Best practices

WIe zIch wII Iuten InsµIreren oµ het gebIed
vun kwuIItutIeI goede bedrI]venterreInen, kun
bI]voorbeeId terecht bI] MuuIdrIIt In Wussenuur.
DIt bedrI]venterreIn Is In nuuwe sumenwerkIng
met het bedrI]IsIeven oµ een duurzume wI]ze
ontwIkkeId. Duurvoor Is er veeI geInvesteerd
In duurzuumheId en Is er zuInIg met de ruImte
omgeguun.
Het bedrI]venterreIn NIeuwe Veen In Nootdorµ
Special Bedrijvig Beleid
Interview met gedeputeerde
Asje van Dijk 2
Grote Polder krijgt
een face lift 5
Kwintsheul in de renovatie 7
Peter Hamelijnck, proces-
manager, helpt gemeenten 9
Meer en kwalitatief betere bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Daarvoor heeft het
college van Gedeputeerde Staten zich, samen met de regio’s en gemeenten, de
afgelopen vier jaar ingezet. Nu, aan het eind van de collegeperiode, maken wij de
balans op. In deze special van Bedrijvig Beleid maken we u graag deelgenoot van
wat er is bereikt en wat er nog zou moeten gebeuren.
heeIt een uuntrekkeII]ke uItstruIIng en Is goed
Ingeµust In de omgevIng, door bedrI]IsIocutIes
uchter een urchItectonIsch veruntwoorde geveI-
wund te µIuutsen.
BI] het nIeuwe bedrI]venterreIn OudeIund In
BerkeI en RoderI]s zI]n eIementen vun duur-
zuumheId toegeµust. Zo krI]gen bedrI]ven dIe
zIch hIer wIIIen vestIgen vIu een dIgItuuI Ioket
duurzuumheIdsudvIezen.
Wat ¡s naar uw smaak het grootste resuItaat
van de aIgeIopen v¡er jaar?
‘Dat vind ik het geheel. Het is gelukt om onze
getalsmatige doelstelling waar te maken. We
hebben een impuls kunnen geven aan de her-
structurering van 700 hectare aan bedrijventer-
reinen, en aan 300 hectare nieuw uit te geven
bedrijventerrein. Dat is dan weliswaar een ande-
re getalsverhouding dan van tevoren gepland,
toen gingen we uit van 500 hectare herstructu-
rering, en 500 hectare nieuw terrein. En let wel,
bij de start van dit programma hadden we hier
geen extra geld voor beschikbaar. En we wisten
Gedeputeerde Asje van Dijk ziet om in tevredenheid. Vele hectares bedrijven-
terrein kregen een nieuwe leven, op basis van samenwerking tussen alle
betrokken partijen. Belangrijk voor wie daar z’n boterham moet verdienen,
zegt hij. Toch blijft de opgave nog groot.
niet of gemeenten en bedrijven met ons mee
zouden wilden doen. Toch is het gelukt. Ik bena-
druk nog wel graag, dat we dit niet doen om
“meters te maken”. Het gaat om de mensen
achter die hectares. Ongeveer een derde van de
Zuid-Hollandse beroepsbevolking werkt op een
bedrijventerrein. Die moeten ook op een goede
manier een boterham kunnen verdienen.’

Wat was de b¡jdrage van de prov¡nc¡e?
‘Financieel gezien hebben we zo’n 45 miljoen
euro kunnen spenderen aan investerings- en sti-
muleringssubsidies. Dat is beduidend meer dan
2
Het gaat om de mensen
achter de hectares`
in de vorige periode. Daarnaast zetten we een
aantal ondersteunende initiatieven op touw. De
Infodesk Bedrijventerreinen bijvoorbeeld. Dat is
een website waar beleidsmakers en onderne-
mers gemakkelijk kunnen zien waar de beste
plek is om te vestigen of uit te breiden. Hierbij
werken we onder meer samen met de Kamers
van Koophandel. Verder hebben we een pro-
gramma opgezet voor kennisoverdracht over
herstructurering en duurzaamheid voor ambte-
naren en projectleiders. Belangrijk waren ook de
regionale initiatieven die de provincie van een
impuls hebben kunnen voorzien. In de
Regionale Economische Overleggen hebben alle
partijen ambities benoemd en gezamenlijk aan
de uitvoering daarvan gewerkt. Voor elke regio
hebben we ook de aanstelling van programma-
managers mede mogelijk gemaakt, die uitvoer-
bare programma’s opstellen, aanjagen en bege-
leiden. Ook hebben we afspraken gemaakt met
het Rijk om onze inspanningen voor de herstruc-
turering van de grote bedrijventerreinen te bun-
delen.
