Sociaal-Economisch Profiel Twente 2003

Regio Twente Kamer van Koophandel Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Dit profiel geeft de belangrijkste recente economische ontwikkelingen in Twente, waarbij we ook kijken hoe Twente presteert ten opzichte van Nederland.

Omzet- en exportgroei (2002)
6 4 2 0 -2 -4 -6 omzet ex port

Afname aandeel bedrijven met .. (2002)

% toe-/afnam e t.o.v. 2 001

inve steringen

winst

Twente

Nederland

Bron: ERBO KVK

Kijken we naar het eerste onderdeel, de economische kerngegevens van de Twentse bedrijvigheid, dan zien we in 2002 een daling van de omzet in Twente en Nederland. De daling is in Twente wel iets groter dan de landelijke afname van de omzet. Wat betreft het exportvolume heeft Twente het in het afgelopen jaar daarentegen goed gedaan. Het exportvolume groeide in 2002 met 5%, voornamelijk door de groei van de export in de industrie. Landelijk groeide het exportvolume zeer beperkt. Het aandeel bedrijven met investeringen en winst is zowel in Twente als in Nederland afgenomen. Zowel in regionaal als in nationaal perspectief zijn de economische prestaties van het bedrijfsleven dus verminderd.

Werkgelegenheidsgroei per jaar, Twente en Nederland
5%

4% 3% 2%

1% 0% 1999 2000 2001 2002

Twente

Nederland

Bron: BIRO, LISA

Deze figuur geeft de jaarlijkse groei van de werkgelegenheid voor de jaren 1999 tot en met 2002. Duidelijk is te zien dat sinds 1999 de werkgelegenheidsgroei kleiner is geworden. Tot 2001 is de groei in Twente procentueel gezien in de pas lopend met de landelijke ontwikkeling. Dit geldt niet voor 2002: in Nederland is het aantal banen nog gegroeid met bijna 1%, terwijl in Twente de werkgelegenheid nauwelijks is gegroeid. Recente publicatie van CBS cijfers geven aan dat de landelijke werkgelegenheid inmiddels aan het dalen is.

Ontwikkeling werkloosheid Twente en Nederland
160% ontwikkeling t.o.v. 1 januari 2002 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90%
2002-I II III IV 2003-I II III IV 2004-I II III IV 2005-I

Twente

Nederland

Bron: CWI

Uit de vorige figuur bleek al dat de werkgelegenheid in Twente het afgelopen jaar nauwelijks meer is gegroeid. Dit heeft z’n weerslag op de werkloosheid. Tot het derde kwartaal van 2002 is het aantal niet-werkende werkzoekenden in Twente en Nederland redelijk constant. Vanaf dat moment stijgt het aantal echter zeer snel (nu ongeveer 30% gestegen ten opzichte van 1 januari 2002) en zal nog verder stijgen tot begin 2004. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in Twente vanaf het 3e kwartaal van 2002 overigens sneller gestegen dan landelijk.

Ontwikkeling werkloosheid juli 2002 - juli 2003
60%

40%

20%

0% totaal >1 jr ingeschr < 23 jaar vrouw hbo/wo allochtoon

Twente

Nederland

Bron: CWI

In tijden van economische voorspoed zijn er altijd doelgroepen die hier harder van profiteren dan anderen, hetzelfde geldt andersom ook in economisch mindere tijden. Deze sheet laat zien dat het huidige economische klimaat voor bepaalde groepen juist sterk negatief uitpakt. Met name de relatief sterke groei van de werkloosheid onder jongeren en hoger opgeleiden in Twente baart zorgen.

Uitgifte bedrijventerreinen Twente
100

80 60

hectares

40 20 0 1999 2000 2001 2002

steden

overige gemeenten

Bron: Regio Twente De uitgifte van bedrijventerreinen is van belang voor de economische ontwikkeling van de regio. De cijfers in de figuur geven de uitgifte van bedrijventerrein uitgesplitst naar de uitgifte in steden die ook bedrijven van buiten mogen aantrekken (Almelo, Hengelo en Enschede), en de uitgifte in de overige Twentse gemeenten, die alleen bedrijventerrein uitgeven ter invulling van lokale vraag. Met uitzondering van 2001 is er in de afgelopen jaren sprake van een afnemende uitgifte, zowel in de steden als in de overige gemeenten. De relatief grote gronduitgifte in 2001 houdt vooral verband met de ontwikkeling van het Grolsch-terrein in Enschede. In 2002 is de uitgifte van bedrijventerrein geringer dan in de voorgaande 3 jaren, in Enschede is bijvoorbeeld helemaal geen bedrijventerrein uitgegeven.

Sociaal-Economisch Profiel Twente 2003

Afnemende bedrijfsresultaten Stagnerende werkgelegenheid Werkloosheid groeit hard Werkloosheid Twente groeit vooral onder jongeren en hoger opgeleiden

Resumerend kan dus gesteld worden dat het allemaal weer iets minder is dan vorig jaar. Alle cijfers wijzen in 1 richting: neerwaarts. Twente moet er alles aan doen om in de pas te blijven lopen met de landelijke ontwikkeling (voorkom een harder dan landelijke economische terugval).