Revitalisering bedrijventerrein Roversheide

De doelstelling van de revitalisering van bedrijventerreinen is functioneel verouderde bedrijventerreinen aan te passen aan de wensen van de huidige en toekomstige gebruikers. Daarnaast dient er een duurzame ontwikkeling in gang te worden gezet, gericht op het voortdurend op niveau houden van de gewenste kwaliteit, zowel wat betreft de openbare ruimte als de private kavels en panden. Revitalisering van bedrijventerreinen zorgt voor positieve effecten op het gebied van ruimtewinst c.q. zorgvuldig ruimtegebruik, milieuwinst, beheer en mobiliteit/bereikbaarheid. De provincie Limburg heeft in het kader van haar revitaliseringsopgave aangegeven dat het bedrijventerrein Roversheide (36 ha) één van de bedrijventerreinen in Limburg is, die gebaat zijn bij revitalisering. Bij de ondernemers van Roversheide was er voldoende animo tot revitaliseren. Mede gezien de provincie zich bereid toonde de revitalisering van Roversheide mede te subsidiëren, is de haalbaarheid van revitalisering van het bedrijventerrein Roversheide onderzocht. Daartoe is er een begeleidingsgroep samengesteld waarin gemeente, ondernemers, provincie Limburg, en LIOF Bedrijventerreinen zitting hebben genomen. De gemeente heeft de trekkersrol. De Provincie is initiërend en sturend voor wat betreft de start van het project en het opstellen van het plan van aanpak. Verder is de Provincie financieel ondersteunend. LIOF

Bedrijventerreinen beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van revitaliseringsprocesmanagement. De ondernemers dragen wensen, knelpunten en oplossingen aan. Verder nemen zij investeringen op eigen terrein voor hun rekening en participeren zij in het parkmanagement. Het revitaliseringsproces is gestart met een duurzaamheidscan onder begeleiding van het adviesbureau Trans4/Advin. De duurzaamheidscan heeft de gezamenlijke kansen voor duurzame maatregelen in beeld gebracht zijn. De gesignaleerde kansen zijn herleid tot 4 projecten, die verder zijn uitgewerkt en momenteel worden uitgevoerd. Korte beschrijving van de 4 projecten 0. Herinrichting openbare ruimte De openbare ruimte op Roversheide wordt heringericht. Het project herinrichting openbare ruimte richt zich met name op de verfraaiing van het openbaar gebied, parkeren, verkeersveiligheid en sociale veiligheid, en heeft betrekking op de volgende straten: Dr. Poelsstraat, Charles Ruysstraat, Mariastraat, Bergerhofweg, Henri Hermansstraat en Parallelweg. Ondernemers en gemeente hebben hun wensen voor de herinrichting van het openbare gebied kenbaar gemaakt. Deze wensen zijn de input geweest voor het herinrichtingsplan. Het herinrichtingsplan is ontworpen door adviesbureau Brouwers bv te Roermond. Het ontwerpplan is tijdens een informatieavond op 11 mei 2006 gepresenteerd aan bedrijven en omwonenden. Verder heeft er vanaf 20 juli 2006 inspraak plaatsgevonden over de plannen. Op 9 oktober 2006 is de uitvoering

gestart. De uitvoering van de plannen vindt plaats door Janssen-De Jong Infra. Tijdens de voorbije maanden heeft de uitvoering een geringe vertraging ondergaan. De opleveringsdatum is daardoor verplaatst van 1 februari 2007 naar 1 april 2007. Nadat de kwaliteit van het openbare gebied is verbeterd, gaan de ondernemers aan de slag om de uitstraling van hun private terreinen te verbeteren om zodoende het totale bedrijventerrein een positieve uitstraling te geven. 0. Afkoppelen regenwater Het regenwater op Roversheide verdwijnt nu in het riool. Dit kan de volgende consequenties hebben: - het vermengen van schoon water met vervuild rioolwater kan het volgende tot gevolg hebben dat het riool overbelast raakt; dat ongezuiverd rioolwater via overstorten op het oppervlaktewater geloosd wordt. - rioolwaterzuiveringsinstallaties raken overbelast met schoon water. - de natuurlijke kringloop van het water kan worden verstoord met verdroging als gevolg. De doelstelling is daarom het regenwater ter plaatse te houden door het af te koppelen van de riolering. Omdat hemelwater van verhard oppervlak op bedrijventerreinen verontreinigd kan zijn, wordt op Roversheide uitsluitend dakwater afgekoppeld. De gemeente heeft in dat kader gelijktijdig met de herinrichtingswerkzaamheden in de periode november/december 2006 een infiltratiebuffer aangelegd ter hoogte van de Bergerhofweg en afvoerbuizen naar de infiltratiebuffer gelegd. De ondernemers gaan zorgdragen voor de daadwerkelijke afkoppeling van het hemelwater door op eigen terrein een aansluiting te maken naar de afvoerbuizen

