Acatistul Sfântului Apostol Toma

Rugăciunile începătoare (pag 5) 6/19 oct

Condac 1 Cel ce între Apostoli ai purtat crucea grea a îndoielilor, ca fără putinţă de tăgadă sau de îndoială să se adeverească Învierea Lui Hristos, cu rugăciunile tale scapă-ne pe noi din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Icos 1 Galileea a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, şi Dumnezeu te-a învrednicit a auzi propovăduirea Lui Hristos şi a vedea minunile Sale şi cunoscându-L pe El Dumnezeu Adevărat, îndeaproape L-ai urmat şi între cei doisprezece Apostoli te-ai numărat. Bucură-te, că L-ai cunoscut pe Iisus Galileanul! Bucură-te, că prin minuni, Puterea Lui ţi s-a vădit! Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu Adevărat! Bucură-te, că pe urmele Lui Iisus Hristos ai purces şi Apostol te-ai învrednicit a fi ales! Bucură-te, Toma, cel numit Geamănul, că între cei doisprezece Apostoli te-ai numărat! Bucură-te, că ai urmat Lui Hristos până în sfârşit şi prin tine temeiul credinţei s-a vădit! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 2 Prin Dumnezeiasca Pronie nu ai fost de faţă cu ceilalţi Apostoli când li S-a arătat lor Mântuitorul, după Sfânta Sa Înviere, şi nu ai crezut spuselor lor, când mărturiseau zicând: L-am văzut pe Domnul! şi-L slăveau şi-I cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Necrezând mărturiei celor unsprezece Apostoli că: A Înviat Domnul omorând moartea! ai dorit să vezi locul rănilor Lui şi să pui degetul în coasta Lui, spre desăvârşita încredinţare a ta şi a tuturor neamurilor până la sfârşitul veacurilor; şi minunându-ne de îndoiala ta, strigăm ţie: Bucură-te, că a rânduit Domnul să nu fii de faţă la Arătarea Sa! Bucură-te, cel ce n-ai crezut că Hristos a Înviat! dând viaţă! Bucură-te, că îndată ţi-ai arătat dorirea să-L vezi pe Hristos! Bucură-te, că ai zis: De nu voi pipăi Rănile Lui nu voi crede! Bucură-te, că degetul pe Rănile Lui ai voit să ţi-L pui! Bucură-te, că ne înveţi să ne lipim de Rănile Lui Hristos şi să primim suferinţa ca pe un dar! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 3 Cunoscând Domnul curăţia cugetului tău, că spre adeverirea Învierii şi nu spre ispitire ţi-a fost îndoiala, te-a învrednicit Slăvitei Sale Arătări, ca noi cunoscând minunea, cu tine de-a pururi să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Arătându-Se Domnul pentru a doua oară Apostolilor, pe când erai şi tu cu dânşii, ţi-a adeverit Puterea Sa Dumnezeiască, şi cunoscându-ţi îndoiala te-a chemat să-ţi pui degetul în Coasta Sa, după dorire, dojenindu-te şi înlesnindu-ţi a fi credincios Arătării Sale şi nu necredincios. Bucură-te, că Domnul a doua oară Apostolilor S-a arătat! Bucură-te, că te-ai cutremurat când Iisus ţi S-a adresat ţie anume! Bucură-te, că L-ai recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, Care ţi-a spus cu blândeţe: Să nu fii necredincios! Bucură-te, şi întăreşte-ne şi pe noi în credinţă! Bucură-te, că ai adeverit Învierea cu prisosinţă! Bucură-te, al lumii îndreptător şi din căderile noastre ne scoală! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune!

