen maatregelen duurzaam veilig . B en C Representativiteit leef en werkomgeving; Duurzaam veilig; Optimalisering ruimtegebruik;

-

Prioriteit

Bulkweg, inclusief kruispunt Lutterveldweg: Hoog-Middel. Aanpak gewenst vanuit staat van onderhoud en aansluitend op locatieontwikkeling Noordwest. Buitenbulkweg: Middel. Op grond van staat van onderhoud en mede bezien in relatie tot eventuele nieuwe externe ontsluiting (zie 5.2.2) Bulkweg: 2008-2009 Buitenbulkweg: 2010-2011 Kosten Bulkweg: 102.575 + PM riolering Kosten Buitenbulkweg: 57.304 + PM riolering Bomenrij: 20.000 Duurzaam veilig: 40.000 Projectbureau

Planning Kosten

Trekker

12014468, versie 4 blad 32 van 50

Deelgebied West

Projectsheet Omschrijving / Maatregelen

6.2.3

Lutterveldweg en Luttervelddwarsweg

Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels langs de Lutterveldweg. Hierbij wordt rekening worden gehouden met de toekomstige functie(s) in het gebied, volumineuze detailhandel. Voor de Lutterveldsedwarsweg wordt het profiel van de G. Stoutweg aangehouden (zie 7.3.1). Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures; Afstemming uitvoering op locatie-ontwikkeling Noordwest en aanpak Bulkweg.

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

B en C Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik;

Prioriteit

Hoog. Locatie-ontwikkeling Noordwest en consequenties detailhandelsnota vergroten binnen paar jaar bezoek aan gebied. Bovendien is de staat van onderhoud zeer matig. Lutterveldweg: 2007-2008 Lutterveldsedwarsweg: 2007-2008 Lutterveldweg: 224.540 Lutterveldsedwarsweg: 42.322 Projectbureau

Planning

Kosten

Trekker

12014468, versie 4 blad 33 van 50

Deelgebied centraal

7

Deelgebied centraal

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op de revitalisering van deelgebied Centraal. In de onderstaande figuur is het deelgebied weergegeven.

Deelgebied Centraal

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied Centraal; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Onderzoeken mogelijkheid van nieuwe externe ontsluiting via de A15 onderdoorgang/oud spoor; Opwaarderen openbare ruimte.

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o o o Stedenbouwkundige uitwerking van de ontsluitingsstructuur onderdoorgang A15oude spoor; Opstellen nieuw bestemmingsplan; Aanbrengen van landmark voor Latenstein. Uitwerken uitgangspunten beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied Centraal;

Ruimtelijke uitwerking:
o o o (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming (Gronden firma Sulzer). (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming op kavel aan Polderweg (Stimulering) intensief ruimtegebruik gronden met een bedrijfsbestemming op kavel op hoek Oude Medelsestraat / Latensteinse Middenweg

12014468, versie 4 blad 34 van 50

Deelgebied centraal

7.2

Bijzonder aandachtspunt deelgebied Centraal

Het terrein van de firma Sulzer is gekocht door de firma Duijts. Een deel van het terrein ligt momenteel braak en wordt gebruikt als ponyweide. Invulling van het terrein in onderwerp van gesprek tussen gemeente en eigenaar, waarbij bebouwing (landmark) en gebruik ten behoeve van nieuwe externe ontsluiting aan de orde zijn. De bebouwing moet ingebracht worden in de Tielse hoogbouwvisie en het nieuwe bestemmingsplan.

7.3

Deelprojecten Centraal
7.3.1 G. Stoutweg

Projectsheet Omschrijving Activiteiten

Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels en strakke regulering parkeren op openbaar gebied. Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures; Afstemming uitvoering op locatie-ontwikkeling Noordwest (voormalig Gamma-terrein) en aanpak Lutterveldweg.

Kernthema s Duurzaamheid

B en C Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik.

Prioriteit

Hoog. Staat van onderhoud zeer matig en parkeerproblematiek als ernstig ervaren. Oplossing direct aansluitend op ontwikkeling locatie Noordwest. 2006-2007 101.966 Projectbureau

Planning Kosten Trekker

12014468, versie 4 blad 35 van 50

Deelgebied centraal

Projectsheet Omschrijving

7.3.2

Oude Medelsestraat

Activiteiten

Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels langs de Oude Medelsestraat. Voor de uitvoering wordt de Oude Medelsestraat wel in twee delen opgesplitst: Deel Noord Vanaf kruising met Buitenbulkweg tot nieuwe externe ontsluitingsroute aan noordzijde Latenstein. Deel Zuid Vanaf kruising Buitenbulkweg tot kruising Latensteinseweg. Voor het deel Noord zal uitsluitend profiel 1 van toepassing zijn. Voor deel Zuid zal een combinatie van profiel 1 en 2 van toepassing zijn. In Oude Medelsestraat moet ook riolering worden vervangen op basis gemeentelijk rioleringsplan. Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures; Afstemming uitvoering wegprofiel op uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. B,C en E Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik; Duurzaam waterbeheer.

