REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

REVITALISERINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

GEMEENTE GROESBEEK

7 december 2006 x110301.001541

x110301.001541

ARCADIS

1

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Inhoud
1 2 Inleiding ____________________________________________________________________ 3 Achtergrondinformatie _______________________________________________________ 5 2.1 Waarom revitaliseren? _____________________________________________________ 5 2.2 Beleid ___________________________________________________________________ 7 2.3 Economie _______________________________________________________________ 8 2.4 Ruimte en vastgoed ______________________________________________________ 10 2.5 Conclusie_______________________________________________________________ 14 3 Oplossingen ________________________________________________________________ 15 3.1 Projecten _______________________________________________________________ 17 3.1.1 Aanpassen Entrees_________________________________________________ 17 3.1.2 Herinrichting wegen _______________________________________________ 18 3.1.3 Verbeteren uitstraling ______________________________________________ 21 4 Uitwerking deel-projecten ___________________________________________________ 24 4.1 Advies ARCADIS _________________________________________________________ 24 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Revitaliseringsplan _____________________________________________________ 27 Locatie deelprojecten___________________________________________________ 28 Locatie doorsnedes ____________________________________________________ 29 Tabel advies Prioritering ________________________________________________ 30 Globale kostenraming deelprojecten ______________________________________ 31

x110301.001541

ARCADIS

2

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

HOOFDSTUK

1

Inleiding

De bedrijventerreinen I en II in Groesbeek zijn netto 20 hectare groot met ca 60 bedrijven en 15 woningen. De uitgifte van percelen is rond 1979 gestart. De ondernemers op het terrein geven al enige tijd aan dat het gebied aan een verbeterslag toe is en dat de veroudering moet worden aangepakt. Ook de gemeente is, zoals ondermeer verwoord in het collegeprogramma, van mening dat met de fysieke opzet van het terrein een nieuwe weg moet worden ingeslagen .Begin jaren ‘90 is al een aantal aanpassingen doorgevoerd zoals het aanbrengen van bewegwijzering, enkele groenvoorzieningen en het aanscherpen van het bouwbeleid. In deze rapportage wordt het knelpunten en de kansen voor verbetering van het bedrijventerrein weergegeven. De volgende punten komen aan de orde: De knelpunten die de gemeenten en de ondernemers ervaren; De verbeterpunten die ondernemers zien voor hun bedrijventerrein; De potenties van het bedrijventerrein voor ruimtelijk/economische kwaliteitsverbetering; De maatregelen die de vestigingsmogelijkheden voor de bedrijven verbeteren en voorkomen dat bedrijven wegtrekken en er werkgelegenheid verloren gaat.

Figuur 1 Projectgebied

Om tot verbeteringen te komen is het nodig een beeld te hebben op de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Hoe moet het gebied er over 5 tot 10 jaar uitzien. Wat zijn de eisen die

x110301.001541

ARCADIS

3

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

bedrijven, nu en in de nabije toekomst, stellen aan hun vestigingsomgeving, welke maatregelen zijn nodig om bedrijven te binden aan hun huidige locatie? De inhoud van dit rapport is in samenwerking met de ondernemers, bewoners en de gemeente tot stand gekomen en er worden verschillende maatregelen voorgesteld om tot een kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke situatie te komen. Na de éénmalige kwaliteitsimpuls moet de verbeterde kwaliteit in stand blijven. De vraag is welke vorm van beheer en samenwerking tussen gemeente en bedrijven gewenst is. Parkmanagement is een term die in dat kader vaak wordt gehanteerd, wellicht is een andere vorm van samenwerking in de Groesbeekse situatie effectiever. Beheer en ontwikkeling van het gebied is zowel voor de gemeente als het bedrijfsleven van belang en moet gezamenlijk worden ingevuld.

Leeswijzer
In hoofdstuk één wordt kort ingegaan op de aanleiding en noodzaak van deze studie. In het tweede hoofdstuk eerst verder ingegaan op de noodzaak en nut van een revitalisering. En welke kansen het kan bieden. Daarnaast wordt het beleid ten aan zien van bedrijvigheid in de regio Arnhem-Nijmegen nader beschouwd. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Groesbeekse economie in relatie tot de Groesbeekse bedrijvigheid. Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met de resultaten van de onderzoeksfase. Bevindingen uit de informatiebijeenkomsten, de enquête alsook de terreinbezoeken worden kort samen gevat. Hoofdstuk 2 eindigt met conclusie uit de onderzoeksfase die het uitgangspunt vormt voor het volgende hoofdstuk. De conclusies uit hoofdstuk 2 worden in hoofdstuk 3 vertaald naar drie ingrepen. De drie ingrepen worden vervolgens vertaald naar drie projecten die bijdragen aan een verbetering van de economische- en ruimtelijke kwaliteit, de representativiteit en de algemene veiligheid van de bedrijventerreinen I en II. Aan deze 3 projecten worden 6 deelprojecten met maatregelen gekoppeld. In hoofdstuk 4 vindt er een uitwerking plaats van de deelprojecten. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de prioritering van de projecten in relatie tot de beschikbare financiële middelen. In bijlage 1 bevindt zicht het Revitaliseringsplan. Bijlage 2 geeft een overzicht van de locatie van de 6 deelprojecten. Bijlage 3 geeft de locatie weer van de doorsnedes die gebruikt zijn bij het bepalen van de globale kostenraming. Bijlage 4 bevat een tabel met prioritering van de 6 deelprojecten. Bijlage 5 geeft de globale kostenraming per deelproject.

x110301.001541

ARCADIS

4

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

HOOFDSTUK

2

Achtergrondinformatie

2.1

WAAROM REVITALISEREN?