Overigens is er ook in 2007 nog een tweede ten-
der van 4,6 miljoen euro, hierdoor kunnen extra
projecten een impuls krijgen. Deze loop tot en
met 28 februari.’

Wat g¡ng er n¡et goed ¡n de
aIgeIopen per¡ode?
‘Ik heb me ontzettend gestoord aan de beeld-
vorming. Het verwijt was dat provincie en
gemeenten de natuur aan het opsouperen zijn.
Op basis van ons inziens onjuiste gegevens komt
dat in het nieuws. Natuurlijk doen we dat niet,
de natuur is hard nodig, al was het alleen maar
om op adem te kunnen komen.’
Het Ru¡mteI¡jk PIanbureau denkt dat er na
zozo overschotten ontstaan op het geb¡ed van
bedr¡jventerre¡nen.
‘Wij leggen nu al de nadruk op herstructurering,
meer dan op nieuwe terreinen. Zulke scenario’s
nemen we serieus. Belangrijk is wel dat je goed
naar de veronderstellingen kijkt, bijvoorbeeld op
het gebied van de verwachtte economische groei.
Ik vind overigens ook: Zuid-Holland is de motor
van de Nederlandse economie. Veel mensen zijn
daarvan afhankelijk. We moeten alles op alles zet-
ten om daarvoor de benodigde economische
groei te realiseren, dat is een politieke keuze.
Vooruitkijken is dan mooi, maar moet niet leiden
tot stilstand.’

Wat z¡jn de grote opgaven voor de
komende t¡jd?
‘Er is nog 3000 hectare aan herstructurering te
gaan! Dat zijn bedrijventerreinen die niet meer
goed functioneren, bijvoorbeeld omdat de bereik-
baarheid niet meer aansluit op de hedendaagse
noden, of omdat ze niet meer voldoen aan nieu-
we wettelijke normen, of omdat ze eigenlijk geen
aantrekkelijke werkomgeving bieden, geen
“werklandschap” zijn, waarvoor de VROM-raad
onlangs terecht pleitte. Belangrijk is ook dat
bedrijventerreinen niet meer mogen verloederen.
Dat er dus blijvend aan de kwaliteit wordt
gewerkt, bijvoorbeeld door middel van parkma-
nagement. Mooie ontwikkelingen vind ik verder
nog de toenemende clustering van bedrijven.
Hierdoor kunnen terreinen een duidelijk profiel
krijgen, zoals in Leiden het bioscience-park.
3
‘Ongeveer een derde
van de Zuid-Hollandse
beroepsbevolking werkt
op een bedrijventerrein‘
4
Ambitieus programma levert
klinkende resultaten op
Bij de start in 2003 van het meerjarenprogramma
bedrijventerreinen kreeg het de titel ‘Stappen
vooruit!’ mee om de urgentie ervan uit te druk-
ken. Een groot deel van de bedrijventerreinen
voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en wij
wilden extra inspanningen leveren om tot echte
verbeteringen te komen, zowel in de planvorming
voor bedrijventerreinen als in de uitvoering ervan.
Aan 94 projecten verspreid door de provincie
hebben wij subsidie voor planvorming toegekend.
