Masterplan Duurzaam Stormeiland Krimpen aan den IJssel Reactienota

20 maart 2007

1

Inhoudsopgave

1. 2. 3.

Algemeen Samenvatting reacties Reactie college van burgemeester en wethouders 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Het Krimpense karakter Duurzaamheid Infrastructuur Milieu en externe veiligheid Werken 3.5.1 Watergebonden werken 3.5.2 Werken mengen met wonen Wonen 3.6.1 Wonen, algemeen 3.6.2 Wonen, mengen met werken Groen en recreatie Overige reacties 3.8.1 Communicatie 3.8.2 Financieel

3 5 25 25 25 25 27 28 28 29 32 32 32 34 34 34 35 37

4.

Bijlagen 1. 2. Kort (gecombineerd) verslag van de bijeenkomst met ondernemers d.d. 16 en 20 november 2006 Ingediende reacties

2

1.

Algemeen

In september 2004 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie ‘Ruimte voor Ontwikkeling’ vastgesteld. In deze visie wordt bij hoofdthema 4 ‘Bedrijvig Krimpen’ gesteld dat de Stormpolder, het grootste bedrijventerrein in de gemeente, een aandachtsgebied van de eerste orde is. Een gebied dat zowel kansen als bedreigingen kent. In hoofdlijnen is in de Structuurvisie al aangegeven waarom de herstructurering van de Stormpolder wenselijk is voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en wat daarbij de ambitie is. Voor de lange termijn wordt allereerst gestreefd naar een intensivering van het ruimtegebruik in de Stormpolder en de aangrenzende bedrijfsterreinen Parallelweg en de Krom, waardoor het aantal arbeidsplaatsen kan toenemen. In de tweede plaats wordt gestreefd naar het optimaal benutten van de buitengewone ligging van de Stormpolder en de aanwezigheid van verschillende unieke plekken. Daarbij wordt gedacht aan functiemenging van – niet hinderlijke – bedrijfactiviteiten met wonen. Bij de menging van wonen en werken zal voldaan moeten worden aan de geldende milieubepalingen. Vervolgens heeft de gemeente West 8, urban design & landscape architecture, opdracht gegeven om samen met DCMR Milieudienst Rijnmond, Goudappel Coffeng en Planmaat een ontwerp Masterplan voor de Stormpolder te maken. Dit ontwerpproces is begeleid door een stuurgroep waarin naast de gemeente ook de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel, de grootste grondeigenaar OGMS, de Provincie en de Stadsregio vertegenwoordigd waren. In het Masterplan zijn de mogelijkheden voor realisering van de ambities uit de Structuurvisie verkend en in beeld gebracht en is op basis daarvan een visie geschetst voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de Stormpolder en de aangrenzende bedrijfsterreinen. Daarbij is gewerkt aan de hand van de ‘LOGO-methode’ die gericht is op het tot stand brengen van een duurzaam ruimtelijk plan. Van 2 juni tot en met 14 juli 2006 is het concept-Masterplan Stormeiland onderwerp geweest van een inspraakprocedure. De hoofdlijnen van het Masterplan zijn in een publieksgerichte brochure uiteengezet. Deze brochure is breed onder de plaatselijke gemeenschap verspreid. Aan de brochure was een antwoordkaart gehecht, waarop men reacties kon verwoorden en die men gemakkelijk kon indienen bij de gemeente. Ook is de gemeentelijke website ingezet voor informatieverstrekking over dit onderwerp. Een deel van de website is speciaal hiervoor ingericht, waarbij de mogelijkheid is geboden voor digitale reacties. Verder zijn twee inloopavonden georganiseerd, tijdens welke een ieder op een heel directe en open manier met het gemeentebestuur kon communiceren over het Masterplan. Ná de termijn van de inspraakprocedure hebben burgemeester en wethouders nog een viertal bijeenkomsten in de procedure ingelast, waarbij overleg is gevoerd met personen die op het Masterplan hadden gereageerd. De inspraakprocedure heeft heel veel reacties los gemaakt bij, met name, de ondernemers in onze gemeente. Naast de naar voren gebrachte mondelinge reacties tijdens de inloopavonden zijn honderden reacties ontvangen in de vorm van antwoordstroken, brieven, onder bedrijven gehouden enquêtes en e-mails. Deze reacties zijn samengevat terug te vinden in de reactienota. Van de hierboven als laatste genoemde bijeenkomsten is een verslag in de nota opgenomen. Het Masterplan is van meet af aan bedoeld geweest als richtinggevend kader om de toekomstige ontwikkelingen in de Stormpolder te regisseren. Het is m.a.w. nooit zozeer een ‘plan’ geweest, maar een duurzame visie voor de lange termijn waarmee kan worden ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen en mobiliteit.

3

Deze duurzame visie is nu vertaald in een ‘Beleidskader voor ontwikkeling van de Stormpolder’. Met de vaststelling van dit beleidskader beschikt het gemeentebestuur over een richtinggevende visie op basis waarvan afspraken kunnen worden gemaakt met ondernemers, andere overheden en ontwikkelende partijen. Daarnaast is het beleidskader de basis voor de, eventueel gedeeltelijke, herziening van het bestemmingsplan. Bij het ontwikkelen van deelplannen en de herziening van het bestemmingsplan zullen vraagstukken opgelost moeten worden, met name op het gebied van de menging van werken en wonen, die nu nog slechts in hoofdlijnen zijn verkend. De fasering van de herstructurering van de Stormpolder in ruimte en tijd, zal bepaald worden door de kansen en de mogelijkheden die zich aandienen. Voor de komende 10 jaar, overigens een gebruikelijke planperiode in de ruimtelijke ordening, mag vooralsnog worden verwacht dat zich twee ontwikkelingen zullen aandienen: de ‘bedrijvencampus’ en de ontwikkeling van het EMK-terrein tot een werk- én woongebied. Naar verwachting zal in die periode van tien jaar, mede op basis van de ervaringen met de ontwikkeling van het EMKterrein, ook de herontwikkeling van het voormalige terrein van Hollandia in gang gezet kunnen worden. Uitgangspunt is dat het wonen in de Stormpolder ook in de toekomst geen belemmering zal zijn voor het werken. Uitgangspunt is ook dat een eventuele toename van de hoeveelheid verkeer niet leidt tot meer hinder in de spits van en naar de gemeente. Allereerst worden in deze nota alle ingediende reacties per thema gerubriceerd en weergegeven. In hoofdstuk 3 worden deze per thema in samenhang bezien en voorzien van commentaar. Tot slot zijn alle reacties integraal als bijlage aan deze nota toegevoegd.

4

2.

Samenvatting reacties

Reacties Via e-mail of website Per brief

Algemeen • Uitstekend plan. – Goed plan (3x) – Geweldig plan. – Goed doordacht en realiseerbaar plan. – Heel ambitieus plan. – Ziet er fantastisch uit, een professioneel plan. – Een fantastisch plan. – Prima plan. – Hier zien wij wel wat in. – Ambitieus en vooruitstrevend plan. – Waardering voor het ambitieniveau en de creatieve opzet van het plan. – Mooi plan. – Naar ons idee zijn de bedenkers van het Masterplan er voor een belangrijk deel in geslaagd om alle eisen, wensen en verlangens, betrekking hebbend op de gestelde opgave, te bundelen tot een vanzelfsprekend concept. – Dat er een Masterplan moest komen is wat ons betreft geen discussie. Wij waarderen de manier, de snelheid en de lijnen waarlangs dit plan tot stand gekomen is. – Met veel bewondering hebben wij kennis genomen van uw plannen in de Stormpolder. – Het moet worden opgemerkt dat het plan zeer ambitieus is en dat, wanneer het zo gerealiseerd wordt, de Stormpolder een metamorfose zal ondergaan. – Het plan Geuze ademt visie, het spreekt tot de verbeelding en verdient warme belangstelling. – Het Masterplan ademt ambitie, veel ambitie. Dat is gedurfd, maar noodzakelijk om de herontwikkeling van de Stormpolder tot een succes te maken. Het plan spreekt ons zeer aan. – Het feit dat sommige delen van het plan los van elkaar in uitvoering kunnen worden gebracht, biedt ruimte om bij economische tegenwind of gebrek aan medewerking van het bedrijfsleven, toch voortgang te boeken. Geen goed plan. – Zeer beslist geen goed plan. – Schokkende plannen. – Absoluut geen goed plan. – Wat jullie met de polder gaan doen is afschuwelijk. – Masterplan Stormpolder moet geen doorgang vinden. – Voor ons bedrijf is het geen goed plan. – Niet doen, gemeente wees wijzer. – Ben het zeker niet eens met het zeer domme plan. – Het Masterplan in deze vorm / uitvoering is voor ons onacceptabel. – Het is geen goed plan en ik weet zeker dat er meer mensen tegen zijn, dus waarom gaat het door? – Oneens met de belachelijke plannen van de gemeente, slecht doordacht. – Wij zijn geschokt en kwaad over dit Masterplan. De grote belangen van de OGMS en de gemeente met betrekking tot het EMK-terrein zijn overduidelijk. – Het ware te wensen dat onze bestuurders met wat meer bescheidenheid waren bedeeld, gezien in het licht van de tijd. Onnodige geldverspilling en onnodige overlast voor bewoners en bedrijven. – Het plan lijkt (veel) te hoog gegrepen. – Mogelijk is de gemeente een maatje te klein om bij zo’n project voldoende partij te kunnen spelen tegen zeer professionele projectontwikkelaars. Straks zijn de politiek verantwoordelijken verdwenen. Het feit dat sommige delen van het plan los van elkaar in uitvoering kunnen worden gebracht, biedt ruimte om bij economische tegenwind of gebrek aan medewerking van het bedrijfsleven, toch voortgang te boeken. Wij missen de onderbouwing van het plan vanuit het watersysteem; toch één van de belangrijke dragers van de Stormpolder. De specifieke eigenschappen van de Stormpolder (bodem, water, infrastructuur en ecologie), zullen nadrukkelijk als uitgangspunt moeten dienen voor de uiteindelijke inrichting van het gebied.

• •

5

Het Krimpense karakter • De naam Stormeiland is wat eigenaardig. Historisch is het gewoon Stormpolder, laat dat toch zo. – De naamsverandering Stormpolder in Stormeiland, waar is dat goed voor? Zo lang de Stormpolder bestaat draagt het die naam. – De naamswijziging Stormpolder in Stormeiland lijkt niet zinvol en klinkt alsof er een verleden moet worden afgesloten en een nieuwe start moet worden gemaakt. Vanwege de historische successen en de economische waarde moeten we juist trotst zijn en die naam handhaven. Er moet wat gebeuren, maar moet dat op deze schaal? – Denk er aan dat Krimpen nog steeds een dorp is; geen hoogbouw aan het water, mooie lage woningen van maximaal 3-4 hoog misstaat niet. – Te veel hoogbouw. Pas op dat het niet ongezellig wordt en kies voor gezelligheid en kleinschaligheid. Laat Krimpen geen Capelle worden. – Grootse plannen, uitgesmeerd over een lange periode. Het eindresultaat is een Krimpen met meer inwoners, meer bedrijven, etc., wat de huidige structuur wel behoorlijk verandert. – De kracht van Krimpen is toch dat we nog een dorps karakter hebben, dat is waarom de forensen hier zo graag wonen. Als dit allemaal doorgaat, gaat het Krimpense karakter verloren en krijgen we nog eens te maken met een verkeersinfarct. – Geen hoge flats, dan worden wij als Rotterdam; ook zo’n lelijk aanzien. – Krimpen is een “groene gemeente”, de charme van de regio. Hier lees ik niets van terug in het Masterplan Stormpolder. – Lijkt een verkaveling; te strak en te stijf. Iets meer cultuur (bijvoorbeeld ruimte voor muziekuitvoeringen) en wat romantische plekken is op zijn plaats.

Duurzaamheid • Het woord duurzaam wordt hier niet ijdel gebruikt; de grote lijnen van de visies geven zicht op een toekomst waarbij allerlei groeperingen en instellingen zicht wordt geboden op meer dan alleen maar technische maatregelen. Gestreefd wordt naar een duurzame inrichting van de Stormpolder. Wij onderschrijven van harte de definiëring van het begrip duurzaamheid. Wij vinden een gegronde onderbouwing van deze visie op de duurzaamheid van de Stormpolder een voorwaarde. Hoewel in ruime mate aandacht wordt besteed aan duurzaamheidsthema’s, valt op dat in het plan het ontwerp leidend is voor de ontwikkeling, terwijl de geconstateerde knelpunten sturend zouden moeten zijn voor het ontwerp. Deze traditionele insteek maakt investeringen noodzakelijk. Wij hebben de bereidheid te participeren in een beleid voor duurzaam energiegebruik op het gebied van wonen.

Infrastructuur • • • Het ontwikkelen van een nieuw werkmilieu met een zeer goede verbetering van de ontsluiting is vooruitstrevend. Verbeterde bereikbaarheid van de Stormpolder: prima. Uitbreiding Algerabrug: prima (dit plan is meer dan 30 jaar geleden reeds bij de gemeente ingediend). De verkeersonsluiting is een belangrijk onderwerp. Er moet gekeken worden naar een goede verbinding tussen de Fast Ferry, de Stormpolder en het nieuwe centrum/busstation. Door de extra rijbaan op de Algerabrug en twee extra bruggen in de Stormpolder wordt het plan voor veel mensen interessant. Het geschetste toekomstbeeld voor Stormpolder van circa 7000 bewoners en circa 3500 arbeidsplaatsen brengt aanzienlijk meer verkeersbewegingen met zich mee dan in de Structuurvisie wordt gesuggereerd. 6