Beschikbaarheid van bedrijventerreinen
De gemeente Groesbeek beschikt over twee bedrijventerreinen. De bestaande bedrijventerreinen I en II en het nieuwe bedrijventerrein Mies. Bedrijventerreinen I en II hebben een enigszins rommelige uitstraling en de gevestigde bedrijven hebben aangegeven dat ingrepen in de ruimtelijke kwaliteit gewenst zijn. Bedrijventerrein Mies is een modern bedrijventerrein met een omvang van circa 12 ha netto. Het terrein is bestemd voor kleine en middelgrote Groesbeekse bedrijven. Op dit moment zijn circa 20 bedrijven op Mies gevestigd en is ongeveer 8 ha terrein uitgegeven. Er is nog zo’n 3,8 ha (september 2006) beschikbaar voor kleinschalige en middelgrote bedrijven tot milieucategorie 3. De herstructurering van de bedrijventerreinen I en II in Groesbeek is van groot belang om bedrijven op hun huidige locatie te behouden en daarmee het economisch functioneren van de gemeente te handhaven en te versterken. Daarnaast wordt met herstructurering van het terrein een belangrijke bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Groesbeek.

Herstructurering draagt bij aan verankering van gevestigde bedrijvigheid
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Groesbeek is in belangrijke mate gericht op autonome groei. Er is bewust voor gekozen om de aanwezige ruimte op de Groesbeekse bedrijventerreinen voor locale ondernemers beschikbaar te stellen. Dit betekent wel dat bij een eventueel vertrek van locale bedrijven het niet eenvoudig is om het verlies van werkgelegenheid te compenseren. Voor het economisch functioneren en de leefbaarheid van Groesbeek is het van groot belang om gevestigde bedrijven zo goed mogelijk in de gemeente te verankeren. Naast de directe en in directe werkgelegenheid hebben de bedrijven ook een grote maatschappelijke betekenis voor Groesbeek. Zo draagt de helft van alle Groesbeekse bedrijven bij aan één of meerdere clubs of verenigingen in de gemeente door middel van sponsering e.d.. Ondernemers op het bedrijventerrein geven aan dat de kwaliteit en functionaliteit van het terrein niet meer voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Zij ervaren problemen op het gebied van parkeren en een aantal ondernemers hebben behoefte aan uitbreidingsruimte rondom de huidige kavel.

x110301.001541

ARCADIS

5

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Gebrek aan uitbreidingsruimte is in het recente verleden voor enkele Groesbeekse ondernemers reden geweest om met het bedrijf uit de gemeente te vertrekken . Door samen met bedrijven actief te zoeken naar oplossingen voor bestaande problemen wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om zich op de huidige locatie verder te ontwikkelen en / of bedrijfsprocessen efficiënter te organiseren. Bovendien wordt met herstructurering een nieuwe kwaliteitsimpuls gegeven aan het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. Op deze wijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en behoud en groei van werkgelegenheid.
1

Ruimtewinst door zorgvuldig ruimtegebruik
De ruimte voor economische ontwikkeling in Groesbeek is schaars. Met de beschikbare uit te geven voorraad op bedrijventerrein Mies (ca. 3,8 ha, augustus 2006) kan nog maar een beperkt aantal jaren aan de lokale vraag naar bedrijfsruimte tegemoet worden gekomen. Op dit moment is een deel van het terrein (2,08 ha) niet voor uitgifte beschikbaar vanwege een voortgezet gebruik van de vorige eigenaar. Aan dit voortgezet gebruik is geen beperking in de tijd gekoppeld. Hierdoor is voor de komende jaren slecht netto 1,7 hectare voor uitgifte beschikbaar. De gemeente Groesbeek is in overleg met de Stadregio Arnhem – Nijmegen (KAN) en de provincie Gelderland, gelet op de nog beschikbare ruimte op het bedrijventerrein Mies, een nieuw bedrijventerrein terrein met een oppervlakte van ca. 8,5 ha gefaseerd te kunnen ontwikkelen. De besluitvorming over deze uitbreiding is onderdeel van de vaststelling van het Regionaal Plan 2005 – 2020 van de Stadregio. Het is daarom van belang om zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan. De praktijk leert dat met de intensivering van het ruimtegebruik op verouderde bedrijventerreinen gemiddeld circa 5 tot 10% ruimtewinst kan worden geboekt. Ingrepen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtewinst zijn onder meer; stapelen van kantoorruimten; schakelen van bedrijfsruimten (waar mogelijk) efficiënter gebruik van restkavels gezamenlijk gebruik van parkeervoorzieningen optimaal benutten van wegstroken Bij herontwikkeling van bedrijventerreinen is, in veel gevallen, behoefte aan bijvoorbeeld schuifruimte of het uitruilen van kavels. Het komt voor dat een bedrijf moet worden verplaatst om ruimte te maken voor een groeiend bedrijf op het bestaande terrein. Er moet dan wel voldoende nieuwe ruimte zijn. Door middel van een ruimtescan worden ingrepen die een bijdrage aan de ruimtewinst leveren geïnventariseerd. Specifieke intensiveringsmogelijkheden worden zo voor ieder individueel bedrijf in kaart gebracht. Door het ruimtegebruik te intensiveren kan gevestigde bedrijven extra uitbreidingsruimte geboden worden op de huidige locatie.

1

Bron: Ruimtebehoefte in Groesbeek (Royal Haskoning, 2006)

x110301.001541

ARCADIS

6

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

2.2

BELEID

Bedrijventerreinenbeleid in regionaal perspectief
Uitgangspunten voor bedrijventerreinenbeleid en de ontwikkelingsvisie voor de regio Arnhem-Nijmegen zijn beschreven in het ontwerp Regionaal Plan 2005-2020 (Stadsregio Arnhem-Nijmegen, 2006). Het plan gaat uit van een versterking van de regionale concurrentiepositie en concentratie van bedrijventerreinen in drie zones binnen de regio: de A12-zone tussen Arnhem en de Duitse grens, de A15 zone ten zuiden van Elst en de A73 zone met daarin Nijmegen, Beuningen en Wijchen. Groesbeekse bedrijven waaraan in de eigen gemeente geen ruimte meer kan worden geboden, zijn in principe aangewezen op de grote regionale terreinen in de omliggende gemeenten, zoals het bedrijventerrein Bijsterhuizen in Nijmegen / Wijchen. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een drietal terreinen ten zuiden van de Maas in Boxmeer, Gennep en Cuijk. Deze terreinen komen op de korte en middellange termijn op de markt en zijn aantrekkelijk voor de Groeksbeekse bedrijven als zij geen uitbreidingsmogelijkheden hebben in Groesbeek zelf.