die leiden naar de infiltratiebuffer. 0. Bewegwijzering Het komt regelmatig voor dat bezoekers en toeleveranciers moeten zoeken om het bedrijventerrein Roversheide, of de desbetreffende bedrijfslocatie, te vinden. Het zoekgedrag kost tijd en kan verkeersonveilige situaties opleveren. Een goede bewegwijzering bevordert een snelle bereikbaarheid en verbetert de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat verzorgt de bewegwijzering bij de afritten van de aan te leggen Rijksweg 73-Zuid. De gemeente zorgt voor de aansluitende bewegwijzering naar bedrijventerrein Roversheide. De ondernemers zorgen voor de bewegwijzering op het bedrijventerrein Roversheide en betalen zelf de kosten van de borden op Roversheide. De gemeente neemt de plaatsingskosten voor de bewegwijzering voor haar rekening, inclusief eventueel bijkomende infrastructurele voorzieningen zoals parkeerstroken. Naar verwachting vindt de oplevering van de borden plaats omstreeks maart 2007. Het beheer van de borden op Roversheide valt onder het parkmanagement. 0. Parkmanagement Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen, waaronder Roversheide, te verhogen en ook op langere termijn te waarborgen wordt parkmanagement in Beesel gemeentebreed ingevoerd. Het opzetten van parkmanagement zorgt voor een duurzaam beheer van bedrijventerreinen. De revitalisering van Roversheide is voor de gemeente een natuurlijk moment om parkmagement mede te organiseren. Om het parkmanagement inhoud te geven zit een afvaardiging van de de gemeente en de ondernemers van Roversheide, en binnenkort

ook van Molenveld en Maasveld, op vaste data met elkaar aan tafel. Het parkmanagement kan worden onderverdeeld in: duurzaamheidsaspecten, zoals afvalvermindering en beperking van water- en energiegebruik; services (zoals gezamenlijke inkooptrajecten. Het wordt van belang geacht dat op Roversheide niet alleen services van de grond komen, maar ook diensten worden gestart die een kwaliteitsimpuls geven voor zowel de bedrijven als de bedrijventerreinen in zijn geheel. Een gezonde mix van diensten wordt dus het meest kansrijk geacht. Om de parkmanagementdoelstellingen te bereiken zijn er een zestal projecten geïnventariseerd die kansrijk worden geacht om het parkmanagement op Roversheide mee te starten. Het betreft: beheer bewegwijzering, postvoorziening, afkoppeling hemelwater, beveiliging (kamerabewaking), keuringen (brandblussers, rolpoorten, BHV, heftrucks), afvalreductie. Er is vervolgens een nadere afspraak gemaakt om het opzetten van het beheer van de bewegwijzering en de daadwerkelijke realisatie van de afkoppeling van het hemelwater van bestaande panden verder uit te werken. Zodra de herinrichting van het openbare gebied is uitgevoerd, is er in het parkmanagementoverleg ook aandacht voor het op een adequaat niveau houden van de kwaliteit van het openbaar gebied en de private ruimte. Voorafgaand aan het parkmagementoverleg voert de gemeente met de ondernemers gezamenlijk een schouw uit. Tijdens de schouw worden de knelpunten vastgesteld, waarvoor tijdens het parkmanagementoverleg een oplossing wordt

gevonden. De convenant De gemeente en de ondernemers van bedrijventerrein Roversheide, in deze vertegenwoordigd door LWV Industrieel Platform Beesel-Reuver (IBPR) in de persoon van hun voorzitter, de heer R. Sassen, hebben op dinsdag 29 november 2005 in de Burgerzaal van het gemeentehuis een convenant ondertekend in het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Roversheide (zie ook onderstaand persbericht). Beide partijen hebben het belang van het project 'Revitalisering Roversheide' en de vastgestelde kansen tot een duurzame kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein onderschreven, en verklaard zich gezamenlijk in te spannen om de 4 benoemde projecten (herinrichting, afkoppeling hemelwater, bewegwijzering en pakrmanagment) te realiseren. Voorts heeft de gemeente zich bereid verklaard om te investeren in de herinrichting van de openbare ruimte, de randvoorwaarden te scheppen om het afkoppelen van hemelwater mogelijk te maken, te investeren in de aanschaf en plaatsing van bewegwijzeringsborden naar Roversheide en in de plaatsing van de voor rekening van ondernemers aan te schaffen bewegwijzeringsborden op Roversheide, en om samen te werken om de parkmanagementdoelstellingen te bereiken. Als tegenprestatie zijn de ondernemers bereid op eigen terrein te investeren in de verbetering van de uitstraling van de private ruimte, op eigen terrein te investeren in de afkoppeling van hemelwaterafvoeren, te investeren in in de aanschaf van de bewegwijzeringsborden op Roversheide, en eveneens bereid samen te werken om de parkmanagementdoelstellingen te bereiken.

Totstandkoming revitalisering mede door subsidie Provincie Limburg

De kosten van de revitalisering van Roversheide worden gedragen door de gemeente en de Provincie. De uitvoering van het totale project kost de gemeente en de provincie circa € 540.000. De gemeenteraad heeft op 19 juni 2006 ingestemd met het ter beschikking stellen van een krediet van 50% van de projectkosten. De provincie Limburg heeft op 7 juli 2006 het besluit genomen de revitalisering van Roversheide eveneens met 50% van de projectkosten te subsidiëren, onder de voorwaarde dat het parkmanagement wordt georganiseerd en het project voor 1 februari 2007 is uitgevoerd (zie ook onderstaand persbericht). Daarnaast heeft de provincie zich in het subsidiebesluit bereid verklaard de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen te ondersteunen met € 40.000. Op verzoek van de gemeente is bij provinciaal besluit van 29 januari 2007 de opleveringsdatum van 1 februari 2007 gewijzigd naar 1 april 2007. Ook zijn er enkele activiteiten die een financiële bijdrage van de ondernemers vergen.

De uitvoering van de revitalisering De uitvoering van de revitalisering van Roversheide is gestart op 7 oktober 2006 en is gereed op 1 april 2007. Door hier te klikken komt u in de uitvoeringsplanning.