• •

• •

• •

• • •

Welke mogelijkheden heeft het bestuur bij het aantrekken van bedrijvigheid, het benodigde personeel in Krimpen te huisvesten, zodat de forensendruk niet toeneemt? De impliciete veronderstelling dat de toekomstige bewoners van de Stormpolder daar ook in belangrijke mate gaan werken, is vanuit verkeersoverwegingen wellicht gewenst, maar niet realistisch en achterhaald. Nergens in Nederland is het gelukt om zo’n situatie te creëren. Ik heb grote twijfels over de stelling dat door de wijzigingen aan de Algerabrug etc., het spitsverkeer zal afnemen: er zal de komende decennia sprake zijn van een autonome groei van het wegverkeer; de gemeentes Nederlek, Ouderkerk en Bergambacht blijven ook woningen bouwen; het wegverkeer zal aan de Capelse kant vast blijven lopen (flessenhals); de menging van wonen en werken is een verouderde filosofie. Gemeente streeft naar ongebreidelde expansie en blijft ingedommeld op logistiek en infrastructureel terrein. Hoewel het inwoneraantal, ondanks de nieuwbouw van 3000 woningen, in totaal wellicht maar beperkt zal groeien (dalende gemiddelde woningbezetting), betekent dit in elk geval groei van het aantal verkeersbewegingen. Met de stijgende welvaart, neemt ook het autobezit toe. In het Masterplan wordt voor de aanpassing van de aan- en toevoerwegen van de Algerabrug verwezen naar het Centrumplan. Wij wijzen u erop dat dit onderdeel uit het Centrumplan onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkelingen van de Stormpolder, die niet zonder deze verbeterde Algeracorridor te realiseren is. Het lijkt beter om op de plaats van de Algerabrug een tunnel te leggen die bij het Capelseplein de grond ingaat en er voorbij Krimpen weer uit komt. Zoals de Kamer van Koophandel is de brief aan de raad heeft aangegeven, is de Algeracorridor op dit moment niet toereikend en zal door de plannen zeker tot grotere problemen leiden. Mijn oplossing: bouw vanaf het kruispunt bij tuincentrum Carpe Diem een tunneltracee onder de sliksloot door richting Ridderster A15 / A16, een stukje van amper 3 km. Daarmee hebben we een ontsluiting vanuit de Krimpenerwaard naar alles wat ten zuiden van Rotterdam moet en terug en hiermee zal het fileleed tot het verleden behoren. Maak er een toltunnel van, zoals de Kiltunnel. Men zal graag betalen om van het fileprobleem af te zijn. Door uitbreiding van het Stormpoldergebied en verdere toename van de mobiliteit van de bevolking in de Krimpenerwaard, zal de geboden oplossing van een 4e rijstrook zeer snel ontoereikend blijken. Het lijkt verstandiger, ook op de lange termijn gericht, om de ontsluiting prioriteit te geven (bijvoorbeeld door een tunnel) en pas als dit gerealiseerd is verdere invulling te geven aan de ontwikkeling van het Stormpoldergebied. Het graven van een tunnel is technisch en financieel steeds meer een haalbare optie. Gaat al het extra verkeer over de grote kruising voor de Algerabrug of wordt er een alternatieve route (zonder Algerabrug) bedacht om de Stormpolder te ontsluiten? Zo kan ook het vrachtverkeer over deze nieuwe ontsluitingsweg en verdwijnen de files voor de grote kruising (C.G. Roosweg / Nieuwe Tiendweg / Industrieweg) misschien. Dit verkeer zal altijd de N210 moeten passeren; voor dagelijkse boodschappen kan men te zijner tijd in het buurtwinkelcentrum terecht, voor “winkelen” en overige voorzieningen zal men de N210 moeten passeren. Zorg dat de verbreding van de Algarabrug gereed is voordat de bouwplannen van start gaan; steeds weer blijken gemeenten te laat met het goed inrichten van het vervoer. Zorg voor goede verbindingen. Laat eerst alle toegangswegen van en naar de Stormpolder gereed maken en ga dan pas bouwen en veranderingen aanbrengen. Voor de bereikbaarheid van de Stormpolder is, met het oog op de uitbreiding van werken en wonen, een 4e op de Algerabrug van essentieel belang. Voorts zal de 7

• • • •

• • •

• •

tweede brug over de Sliksloot (voor gemotoriseerd verkeer) aanwezig moeten zijn op het moment dat de eerste bewoners de polder gaan bevolken. In het Masterplan wordt gesteld dat de tweede brug er om capaciteitsredenen moet zijn als circa 70% van het programma van de Stormpolder is gerealiseerd; uitstel van de brug leidt echter tot onnodig veel overlast voor de bestaande bedrijven en zal innovatieve bedrijven van vestiging weerhouden. Daarbij draagt uitstel van de tweede brug niet bij tot een veilige woon- en werkomgeving en daarmee tot een aantrekkelijke vestigingsomgeving. Voldoende ontsluiting zal te laat plaatsvinden in het Masterplan. De brug bij het EMKterrein dient een volwaardige brug te zijn die ook voor het autoverkeer beschikbaar is. Laat eerst alle toegangswegen van en naar de Stormpolder gereed maken en ga dan pas bouwen en veranderingen aanbrengen. In verband met de te ontwikkelen extra werkgelegenheid, is het de vraag of een goede bereikbaarheid op termijn is gegarandeerd. Er is onvoldoende aandacht voor de ontsluiting van de Stormpolder en vooral de Krimpenerwaard. Al jaren is een structurele oplossing voor de overbelasting van de Algerabrug vooruitgeschoven, wat zich bij de realisering van het Masterplan Stormpolder zal wreken. Een extra oeververbinding in de kop van de Krimpenerwaard is noodzakelijk om de vele te verwachten verkeersbewegingen te kunnen verwerken. Alleen dan zou het Masterplan tot een succes gemaakt kunnen worden. Hoe wordt de aansluiting op het landelijke hoofdwegennet (a15, A16, A20) gerealiseerd? Naar onze mening wordt er in het plan te weinig gedaan om de bereikbaarheid van Krimpen te vergroten. Er wordt te laat mee begonnen en de maatregelen zijn onvoldoende gezien de groei van het aantal arbeidsplaatsen en het aantal bewoners. Het merendeel van de nieuwe, hoog opgeleide innovatieve werkers en de nieuwe bewoners zullen voor hun mobiliteit gebruik willen maken van de auto. De gemeente zal haar beleid hierop moeten afstemmen. Er wordt voornamelijk gesproken over congestie richting Capelle aan den IJssel en een tunnel bij de Weteringsingel. De consequenties voor de overige wegen (en de bijbehorende kosten) blijven onderbelicht. Ambtenaar, probeer eens op vrijdagmiddag rond 16.00 uur Krimpen binnen te komen (vanaf Rotterdam). Succes verzekerd. Lees daarna nog eens al de plannen door en kijk wat er urgentie heeft. De Algerabrug had al jaren prioriteit no.1 moeten zijn, nu wordt er een lapmiddeltje (een rijstrook erbij) van stal gehaald. Bewoners en ondernemers van Krimpen zitten te wachten op kwaliteitsverbetering in de vorm van goede infrastructuur en representativiteit van het industrieterrein. De extra baan op de Algerabrug had er al lang moeten zijn en een fietsbrug is al helemaal geen overbodige luxe. Ik vind het verbijsterend dat de geplande extra rijstrook op de Algerabrug kennelijk niet alleen de bedoeling heeft de bestaande verkeersproblematiek op te lossen. De bereikbaarheid van Stormpolder via de Algerabrug is en blijft slecht, de 4e rijbaan op de Algerabrug is al in de huidige sitiuatie nodig. Zolang er geen zicht is op een tweede autoverbinding over de IJssel, is dit plan onhaalbaar. Uitbreiding Algerabrug is fijn. 1e prioriteit: extra rijbaan over de brug.

8

• • •

• •

• •

• •

• •

Bij de aanleg van de 4e strook op de Algerabrug zal de druk op het Capelseplein en de C.G. Roosweg / Nieuwe Tiendweg zodanig toenemen dat in beide richtingen het verkeer volledig tot stilstand zal komen. Een fly-over voor het verkeer richting Krimpenerwaard zal hier een goede oplossing vormen, alsmede zullen 2 fly-overs op het Capelseplein voor het openbaar vervoer noodzakelijk zijn. Tevens zal een rechtstreekse verbinding vanaf de huidige Wisselstraat richting Nijverheidsstraat, noodzakelijk zijn. Het advies van de Verkeersdienst Rotterdam zal op termijn in uw nadeel resulteren. De verkeerslichten onderaan de Algerabrug (Krimpen in) zijn een groot knelpunt. Hier moet extra aandacht aan geschonken worden door bijvoorbeeld een permanente “tunnel” rechtdoor (richting N210) het achterland in. Waar blijven de fietsers en voetgangers op de Algerabrug? De verkeersafwikkeling van en bij de Algerabrug schiet ernstig tekort en is nu al een probleem, wat extra benadrukt wordt door de frequente opening voor de scheepvaart. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard / de Stormpolder hangt samen met de capaciteit van de Algerabrug. Met dient er rekening mee te houden dat deze, door de verwachte toename van containertransport per binnenschip, vaker geopend zal moeten worden. Is er gedacht aan de mogelijkheid van een (beweegbare) brug naar Capelle West? Het lijkt verstandig dat de gemeente wederom overleg gaat voeren over een tweede oeververbinding / tunneltracé tussen Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel, met een aansluiting tussen N210 en de A16. De gemeentes in de Krimpenerwaard zullen hun krachten moeten bundelen en op korte termijn in contact moeten treden met de provinciale en landelijke overheid om te pleiten voor een twee oeververbinding, over de Lek of over de IJssel. Hoe gaat het probleem van de nu al te smalle en daardoor vaak geblokkeerde Stormpolderdijk opgelost worden als er nog eens 1000 woningen bijkomen? De Rotterdamseweg wordt nu gebruikt als afvoerweg voor het verkeer vanuit Capelle a/d IJssel. Door de plannen (o.m. vierde rijstrook) zal het verkeer alleen maar toenemen; de Rotterdamseweg is hier volstrekt ongeschikt voor. De woningen aan de Rotterdamseweg hebben enorm te lijden van het verkeer. Enkele woningen zijn niet voorzien van heipalen. Het verkeer is toegenomen, waarvoor begrip bestaat. Een herindeling van de Algerabrug zal echter niets oplossen en voor problemen gaan zorgen. Een betere verbinding vanuit de Stormpolder direct naar de N210 is prachtig, Maar niet via de smalle Lekdijk bij ons voor de deur; het huis staat nu al te schudden met het zware verkeer. Denk er maar eens over om dit stuk bestemmings- of eenrichtingsverkeer te maken en het verkeer te leiden via de Griendstraat. De aanvoerroute over de te smalle Lekdijk geeft zorgen voor alle bewoners. Wij wonen aan de dijk, grenzend aan het gebied waar de plannen uitgevoerd gaan worden. Het huis is ongeveer 100 jaar oud en niet onderheid. Wanneer er in deze dagen een vrachtwagen langs dendert, liggen we in ons bed te schudden. Wij zouden graag zien dat de Lekdijk, ter hoogte van de Griendstraat, minder druk en hard bereden gaat worden. De dijk lijkt minder geschikt als aanrijroute vanaf de N210; door de geparkeerde auto’s is er eigenlijk maar 1 rijbaan. Het staat nu al continu vast. Overlast door de toename van het woon-werkverkeer, door niet in de polder werkzame bewoners, heeft een negatief effect op de industriële activiteiten. In de huidige situatie is de bereikbaarheid van onze locatie als moeilijk door de grote verkeersopstoppingen. Deze situatie zal door de verwachte toename van het aantal werknemers en de komst van bewoners verder verslechteren. Wij onderschrijven in dit verband de opmerkingen van de Kamer van Koophandel in haar schrijven van 3 juli jl..

9

• • • •

• •

• •

• •

• •

Ik kan nu nog op mijn fiets naar mijn werk, wat straks niet meer mogelijk is; nog meer files want ik ben niet de enige. Hoe zit het met openbaar vervoer verbindingen? Beter openbaar vervoer naar de Stormpolder met aansluiting op de Fast Ferry zou al een verbetering zijn. Tegen beter weten in wordt voor de Stormpolder een grote rol toebedacht aan openbaar vervoer bij de opvang van extra verkeersbewegingen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat openbaar vervoer een gering deel van de vervoerstromen voor haar rekening neemt. Bevorder het Park en Sail, door op de kop van de Stormpolder een ruime parkeerplaats voor auto’s en fietsen te koppelen aan een uitgebreide Fast Ferry. Dan kan ook verkeer uit de waard langs deze weg Rotterdam bereiken, zonder de Algerabrug. Alleen al een beter fietspad kan helpen om mobilisten uit de auto en op de fiets naar de Ferry te krijgen. Het zou prachtig zijn om vanaf de punt van de Stormpolder (per waterbus?) over te kunnen steken om daarna over de dijk de fietstocht richting Rotterdam voort te kunnen zetten. Blijft de huidige bussluis naar Lansingh-Zuid gehandhaafd of wordt deze beperkte aansluiting aan de rotonde Carpe Diem dan ook voor overig verkeer geopend? De bouw van twee zuighoppers (in voormalige Van der Giessen-de Noordhal) zal circa 2000 werknemers aantrekken, wat voor stagnatie in de doorstroom van het verkeer zal zorgen. Over de veiligheid die door politie, brandweer en ambulancedienst geboden moet kunnen worden, tref ik te weinig aan. Eén brug is erg weinig en de bijna permanente westenwind kan ook nog eens een extra handicap zijn voor de hulpverlening. Het pas op termijn aanleggen van een tweede brug zou wel eens te laat kunnen zijn. Hopelijk heeft u hiervoor al een slimme oplossing bij de hand. Is er gekeken naar de mogelijkheid van belastingvoordeel voor die bedrijven die werknemers uit de directe omgeving aannemen, als duwtje in de rug voor het vervoersprobleem? Overlast door de toename van het woon-werkverkeer, door niet in de polder werkzame bewoners, heeft een negatief effect op de industriële activiteiten. Een raar plan om maar liefst drie oeververbindingen over de Sliksloot te maken, want een goede oeververbinding over de Hollandse IJssel is er niet. Iedere bewoner van onze gemeente heeft de problemen met de oeververbinding wel eens aan den lijve ondervonden. Die extra brug vind ik wel een prima idee. Ik heb begrepen dat de rotonde bij tuincentrum Carpe Diem geen ontsluiting naar de Ouverturelaan zal krijgen. Het lijkt mij raadzaam deze ontsluiting wel te maken om een goede doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen en de verkeersdrukte op de Van Ostadelaan (deels) te ontlasten. De verdere invulling van de infrastructuur in de Stormpolder is een goede zaak. Het wegvak Carpe Diem – kruispunt Industrieweg / Nieuwe Tiendweg zal de groeiende verkeersintensiteit niet kunnen verwerken en extra aanpassing zullen noodzakelijk blijken. Omdat reeds nu de voorkeursgrenswaarden worden overschreden, zullen geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn. De kosten hiervoor moeten duidelijk benoemd worden.

10

De voorgestelde verhoging van het aantal bewoners, stelt hoge eisen aan de infrastructuur. De combinatie van vrachtwagencombinaties met langzaamverkeer lijkt ons niet gelukkig en voor aparte fietsverbindingen ontbreekt de ruimte. Een afwikkeling van al het verkeer van en naar het EMK-terrein via een eigen oeververbinding, lijkt daarom onontkoombaar. Deze mag geen belemmering opleveren voor de aan het water gevestigde bedrijven, wat ook geldt voor de andere geprojecteerde oeververbinding. Vanwege de toename van woningen in het centrumgebied hebben wij een voorkeur voor een nieuwe oeververbinding voor langzaamverkeer in het verlengde van de Molenvlietsingel, mede in relatie tot de aansluiting op het metronet.