Kernthema s Duurzaamheid

Prioriteit

Oude Medelsestraat Noord: Hoog Oude Medelsestraat Zuid: Hoog Oude Medelsestraat Noord: 2006-2007 Oude Medelsestraat Zuid : 2006-2007 Oude Medelsestraat Noord: wegprofiel + riolering 82.967 Oude Medelsestraat Zuid: wegprofiel + riolering 899.091 Projectbureau

Planning

Kosten

Trekker

12014468, versie 4 blad 36 van 50

Deelgebied centraal

Projectsheet Omschrijving

7.3.3

Polderweg

De Polderweg betreft een bouwweg. In de realisatie van Latenstein is deze weg formeel nog niet woonrijp gemaakt. Het karakter van de weg is te vergelijken met de G. Stoutweg. Daarom wordt voor eenzelfde profiel gekozen als voor de G. Stoutweg. Aandacht voor beperkte braakligging van terreinen langs Polderweg (toekomstige bouwactiviteiten). Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures.

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

B, C en D Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik.

Prioriteit

Middel. Staat van onderhoud matig en het is een bouwweg. Uitvoering in vervolg op aanpak Oude Medelsestraat Zuid. 2006-2007 117.261 Projectbureau

Planning Kosten Trekker

12014468, versie 4 blad 37 van 50

Deelgebied centraal

Projectsheet Omschrijving Activiteiten

7.3.4

Medelsestraat

Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels. Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures.

Kernthema s Duurzaamheid

B, C en D Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik.

Prioriteit

Middel. Staat van onderhoud matig en het is een bouwweg. Uitvoering in vervolg op aanpak Oude Medelsestraat Zuid. 2008-2009 173.500 Projectbureau

Planning Kosten Trekker

12014468, versie 4 blad 38 van 50

Deelgebied Oost

8

Deelgebied Oost

8.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op de revitalisering van deelgebied Oost. In de onderstaande figuur is het deelgebied weergegeven

Deelgebied Oost

Civieltechnische uitwerking:
o o o o o Het verbeteren van de riolering deelgebied Oost; Oplossing realiseren voor eventuele waterproblemen i.v.m. kwelwater; Verbetering wegprofiel van de (ontsluitings-)wegen; Aanbrengen van een eenduidig wegprofiel; Opwaarderen openbare ruimte.

Stedenbouwkundige uitwerking:
o o Uitwerking afstemming beeldkwaliteit Latenstein en de herontwikkeling van het Vijverterrein; Uitwerking uitgangspunten voor het beeldkwaliteitsplan passend bij deelgebied Oost;

Ruimtelijke uitwerking:
o o Heroriëntatie woonfunctie Latensteinseweg; (Stimulering) herontwikkeling braakliggende gronden Latensteinse rondweg;

12014468, versie 4 blad 39 van 50

Deelgebied Oost

8.2

Bijzonder aandachtspunt deelgebied Oost

Deelgebied Oost wordt in het bijzonder gekenmerkt door de, in vergelijking met de andere deelgebieden, wat grotere bedrijven met een wat hogere milieucategorie. Bijzondere punten van aandacht bij dit deelgebied zijn de naastgelegen woonwagenlocatie en de herontwikkeling van het Vijverterrein. De herontwikkeling van het Vijverterrein geeft aanleiding om aansluitende projecten in deelgebied Oost versneld aan te pakken (beeldkwaliteit). Ook neemt de verkeersdruk op Latenstein toe, hetgeen een aanpak van wegen vraagt. Een derde belangrijk aandachtspunt voor deelgebied Oost is de waterhuishouding. Door de ligging bij de dijk en de hoogte van de grondwaterstand is tijdens de informatie-avonden door ondernemers aangegeven, dat kwelwater een regelmatig voorkomend probleem aan deze kant van het terrein is. Deze problematiek krijgt extra aandacht in het project waterberging (zie 5.2.3).
8.3 Deelprojecten Oost
8.3.1 Latensteinseweg

Projectsheet Omschrijving

Activiteiten

Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels langs de Latensteinseweg en afstemming op realisering herontwikkeling Vijverterrein. Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; - Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures. B, C en D Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig;

Kernthema s Duurzaamheid

Prioriteit

Middel-Hoog. Herontwikkeling Vijverterrein (verbetering beeldkwaliteit) en slechte staat van onderhoud weg vragen om ingrijpen. 2007-2008 182.432 Projectbureau

Planning Kosten Trekker

12014468, versie 4 blad 40 van 50

Deelgebied Oost

Projectsheet Omschrijving

8.3.2

Braakliggende gronden Latensteinserondweg

Herontwikkelen braakliggende terreinen betekent een enorme impuls voor het terrein zelf en de directe omgeving. Dit uit zich in het bijzonder in de beeldkwaliteit en de economische potentie van het terrein. Stedenbouwkundige en of architectonische planvorming in overleg tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars; (Exploitatie-)overeenkomsten inzake uitvoering werkzaamheden op grens particulier terrein openbaar terrein; Planologische en vergunningprocedures; Sloop- en bouwactiviteiten.