Tabel 1: beschikbaarheid regionaal bedrijventerrein regio Groesbeek

Terreingrootte (netto) Nijmegen Bijsterhuizen Boxmeer Beugen-Zuid Cuijk Regionaal bedrijventerrein Haps Gennep De Brem Bron: Stec Groep, 2006 20 ha 65 ha 57 ha 157 ha

Terstond uitgeefbaar 37 ha Uitgifte vanaf 2006 Uitgifte vanaf 2010 Uitgifte na 2008

De gemeente Groesbeek en een aantal andere gemeenten die niet in de regionale concentratie zones vallen hebben bij de stadsregio te kennen gegeven dat er ruimte nodig is voor uitbreiding van lokale bedrijventerreinen. Op basis van het behoefteonderzoek zoals dat in het voorjaar van 2006 is uitgevoerd, heeft de gemeente in het kader van het streekplan een zoekzone aangegeven voor nieuwe gefaseerde bedrijventerreinontwikkeling. Deze zoekzone, met een bruto oppervlak van ca. 8,5 ha, ligt ten zuiden van en direct aansluitend aan de bestaande bedrijventerreinen I en II. Besluitvorming rond de concrete toewijzing van de zoekzones wordt eind 2006 verwacht. Bij een positief besluit kan een begin worden gemaakt met de benodigde planologische procedures. Zorgvuldig gebruik van de beschikbare ruimte blijft hoe dan ook noodzakelijk om de ruimtevraag van lokale ondernemers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Dit onderstreept nog eens het belang van een revitaliseringplan voor bedrijventerreinen I en II.

x110301.001541

ARCADIS

7

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

2.3

ECONOMIE

Ruimtebehoefte Groesbeekse bedrijven: circa 1 ha per jaar
Afgelopen vijf jaar is door de gemeente Groesbeek 8 ha nieuw bedrijventerrein uitgegeven. Gemiddeld gaat het hier om ruim 1,5 ha bedrijventerrein per jaar. Ramingen van de provincie Gelderland gaan uit van een ruimtebehoefte van nog eens 3,4 ha voor de periode tot 2010. Dit betekent een ruimtevraag van ongeveer een hectare per jaar. De hogere uitgifte van bedrijventerrein in de afgelopen vijf jaar is mede het gevolg van het ontbreken van voldoende uitbreidingsmogelijkheden in de periode voor 2001. Hierdoor is sprake geweest van een uitgestelde vraag. Vooral in 2003 was de uitgifte van bedrijventerrein op Mies bovengemiddeld hoog. In de andere jaren lag de uitgifte rond de hectare per jaar. Ook voor de komende jaren verwachten we minimaal een ruimtebehoefte van circa 1 ha per jaar. Bij het verder aantrekken van de economie kan deze vraag al snel hoger uitkomen.
2

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in Groesbeek bestond in 2005 uit 6.560 arbeidplaatsen. Een belangrijk deel van deze werkgelegenheid komt voor rekening van de sectoren Zorg, Overheid en Zakelijke dienstverlening. Exacte cijfers over de omvang van werkgelegenheid op de Groesbeekse bedrijventerreinen zijn niet beschikbaar. Net als in veel andere dorpen rondom Nijmegen, zijn in Groesbeek relatief veel kleine bedrijven gevestigd in een woonwijk of het buitengebied. Het behoefteonderzoek wijst uit dat een derde van alle bedrijfsruimtegebruikers 3 (circa 100 bedrijven) in Groesbeek op één van de bedrijventerreinen is gevestigd. Meer dan de helft van de bedrijfsruimtegebruikers heeft een vestiging in het buitengebied, nog eens ruim 15% van de bedrijfsruimtegebruikers is gevestigd in een woonwijk. We schatten de totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Groesbeek tegen deze achtergrond op circa 15% van de totale werkgelegenheid 4 . Het gaat hier om circa 1.000 arbeidsplaatsen in de sectoren Industrie, Bouwnijverheid, Handel en Logistiek.

2 3

 Onderzoek Ruimte voor bedrijven, provincie Gelderland 2000   Onder bedrijfsruimtegebruikers vallen alle bedrijven die actief zijn in de sectoren industrie,   In 2005 was 27% van de totale werkgelegenheid in de regio Arnhem‐Nijmegen bedrijventerrein 

bouwnijverheid, groothandel en logistiek (Royal Haskoning, 2006) 
4

gerelateerd (bron: PWE Gelderland, 2005). In Groesbeek is slechts een derde van alle  bedrijfsruimtegebruikers op een bedrijventerrein gevestigd, vooral grotere bedrijven. Tegen deze  achtergrond schatten we de totale werkgelegenheid op de Groesbeekse bedrijventerreinen op circa 15%.

x110301.001541

ARCADIS

8

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Tabel 2: werkgelegenheidsstructuur gemeente Groesbeek (2005)

Aantal arbeidsplaatsen Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer Zakelijke en financiële diensten Overige dienstverlening Totaal Bron: provincie Gelderland (2006) 230 330 740 840 540 60 750 3.080 6.560

Aandeel 4% 5% 11% 13% 8% 1% 11% 47% 100%

Afnemende werkgelegenheid
De werkgelegenheid in gemeente Groesbeek is afgelopen jaren afgenomen. In de periode 2001-2004 nam de werkgelegenheid gemiddeld met -0,5% per jaar af en in 2005 jaar bedroeg de afname -1,1%. Werkgelegenheidsontwikkeling laat daarmee een iets ongunstiger beeld zien dan de regio Arnhem-Nijmegen als geheel. In de periode 2001-2004 nam daar de werkgelegenheid jaarlijks juist licht toe (0,2% gemiddeld). In 2005 nam de regionale werkgelegenheid weer iets af (-0,7%).
Tabel 3: ontwikkeling werkgelegenheid in Groesbeek, regio Arnhem-Nijmegen en Gelderland

