Revitaliseringsvisie de Horsel

Revitaliseringsvisie de Horsel
Opdrachtgever: Gemeente Nuth College van B&W De heer L. Pansters Postbus 22000 6360 AA Nuth

Inbo Adviseurs Vastgoed & Ruimte Inbo Architecten bna Projectteam: drs. Jeanet van Antwerpen ir. Jan van Gils Joop Helms drs. Edo Müller Postbus 57, 3930 EB Woudenberg 033 - 286 82 11 mei 2003 P03228

Inhoud
1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Visie lange termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 SWOT-analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Projecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Projecten korte en middellange termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Projecten lange termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Werkgroep-stuurgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1

Revitaliseringsvisie de Horsel

2

1 Inleiding
Waarom revitaliseren? De Horsel is ongeveer 62 hectare groot en er werken zo'n 2.300 mensen. Het terrein is hiermee van groot belang voor de gemeente Nuth en de regio. De Horsel ligt aan afslag 5 van de A76. Een deel van het terrein is direct gelegen aan de snelweg. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd naar branche, grootte en afzetmarkt. Inmiddels vertoont de Horsel de eerste tekenen van veroudering. Uit het Parkstadproject 'revitalisering en beheer van bedrijventerreinen' komt naar voren dat de kwaliteit van de Horsel niet meer in overeenstemming is met de eisen van de gebruikers en maatschappelijke eisen, zoals duurzaamheid en zorgvuldig ruimtegebruik. De gemeente Nuth ziet de revitalisering van de Horsel dan ook als een belangrijk project. Ook de provincie Limburg geeft prioriteit aan de Horsel, door het aan te wijzen als majeur project in het kader van het provinciaal revitaliseringsbeleid. In de directe nabijheid van de Horsel vindt op termijn een aantal ontwikkelingen plaats dat van invloed is op de positie van het bedrijventerrein. Het gaat hierbij om het opgestelde landschapsplan voor de landschappelijke inpassing van het terrein, de aanleg van een tweede brug over de A76 en de toekomstige verbreding en verlegging van de A76. In deze visie anticiperen we op deze ontwikkelingen. Wat willen we bereiken? Het doel van de revitalisering is te komen tot een duurzaam bedrijventerrein met een goed vestigingsmilieu. Het gaat erom dat bedrijven graag op de Horsel gevestigd blijven, omdat zij op het bedrijventerrein hun activiteiten goed kunnen uitvoeren. Daarnaast is het gewenst om het terrein op een goede manier in te passen in de landschappelijke omgeving en een verduurzaming van het terrein te bereiken. De ontwikkelingsvisie voor de Horsel bestaat uit twee onderdelen: 1. Een lange termijn visie. Deze visie dient als sturings- en toetsingskader voor het gemeentelijke beleid en de uitvoering van de revitalisering; 2. Uitgewerkte projecten. De projecten leveren een bijdrage aan het bereiken van de lange termijn visie. Een aantal van deze projecten wordt ingediend voor TIPP-subsidie (Inbo 2003, TIPP-aanvraag de Horsel).
3