Activiteiten

Kernthema s Duurzaamheid

A, B en D Verbeteren van de woon- en werkomgeving; Waarborgen van de representativiteit van het terrein; Intensivering ruimtegebruik.

Prioriteit

Hoog. Tempo wordt bepaald door particulier initiatief, maar er is de gemeente veel aan gelegen de braakliggende terreinen ingevuld te krijgen. 2006-2007 Kosten voor herontwikkeling private terreinen voor rekening eigenaren. Particulier initiatief. De gemeente kan in gesprek gaan om herinvulling te stimuleren.

Planning Kosten Trekker

Projectsheet Omschrijving

8.3.3

Latensteinserondweg / -middenweg

De wegprofielen van de Latensteinserondweg en de Latensteinsemiddenweg voldoen niet meer aan de huidige functie-eisen. Herinrichting openbaar gebied en betere aansluiting op private kavels langs van beide straten. De Latensteinserondweg gaat fungeren als ontsluitingsweg voor het Vijverterrein.

12014468, versie 4 blad 41 van 50

Deelgebied Oost

Activiteiten

-

Maken ontwerp; Voeren overleg met aanliggende bedrijven en bewoners; Uitvoeren benodigde onderzoeken en voeren procedures.

Kernthema s Duurzaamheid

B en C Representativiteit leef en werkomgeving; Verkeersveiligheid / Duurzaam Veilig; Optimalisering ruimtegebruik.

Prioriteit

Latensteinserondweg: Middel-Laag Latensteinsemiddenweg: Laag Latensteinserondweg: 2009-2010 Latensteinsemiddenweg: 2011-2012 Latensteinserondweg: 195.040 (prijspeil 2005) Latensteinsemiddenweg: 84.005 (prijspeil 2005) Projectbureau

Planning

Kosten

Trekker

12014468, versie 4 blad 42 van 50

Kosten- en planningoverzicht

9

Kosten- en planningoverzicht

9.1

Inleiding

In het laatste hoofdstuk van de realisatiestrategie wordt een indicatie gegeven van de planning en fasering behorend bij de uitvoering van de belangrijkste deelprojecten.
9.2 Tijdspad/fasering

In onderstaand schema is de fasering van de vier locaties beknopt weergegeven. De looptijd van de uitvoering is van 2005 tot en met 2012, waarbij t/m 2006 is aangehouden als periode om organisatorisch alle zaken op orde te stellen. Ook kan in 2006 met de eerste uitvoeringsprojecten begonnen worden. Het weergegeven tijdspad kan beschouwd worden als indicatief en zal op korte termijn worden gedetailleerd.
Fasering Opstellen en afstemmen organisatie - revitalisering - parkmanagement Beeldkwaliteitsplan Bestemmingsplan Vergunningen Concrete projecten prioritering Hoog prioritering Middel prioritering Laag Duurzaamheid 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Het mag duidelijk zijn dat momenteel het zwaartepunt van de revitalisering ligt op de eerst komende vier à vijf jaar, waarin zoveel mogelijk concrete projecten hoge prioriteit worden gerealiseerd. De schop moet zichtbaar de grond ingaan om duidelijk te maken dat de revitalisering wordt uitgevoerd. Deze periode (t/m 01-01-2010) is gelijk aan de planning in de aanvragen van subsidiegelden. Deze zijn deels al toegekend (TSOB II) en deels nog aan te vragen.
9.3 Kosten

De kosten verband houdende met de revitalisering bestaan voor een belangrijk deel uit kosten voor uitvoering van de projecten. De kosten (inclusief voorbereiding en toezicht op uitvoering) zijn berekend als worden de werkzaamheden in hun geheel uitbesteed. Indien de gemeente kiest voor (gedeeltelijke) uitvoering door de eigen organisatie dan kunnen vergelijkbare bedragen worden aangehouden. Naast projectgebonden kosten zijn kosten opgenomen voor een stukje organisatie, planvorming, vergunningtrajecten en dergelijke.
12014468, versie 4 blad 43 van 50