1

Condac 4 Punând degetul tău pe Rănile Domnului şi cunoscându-L pe El a fi cu Adevărat Dumnezeul Cel Înviat din morţi, ai strigat cu tărie: Domnul meu şi Dumnezeul meu! încredinţându-ne şi pe noi de Sfânta Sa Înviere şi învăţându-ne a-I cânta Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Prin îndoiala ta din cuget curat izvorâtă şi din dorinţa fierbinte de a adeveri Taina cea nepricepută de minte a Învierii Lui Hristos, dat-ai mai cu tărie tuturor să ştie că a Înviat Domnul, nu cu nălucire, ci cu acelaşi trup cu care pătimise pentru a noastră mântuire. Pentru aceasta, noi laude îţi aducem: Bucură-te, că ai fost ales să porţi a îndoielii cruce, spre adeverirea Învierii! Bucură-te, că smerit crucea ai purtat şi prin tine s-a lucrat Dumnezeiasca Taină! Bucură-te, că s-a vădit cât de mult te-a iubit Iisus! Bucură-te, că a ta îndoială pe Domnul nu L-a mâhnit şi ne-a fost dată nouă spre întărire! Bucură-te, că lumii spre întărire şi nu spre sminteală ai fost pus! Bucură-te, că te avem spre povăţuire! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 5 După Sfânta Înălţare a Domnului, după primirea Harului Dumnezeiesc prin Pogorârea Duhului Sfânt, aruncând Apostolii sorţi, să ştie unde avea fiecare să propovăduiască Cuvântul Lui Dumnezeu, tu, Sfinte, ai primit India spre propovăduire şi slăvindu-L pe Dumnezeu ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Propovăduitor neamurilor păgâne din Răsărit ai fost trimis şi ai pornit pe drumul celor trei magi să vesteşti Învierea Lui Hristos şi Evanghelia Sa mântuitoare; pentru care laude ca acestea aducem ţie: Bucură-te, că neamurile Răsăritului le-ai adunat la turma Lui Hristos! Bucură-te, că piatra pusă de tine pururea rămâne! Bucură-te, că ai înălţat Biserică puternică în Răsărit! Bucură-te, Sfinte Apostol şi Propovăduitor Preasfânt! Bucură-te şi ne întăreşte în lucrarea mărturisirii Domnului! Bucură-te şi din ispita îndoielilor ne scoate pe noi! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 6 Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului Lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor ţi s-a dat Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi văzându-le să-L slăvească pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă şi să-I cânte Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Aflându-te în Cezareea prin Pronia Lui Dumnezeu, Sfinte, ai fost chemat drept meşter zidar, să mergi în India pentru înălţarea unui palat împărătesc. În drum, oprindu-vă într-o cetate în care se prăznuia nuntă împărătească şi fiind poruncă să meargă şi toţi străinii ce s-ar afla în cetate, aflându-te acolo, fără de vină ai fost lovit peste obraz de o slugă, pe care ai blestemat-o să-i fie ruptă mâna de câini, lucru care s-a şi întâmplat. Prin această minune mulţi au venit la credinţă şi chiar pe fiul împăratului l-ai învăţat să păzească curăţia cămării de nuntă; pentru aceasta îţi strigăm: Bucură-te, că ale tale cărări de Dumnezeu au fost rânduite! Bucură-te, că ai aflat prilej să faci minuni preaslăvite! Bucură-te, că pe cel ce pe tine nevinovat te-a hulit l-ai osândit şi după cuvântul tău pedeapsă a primit! Bucură-te, că prin aceasta puterea Lui Dumnezeu cunoscând, mulţi au venit la adevărata credinţă! Bucură-te, că pe fiul împăratului întors la credinţă, l-ai îndemnat la păzirea curăţiei în cuviinţă! Bucură-te, că prin tine şi noi îndemnuri bune primim! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 7 Aflând împăratul cetăţii de sfatul dat fiului său şi văzându-l că a părăsit slujirea idolească a voit să te piardă, dar fiind în drum spre India, Sfinte, Dumnezeu te ocrotea pentru slujba ce-ţi încredinţase. Pe Domnul slăvindu-L necontenit cu laude, să Îi aducem Lui cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