Revitaliseringsvisie de Horsel

4

Hoe is de visie tot stand gekomen? De visie is in de eerste helft van 2003 gemaakt. Om tot de visie te komen is een aantal - nauw met elkaar samenhangende - inhoudelijke en procesmatige stappen doorlopen. Inhoudelijk Inhoudelijk zijn de volgende stappen doorlopen: 1. Het in kaart brengen van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) van de Horsel. Dit is gebeurd aan de hand van een ruimtelijk-functionele analyse van het terrein en de omgeving en een enquête onder alle ondernemers op het terrein. 2. Op basis van de sterkten en zwakten is een lange termijn visie voor het bedrijventerrein opgesteld. Deze visie dient als toetsings- en sturingskader voor de gemeente Nuth. 3. Formuleren van een aantal concrete projecten voor de Horsel. Deze projecten dragen bij aan de lange termijn visie en worden deels ingediend voor TIPP-subsidie. Procesmatig Bij de procesmatige aanpak heeft het creëren van draagvlak binnen de gemeente en bij de ondernemers centraal gestaan. Daartoe is een werkgroep-stuurgroep opgezet. Hierin zijn de gemeente Nuth met betrokken afdelingen, wethouder en raadsleden, de provincie Limburg, LWV, de Kamer van Koophandel, LIOF en belangenvereniging de Horsel vertegenwoordigd. De resultaten van iedere inhoudelijke stap zijn voorgelegd en besproken met de leden van de werkgroep-stuurgroep. Daarnaast zijn er twee informatieavonden georganiseerd voor de ondernemers op het terrein om de vorderingen en resultaten te bespreken. Verder is de visie besproken met de provinciale planoloog. Hierbij is ingegaan op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied en de planologische randvoorwaarden. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de resultaten van de SWOT-analyse en de hoofdlijnen van de lange termijn visie. Hoofdstuk 3 behandelt de uitwerking van de visie in concrete projecten.

5

Revitaliseringsvisie de Horsel

6

2 Visie lange termijn
2.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de lange termijn visie voor de Horsel centraal. De lange termijn visie is een wensbeeld; voor de realisatie dienen jaren te worden uitgetrokken. Voor de gemeente is de visie een sturings- en toetsingskader voor de uitvoering van de revitalisering en ontwikkelingen die zich in de komende jaren op en in de omgeving van de Horsel voordoen. Eerst komen de belangrijkste elementen uit de SWOT-analyse aan de orde, waarna kernachtig de hoofddoelstellingen uit de visie worden geschetst. 2.2 SWOT-analyse Uitgangspunt voor de visie is dat gebruik wordt gemaakt van de sterke punten in de huidige situatie en de benutting van kansen die zich voordoen. Anderzijds moeten zwakke punten aangepakt worden en bedreigingen het hoofd worden geboden. Als uitgangspunt voor de visie zijn daarom op basis van een SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de Horsel samengevat. De SWOT-analyse is gebaseerd op twee pijlers: 1. een ruimtelijk-functionele analyse van het gebied en de omgeving. Deze analyse is uitgevoerd door een multidisciplinair projectteam bestaande uit een stedenbouwkundige, adviseur, planeconoom en landschaparchitect; 2. een ondernemersenquête. Alle bedrijven op de Horsel hebben een enquête ontvangen waarin is gevraagd naar wensen, behoeften en plannen die te maken hebben met de revitalisering1 .

De respons op de enquête is erg hoog geweest, namelijk circa 70%. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ondernemers op de Horsel bij de revitalisering groot is.

1

7

Revitaliseringsvisie de Horsel
Sterkten Economisch profiel -centrale ligging in economisch hart Zuid-Limburg - strategische ligging t.o.v. Europese markten - een aantal landelijk bekende bedrijven - nabijheid voorzieningen - veel afnemer- en leverancierrelaties tussen bedrijven de Horsel - eenderde van de bedrijven verwacht groei Uitstraling - goede onderhoudsstaat wegen - over het algemeen zijn panden goed onderhouden - overwegend goede onderhoudsstaat groen, relatief brede bermen - stenige uitstraling - achterkanten van bedrijven aan de buitenranden - ook op de Horsel achter- en zijkanten richting infrastructuur - de Horsel presenteert zich niet aan de snelweg - rommelige bebouwingsstructuur op het terrein; rooilijn verspringt - bedrijven met opslag in het zicht - sobere inrichting openbaar groen - geen gemeenschappelijk element in uitstraling panden en kavels - geen relatie tussen landschap en het bedrijventerrein - eerste tekenen van leegstand Ontsluiting en bereikbaarheid - goede ligging aan hoofdsnelwegenstructuur - voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein - voldoende opslagmogelijkheden en manoeuvreerruimte op eigen terrein Ruimtegebruik - veel bedrijven hebben de mogelijkheid om de groei van hun bedrijf op eigen terrein op te vangen duurzaamheid en beheer - duidelijke bewegwijzering - goede onderhoudsstaat openbare ruimte - voldoende opvangcapaciteit regenwater - bedrijven met extensief ruimtegebruik - enige leegstand - weinig groen op kavels - geen gezamenlijke beheersorganisatie die inspeelt op wensen bedrijven - geen optimale benutting huidige groenstructuur - geen goede landschappelijke inpassing - capaciteit ontsluiting naar A76 is onvoldoende - doodlopende wegen Zwakten - geen helder economisch profiel - geen variatie in typen vestigingsmilieus - strategische ligging onderbenut

