Stadsontwikkeling NO T IT IE

notitie datum steller : : :

revitalisering Kronenburg (versie 6.0) 17 maart 2005 H.E. Buseman

1. Inleiding Na overleggen met eigenaren en ondernemers op de kantoorlocatie Kronenburg is gebleken dat zij zich zorgen maken over de (vestigings)kwaliteit van deze locatie nu en in de toekomst. Daarbij gaat het onder meer om de bereikbaarheid, het parkeren, het openbaar vervoer, de onderhoudstoestand van de buitenruimte en de gebouwen alsmede de (on)veiligheid. Verder is geconstateerd dat de leegstand van kantoren op Kronenburg – mede als gevolg van de verslechterende economische omstandigheden – is toegenomen. De vraag is dus ook of er sprake is van een vicieuze cirkel. Aan de ene kant heeft de teruglopende kwaliteit van Kronenburg invloed op het vertrek van bedrijven terwijl de leegstand van kantoren aan de andere kant gevolgen heeft voor het onderhoud aan gebouwen en buitenruimte. Doel en opbouw startnotitie Deze startnotitie is bedoeld om de feitelijke situatie op Kronenburg nader in beeld te brengen. Op basis daarvan en in overleg met de betrokken eigenaren en ondernemers kan vervolgens worden bepaald of en zo, ja onder welke voorwaarden het haalbaar is Kronenburg te revitaliseren of mogelijk zelfs te herstructureren. Voorop staat in ieder geval een gezamenlijke aanpak van gemeente, eigenaren en ondernemers. Achtereenvolgens zullen de volgende aspecten aan de orde komen: - de huidige situatie op Kronenburg (paragraaf 2); - het beleidskader (paragraaf 3); - een inventarisatie van de gesignaleerde knelpunten (paragraaf 4); - mogelijke oplossingsrichtingen (paragraaf 5); - conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 2. Huidige situatie 2.1: Ligging Het bedrijventerrein Kronenburg wordt aan de westzijde begrensd door de Beneluxbaan, aan de noordzijde door het stadsdeel Zuideramstel (gemeente Amsterdam, aan de westzijde door het groengebied Amstelland en aan de zuidzijde door de Saskia van Uylenburgweg. Het totale terrein is hoofdzakelijk in gebruik bij kantoorhoudende bedrijven. Het overige deel bestaat uit groen, bestrating, wegen en parkeerplaatsen/terreinen. 2.2: Bedrijvigheid Op Kronenburg zijn circa 145 bedrijven gevestigd met een werkgelegenheid van ongeveer 3900 personen. In tabel 1 is aangegeven hoe de werkgelegenheid over de bedrijven is verdeeld.
Tabel 1: Aantal bedrijven naar aantal werknemers

Aantal werknemers per bedrijf ≤ 1 persoon Tussen 1 en 5 personen Tussen 5 en 10 personen Tussen 10 en 50 personen Tussen 50 en 100 personen ≥ 100 personen

Aantal bedrijven 71 22 12 28 6 9

Bron: bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Amstelveen (2004)

De zakelijke en commerciële dienstverlening op Kronenburg is ruim vertegenwoordigd. Met name het aantal reclamebureaus en financiële dienstverleners (verzekeringswezen) valt op. Beide leveren zowel qua aantal vestigingen als qua werkgelegenheid een groot aandeel.

paraaf

:

M103-ãrdk

L:\SO_SB\HBU_G0135\NOT5500HBU.doc

-2-

De gebouwen op Kronenburg zijn in eigendom bij circa 30 organisaties, variërend van stichtingen tot projectontwikkelaars. Cijfers over de omvang van het eigendom per organisatie zijn niet beschikbaar. Verder is een groot deel van het terrein in eigendom en beheer bij Uilenstede. Uilenstede is een studentencomplex met alle daarbij behorende voorzieningen zoals een sportcentrum en een café annex sociëteit. Aan Uilenstede zijn daarnaast veel kleine(re) bedrijven gevestigd. Het gaat dan om circa 39,4% van het aantal bedrijven met 1 werknemer. Daaruit kan worden afgeleid dat een aantal studenten een bedrijfje heeft opgericht en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. 2.3: Veiligheid Uit de bedrijvenomnibus 2002 is af te leiden dat (on)veiligheid een belangrijk thema (en dus vestigingsplaatsfactor) is. Bijna de helft van alle Amstelveense bedrijven en instellingen is in het jaar 2001 het slachtoffer geweest van criminele activiteiten. Het aantal bedrijven en instellingen, dat bij de politie aangifte doet, is relatief gezien gering. Tevens is gekeken naar de grootte van de bedrijven. Des te groter de bedrijven, des te meer kans op inbraak, diefstal of anderszins. Toch denken maar weinig bedrijven over het inschakelen van een particulier bewakingsbureau of privé-detective. 2.4: Openbare ruimte In dezelfde bedrijvenomnibus 2002 is onderzoek gedaan naar de waardering van bedrijven voor hun directe bedrijfsomgeving. Onderstaande tabel geeft aan hoe de bedrijven op Kronenburg denken over de diverse punten van de openbare ruimte.
Tabel 2: Tevredenheid over diverse punten in de bedrijfsomgeving van Kronenburg

Groen Bestrating Verlichting Kabels, leidingen, nutsvoorzieningen Netheid buitenruimte Parkeren Bereikbaarheid Bewegwijzering Verkeersveiligheid Representativiteit Kunst Beveiliging Kinderopvang
Bron: Bedrijvenomnibus 2002

Tevreden 71% 61% 66% 75% 51% 50% 76% 51% 62% 49% 8% 32% 7%

Neutraal 16% 23% 18% 16% 26% 19% 10% 30% 29% 31% 27% 33% 16%

Ontevreden 13% 16% 16% 4% 22% 31% 13% 19% 9% 18% 34% 18% 13%

Weet niet 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 31% 17% 64%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Het gemiddeld rapportcijfer van bedrijven op Kronenburg over hun bedrijfsomgeving is 6,9. Dit cijfer komt overeen met het gemiddeld rapportcijfer van alle Amstelveense bedrijven (6,8). De cijfers zijn enigszins gedateerd maar dienen in het bijzonder ook als een nulmeting. In 2006/2007 zal opnieuw een bedrijvenomnibus worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende gegevens kunnen alsdan met die uit 2001/2002 worden vergeleken. Uit het vorenstaande is af te leiden dat de bedrijven op Kronenburg wel redelijk tevreden zijn over hun bedrijfsomgeving. Beveiliging, representativiteit, parkeren, bewegwijzering en netheid buitenruimte scoren van alle genoemde aspecten het laagst. Kinderopvang en kunst is daarbij buiten beschouwing gelaten omdat een groot aantal bedrijven bij deze aspecten heeft aangegeven het niet te weten of hierover geen oordeel te hebben.

2.5: Bereikbaarheid De kantorenlocatie is per auto te bereiken vanaf de Beneluxbaan en de Saskia van Uylenburgweg. Per openbaar vervoer is de bereikbaarheid beperkter bereikbaar. Het gebied wordt aan de zuidrand ontsloten door buslijn 165 en aan de westrand door de (snel)trams 5 en 51 (Amstelveenlijn). Uit onderzoek naar mogelijkheden voor vervoermanagement (AGV, 2002) is gebleken dat het openbaar vervoer voor Kronenburg als geheel weinig betekenis heeft. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de noodzakelijke

-3-

overstappen, de relatief grote voor- en natransportafstanden en de grote loopafstand vanaf de tramhalte naar het meest oostelijke deel van Kronenburg. Uit de bedrijvenomnibus valt af te leiden dat 38% van de bedrijven op Kronenburg problemen heeft met de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid. Het gaat dan onder meer om ”te weinig parkeerplaatsen”, “openbaar vervoer op te grote afstand”, “wegwerkzaamheden” en “te hoge snelheid bebouwde kom”. Tevens zijn in het kader van de bedrijvenomnibus vragen gesteld over het woon-werkverkeer. Dat leverde voor Kronenburg het volgende beeld op (tabel 3).
Tabel 3: Gebruikte vervoermiddelen voor woon-werkverkeer naar/van Kronenburg