Kosten- en planningoverzicht

9.3.1

Kosten Overall projecten

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de kosten zijn verdeeld zoals deze tot op heden worden geschat. Op onderdelen is een PM post opgenomen. Voor deze projecten dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden of is de planning van dien aard dat calculatie nog niet ter sprake is.
Overall Projecten Vigerende bestemmingsplan herzien Verbeteren externe ontsluiting met 2e hoofdontsluiting - onderzoek Verbeteren externe ontsluiting met 2e hoofdontsluiting - uitvoering Waterberging/retentie/afkoppeling hemelwater - onderzoek Waterberging/retentie/afkoppeling hemelwater - uitvoering Archeologisch onderzoek - verkennend onderzoek Archeologisch onderzoek - uitgebreider onderzoek Entree Latenstein/Kruispunt Grotebrugse Grintweg - Bulkweg Verkennen ondergrondse infrastructuur Onderzoek mogelijkheden brievenbus op Latenstein Routering openbaar vervoer Beveiliging bedrijventerrein Latenstein Communicatie Maatregelen Duurzaam Veilige inrichting (kruispunten en entrees) Bewegwijzering (infobord en aanpassen huidige bewegwijzering) Aanbrengen bomenrij (verbeteren groenstructuur) Totaal Kosten Overall projecten 60.000 10.000 1.333.744 15.000 315.290 7.500 pm 325.000 20.000 pm pm 80.000 60.000 40.000 20.000 20.000 2.306.534

9.3.2

Kosten deelgebied West

Onderstaande tabel geeft per revitaliseringsproject een overzicht van de kosten weer voor deelgebied West. Ook de ontwikkeling van het terrein Duijts is hier opgenomen. Kosten hiervoor zijn niet nauwkeurig aan te geven, daar het een particulier initiatief betreft.
Deelgebied West Locatieontwikkeling noordwest (o.a. herontwikkeling locatie sloopbedrijf Duijts) Herinrichting openbaar gebied Bulkweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Bulkweg (vervangen/relinen gedeelte riool) Herinrichting openbaar gebied Buitenbulkweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Buitenbulkweg (vervangen/relinen gedeelte riool) Herontwikkeling openbaar gebied Lutterveldweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied Lutterveldsedwarsweg (gehele lengte profiel) Totaal

Privaat 102.575 pm 57.304 pm 224.540 42.322 426.741

12014468, versie 4 blad 44 van 50

Kosten- en planningoverzicht

9.3.3

Kosten deelgebied Centraal

Voor deelgebied Centraal zijn een vijftal projecten geselecteerd. De kosten hiervoor zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Deelgebied Centraal Herontwikkeling openbaar gebied G. Stoutweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied Oude Medelsestraat - Noord Herinrichting openbaar gebied Oude Medelsestraat - Zuid Herinrichting openbaar gebied Polderweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Medelsestraat (gedeelte profiel) Totaal 101.966 82.967 899.091 117.261 173.500 1.374.785

9.3.4

Kosten deelgebied Oost

Voor de profielen in deelgebied Oost zijn in onderstaande tabel de kosten weergegeven. Kosten voor herontwikkeling van braakliggende terreinen aan de Latensteinserondweg zijn buiten beschouwing gelaten.
Deelgebied Oost Braakliggende gronden Latensteinse rondweg Heroriëntatie woonfunctie Latensteinseweg Herinrichting openbaar gebied Latensteinseweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Latensteinse rondweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied Latensteinse middenweg (gehele lengte profiel) Totaal Privaat Privaat 182.432 195.040 84.005 461.477

9.3.5

Overige kosten

Naast kosten voor de projecten zelf, zijn kosten te voorzien voor het begeleiden van de uitvoering, het onderhouden van contacten met de ondernemers en de afstemming van plannen voor openbare ruimte en private kavels en wettelijke plan- en vergunningprocedures.
9.3.5.1 Kosten organisatie

Voor de begeleiding van de revitalisering, zowel de algehele projectcoördinatie, als onderhouden van contacten met ondernemers etc. , wordt als aanname aangehouden een inzet gedurende 5 à 6 jaar (2005 2010) voor gemiddeld een halve formatieplaats. De kosten ( 190.000 in totaal) zijn geraamd op inzet vanuit de gemeentelijke organisatie en opvang van de benodigde vrijvallende capaciteit op hetzelfde niveau.
9.3.5.2 Interne uren gemeente

De interne uren bij de gemeente zijn PM geraamd. Deze uren zijn vooral bedoeld voor het doorlopen van diverse benodigde vergunningprocedures en het opstellen van bestekken. Op dit moment valt niet in te schatten hoeveel procedures doorlopen moeten worden. Naar analogie hiervan valt op dit moment ook geen inschatting te maken welk deel van de procedures door middel van leges van derden valt af te dekken. In principe worden interne kosten bij de gemeente gedekt vanuit de reguliere begroting en de legesinkomsten.