2

Icos 7 Voind Gundafor, împăratul Indiei, să-şi facă un palat preaslăvit, prin Pronia Lui Dumnezeu ai fost adus înaintea lui drept meşter iscusit, venit din laturile Palestinei. Împăratul te-a primit cu mare bucurie şi ţi-a dat mult aur spre săvârşirea palatului, dar tu, Sfinte, l-ai împărţit la săraci, să-i îi agoniseşti lui palat în locaşurile Cereşti. Pentru a ta înţeleaptă îndrăzneală te lăudăm zicând: Bucură-te, că prea îndrăzneţ te-ai arătat, când tot aurul la săraci l-ai dat! Bucură-te, că vrând împăratul un palat minunat, locaş neasemănat în Ceruri i-ai gătit! Bucură-te, că prin tine şi noi năzuim la cămările Cereşti! Bucură-te, că acolo, împreună cu Hristos te sălăşluieşti! Bucură-te şi ne du şi pe noi în Casa Tatălui de Sus şi ne uneşte cu Domnul Iisus! Bucură-te, ajutătorul celor săraci şi în nevoi şi roagă-te, Sfinte, şi pentru noi! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 8 Aflând împăratul cele făptuite de tine, a poruncit să te arunce în temniţă, dar tu în necazuri te bucurai, Sfinte, şi pe Dumnezeu Îl proslăveai şi-I cântai Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Spre încredinţarea împăratului, Dumnezeu a arătat că minunat şi neînşelător era cuvântul tău despre zidirea Palatului Ceresc, când în chip neaşteptat s-a săvârşit din viaţă fratele împăratului şi a fost purtat de Înger să vadă slava celor agonisite în Ceruri de tine, Sfinte. Apoi a voit Dumnezeu să se întoarcă el întru simţire spre adeverirea celor văzute, de care încredinţându-se împăratul, te-a liberat din temniţă şi a venit la dreapta credinţă; iar noi, văzând minunea, grăim: Bucură-te, că prin minuni, cuvântul şi faptele ţi-au fost adeverite! Bucură-te, că răbdarea în suferinţă ţi s-a răsplătit şi însuşi împăratul la credinţă a venit! Bucură-te, şi când suntem în necazuri întăreşte-ne şi pe noi şi al nostru cuget ţine-l mereu treaz! Bucură-te, că din temniţă te-ai izbăvit şi celor din prigoane le eşti zid nebiruit! Bucură-te, că ne arăţi nouă puterea credinţei şi ne vădeşti preţul suferinţei! Bucură-te, că izbăveşti din închisoare pe cei nedreptăţiţi! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 9 Luminând tu cu propovăduirea Evangheliei părţile Indiei, a venit clipa cinstitei mutări a Maicii Lui Dumnezeu şi, din toate părţile lumii Apostolii au fost răpiţi şi aduşi în Ghetsimani înaintea patului Preacuratei, să-I aducă Ei slăvite cântări de îngropăciune şi Lui Dumnezeu să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Dumnezeu a voit ca tu, Sfinte, zburând prin aer să o vezi pe Maica Domnului care Se înălţa la Cer şi care ţi-a aruncat Sfântul ei Omofor. Ai ajuns a doua zi după îngropăciune şi Apostolii s-au sfătuit să deschidă mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să te închini trupului Ei Preacurat. Deschizându-l au aflat doar giulgiurile, adeverindu-se astfel că Maica Lui Dumnezeu, în chipul Fiului Său, cu trupul la Cer a fost luată. Această mare taină cunoscând-o, strigăm către tine: Bucură-te, că de Dumnezeu îndoiala şi zăbava ţi-au fost rânduite! Bucură-te, că şi Proslăvirea Maicii Domnului ai adeverit! Bucură-te, că pe nori în Ghetsimani ai venit şi de la Maica Sfântă care Se înălţa, ai primit omoforul! Bucură-te, că ai ajuns după îngropăciune şi Apostolii deschizând mormântul doar giulgiul l-aţi aflat! Bucură-te, că la Cer cu trupul a fost luată, arătându-se aşa dragostea Fiului pentru Maica Sa! Bucură-te, că îndoiala şi zăbava ta de rătăciri ne-a izbăvit! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 10 După aceasta întorcându-se în părţile Indiei, Sfântul Toma propovăduia pe Hristos, întorcând pe mulţi la credinţă şi învăţându-i pe ei să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Prin multe minuni, Sfinte Toma, ai întărit propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Un slujitor netrebnic şi-a ucis copilul şi te-a învinuit pe tine de fapta lui ticăloasă. Tu, neavând în faţa judecătorilor nici o mărturie pentru nevinovaţia ta, ai cerut să te ducă înaintea pruncului ucis şi i-ai cerut lui să mărturisească cine l-a ucis, iar cel mort a cuvântat, arătând pe cel vinovat. 3