Hiermee was een bedrag van ongeveer` 3 miljoen
gemoeid. Bij planvorming gaat het om voorberei-
dende acties, zoals haalbaarheidsstudies, opstellen
van plannen van aanpak, duurzaamheidsinitiatieven
en het voorbereiden van parkmanagement. Voor
de daadwerkelijke uitvoering van projecten is
` 42,2 miljoen subsidie bijgedragen, namelijk
` 32 miljoen voor verbetering/herinrichting van
bestaande terreinen en ruim ` 10 miljoen voor
nieuwe terreinen. Met dit geld hebben wij ertoe
bijgedragen dat 676 hectare bestaand bedrijven-
terrein kan worden heringericht en dat 301 hec-
tare nieuw terrein kan worden ontwikkeld. Dit is
nog exclusief de hectares waarover pas in 2007
duidelijkheid komt. De financiële ondersteuning
door de provincie is bedoeld als tegemoetkoming
in de exploitatietekorten van projecten en
bedraagt gemiddeld 17% van dit tekort. Zonder
deze bijdrage zouden veel projecten niet of pas
veel later in uitvoering worden genomen.
De werkgelegenheidseffecten van deze maatregelen
zijn niet gering. De betrokken gemeenten schat-
ten dat hiermee wordt bijgedragen aan het
'ħ x Īĥĥ` wus onze umbItIe voor de coIIegeµerIode ħĥĥĨ-ħĥĥĬ: Īĥĥ hecture bestuunde
bedrI]venterreInen oµ de schoµ nemen en verbeteren en Īĥĥ hecture nIeuwe bedrI]ven-
terreInen ontwIkkeIen. Geen gerInge oµguve, muur eInd ħĥĥī hebben we kunnen
vuststeIIen dut het Is geIukt dunkzI] een goed sumensµeI tussen gemeenten, regIo`s,
rI]k en µrovIncIe.
behoud van ruim 41.000 arbeidsplaatsen en het
scheppen van 32.000 nieuwe arbeidsplaatsen.
Het meerjarenprogramma bedrijventerreinen
bevatte ook een belangrijke kwaliteitsimpuls. Met
het organiseren van masterclasses en leergangen
is onder meer aandacht gegeven aan het opzetten
van parkmanagement, duurzame energie, ver-
voersmanagement en landschappelijke inpassing.
De provincie faciliteerde ook de inzet van ‘pro-
grammamanagers’ in de regio’s voor procesbege-
leiding en advisering over onder andere financiële,
juridische en duurzaamheidsaspecten
Ondanks de behaalde resultaten telt Zuid-Holland
nog veel bedrijventerreinen die moeten worden
verbeterd: ruim 3.000 hectare (eind 2006).
Daarnaast blijft er vraag naar nieuwe ruimte: door
transformatie van (verouderde) bedrijventerreinen
naar woningbouw, kantoren of voorzieningen
gaat bedrijventerrein verloren, door herstructure-
ring van verouderde terreinen is ‘schuifruimte’
nodig in de vorm van nieuwe terreinen en door
economische groei.
Dit is dan ook een aandachtspunt voor de volgende
collegeperiode evenals het investeren in een
goede kwaliteit van bedrijventerreinen. Er komen
‘streefbeelden’ van kwaliteit waaraan bedrijven-
terreinen moeten voldoen op het vlak van bijvoor-
beeld beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing,
bereikbaarheid, veiligheid enzovoort. Ook creatief
en zorgvuldig omgaan met ruimte draagt bij aan
kwaliteitsverbetering en is dan ook een aan-
dachtspunt voor de komende jaren.
Meer en kwalitatief betere bedrijventerreinen in Zuid-Holland
5
‘Wat ziet dat bedrijventerrein er slecht uit. Dat dacht ik zeventien jaar geleden
al, toen ik net bij gemeente Zouterwoude kwam werken. Gelukkig kan Tinus
Geerling nu melden dat bedrijventerrein Grote Polder een grondige revitalise-
ring heeft gekregen, mede dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland.
'W
egen zijn versmald, wandel-
paden aangelegd, de riolering
is vernieuwd en er is nieuwe
beplanting aangebracht’, vertelt Tinus
Geerling. Hij is als projectleider betrokken
bij de ‘revitalisering’ van Grote Polder. De
opknapbeurt van het bedrijventerrein was
nodig, want niet alleen de gemeente wond
zich op over de verloederde aanblik. Grote
bedrijven als 3M en Olympus klaagden mee.