Gemiddelde jaarlijkse groei 2001-2004 Groesbeek Regio Arnhem-Nijmegen Provincie Gelderland Bron: PWE Gelderland 2005 -0,5% 0,2% 0,2%

Groei 2005 -1,1% -0,7% -0,4%

Kijken we naar de ontwikkelingen per sector in Groesbeek dan valt op dat de werkgelegenheid in de sectoren Industrie en Bouwnijverheid afgelopen jaren is toegenomen, terwijl de werkgelegenheid in de sector Vervoer en Handel is afgenomen. Per saldo laten sectoren die traditioneel op een bedrijventerrein zijn gehuisvest een lichte toename van werkgelegenheid zien.
Tabel 4: ontwikkeling van de werkgelegenheid in Groesbeek per sector

2001 Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer Zakelijke en financiële diensten Overig Totaal Bron: PWE Gelderland 2005 250 310 720 850 70 1700 2780 6680

2004 220 350 770 800 60 1760 2640 660

Absolute groei -30 40 50 -50 -10 60 -140 -80

x110301.001541

ARCADIS

9

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

2.4

RUIMTE EN VASTGOED Hieronder volgt een korte beschrijving van de terreinkarakteristieken en wordt inzichtelijk gemaakt wat de knelpunten van de terreinen zijn, de gegevens zijn gebaseerd op: • • Input uit de informatiebijeenkomsten met bedrijven; Uitkomsten uit de enquête. 30% van de ondernemers en direct omwonenden hebben gereageerd op de enquête. Het aandeel bedrijfseigenaren en huurders is nagenoeg gelijk. De respondenten zijn redelijk verspreid over het terrein; • • Individuele gesprekken met een aantal beeldbepalende ondernemers en leden van het GOV (Groesbeekse Ondernemers Vereniging); Eigen inzichten op basis van meerdere terreinbezoeken en onze ervaringen uit andere revitaliseringprojecten.

Eerste indruk van bedrijventerreinen I en II Groesbeek
• • • Er zijn relatief veel kleinere bedrijven gevestigd, die veelal gebruikmakend van één van de drie bedrijfsverzamelgebouwen; Er zijn enkele grote bedrijven die beeldbepalend zijn voor het terrein; Verspreid over het terrein bevinden zich ook detailhandelsbedrijven (Welbie sanitair, Karwei en Wennekers Wonen Slapen) die, meer dan andere bedrijven, bezoekers trekken; • Over het hele terrein bevindt zich woonbebouwing (dienstwoningen) die belemmerend kunnen werken op de bedrijfsvoering van bedrijven ( inperking milieuruimte);

Ruimte gebruik
• • • • Het merendeel van de bedrijven heeft in de enquête aangegeven geen verplaatsingof uitbreidingsplannen te hebben; Diegenen die wel plannen hebben willen binnen twee jaar bijvoorkeur uitbreiden op de huidige locatie of elders op de bedrijventerrein I en II; Relatief veel particuliere buitenruimte wordt gebruikt voor opslag; Er liggen een aantal privé-terreinen braak. Uit gesprekken is bleken dat ook deze braakliggende terreinen in de nabije toekomst in gebruik worden genomen. Conclusie: Op het huidge bedrijventerrein zijn zeer beperkte mogelijkheden voor uitbreiding.

x110301.001541

ARCADIS

10

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Bereikbaarheid en ontsluiting
• Werknemers gaan zowel door het centrum als via de rondweg naar het bedrijventerrein. Het aantal vervoersbewegingen over de centrumroute of rondweg is nagenoeg gelijk; • • De meeste bedrijven zijn tevreden over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor auto’s en vrachtwagens; Enigszins verborgen tussen het groen bevindt zich één bushalte langs de Kloosterstraat nabij de sporthal. De bedrijven vinden dat het terrein slecht is te bereiken met de bus. Een belangrijke ontwikkeling binnen de gemeente Groesbeek is het autoluw maken van het centrum. Hierdoor is het bedrijventerrein aangewezen op de rondweg en de Hulsbroek als hoofdontsluiting. Echter de rondweg is in de huidige situatie niet optimaal voor vrachtverkeer door de aanwezigheid van verkeersremmende maatregelen in de Cranenburgsestraat. Conclusie: De rondweg moet worden aangepast voor zwaarder verkeer om de bereikbaarheid van bedrijventerrein I en II te optimaliseren. De entree vanaf de Hulsbroek, via Mies krijgt, door het autoluw maken van het centrum, een grotere betekenis. Nu al zien veel bedrijven de entree via Mies als hoofdentree. Dit in tegenstelling tot de entree vanaf de Kloosterstraat. Deze zal op termijn zijn hoofdentreefunctie verliezen.

Figuur 2 Overzicht locaties van ondernemers die in de enquête hebben aangegeven behoefte te hebben aan parkeergelegenheid in het openbaargebied

x110301.001541

ARCADIS

11

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Verkeer
• Door het visueel brede profiel van wegen met rabatstroken (de verhardingsstrook langs de wegen) is het eenvoudiger/aantrekkelijker om hard te rijden. De verkeersveiligheid wordt mede hierdoor als redelijk tot slecht gewaardeerd; • • • • • • De sporthal is door het ontbreken van fiets of voetpaden niet op een veilige wijze bereikbaar voor langzaam verkeer; Hoewel tekenen van slijtage zichtbaar zijn is men tevreden over de kwaliteit van de wegen en de verlichting; De bewegwijzering is matig tot goed; Hoewel de bedrijven graag willen dat het bedrijventerrein verkeersveiliger wordt, wenst men geen snelheidsremmende maatregelen; De bedrijven hebben geen directe behoefte aan een vrijliggend fiets- of voetpad. In de huidige situatie wordt door voetgangers gebruik gemaakt van de rabatstrook; Er is geen collectief parkeerprobleem. Een aantal bedrijven geeft aan dat ze behoefte hebben aan extra parkeermogelijkheden in het openbaargebied; Doordat in de huidige situatie overal geparkeerd kan worden ontstaat her en der een onrustig en daardoor rommelig beeld. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer dicht bij een kruising wordt geparkeerd. Conclusie: Het algemene beeld is dat de bedrijven graag zien dat het terrein verkeersveiliger wordt. Het gaat dan vooral om de kruisingen op het bedrijventerrein. Het parkeerprobleem moet op plaatsen waar het speelt worden opgelost.