Milieu en externe veiligheid • Wonen lijkt een onaangenaam plan; het terrein is zwaar bevuild geweest. Denk aan de mens en zijn gezondheid en geluidoverlast. – Er horen geen woningen in een bedrijvengebied thuis. Tussen verkeer en industrie, uitstootstoffen en luchtjes is een ongezond woongebied. – De specialisatie en kennis van het bodemonderzoek van het sterk vervuilde EMK-terrein laat ik aan de wetenschappers, maar ik zou er niet willen wonen. – Woningbouw op een terrein waar nu nog borden: “Gevaarlijk terrein, niet betreden” hangen. Gemeente wees wijzer en maak er een mooi bewaakt parkeerterrein voor vrachtwagens van. – Eerst werd het bijna verboden om in de polder te wonen en nu kan men overal woningen bouwen. Is het gif ineens weg? – Een jaar geleden was het EMK-terrein nog verontreinigd en nu niet meer. – Dwaasheid om mensen bovenop gifgrond te laten wonen op het voormalige EMKterrein. Woningen in de Stormpolder moet kunnen, mits de gemeente garant staat voor eventuele problemen in de toekomst voor het geval dat grond toch meer bevuild blijkt dan gedacht. Als elk gezondheidsrisico wordt uitgesloten moet het mogelijk zijn. Bij de vroegere bemaling in de Sliksloot is koolteergif gepompt. EMK heeft het gif begraven, van de Industrieweg tot de IJssel is er opgehoogd met giftig havenslib. De IJssel, de Sliksloot en gedeeltelijk de polder moeten dus gesaneerd worden. Hoe staat het met de kwaliteit van de grond van het Hollandiaterrein? Daar is waarschijnlijk ook verontreinigde grond aanwezig. Wie draait in dat geval voor de kosten op? Ook het vervuilde EMK-terrein staat weer op de agenda. Als het lukt om met geavanceerde reinigingsmethoden dit terrein weer bruikbaar te maken, wordt een grote stap voorwaarts gezet. Is het milieugrondonderzoek door onafhankelijke derden gecontroleerd en bevestigd? Is er al onderzoek gedaan naar de milieutechnische aspecten van de herindeling van de Algerabrug en de gevolgen daarvan voor de omwonenden (Rotterdamseweg)? Een deel van de geplande bouw valt binnen de vrijwaringszone grote rivieren. De veiligheidszone i.v.m. gevaarlijke bedrijven houdt rekening met LPG-stations en transport van gevaarlijke lading over de Nieuwe Maas. De Hollandse IJssel wordt hier niet genoemd als transportas waarover in toenemende mate gevaarlijk stoffen vervoerd zullen worden met op termijn twee te openen containerterminals tussen Gouda en Amsterdam. Langs de Hollandsche IJssel, op de hoek van de Sliksloothaven, staat wel eventuele hoogbouw gepland.

• • • •

11

Het verbaast mij in de krant te lezen dat de aanleg van de 4e rijstrook is geannuleerd vanwege de eisen die de gemeente Capelle aan den IJssel stelt aan het geluidsscherm bij de wijk ‘s Gravenland, terwijl ik niets heb vernomen over wat de gemeente gaat doen aan de geluidsoverlast aan deze kant. Uit recent gehouden onderzoek van de woningstichting is gebleken dat vele bewoners ernstige geluidsoverlast ondervinden. Voorstel om aan beiden zijden van de brug en aanbrug geluidsschermen aan te brengen zodat de toename van geluidshinder beperkt en het liefst verminderd wordt. Dat de huidige 218 bedrijven vrijwel alle tot de schone industrie zijn te rekenen, zegt weinig over de hindercategorie waartoe de bedrijfsactiviteit behoort en die vergund is. Ook bij een schone industrie is de oprukkende woningbouw bedreigend voor het bedrijfsleven. Voor wat betreft geluid, geur en externe veiligheid liggen de huidige vergunde hindercontouren over de toekomstige woningbouwlocaties. De voorgenomen bronmaatregelen, die deze situatie op moeten lossen ten gunste van de woningbouw, zal tot schadeclaims door ondernemers leiden. De suggestie dat bewoners moeten waarderen dat ze in een gebied wonen waar ook gewerkt worden en binnen bepaalde grenzen geluid, drukte en geur moeten aanvaarden, is weinig realistische en heeft geen juridische waarde. De industriële activiteiten zullen door toekomstige huizenbezitters als belastend worden ervaren (geluidsoverlast, zwaar transport, gevaar voor kleine kinderen), wat zal resulteren in beperking van die activiteiten door geklaag en eventuele procedures. Het gaat voor een deel om bedrijven van milieucategorie 3 en hoger. Veel van deze bedrijven zijn nog niet zo lang geleden naar bedrijventerreinen verplaatst, omdat ze in de woonbebouwing niet meer te handhaven waren. Kennelijk moeten gemeente eens in de zoveel jaar dezelfde fouten maken. De tolerantie van de gemiddelde burger is tegenwoordig aanzienlijk lager dan voorheen en de mogelijkheid om, via allerlei procedures, het bedrijven lastig te maken, is door velen ontdekt. Ook als bedrijven niets te verwijten valt, kan zo een lastige situatie ontstaan. Wij kennen geen bedrijventerrein waar wonen en werken met categorie 2 en 3 bedrijven voor langere tijd succesvol is. Overal delven bedrijven het onderspit. Goedwillende contracten met bewoners blijken in juridische procedures waardeloos te zijn en er is geen juridische constructie te bedenken die bedrijven houvast biedt.

Watergebonden werken • • In het Masterplan wordt een groot gedeelte van het watergebonden industriegebied teniet gedaan, wat voor ons een onverteerbare zaak is. De gemeente heeft vele schepen van 110-135 meter lengte in de vaart. Wij vinden dat de Stormpolder de mogelijkheid biedt om ook voor deze inwoners een thuisbasis te creëren. Krimpen is van oudsher een schippersgemeente en wij vertrouwen erop dat de gemeente rekening houdt met de binnenvaartschippers. De autosteiger op het voormalige EMK-terrein is voor ons van groot belang en moet blijven. Wij hopen ook dat de ondiepe Sliksloothaven weer op diepte wordt gebracht en daarmee weer geschikt gemaakt wordt voor de huidige generatie binnenvaartschepen. – Vergeet niet dat de scheepvaart nu de auto op het EMK-terrein van en aan boord zet. Als men verplicht gebruik van walstroom door de binnenvaart wil instellen, dan zullen er nieuwe stroomkasten moeten komen. De huidige capaciteit kan de behoefte van de hedendaagse schepen niet aan. De vergoeding voor de stroom mag niet meer bedragen dan de kosten van de geleverde stroom door het energiebedrijf. De geluidsbelasting van manoeuvrerende schepen in de IJssel en/of de Sliksloothaven is vele malen hoger dan die van de op afstand voorbijvarende schepen en dit geluid zal zich tussen de geplande nieuwbouw versterken. 12

• •

• •

• •

Het plan merkt op dat een strengere handhaving of herziening van vergunningen een positief effect zou kunnen hebben op de geluidsbelasting. Wij zijn tegen eventuele herzieningen van vergunningen als die negatief uitpakken voor de reeds gebruikelijke havenactiviteiten. Men heeft geen rekening gehouden met de geurbelasting vanuit de haven (bijv. een sterk ruikende, maar verder onschadelijke lading). De geluidsbelasting van manoeuvrerende schepen in de IJssel en/of de Sliksloothaven is vele malen hoger dan die van de op afstand voorbijvarende schepen en dit geluid zal zich tussen de geplande nieuwbouw versterken. Het toekomstige woongebied EMK-terrein zal aan de IJssel begrensd worden door bedrijven die actief zijn in de scheepsbouw. Zij zullen ontoelaatbare geluidshinder veroorzaken, bij de bouw van secties en schepen worden nu eenmaal geen rubberen hamers gebruikt. Zullen er aan deze bedrijven vervangende percelen aan het water worden aangeboden, bijvoorbeeld op de voormalige scheepswerf Van der Giessende Noord? Zijn hierover al gesprekken gevoerd met eigenaar Hollandia of voelt Hollandia hier op voorhand niets voor en geeft zij de voorkeur aan bedrijven passend binnen de “bedrijven campus”, gelet op het feit dat dit meer rendement op zal leveren? Van oudsher waren scheepsbouw en metaalbewerking belangrijke industriële bedrijfsactiviteiten in de Stormpolder. De voorgestelde herstructurering zal de aard van het terrein veranderen en er ontstaat een verlies aan hectaren watergebonden industriegebied. Verlies van bedrijfsterrein door oprukkende woningbouw dient gecompenseerd te worden, waarbij het niet alleen om het aantal hectaren gaat maar juist ook om de eigenschappen van het terrein; er zal kwalitatief geschikte compensatie gevonden dienen te worden. Wij betreuren het eventueel wegbestemmen van watergebonden bedrijvigheid op kleinere schaal aangezien er zeer waarschijnlijk geen geschikte vervangende locaties in deze omgeving beschikbaar zijn. De bedrijfsvoering maakt een locatie aan het water met de mogelijkheid tot afmeren noodzakelijk. Een andere, gelijkwaardige locatie zal moeilijk te vinden zijn. Als gevolg van de uitvoering van het Masterplan zullen er op korte en langere termijn bedrijven verplaatst moeten worden die afhankelijk zijn van een laad- en loskade aan het water. De gemeente is groot voorstander van verhuizing van Holcim. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om mee te nemen in het plan en Holcim te verplaatsen aan de IJssel op de voormalige scheepswerf Van der Giessen-de Noord. De vrijkomende locatie is uitstekend geschikt voor woningbouw. Voor onze werf is het van levensbelang dat de nieuw te bouwen brug (EMKPoldersdijk) zodanig wordt uigevoerd dat de grootste drijvende bok zonder problemen deze brug kan passeren en onze werf kan bereiken, zodat bij ons nieuwe schepen tewater gelaten kunnen blijven worden. Geen brug bij de Poldersedijk; de werkgelegenheid komt in gevaar voor bedrijven die een bok nodig hebben. Het idee van de brug, al dan niet beweegbaar, over de Sliksloothaven is een zeer slecht plan. Weet u wel hoe vaak er een hijsbok komt naar scheepswerf Buys en Zwijnenburg? Zelf varen we ook en met veel wind zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

13

• • •

• •

In het voorlopige plan is een fietsbrug aangegeven over de Sliksloot naar het nieuwe woongedeelte van het EMK-terrein. Voor ons bedrijf is het van levensbelang dat wij vrije doortocht houden vanuit de Sliksloot naar de IJssel; de secties en casco’s van schepen kunnen alleen over het water worden afgevoerd. Mogelijk kan er een brug ontworpen worden die deze volledige doortocht garandeert, zo niet dan is een fietsbrug op die locatie onaanvaardbaar. Wij zijn tegen een extra fiets-/voetgangersbrug, die de bereikbaarheid van de haven hoe dan ook zal verkleinen en bij een rampsituatie de schepen opsluit. Door de bouw van een extra oeververbinding naar de Stormpolder wordt de aanvoer van materialen per schip voor onze bedrijfsvoering onmogelijk. Wij zijn al sinds 1954 gesitueerd in de Stormpolder en we hebben een kraanschip dat iedere morgen uitvaart. Hoe kan ons bedrijf functioneren als er een brug komt ter hoogte van Cupedo? Wordt het een hoge burg, komt er een brugwachter, ‘s morgens vroeg, ‘s avonds? Stom om de Sliksloot af te sluiten. Hoe kan de heer Heuvelman zijn schepen ontvangen en hoe kunnen ze wegvaren? Aan beide zijden van de haven zijn bedrijven gehuisvest met watergebonden activiteiten, waarvoor het van levensbelang is dat zij goed bereikbaar blijven voor de beroepsscheepvaart. De schepen groeien in lengte, breedte en diepgang. Aan deze aspekten dient aandacht te worden gegeven bij de verdere ontwikkeling van met name de geplande fietsbrug tussen Stormpolder en Poldersedijk. De diepte van de haven is nu al een probleem. De bestaande losplaats wil men, als los- en laadplaats, handhaven. KSV Schuttevaer voorziet mogelijk problemen met Rijkswaterstaat i.v.m. de aanvoerroute van het bewegende deel van de Van Brienenoordbrug.

Werken mengen met wonen • Bij meerdere onderzoeken werd de combinatie werken en wonen door ondernemers vrijwel unaniem afgewezen. Het verbaast ons dan ook dat in het plan gekoerst wordt op 3000 woningen. Dit is ongewenst en doet geen recht aan de democratie. Wat ons betreft is 600-1200 woningen de absolute limiet. Het is niet te begrijpen dat een ondernemersvereniging dit plan kan goedkeuren, terwijl zeker 90% van de ondernemers op en rondom de Stormpolder tegen de woningbouw is. Wij hebben u 157 handtekeningen aangeboden en vragen u om dit signaal heel serieus te bekijken. Bij gecombineerde woningbouw en industrie zullen de bedrijven uiteindelijk het onderspit delven. Dat er door circa 100 ondernemers protest is aangetekend, moet aanleiding zijn om het Masterplan nog eens zeer kritisch tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. Wij zijn van mening dat het Masterplan onzorgvuldig is voorbereid en dat onze belangen onvoldoende zijn meegewogen in de besluitvorming. Onbegrijpelijk dat een college zich niet hardmaakt voor de ontplooiing van industriële activiteiten, maar alleen het belang ziet van één ondernemer die de in het bezit zijnde terreinen voor veel geld wil verkopen. Met het nu gepresenteerde plan zijn de belangen van de ondernemers niet gediend, met uitzondering van de grondeigenaren. Het huidig ondernemersklimaat is heden ten dage prettig tot goed te noemen en wordt door deze plannen volledig teniet gedaan. Laat de huidige bedrijven ongemoeid. We zitten niet allemaal op kantoor. De weinig goed opgeleide vaklieden moeten we in onze eigen gemeente werk kunnen geven.