‘De bedrijven op het terrein proberen wij nu
te betrekken bij het onderhoud van de open-
bare ruimte. Alleen zo houden we de uitstra-
ling van Grote Polder mooi. Daarom maken
wij als gemeente Zoeterwoude vergaande
onderhoudsafspraken met de bedrijven die
er zijn gevestigd.’
Parkmanagement
Om dit doel te bereiken heeft de gemeente
een vorm van ‘parkmanagement’ in het leven
geroepen. Het werkt zo: eigenaren van
Zoeterwoude doopt
bedr¡jventerre¡n tot park
>
6
percelen op het bedrijventerrein kunnen
zogenoemde ‘multipurpose-stroken’ kopen.
Dit is voormalige gemeentegrond, die bedrij-
ven mogen beplanten, of mogen gebruiken
als parkeerplaats. De eigenaren van deze stro-
ken hebben samen met de gemeente een coö-
peratieve vereniging opgericht: Park
Management Grote Polder (PMGP). Deze
vereniging beheert sinds een half jaar het
onderhoud van het terrein. De gemeente
hoopt dat ook bedrijven die niet grenzen aan
een multipurpose-strook zich aansluiten bij
PMGP. ‘Zij hebben geen verplichting maar wel
een belang’, aldus Geerling.
Hoe verzin je zoiets? ‘Tja, je leest en je hoort
wel eens wat’, vertelt Geerling. Dat kan, want
in sommige Nederlandse gemeenten bestaat
parkmanagement al langer. Wat wel betrek-
kelijk nieuw is aan de Zoeterwoudse versie, is
het feit dat de gemeente parkmanagement
heeft ingevoerd bij een bestaand terrein.
Geerling: ‘Meestal zie je het bij nieuwe ter-
reinen. Dan worden de verplichtingen die bij
het parkmanagement horen, opgenomen in
de verkoopvoorwaarden van de grond. Wij
hebben het parkmanagement verbonden aan
de verkoop van de multipurpose-stroken.’
AIwachtend
De verkoop van de multipurpose-stroken en
het bijbehorende parkmanagement bleek
nogal wat voeten in aarde te hebben. Het
onderhoud van de openbare ruimte is nu een-
maal geen kernactiviteit voor de bedrijven op
Grote Polder. De onderlinge samenwerking op
het bedrijventerrein bleek bovendien nihil.
Geerling: ‘Daarom hebben we verschillende
bijeenkomsten gehouden en mailings rondge-
stuurd. Als je de bedrijven dan bij elkaar hebt,
moet je ze nog zien te overtuigen van het nut,
maar vooral van de rentabiliteit van parkma-
nagement. Dat kost moeite. In het begin zei-
den bedrijven wel eens: de gemeente probeert
ten koste van ons te besparen op het onder-
houd van dit terrein. Dat is echt niet zo; we
investeren het gebruikelijke in Grote Polder.’
Voorlopig is parkmanagement een succes,
want volgens Geerling ziet bedrijventerrein
Grote Polder er weer spic en span uit. ‘Maar’,
zo bezweert hij: ‘het project staat nog in de
kinderschoenen. Pas over een aantal jaren
weten we of het echt werkt.’
7
Midden in het Westland, tussen kassen en dorpen die teruggaan tot de
Romeinse tijd, ligt het dorp Kwintsheul. Hier wordt al eeuwen fruit geteeld,
zo getuigen monumentale boerderijen als Halfwege en Sonnehoeck, die op hun
erf antieke kassen en fruitmuren herbergen. Bedrijventerrein Kwintsheul komt
voorlopig nog niet op de monumentenlijst. Dat verdient eerst een renovatie.
'L
ind jaren ’90 werd duidelijk dat het
voormalige veilingcomplex
Kwintsheul een grondige opknap-
beurt verdiende’, vertelt Ton Oetomo. Hij leidt
namens de gemeente Westland, waarvan
Kwintsheul onderdeel is, de revitalisering van
het bedrijventerrein. De gemeente wil het
complete terrein duurzaam herstructureren,
wat betekent dat niet alleen de onder- en
bovengrondse infrastructuur wordt opge-
knapt, maar ook de gebouwen zelf. Dat is
een ambitieus, maar kostbaar plan, waaraan
de provincie Zuid-Holland bijdraagt met een
investeringssubsidie van 900.000 euro.