Groen
• • • Er is nauwelijks sprake van openbaar groen. Er bevinden zich slechts enkele bomen op het terrein; Het bestaande groen is van slechte kwaliteit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte groeiomstandigheden (veel verharding) waarin de bomen moeten groeien; De aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond legt beperkingen op aan de toepassing van beplanting in de openbare ruimte; Conclusie: Het merendeel van de ondernemers vindt dat de openbare ruimte een groenere uitstraling moet krijgen.

Particulier terrein
• • Uit de enquête is gebleken dat de ondernemers tevreden zijn over de algemene inrichting en presentatie van de bedrijventerreinen I en II; Over de uitstraling van de kavels en bedrijven is men matig tot redelijk tevreden. Enkele bedrijfskavels drukken een zwaar negatieve stempel op de algehele uitstraling van het bedrijventerrein. Het gaat hier niet om de bedrijfsvoering maar de overgang van privé naar openbaar gebied, kortom de erfafscheidingen; • • De kwaliteit van de erfafscheidingen wordt laag gewaardeerd; Graag zien de ondernemers meer aansluiting bij de beeldkwaliteit van bedrijventerrein Mies;

x110301.001541

ARCADIS

12

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

In de collectieve waardering van het bedrijventerrein zijn er zowel positieve als negatieve uitschieters;

Conclusie: De uitstraling van de bedrijfskavels wordt voor een groot deel bepaald door de overgang van privé naar openbaar gebied. Eenduidigheid in beeld en kwaliteit van de hekwerken verbetert de algemene uitstraling van de bedrijventerreinen.

Figuur 3 Bovenstaande afbeelding geeft het resultaat weer van de enquête op de vraag welke locaties de meeste en de minste uitstraling hebben.

(Gezamenlijke) Voorzieningen
• • • • • De ondernemers zijn positief over het samen met de gemeente en politie oppakken van parkeren en beveiliging. Er weinig behoefte aan andere collectieve voorzieningen, er bestaat wel behoefte aan informatie over mogelijkheden voor gezamenlijke acties. De enquête wijst uit dat ca. 50% van de ondernemers in het bezit is van snel internet (kabel of ADSL/dsl); Er wordt gebruik gemaakt van diverse providers, er is geen duidelijke voorkeur te herkennen; De internetverbinding wordt voornamelijk gebruikt voor: • • • • • E-mail; Informatie zoeken; Informatie verspreiden;

De ondernemers geven aan weinig kennis te hebben over ICT in relatie tot. mogelijke besparingen in de bedrijfsprocessen; De helft van de ondernemers is voorstander van een investering in gezamenlijk snelinternet (50%-50%) en ziet dit als taak voor het op te zetten gezamenlijk beheer (parkmanagement);

Conclusie: De enquête geeft aan dat er behoefte is aan gezamenlijke projecten voor parkeren en

x110301.001541

ARCADIS

13

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

beveiliging, over andere mogelijkheden wil men worden geïnformeerd. Ervaringen in andere projecten leren wel dat de gemeente samen met de ondernemersvereniging hierin het initiatief moeten nemen. Daarbij kan tevens worden bekeken of aansluiting bij parkmanagement projecten in de omgeving zinvol is. Vooralsnog lijkt een eigen Groesbeek model de voorkeur te hebben waarbij rekening moet worden gehouden met het schaalniveau van Groesbeek. Het gaat om de interactie tussen de eigen bedrijven en de gemeente.

Figuur 4 Overzicht knelpunten als conclusie uit de enquête

2.5

CONCLUSIE Uit de inventarisatie en analyse van de bedrijventerreinen I en II komen uiteindelijk de volgende verbeterpunten het meest prominent naar voren: 1. 2. 3. 4. Veiligheid op straat verbeteren (kruispunten, voetgangers, bereikbaarheid sporthal) Parkeerbehoeftes oplossen in het openbaar gebied Openbare ruimte een groenere uitstraling geven Uitstraling van enkele beeldbepalende bedrijven verbeteren

x110301.001541

ARCADIS

14

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

HOOFDSTUK

3

Oplossingen

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat er verbeteringen wenselijk zijn in het openbaar gebied en op de particuliere terreinen. Als oplossingen voor de knelpunten stellen wij de volgende ingrepen voor die bijdragen aan een verbetering van de economische- en ruimtelijke kwaliteit, de representativiteit en de algemene veiligheid van de bedrijventerreinen I en II: 1. Aanpassen entree 2. Herinrichting wegen 3. Verbeteren uitstraling Op basis van de voorgestelde ingrepen zijn drie projecten benoemd waaraan 6 deelprojecten met maatregelen zijn gekoppeld. Op basis van deze 6 deelprojecten: Ontstaat een eerste beeld van de totale kosten van de revitalisering. Kan de gemeente de prioritering bepalen voor de uitvoering (de drie prioritaire deelprojecten worden verder uitgewerkt); In de bijlage bevindt zich een overzicht met plekken waar nieuwe wegprofielen moeten komen en een overzicht van oude en voorgestelde wegprofielen. De locaties van de doorsnedes zijn genummerd. In de tekst wordt aangegeven welke doorsnede bij een ingreep van toepassing is.

x110301.001541

ARCADIS

15

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Figuur 5 Voorstel revitaliseringsplan Bedrijventerrein I en II