Auto Kronenburg 69
Bron: Bedrijvenomnibus 2002

Carpool 2

OV 15

Regiotaxi 0

Fiets 13

Lopen 1

Totaal 100

2.6: Parkeren/fietsenstallingen Het merendeel van de bedrijven op Kronenburg is van mening dat er te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn (AGV-rapport, 2002). Circa 50% van deze bedrijven heeft op hun eigen terrein geen of niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (bedrijvenomnibus 2002). Voor het stallen van fietsen is vrijwel niets geregeld (stallingen, rekken e.d.). Ondernemers beoordelen de voorzieningen voor fietsen op Kronenburg dan ook met een onvoldoende (bedrijvenomnibus 2002). De bedrijven hebben met betrekking tot fietsvoorzieningen een geheel eigen verantwoordelijkheid. De gemeente is uitsluitend verantwoordelijk voor fietsvoorzieningen in de openbare ruimte. 2.7: Leegstand kantoorpanden In onderstaande tabel is de stand van zaken met betrekking tot het aanbod aan kantoren op Kronenburg en de leegstand van kantoorpanden nader aangegeven.
Tabel 4: Leegstand op Kronenburg (in m² bvo)

Aanbod Bavincklaan Keesomlaan Laan van Kronenburg (Gak-torens zijn hierin meegenomen, 25.000 m²) Meijerslaan
Bron: Van Gool & Partners (2005)

Leegstand 13.395 6.902 4.047 13.395 13.750 3.705 12.529

niet 12.529

3. Beleidskader(s) 3.1: Nota Economisch Beleid De Nota Economisch Beleid (maart 2004) is onder meer aangegeven dat de gemeente wil zorgdragen voor voldoende vestigingslocaties voor kantoren, bedrijven en winkels door realisering van nieuwe en herstructurering van bestaande locaties (“ruimte voor bedrijvigheid”). “Revitalisering c.q. herstructurering van de bestaande kantorenlocatie Kronenburg” past binnen deze doelstelling en is als zodanig expliciet opgenomen in het actieprogramma van het gemeentelijk economisch beleid. Het actiepunt is als volgt geformuleerd: Actie : opstellen van een plan van aanpak Doel : te komen tot een intensivering van het bestaande ruimtegebruik en het verbeteren van de bedrijfsomgeving zodat het terrein interessant blijft als vestigingsplaats voor kantoren Planning : plan van aanpak gereed in 2005 In- en externe partijen Beschikbare middelen : : stadsbeheer, stadsontwikkeling, VVH, OA, betrokken ondernemers/ eigenaren, provincie nader in kaart brengen, taak EZ betreft het (onder)houden van contacten met betrokken bedrijven om inzicht te krijgen in de problematiek en wensen van deze bedrijven, inbreng op project en beleid en tevens het gemeentelijk beleid bij bedrijven uitdragen

Tevens is in de Nota Economisch Beleid een aantal uitgangspunten genoemd die betrekking hebben op het verbeteren van de bereikbaarheid en de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving.