De duurzame herstructurering van bedrijven-
terrein Kwintsheul houdt onder andere in dat
de gemeente een gescheiden rioolsysteem
aanlegt voor de afvoer van schoon en vuil
water, de opvang realiseert van milieuonvrien-
delijke stoffen en energie- en waterslurpende
WestIand bIaast bedr¡jven-
terre¡n n¡euw Ieven ¡n
>
8
voorzieningen zoals wasstraten integreert.
Daarnaast wordt het gebied straks via een
nieuwe weg aangesloten op de zogeheten
veilingroute. Doel van dit alles is de milieu-
belasting op Kwintsheul te verminderen, het
terrein beter bereikbaar te maken en het
vrachtverkeer uit de omliggende woonwijken
te bannen.
N¡et over één nacht ¡js
De plannen van de gemeente vergen een
nauwe samenwerking tussen twee partijen
die hun belangen niet altijd delen: de
gemeente en de circa veertig bedrijven op
Kwintsheul. De gezamenlijke ontwikkeling
van een masterplan voor de renovatie ging
dan ook niet over één nacht ijs. Oetomo: ‘Er
stond een paar maanden voor, maar uiteinde-
lijk duurde het vaststellen van het masterplan
twee jaar. Er is talloze keren met vuisten op
tafels geslagen en we hebben zelfs op het
punt gestaan om uit elkaar te gaan. Vooral
de milieueisen zorgden voor felle discussies:
de gemeente wilde de milieubelasting op
Kwintsheul zoveel mogelijk terugdringen,
terwijl de bedrijven de eisen juist zo ruim
mogelijk wilden hanteren.’
Uiteindelijk hebben de gemeente en de
bedrijven elkaar toch gevonden, want het
masterplan is medio 2005 door beide partijen
omarmd. Oetomo: ‘In dit soort onderhande-
lingen moet je proberen bescheiden te blijven
in je eisen, anders kom je nergens. De bedrijven
hadden vooral moeite te accepteren dat de
gemeente voor sommige plannen gewoon
geen geld heeft. Nu het masterplan is vast-
gesteld, groeit het enthousiasme gelukkig
wel: veel bedrijven komen zelf met nieuw-
bouwplannen. De eerste nieuwe gebouwen
zijn al verrezen.’
Begr¡p
De uitvoering van het complete herstructure-
ringsproject zal waarschijnlijk tien tot vijftien
jaar duren. Draagvlak creëren voor duurzame
oplossingen, kost nu eenmaal tijd. Dat stelt
de gemeente voor een probleem: ‘De subsidie
van de provincie moet officieel binnen een
paar jaar een bestemming hebben’, vertelt
Oetomo. Hij gaat er evenwel van uit dat de
provincie begrip heeft voor de lastige situatie
van de gemeente Westland.
‘In dit soort onder-
handelingen moet je
proberen bescheiden
te blijven in je eisen,
anders kom je nergens‘
9
Sinds september 2006 reist Peter Hamelijnck door de regio Zuid-Holland
Zuid om gemeenten te helpen bij het herstructureren van verouderde
bedrijfsterreinen. ‘Al doe ik het werk nog maar kort, ik twijfel niet aan
de manier waarop het moet gebeuren.’
In een AC-restuurunt Iungs de AħĬ tussen
GorInchem en Utrecht verteIt HumeII]nck over
zI]n eerste muunden uIs µrogrummumunuger.
Het gesµrek hud ook best oµ zI]n kuntoor In
Dordrecht kunnen µIuutsvInden, muur hI] 'guut
nu eenmuuI gruug oµ µud`. Om structuur uun
zI]n werkweek te geven sturt hI] zI]n werkdu-
gen weI In Dordrecht, muur het grootste deeI
vun zI]n tI]d Is hI] onderweg, oµ bezoek, oI In
overIeg. 'Ik doe muxImuuI twee uIsµruken oµ
een dug. Duurvun moet mInImuuI een gerIcht
zI]n oµ duudwerkeII]ke vooruItgung vun een
µro]ect.`
VooruItgung vun hun µro]ect: duurvoor kunnen
de ħĨ gemeenten In de regIo ZuId-HoIIund ZuId
HumeII]nck InschukeIen. Om de herstructure-
rIng vun verouderde bedrI]venterreInen te
versneIIen, Is In ħĥĥĨ een uItvoerIngsµrogrum-
mu Duurzuum LconomIsch RuImtegebruIk
vustgesteId. HIervun Is HumeII]nck µrogrummu-
munuger.