12014468, versie 4 blad 45 van 50

Kosten- en planningoverzicht

9.3.5.3 Risico-analyse/risicomanagement

Bij grotere en langdurige projecten kiezen steeds meer opdrachtgevers voor het extern laten uitvoeren van risico-analyses. Aan het begin van het (uitvoerings-)traject wordt een uitgebreide analyse gemaakt van alle factoren die van invloed (kunnen) zijn op de voortgang van het project en dan vooral vertaald naar de factoren tijd en geld. Ook wordt gekeken naar mogelijke maatregelen om de risico s te voorkomen, dan wel bij het optreden van risico s adequaat te kunnen handelen. Vervolgens wordt een dergelijke analyse met een vaste regelmaat geactualiseerd, teneinde potentiële risico s vroegtijdig te kunnen onderkennen en tijdig maatregelen te kunnen nemen. De analyses en het tijdig nemen van adequate maatregelen voorkomt (grote) budgetoverschrijdingen en houdt een stevige vinger aan de pols met betrekking tot de voorgenomen planning. Aangezien niet bekend is of partijen een dergelijke aanpak voorstaan is deze post PM geraamd. Maar om een indicatie te geven: het opstellen van een dergelijke analyse kost circa 30.000,- en een actualisatie rond de 8.000,- (alle bedragen ex BTW).
9.3.5.4 Onvoorzien

In de raming van de projecten is reeds rekening gehouden met een post onvoorzien van 15%. In de sfeer van de begeleiding van deze projecten, zowel in de zin van plannen/procedures, als in de zin van contacten met ondernemers, is het zinvol om rekening te houden met een algemene post onvoorzien. Deze post is geraamd op 5% van de kosten die met de projecten gemoeid zijn.
Overige kosten Organisatiekosten voor stimulering en ondersteuning Interne uren gemeente (60024100 4115) Risicomanagement Onvoorzien Totaal

190.000 Reg. begroting pm 52.588 242.588

9.3.6

Totaal overzicht kosten

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de totale kosten zijn voor het uitvoeren van de revitaliseringsprojecten.
Totaaloverzicht kosten Subtotaal Overall Projecten Subtotaal Deelgebied West Subtotaal Deelgebied Centraal Subtotaal Deelgebied Oost Subtotaal Overige kosten Totaal Kosten 2.306.534 426.741 1.374.785 461.477 242.588 4.812.125

12014468, versie 4 blad 46 van 50

Kosten- en planningoverzicht

Bij de kostenramingen is niet te voorzichtig geraamd en de verwachting is dat voor de uitvoering van projecten het geraamde budget toereikend is. Daar staat tegenover dat er enkele zaken in PM zijn geraamd.
9.4 Inkomsten

De inkomsten zijn grofweg in drie categorieën onder te verdelen: 1. Bijdragen vanuit de gemeente zelf (begroting, fondsen/reserves, grondbedrijf en dergelijke). 2. Bijdragen van derden (PPS-constructies, exploitatieovereenkomsten, verkoop van gronden en dergelijke). 3. Bijdragen van andere overheden.
9.4.1 Bijdragen vanuit gemeenten

Voor de Entree van Latenstein (kruispunt Grote Brugsegrindweg Bulkweg) zijn gelden beschikbaar gesteld ( 325.000,-). Verder kunnen dekkingsmiddelen gevonden worden in het gemeentelijke rioleringsplan. Dit betreft niet alleen de vervanging van de riolering zelf, maar ook bijdragen voor het opnemen en opnieuw aanbrengen van de verharding. Ook het onderhoudsbudget wegen zal bij een aantal projecten worden aangesproken. De gemeentelijke bijdrage kan verder vooral bestaan uit de inzet van menskracht (op geld te waarderen) en het uitvoeren van de benodigde plan- en vergunningprocedures (ook op geld te waarderen) en uitgifte van gronden in eigendom gemeente.
9.4.2 Bijdragen van derden

Inkomsten van derden kunnen worden verkregen via constructies, waarbij een deel van de investeringen in openbare voorzieningen worden ondergebracht bij private partijen. De hiervoor geëigende wegen zijn exploitatieovereenkomsten en PPS-constructies. Daarnaast kunnen gelden gegenereerd worden uit de verkoop van gronden door de gemeente, indien en voor zover daartoe mogelijkheden aanwezig zijn of worden gecreëerd.
9.4.3 Bijdragen van andere overheden

Vanuit TSOB II is 1.762.500,- gereserveerd voor de uitvoering van het revitaliseringsplan. Hiervan is reeds 325.000,- toegekend aan de kruising Grote Brugsegrindweg - Bulkweg. Daarnaast zal de gemeente Tiel de provincie verzoeken om een provinciale subsidie van 500.000,- via de provinciale subsidieregeling Economisch Beleid en zal de gemeente de regio verzoeken om een bedrag van 1.000.000,- op te nemen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).
9.4.4 Totaal opbrengsten

Worden de beschikbare gelden bij elkaar opgeteld komt men op een totaal van ruim 3 miljoen dat beschikbaar is voor het uitvoeren van de revitaliseringsprojecten. Indien de aan te vragen subsidies van totaal 1.500.000,worden verleend, komt het beschikbare budget uit op de benodigde 4.812.125,-.