Figuur 6 Overzicht deelprojecten

x110301.001541

ARCADIS

16

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

3.1 3.1.1

PROJECTEN AANPASSEN ENTREES Projecten: Realiseren van een nieuwe helder opgezette en herkenbare hoofdentree vanaf Hulsbroek via Mies als hét visitekaartje voor het gehele bedrijventerrein; Afwaarderen van de overige entrees voor (vracht)verkeer. Dit betreft de kruisingen, Atelierweg -Kloosterstraat en Ambachtsweg – Kloosterstraat; Het recent berekende verkeersstromenmodel toont aan dat het afwaarderen van de Gooiseweg – Kloosterstraat geen invloed heeft op de routekeuze van automobilisten. Daarnaast is een goede ontsluiting van belang voor zowel de aan de Industrieweg gelegen brandweerkazerne, de toekomstige parkeergarage aan de Spoorlaan en de (zorg)voorzieningen die op de (TD-)locatie Spoorlaan – Industrieweg worden gerealiseerd. Dit alles ondersteunt de gedachte dat de Spoorlaan en Gooiseweg als wijkontsluitingsweg ingericht moeten worden. De entree van het bedrijventerrein via de Spoorlaan – Industrieweg blijft hiermee een logische keuze en route voor het verkeer dat zich van en naar het bedrijventerrein begeeft. De betreffende entree zal om die reden niet afgewaardeerd worden. Wel wordt de mogelijkheid opengehouden om deze toegang een andere ruimtelijke uitstraling/inrichting te geven.

Deelproject A

5

Afwaarderen entree Ambachtsstraat en realiseren van een vrijliggend fiets/voetpad
Maatregelen: Terugbrengen wegbreedte naar 6,5 m (doorsnedes 01 ,02, 03) Rabatstroken opnemen en de vrijgekomen ruimte inrichten met groen en incidenteel haaksparkeren (samen met betrokken ondernemers) Aanleggen van een vrijliggend fiets/voetpad (2,5m.) aan de oostzijde van de Ambachtsweg naar de sporthal; Aanleg van een voetpad (1,6 m.) aan de westzijde van de Ambachtstraat; Overleg met bedrijven en aanwonenden m.b.t. parkeren , groen en verbetering uitstraling. Kosteninschatting: € 206.300,-

5

Gezien de rioleringsverplichtingen van de afd. Openbare Werken en de mogelijkheden om financieel

voordeel te behalen is uitgangspunt dat de combinatiemogelijkheden moeten worden bekeken voor de in 2008 uit te voeren rioleringswerkzaamheden.

x110301.001541

ARCADIS

17

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Deelproject B Afwaarderen entree Atelierweg en herinrichten entree Industrieweg
Maatregelen: Terugbrengen wegbreedte naar 6,5 m (doorsnede 12); Entrees voorzien van voetpaden (1,6 m.) aan weerszijden van de weg tot aan eind aaneengesloten woonbebouwing; Kosteninschatting: € 88.300,-

3.1.2

HERINRICHTING WEGEN Projecten: Veiliger en overzichtelijker maken van kruisingen door parkeren in de nabijheid van kruisingen te voorkomen. Aandachtspunt hierbij is de kruising van de Industrieweg met de Ambachtsweg; Creëren van een centrumring op het terrein van 7 meter breed en overige wegen en breedte van 6,5 meter; Opzetten van principe profielen voor de wegen waarin parkeren en beplanting een plaats krijgen. Parkeren kan zowel haaks- en langsparkeren zijn; Realiseren van een vrijliggend fiets-voetpad langs de Ambachtsweg richting de sporthal; De neven entrees aan beide zijden voorzien van voetpaden tot aan het eind van de aaneengesloten woonbebouwing;

Mogelijkheden nieuw wegprofiel
Veel kan bereikt worden door herprofilering van het huidige wegprofiel. Nog meer kan bereikt worden wanneer bedrijven mee willen werken aan een aansluiting van de inrichting van hun voorterreinen op het openbaar gebied. Het huidige profiel is beperkt in zijn mogelijkheden. De wegbreedte varieert van 6 tot 7 meter met een rabatstrook van ongeveer 1,5 meter. Een weg met aan beide zijden een afwisseling van beplanting en langsparkeren behoort wel tot de mogelijkheden. Wanneer gekeken wordt naar het openbaar gebied in relatie tot de bedrijfskavel kunnen de parkeermogelijkheden worden uitgebreid en kunnen knelpunten m.b.t. veiligheid en parkeren worden opgelost. Haaksparkeren kan toegepast worden wanneer ondernemers een gedeelte van hun grond hiervoor beschikbaar willen stellen. Hierdoor kunnen op plekken meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd zonder een volledig versteend openbaar gebied te maken. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen aan weerszijden van de weg gaat de voorkeur uit voor het toepassen van heester beplanting in plaats van boombeplanting. Bij aanplant van bomen in het openbaar gebied moet afstemming plaatsvinden met de afdeling Openbare Werken om beheerproblemen in de toekomst te voorkomen.

x110301.001541

ARCADIS

18

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Figuur 7 Groenvakken afgewisseld met langsparkeren

Figuur 8 Groenvakken afgewisseld met haaksparkeren

Deelproject C Herinrichten hoofdentree en aansluiting op Hulsbroek d.m.v. een rotonde
Maatregelen: Aansluiting Mies op Hulsbroek d.m.v. een rotonde om veiligheids/overzichtsprobleem op te lossen; Aanleg van een 7 meter brede entreeweg (doorsnede 16); Nieuwe entreeweg aan weerszijden aanplanten met bomen (1ste grote, min 2 m. van de weg); Entreeweg Mies d.m.v. een rechte kruising op Ambachtsweg laten aansluiten; Doortrekken van het fietspad via de zuidzijde van de entreeweg richting de sporthal; Vrijgekomen ruimte door het rechttrekken van de entree inrichten als parkeerplaats voor algemeen gebruik Opmerking: Er is overleg nodig tussen de firma van Kesteren en de Gemeente over de herinrichting van de ontsluiting langs het bedrijf en compensatiemogelijkheden voor het verlies aan ruimte. De planologische en milieutechnisch (oa geluid naar woningen) mogelijkheden moeten hierbij goed worden onderzocht. Kosteninschatting: € 400.000,-