'Ik ben veruntwoordeII]k voor verbeterIng vun
het µroces, nIet voor het succes vun de
gemeenteII]ke herstructurerIngsµro]ecten, ver-
teIt HumeII]nck. ZI]n voornuumste tuuk Is ken-
nIsuItwIsseIIng tot stund te brengen tussen de
'N¡et aIIeen praten,
maar ook doen`
>
10
verschIIIende µro]ecten. 'Ik geeI µresentutIes
en Ik orgunIseer werkbezoeken voor µro]ectIeI-
ders, meestuI rond een themu. Om een voor-
beeId te noemen: de gemeenten BInnenmuus,
OostIIukkee en ZederIk hebben uIIemuuI te
muken met een combInutIe vun herstructure-
rIng en nIeuwe ontwIkkeIIng vun bedrI]venter-
reInen. De µro]ectIeIders Iuut Ik dun oµ bezoek
guun bI] eIkuur en Ik nodIg er ook nog een
exµert bI] uIt. MomenteeI heb Ik zo`n ¨oud en
nIeuw"-dug geµIund stuun, net uIs een uItwIsse-
IIngsbezoek over µurkmunugement.`
HeIt¡g
De gemeenten vrugen HumeII]nck vooruI om
munugementkennIs: huIµ bI] het oµsturten,
orgunIseren en IInuncIeren vun hun herstruc-
turerIngsµIunnen. Wut HumeII]nck ze uItI]d
voorhoudt, Is dut ze moeten µroberen om vun
hun µIunnen een echt µro]ect te muken, met
een µIun vun uunµuk, goedkeurIng vun de
gemeenteruud, strukke deudIInes en een koµ-
µeIIng uun de meer]urenbegrotIng. HumeII]nck:
'Dus nIet: 'PIet]e, doe ]I] de herstructurerIng
vun dIt oI dut bedrI]venterreIn er even bI]?
Duurvoor zI]n deze µro]ecten echt te heItIg.
Het Is noguI wut om ]e een µro]ect voor te steI-
Ien met een doorIooµtI]d vun tIen tot twIntIg
]uur. De enIge zekerheId dIe ]e hebt Is dut de
tI]d zuI verunderen en het coIIege ook.`
GeIukkIg zI]n er voIgens HumeII]nck twee sIeu-
teIs tot succes. De eerste Is het oµknIµµen vun
een µro]ect In deeIµro]ecten. Denk uun de uun-
Ieg vun InIrustructuur, bewegwI]zerIng, ver-
IIchtIng, oµenbuur groen en µurkeerterreInen.
Dut houdt het werk overzIchteII]k. 'AIs een
deeIµro]ect mIsIukt, kun ]e uItI]d nog een suc-
ces muken vun de undere.`
De tweede sIeuteI tot succes Is sumenwerkIng
zoeken en behouden met µurtI]en dIe ]e kun-
nen heIµen.'HIerbI] denk Ik vooruI uun de
bedrI]ven dIe zI]n gevestIgd oµ het terreIn dut
vernIeuwd wordt.`
SumenwerkIng tussen µubIIeke en µrIvute
orgunIsutIes Is echter vuuk IustIg, meent
HumeII]nck, omdut de beIungen duurvoor soms
te veeI verschIIIen.'MI]n udvIes uun gemeenten
Is dun ook om uItI]d duIdeII]ke eIsen te steIIen
uun µrIvute µurtners. Ongewenst gedrug oµ een
bedrI]venterreIn Is nIet toegestuun: oµ de oµen-
bure weg wordt nIets oµgesIugen en er wordt
ook nIet geµurkeerd. ]e moet nutuurII]k weI
uIternutIeven kunnen bIeden, muur ]e moet
geen comµromIssen sIuIten. DIt soort µro]ec-
ten moet ]e wederkerIg muken, door onderne-
mers uun te sµreken oµ µrobIemen dIe ze zeII
kunnen oµIossen. Anders hebben bedrI]ven de
neIgIng te zeggen: de gemeente doet te weInIg.