12014468, versie 4 blad 47 van 50

Kosten- en planningoverzicht

Opbrengsten Bijdrage gemeente - TSOB II Bijdrage gemeente (planologisch beleid) Bijdragen vanuit gemeentelijk rioleringsfonds Bijdragen vanuit rioleringsfonds verbreed rioolrecht Bijdragen vanuit onderhoudsbudget wegen Bijdrage gronduitgifte Bijdragen andere overheden: Verzoek bijdrage uit Provinciale Subsidieregeling Economisch Beleid Verzoek bijdrage uit Regionaal Uitvoeringsconvenant (RUP): Totaal geraamde opbrengsten 1.762.500 60.000 651.500 157.645 346.736 333.744

500.000 1.000.000 4.812.125

9.5

Saldo overzicht

In bovenstaande overzichten wordt duidelijk dat de kosten en opbrengsten in evenwicht kunnen zijn, op voorwaarde dat via de provinciale Subsidieregeling Economisch Beleid en het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) een bijdrage van resp. 500.000 en 600.000 wordt verleend voor de uitvoering van de projecten. Enkele posten zijn nog PM geraamd. Hiervoor zal t.z.t. als deze projecten worden uitgevoerd aanvullende dekking worden gezocht. Verder dient opgemerkt te worden dat in het totale overzicht niet de kosten zijn meegenomen voor de begeleiding van private initiatieven (Duijts, Vijverterrein e.d.) en dat er geen kosten zijn opgenomen voor parkmanagement.
Saldoverzicht Totaal Kosten Totaal Opbrengsten Nominaal saldo 4.812.125 4.812.125 0

Totaaloverzicht

9.6

Relatie prioritering en dekking

In de voorgaande paragraaf komt duidelijk naar voren dat voldoende dekking aanwezig kan zijn voor het uitvoeren van alle revitaliseringsprojecten. In het voorgaande hoofdstukken is tevens een prioritering aangegeven per deelproject. In onderstaande tabel is één en ander in onderling verband weergegeven.

12014468, versie 4 blad 48 van 50

Kosten- en planningoverzicht

PROJECTEN

RAMING

DEKKING Planologisch beleid Onderhoudsbudget wegen (20%) TSOB Rev. Latenstein Rioleringsfonds Rioleringsfonds ver-breed rioolrecht (1*) TSOB GBG-weg

PLANNING / FASERING

Subisidie (2*)

Grondbedrijf Verevening

Openb.geb.

Riolering

Totaal

Totaal

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Overall Projecten Vigerende bestemmingsplan herzien Verbeteren externe ontsluiting met 2e hoofdontsluiting - onderzoek - uitvoering Waterberging/retentie/afkoppeling hemelwater - onderzoek - uitvoering Archeologisch onderzoek - verkennend onderzoek - uitgebreider onderzoek Entree Latenstein/Kruispunt Grotebrugse Grintweg - Bulkweg Verkennen ondergrondse infrastructuur Onderzoek mogelijkheden brievenbus op Latenstein Routering openbaar vervoer Beveiliging bedrijventerrein Latenstein Communicatie Maatregelen Duurzaam Veilige inrichting (kruispunten en entrees) Bewegwijzering (infobord en aanpassen huidige bewegwijzering) Aanbrengen bomenrij (verbeteren groenstructuur) Deelgebied West Locatieontwikkeling noordwest (o.a. herontwikkeling locatie sloopbedrijf Duijts) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Bulkweg (gehele lengte profiel) - (vervangen/relinen gedeelte riool) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Buitenbulkweg (gehele lengte profiel) - (vervangen/relinen gedeelte riool) Herontwikkeling openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Lutterveldweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Lutterveldsedwarsweg (gehele lengte profiel)

1.437.500 60.000 60.000

1.500.000

10.000 1.333.744

333.744

Afhankelijk onderzoeksresultaten

15.000 315.290

157.645

Afhankelijk onderzoeksresultaten

7.500 pm 325.000 20.000 pm pm 80.000 60.000 40.000 20.000 20.000 325.000

Afhankelijk onderzoeksresultaten

Privaat 102.575 pm 57.304 pm 224.540 102.575 20.515 pm 57.304 11.461 pm 224.540 44.908

42.322

42.322

8.464

12014468, versie 4 blad 49 van 50

2012

Kosten- en planningoverzicht

PROJECTEN

RAMING

DEKKING Planologisch beleid Onderhoudsbudget wegen (20%) TSOB Rev. Latenstein Rioleringsfonds Rioleringsfonds ver-breed rioolrecht (1*) TSOB GBG-weg

PLANNING / FASERING

Subisidie (2*)

Grondbedrijf Verevening

Openb.geb.