• •

• • •

14

• • •

• •

De belangen van de huidige ondernemers in de Stormpolder komen niet aan bod en worden verwaarloosd. Alsof hier niet 225 bedrijven actief zijn en niet circa 2000 werknemers hun brood verdienen. Willen zelfstandigen wel zo dicht bij het werk wonen? Is er bij Citroëndealer Broere niet eerder een woon-/werkproject afgeblazen? Uit het feit dat het Masterplan een “beginplan” en geen “eindplan” is, leid ik af dat er nog voldoende ruimte bestaat om plannen te ontwikkelen waarin voor mijn bedrijf en mijn rechtsopvolgers ruimte blijft bestaan om een goede toekomst tegemoet te kunnen zien. Waarom krijgt het bedrijventerrein het stigma “laagwaardig”? Dit komt bijzonder onsympathiek over. Dat de gemiddelde personeelsbezetting niet bijzonder hoog ligt, betekent niet dat automatisch van laagwaardige activiteiten gesproken kan worden. Laagwaardige industrie bestaat niet; hooguit productieprocessen, die door laag opgeleide mensen bediend kunnen worden. In het Masterplan wilt u deze bedrijven geen plek meer geven. Deze visie wijzen wij af. De bestaande bedrijvigheid krijgt het stempel “laagwaardig”. Dit is onjuist en kwetsend. Veel van de bedrijven zijn succesvol op hun markten juist door hun vakmanschap en innovatieve produkten. Waarom het EMK-terrein voor woningbouw wordt ontwikkeld en niet voor bedrijfsvestiging, verdient een nadere onderbouwing. Voor bedrijfsvestiging zal wellicht met een minder vergaande en dus goedkopere sanering kunnen worden volstaan. Waar zal deze menging van wonen en weken zich moeten gaan voordoen? Als wij het goed begrijpen betreft het de terreinen die in de 1e fase vallen (EMK en Hollandia) plus het bestaande industrieterrein in fase 3. Nergens wordt duidelijk aan welke typen bedrijven men denkt bij het thema wonen en werken. Bij kantoren is een dergelijke menging denkbaar, mits goede parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Gezien de huidige malaise op de kantorenmarkt, lijkt dat niet het segment waarop het vizier in eerste instantie is gericht. Welke vormen van arbeidsintensieve bedrijvigheid men wel op het oog heeft, wordt niet duidelijk. In de visie van het Masterplan komt er meer kantoorgerelateerde bedrijvigheid, echter al jaren blijkt uit het ene na het andere onderzoek dat de huidige kantoren voor 20% leeg staan. Door verandering van bedrijvigheid zullen de categorie 3 en 4 bedrijven gaandeweg verdwijnen en de categorie 1 en 2 bedrijven zullen hier uiteindelijk achteraan gaan. Dit zijn nu juist de bedrijven waar het Masterplan op inzet. Hoe verhoud(t?) zich dit tot de visie? De bedrijvencampus behelst een oppervlakte van ca 1000 m2, maar de bedrijven die daar heen zouden moeten behelzen ca 15.000 m2. Hoe gaat dit opgelost worden? Voor de Materiaal Innovatie Campus lijkt de menging niet de bedoeling te zijn. Wat we ons moeten voorstellen bij een bundeling van onderwijs, kennis- en productontwikkeling, anders dan een soort technisch scholencomplex, is niet duidelijk. Dergelijke centra zijn al elders gevestigd. Of worden hier toch bedrijven gevestigd en gaat men via de gronduitgifte bepalen of het bedrijf in kwestie voldoende innovatief is? Als zeer aantrekkelijke woonlocatie komt ons inziens de gehele noordelijke rand van de Stormpolder in aanmerking, zeker ook ter hoogte van het nieuwe campusgebied. Waarom is niet voor deze optie gekozen? Als Krimpen een centrum van innovatieve technologie wil bevorderen is het, gezien het grote gebrek aan beta’s, de vraag in welke gremia men zich laat vertegenwoordigen. Als bedrijf in technische dienstverlening willen wij graag betrokken worden bij de verdere ontwikkeling. Wij sluiten een eigen vestiging in de Stormpolder niet uit.

15

• •

• • •

Aangezien wij op termijn uitbreidingsplannen hebben en enigszins geografisch gebonden zijn, zouden wij graag door u op de hoogte gehouden willen worden van de mogelijkheden die de Stormpolder ons op termijn kan bieden. Wij verzoeken de gemeente ons voorrang te verlenen bij het uitgeven van eventuele grond op het nieuwe te ontwikkelen “materiaal innovatie campus”. Ons bedrijf is al 48 jaar in Krimpen actief in de toelevering van grote delen van schepen en wij houden de optie open om eventueel te verhuizen naar de kade van de IJssel op de nieuwe campus. Hoewel nog maar een plan, zijn de gevolgen: gesprek van de dag, ook bij de medewerkers, tijd is geld; bedrijfspanden zijn onverkoopbaar; huurder gaat mogelijk uitkijken naar een andere locatie; wel of niet investeren?; motivatie wordt op de proef gesteld; afwachten, mogelijk een aantal jaren, wat derden over onze locaties gaan beslissen?; de transformatie van de overige delen van het plan starten pas na 2015. Lopen we het risico dan mogelijk nog een keer te moeten wijken voor woningbouw? Wat zijn de consequenties voor onze bedrijfsvoering en voor de huurders van onze bedrijfspanden (bijvoorbeeld toegankelijkheid voor klanten en leveranciers?) Wij hebben voorgesteld om te vertrekken, maar de gemeente is niet geïnteresseerd in onze panden en wel vanwege dezelfde onzekerheid die wij hebben: ook de gemeente wil afwachten wat er en wanneer het doorgaat. Een duidelijker bewijs van onzorgvuldigheid is er niet. Door onze percelen te bestemmen als “vloedbos en kreekgebied”, zal het huidig gebruik van onze percelen niet kunnen worden voortgezet. Hierdoor wordt de toekomst van ons bedrijf in gevaar gebracht. Wij zitten met de zaak in de zogenaamde “put”, wat maar moet wijken voor een “kreek”. Wij vrezen dat wij in de toekomst in onze bedrijfsvoering zullen worden belemmerd omdat nieuwe bewoners gaan klagen over geluidshinder e.d. Wij ervaren de oprukkende woningbouw als zeer bedreigend voor onze onderneming, dit in verband met geluidsnormen. Als wereldwijd en toonaangevend fabrikant van industriële geluiddempers, weten wij waar we over praten. Ook voor bedrijven van categorie 2 is een ligging tussen woningen, verre van optimaal. De aanwezigheid van zwaar verkeer gaat niet goed samen met woonbebouwing en ook het bedrijfsgebouw als zodanig is niet eenvoudig inpasbaar. Uitbreiding en intensivering stuiten op problemen als er woningen in de buurt gelegen zijn. Ernstige twijfels over de combinatie wonen / werken. Ons bedrijf is er niet geschikt voor. Twee voorbeelden van woon-/werkproblemen: de schippers van de Sliksloothaven mogen geen aggregaat meer laten draaien omdat de bewoners dat niet wensen en de milieuvergunning van Kooyman is op last van de bewoners van ‘s-Graveland op diverse onderdelen aangescherpt. De aanwezigheid van woonhuizen in de voormalige werkenclave Stormpolder zou tot confrontaties kunnen leiden t.a.v. het toekomstige vergunningenbeleid voor bedrijven in de Stormpolder. Wij verzoeken u garanties af te geven en te zorgen dat aan de huidige vergunningen voor bedrijven geen afbreuk wordt gedaan bij het realiseren van het Masterplan. Het komt maar al te vaak voor dat aan bedrijven te krappe vergunning blijken te zijn verstrekt. Zolang er geen woningen in de buurt zijn valt dat niet op. Komen die er wel, dan wordt het bedrijf dubbel getroffen. Nu al ondervinden sommige bedrijven last van de aan de overzijde van het water gelegen woningen. Onze keuze destijds om naar Krimpen aan den IJssel te verhuizen was niet moeilijk omdat de Stormpolder een industrieterrein zonder beperkingen is wat betreft waarderingsklassen, hetgeen ons bij de aankoop van de grond door de toenmalige wethouder is verzekerd. Wij vinden het spijtig dat een goed industrieterrein teniet wordt gedaan en maken bezwaar tegen de bouw van woningen in de Stormpolder.

16

• •

Het beoogde doel van een samengang van wonen en werken kan voor het bedrijfsleven problemen opleveren in verband met de milieuvergunning, In het begin zullen we de bewoners niet horen, maar na verloop van tijd komen er allerlei klachten waardoor bedrijfsuitoefening onmogelijk wordt. Gezien de aard van het merendeel van de huidige bedrijven en hun hindercategorie, gaat de voorgenomen woningbouw onmogelijk samen met de bedrijfsvoering. De vergunde hindercontouren liggen, voor wat betreft geluid, stank en externe veiligheid, over de toekomstige woningbouwlocaties. Uit het plan blijkt dat u voornemens bent de geschetste problematiek door het nemen van bronmaatregelen op te lossen ten gunste van de woningbouw. In praktijk zal het er op neerkomen dat het gebied van karakter zal veranderen omdat de industriële activiteiten waartoe het gebied van oudsher werd gebruikt, volledig zullen verdwijnen. Er mag van worden uitgegaan dat louter handhaving van de vergunning geen oplossing is en dat het doorgaan van het Masterplan leidt tot het einde van de bedrijfsvoering. Goede oplossing / vervangende ruimte zoeken voor de middenstanders die er zitten. Gelet op de milieucategorie van ons bedrijf en de geplande woningbouw, zal inpassing van ons bedrijf waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Van de gemeente wordt verwacht dat zij zorgdraagt voor geschikte vervangende locatie elders. In de nieuw te ontwikkelen gebieden is een verantwoorde menging van wonen en werken wellicht nog enigermate te realiseren, bij het bestaande bedrijfsterrein is een dergelijke ontwikkeling zeer ongewenst. In de Structuurvisie is aangegeven dat er slechts beperkte capaciteit is om nieuwe bedrijfsterreinen uit te geven, wat betekent dat verplaatsingsmogelijkheden voor de aanwezige bedrijven ontbreken. Ook in de financiële onderbouwing van het plan wordt daarmee geen rekening gehouden. Gezien mijn ervaring met een eerdere noodgedwongen verhuizing van mijn bedrijf uit de Stormpolder, kan ik nu reeds zien aankomen dat een compensatieregeling nooit de werkelijke schade en gederfde levensvreugde zullen compenseren. Het algemeen belang dat u nastreeft, hoe nobel ook, zal ten koste van mijn bedrijf en gezondheid gaan. Ik verzoek u daar bij de verdere planontwikkeling rekening mee te willen houden. Ook voor bedrijven van categorie 2 is een ligging tussen woningen, verre van optimaal. De aanwezigheid van zwaar verkeer gaat niet goed samen met woonbebouwing en ook het bedrijfsgebouw als zodanig is niet eenvoudig inpasbaar. Uitbreiding en intensivering stuiten op problemen als er woningen in de buurt gelegen zijn. Uw visie houdt geen rekening met de belangen van de bestaande en de nog eventueel aan te trekken industrie. De vijf dredgers die gebouwd moeten worden in de hal van de voormalige werf Van der Giessen-de Noord, zullen nieuwe bedrijven aan kunnen trekken. Hiervoor dient ruimte gereserveerd te worden. De geplande huizenbouw zal de industriële activiteiten verminderen, zo niet vernietigen. De kreek, hoe mooi ook, betekent een verlies van 3-4 ha bedrijventerrein, dit is onacceptabel. Vele onderzoeken wijzen uit dat er een gebrek aan bedrijventerrein is. Een optie kan zijn om van de kreek een echt vaarwater te maken, zodat er nog havenactiviteiten kunnen plaatsvinden. Een parkeernorm van 1,1 per 100 m2 BVO is laag, het kenniscentrum CROW adviseert 2,5-2,8 per 100 m2 BVO. Ervaring leert dat een lage parkeernorm tot problemen leidt. De kans is groot dat woon- en werkfuncties aldus met elkaar zullen conflicteren. – Door de bouw van 3000 woningen zullen de toekomstige bewoners circa 6000 parkeerplaatsen claimen. Hiervoor is geen ruimte met als gevolg inkrimping van de industriële activiteiten. Een van de manco’s van bedrijventerreinen is meestal het gebrek aan parkeerruimte; met de voorziene intensivering zullen op het bestaande industrieterrein aanvullende voorzieningen tot stand moeten worden gebracht. De afwachtende houding van de gemeente ten aanzien van de herontwikkeling van het centrale gedeelte van de polder (wordt aan de markt overgelaten), is weinig 17

• • •

stimulerend voor de betrokken ondernemers. Een actieve inzet van de gemeente, zowel bij het behouden en optimaliseren van een bedrijfsvriendelijk klimaat als bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, is cruciaal. De gemeente laat het initiatief voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Parallelweg en De Krom over aan de markt en zal zich beperken tot het aangeven van de kaders. Over deze kaders zal op korte termijn meer duidelijkheid moeten worden verschaft, omdat anders het beeld niet compleet is. Wat verstaat men onder “de markt”? De gemeente dient haar verantwoording te nemen en er voor zorg te dragen dat de continuïteit van betrokken bedrijven in de toekomst niet in gevaar zal komen. Het industrieterrein is in de huidige staat aan een opknapbeurt toe (achterstallig onderhoud straatwerk), die volledig achterwege blijft. In het Masterplan wordt melding gemaakt van tekenen van verval van het gebied, maar gemeente: waarom ziet het merendeel van de wegen in de polder er zo slecht uit? Waarom is er geen structureel groenonderhoud? Waarom is er aan de vergunning aan de gevangenis niet de verplichting verbonden om de buitenmuren een wat prettiger aanzien te geven? Het bestaande bedrijventerrein lijkt min of meer te worden afgeschreven. Gezien de lange looptijd van e.e.a. zet dit de deur naar een verloederingsproces wijd open. De openbare ruimte kan nu al wel een opknapbeurt gebruiken, wat naar gevreesd wordt nu wel achterwege zal blijven.

Wonen, algemeen • Waarom zijn er zo veel goede huizen afgebroken in de Stormpolder? Voor wie worden de nieuwe nu gebouwd? De gewone man kan deze niet betalen. – Het worden woningen die voor de gewone werkman niet te betalen zijn, dus wij schieten er niets mee op. – Fantastisch om te kunnen wonen met een uitzicht op het water, mits betaalbaar en niet zoals in de Structuurvisie in Krimpen aan de Lek, alleen toegankelijk voor mensen met een dikke portemonnee. – Stel dat er woningbouw komt in de Stormpolder, dan dienen deze allemaal ter beschikking te komen aan inwoners van Krimpen aan den IJssel, ook aan starters. Qua prijsniveau zal daar dan rekening mee moeten worden gehouden. Indicatief wordt uitgegaan van 20% woningbouw in de sociale categorie. Gaat het hier om huurwoningen of sociale koop? Voor sociale koop lijkt 20% te laag. Fenomenaal uitzicht op twee rivieren vanuit de woontorens op het oude Hollandiaterrein. Prachtig. Als bewoners van een woonark in de Stormpolder juichen wij de plannen niet toe; toename van verkeer, drastische verandering van uitzicht en woongenot. Is een uitzicht vanaf vijf hoog over bedrijfsterrein interessant? – Een muur van 30 meter hoog op 5 meter afstand van mijn huis, bederft het woonplezier. Hoe kan men zeggen dat de bedrijven niet voor overlast zullen zorgen? Er is al 10 jaar sprake van overlast van de bedrijven in de polder. – Ik woon op de Stormpolderdijk en ondervind hinder van de bedrijven; veel auto’s, ze parkeren bijna binnen. Denk aan de IJsseldijkwoningen, ook ten voordele van de Crimpenhof. Ik zou het op prijs stellen als er minder omfloerst wordt omgegaan met afmetingen van gebouwen. Zo’n 1000 woningen en 50.000 m2 bedrijven op ruim 4 ha betekent ‘de lucht in’ en dat mag heel expliciet duidelijk worden gemaakt. Een maximum aangeven van 30 meter (of meer) voor appartementen, is een vage indicatie. Voor de semi-ouderen (57) komt het plan wat laat; wij willen tussen nu en de komende 5-10 jaar een haalbare woningruil doen. – Wees alert op senioren.

• • • • •

• •

18

Het lijkt ons wenselijk dat, om ook maar de schijn van enige belangenverstrengeling te voorkomen, er bij mogelijke woningbouw / -verkoop geen Krimpense makelaars betrokken zullen zijn. Komen er voldoende voorzieningen voor zoveel nieuw te bouwen woningen? – Zorg voor goede winkels voor de eerste levensbehoefte. – Ik kom in de plannen geen scholen tegen, terwijl er nu al veel kinderen naar Lekkerkerk moeten uitwijken. – Bundeling van winkel- en welzijnsvoorzieningen en bijvoorbeeld een zorgsteunpunt is wenselijk en een locatie dient vroegtijdig te worden aangewezen. De locatie kruising van de kreek en Stormboulevard op het Hollandiaterrein, komt ons inziens hiervoor als eerste in aanmerking.