In een context wuurIn het nooIt genoeg Is, vInd
Ik dut een onterecht verwI]t.`
Leerzaam
SInds seµtember Is HumeII]nck vun dIchtbI]
betrokken geruukt bI] bI]nu twIntIg verschIIIende >
11
µro]ecten. Over sommIge Is hI] zeer te sµreken.
Het zeehuvenµro]ect In Dordrecht bI]voor-
beeId. VoIgens HumeII]nck Is er bI]nu geen
undere gemeente wuur µurtI]en zo goed sumen-
werken om bInnen de mIIIeuregeIs en -wetten
muxImuIe economIsche groeImogeII]kheden te
reuIIseren. 'Ze hebben de toegestune hoeveeI-
heId geIuIdsoverIust µer bedrI]I ondergebrucht
In een verdeeIsysteem. DIt systeem Is oµ uIIe
gemeenteII]ke nIveuus gekoµµeId uun de
besIuItvormIng: vun vergunnIngverIenIng tot
het vuststeIIen vun bestemmIngsµIunnen. Dut
werkt ontzettend goed.`
De herstructurerIng vun bedrI]venterreIn
AveIIngen-Oost In GorInchem verIooµt ook
heeI soeµeI. HIer sIuugt de gemeente er goed In
om zoweI IokuIe uIs IundeII]ke beIungen te dIe-
nen. Len vun dIe IundeII]ke beIungen Is het
µrogrummu 'ruImte voor de rIvIer`, dut, zouIs
de nuum uI zegt, eroµ gerIcht Is NederIundse
rIvIerIoµen uIt te breIden door onder undere
dI]ken te verIeggen oI te verhogen, extru geu-
Ien te gruven en beddIngen uIt te gruven.
HumeII]nck: 'AveIIngen-Oost IIgt uun de WuuI,
dus ]e begrI]µt het beIungenconIIIct. Toch weet
de gemeente heeI knuµ betrokken µurtI]en
tevreden te houden.`
In de gemeente BInnenmuus sµeeIt ook Iets
bI]zonders: hIer combIneren ze de vernIeuwIng
vun het bedrI]venterreIn Boonsweg met de uun-
Ieg vun īĥ hecture uun nIeuw regIonuuI bedrI]ven-
terreIn. De gemeente heeIt nuur HumeII]ncks
menIng een sIImme keuze gemuukt door het
oude terreIn nu uI oµ te knuµµen en nIet uI te
wuchten tot de ontwIkkeIIng vun het nIeuwe
terreIn. 'Het oude terreIn wordt de µoort tot
het nIeuwe. De verbeterde uItstruIIng zuI heIµen
de µerceIen oµ het nIeuwe te verkoµen. Soms
moet ]e nIet uIwuchten, muur doen`.
‘Ik ben verantwoordelijk
voor verbetering van het
proces, niet voor het succes
van de gemeentelijke
herstructureringsprojecten‘
LInd ħĥĥĪ Iunceerde de µrovIncIe ZuId-HoIIund
de websIte www.InIodeskzuIdhoIIund.nI. VIu
Internet kwum duurmee een dutubestund
beschIkbuur met een schut uun InIormutIe over
bedrI]venterreInen, zouIs µrI]s, IIggIng, mIIIeu-
cutegorIe en het uuntuI beschIkbure vIerkunte
meters en bI]voorbeeId weIke undere bedrI]ven
zIch oµ het terreIn hebben gevestIgd. Voorheen
µubIIceerde de µrovIncIe dergeII]ke InIormutIe In
een hundboek, nu Is dIe InIormutIe veeI sneIIer
en veeI uctueIer on IIne voor Iedereen beschIk-
buur en gemukkeII]k vergeII]kbuur.