8

Kansen Economisch profiel - nieuwbouw, herontwikkeling van locaties, en aanpak openbare ruimte gebruiken om economisch profiel te versterken - uitbouwen handel en diensten - nieuwe representatieve vestigingsmilieus voor bestaande en nieuwe doelgroepen - marketing de Horsel koppelen aan nieuwe vestigingsmilieus Uitstraling - nieuwe bebouwing toevoegen langs randen - door verbreding en verplaatsing A76 (vanaf 2010), een tweede fase bebouwing toevoegen - meer gebruik maken van kwaliteiten landschap en het huidige landschapsplan - verbetering beeldkwaliteit door verweving landschap en bedrijventerrein - groenstructuur openbare en private ruimte verbeteren, waardoor rommelige structuur wordt 'gecamoufleerd' - voor nieuwbouw en herontwikkelingslocaties nieuwe beeldkwaliteitseisen ontwikkelen Ontsluiting en bereikbaarheid - aanleg tweede brug naar A76 (start eind 2003), waardoor capaciteit ontsluiting wordt vergroot - infrastructuur op het terrein doorkoppelen (lussenstructuur) - verbreding A76 van 2x2 naar 2x3 rijstroken verbetert bereikbaarheid (na 2010) Ruimtegebruik - huidige bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de ruimte - herontwikkeling vrijkomende locaties - Intensiveringsmogelijkheden met bedrijven bespreken die aangeven dat ze ruimte over hebben - groen op kavels toevoegen - nieuwbouw langs de randen van het terrein duurzaamheid en beheer - opzetten parkmanagement - interesse ondernemers in: gezamenlijke afvalcontracten, alternatieve energievoorziening, goederenvervoer - beheer en onderhoud en beveiliging onderdeel maken van parkmanagement - aanleggen ICT-voorzieningen - uitbreiden groen en water op en rond de Horsel

Bedreigingen - geen ontwikkeling van nieuwe vestigingsmilieus - geen heldere marketing- en acquisitiestrategie, zoals geen duidelijke doelgroepen formuleren bij uitgifte nieuwe kavels

- geen nieuwbouwontwikkelingen, waardoor uitstraling weinig zichtbaar verbetert - verweving bedrijventerrein en landschap stuit op barrières - opslag blijft in zicht

- aanleg tweede brug ondervindt vertraging, waardoor bereikbaarheid verder verslechtert - extra capaciteit tweede brug is op de langere termijn onvoldoende

- geen toestemming om langs de buitenranden te intensiveren - ondernemers zijn niet geïnteresseerd in toevoegen groen op eigen kavel

- niet alle ondernemers doen mee (free riders)

9

Revitaliseringsvisie de Horsel

10

11

Revitaliseringsvisie de Horsel

12

2.3 Doelstellingen Vervolgens is op basis van de SWOT-analyse de ontwikkelingsvisie voor de lange termijn beschreven.

Het wensbeeld is om de Horsel om te vormen tot een … modern en representatief werkgebied met een uitstekende nationale en internationale bereikbaarheid door de strategische ligging in het snelwegennetwerk. Bedrijven in de handel, productie, transport en dienstverlening functioneren uitstekend op de Horsel, mede door de heldere ontsluiting van het terrein, de aantrekkelijk vormgegeven groenvoorzieningen en een scala van functionele tot uiterst representatieve vestigingsplekken. Via parkmanagement blijft de ruimtelijke kwaliteit op een hoog niveau en profiteren bedrijven van collectieve voorzieningen. Duurzaamheid wordt bereikt door de verweving van het terrein met het Limburgse landschap en een vermindering van de milieubelasting van de individuele bedrijven.