Wonen mengen met werken • Werken in de Stormpolder prima, wonen nog beter. – Inderdaad, werken en wonen zijn te combineren. – Woningen in de Stormpolder is een goede oplossing. Krimpen zelf is vol genoeg, zeker met Lansingh-Zuid erbij. • Wonen en werken, prima: mits hierbij de belangen van het bedrijfsleven ten allen tijde voorop blijven staan. • Het combineren van wonen en bedrijvigheid zal van het gemeentebestuur veel creativiteit en flexibiliteit vragen. • In korte tijd worden er op twee locaties 1200 woningen ontwikkeld. Dit vraagt om een goede afstemming, zowel qua planning als doelgroepen. • Genoemde planning komt niet geheel realistisch over; er moet nog veel gebeuren alvorens er gebouwd kan worden. • Wonen en werken in de Stormpolder zal problemen blijven geven. Er is beleid uitgedacht ten gunste, of ondergeschikt, aan woningbouw. – Ons motto is: geen woningbouw, maar meer industrie. Door al die woningbouw, vervalt de industrie en is er minder werkgelegenheid. Mensen moeten uitwijken naar Rotterdam, dus meer verkeer over de brug. – Wonen en werken bij elkaar vraagt om moeilijkheden. – De combinatie van industrie en wonen die hier wordt toegepast, heeft geen toekomst. Kleinere bedrijven worden straks de dupe. – Na 30 jaar is de gemeente klaar met het ontwikkelen van het bedrijventerrein in de Stormpolder. Waarom dan nu het roer volledig om door er woningbouw naar toe te brengen? Herstructureer alleen wat nodig is en gun de bedrijven rust. – Dat er iets gebeurt met het EMK-terrein; uitstekend. Maar woningen bouwen op een industrieterrein is vragen om problemen. De “nieuwe” bewoners zullen steeds meer gaan klagen over de bedrijfsactiviteiten. De bedrijven zullen aan het kortste eind trekken en weggepest worden. Is dat toekomstvisie? – Mochten er woningen komen dan zal de industrie vertrekken; het is algemeen bekend dat problemen van het wonen voorrand hebben op industrie en zo ondermijnen we langzamerhand ons bestaan. – Wat is het voordeel van de ondernemer om woningen naast zijn bedrijf te krijgen? En wat is het voordeel voor bewoners om naast bedrijven te wonen waar nu eenmaal lawaai gemaakt wordt en overlast onvermijdelijk is? Er zijn geen voordelen te bedenken. De Stormpolder is te klein om dit te kunnen realiseren. – Wonen en werken wordt nu vanuit de provincie gepromoot, het zal een kwestie van jaren zijn dat wordt vastgesteld dat dit geen goed idee was. – Vooral geen wonen en werken gaan combineren, het werkt gewoon niet. Geen bedrijf dat pal naast een woonwijk gaat investeren. – Dit is vragen om grote problemen. Wonen en werken op dezelfde locatie lijkt leuk, in praktijk werkt dit niet. –

19

De Stormpolder is gemaakt voor de industrie en niet om in te wonen. – De meeste, vooral industriële, bedrijven in de Stormpolder lenen zich niet voor een combinatie met wonen. Het is best mogelijk om een woongedeelte te creëren in de Stormpolder, maar dan niet gecombineerd met industrie. – Beslist geen woonhuizen in onze vroegere mooie Stormpolder. – Laat de Stormpolder een industriegebied blijven; goed bereikbaar over water voor grote binnenvaartschepen; mensen uit de Krimpenerwaard kunnen er werk vinden en hoeven de brug niet over; woningbouw kan elders plaatsvinden; werken bij wonen geeft overlast. – Wonen en werk combineren blijkt keer op keer niet te lukken; op de middellange termijn zal de bedrijvigheid minder worden en zelfs verdwijnen. Het zou beter zijn om het voormalige EMK- en Hollandia-terrein geschikt te maken voor nieuwe innovatie bedrijvigheid. – Woningbouw in de Stormpolder geeft geluidsproblemen. – De Stormpolder is een perfect industriegebied wat nu nog erg goed functioneert. Als er huizen komen wordt het een woonwijk en dat komt niet goed. – Wonen en werken, hoezo nieuw? Er wordt nog steeds gewoond in de Stormpolder en de huidige bewoners klagen weinig of niet over de overlast van de aanwezige industrie, dat is de consequentie als je aan de rand van een industriegebied woont. Maar als je straks een vermogen moet neertellen voor een woning, neem je dat niet meer. – We moeten als eerste het werken in de Stormpolder voor laten gaan. Het vreemde aan het plan is dat de twee woongebieden zover uit elkaar liggen en dat er 3000 woningen moeten komen, wat te veel is. – Zal de combinatie wonen-werken op den duur een succces blijken? De praktijk heeft op vele plaatsen uitgewezen dat oprukkende woningbouw na verloop van tijd leidt tot klachten van bewoners met beperkende maatregelen naar bedrijven tot gevolg. – Ik vind dat de Stormpolder bestemd moet blijven voor bedrijven en beslist niet voor bebouwing. – Een combinatie van wonen en werken is naar mijn idee een achterhaald concept, er zullen al snel “irritaties” ontstaan tussen bedrijven en bewoners. – Wellicht kunnen er openbare gebouwen of sportvelden geplaatst worden in plaats van woningen, zodat er geen overlast ontstaat en de “werkenden” kunnen blijven werken. Op de vrijgekomen plaatsen elders in Krimpen kunnen dan weer woningen verschijnen. – Een vreselijk plan om in de polder huizen te gaan bouwen, wonen en werken gaan in veel gevallen niet samen. – Voor zowel wonen als werken worden de juridische uitersten verkend en al noodzakelijk geacht. Voor beide functies geen goed uitgangspunt voor een optimale vestigingslocatie. Stormpolder, dus geen A-locatie. Groen en recreatie • • • • • Prima om de groei van Krimpen daar de ruimte te geven, zo blijft het groen rondom Krimpen gewaarborgd. Wat wij erg jammer vinden is dat nu elk grasveld vol wordt gebouwd, hopelijk dat met het Masterplan het groen kan blijven. Ik vind dat jullie de polder niet mogen gaan bebouwen, want als jullie die groenstrook hebben gaat dat na 3 jaar weer plat en komen daar ook huizen te staan. Mijn alternatief: knap het industieterrein, waar nodig, op en maak bijvoorbeeld in het “grienden”gebied een parkomgeving. Het graven van een kreek draagt niet bij aan de bevordering van de leefbaarheid van de te vormen woonkernen, er kan worden volstaan met het graven van een sleuf tot aan het einde van de woonkern op het voormalige terrein van lierenfabriek Pannevis. Het overige deel inrichten als een groenstrook / wandelpromenade. Dit zal veel goedkoper zijn en een betere functie krijgen. Kijkend naar de geschiedenis en opbouw van de Stormpolder, zou een mogelijke ecologische verbinding langs de Sliksloot een goed alternatief vormen voor de ecologische verbinding in het huidige plan.

20

• • • • • •

Extra ontsluitingsweg naar rotonde N210 bij Carpe Diem, gaat ten koste van recreatiegroen voor alle Lekdijk / noord bewoners in het algemeen. Wij willen u vragen rekening te houden met het prachtige natuurgebied “het vloedbos”, waar een drukke verkeersweg langs komt te liggen Is het mogelijk aanlegsteigers te bouwen bij de appartementen, met name bij de Sliksloot? Zou de jachthaven, gezien de wachtlijst, uitgebreid kunnen worden? Let op dat alle inwoners graag langs het water willen lopen, maak niet de fout om de rivier aan het zicht te onttrekken (zoals bij de IJsseldijk). Is het mogelijk om in de woonwijken mini-speelprojecten te ontwikkelen? Bijvoorbeeld kleine speelplaatsjes met zogenaamde projecten, zonder glijbaan, maar wel met blokjes, telraam, e.d.. Uiteraard met strenge kwaliteits- en veiligheidseisen.

Communicatie • Bewoners van de Stormpolder hebben niets vernomen van de plannen. – Waarom worden wij als bewoners (Stormpolderdijk) zo weinig geïnformeerd? Moet ik hier weg of mag ik hier blijven wonen? Komt er straks een hoge flat naast m’n huis? Wat gaat er gebeuren? – Moet er meer van zien voordat wij onze mening hierover kunnen geven. - Als bewoner van de IJsseldijk ben ik verbaasd dat wij als direct omwonenden geen enkele gerichte informatie hebben vernomen over de plannen voor een vierde rijstrook. Waarom wordt onze mening gevraagd? Het is toch al beslist. – De ervaring leert dat als dit soort plannen gemaakt en aan de bewoners gepresenteerd zijn, deze bijna altijd doorgaan. – Misschien wordt het tijd om na 40 jaar Krimpen te gaan verlaten. Inspraak is er in ons land slechts voor de vorm, dat het plan wordt uitgevoerd staat al lang vast. Jammer. Met verbazing werden wij door lezing van het Masterplan geconfronteerd met het feit dat ons bedrijf in de zogenaamde “Put” bij doorgang zal moeten wijken voor de kreek. Tot onze ergernis is in het plan nergens vermeld hoe en wanneer dat zal worden gerealiseerd. Navraag bij bureau communicatie en de betreffende wethouders leverden niet de gewenste duidelijkheid op. Deze onzekerheid heeft zijn weerslag op onze bedrijven en de medewerkers. - Nu moet ik van de buren vernemen dat er voor het gebied waarop mijn pand zich bevind(t?), plannen bestaan waaruit blijkt dat alles moet worden gesloopt voor een kreek en een paar woningen. – Wij hebben uit het Masterplan af moeten leiden dat onze percelen worden bestemd als “vloedbos en kreekgebied”. – Slechts bij toeval heb ik kennis gekregen van de plannen. Ik verzoek u om mij in het vervolg, als direct belanghebbende, rechtstreeks van uw plannen op de hoogte te stellen. – Niet de grote bedrijven als eerste laten weten wat er gaat gebeuren; informeer alle bedrijven en bewoners tegelijk. Zo blijft alles eerlijk en hebben we allemaal evenveel kans. Binnen het kader van gesprekken die door ons gevoerd zijn met de directeur Ruimtelijke Ordening over onder meer de toekomst van de Stormpolder, is door hem met geen woord gerept over het Masterplan dat thans voorligt terwijl de inhoud minstens in hoofdlijnen bekend had kunnen zijn.

21

• •

• •

Vooruitlopend op het Masterplan is, enkele jaren geleden, door de gemeente een onderzoek ingesteld waarin ondernemers hun mening gevraagd werd naar o.a. de mogelijkheid tot vermenging van werken en wonen in de Stormpolder. Vrijwel unaniem werd deze combinatie afgewezen, evenals in een later uitgevoerd onderzoek. – Hoe is het mogelijk dat er, ondanks gehouden onderzoek (met als credo: “innoveren in je eigen toekomst”) naar meningen en wensen van de ondernemers over het gebied voor de komende 20 jaar, een plan gelanceerd wordt waar geen enkele ondernemer op zit te wachten? Het aanpakken van de Stormpolder is op zich een goed idee, maar kan alleen in overleg met de betreffende bedrijven. – Graag treed ik zo vroeg als mogelijk met u in overleg om te bekijken hoe ik eventuele schade voor mijn bedrijf kan beperken. Graag verneem ik van u hoe het traject er met betrekking tot de aanpassing / vernieuwing van de relevante bestemmingsplannen uit zal gaan zien. Vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming, verneem ik graag van u op welke momenten ik tegen welke besluiten als direct belanghebbende in het verweer kan komen voor zover dat nodig is (officiële inspraak, bezwaar- en beroepsmogelijkheden, klachtmogelijkheden). Prima documentatie, compliment voor de aanpak. – Mooie folder. De inhoud van de deelplannen A, B, C, D en E is onduidelijk. – Er wordt een zeer rooskleurig beeld geschetst door alleen de voordelen van een dergelijke ingreep naar voren te brengen, nadelen worden niet genoemd. Op de informatie-cd was er op een aantal momenten sprake was van samenhang tussen de ontwikkelingen van de Stormpolder en het Centrum, wat aansprak omdat ze kennelijk onderdeel zijn van de Structuurvisie. Omdat deze Structuurvisie geen vast gegeven is in mijn denken, is het te overwegen om in het verdere proces steeds even het grote kader van de Structuurvisie 2003-2030 te schetsen. Een goede zaak dat veel partijen van het begin af aan nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan. – Om tot een goede en voor alle partijen acceptabele herontwikkeling te komen zal er nog veel water door de IJssel en de Sliksloot stromen. Het met elkaar op een constructieve wijze overleg blijven voeren is hierbij een absolute must.

Financieel • Hoe ziet het kostenplaatje eruit in de diverse fasen? Tot welke omvang gaan de kosten van deze ontwikkeling op de gemeentebegroting drukken en welke gevolgen heeft dat voor de lokale lasten? – Is het plan haalbaar zonder lastenverzwaring voor burgers en bedrijven? De kosten voor het schoonmaken van het EMK-terrein zullen hoog zijn, er moeten grote investeringen worden gedaan in de infrastructuur en er moet rekening gehouden moeten worden met schadeloosstellingen. – De financiële onderbouwing van het plan is mager en onduidelijk. Hoe wegen de baten op tegen de kosten van schadeclaims? Hoe worden de investeringen in de infrastructuur gefinancierd? – Grote vraagtekens worden gezet bij het hoge ambitieniveau van het plan in relatie tot de economische uitvoerbaarheid. Dit plan gaat de financiële draagkracht van de gemeente te boven. Voor zover dit betekent dat van private partijen investeringen worden verwacht, leert de ervaring dat deze in het algemeen niet bereid zijn om te investeren in locaties waar hoge onteigeningsschadeloosstellingen zijn te verwachten.