Bucură-te, că prin tine multe minuni s-au făcut şi în primejdii darul Domnului ţi-a fost scut! Bucură-te, că minciuna slujitorului idolesc s-a vădit şi cel mort singur a grăit! Bucură-te, că mărturie de nevinovăţia ta a dat şi pe nelegiuitul său tată ucigaş l-a arătat! Bucură-te, că Domnul tău din primejdii şi din temniţă iarăşi te-a scăpat! Bucură-te, şi ne fii nouă apărător în ispite ne scapă de cursele diavolului cele meşteşugite! Bucură-te, că cinstim a ta pomenire şi fii mijlocitor la Cer pentru a noastră mântuire! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 11 Prin trei femei preacucernice: Sindiclia, Migdonia şi împărăteasa Tertiana, pe care de la închinarea la idoli le-ai adus la credinţa creştină, la închinarea la Un Singur Dumnezeu Adevărat, ţi-a pregătit Domnul cărarea muceniciei, ca Cetei Sfinţilor alăturându-te, de-a pururi să-I cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Învăţându-le pe ele să-şi păzească curăţia, ferindu-se de amestecul cu păgânii, ai întărâtat mânia celui rău, care prin soţii acelor cucernice femei s-a pornit cu înverşunare împotrivă-ţi. Ei l-au îndemnat pe împărat să te piardă, că le despărţiseşi pe ele de închinarea la idoli şi pe mulţi i-ai adus la slujirea Lui Hristos. Sfinte, te-ai arătat gata a le răbda toate pentru dragostea Lui Hristos, pe care-L propovăduiai. Cu credinţă îţi strigăm: Bucură-te, că întâi pe Sindiclia la credinţă ai câştigat-o, şi ea plină de dar s-a arătat! Bucură-te, că ai atras-o pe Migdonia, rudenia ei, şi aceasta s-a arătat vas bun şi cinstit! Bucură-te, că pe însăşi preaînţeleapta împărăteasa Tertiana Domnul a chemat-o! Bucură-te, că mânia împăratului împotriva ta s-a întărâtat! Bucură-te, că cele trei femei cucernice cununa muceniciei ţi-au pregătit! Bucură-te, agonisitorul cereştii avuţii şi ne povăţuieşte şi pe noi pe calea mântuirii! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 12 Aflând împăratul că ai întors-o pe femeia sa de la împreună-petrecerea cu el, plin de mânie te-a prins şi te-a aruncat în temniţă, Sfinte. La judecată ai mărturisit că Unui Singur Dumnezeu, Celui Atoatefăcător te închini şi-I slujeşti. Nedobândind de la tine întoarcerea împărătesei la petrecerea ei de mai înainte şi neputând să te plece închinării idoleşti te-a dat la munci grele, dar pe toate le-ai biruit cu Puterea Lui Hristos, Căruia necontenit Îi slujeai şi-I cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Temându-se de norod, împăratul cu vicleşug te-a scos din cetate, şi te-a dat pe mâna ostaşilor care cu cinci suliţe te-au străpuns şi aşa ai dobândit cununa muceniciei. Nu numai Cinstitele tale Moaşte, dar şi ţărâna mormântului tău s-a arătat făcătoare de minuni. Un frate îndrăcit al împăratului a fost tămăduit cu ţărâna de la mormântul tău, iar împăratul, care cu urgie te-a pierdut, s-a întors la credinţă. Bucură-te, că şi în viaţă şi după moarte te-ai arătat făcător de minuni! Bucură-te, că prin cununa muceniciei care te împodobeşte, Ceata Sfinţilor sporeşte! Bucură-te, că ţărâna mormântului tău l-a vindecat pe fratele îndrăcit al împăratului! Bucură-te, că împăratul care te-a ucis, la ajutorul tău a alergat şi în vedenie i te-ai arătat şi l-ai mustrat! Bucură-te, că de ajutor nu l-ai lipsit şi prin minunata tămăduire pentru Hristos l-ai dobândit! Bucură-te, că de ale sufletului şi de ale trupului suferinţe ne scapi pe noi! Bucură-te, Sfinte Apostol Toma, şi roagă-te să fim şi noi tari în credinţă şi fierbinţi în rugăciune! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Sfinte Toma, Apostol al Lui Hristos îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a Tainei Dumnezeieşti a Învierii Domnului şi a Proslăvirii Preacuratei Sale Maici. În viaţă şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat. Te rugăm apără-ne de rătăcire şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă, tămăduieşte neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi mijloceşte pentru mântuirea noastră, ca împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

4