13

Revitaliseringsvisie de Horsel

De hoofddoelstellingen uit de visie zijn: 1. Landschappelijke inpassing en verweving De basis voor de visie ligt in de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Er wordt geen scherp onderscheid tussen bedrijventerrein (rood) en landschappelijke omgeving (groen) nagestreefd. Wij vinden dat rood en groen geen tegengestelde maar parallel lopende belangen zijn. In de visie op de Horsel komt dit tot uiting in het creëren van een natuurlijke overgang naar het omliggende landschap door nieuwe bebouwing te realiseren. Het terrein heeft geen 'achterkanten' meer, maar is verweven met de omgeving. De landschappelijke omgeving wordt door het toevoegen van groenvoorzieningen in de openbare ruimte als het ware de Horsel 'binnengetrokken'. Met de landschappelijke inpassing wordt in de visie aangesloten en uitwerking gegeven aan het reeds opgestelde landschapsplan (Haskoning en Groen-planning 1996). 2. Verbeteren van de uitstraling en het economische profiel De uitstraling van de Horsel kan zeker worden verbeterd. Zo zijn er aan de zijde van de rijksweg (Reijmersbekerweg) kansen om het terrein een gezicht te geven richting de snelweg. Het gaat er niet om de zoveelste zichtlocatie te creëren, maar om de Horsel een eigen identiteit en inpassing te geven. Gezien de hoogteverschillen van west (hoog) naar oost (laag), is er nabij de A76 een berging voor oppervlaktewater. Deze berging biedt goede kansen om een nieuwe zichtlocatie te creëren met werkgebouwen in het water. Na de verbreding en verlegging van de A76 - gepland na 2010 - kan de zichtlocatie eventueel verder worden uitgebreid. Daarnaast is een doel van de visie om een rustiger en aantrekkelijker ruimtelijk beeld op het terrein te bewerkstelligen: naast de toevoeging van groen op het terrein is het gewenst dat de bebouwing meer op één lijn wordt geplaatst en er minder zicht komt op de voor opslag gebruikte binnenterreinen. Een duidelijk economisch profiel is van belang voor het creëren van een goed vestigingsmilieu. Het profiel voor De Horsel is een gemengd bedrijventerrein dat zowel ruimte biedt voor lokale - aan de gemeente Nuth gebonden - bedrijven als grotere bedrijven met een regionale betekenis. Dit laatste gezien de uitstekende ligging en (inter)nationale bereikbaarheid van het terrein. Naar branche gaat het om bedrijven in de industrie, bouw, handel, transport en dienstverlening.