22

– Gezien het hoge ambitieniveau en het feit dat u van plan bent om tal van goed renderende bedrijven uit te plaatsen, te verplaatsten of te onteigenen, dient er een duidelijk overzicht gegeven te worden van het kostenaspect. – Wij gaan ervan uit dat de gemeente de kosten en eventuele schadevergoedingen die met de uitvoering van de zogenaamde bronmaatregelen samenhangen, zorgvuldig in kaart heeft gebracht en op zal nemen in de exploitatiebegroting. Dit is met name van belang omdat de herontwikkeling van het centrale deel van het terrein, waar het merendeel van de huidige bedrijven gevestigd zijn, het sluitstuk van de herstructurering vormt. Door deze plannen is de economische waarde 0 van het pand dat ik bezit in de Stormpolder, waarvoor ik compensatie verwacht. – De bedrijven die moeten verdwijnen, dan wel hun grond deels moeten prijsgeven, ten gunste van de aanleg van een kreek, zullen financieel gecompenseerd moeten worden. – Als eigenaar van diverse panden in de “put” komt er onteigening aan, ik heb reeds de rechtsbijstandsverzekering ingelicht. – Is het niemand opgevallen dat deze ondernemers aan pensioenopbouw doen en hun panden en straatjes netjes onderhouden. Dit om de verpaupering tegen te gaan. Met dit plan hebben wij direct waardevermindering van onze panden en ook de verhuur gaat tegenvallen, inleveren van ons pensioen. – Aandeelhouders van ons bedrijf bezitten panden mede als onderdeel van hun pensioenvoorziening. Gezien de te verwachten restricties, zijn de panden niet meer voor een marktconforme prijs te verkopen of te verhuren voor een langere termijn. Wij zien deze pensioenvoorziening in het water vallen en er vindt derving van huurinkomsten plaats. Wij verwachten in dat geval een aanzienlijke afkoopsom die deze zaken naar behoren zullen afdekken. – De voorgenomen ontwikkelingen leiden ertoe dat onze percelen onverkoopbaar zullen zijn, althans sterk in waarde zullen dalen. – Alhoewel misschien aan de vroege kant, laat ik u weten dat ik u reeds nu, voor alsdan aansprakelijk stel voor de schade die ik lijd respectievelijk ga lijden. – De bedrijven aan de Parallelweg krijgen in de 1e fase al te maken met woningbouw aan de overzijde van de haven. Zij zullen daardoor hun uitbreidingsplannen wel kunnen vergeten en na verloop van tijd geconfronteerd worden met klachten. Hoe gaat de gemeente hiermee om? Wie draagt de kosten als er, als gevolg van deze klachten, tot dure maatregelen moet worden overgegaan? Wat gebeurt er als een bedrijf de activiteiten moet inperken of staken (bijvoorbeeld niet meer ‘s avonds werken)? Wie draagt de kosten van een eventuele verhuizing en hoe worden de dan hogere exploitatiekosten gecompenseerd? De lange realisatietermijn van het plan biedt voor de bestaande bedrijvigheid een grote mate van onzekerheid, met name t.a.v. het al dan niet verrichten van investeringen. – De waarde van ons onroerend goed (inclusief water) wordt negatief beïnvloed door alleen al de publicatie van het omstreden plan. Beslissingen van investeringen gerelateerd aan het onroerend goed, zullen vanaf heden in een ander perspectief worden geplaatst. De ontwijkende antwoorden en het “geen commentaar” van de wethouder van economische zaken op de diverse bijeenkomsten van de ondernemerskring, hebben de twijfel alleen maar doen toenemen. Zorgen om waardevermindering pand Noord 78c van de Lekdijk, door o.a. verminderde rust, privacy en uitzicht. – Hoe komt het te staan met de staat van ons huis in de toekomst en de eventuele verkoopbaarheid? We zijn erg angstig en alert door jullie plannen. De projectontwikkelaars / grondeigenaren hebben groot belang bij de realisering van dit Masterplan. De marktwaarde van de grond in de Stormpolder zal enorm stijgen. Is er ook gedacht aan het heffen van baatbelasting?

23

Wordt er rekening gehouden met het feit dat verstedelijking ook meer criminaliteit inhoudt, zodat er veel geld in de bestrijding hiervan moet worden gestoken?

24

3. 3.1

Reactie college van burgemeester en wethouders Het Krimpense karakter

“Masterplan Stormeiland” was de werktitel van het plan voor de herontwikkeling van de gebieden Stormpolder, Parallelweg en De Krom. De Stormpolder is, na de ophoging in de 2e helft van de vorige eeuw, feitelijk geen polder meer maar een eiland. Vanuit deze optiek zou een naamsverandering, die nu overigens niet aan de orde is, voor de hand kunnen liggen. Krimpen aan den IJssel ligt in de Krimpenerwaard en omvat ook de Stormpolder. Dat de Stormpolder kleinschalig en dorps is, is niet vol te houden. Het bedrijventerrein Stormpolder is door de ligging, de huidige inrichting en het gebruik een heel ander gebied dan de ‘woongemeente’ Krimpen aan den IJssel. Op dat – van oudsher – eigen karakter van het gebied zal bij de verdere ontwikkeling aangesloten worden. De Stormpolder blijft een werkgebied waar ook gewoond gaat worden. De bebouwing zal groter zijn, wellicht ook grootschaliger en zakelijker dan elders in de gemeente. Het huidige robuuste en dynamische karakter van het gebied zal bepalend zijn. Het wordt voor onze gemeente een nieuw woonmilieu dat voor een andere groep bewoners aantrekkelijk is dan voor degenen die het wonen in het groen of in het centrum verkiezen. Bij een eventuele herontwikkeling – op lange termijn – van de terreinen Parallelweg en De Krom zal in ruimtelijk opzicht aangesloten blijven worden op de karakteristiek van (Oud) Krimpen. Op de aantallen inwoners en de infrastructuur wordt elders in dit commentaar ingegaan. 3.2 Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centraal thema bij de herontwikkeling van de Stormpolder dat bij de ontwikkeling van de deelplannen verder uitgewerkt zal worden. In een ontwerp worden alle in het geding zijnde aspecten geïntegreerd tot één oplossing; knelpunten, maar ook kansen en nieuwe opgaven. De gefaseerde aanpak in ruimte en tijd maakt het mogelijk om de herontwikkeling te optimaliseren. 3.3 Infrastructuur

Er zijn maatregelen nodig om de ontsluiting van de gemeente te verbeteren. Dat is op dit moment al het geval en de noodzaak hiertoe vermindert niet als het Centrum en de Stormpolder herontwikkeld worden. Daarbij vormt niet alleen de capaciteit van de grote kruising met de Algerabrug een knelpunt, maar ook die van de wegen in de regio. Op dit moment wordt er, samen met de Stadsregio Rotterdam en de andere betrokken gemeenten, onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de ontsluiting te verbeteren. Daarbij kan en moet niet gedacht worden aan drastische ingrepen zoals een verbinding van de N210 met de A16 (en de A15). Dat zou leiden tot nieuwe verkeersstromen en tot een onbeheersbare verstedelijkingsdruk in de Krimpenerwaard. Het opheffen van één knelpunt in de keten, bijvoorbeeld door de vaker geopperde doorgaande tunnel bij de grote kruising, leidt weer tot stagnatie elders op het traject. Oplossingen zullen dus in de hele keten gevonden moeten worden, waarbij duidelijk is dat vrijwel het hele systeem tegen de grens van de capaciteit aanloopt. Alleen meer asfalt is geen oplossing, er moet gezocht worden naar maatwerk. De verkeersmaatregelen die voorgesteld zijn in het Masterplan Stormeiland, in samenhang met de verkeersmaatregelen in de Centrumvisie, zijn een voorbeeld van dat maatwerk.

25

Door een drastische vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zal het grootste knelpunt, de hoeveelheid spitsverkeer in de spitsrichting, op termijn kunnen worden teruggedrongen. Als 50% van de gewenste 3000 nieuwe arbeidsplaatsen door inwoners uit Krimpen (of de West-Krimpenerwaard) wordt bezet, dan neemt het verkeer in de spitsrichting met circa 1500 motorvoertuigen (10%) af. Dat geeft weliswaar een toename in de tegenovergestelde richting, maar daar is de belasting op dit moment lager. De belasting wordt door de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente dus beter verdeeld over beide richtingen. Hier sluit het voorstel om de 4e rijstrook ook voor gemotoriseerd verkeer in te richten op aan. Vanzelfsprekend zal daaraan voorafgaand een brug voor langzaam verkeer aangelegd worden, die ook door nood- en hulpdiensten gebruikt zal kunnen worden. In het tweede decennium van deze eeuw zal het aandeel werkenden in de bevolking, als gevolg van de vergrijzing, naar verwachting afnemen. Dat kan weliswaar vertraagd worden door een verhoging van de pensioenleeftijd, maar het lijkt verder onafwendbaar. Ook dat leidt tot een vermindering van de verkeersdruk in de spitsperiode. Een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen en een vermindering van het aantal werkenden zal het percentage van de beroepsbevolking dat in de eigen gemeente werkt doen toenemen. Een vergroting van dat percentage kan ook bereikt worden, indien bedrijven bevorderen dat hun werknemers in de gemeente gaan wonen of de voorkeur geven aan medewerkers die al woonachtig zijn in Krimpen. Elke vermindering van de belasting van de Algeracorridor is in het belang van de bedrijven zelf. De gemeente dient daarbij zorg te dragen voor een aanbod van aantrekkelijke woningen. Het beleid is erop gericht om het aandeel Krimpenaren dat over de Algerabrug reist om bij hun werkbestemming te komen, te verminderen. Op dit moment werkt circa 50% van de werkende inwoners in Krimpen. Dat percentage kan hoger; volgens de Structuurvisie van Capelle aan den IJssel werkt 85% van haar beroepsbevolking in de eigen gemeente. Een intensivering van het gebruik van de Stormpolder zou tot een toename van het verkeer op de Industrieweg kunnen leiden. Op termijn kan de hoeveelheid verkeer op de Industrieweg drastisch teruggebracht worden als de Lekdijk (Noord Molendijk) een directe aansluiting krijgt op de zogenoemde rotonde bij ‘Carpe Diem’ en het verkeer van en naar Krimpen aan de Lek daardoor een directe aansluiting krijgt op de N210. Daarna kan eventueel ook de Stormpolder hierop aangesloten worden, zodat er een aparte toegang ontstaat naar en van de Krimpenerwaard en dat verkeer de grote kruising niet meer zal belasten. De suggestie om het verkeer in de toekomst over de Griendstraat te leiden en het betreffende deel van de Lekdijk verkeersluw te maken, wordt bij de uitwerking van het betreffende deelplan onderzocht. Indien op termijn de rotonde met de Lekdijk wordt verbonden, zal een groot deel van de Lekdijk op Krimpens gebied verkeersluw gemaakt kunnen worden. De N210 kan dat verkeer gemakkelijk verwerken en de toename van de geluidsbelasting zal minder zijn dan 2dB(A). Of dit toch tot geluidwerende maatregelen moet leiden, zal te zijner tijd beoordeeld worden. Een verbinding van de rotonde met de Ouverturelaan zal naar verwachting leiden tot sluipverkeer door de Van Ostadelaan en wordt daarom niet wenselijk geacht. Het doorgaande verkeer zal zoveel mogelijk gebruik moeten gaan maken van de daarvoor aanwezige en aan te leggen routes en zal uit straten met een woonfunctie geweerd worden. Dit geldt voor de Lekdijk, maar ook voor de Rotterdamseweg. In de uitwerking van de verkeersstructuur zal dit nader beoordeeld worden. Op dit moment kan de afslag bij het Wilhelminaplein niet gemist worden.

26

Naast de beïnvloeding van de mobiliteit door planologische maatregelen en de optimalisering van de gebruiksmogelijkheid van het in hoofdzaak aanwezige wegenstelsel, wordt gestreefd naar vermindering van het gebruik van de auto. Er wordt sterk ingezet op de bevordering van langzaam verkeer en openbaar vervoer (fiets, bus, Fast Ferry en vervoer over water) door verbetering van de routes, de bereikbaarheid en de aansluitingen. Om die reden is op verzoek van de gemeente aan de stadsregio een proef van Verkeer en Waterstaat met gratis openbaar vervoer uitgevoerd. Op dit moment ligt het gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente overigens al boven het landelijke gemiddelde. De aanleg van een beweegbare fietsbrug bij de Poldersedijk, in de eerste fase van de ontwikkeling van het EMK terrein, past ook in dit beleid. Het is niet wenselijk en ook niet noodzakelijk om die brug als autobrug uit te voeren, de IJsseldijk en de Poldersedijk zouden daardoor te veel belast worden. De ontsluiting van de woonwerkgebieden zal binnen de Stormpolder kunnen leiden tot een aanpassing van de indeling van de wegprofielen. Bij de Industrieweg is dat al aan de orde gesteld in het Masterplan. 3.4 Milieu en externe veiligheid

Bij de herontwikkeling van de Stormpolder zal voldaan moeten worden aan de wettelijke milieubepalingen en wordt ervoor gezorgd dat een aanvaardbaar woonmilieu ontstaat. De relevante milieuaspecten zijn bij het opstellen van het Masterplan door de DCMR onderzocht. Het afstemmen van wonen en werken is een belangrijk thema bij de herontwikkeling. Bij de uitwerking van deelplannen zal dit meer gedetailleerd aan de orde komen. De ambitie van het gemeentebestuur gaat echter verder. Er wordt gestreefd naar een daadwerkelijke verbetering van de milieusituatie in de gemeente. Het overleg met de provincie als beheerder, over het opnieuw saneren van het EMK terrein, loopt al enige tijd. Die sanering is noodzakelijk en door het Ministerie van VROM zijn hiervoor de middelen gereserveerd. De opzet van de sanering is dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor wonen en werken. Dat stelt eisen aan zowel de sanering als aan de inrichting van het terrein. De gemeente stelt de plannen hiervoor samen met de provincie op, waarbij de provincie de verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de bodem na voltooiing van de sanering. Als 1e fase van de sanering, is een bodemonderzoek en het daarbij behorende historische onderzoek uitgevoerd, wat in een rapportage is vastgelegd. Op korte termijn zal gestart worden met het uitvoeren van een saneringsonderzoek, dat zal worden afgestemd op het toekomstige gebruik en de inrichting van het EMK terrein. Indien het Hollandia terrein gesaneerd moet worden om het eventueel geschikt te maken voor herontwikkeling, dan zullen de kosten daarvan ten laste komen van de betreffende ontwikkeling. De aanleg van de 4e rijstrook op de Algerabrug zal gepaard gaan met geluid afschermende maatregelen, zodat het akoestische klimaat en de woonsituatie langs de Rotterdamseweg aanmerkelijk zullen verbeteren. Onderzocht zal worden of gelijktijdig ook de hoeveelheid stof en stank langs de weg verminderd kan worden. Het daartoe noodzakelijke onderzoek zal in het kader van het betreffende deelplan plaatsvinden, waarna mogelijke maatregelen zullen worden uitgewerkt.