-4-

3.2: Verkeers- en vervoersbeleid Het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid is sterk afhankelijk van het beleid dat het Rijk, de provincie en het ROA op dit punt voeren. Het Rijk laat alle verantwoordelijkheid ten aanzien van het locatiebeleid los. Letterlijk vermeldt een brief van het ministerie van VROM d.d. 19 februari 2004 (met betrekking tot het voorontwerp-bestemmingsplan Bovenkerk-Legmeer): “Het Rijk legt de programmering en differentiatie van bedrijventerreinen en kantoorlocaties neer op het provinciaal niveau. Het in paragraaf 2.1 (Rijksbeleid) van dit ontwerp-bestemmingsplan genoemde ABC-locatiebeleid is hiermee achterhaald”. Dit betekent dat het Rijk het aan de provincies overlaat of het ABC-locatiebeleid al dan niet in gewijzigde vorm overeind blijft. Amstelveen valt binnen het ROA. Het ROA heeft binnen de provinciale kaders een eigen locatiebeleid opgesteld, het regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP). Daaruit blijkt dat het ROA niet voornemens is het locatiebeleid helemaal los te laten. Voor de verstede-lijkte gebieden richten de gebiedspakketten zich op een mix van sturende en stimulerende maatregelen: * locatiebeleid op maat; * selectieve investeringen in netwerken; * verbetering van OV knooppunten, voor-natransport en P&R-terreinen; * verbetering van fietsverbindingen en stallingsmogelijkheden; * flankerende maatregelen die de spitsgroei afremmen dan wel verspreiden; * een nieuwe, zakelijke impuls in mobiliteitsmanagement. In het kader van de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak uit het RVVP is Kronenburg als pilotproject opgenomen. 3.3: Parkeerbeleid Het gemeentelijke parkeerbeleid heeft een relatie met de voorgaande paragraaf. De parkeernota van de gemeente is in grote lijnen afgerond. Besluitvorming door college en gemeenteraad dient nog plaats te vinden. Het huidige parkeerbeleid gaat ervan uit dat bouwplannen voor bedrijfslocaties dienen te voldoen aan de parkeernormen opgesteld door de gemeente. Op de kantoorlocaties Kronenburg en Bovenlanden – Langerhuize is een groot deel van de in de jaren ’90 ontwikkelde bedrijfslocaties de B-locatie-norm 1 parkeerplaats per 125 m² bvo (bruto vloeroppervlakte) kantoorruimte gehanteerd. Uit de eerdergenoemde evaluatie is gebleken dat bedrijven het tekort aan parkeerruimte als grootste knelpunt ervaren. Op basis van de toegepaste parkeernorm blijkt te weinig parkeercapaciteit te zijn aangelegd voor de hedendaagse situatie. Werknemers die niet op eigen terrein van het bedrijf terecht kunnen, parkeren hun auto op plaatsen waar dit niet bedoeld is (groenstroken e.d.). Wel is er een beveiligd parkeerterrein gerealiseerd waarvan een ieder in beginsel gebruik kan maken. 3.4: Beleidsnota “integrale veiligheid” Het integraal veiligheidsbeleid heeft tot doel om gezamenlijk te komen tot een scherpere en meer gerichte aanpak van veiligheidsproblemen, het afstemmen van de activiteiten met de verschillende partners en het overstijgen van symptoombestrijding. In het actieplan integrale veiligheid (januari 2004) is voorgesteld een risico-analyse van het bedrijventerrein Kronenburg te maken. Het is de bedoeling dat bedrijven op basis hiervan zelf een bedrijfsveiligheidsplan gaan maken. De risicoanalyse is geraamd op € 10.000,--, het bedrijfsveiligheidsplan op € 2.500,-- per bedrijf. De kosten voor het opstellen van bedrijfsveiligheidsplannen zijn voor rekening van de ondernemers. Verder is aangegeven dat de Stichting Veiligheidszorg Amstelveen na verbreding een platform zou kunnen zijn waarbinnen een aantal veiligheidspunten op bedrijventerreinen en kantoorlocaties gezamenlijk met het bedrijfsleven kunnen worden uitgewerkt. Dit aspect is ook meegenomen in de nota Economisch Beleid. 4. Gesignaleerde knelpunten Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat de door hen ervaren knelpunten vooral betrekking hebben op: a. de onveiligheid; b. het tekort aan voldoende parkeergelegenheid; c. de slechte bereikbaarheid per openbaar vervoer; d. de verslechterende onderhoudstoestand van de openbare ruimte;