14

3. Verbeteren bereikbaarheid op en naar het terrein Uit de ondernemersenquête komt naar voren dat de ondernemers de ontsluiting en verkeersopstopping als het grootste probleem zien. De Horsel heeft in potentie een uitstekende nationale en internationale bereikbaarheid door de strategische ligging in het snelwegennetwerk. Ondernemers vinden echter de slechte ontsluiting van het terrein het grootste probleem, waarbij met name in de spitsuren het verkeer vaak vast staat, in het bijzonder op de brug (aansluiting met de A76). De externe ontsluiting - van het terrein naar de A76 - wordt in de loop van 2004 verbeterd door de aanleg van een tweede brug over de A76. Een regelmatige monitoring van de bereikbaarheid is nodig om tijdig nieuwe maatregelen te kunnen treffen. Deze reconstructie betekent een eerste verbetering van de externe ontsluiting van het terrein. Op de langere termijn - waarschijnlijk na 2010 - zal de A76 worden verbreed en verlegd in oostelijke richting. Hierdoor wordt de externe bereikbaarheid van de Horsel verder verbeterd. Het ontbreekt momenteel aan een logische interne verkeersinfrastructuur; een aantal straten loopt dood. De interne ontsluiting verbetert door het verbinden van deze doodlopende straten, zodat een heldere lussenstructuur ontstaat. 4. Intensivering ruimtegebruik Het ruimtegebruik op de Horsel is over het algemeen redelijk extensief. Dit heeft als voordeel dat veel bedrijven over voldoende uitbreidingsmogelijkheden en parkeergelegenheid beschikken op de eigen kavel. Gezien de schaarste aan bedrijfsgrond in de regio, is het echter van belang te komen tot een intensivering van het terrein. De ambitie is te komen tot een intensiever gebruik van de ruimte op de Horsel met behoud van de kwaliteiten in de huidige situatie (voldoende parkeerplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden).

15

Revitaliseringsvisie de Horsel

5. Duurzaamheid De visie leidt tot een duurzaam bedrijventerrein, waar een verbetering van het bedrijfseconomisch resultaat samengaat met een vermindering van de milieubelasting, intensief ruimtegebruik en landschappelijke inpassing. Doel is de Horsel om te vormen tot een duurzaam terrein. Dit betekent een continue aandacht voor de kwaliteit van het terrein als geheel en optimale randvoorwaarden voor het functioneren van de bedrijven. Een duurzaam terrein betekent aandacht voor duurzaam water beheer, afkoppelen van regenwater en het hanteren van dubo-richtlijnen bij nieuwbouwontwikkelingen. Parkmanagement is een instrument om de randvoorwaarden voor het functioneren van bedrijven en bedrijventerreinen te optimaliseren. Via een parkmanagementorganisatie kunnen zaken worden geregeld als beveiliging, collectief afvalmanagement, duurzame energie, beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte. De diensten die worden aangeboden zijn afhankelijk van de wensen van de bedrijven op het terrein. In het parkmanagement van het terrein moet zeker veel aandacht zijn voor criminaliteitsbestrijding en veiligheid. Dit wordt door de ondernemers gezien als prioriteit. Een veilig bedrijventerrein is dan ook een belangrijke doelstelling. Voor het parkmanagement wordt aangesloten bij de bestaande initiatieven die lopen in regionaal verband (Parkstadregio).

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3 Projecten
3.1 Inleiding Om aan de lange termijn visie uitwerking te geven, zijn voor de revitalisering van de Horsel verschillende projecten benoemd en uitgewerkt. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in projecten die op korte en middellange termijn kunnen starten en projecten die op lange termijn te realiseren zijn. 3.2 Projecten korte en middellange termijn De projecten voor de korte en middellange termijn leveren een bijdrage aan de lange termijn visie en scheppen de randvoorwaarden voor een verdere revitalisering van het bedrijventerrein. Door als overheid te investeren in de randvoorwaarden en de eerste stappen van de revitalisering, zien de bedrijven en ondernemers ook kansen om in hun pand en locatie te gaan investeren (opknappen, uitbreiden, ontwikkelen). Hierdoor brengen de overheidsmiddelen een vliegwieleffect op gang, waarmee een impuls wordt gegeven aan een opgaande ontwikkeling voor de Horsel. Herinrichting openbaar gebied Bij dit project gaat het om het planten van bomen en hagen in de bermen van alle wegen op de Horsel. Hierdoor wordt het landschap het bedrijventerrein 'binnengetrokken'. Verder ontstaat een helder en attractief ruimtelijk beeld en wordt de huidige rommelige bebouwingsstructuur als het ware gecamoufleerd. Het gaat om de volgende straten: Daelderweg, Thermiekstraat, Industriestraat, Horselstraat en Gestappenstraat.