Riolering

Totaal

Totaal

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Deelgebied Centraal Herontwikkeling openbaar gebied met aansluiting privaat terrein G. Stoutweg (gehele lengte profiel) Herontwikkeling openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Oude Medelsestraat - Noord (midden kruising Met de Buitenbulkweg tot nieuwe externe ontsluiting) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Oude Medelsestraat - Zuid (midden kruising met Bulkweg tot kruising Latensteinseweg) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Polderweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Medelsestraat (gedeelte profiel) Deelgebied Oost Braakliggende gronden Latensteinse rondweg Heroriëntatie woonfunctie Latensteinseweg Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Latensteinseweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Latensteinse rondweg (gehele lengte profiel) Herinrichting openbaar gebied met aansluiting privaat terrein Latensteinse middenweg (gehele lengte profiel) Overige kosten Organisatiekosten en stimulering en ondersteuning collectieve private investeringsprojecten Privaat Privaat 182.432 195.040 182.432 195.040 36.486 39.008 101.966 101.966 20.393

82.967

22.881

60.086

12.017

37.500

899.091

332.941

566.150

113.230 440.500

117.261 173.500 130.000

117.261 43.500

23.452 173.500

84.005

84.005

16.801

190.000 Reg.begroting pm 52.588 4.812.125 485.822 1.777.181 4.812.125 1.437.500 325.000 346.736 651.500 157.645 60.000 333.744 1.500.000

Interne uren gemeente (60024100 4115) Risicomanagement Onvoorzien Totaal (excl. BTW) 1* Onder voorbehoud dat het verbreed rioolrecht landelijk is goedgekeurd. 2* Procedure voor subsidie van 500.000 via provinciale Subsidieregeling Economisch Beleid loopt via tender. Verzoek om bijdrage van 1.000.000 vanuit het RUP loopt via regiocontract.

12014468, versie 4 blad 50 van 50

2012

Bijlage 1

Beschrijving hoofdvormen uitvoeringsorganisatie

12014468, versie 4

Bijlage 1 Beschrijving hoofdvormen uitvoeringsorganisatie

Bij het denken over de organisatie van de uitvoering en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven worden in principe drie hoofdvormen onderscheiden. Op deze hoofdvormen zijn nog allerlei nuances mogelijk, maar in dit stadium wordt slechts stil gestaan bij de drie hoofdvormen. Uitvoeringsconvenant Projectorganisatie Herstructureringsmaatschappij I. UITVOERINGSCONVENANT Een lichte vorm van samenwerken betreft het sluiten van een convenant tussen de overheid en het (georganiseerde) bedrijfsleven over de uitvoering van revitaliseringsprojecten. Iedere partij committeert zich aan het uitvoeringsprogramma en voert, met behoud van elke eigen verantwoordelijkheid en in eigen beheer, de taken en werkzaamheden uit die zijn toebedeeld. In een overlegstructuur wordt de voortgang besproken en de afspraken zonodig gewijzigd of aangevuld. Een jaarlijks programma legt de nadere afspraken over de in een jaar uit te voeren projecten vast. Deze vorm heeft als voordeel dat het snel van de grond kan komen, weinig tot geen organisatorische ingrepen vergt en goedkoop is (er wordt geen aparte organisatie in het leven geroepen) en flexibel is. Een nadeel is de weinig bindende werking naar individuele bedrijven. De continuïteit in de uitvoering is weliswaar geborgd in de overeenkomst, maar naar buiten toe weinig herkenbaar. Bovendien zijn trekkers moeilijker te identificeren (elk project kan in principe een andere trekker hebben, hetgeen tot een onduidelijk beeld leidt voor met name het bedrijfsleven). Dit komt de communicatie ook niet ten goede. In een convenant kan de parkmanagementorganisatie van het OCT wel een rol gegeven worden, maar de vraag is of alle bedrijven deze rol (h)erkennen, zeker als slechts een klein deel van de bedrijven lid is van het OCT, c.q. diensten afneemt van de parkmanagementorganisatie. II. PROJECTORGANISATIE Een meer geborgde vorm van uitvoering, en samenwerking daarbij, betreft het opzetten van een projectbureau, waarbij voor het programmeren en organiseren van de uitvoering mensen vanuit verschillende partijen kunnen worden samengebracht. Ook hieraan ligt overigens een overeenkomst ten grondslag. Het projectbureau heeft geen eigen juridische status en zaken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van één of meerdere participerende partijen. Partijen financieren het projectbureau en de projecten overeenkomstig de gemaakte afspraken (op papier vastgelegd). Het projectbureau wordt aangestuurd vanuit een gezamenlijk overleg tussen de participanten. De deelnemende partijen behouden hun eigen bevoegdheden.