Deelproject D Veiligheid/overzichtelijkheid kruising Ambachtsweg – Industrieweg vergroten
Maatregelen: Kruising uitvoeren in lichtkleurig asfalt zodat de kruising beter is gemarkeerd (optie is om de kruising verhoogd aan te leggen of de route Ambachtsweg – Industrieweg voorrang te geven); Alle zijden de kruising voorzien van voetpaden (1,6 m) om veilig oversteken te kunnen garanderen en het overzicht voor het gemotoriseerd verkeer te vergroten; Kosteninschatting: € 70.600,-

x110301.001541

ARCADIS

19

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Deelproject E Herinrichten wegen op basis van profielen
Maatregelen: Vaste wegbreedte van 7 m. voor de Ambachtsweg vanaf de kruising met Mies en tot aan de kruising met de Industrieweg en de Industrieweg verbinding Ambachtsweg tot aan Mies (doorsnedes 04, 07, 14, 15) Vaste wegbreedte van 6,5 m. voor de Ambachtsweg, Industrieweg en Atelierweg m.u.v. hierboven beschreven route (doorsnedes 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13) Rabatstroken opnemen en de vrijgekomen ruimte inrichten met groen en incidenteel haaks/langsparkeren in het openbaar gebied (zie doorsnedes); Binnenzijde route Ambachtsweg, Industrieweg en Atelierweg voorzien van voetpad (1,6 m.) Om te komen tot de gewenste profielen is overleg en overeenstemming met de ondernemers noodzakelijk omdat het haaksparkeren alleen ingepast en uitgevoerd kan worden met gebruik van privé-gronden. Nu zijn er alleen parkeerplaatsen gepland op die plekken waarvan de ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan parkeerruimte in het openbaargebied. Het toepassen van haaksparkeren is de beste aanpak om tot een goede balans te komen tussen parkeren en groen in het openbaar gebied. Alleen op deze manier wordt er een beeld bereikt dat meer kwaliteit oplevert en tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers en de gemeente. Er is een onderverdeling gemaakt in de ringweg die een breedte heeft van 7m. (E1) en de overige wegen (E2). De overige wegen zijn per wegdeel gedefinieerd Kosteninschatting: E1 herinrichting wegen met vaste wegbreedte van 7m. E2 Ambachtsweg deel 1 E2 Ambachtsweg deel 2 E2 Atelierweg E2 Industrieweg € 360.950,€ 92.000,€ 136.500,€ 82.950,€ 237.900,-

x110301.001541

ARCADIS

20

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

3.1.3

VERBETEREN UITSTRALING Project: opzetten van een collectief hekwerkprogramma voor het vergroten van de algemene kwaliteit van de privé-kavels en de aankleding van de hoofdentree;

Uitstraling kavels
In de gesprekken met de ondernemers werd vaak aan Mies gerefereerd als voorbeeld van de kwaliteitsambitie. Wat maakt het bedrijventerrein Mies zo geslaagd in dit opzicht? Nieuwbouw maakt vanzelfsprekend een meer verzorgde indruk dan gedateerde bebouwing. Een essentieel verschil tussen bedrijventerreinen I en II en Mies is dat de uitstraling van Mies uniform is. Dit komt voor een belangrijk deel door de eenduidigheid in bijvoorbeeld hekwerken, materiaalgebruik en kleurstelling. Dit geeft een verzorgd en rustig beeld. Op bedrijventerrein I en II kan veel bereikt worden door éénduidigheid in erfafscheiding. Dit kan alleen slagen als gemeente en bedrijven het met elkaar oppakken, hiervoor moeten gezamenlijke richtlijnen komen en moet de gezamenlijk ingezette koers worden gehandhaafd.

Figuur 9 Éénduidig beeld door afrastering

x110301.001541

ARCADIS

21

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

DEELPROJECT F Verbeteren uitstraling Bedrijventerrein Organisatorische maatregelen
Maatregel: opzetten van een collectief hekwerkprogramma voor het vergroten van de algemene kwaliteit van de privé-kavels en de aankleding van de hoofdentree; Voor deelproject F is het niet mogelijk een kosteninschatting te maken omdat we hierbij niet uitgaan van een fysieke verandering van bijvoorbeeld een profiel. De kosten van een collectieve hekwerkprogramma zijn sterk afhankelijk van de deelname van het aantal bedrijven en de beoogde kwaliteit van hekwerken. Op grond van het onderzoek komen wij tot de volgende onderwerpen waaraan behoefte is en de mogelijkheid bestaat om concreet invulling aan te geven, veelal in samenwerking met de ondernemers(vereniging): Verbetering van de (her)inrichting van de kavels; Handhaven beeldkwaliteit private kavel; Herinrichting van gevel tot gevel; In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen richtlijnen worden opgenomen die de uitstraling van de private kavels op een hoger niveau brengen. Bijvoorbeeld door opslag voor de rooilijn te verbieden. Het is belangrijk dat de richtlijnen wel draagvlak hebben bij een meerderheid van de ondernemers. Vervolgens is het zaak de afspraken voor een ieder te handhaven en dat ondernemers de gemeente daarin te ondersteunen. De herinrichting van gevel tot gevel kan sterk bijdragen aan een betere uitstraling, hiervoor is een hechte samenwerking met de bedrijven voor noodzakelijk en moeten alle partijen daar veel tijd en energie in kunnen en willen steken. Naast een aantal fysieke maatregelen waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein wordt verbeterd is ook een aantal organisatorische maatregelen gewenst om het functioneren van het terrein te verbeteren. Deze maatregelen dragen bij aan een goed vestigingsklimaat op het bedrijventerreinen.