25

Revitaliseringsvisie de Horsel

26

27

Revitaliseringsvisie de Horsel

28

29

Revitaliseringsvisie de Horsel

Poort van Parkstad: waterlocatie A76 Door in het gebied aan de A76 werkgebouwen in het water te realiseren, krijgt de Horsel een representatief en heel eigen gezicht aan de snelweg. Bij de ontwikkeling van het project wordt terrein dat momenteel als waterbuffer in gebruik is, deels aangewend voor bedrijfsbestemmingen. Hierdoor vindt een beter en efficiënter gebruik van de schaarse ruimte plaats. Tegelijkertijd wordt bij dit project de interne infrastructuur aangepakt. Het ontbreekt momenteel op de Horsel aan een logische interne verkeersinfrastructuur, doordat er enkele doodlopende straten zijn. Vanaf de Daelderweg worden twee doodlopende straten doorgetrokken naar de Reijmersbekerweg. Het gaat om de Thermiekstraat en een straat die nu nog als eigen weg voor een bedrijf fungeert. De interne ontsluiting verbetert door het verbinden van deze doodlopende straten, zodat een heldere lussenstructuur ontstaat.

30

Ontwikkelen woon-werkeenheden in de zone langs de Kamp Het nog onbebouwde deel van het bedrijventerrein tussen Daelderweg en Kamperveldweg wordt met de ontwikkeling van woningen met een werkgedeelte een goed overgangsgebied tussen de Horsel en de bebouwde kom van Nuth. De woon-werkwoningen worden in dezelfde schaal en maat ontwikkeld als de huidige woningen aan de Kamp. Daarmee vormt dit deel een goede overgang tussen de rand van het dorp met een kleine korrelgrootte en het bedrijventerrein met een grootschalige verkaveling.

31

Revitaliseringsvisie de Horsel

Herontwikkeling locaties In de visie- en projectenkaart zijn enkele locaties aangewezen die momenteel extensief of inefficiënt gebruikt worden. Herontwikkeling van deze locatie leidt tot een zorgvuldiger ruimtegebruik op het terrein. De gemeente neemt hierin niet zelf het initiatief, dat willen zeggen dat zij geen grond actief probeert te verwerven. Wel schept de gemeente de randvoorwaarden (bestemmingsplantechnisch, beeldkwaliteitseisen) om de herontwikkeling door eigenaren of derden uit te laten voeren.

Opzetten parkmanagement Parkmanagement staat voor het regelen en coördineren van communicatie, onderhoud, beheer en diensten op het terrein. Via parkmanagement worden de randvoorwaarden voor het functioneren van de bedrijven op de Horsel verbeterd. De ondernemersvereniging en de gemeente Nuth, eventueel ondersteund door organisaties als de LWV, Kamer van Koophandel en LIOF Bedrijventerreinen, nemen hierin het voortouw. Voor het parkmanagement wordt aangesloten bij de bestaande initiatieven die lopen in regionaal verband (Parkstadregio).

32

In het parkmanagement voor de Horsel worden de volgende zaken nader onderzocht: beheer en onderhoud van de openbare ruimte en private ruimte; alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie; gezamenlijke afvalinzameling; gezamenlijke energie-inkoop; ICT-voorzieningen. Uit de ondernemersenquête komt naar voren dat deze diensten en voorzieningen op draagvlak bij de ondernemers kunnen rekenen. Daarnaast worden al genomen initiatieven op het gebied van beveiliging en bewegwijzering binnen het parkmanagement verder geprofessionaliseerd. Met name veiligheid wordt door de ondernemers gezien als een belangrijke prioriteit. Het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan een hierbij een gezamenlijk doel van gemeente en ondernemers zijn 2.

2

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een werkwijze die het mogelijk maakt om door middel van een stappenplan maatregelen te treffen ter verbetering van de veiligheid op bedrijventerreinen. Het KVO is een initiatief van de Rijksoverheid (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing).