27

3.5 3.5.1

Werken Watergebonden werken

De aard van de bedrijvigheid verandert door maatschappelijke ontwikkelingen. Om werkgelegenheid te behouden zal daarop geanticipeerd moeten worden. Er zullen ook andere bedrijven moeten komen. Een beperkt deel van de bedrijven is watergebonden, wat in Krimpen en de rest van de regio zichtbaar is. In de Stormpolder gebied blijft ruimte voor de watergebonden bedrijven en zal de hoeveelheid openbare kade ten behoeve van deze bedrijven toenemen. Krimpen is vanouds een schippersgemeente en de gemeente wil dan ook ruimte blijven bieden als haven voor binnenvaartschepen. De huidige aanlegvoorzieningen en een autosteiger blijven beschikbaar en voor walstroom zullen goede voorzieningen getroffen worden. De omvang van de schepen is de afgelopen decennia sterk gegroeid waardoor de eisen aan de kadelengte en aan de diepgang van het vaarwater is toegenomen. Vergroting van de openbaar toegankelijke kadelengte wordt mogelijk. Dit biedt tevens mogelijkheden om het aantal ligplaatsen te vermeerderen, wat bij de ontwikkeling van de desbetreffende deelplannen nader uitgewerkt zal worden. Het ligt overigens niet op de weg van de gemeente om zelf te investeren in de bouw van bedrijfspanden of in de aanleg of de vergroting van de haven om de scheepsbouw te faciliteren. Dergelijke initiatieven zullen uit de markt moeten komen, waarbij de gemeente een regisserende rol zal vervullen. Incidenteel geluid, zoals dat van manoeuvrerende schepen, hoort bij het wonen bij een haven of bij een rivier. Daarvoor zijn geen formele belemmeringen. Een sterk ruikende lading is ook op dit moment in de haven niet aanvaardbaar gezien de nabijheid van bedrijven en woningen. Met de milieubelasting van de huidige bedrijven zal bij de ontwikkeling van een woonwerkgebied rekening gehouden moeten worden. Of er in dat verband aanleiding ontstaat om verplaatsing aan de orde te stellen, zal pas bij de verdere planvorming blijken. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met bedrijven over de uitwerking van deelplannen. Eerst zal de gemeenteraad het beleidskader, dat wordt opgesteld op basis van het Masterplan en de resultaten van het gevoerde maatschappelijk overleg, moeten vaststellen. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de ingediende reacties, die aanleiding zijn geweest voor een bijstelling van de aanpak van de herontwikkeling van de Stormpolder. Het beleid is gericht op een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen, zodanig dat dit ook voor de toekomst kansen biedt op werkgelegenheid. Vooral om die reden zullen geschikte vestigingsvoorwaarden aangeboden moeten worden. Welke bedrijven er in de toekomst in de Stormpolder gevestigd zullen zijn, is van groter belang voor de Krimpense gemeenschap dan welke er in het verleden gevestigd waren. Zowel in Krimpen als in de regio is een vermindering van het aantal watergebonden bedrijven waar te nemen. Indien een bedrijf toch verplaatst moet worden, dan zal een gelijkwaardige of betere locatie aangeboden worden. Het Masterplan biedt daartoe de mogelijkheden. Vanzelfsprekend wordt een fietsbrug over de Sliksloot zo uitgevoerd dat een vrije doorvaart gehandhaafd blijft en deze snel te openen en eenvoudig te bedienen is. Watergebonden bedrijven zullen ook bij de aanleg van een brug over de Sliksloot-Zuid toegankelijk blijven. De mogelijkheden om de haven uit te diepen zal, in samenhang met de diepte van de rivieren en de te realiseren stroomsnelheid, beoordeeld worden. Gestreefd wordt naar een natuurlijk proces dat de haven op diepte houdt.

28

3.5.2

Werken mengen met wonen

Een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen is een belangrijke ambitie in het Masterplan. Daarmee kunnen meer inwoners werk in de eigen gemeente vinden, waardoor de verkeersdruk in de spitsrichting kan verminderen (zie ook infrastructuur). Door woningen in de Stormpolder toe te voegen ontstaat een interessant nieuw woonmilieu, met uitzicht over groot water en een levendigheid en dynamiek door de menging met werken. Het ruimtegebruik zal geïntensiveerd kunnen worden, wat de waarde van de grond zal doen toenemen. Die waardevermeerdering zal de herstructurering en de vernieuwing mogelijk maken. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor een goed vestigingsklimaat voor huidige én toekomstige bedrijven, maar ook voor een goede ruimtelijke ordening met de eerder genoemde ambities. Benadrukt wordt dat daarbij met de belangen van de huidige bedrijven rekening gehouden zal worden en dat die ook voortdurend in beeld zullen blijven. In het Masterplan wordt, onder verwijzing naar de Structuurvisie, gesteld dat het gebruik van de bedrijventerreinen gemiddeld extensief en laagwaardig is. Daarmee wordt gedoeld op de grote oppervlakten in het gebied die op dit moment niet worden gebruikt. Te denken valt aan (delen van) het EMK-terrein, van het voormalige Hollandia-terrein, of die gedeelten die alleen voor parkeren of buitenopslag worden gebruikt. Er is dus niet gedoeld op het type bedrijvigheid. Integendeel: ieder bedrijf en iedere arbeidsplaats telt. Vele oudere buurten, bijvoorbeeld uit de 19e eeuw, zijn gerealiseerd in een tijd dat functiemenging gebruikelijk was. Vandaag de dag zijn het vaak levendige en door grote groepen van de bevolking zeer gewaardeerde woonmilieus. Menging van wonen en werken is mogelijk op pand-, blok- en/of buurtniveau, afhankelijk van de milieucategorie. Categorie 1 en 2 bedrijven, zoals ingedeeld op de staat van inrichtingen en, bij voldoende maatregelen, enkele categorie 3 bedrijven kunnen zonder bezwaar naast het wonen functioneren. Gedacht kan worden aan dienstverlening, reparatie en onderhoud, garagebedrijven, showrooms, handelsbedrijven, e.d. Per bedrijf zal beoordeeld kunnen worden in welke vorm er gemengd kan worden. Zoals aangegeven komt niet iedere locatie in de Stormpolder voor transformatie in aanmerking en wordt dit in eerste instantie alleen op het EMK-terrein ontwikkeld. Een combinatie van wonen en werken met categorie 4 en met veel categorie 3 bedrijven is niet mogelijk. Door een menging van wonen en werken is een intensiever gebruik van de ruimte mogelijk, waardoor het gebied een grotere gebruikswaarde en een hogere economische waarde zal krijgen. Een afweging van sanering en inrichting van het gebied zal bij de verdere uitwerking aan de orde komen. In het Masterplan is reeds een gefaseerde ontwikkeling aangegeven: eerst de ontwikkeling van het EMK-terrein tot een gemengd woonwerkgebied, daarna van het voormalige Hollandia-terrein. Bij de ontwikkeling van die terreinen zal de functie wonen en de bedrijvigheid op elkaar afgestemd moeten worden. Gedurende de tijd dat deze locaties worden ontwikkeld, worden er in beginsel op geen andere locaties wonen en werken gemengd. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal een terrein dat elders in de Stormpolder, Parallelweg of De Krom beschikbaar komt, bijvoorbeeld door een verplaatsing, getransformeerd kunnen worden naar een gemengde bestemming. Voorwaarde is dat de omliggende bedrijven daardoor niet worden belemmerd. Gelijktijdig met de ontwikkeling van het EMK-terrein zal de Campus ontwikkeld worden. De Campus is uitsluitend bestemd voor bedrijfsactiviteiten en biedt tevens ruimte aan watergebonden bedrijven.

29

Milieubelastende bedrijven kunnen mogelijk hierheen verplaatst worden, mits ze in het profiel van de Campus passen. Het gaat daarbij om bedrijven en instellingen, die gericht zijn op materiaaltechnologie in brede zin. Een nauwkeuriger profiel zal samen met de initiatiefnemers van de Campus worden uitgewerkt. Ook aan bedrijven van buiten de gemeente zal ruimte worden geboden en vanzelfsprekend aan bedrijven waarvan de activiteiten gekoppeld zijn aan de scheepshal. Het totale oppervlak van de Campus bedraagt circa 275.000 m2. In of aan de rand van dit gebied zullen, in verband met de milieubelasting, geen woningen worden gepland. De gemeente ondersteunt de gedachte achter de Campus, die onder meer inhoudt dat deze door initiatieven uit de markt tot stand zal worden gebracht. Er zal een “bedrijvenloods” worden aangesteld, die belangstellende bedrijven zal helpen met het vinden van een geschikte locatie en die de huidige bedrijven behulpzaam zal zijn bij het vinden van de weg door de geldende procedures. Op dit moment is er geen reden om de bedrijfsvoering te laten beïnvloeden door het Masterplan, dat niet meer dan een kader schetst voor deelplannen. Bij de uitwerking van de deelplannen zal in overleg met de betrokken bedrijven beoordeeld worden wat mogelijke nadelige consequenties zijn en hoe deze op een voor partijen bevredigende wijze voorkomen of opgelost kunnen worden. De concrete planvorming is een proces van jaren, dat de dagelijkse gang van zaken niet hoeft te beïnvloeden. Ook voor die bedrijven die gevestigd zijn in gebieden waar groenvoorziening is gepland, kan het werk vooralsnog doorgaan. In het kader van de planontwikkeling voor het EMK-terrein zal voor die bedrijven maatwerk geleverd moeten worden bij een verhuizing. Daarbij wordt gestreefd naar de herhuisvesting van deze bedrijven in de plint van woongebouwen of in een bedrijfsverzamelgebouw op het EMK-terrein. Bij het toelaten van woningen bij bedrijven, zal voldaan moeten worden aan geldende milieubepalingen waarbij de nu vergunde milieuruimte het uitgangspunt is. Er zijn meerdere mogelijkheden om, met dat gegeven als uitgangspunt, technische oplossingen te vinden voor eventuele hinder: afscherming aan de bron, in het overdrachtsgebied en/of aan de bebouwing, door een andere werkwijze, door de inrichting van de openbare ruimte, door een verplaatsing van een bedrijf als dat zinvol is et cetera. De bewijslast en de noodzaak om een eventuele opgave op te lossen ligt in eerste instantie bij de ontwikkelende partij. Wanneer een bedrijf op dit moment zonder passende milieuvergunning opereert is er sprake van een gemeenschappelijke opgave, waarvoor overigens op dezelfde wijze naar een oplossing gezocht zal worden. De voor een bedrijf noodzakelijke milieuruimte is overigens geen statisch gegeven maar wordt beïnvloed door technologische ontwikkelingen en door maatschappelijke of economische ontwikkelingen. Terugkijkend naar de afgelopen 25 jaar is er al veel veranderd. Aangenomen mag worden dat dit ook de komende 25 jaar het geval zal zijn. Zonder de realiteit en de rechten van de aanwezige bedrijven uit het oog te verliezen kan niet voorbij worden gegaan aan die ontwikkelingen en de (milieu)ruimte die daardoor ontstaat voor een intensiever ruimtegebruik. Ook op dit moment kent de Stormpolder beperkingen ten aanzien van de aard van de toe te laten bedrijven. Het was het eerste bedrijventerrein met een zogenaamde “staat van inrichtingen”. Voor alle bedrijven waarvoor als gevolg van de planontwikkeling of van de eigen ontwikkeling een andere locatie wenselijk is, zal een alternatief gezocht worden binnen het plangebied.

30

Verplaatsingen als gevolg van de planontwikkeling zullen, alleen al vanwege de kosten, tot een minimum beperkt worden. Een transformatie midden tussen de huidige bedrijven is niet haalbaar, niet mogelijk en ook niet wenselijk. Alleen vanaf de randen van het plangebied, waar nu geen sprake is van milieubelasting en waar eventuele milieubelasting van bedrijven kan worden afgeschermd, is een transformatie denkbaar. Op dit moment voldoen alleen het EMK-terrein en het voormalige Hollandia-terrein aan die voorwaarden. De vermeerdering van het aantal arbeidsplaatsen zal ontstaan door de ontwikkeling van niet of extensief gebruikte terreinen, zoals het EMK-terrein en de “put” (het parkeerterrein van Hollandia), door een vergroting van het aantal werkers per hectare en een intensivering van het gebruik van de ruimte. Voor een deel zal die intensivering “vanzelf” ontstaan doordat het profiel van de bedrijven in de Stormpolder verandert als gevolg van de economische en maatschappelijke veranderingen. De woningen zullen voor een deel als “werk”woningen uitgevoerd kunnen worden. Het aantal thuiswerkers en éénpersoonsbedrijven neemt, mede door de ICT ontwikkelingen, nog altijd toe. De intensivering van het ruimtegebruik vraagt om een openbare groene ruimte, om de gewenste vestigingskwaliteit te bereiken. Daarvoor is een kreek als inzet gekozen in het plan. Of dit uiteindelijk alleen een groene ruimte wordt of ook als haven gebruikt kan gaan worden, zal onderzocht worden bij de uitwerking van het betreffende deelplan. Aan de bedrijven die verplaatst moeten worden, zal een passende vervangende locatie in de Stormpolder worden aangeboden. Bij de uitwerking van de deelplannen zal het benodigde aantal parkeerplaatsen worden bepaald. Bij een gemengd woonwerkgebied kan gerekend worden met gedeeltelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het parkeren in de Stormpolder zal overigens, net als nu, grotendeels op eigen terrein opgelost moeten worden. In het Masterplan wordt gesteld dat de transformatie van het middengebied van de Stormpolder, de Parallelweg en De Krom “aan de markt” overgelaten zal worden. In het nu geformuleerde beleid zal echter binnen afzienbare termijn geen medewerking worden gegeven aan een transformatie van deze gebieden. De bereikbaarheid van de huidige bedrijven tijdens de transformatie zal, in het kader van de betreffende deelplannen, verzekerd moeten worden. Niet alleen de transformatie van het EMK-terrein en de ontwikkeling van de Campus is de komende jaren aan de orde, maar ook het beheer en het onderhoud van de Stormpolder. De gemeente zal zich, in overleg met de bedrijven, inzetten voor een betere inrichting en een goed beheer van de openbare ruimte. Resumerend ziet de gemeente, zoals al eerder opgemerkt, grote maatschappelijke veranderingen die, zonder een actieve opstelling, ook in negatieve zin van invloed kunnen zijn op de aard van de bedrijvigheid en daarmee op de werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is de sluiting van Van der Giessen-de Noord geweest. De gemeente kiest, binnen de mogelijkheden die zij heeft, voor een actieve rol bij het instandhouden van de werkgelegenheid. Het overleg met de provincie over het opnieuw saneren van het EMK-terrein en de herontwikkeling tot woonwerkgebied, is in een gevorderd stadium. De ambitie van het grootste bedrijf in de Stormpolder, Hollandia, om haar huidige vestiging, het voormalige terrein van Van der Giessen-de Noord, te ontwikkelen tot een innovatieve Campus, sluit aan bij de doelstelling van de gemeente. Op termijn kan de transformatie van de voormalige vestiging van Hollandia tot woonwerkgebied aan de orde komen.