-5-

e. de leegstand van kantoorpanden. Ad a: (On)veiligheid De ondernemers op Kronenburg ervaren het terrein als onveiligheid. Deze veiligheidsbeleving wordt ingegeven door de toename van het aantal inbraken en diefstallen in panden en auto´s. Verder is het terrein tamelijk donker waardoor met name vrouwelijke werknemers zich niet op hun gemak voelen. Ad b: Tekort aan parkeergelegenheid Dit punt is ook reeds aan de orde gekomen bij de evaluatie van het parkeerbeleid. Als gevolg van het tekort aan parkeergelegenheid, besluiten steeds meer werknemers hun auto in de nabijgelegen wijk of op groenstroken te parkeren. Ad c: Bereikbaarheid per openbaar vervoer Kronenburg is weliswaar bereikbaar per openbaar vervoer (trams 5 en 51 alsmede buslijn 165) maar de afstand van halte naar bedrijf wordt als te ver beschouwd. Tevens ligt er een relatie met de onder a en d genoemde punten. Volgens de betrokken ondernemingen en hun werknemers is de openbare verlichting niet goed genoeg en wordt het openbaar groen niet of nauwelijks gesnoeid. Het gevolg hiervan is dat weinigen bereid zijn van en naar de haltes van 5 of 51 te wandelen of fietsen. Ad d: Onderhoudstoestand openbare ruimte Veel gehoorde klachten zijn: - rommelig openbaar groen; - veel zwerfafval; - te weinig openbare verlichting; - loszittende/loszittende tegels. Ad e: leegstaande kantoorpanden In paragraaf 2 is reeds aangegeven dat het aantal leegstaande kantoorpanden op Kronenburg in de afgelopen periode is toegenomen. Deze leegstand heeft een ongunstige invloed op de algemene uitstraling van het terrein. 5. Mogelijke oplossingsrichtingen Kant-en-klare oplossingen voor de in paragraaf 4 genoemde knelpunten zijn er niet direct. Daarvoor is het noodzakelijk meer inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van deze knelpunten. In ieder geval heeft het gemeentebestuur in tal van (beleids)nota´s wel de bereidheid uitgesproken (mee) te werken aan het starten van een revitaliseringsoperatie voor de kantorenlocatie Kronenburg. Deze bereidheid is echter wel gekoppeld aan de voorwaarde dat ook ondernemers en eigenaren de intentie zouden moeten uitspreken bij te dragen aan en te investeren in het opknappen van Kronenburg. Dat kan direct door bijvoorbeeld te zorgen voor onderhoud aan de kantoorpanden en het gedeelte “openbare ruimte” dat bij ondernemers zelf in eigendom, beheer of onderhoud is. Ook knelpunten als veiligheid, verkeer, vervoer en parkeren vergen een gezamenlijke inspanning. De basis hiervoor is al gelegd in de eerdergenoemde beleidsnota´s en –notities. Veiligheid - het uitvoeren van een risico-analyse; - het opstellen van een bedrijfsveiligheidsplan per bedrijf; - het sociaal veilig inrichten van de openbare ruimte; - het (opnieuw) intensiveren van de collectieve veiligheid (via de Stichting Veiligheidszorg Amstelveen). Parkeren Vooralsnog is er in ROA-verband niet de bereidheid het locatiebeleid geheel los te laten. Uitbreiding van parkeerplaatsen is geen panacee voor alle bereikbaarheidsproblemen. Parkeren op afstand en het laten rijden van pendelbusjes wellicht wel. Nader onderzoek naar de modal-split van werknemers (woonwerkverkeer) kan uitkomst bieden. Op basis daarvan zijn passende(re) oplossingen te bedenken. Overigens is er al wel een extra parkeerterrein in Kronenburg-Oost heringericht en is er een onderzoek gestart naar de realisering van een parkeerterrein nabij de Keesomlaan (ongeveer 70 parkeerplaatsen) Openbaar vervoer/fiets