33

Revitaliseringsvisie de Horsel

3.3 Projecten lange termijn Verder zijn er projecten benoemd die bijdragen aan de lange termijn visie, maar die niet op korte termijn of middellange termijn kunnen starten. Parkzone - fase 1 Wanneer de ontgrondingen zijn afgerond, wordt dit gebied ontwikkeld tot een parkgebied met werkpaviljoens. Deze paviljoens worden als het ware in de wand van de voormalige ontgrondingen 'geprikt'. Tevens wordt in dit deel het landschapsplan uitgevoerd. Het resultaat hiervan is dat er een zorgvuldig vormgegeven verweving van de Horsel met het omliggende landschap ontstaat. De gebouwen nemen hierbij niet te veel ruimte in beslag; een groot deel van de kavel is on bebouwd. De inrichting van de buitenruimte is groen. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk onder de gebouwen. Bij dit project worden tevens twee doodlopende straten doorgekoppeld, zodat de interne ontsluiting van het terrein verder wordt verbeterd. Dit project kan starten nadat de ontgrondingen in het gebied zijn afgerond, waarschijnlijk na 2012.

34

Parkzone - fase 2 Bij de parkzone wordt een tweede fase onderscheiden. Dit project kan worden uitgevoerd wanneer de steenfabriek met haar bedrijfsactiviteiten op de Horsel stopt. Aangezien de steenfabriek vooralsnog geen plannen heeft om de Horsel te verlaten, kan aan dit project geen verwachte ontwikkelingsperiode worden gekoppeld.

Indien op termijn de steenfabriek het terrein verlaat, kan het volgende worden opgepakt: - herontwikkeling terrein steenfabriek; - ontwikkeling werkpaviljoens en verweving met het landschap; - doorkoppelen bestaande infrastructuur (Thermiekstraat-Gestappenstraat en verlenging Gestappenstraat tot Industriestraat). Bij dit project staat net als bij Parkfase 1, de uitvoering van het landschapsplan en de verweving van de Horsel met het omliggende landschap centraal. Ook hier geldt dat de inrichting van de buitenruimte wordt afgestemd op de omgeving. Tevens wordt de bestaande infrastructuur doorgekoppeld, zodat de interne ontsluiting verder wordt verbeterd.
35

Revitaliseringsvisie de Horsel

36

37

Revitaliseringsvisie de Horsel

38

Poort van Parkstad: tweede fase Na de verbreding en verlegging van de A76 kan de strook met werkfuncties in het water verder worden uitgebreid. De verwachting is dat de A76 in ieder geval niet voor 2010 wordt verbreed en verlegd.

39

Revitaliseringsvisie de Horsel

Werk-/ stuurgroep
Gemeente Nuth - dhr. L. Pansters (wethouder Economische Zaken en Intergemeentelijke Samenwerking) - dhr. J. Jetten (voorzitter Cie EZ gemeenteraad) - dhr. H. Wieken (Cie EZ gemeenteraad) - dhr. F. Graf - dhr. J. Sluijsmans - dhr. H. Aben - dhr. M. Dassen Provincie Limburg - mevr. M. Cremers - mevr. E. Jansen - dhr. J. Wensink LIOF Bedrijventerreinen - dhr. E. Schreuders Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) - dhr. M. Frankort Kamer van Koophandel Zuid-Limburg - dhr. M. van Tilburg Belangenvereniging de Horsel - dhr. F. Hartong

40

Bronnen
* Gemeente Nuth (1998), Bestemmingsplan "Bedrijvenpark De Horsel" * Haskoning en Groen-planning (1996), Landschapsplan voor de inpassing van het bedrijventerrein De Horsel te Nuth * Inbo (2003), TIPP-aanvraag de Horsel te Nuth * Provincie Limburg (2003), Provinciale Duurzaamheidsscan

41