12014468, versie 4

Bijlage 1 (ver volg 1 )

Voordeel van deze vorm is de herkenbaarheid van de organisatie en daarmee van de trekker(s) van de uitvoering. Ook is de continuïteit beter geborgd en kan de communicatie gestroomlijnd worden. Verder is het denkbaar dat voor de projectorganisatie gebruik gemaakt wordt van een bestaande structuur: de parkmanagementorganisatie. Qua taken en rol moet revitalisering wel goed worden afgescheiden van het parkmanagement, maar qua menskracht kan wellicht wel een vorm van personele unie worden nagestreefd. Nadelen aan deze vorm betreffen de kosten verbonden met de organisatie als zodanig en of het feit dat mensen vanuit bestaande organisaties geheel of gedeeltelijk uitgeleend worden aan de nieuwe organisatie. Ook praktische zaken als huisvesting vergen extra inspanningen van partijen. Met name de herkenbaarheid van de trekker(s) kan sterk positief uitwerken ten aanzien van het betrekken van het bedrijfsleven. Eén of meer personen gaan binnen het gebied aan de slag met de projecten. Na verloop van tijd vormen zij de vaste aanspreekpunten in het proces voor individuele bedrijven en groepen van bedrijven. Dit vergroot de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven, dan wel houdt de betrokkenheid vast. III. HERSTRUCTURERINGSMAATSCHAPPIJ De meest vergaande vorm van uitvoering en samenwerking betreft het oprichten van een aparte juridische entiteit voor het uitvoeren van de revitaliseringsprojecten. De deelnemende partijen brengen financiën en zeggenschap in en geven de organisatie als het ware de opdracht de klus te klaren. Dergelijke constructies, zeker als sprake is van participatie van publieke en private partijen, vergen veel voorbereiding en heel veel wederzijds vertrouwen. Bovendien is voor een dergelijke constructie een zekere balans in (formele) macht en financiële belangen noodzakelijk en is het handig als er naast uitgaven ook inkomsten tegenover staan. Wettelijke bevoegdheden (m.n. planologie en vergunningen) kunnen niet overgedragen worden aan een private onderneming. De voordelen van een maatschappij borduren voort op de voordelen van een projectbureau: herkenbaarheid, continuïteit, aangevuld met verdergaande daadkracht en mogelijk draagkracht (afhankelijk van de uiteindelijke rol, bijvoorbeeld in aan- en verkoop van gronden). Nadelen liggen ook in het verlengde van het projectbureau: organisatorische consequenties en financiën. En, andere nadelen zijn de benodigde (lange) voorbereidingstijd en de mogelijke afstand tot fouding fathers . Zij kunnen de maatschappij gaan zien als iets van een ander en niet als iets van hun , in het ergste geval als concurrent van bijvoorbeeld de gemeente en of de OCT-parkmanagementorganisatie.

12014468, versie 4

Bijlage 2

Uitgangspunten nieuwe externe ontsluiting

12014468, versie 4

Bijlage 2 Uitgangspunten nieuwe externe ontsluiting

Voor de praktische uitvoerbaarheid van een nieuwe externe ontsluiting onder A15/Betuweroute door moet naar de volgende verkeerskundige aspecten worden gekeken: benodigde wegprofiel/wegbreedte; beschikbare ruimte onder het viaduct; kruising spoorlijn; helling van/naar Kellen. Benodigde wegprofiel/wegbreedte in principe hetzelfde profiel aanhouden als de ontsluitingslus in Latenstein: 7,00 m rijbaan (incl. 1 m overrijdbare middenberm). 1,5 m voetpad aan één zijde. 1,5 m obstakelvrije berm aan andere zijde. Géén parkeerstrook toepassen. Totaal profielbreedte = 10 m in rechtstanden. In bochten rekening houden met bochtverbreding van de rijbaan en vrijhouden obstakelvrijezone i.v.m. zicht (hoeveel is afhankelijk van bochtstraal). > 4,5 m doorrijhoogte onder viaduct. Beschikbare ruimte onder het viaduct Beschikbare breedte naast spoor: onder zuidelijke deel viaduct ruim voldoende. onder noordelijk deel viaduct circa 8 m. 8 m is te krap => of spoor weghalen, of spoor integreren in wegdek (wordt niet/nauwelijks meer gebruikt). Beschikbare hoogte: naar schatting voldoende (geen exacte gegevens beschikbaar). Kruising spoorlijn Afhankelijk van ruimte-indeling onder viaduct. Bij handhaving spoor moet het spoor 1x gekruist worden. Spoor wordt nauwelijks/niet gebruikt, dus gewoon rechtstreekse kruising zonder spoorbeveiligingsmiddelen. Helling van/naar Kellen Hoogteverschil tussen bovenkant dijklichaam en Kellenseweg: circa 4 m. Maximaal 5% (= 1:20), dus circa 80 m hellinglengte nodig: lijkt beschikbaar.

12014468, versie 4