31

De bouw van woningen is essentieel als kostendrager voor de transformatie en zal bovendien een aantrekkelijk en voor onze gemeente nieuw woonmilieu bieden aan vele van de huidige en toekomstige inwoners van Krimpen aan den IJssel. 3.6 3.6.1 Wonen Wonen, algemeen

In de Stormpolder zijn woningen gesloopt in verband met milieuhinder, te denken valt aan het EMK-terrein. Bij nieuwbouw zal rekening gehouden worden met de vergunde milieubelasting. Van de te realiseren woningen zal ten minste 20% in de sociale huursector gerealiseerd worden, het wonen in de Stormpolder zal voor alle categorieën woningzoekenden bereikbaar zijn. De woningen zullen beschikbaar zijn voor de inwoners van Krimpen en van de Stadsregio. De praktijk wijst uit dat meer dan de helft van de woningen die in Krimpen worden gebouwd, ook door inwoners van Krimpen worden bezet. Op dit moment is er nog geen uitwerking van een deelplan gemaakt. Bij de inpassing van nieuwe bebouwing zal rekening worden gehouden met de aanwezige bebouwing en functies. Bij de nu nog in de Stormpolder aanwezige woningen is dit niet het geval geweest, die woningen zijn in het huidige bestemmingsplan wegbestemd. De dichtheid zal ten hoogste 100 woningen en 5000 m2 bedrijven per hectare zijn. Op dit moment kan niet meer dan een indicatie van 30 meter als hoogte van de bebouwing worden gegeven. Pas bij de uitwerking van de deelplannen zal een en ander nader ingevuld worden. Bij de inpassing van de nieuwe bebouwing wordt rekening gehouden met de omliggende bestaande bebouwing. In de Structuurvisie is aangegeven dat er de komende decennia aandacht zal zijn voor de huisvesting van senioren. De komende 10 jaar zullen er op verschillende plaatsen woningen worden opgeleverd die geschikt zijn voor senioren, ook in de Stormpolder. De gemeente zal zelf geen woningen ontwikkelen en heeft dan ook geen bemoeienis met de keuze van een makelaar door een ontwikkelende partij. Bij de ontwikkeling van een woonwerkgebied horen voorzieningen, daarmee is rekening gehouden. Bij de uitwerking zal beoordeeld worden welke voorzieningen waar en op welk moment gerealiseerd zullen worden. Sportvelden worden bij voorkeur centraal in de woongebieden gesitueerd; openbare gebouwen in het centrum. De kwaliteit van de woonomgeving en van het uitzicht heeft ook in het Masterplan aandacht gekregen. De woonkwaliteit van de randen van het gebied, met uitzicht over groot water zal duidelijk zijn. Om ook een goede woonkwaliteit te kunnen aanbieden is een groenvoorziening aansluitend aan het woonwerkgebied ontworpen. 3.6.2 Wonen mengen met werken

In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) van de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio zijn enkele bedrijfslocaties langs de Nieuwe Maas aangewezen als te herontwikkelen locatie. De Stormpolder is er daar één van. De Stormpolder is overigens geen industriegebied maar een bedrijventerrein. Er zijn ook nu al veel bedrijven gevestigd die niet hinderlijk zijn voor het wonen en die door de functie wonen ook geen belemmeringen in de bedrijfsvoering zouden ondervinden.

32

Bovendien is de aard van de bedrijven in de loop van de tijd veranderd door technologische vernieuwing en door de mondiale economische ontwikkelingen. Naar verwachting zal dat de komende decennia doorgaan. Door die veranderingen zal het aandeel milieubelastende bedrijven afnemen. Bovendien wordt het steeds beter mogelijk om milieubelasting aan de bron te voorkomen. De combinatie wonen en werken wordt dan ook weer mogelijk. Het is een landelijke (en WestEuropese) trend, die ook gevolgen heeft voor het planologische beleid. Was tot voor enkele jaren dit beleid nog gericht op het scheiden van wonen en werken. Nu is het beleid gericht op het mengen van wonen en werken op die plaatsen waar dat mogelijk is. Die menging biedt grote voordelen: het ruimtegebruik wordt efficiënter en intensiever, de kwaliteiten van een gebied kunnen beter benut worden, het woon-werkverkeer kan verminderd worden, de sociale veiligheid zal toenemen, et cetera. Ook in de toekomst zullen er echter bedrijven zijn waarvoor een gemengd milieu een belemmering zou betekenen voor de bedrijfsvoering. Bij de uitgifte van de terreinen in de Stormpolder is in het verleden geen rekening gehouden met de milieubelasting van bedrijven, met als gevolg dat de milieubelastende bedrijven willekeurig verspreid in de Stormpolder voorkomen. Als die bedrijven bij elkaar waren gelegen, met andere woorden als de Stormpolder gezoneerd was geweest, zou de menging van wonen en werken nu al tot stand gebracht kunnen worden. Uit de globale inventarisatie van geluidscontouren blijkt echter dat een menging van wonen en werken in het zogenoemde middengebied nu niet mogelijk is. Een transformatie in het middengebied zou betekenen dat veel bedrijven verplaatst moeten worden, wat een ingewikkeld, kostbaar en/of langdurig proces is. Zoals hiervoor aangegeven is dat binnen afzienbare termijn niet aan de orde en wordt de huidige bestemming gehandhaafd. De opgave is, zoals al gesteld, om het aantal arbeidsplaatsen te vergroten, wat ook betekent dat er door de transformatie geen bedrijvigheid verloren mag gaan en bedrijven de aanwezige ruimte voor ontwikkeling moeten houden. Het in het Masterplan genoemde aantal van 3000 woningen is geen hard gegeven, maar het resultaat van een verkenning van de capaciteit bij een integrale transformatie. Een dergelijk programma is binnen afzienbare termijn niet aan de orde. Bij de ontwikkeling van woningen op een bedrijventerrein zal voldaan moeten worden aan de wettelijke milieubepalingen. Desondanks zal de bedrijvigheid een kenmerk van dit gebied zijn en dat moet voor diegenen die hier gaan wonen ook een charme zijn waarvoor men bewust kiest. Een verdringing van werken door wonen past niet in het beleid: het werken is de baas in Stormpolder, het wonen is te gast. De transformatie naar een gemengd woonwerkgebied is bij het nu ingezette beleid in de komende 10 jaar alleen op het EMK-terrein en wellicht op het voormalige terrein van Hollandia aan de orde. Het te realiseren aantal nieuwe woningen en arbeidsplaatsen en het opnamevermogen daarvan door de markt, is een reden om de transformatie geleidelijk te laten verlopen. Het EMK-terrein biedt goede mogelijkheden om een aaneengesloten woonwerkgebied met voldoende omvang tot stand te brengen. Het beleid is erop gericht om de aanwezige bedrijven te behouden en ruimte te bieden voor verdere ontwikkeling binnen de gegeven milieucontouren. De gemeente zet zich in voor het behoud en de optimalisering van een bedrijfsvriendelijk klimaat met het doel om niet alleen nu, maar ook in de toekomst het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente blijvend te vergroten. De diversiteit aan werk- en woonwerkmilieus die in de Stormpolder kunnen worden geboden, bieden goede mogelijkheden om aan een veelsoortige werkgelegenheid, aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden te bieden.

33

3.7

Groen en recreatie

De Stormpolder heeft met het Vloedbos al een groenvoorziening van formaat, die het huidige karakter van uniek natuurgebied blijft behouden. Wel heeft het als inspiratie gediend voor de geplande groenvoorziening en zal dat op termijn ook zijn voor de inrichting van een deel van de oevers van de Sliksloot. Een groter deel van de oevers in de Stormpolder krijgt een openbaar karakter en kan ook als groene, natuurvriendelijke oever ingericht worden. Zowel de te handhaven als de nieuw geplande groenvoorzieningen (kreek) zijn in het Masterplan aangegeven. De nieuw geplande groenvoorziening is noodzakelijk om voldoende kwaliteit te bieden aan het wonen in de Stormpolder. Die waarde vormt tevens de beste garantie voor de realisering en het behoud van die groenvoorziening. De inrichting van de openbare ruimte komt bij de uitwerking van de betreffende deelplannen aan de orde, waarbij optimaal gebruik gemaakt zal worden van de aanwezige kwaliteiten. De bouw van aanlegsteigers en een eventuele vergroting van de omvang van de jachthaven, zal bij de uitwerking overwogen worden. De plaats van een 3e brug zal nader beoordeeld worden, rekening houdend met de kwaliteiten van het Vloedbos. 3.8 3.8.1 Overige reacties Communicatie

Bij de communicatie over de plannen is ervoor gekozen om alle inwoners van de gemeente gelijktijdig te informeren door het “huis aan huis” bezorgen van informatiebulletins, informatie op de gemeentelijke site met de mogelijkheid om te reageren en publicaties in de plaatselijke media. De gemeente heeft veel in het werk gesteld om iedere inwoner of anderszins belanghebbende te informeren. De bewoners in de Stormpolder zijn geïnformeerd toen het Masterplan in de openbaarheid kwam. De bedrijven in het plangebied zijn een dag eerder geïnformeerd op een door de Ondernemerskring georganiseerde bijeenkomst. Zoals onder meer blijkt uit de ingediende hoeveelheid reacties, is er voldoende gelegenheid geweest om te reageren. Zoals bekend is, zijn in het geldende bestemmingsplan de bestaande woningen in de Stormpolder niet als zodanig bestemd. Als de woningen gehandhaafd kunnen blijven, zal de nieuwe bebouwing daarop afgestemd worden. Het Masterplan heeft de status van een (lange termijn) visie. De planvorming en de communicatie daarover gaat van globaal op hoofdlijnen, naar gedetailleerd tot individuele belangen. Bij alle door de gemeente gemaakte plannen wordt de mening van de bevolking gevraagd en wordt daar bij de verdere uitwerking ook rekening mee gehouden. Er zijn meerdere voorbeelden van reacties die in het verleden tot een bijstelling van de plannen hebben geleid, wat de kwaliteit van die plannen heeft verbeterd. De uitwerking van de deelplannen zal in overleg met de direct belanghebbenden plaatsvinden, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de gevestigde belangen. Indien de verplaatsing van een bedrijf noodzakelijk is, dan zal dat alleen onder redelijke voorwaarden kunnen gebeuren.

34

Het voornemen een Masterplan Stormpolder op te stellen werd in 2004 in de Structuurvisie kenbaar gemaakt. Het plan als zodanig werd eind 2005, begin 2006 opgesteld. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening van haar grondgebied. Die ruimtelijke ordening komt tot stand na weging van alle in het geding zijnde aspecten, waaronder de mening van de direct belanghebbenden. In de Structuurvisie is aangegeven voor welke opgave het gemeentebestuur zich gesteld ziet en wat de inzet is van het te voeren ruimtelijk beleid. Het Masterplan is een uitwerking van dat beleid. Voor de herziening van het bestemmingsplan is op dit moment nog geen planning beschikbaar. Bij ieder door de gemeente opgesteld plan worden de inwoners en belanghebbenden op de gebruikelijke, en overigens voorgeschreven, wijze geïnformeerd. Dat geldt voor zowel de formele inspraak als voor de bezwarenprocedure bij een bestemmingsplan. De gewenste transformatie kan alleen uitgevoerd worden als de nadelen die daardoor zouden ontstaan, worden opgelost. Het Masterplan schetst een beeld van die zaken, die in dat kader opgelost moeten worden. De Structuurvisie is op de gemeentelijke site te lezen en in het gemeenthuis in te zien. Een afstemming tussen de Centrumvisie en het Masterplan Stormeiland heeft tijdens het opstellen van beide visies plaatsgevonden. De afstemming op uitwerkingsniveau en met de verkeersplannen, is gegarandeerd door de instelling van een overkoepelende gemeentelijke stuurgroep. De gemeente zal ook in de toekomst blijven communiceren over haar voornemens en plannen voor de Stormpolder, inclusief de mogelijke gevolgen die dat heeft voor de huidige bedrijven. De voorgenomen herontwikkeling is wenselijk voor een goede ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de gemeente. In de komende periode zal bij de uitwerking van deelplannen kunnen blijken dat de geschetste herontwikkeling positief is, ook voor het ondernemersklimaat in de Stormpolder in algemene zin. De gemeente zal in het kader van de planvorming voor het EMK-terrein en voor de Campus met de direct betrokkenen overleggen op welke wijze het goed functioneren van een bedrijf ook voor de toekomst veilig gesteld kan worden. Indien dit onder meer zou betekenen dat er in bepaalde situaties vastgoed verworven moet worden, dan zal dit zeker in overweging genomen worden. 3.8.2 Financieel

Als uitgangspunt geldt een kostendekkende exploitatie van de gehele Stormpolder. Tijdens de uitvoering worden risico’s en renteverliezen beperkt door te streven naar kostendekkende exploitatie van de deelplannen. Tijdens het opstellen van het Masterplan is gerekend aan de grondexploitatie en het resultaat daarvan heeft tot de conclusie geleid dat de herontwikkeling in beginsel haalbaar is. Over de bijdragen van de ontwikkelende partijen aan de kosten en investeringen, dienen nadere afspraken te worden gemaakt. De ontwikkeling zal niet tot hogere lokale lasten leiden. Wel zullen hogere opbrengsten Onroerend Zaakbelasting gerealiseerd kunnen worden door de intensivering van het ruimtegebruik en de stijging van de waarde van het vastgoed als gevolg daarvan. Het opnieuw saneren van het EMK-terrein zal door de eigenaar, het rijk, bekostigd worden. In de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zijn hiervoor de benodigde middelen gereserveerd. De gemeente gaat er vanuit dat de herontwikkeling in goed overleg met alle belanghebbenden gerealiseerd zal worden. Van schadeloosstelling in verband met bedrijfsbeëindiging zal geen sprake hoeven zijn omdat het uitgangspunt is dat alle bedrijven voor de Stormpolder behouden blijven.

35

Dit is mede een reden om een lange ontwikkelingstermijn te kiezen, zodat de transformatie ook afgestemd kan worden op de ontwikkeling van de aanwezige en de toekomstige bedrijven. Van onzekerheid voor de aanwezige bedrijven hoeft dus geen sprake te zijn, er kan geïnvesteerd worden indien dit wenselijk is. Wel is het denkbaar dat men nu of in de toekomst nieuwe kansen ziet door de herontwikkeling en daarop anticipeert. De gemeente zal gedurende de herontwikkeling maximale duidelijkheid geven en de bedrijven ondersteunen, voor zover dat op haar terrein ligt. Indien er bronmaatregelen getroffen moeten worden als gevolg van een beperking van de vergunde milieuruimte, dan ligt het in de rede om de kosten daarvan ten laste te brengen van de herontwikkeling. Uit de door de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) gemaakte inventarisatie blijkt dat het merendeel van de (geluid)contouren van de bedrijven geen belemmering vormen voor de herontwikkeling van het EMK-terrein en van het voormalige Hollandia-terrein. Het Masterplan is nog geen plan dat betekenis heeft in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), het is geen bestemmingsplan en heeft dan ook geen betekenis voor de waarde van een pand. Op het moment dat dit wel aan de orde is en een perceel nodig is voor de herontwikkeling, dan zal de ontwikkelende partij daarvoor een marktconforme prijs moeten betalen. Daarnaast zal een vervangende locatie worden aangeboden. Het financiële belang van een vastgoedeigenaar wordt in de wet door een planschaderegeling behartigd. De waarde van het vastgoed in de Stormpolder zal stijgen door de ruimere bestemming en de herontwikkeling. Die waardestijging is voor een deel ook nodig om de voor die ruimere bestemming noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zoals eerder aangegeven, zullen hierover afspraken gemaakt worden met de ontwikkelende partijen. Hoe dat juridisch vormgegeven wordt, zal nader worden bepaald. De verwachting is dat door de menging van functies en de aanwezigheid van bewoners, de sociale controle en daarmee de sociale veiligheid in het gebied zal toenemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2007

36

Bijlagen

1. Kort (gecombineerd) verslag van de bijeenkomsten met ondernemers d.d. 16 en 20 november 2006 2. Ingediende reacties

37

38