Gezamenlijke voorzieningen
Naast het een gezamenlijk hekwerkprogramma zijn de volgende maatregelen gewenst: Handhaven uitstraling van het terrein en gezamenlijk beheer na revitalisering; Gezamenlijke voorzieningen voor parkeren; Gezamenlijke voorzieningen voor beveiliging; Informatie over gezamenlijk snel internet en internetdiensten; Informatie gezamenlijke energiebesparingsmaatregelen en afvalinzameling; Deze acties kunnen worden samengevat in een parkmanagement of modern terreinbeheer concept. Het opzetten van een werkgroep van ondernemers en gemeente om hieraan invulling te geven is een eerste stap die moet worden gezet. In een dergelijke werkgroep kunnen de onderwerpen worden afgebakend en uitgewerkt.

x110301.001541

ARCADIS

22

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

Eén van de aandachtspunten van de werkgroep is de oriëntatie op de parkmanagement initiatieven in Nijmegen en Wijchen. Naast informatie uitwisselingen en het delen van ervaringen zijn mogelijk inhoudelijke verbindingen tot stand te brengen. Belangrijkste blijft echter een goed contact tussen gemeente en ondernemers over de ontwikkeling van het terrein.

Bodem vervuiling op individuele kavel(s)
De chroomvervuiling op één van de kavels opnieuw bekijken Als gevolg van gewijzigde regelgeving is het niet altijd meer noodzakelijk dat een perceel volledig moet worden gesaneerd. Hierdoor kunnen verkoop, herstructurering van een perceel of bouwplannen op perceel eerder plaatsvinden. Als gevolg van de verontreiniging blijven er wel gebruiksbeperkingen op het perceel met betrekking tot bouwen en grondverzet, maar er zijn nu meer mogelijkheden dan in het recente verleden.

x110301.001541

ARCADIS

23

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

HOOFDSTUK

projecten

4

Uitwerking deel-

Om prioriteit aan de verschillende projecten te kunnen geven zijn de projecten getoetst op een aantal belangrijke factoren. Het gaat om de volgende criteria: • • • • • • Snelle uitvoerbaarheid, de zogenaamde quick wins Procedure / bestemmingsplan. Moet er een procedure worden gevolgd of niet?; Eigendom. Gronden die in eigendom zijn van de gemeente kunnen eerder in uitvoering worden genomen. Betrokkenheid ondernemers noodzakelijk. Het is belangrijk dat de ondernemers bij de verdere uitwerking worden betrokken. Financiën. De kosten van de verschillende projecten; Urgentie op basis van kwaliteit / veiligheid. Welke projecten leveren het meeste rendement op in veiligheid en ruimtelijk kwaliteit/uitstraling?

Op grond van deze criteria heeft ARCADIS de volgende prioritering gemaakt: In onderstaande tabel zijn de criteria toegepast op de deelprojecten. In bijlage 5 is een vergroot exemplaar van deze tabel te vinden.

Figuur 10 Overzicht advies prioritering

4.1

ADVIES ARCADIS Figuur 10 geeft een duidelijk beeld van prioritering in projecten door gebruik van de kleuren rood, oranje en groen. Op grond van de weging ligt de prioriteit bij de eerste vier

x110301.001541

ARCADIS

24

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

deelprojecten A tot en met D. Uitvoering van deze projecten geeft het bedrijventerrein een stevige kwaliteitsimpuls. Deelproject D wordt gezien als een belangrijke quick win. Dit project is relatief klein en betaalbaar en het levert een grote bijdrage op aan de veiligheid op het terrein. Herinrichting van de hoofdentree moet in een vroeg stadium ingezet worden vanwege de complexere voorbereiding . Bij voorkeur worden project A en project C gelijktijdig opgepakt waarmee het accent meer op de nieuwe hoofdentree komt te liggen, er meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de veiligheid van het langzaam verkeer naar de sporthal wordt vergroot.

De prioritering die ARCADIS voorstelt is:
1. 2. 3. 4. Deelproject D – Veiligheid/overzichtelijkheid kruising AmbachtswegIndustrieweg vergroten; Deelproject C – Herinrichten hoofdentree (opstarten van het project); Deelproject A – Afwaarderen entree Ambachtsstraat en realiseren van een vrijliggend fiets/voetpad naar de sporthal; Deelproject B Afwaarderen entree Atelierweg en herinrichten entree Industrieweg.

De firma’s van Kesteren en Wennekers hebben aangegeven dat zij in goed overleg met de gemeente op een positieve manier willen meewerken aan de invulling van de ambities. Projecten met deze bedrijven kunnen voorbeeldprojecten zijn voor de overige ondernemers. De prioritering die ARCADIS voorstelt is een handvat voor de realisering van delen van het Revitaliseringsplan in relatie tot de beschikbare gelden. Dit sluit initiatieven vanuit de ondernemers, die aansluiten bij het Revitaliseringsplan, niet uit. Binnen de bandbrede van de financiële middelen moeten projecten opgepakt kunnen worden die aansluiten bij het Revitaliseringsplan. In overleg met de gemeenten moet de vorm en de haalbaarheid worden bepaald.

x110301.001541

ARCADIS

25

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

COLOFON
Revitaliseringsplan Bedrijventerrein I en II Groesbeek Opdrachtgever: GEMEENTE GROESBEEK Status:
Concept

Auteur: Steven Kamerling Ernst Voerman Frits op de Haar gecontroleerd door: Maureen Anema Frits op de Haar Vrijgegeven door:

7 december 2006 x110301.001541

ARCADIS REGIO BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

x110301.001541

ARCADIS

26

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

BIJLAGE

1

Revitaliseringsplan

x110301.001541

ARCADIS

27

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

BIJLAGE

2

Locatie deelprojecten

x110301.001541

ARCADIS

28

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

BIJLAGE

3

Locatie doorsnedes

x110301.001541

ARCADIS

29

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

BIJLAGE

4

Tabel advies Prioritering

x110301.001541

ARCADIS

30

REVITALISERINGSPLAN

BEDRIJVENTERREIN I EN II GROESBEEK

BIJLAGE

5

Globale kostenraming deelprojecten

x110301.001541

ARCADIS

31