VerschIIIende µurtI]en kunnen hun voordeeI
doen met de InIodesk. Om te begInnen nutuur-
II]k bedrI]ven, dIe er oµ zoek kunnen guun nuur
de meest geschIkte bedrI]IsIocutIes. Len goed uIt-
gekozen vestIgIngsµIek voorkomt uIIeen uI onno-
dIg verhuIzen en bevordert dus een duurzume
mutch.
Ambtenuren kunnen de InIodesk gebruIken uIs
busIs voor de IormuIerIng, uItvoerIng, monIto-
rIng en sturIng vun beIeId, mIts zI] er ook uIIe
reIevunte gegevens toeIeveren. De desk geeIt
bestuurders en umbtenuren ook nog sneIIer
InzIcht In mogeII]ke kneIµunten bI] de ontwIk-
keIIng en het gebruIk vun bedrI]venIocutIes.
AdvIesbureuus kunnen vun de InIodesk gebruIk
muken uIs bron voor unuIyses.
Kort en bondIg de vI]I voordeIen om vun deze
sIte gebruIk te muken:
Ħ. Ĭĥĥ bedrI]ven- en kuntorenIocutIes In
ZuId-HoIIund oµ een rI]
ħ. BeIungrI]ke InIormutIe over bedrI]venterreInen
In ZuId-HoIIund In een systeem verzumeId
Ĩ. VunuI de eIgen comµuter een beschIkbure
bedrI]IsIocutIe zoeken
ĩ. PruktIsch dIgItuuI dossIer voor gemeenteII]ke
µro]ectIeIders
Ī. De sIte om een bedrI]venterreIn onder de
uunducht vun uw doeIgroeµ te krI]gen
Infodesk: schat aan informatie
Kwaliteit
Wut Is eIgenII]k een goed bedrI]venterreIn? DIe
vruug verdIent een untwoord. Muur een gemuk-
keII]k untwoord Is er heIuus nIet. Wunt wut voor
het ene bedrI]I goed Is, kun nutuurII]k voor een
under bedrI]I weer heeI unders uItµukken. Ln
wut Is kwuIIteIt eIgenII]k sowIeso? De µrovIncIe
ZuId-HoIIund onderscheIdt oµ dIt vIuk drIe
'wuurden`, om er toch Iets over te kunnen
zeggen: beIevIngswuurde, gebruIkswuurde en
toekomstwuurde.
In eerste InstuntIe guut het voIgens de µrovIncIe
om de gebruIkswuurde: vormt het bedrI]ven-
terreIn een goede werkIocutIe voor de onderne-
mers dIe er gevestIgd zI]n. Duurnuust dIent de
IocutIe uun te sIuIten bI] de omgevIng en de
beIevIngswuurde vun de gebruIkers |onderne-
mers en werknemers), omwonenden en µussun-
ten. Verder moet een bedrI]venterreIn ook In de
toekomst zI]n IunctIe behouden |toekomstwuurde).
Om kwuIIteIt te bereIken guut het voIgens de
µrovIncIe vooruI ook om de gekozen uunµuk bI]
het ontwIkkeIen vun een nIeuw bedrI]venterreIn
oI het µroces vun herstructurerIng bI] een
bestuund terreIn. LssentIeeI hIervoor zI]n: een
muItIdIscIµIInuIre uunµuk |mIIIeu, economIsche
zuken, ruImteII]ke ordenIng, verkeer, beheer,
veIIIgheId etc.) en een InteructIeI µroces met uIIe
betrokkenen |ondernemers, overheId, burgers,
muutschuµµeII]ke orgunIsutIes). In dIe uunµuk
moeten dun de voIgende kwuIIteItsIndIcutoren
een µIek krI]gen: bereIkbuurheId, creutIeI ruIm-
tegebruIk, InµussIng In de omgevIng, beeIdkwuII-
teIt, wuter, energIe, voorzIenIngen, beheer, veI-
IIgheId en vestIgIngskIImuut. WeIke muutregeIen
duur dun uIt voIgen, dut zuI voor Ieder terreIn
weer verschIIIen.
Dus: de vruug steIIen Is In dIt gevuI nIet meteen
de vruug beuntwoorden.
Het belang van kwalitatief hoogstaande
bedrijventerreinen neemt alleen maar
toe. Maar hoe bepaal je wat een goed
bedrijventerrein is?