-6-

Doortrekking van buslijn via Laan van Kronenburg is door stadsdeel Zuider-Amstel tegengehouden. Een buslijn moet echter ook exploitabel zijn. Als het gebruik daarvan niet voldoende kan worden gegarandeerd, zullen busmaatschappijen niet bereid zijn bussen te laten rijden. Als het eerdergenoemde modalsplit onderzoek wel een behoefte aan vervoer per bus kan aantonen, is dat een goede onderbouwing voor lobby richting busmaatschappijen en betrokken overheden. De indruk bestaat wel dat het gebruik van de fiets kan worden bevorderd door het aanleggen van specifieke voorzieningen zoals fietsenstallingen of het groen regelmatig te snoeien. Overigens bestaat er al een pendelbusvoorziening van het parkeerterrein Kronenburg-Oost naar de bedrijven en v.v. Deze voorziening is geïnitieerd en wordt betaald door de deelnemende bedrijven. Onderhoudstoestand openbare ruimte Het verdient aanbeveling door de gemeente in samenwerking met een delegatie van ondernemers en eigenaren een schouw uit te voeren. Alle knelpunten met betrekking tot de openbare ruimte komen dan direct naar voren. Op basis hiervan kan worden bepaald of het mogelijk is deze knelpunten op te lossen en zo, ja binnen welke termijn. Wel heeft de sector Stadsbeheer ten aanzien van de onderhoudstoestand op Kronenburg het volgende opgemerkt: “Na visuele inspectie kan ik de verhardingen (asfalt- en elementenverhardingen) kwalificeren met het cijfer 7. Met andere woorden er is geen extra onderhoud nodig. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van de verhardingen en niet naar de functionele of gebruikerswensen. De openbare verlichting laat te wensen over. Om te komen tot een verantwoord verlichtingsniveau volgens de richtlijnen NSVV is er na onderzoek een investering nodig van circa 80.000,-- euro exclusief BTW”. Leegstaande gebouwen Een gezamenlijke schouw kan tevens aandacht besteden aan de onderhoudstoestand van de – al dan niet leegstaande – kantoorpanden. De hiervoor genoemde oplossingen zijn slechts richtingen. Gezamenlijk overleg moet bepalen wat wel of wat niet haalbaar is en hoe één en ander is uit te voeren. 6. Draagvlak Op 21 april 2004 is met de ondernemers-eigenaren gesproken. Overleggen met de ondernemersgebruikers hebben plaatsgevonden op 8 juli en 2 september 2004. Het merendeel van de betrokken ondernemers – eigenaren en gebruikers – is bereid mee te werken aan een revitaliseringsoperatie van Kronenburg. Het is echter noodzakelijk dat de ondernemers meer gaan samenwerken en gezamenlijk bewerkstelligen dat de nog nader af te spreken maatregelen ook kunnen worden uitgevoerd. De gemeente stelt deze samenwerking als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het revitaliseringsproject. Deze operatie dient dan wel gericht te zijn op veiligheid, bereikbaarheid, parkeren en openbare ruimte. De verslagen van de genoemde overleggen zijn als bijlagen bij deze notitie gevoegd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 7. Conclusies en aanbevelingen Uit het vorenstaande kan het volgende worden geconcludeerd. 1. Ondernemers op Kronenburg hebben in diverse gesprekken aangegeven dat zij niet tevreden zijn met het ontstane vestigingsklimaat op deze locatie. Deze ontevredenheid is weliswaar mondeling aangegeven maar blijkt onvoldoende uit de daarvoor ter beschikking staande gegevens uit bijvoorbeeld de bedrijvenomnibus. 2. De door ondernemers aangegeven knelpunten betreffen vooral de veiligheidssituatie, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de toenemende leegstand van panden op het terrein en de parkeersituatie. 3. Binnen het gemeentelijk beleid zijn er mogelijkheden om de onder 2 bedoelde knelpunten aan te pakken. 4. De gemeente is bereid de kantorenlocatie Kronenburg te revitaliseren c.q. te herstructureren mits ook de betrokken ondernemers en eigenaren daartoe bereid zijn en hieraan zouden willen bijdragen. Op basis van deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.

-7-

1. Met de eigenaren en ondernemers te werken aan een verdere oplossing van de gesignaleerde knelpunten door: een veiligheidsanalyse te doen; een schouw uit te voeren (29 november 2004); de bereikbaarheidsaspecten nader in beeld te brengen (door bijvoorbeeld een modal-split onderzoek); een invulling te vinden voor de leegstaande kantoorpanden (initiatief makelaars). 2. Op basis van de resultaten uit de onder 1 bedoelde analyses en onderzoeken te bepalen welke maatregelen gezamenlijk met het bedrijfsleven (ondernemers en eigenaren) getroffen kunnen worden. Het geheel aan maatregelen zal worden vervat in een intentieverklaring c.q. convenant. 3. Tegelijk met deze startnotitie een plan van aanpak vast te stellen waarin is omschreven hoe de in deze notitie genoemde knelpunten (of aandachtspunten) gezamenlijk door de gemeente en de betrokken ondernemers (eigenaren en gebruikers) kunnen worden aangepakt. 4. Het is gewenst mee te werken en mee te doen aan een pilot-project van het ROA voor een gebiedsgerichte aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek op Kronenburg.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+